Skip to main content

Full text of "A new pocket-dictionary of the English and Norwegian languages"

See other formats


Class. 
Book. p n^u 

. j_ I h f LA . A NEW 

M 

POCKET - DICTIONARY 

OF THE 

ENGLISH AND NORWEGIAN 
LANGUAGES. STEREOTYPE -EDITION. FIRST PART. ENGLISH -NORWEGIAN. 

LEI'PSIC, 

PRINTED AND PUBLISHED BY CHARLES TAUCHNITZ. 
CHRISTIANIA 

SOLD BY J. W. CAPPELEN. I •Ms" 3 


gfotetittbtittf^ £)et er meget Iccngc ftben at en engelfiNbanff £)rbbog 
er ubfommem £)e £)rbb#ger t btflfc to <Sprog , font enbnu i)a- 
oes, b#r anfeeé for albeteé forceibebe og ere ttlbeelé ogfaa minbre 
l)en|tgtémceéftgen affattebe, faa at beitHe Icengere tunne ftgeé 
at foare til SftutibenS £rat>«. derfor befluttebe gorlccggeren 
at mbgtoe ncerocerenbe lille engelf! = banyf og banjT-en = 
geljfe Drbbog, og fyaaber, at ben af $)ublifum mt optageé 
meb famme SSifalb fom be #&rtge paa tjané gorlag ub?omne 
fmaa Somme = £)rbb.oger<. S5eb Ubarbetbelfen ere be bebfte og 
nnejte #ielpemtbler fltttigen blesne benpttebe, faalebeé at 
forceibebe £)rb ubelobeé, bcrimob alle be £)rb optogeé, forn bru- 
geé t bet bannebe Omgangéfprog og finbeé fyoS be meejt Iccjre 
forfattere* £)gfaa en £>eel ^onflorb eller tecfynijTe Ubtrt)! ere 
optagne og man bar t alle Sttaaber beftrcebt ffg for at gt#re VI 

benne £)rbbcg faa fulbftcenbt^ , fom bene forejTrøne Somme: 
gormat tillob bet gor bet ber fa&neé tya&eé faatebeé feller 
ingen anben UnbjTplbmnø enb ben, at 93ogen tWe funbe rumme 
mere* ^ørførteifer* Abbreviations* ft. 


signifies 


Adjective: 


ben;!; 


cr ICfcjefrbum. 


ad. 


- 


Adverb 


- 


2C&tietbium. 


c. con;. 
Cunj unction 


- 


Soniiraction. 


f. 


- 


feminine 


- 


femininum. 


fig- (*) 


- 


figuratively 


- 


figurlig. 


int. 


- 


Interjection 


- 


Snterjectien. 


m. 


- 


masculine 


- 


Oftrtéculinum. 


n. 


- 


neuter 


- 


Steutrum. 


p. part. 


- 


Participle 


- 


<J)articipium- 


pi. 


- 


Plural 


- 


ftleerrcn. 


prp. 


- 


Preposition 


- 


<Pccepefition. 


s. 


- 


Substantive 


- 


Subfrantiinmt. 


T. 


- 


tecbnic terra 


- 


ted)mff Oct. 


v. a. 


- 


Verb active 


- 


33fvbum flctittunt. 


v. n. 


- 


Verb neuter 


_ 


Secfrum neuttura A, an, art. «it, et; een, eet; prp. i, til, 
Aam, s. 2(me (Waal). [paa. 

ALacist, s. een font regner. 
Aback, ad. ttlbage; baf; to lay -, 

f «at bat, bra fe Seil bat. 
Abaction, s. SBortbriven of CVvceg. 
Abactor, s. SBottferiver , font fHeler 
Abacus, s. 9?egnebrat; StflvfTab; T. 

evtvftt £)eel of en tyitte. [CVvceg. 

Abaft, ad. bagub; s. T. 23agbeel, bag 

i Sfibet. 
Abaisance, s. S5uf, SSresbeviténtng. 
Abalienate, v. a. af fjoenbe , f«lge ; * 

fterne, ber»ve ^nbef}. [foetgning. 

Abalienation, s. 2tff)«nbtgelfe; 93orts 
Abandon, v. a. forlabe, overgive, give 
' til <Priié ; to - one's self, bengive fig 

tit jc. [givet; forbcervet; lajlefulb. 

Abandoned, p. & a. forlabt; overs 
Abandonment, s. $orloben, %f jiaaelfe ; 

^orlabtbeb ; 9?eftgneren. 
Abannition, s. Sanbéfotviténing for* 

mebeljt Worb. 
Abarcy, s. Umcetteligfyeb. 
Abare, v. a. labe gaae neb ; blotte, tage 

Sceffet af; * opbage. 
Ab articulation , s. Sotbtnbelfe veb 

£eb; Seb; ^ortribning. 
Abase, v. a. lobe gaae neb; firyge 

#lag; fornebre; « forringe, ^bnttyge. 
Abasement, s. Sfteblaben; ftomebrelfe ; 

OXobløéfjeb ; ^bmijgelfe. 
Abash, v. a. beflfcemnte; gifrte beftyrtet. 
Abashment, Abashing, s. SBefroeut* 

melfe, ftorlegenljeb. 
Abate, v. a. fotnunbfre, nebfeette, nebs 

br^be; of brage, (Taaeaf; efterlabe, efters 

give; afbrtjbe, nebrive gine wgylbig; 
■Engl. - dan. Diet. Abd 

giøre niobtøS; fulbfatfe; v. n. for* 

ininfcffeS; aftage i Sltafr elf. ©tjlcigfjeb. 
Abatement, s. $orminbfFelfe (i 93«gt 

je.); $ovtingelfe; « 2(fragen ; 2Cfbt«F, 

tfffTag; 0?abat; ftebfTag'enbeb; T. 

£)omé Opljoevelfe; ulovlig Silegnetfe af 
Abatis, s. T. jorbugning. [2ing. 

Abator, s. een font ulovltgen beniæg* 

tiger fig en anbené S'tenbom. 
Abatude, s. forringet ©ag. 
Abatures, s. pi. T. Spot af 93ilbf. 
Abb, s. 9?enbegatn, £i«be. 
Abbacy, s. Kbbrti 93«rbigl)eb «ft. <Sm* 
Abbat, s. Abbot. [bitt. 

Abbess, s. 2l'bbebinbe. 
Abbey, Abby, s. Ifbbebt. 
Abbot, s. JCbbeb; -surgeon, Sivlcege. 
Abbotship, s. 2Cbbeoé Ecsrbigfjeb eff. 

gmbebe. 
Abbreuvoir, s. Steb bvot #efte ribeé i 

QSanb; #uge metfem WnurfJeen. 
Abbreviate, v. a. afforte (Orb ic"), 

forforte. 
Abbreviation, s. $orfortmng. 
Abbreviator, s. een font forforter, er* 

cetperer. 
Abbreviatory, ad. forfortenbe. 
Abbreviature, s. ftorfortning , ICbres 

viatur; fortfattet Ubtog. 
Abbrochment, s. $oregriben, 23orts 

tågen i forveien, $orfieb. 
Abdicant, a. fratrcebenbe, tefignerenbe. 
Abdicate, v. a. opgive, nebloegge; 

v. n. aftaffe, afffge fig nteb. 
Abdication, Abdicating, s. tfffigelfe, 

Dpgivelfe, $ratrcebelfe , "Kftaffelfe. 
Abdicative, a. font foraarfaget Op» 

givelfe; jriulenbe. 2 Abd 

Abditive, a. ffiulenbe. 
Abditory, s. Sfiulefteb. 
Abdomen, s. llnbetlit», 93ug. 
Abdominal, Abdominous, a. font 

batet til Unbetltm. 
Abdnce, v. a. ftajfille, affonbte; btage 

til en anben «Sibe, ttcsffe tilbage. 
Abducent, a. ttoeffenbe tilbage, fta* 

ttceffenbe. 
Abduction, s. SSottbtagelfe, 23ott» 

fjøtelfe ; ©lagS 93emiéf$telfe. 
Abductor, s. T. OTufW font tienet til 

at ttoeffe tilbage. [ab, betee fig. 

Abear, v.r. to - one's self, bcete fig 
Abearance, Abearing, s. Opfotfel, 

2(bf«tb, $«tb. 
Abecedarian, s. ten font lætet 2(355 ; 

ICESbteng ; 2CB<!broef. 
Abecedary, a. font l)øttt til2(lpbabetet ; 

alpbabetiff; s. 203Sbtajt. 
Abed, ad. i Sengen, til <5eng$; 

brought -, i 33atfelfeng. 
Abel-tree, s. £>\nbpoppel. 
Aberdawine, s. ©i$gen. 
Aberrance, Aberrancy, s. tffmgelfe, 

23ilbfatelfe, String. [mlb. 

Aberrant, a. ofingenbe, ttilbfatenbe, 
Aberration, s. ICfsigelfe, SOilbfatelfe ; 

Stgang ; T. $trfiiernet$ 2Cbettation. 
Aberring, a. afutgenbe, trilbfatenbe. 
Aberruncate, v. a. optt;ffe meb 9?oben, 

ubti;bbe. [flif tt ; tage ^3atti. 

Abet, v.a. tilflfynbe, opcegge, I)ielpe, an* 
Abetment, s. Dpntuutting, Jilfftmbelfe ; 

Unbetftøttelfe. [pet, 2fnfrifter. 

Abettor, Abetter, s. 2ilfTt;nbet, §itU 
Abeyance, T. ftotttentning ont at faae 

(f)iemfalbne 2ing jc.) j in -, ttafant, 

uben befiemt <£ier. [fta £iotben. 

Abgregation, s. ttffonbting^bftttfelfe 
Abhor, v. a. afffye, babe, fotagte. 
Abhorrence, Abhorrency, s. 2(f* 

ftye; SCffelljeb; OSebetftyggeligbeb. 
Abhorrent, a. font afjfyet; tntob; 

ufotenelig nteb. 
Abide, v. n. blitte ; ttebbltøe, ubbolbe ; 

o«te fotbtjbet t; Ijolbe fig til; boe (W). 

v. a. vente ; taale, fotbtage . 
Abider, s. Snbbygger. Aba 

Abiding, s. &4ivrYi f Optjolb; 25efha* 

en ; - place, 93op«l. 
Ability, s. ©pgtigfjeb , <5\me ; $otmue, 

OTiblet ; pi. 2lanb$gai?et. 
Abject, a. fotagtet, tinge, nebtig. 
Abject, v. a. fotfofle, fotagte. 
Abjectedness, s. 9teberbtcegtigf)eb, 

§ott>otpenl)fb. 
Abjection, Abjectness, s. Øtebtig* 

l>eb, Stebetbtoegtigfjeb , tinge Stanb; 

ftleinmobigbeb , 9Jbnu;gelfe fot ©ub. 
Abjudicate, v.a. ftafienbe,ftabomnie. 
Abjugate, v. a. tage "Zlaget af, farte t 

#til)eb. [falbelfe. 

Abjuration, s. tffftwrgelfe , Sgten* 
Abjure , v. a. fotf^cetge, tgienfalbe, 

ftafige fig. > [gen; $tafigelfe. 

Abjurement, Abjuring, s. 2lffrat« 
Ablactate, v. a. vomne et 23atn fta 

SBryffcr. 
Ablactation , s. et 23atné ^ffvoennelfe 

fta SBtbfJet; T. <S(ag$ ^obning. 
Ablaqueation, s. (XabbetneS Opgtatt; 

ning ell. SBlottelfe. 
Ablation, s. SBotttagelfe, 23etCttelfe. 
Ablative, a. bottagenbe ; s. T. %Ma.* 

tit>u$. 
Ablaze, ad. btoenbenbe, luenbe. 
Able, a. bt;gtig, i ©tanb til, ffiffet. 
Able, v. a. giøte fFiffet til, fatte i 

©tanb ; inbeftaae fot. 
Able-bodied, a. ftøtf of £egeme, føt. 
Ablegate, v. a. affenbe (en Tlffen* 

bing jc). 
Ablegation, s. !llffenbelfe, ©enbelfe. 
Ableness, s. ©ueligbeb, ©fcne, tftaft. 
Ablepsy, s. 23linbl)ebj * Uagtfomrjeb. 
Ablet, s. ambling. 
Abligate, v. a. afltffe, tøébinbe. 
Abligurition, s. typpigt Setfnet, #bfel* 

beb. 
Ablocate, v. a. bottfotpagte, ubleie. 
Ablocation, s. 33ottfotpagtning. 
Ablude, v. n. afmge, iffe paffe til. 
Abluent, a. aftoenbe, tenfenbe. 
Ablution, s. ttfrafTelfe ; Otfftytting; 

©ft)tte»anb. 
Abnegate, v. a. ncsgte, fotnagte. 
Abnegation, s. 9l«gt«lfe,5otn«gtelfe. Abn 

Abnodation, s. ftnaftevS 09 ©reneå 
'2lfl)iigning. 
Abnormity, s. Itregefinceéfigfceb. 
Abnormous, a. uregelm«éfig, mis* 

tanner. 
Aboard, ad. T. out 23orb part «t Sfib. 
Abode, s. Slisen, Opbolb; Opbolbfieb, 

23olig. [fige; true, varfle. 

Abode, v. n. & n. forubbert)te, forub* 
Abodement, s. ttnelfe, frorvarfel. 
Abolish, v. a. opbreve, offFnffc. 
Abolishment, s. røaffelfe, Opboevelfe. 
Abolition, s. OlfjTaffelfe, Opl)«velfe ; 

'J'. 33enaatmng. [tt9. 

Abominable, a. veberftyggelig, afjTues 
Abominably, ad. affFyeligen, veber* 

fmggeligen. 
Abominate, v. a. bave 2Cfffy for. 
Abomination, s. 2(ffrt; ; IBeberfhjgge* 

liitbeD, iKoeofel. 
Abord, v. n. nccrute fig, foutute ncer; 

s. Oioetmelfe, liltale, OJiobtagelfe. 
Abort, v. n. febe OTiéfofter ; s. utibigt 

Softer. 
Abortion, s. OTJiSfebfel, OTtefoftet. 
Abortive, a. utibig fooenoe, umoben; 

foruluffet; s. umobent Softer; pi. 

QUftblrt til ^s-cfrereté frororivelfe. 
Abortiveness , s. utioig jobfel; * 

»onb*H>, Uhiffe. 
Abound, v. n. base Over flø bigfjeb (in, 

with, af, paa), v«re overflobig. 
A bounding, s. lOverflobigfyeb. 
About, prp. & ad. out, outfring, i, ^oé ; 

Ijenveb, Ijenimob; out, nngaaenbe ; outs 

trent ; uie out noget ; to bring -, ubi 

rette; all -, overalt ; to be -, v«re 

SBcgreb uteb. 
Above, prp. & ad. of en , of en til, oven 

paa; over; mere enb; to get-, overs 

gaae, overfHge ; from -, ovenfra. 
Aboveboard, ad. uben Jare, ovenpaa 

uben ftorfuffing; rcbeligen. 
Aboveground, ad. i Sive, paa Sorben. 
Abrade, v. a. afffave. [bet ICfgnebne 
Abrasion, s. Stfffavning, 2(fgnibning ; 
Abreast , ad. veb 6iben af l)veranbre, 

lige overfor, ^figeife, 

A denunciation, s. §tajlg«lfe, £»& Abs 3 

Abreption, s. $tnti)tUl)t. 
Abridge, v. a. forforte, gtore fortere; 

inbjTrænfe, berjøve; ffrive et fort ©ants 

nienbrag. 
Abridgement, s. *Mffortning ; fort ltb* 

tog ; « 3nbfTr«nfning, $rafigelfe. 
Abroach, v. a. tage Jpul paa; ad. font 

er taget $ul paa; to set — , afrappe; 

* ufcbrete. 
Abroad, ad. ubenlarfbé; ute, i Q3t)en ; 

to set -, giore befienbt; toget-, 

blive befienbt. [afffaffet. 

Abrogate, v. a. affFaffe, opboeve; a. 
Abrogation, s. 2ffffaffelfe, Opbcevelfe. 
Abrood, ad. rugenDe; to sit -, ruge. 
Abrook, v. a. taale, toit. 
Abrupt, a. plubfelig, afbrubt, fyaftig; 

ujevn ; s. 2(fgrunb ; v. a. brtjbe, for» 

fh>rre. [nitefe. 

Abruption, s.*Kfbrt;belff, 33rub; Stilus 
Abruptly, ad. paa en plubfelig og af* 

brubt Waal*. 
Abruptness, s. plubfelig 2ffbri;betfe ; 

lljevnheb; Overilelfe. 
Abscess, s. 23t;lb ineb OTaterie. 
Abscind, v. a. affficm, afbroeffe. 
Abscission, s. Tffffcer elfe ; «Opbavelfe. 
Abscond, v. a. ffiule, bolge ; v. n. 

ffiule fig ; gaae fin 33ei. 
Absconsion, s. <£fiulen, ^Bortgang. 
Absence, s. $ravcerelfe ; * <£inbet$ 

2Cbfprebelfc. 
Absent, a. fraværenfce ; * abfprebt. 
Absent, v.a. & n. borrftemej unbvige, 

l&be fin 55ei. 
Absentaneous, a. ftavcerenbe. 
Absentee, Absenter, s. een fom 

boer ubenlanbé, font er frav«renbe. 
Absentment, s. $rav«relfe. 
Absinthiated, v. a. gtort bitter tneb 

TOaturt. 
Absinthium(wormwood), s.OJiaturt. 
Absist, v. a. rtfftaae fra, oflabe. 
Absolute, a. fri, felvraabig ; fulbfom* 

men; ubetinget, abfolut; gielbfri; frcef; 

vifr. [ftøeffe, Qrtnffe, ubtrt;ffelig. 

Absolutely, ad. albeleé, uben OTob* 
Absoluteness, s. fri SCilTie, uinbffroen* 

fet EJagt ; $ulbfonuuenl)eb. 
A2 4 Abs 

Absolution, s. Simbernetf ftorlnbelfe; 

{Jrifienbelfe. [Stmb. 

Absolutory, a. font frifienber, fortaber 
Absolve, v.a. frifienbe, fritage; abfoU 

veve, fulbenbe. 
Absonant, Absonous, a. itbefybenbe 

* abfurb, urimelig. 
Absonate, v. a. fltye, batte 2Cf fFtj c for. 
Absorb, v. a. fhtge i fig, trceffe i fig 
Absorbed, Al/sorpt, a. opfTugt ; * for: 

bijbet i Sanfer. [rer vBoebfFev. 

Absorbent, a. font abforberer, afcttfr* 
Absorbition, Absorption, s. 3nb* 

briffen, Snbfugen. 
Abstain, v.n. of flane fra, afbotbe fig fra. 
Abstemious, a. afl)0tben, maabelig. 
Abstemiously, ad. yaa en afbolbenbe 

IJlaabt. [OTaabeligbeb. 

Abstemiousness, s. ttfbolbenljeb, 
Abstention, s. #orbub, 2Cfl)olben fra; 

T. Snbfiøelfe. [renfe; offore. 

Absterge, Absterse, v. a. afvipfe. 
Abstergent, a. afførenbe, renfenbe; 

s. T. ItfføringSnubbef. 
Abstersion, s. 2(ff£relfe, JKenfetfe. 
Abstersive, a. afftfrenbe, renfenbe. 
Abstinence, Abstinency, s. 2Cf* 

bolbenbeb; S^afle. 
Abstinent, a. afbotben, maabettg. 
Ab started, a. afnøbt. 
Abstract, a. af fonbret, abflract ; s. 2(b* 

fraction, abfftact 23egreb; Itbtog. 
Abstract, v. a. afbrage, fraffiffe, ab« 

fttafyere i Sanferne; bringe i Ubtog, 

forforte. 
Abstracted, a. fcerfFitbt; abftract; 

bifirafyeret ; tuttret; uben at fee tilbage 

yaa. 
Abstraction, s. 2fffonbrtng, 2tb(lra* 

ction; abfiract ©ienfjanb; 2(bfprebelfe ; 

2tffonbrmg fra SBerben. [renbe. 

Abstractive, a. affonbrenbe, abfkabe* 
Abstricted, a. tøébunben, 16$. 
Abstrude, v. a. ubftøbe, bortfløbe. 
Abstruse, a. ffiutt, forborgen; * van 

ffelig at begribe. 
Abstruseness , Abstrusity, s. 23an> 

ffeligfjeb, Uforfiaaeligbeb. 
Absume, v. a. fortære, forrtt. Acc 

Absurd, a. urimelig, bunt, abfurb. 
Absurdity, s. Urimeligl)eb,£aarligl)eb. 
Absurdly, ad. urimetigen. [$t;tbe. 
Abundance,». Overflofcigljeb, OJtongbe, 
Abundant, a. overftøbig, rigelig. 
Abundantly, ad. ©perfløbtgen. 
Abuse, s. OJtfébrug; €fam, <Sft«nb; 

©ficenbfet. 
Abuse, v. a. ntiébruge, begegne ilbe; 

ftoenfe en Wfi ; jfuffe j ubjTietbe ; rive 

neb. 
Abuser, s. OXiiSbruger; S^retTianter, 

forforer; 33ebrager; 23efpotter. 
Abusive, a. miébrugenbe ; bebragenbe; 

forncennelig, ffietbenbe; -writings, 

©fanbffrifter. 
Abusively, ad. tteb OOttébrug, «Sfietben. 
Abusiveness, s. ©pottefuge, Sficenbe* 
Abut, v. n. grcenbfe ttl. Qft>ge. 

Abutment, s. Itlgroenbéning, ©rcenbfc* 

fTifl. 
Abysmal, a. bunbtøS, ugrunbettg, bi;b. 
Abyss, Abysm, s. ICfgrunb, S)t;b. 
Acacia, s. 2{cactetr«. 
Academic, Academical, a. font bører 

fit er 2Ccabemt, acabemifT. 
Academian, s. ileabetnifr, Step. 
Academician, s. 2(cabemifr, <£tet>; 

2Cmbenrifer. 
Academist, a. 2fcabemteu$ ; acobemifT 

^bilofopl) ; <SleP veb et 2t'cabemi. 
Academy, s. 2(cabemi, #,øifFote. 
Acanthus, s. 23tørneflo (Hrt). 
Accede, v. a. gaae tyen til; * tiltrcebe, 

inblate fig ; fanttuffe. 
Accedence, s. IBer-iffing. [paa. 

Accelerate, v. a. fremfftmbe, fftmbe 
Acceleration, s. ftremfftmbelfe, #aftig« 

l>eb, Silen. 
Accend, v. a. antcenbe; * optoenbe. 
Accension, s. 2(nt«nbelfe; *Optoenbetfe. 
Accent, ». accent, Sonetegn; 2one; 

betoning. 
Accent, v. a. occentnere, betone, foette 

Wccenten paa en ©tawetfe. 
Accentuate, v. a. accentuere, f<vtte 

Sonen paa en Stavetfe. 
Accentuation, s. 2lccentuering, 95e* 
toning, SonenS Knbrtngelfe. Ace 

Accept, v. a. anrage, tage #enftm ttf # 
Acceptability, s. 2{nragelig[)eb. 
Acceptable, a. antagelig, bedagelig, 

ficerfommen. 
Acceptableness, s. 2Xnrageltgbeb. 
Acceptably, ad. antagelig, behageligen. 
Acceptance, s. Wcttageife, enrage ife ; 

£6?iTiprrelfe; T. SRenreé OXettagelfe; 

Orté 23em«cfe(ff. 
Acceptation, s. U'obtagelfe, Optagelfe ; 

2amri;ffe; OrM Opening. 
Accepted, a. antagen, brugelig, afgiorr. 
Accepter, s. 2Cntager; 'JXcceptant, 
Acceptilation, s. T. OJiobtagelfeé 35e= 

viis, Cvittenng, ©ieltS £frergivetfe. 
Acception, s. gunftig EJottagflfe : 

2(ntageife ; ^erfonS 2infeelfe ; Orte 

23emoerfelfe. 
Access, s, 2(tgang, $ilgang,3ntgang; 

Sefog: (Srfpectance; Siltagen; *2(nfalt 

af StpgDont, 
Accessariness, s. ©eeltagelfe. 
Accessary, a. -ly, ad, font fommec 

terra ; fertil; teeltagente i, mebfltylbig. 
Accessible, a. fom man fan fomme 

til, ttlgoengelig, mettelelig. 
Accession, s. Silfomft, Sftoermelfe; 

* 35irrcv>telfe; Sittroetelfe ; Silfat*, Sil- 
vern; Sugtoméanfalb; pl. billag, 

$ermereifer. [lice, 

Accessorilj", ad, i Jorbigaaente, ters 
Accessory, a. foni fonuner bertil, tiU 

feiet; 33iiing: beelragenbe: s. tilgift, 

Siflag ; iilbefjfrr; (Sonfort, Somplice. 
Accidence, s. ©rammarif, te ferfie 

©runbe, Sonar. 
Accident, s. tilfalte, #ænbelfe ; 2(n* 

falt; Silfcelbtgt; ©genffab af ling eff. 

Ort ; by -, Ijæntelfevité. 
Accidental, a. tilfæltig, uvcefentlig. 
Accidentally, ad. tilfceltigen, 
Accidentalness, s. Silfæltigbet, TiU 

falte. 
Accidentiary, a. tilfceltig, uv «fentlig ; 

-boy, Sfotetreng. 
Accipient, s. SKottaget. 
Accite, v, a, late falte, intftevne. 
Acclaim, v. n. tttraabe, bifalte; s. 

Silraaben, 25ifalt, Acc 5 

Acclamation, s. Stlraab, bifalte* 

raab ; Ubraab, SyrytefFrig. 
Acclive, a. opatftigente, flett. 
Acclivity, s. Opftigen; fteU £.øi, 

eteilheb. 
Acclivous, a, fteU, font gaaer opab, 
Accloy, v. a. floppe, overlceéfe, 
Accoil, v. n, giore Btøi. 
Accolade, s. Omfavnelfe; ^orbinbel* 

feSregn. [0?abo. 

Accolent, s. forn boer tfet ©reentferne, 
Accommodable, a. auventelig, hens 

figrsin«éfia ; beqwin; fem fan afgioreS, 

bilcegge*. 
Accommodate, v. a. giøre paffente, 

lilpafte, intrette efter; lempe; bilægge, 

jevne; forførge, hielpe ub of; laane, 

overlate; v. n. vaft<, fvare til. 
Accommodate, a. -ly, ad. paffente, 

beqvem, frarente til. [qvemhet. 

Accommodateness, s. >J>affeiighet, Se* 
Accommodation, s. Jilva*ning: {ycr* 

funing; 23ilæggelfe , forlig; beqvem 

3ntretning: pl. deiligheter. 
Accommodator, s. itnortner, <Sti;rer; 

ajicegler. [ffabelig. 

Accompanable, a. onigcengeiig, \t[~. 
Accompanier, s. Setfager; • 5*He, 

?}v'ebfvtffer, 2fiComvagnerente. 
Accompaniment, s. £etfagelfe; lic* 

compagncmenr. 
Accompany, v. a. letfage, geleite, 

giore SeiiTab; a;compagnere: iflemme; 

beligge; v. n. trocte i Sflffab met, 

ferene flg met. 
Accomplice, s. Wetffnltig, 2)eelagtig. 
Accomplish, v. a. fulbb^rbe, fulbfom* 

me, opfi)lbe, præflere; ubtanne, pti;bej 

opnaae, vinbe. 
Accomplished, a. fulbfommen, ubførf, 

af fultentr £annelfe. [bbrter. 

Accomplisher, s. {^ulbenber, Jult* 
Accomplishment, s. ftultburbelfe, 

Julbfommenheb, Opftjlbelfe; Utban* 

nelfe; pl. ©aver, StunbjTaber. 
Accompt, f. Account. 
Accord, s. 2(ccorb, «Samflang; «Over* 

eenéjhmmelfe, £nigf)eb; Xpffe ; forlig. 
Accord, v. a. bringe ril at harmonere, 6 Ace 

ffrmnte; forene, biloegge; v. n. fonune 

ovcreenei. 
Accordahle, a. oVereenéflemmenbe. 
Accordance, Accordancy, s. Otter* 

eentffrenunelfe ; $orliig, 23enfTab. 
Accordant^, overeenéffrmmenbe; vitftg. 
Accorder, s. #ielper, Stranger. 
According, prp. ef ret, ifølge; -as, 

efter font , faavtbt foni ; to go — to, 

rette fig efter. 
Accordingly, ad. efter, beteftet. 
Accorporate, v. a. inblemme. 
Accost, v. a. tale til, biffe; v. n. tigge 

nær veb. [venlig. 

Accostable, a. let at fonune i 'tale, 
Account, s, f)?egning, IKegnfTab; $ou 

agrelfe; Sfterrefntng , beretning, $or* 

tatting; Ifnfeelfe, Notice; ©runb, fytxu 

ft>n ; to make -, agte ; on -, tit 2Cf» 

brag; on - of, yaa &tunt> af, i 33e. 

tragtning af; upon no -, paa ingen 

Waabt. 
Account, v. a. & n. beregne, regne, 

giore iKegntfab; agte, anfee; forflare; 

anvije tit 35rug. 
Accountable, a. anfparlig. 
Accountant, s. (Regnemeffrr, 9? egn* 

jfabSferet. 
Accouple, v. a. parre f ammen, forbinbe. 
Accouplement,s.<Parrtng, ftorbinbelfe. 
Accourage, v. a. opmuntre, fatte OJiob i. 
Accourt, v. a. nnbertøolbe, bevarte. 
Accoutre, v. a. «brufie, ubnmnbere, 

flabe, ubfmt;ffe. 
Accoutrement, s. Ubruffrring^rijbcffe. 
Accredit, v. a. bringe i 2(nfeetfe ett. 

Sfebit. . 
Accrescent, a. voyenbe, tittagenbe. 
Accretion, s. Silvart, tiltagetfe; Op* 

fitting. 
Accretive, a. vorenbe, tittagenbe. 
Accrimination, s. a3ejTi;tbmng, Kfage ; 

95ebreibelfe. [Krog ; * bemagtige fig. 
Accroach, v. a. traffe tit fig meb en 
Accroachment, s. 33em«gtigelfe, 3nb* 

greb. 
Accrue, v. n. tiltage; opvore; fomme 

nb af, fonune til ©obe. 
Accniment, s. tilvart. Ace 

Accubation, s. be ©amteé OJJaabe at 

ligge til 33orb$. 
Accumb, v. n. tigge til $3orb$. 
Accumbent, a. liggenbe, lanenbe tit; 

s. een font et tit -23orb$. 

Accumulate, v. a. fanunenbimge, fam* 

te; v. n. vove, tiltage. [©ynge. 

Accumulation, s. ©ammenbtmgelfe, 

Accumulative, a. font formerer ; ops 

bijngenbe ; btmgeviié. 
Accuracy, s. SRøiagtigljeb, 9?igfigf)eb. 
Accurate, a. n&it, rigtig, ombuggelig, 

avcurat. [f)eb. 

Accurateness, s. Sføiagtigbeb, ftigtig* 
Accurse, v. a. forbonbe, afffye. 
Accursed, a. forbanbet, f orb© inf. 
Accusable, a. fom fortiener ©abet. 
Accusant, s. Qtnflager, ©abler. 
Accusation, s. 2Cnftagelfe, 23efrylbning. 
Accusative, a. anflagenbe ; s. T. 2Cc* 

cufarivits». 
Accusatory, a. anflagenbe, ftagenbf. 
Accuse, v. a. anflag*, befFylbe. 
Accuser, s. 'Xnflager, Klager. 
Accustom, v. a. vanne tit; v. n. vare 

vant til; beligge; s. -Bane. 
Accustomable, a. -ly, ad. fabvanft'g. 
Accustomance, s. 3>ane, (Sabvane. 
Accustomary, a. -ily, ad. fabvan* 

tig, javmlig. [gdig ; font føgeS. 

Accustomed, a. fabvanlig, vant, bru* 
Accustomeness, s. !Bane, paatagen 

93ane. [ting. 

Ace, s. <5ffet (paa Kort jc.) ; en ringe 
Acerb, a. beebflf, funr ; * fkang, baarb. 
Acerbate, v. a. & n. giøre fuur elter 

bitter; blive fnur. 
Acerbity, s. 93eebfTl)eb, Sfarpbeb; 

©trangbeb, #aarbl)eb. 
Acervate, v. a. opbynge, fammenbynge. 
Acervation, s. Opbyngning. 
Acervose, Acervous, a. epbobet, 

epbynget. 
Acescency, s. ©unrbeb, <£farpt)eb. 
Acescent, a. fuuragtig, ffarp. 
Acetose, a. fnur fom SUbbife. 
Acetosity, s. ©yrtigbeb. 
Acetous, a. fnur. 
Acetum, s. 23iinebbife. Åch 

Ache, s. <peterfiije. 
Ache, s. 2>ee, Smerte. 
Ache, v. n. finerte. 
Achebone, s. hoftebenet. 
Achievable, a. giflrlig, mulig. 
Achievance, s. forretning. 
Achieve, v. a. fulbenbe, ubføre, for* 

rette; eriange. 
Achievement, s. Ubfareife, forretning, 

93etrift; T. SSaaben, Sfiolb. 
Aching, s. Smerte; p. fmertefutb. 
Achor, s. Sluro boé 23ørn. 
Achromatic, a. ad)romati(T, farvetøé. 
Acid, a. fuur, fforp; s. Si;re. 
Acidity, Acidness, s. Suurbeb, 

Sfarphct ; Styre. 
Acidulate, v. a. giere fuur. 
Acidulous, a. ftjrlig. 
Acknov, v. a. btfiente, tilflaae. 
Acknowledge, v. a. erfienbe; befienbe, 

tilflaae. [JBefienteife. 

Acknowledgment, s. (SvftenttligOeb; 
Acme, s. Spitfe, Sop. 
Acold, ad. forfiolet. [eonué. 

AcolotJiist, Acolyte, s. Sloffer, £>ia* 
Aconite, s. Ulveart. 
Acop, ad. pnn Soppen, f^it oppe. 
Acorn, s. Otten. 
Acorned, a. fetet meb DIten. 
Acoustic, a. acufhf?, font vebfommer 

JQorelfcn ; pl. Sleufiif, Seeren om Soner. 
Acquaint, v. a. befienbtgiore, berette, 

give Sfterrerning. 
Acquainted, a. befienbt meb, øvet i. 
Acquaintance, s. 25efientifTab ; &es 
Acquaintant, s. SSefienbt. [fienbt. 
Acquest, s. Srbvervelfe, <£rl)verv. 
Acquest, v. a. erfjverve veb ftiob ell. 

©ave. 
Acquiesce, v. n. vare tilfrebé, iabe fig 

nøie meb, antage, toge imob. 
Acquiescence, Acquiescency, s. 

Qintagelfe , Snbvilgelfe ; Jøengivelfe ; 

^orncietigbeb, Silfretéb«t>. 
Acquirer, s. (Srbverver. 
Acquirable, a. font fan erfyverveé. 
Acquire, v. a. erfyverve, fortfaffe fig. 
Acquirement, s. ^rtøvervelfe, erljvervet 

JSueligtøeb. Act 7 

Acquirer, s. QsrOverver. 
Acquiry, s. Srbvervelfe, Seeren. 
Acquisite, a. ervervet, o^naaet. 
Acquisition, s. (Srbverveife, (SrfongeU 

fe ; erobring ; Seeren. [lært. 

Acquisitions, a. ervervet, erobret, 
Acquisitive, a. ervervet. 
Acquist, s. erobring. 
Acqnit, v. a. frifienbe, afløfe; frigidre, 

ubfrie ; to - one's self, ubrette, ffitfe 

fig veb ; befvie fig for. 
Acquitment, s. frrifienbelfe. 
Acquittal, s. i?rifienbe[fe; kvittering. 
Acquittance, s. kvittering. 
Acre, s. en Sage flotning , en Wougé 
Acrid, f. Acrimonius. [Sanb. 

Acrimonious, a. jfarp, bibenbe. 
Acriruon3 r , s. Sfarpljeb, SJitterbeb. 
Acritude , Acrity, s. Sfarpbeb, ffarp, 

btNnbe Smag. [jrøet). 

Acro spire, v. n. fpire; s. Spire (i 
Across, ad. tveré over, forévii»; » imob, 

contrair; prp. tverS igiennem. 
Acrostick, s. Sttavnebigf. 
Act, v. a. brive, fcette i SBeveegelfe; 

forefalle en <Perfon, agere; beftemute; 

v. n. banble, virfe, betee fig. 
Act, s. ©ierning , £anbling ; 23irf ning ; 

Wct: 23efTutning ; Jorljanbling ; £>iépus 

tation. 
Acting, s. £anblen, 23trfen; Spi&en; 

a. virfelig, fungerenbe, regierenbe. 
Action, s. ©ierning, £anbling; 93irf* 

ning; ©ejlué, ©ebeerber; ©ang; <J)ro. 

ceé ; Sreefning; 23eviié; 2(ctie. 
Actionable, a. unber 2(nflage; font 

fan føreé ^roeeg imob. 
Actionary, Actionist, a. 2(cttebnver r 

forn Ijar 2Cnbeel i 2Cctier. [(Ter. 

Actiontaking, a. treettefieer, <Proce$el« 
Activate, v. a. feette i 23eveegelfe. 
Active, a. virffom, gefTieftig, levenbe, 

munter; proftifT ; 2(ctiv«; s. Kctivum. 
Actively, ad. virffomt, aetiv; meb#ur* 

tigbeb;*Pirfelig. [2(etivitet; #urtigf)eb. 
Activity, Activness, s. 25irffoml;eb, 
Actless, a. aanbLoé, fmogtøg. 
Actor, s. #anblenbe; ©iører; -lager, 

Hcror; Of ett r. 8 Act 

Actress, s. 2(ctrife. 
Actual, a. virfeltg, nar&arenbe. 
Actuality, s. vBirfefigfjeb. 
Actually, ad. virfeligen. 
Actualness, s. SBirfetigbeb, SSiéfjeb. 
Actuary, s. "Jfctuariué, SBtojTriver. 
Actuate, v. a. fatte i 23evagetfe, brive 

paa. 
Actuation, s. 23irfnxng, vir f enbe Straff. 
Actuose, a. meget virffom. 
Acuate, v. a. gtøre ffarp j vitre. 
Aculeate, Aculeated, a. fptbé; font 

bar 23raab. [beb. 

Acumen, s. fjfarp ©ptb$; «©farpfinbig* 
Acuminate, v. a. giøre fTarp; &» u 

fpiDé ; v. n. gaae fpibfr i 93etret; a. 
Acumination, s. ffarp ©pibé. [* ffarp. 
Acute, a. ffarp ; * ffarpfinbig ; Ijeftig ; 

s. Otcut. 
Acutely, ad. paa en ffarpfinbig Oflaabe. 
Acuteness, s. ©farpfyeb; * ©farpfins 

bigfyeb ; ©tjgbonfo #efttgf)eo. 
Adact, v. a. trive tit; * tvinge. 
Adage, Adagy, s. Orbfprog. 
Adamant, s. 2>emant. 
Adamantine, a. font er af £>entant ; 

baarb font £>entant. 
Adapt, v. a. paffe efter, giøre begvent, 

ffiffet; anvenbe paa. 
Adaptable, a. anvenbeltg. 
Adaptableness, s. 2(nvenbeltgbeb. 
Adaption, Adaptation, Adapting, 

s. 2tnvenbelfe, Silpaéning. 
Adaunt, v. a. tamme, tvinge. 
Adays, ad. nu tit 2>ag$. 
Add, v. a. tttfagge, tilfate; vebfaie; bi* 

brage; abbere, lagge famnten. 
Addecimate, v. a. tage Sienbe. 
Addeem, v. a. agte, Ijolbe for; titfienbe. 
Adder, s. #ugorm, Snog. 
Addible, a. font fan tillagges, formereé. 
Addice, s. #re, 35i)bferé Somrer. 
Addict, v. a. befiemme tit, beffige, ben* 

give; (Toae fig tit, opofre fig tit. 
Addictedness, s. hengivenhet. 
Addiction, s. £engiveffe, Stlegnetfe, 

£engivenbeb, Opofrelfe. 
Additament, s. tilfatning, titfoeg. 
Addition, s. £ilf>ining, Sitfatning, Adj 

Wbbition. [nu; s. tttfatning. 

Additional, a. font titfaggeé; fortiet, 
Additionally, ad. font Silgift. 
Addle, a. torn, ufrugtbar; s. 33iinfleen. 
Addle, v. a.-foroarve, giøre ufrugtbar; 
Addlepated, a. enfotbig. [fortien?. 
Addoom, v. a. titfienbe. 
Address, s. .ftenvenbelfe; tale til een; 

2tofart» ; en tale; $arbtgbeb, SBebanbig* 

f)eb ; 'Ztnviuming ; 23*nffrift. 
Address, v. a. rette, benvenbe tit; tale 

tit; ffrive 2fnføgning tit; law, berebe. 
Adduce, v. a. anføre (et <Ste6 jc). 
Adducent, a. font fantmentraffer, til* 

traffenbe. 
Adduction, s. Sittrafning; 2Cnføretfe. 
Addulce, v. &. gttfre f*b. 
Ademption, s. 33orttagelfe, 25er^velfe. 
Aden, s. Stiertef. 
Adept, a. erfaren, font bar Snbfigt i 

en Sing ; s. 2Coept. 
Adeption, s. Srlangetfe, Opnaaelfe; 

opuaaet ©obe; ©ave. 
Adequate, a. fvarenbe tit, tigtig, for* 

bolbéuta^fig. [meb. 

adequately, ad. tttfvarenbe, i $orbolb 
Adequateness, s. 9?igtigbeb, paffenbe 

#orl)olb. [ti; vare patffenbe. 

Adhere, v. n. bange veb, bolbe «t «Par* 
Adherence, Adherency, s. aSebljcen* 

gen ; 23ebl)angenl)eb. 
Adherent, a. tilfanger, efterfrlger. 
Adhesion, s. iBebljangelfe ; SBebfjangen* 

beb. 
Adhesive, a. vebfjangenbe; ffabenbe. 
Adhihit, v. a. anvenbe, benutte fig af. 
Adhihition, s. 23ent)tfelfe, 2(nvenbetfe. 
Adhortation, s. formaning. 
Adjacency, s. bet y font ligger nar veb ; 

9larl)eb. [nar veb. 

Adjacent, a. ttlgranbfenbe, font ligger 
Adiaphorous, a. neutrat, tigegulbig. 
Adiaphory, s. llpartiffbeb, £igegt;lbtg* 
Adject, v. a. tagge tit, titfatte. [beb. 
Adjection, s. Silfatning ; Siffag. 
Adjectious, a. tittagt, tilføiet. 
Adjective, s. 2tejecttv, Siffagéorb. 
Adjectively, ad. abjectiviff, font ft 

2tbjeftiv. Adj 

Adjoin, v. a. titfoie, tagge til; fceb* 

føie; tigge neet tteb, grccnbfe tit. 
Adjourn, v. a. opfoette tit en \>i$ Sib. 
Adjournment, s. Opfcmelfe tit en vis 
Adipose, Adipous, a. fitter. [Zit>. 
Adit, s. ©ang tit en ©cube eff. Wine. 
Adjudge, v. a. tømme, befTutte; life 

fienbe, tilbffmme. [metfe. 

Adjudgement, s. Sitfienbelfe, SMui; 
Adjudicate, v. a. tilbømme, titfienbe. 
Adjudication, s. Sitfienbelfe. 
Adjugate, v. a. fpombe i 2(cig fmnmen. 
Adjument, s. £>tetp, SBiftonb. 
Adjunct, a. forbunben meb ; fetgenbe 

efter; s. Xitfat* , Omft«nbigl)eb, <Jgen« 

fTab; Webbietpet. 
Adjunction, s. Sttføietfe, SuTcegnmg. 
Adjunctive, a. titføienoe, forbinbenbe; 

s. bet Xilfeiebe. 
Adjunctly, ad.fotgtig, forbunben meb. 
Adjuration, s. ©efcs ^aotoeggetfe; £e« 

bene ftormular; -Befvargetfe. 
Adjure, v. a. befscerge een ; paatoegge 

een Seb. 
Adjust, v. a. gttfte titrette, fctinge i 

Orcen eff. Ov»ereen$jlemmelfe ; fTutte 

9?egninger. 
Adjustment, s. Orbning, Snbretning 

efter; 2tfgi*retfe; 93il«ggelfe. 
Adjutancy, s. babit Snbretning; Itbju* 

bante Qhnbebe. 
Adjutant, s. £ietper, 2tbjutant. 
Adj ute, v. a. bielpe, ftaat bi. 
Adjutor, s. £iefpet. 
Adjutory, a. bet)ielpetig. 
Adjuvant, a. belief pelig ; s. #ietpet, 

Jpietpemibbet. 
Adjuvate, v. a. bietpe, ^be 23tflanb. 
Admeasurement, s. OTaaltng; SfibS 

iSragtigbeb. 
Admensuration, s. fige Sitmaating. 
Admetiate, v. a. titniaate. 
Adminicle, s. -ftietp, Itnbetftøttetfe. 
Adminicular, a. bebielpetig. 
Administer, v. a. & n. gh>e, betiene; 

forratte, ubete; bibrage tit. 
Administration, s. $orvattning ; lib* 

beting; Siloeting; 2fbnunifitatton. 
Administrator, s. 33ejfr;ret,$otfcatter. Adr 9 

Administratrix, s. #ot»aftetj?e. 
Admirable, a. forunbertig, beunbrtngS* 

ttærbig, rar. 
Admiral, s. Stbmirat; 2(bmtratiTib. 
Admiral, s. 2tbmitalttet; 2(bmirats" 

<£tnbebe. 
Admiralty, s. 2tbmirntttet. [bring. 
Admiration, s. SBeunbring; jjomns 
Admire, v. a. &n. beunbre ; unbre fig. 
Admissible , a. tttfabelig , fom fan 

tiffnbes. 
Admission, s. Siffabetfe at gaae inb, 

3nblabetfe,Sitftøbetfe, 2tbgang. 
Admit, v. a. tilfabe at gaae inb, 

inDtabe, tilftebe, gi\>e 2tbgong; tabe 

giette, antage. ['tffcgang. 

Admittable, a. titfabetig, font gitwé 
Admittance, s. Snbtobelfe; Snbrønt* 

metfe. [Sing. 

Admix, v. a. ibtanbe, btanbe meb anbre 
Admixtion, s. 23lanbing, forening. 
Admixture, s. 23tanbing, fammett* 

blanbet Segeute. [abrare. 

Admonish, v. a. paaminbe, formane, 
Admonition , s. spaaminbelfe , Sfprs 

maning, 9?aab. [prcebifec OXorat. 

Admonitioner, s. formaner; een fom 
Admonitory, a. fcrmanenbe,abrarenbe. 
Admove, v. a. føtt, fere tit, bringe n«r. 
Adnoun, s. T. 2Ct>jefrii\ 23'iorb. 
Ado, s. llteitigbeb, OXøie; <St*i, 35ccfen. 
Adolescence, Adolescency, s. ling* 

bom, Ungcomé 2lar. 
Adonize, v. a. pynte, giøre fmuf ?H. 

inbtagenfce. 
Adoors, ad. for £>x>ren, i £)eren. 
Adopt, v. a. ttyfe i Kut og Slisn, antage 

font SBorn ; antage en Opening. 
Adoption, s. £t;fen i &ul og Støn. 
Adorable, a. fcerbig at titbete; gub* 

bonmietig. 
Adoration, s. Sitbebetfe. 
Adore, v. a. titbebe; elfTe hBit. 
Adorer, s. Silbeber. 
Adorn, v. a. prt)be, forfH&nne, fire. 
Adornment, s. <Prt>betfe, Sitr. 
Adown, ad. neb tilSforben; neb fra; 
Adread, ad. i $ri;gt, bange. [nebe. 
Adreamt, ad. bremmenbe. 10 Adr 

Adrift, ad. flybenbe ; * yaa £yffe og 

$romme. 
Adroit, a. bel;«nbig ; ff if f et, fcerbig. 
Adroitness, s. ^cOænbigfjcb, ftcerbig* 
Adry, ad. t*rfHg. Qjcb. 

Adscititious, a. tilfat ; antaget, frem* 

meb, laant, forfatffet. 
Adstriction, s. ©ammentroeffelfe. 
Adulation, s. «Smigren. 
Adulator, s. ©migrer. 
Adulatory, a. fntigrenbe. 
Adult, Adulted, a. fulbvoren. 
Adulter, v. n. begaae S^gteffabébrub; 

* befmirte. [falffet. 
Adulterate, a. fftjlbtg i £»oreri; * fot* 
Adulterate, v. n. & a. bebrive #oer ; 

forfalffe, btanbe. 
Adulteration, s. #oeré JBebrivelfe; 

* $orfalfTning, 35eblanbing. 
Adulterer, s.£oerf ar l, utro Sffgtefceffe. 
Adulteress, s. en iporeqvinbe. 
Adulterine, a. avlet i #oer, uccgte. 
Adulterize, v. n. begaae 2£gteffabé* 

brub. [* noegte ; ofgubiff. 

Adulterous, a. ffylbig i Rotert; 
Adultery, s. Rotert, 2£gtefengé 23e* 

fmittetfe. 
Adumbrate, v. a. ffygge, nf tegne, «f* 

bilbe, efterligne ; ffitfere. 
Adumbration, s. ttfulbfomment Hb= 

faft # 2lfbilbning ; ©fitfe. 
Adunation, s. ftorenirtg. 
Aduncity, s. Krumbeb, Krog. 
Aduncous, a. frum, froget. 
Adure, v. a. brænbe, forbroenbe. 
Adust, Adusted, a. forbrombt; *I)tbfig. 
Adustible, a. forn fan broenbeé, ut» 

terreé. 
Adustion, s. iforbtænbelfe, 25et«nbelfe. 
Advance, s.©fribt; ftremff ribt ; frem- 
gang, Sorfremmetfe ; ftorffag ; ftorffub. 
Advance , v. n. & a. gaae frem , ryffe 

frem; tiltage ; forfremme, beforbre; 

giøte $orffub; fremfare; forteie. 
Avaneement, s. fttemryfning ; SBe* 

forbring. 
Advancer, s. forfremmer, SBelynber. 
Advantage, s. ftotbeel, ©evinfr, ©avnj 

<&ave; fortrin. Adr 

Advantage, v. a. nytte, inbbringe; 

gavne ; beforbre, forfremme. 
Advantageable, a. nyttig, forbeelagtig. 
Advantageous, a. forbeelagtig, gavnlig. 
Advene, v. u. fomme til noget, blive 

en £>eel beraf ; tilføieé. 
Advenient, a. titfcelbig, font fommet 
Advent, s. 2Cbvent ; £ilfomfr. [til. 

Adventitious, a. ttlfælbig ; forn forn* 

mer tit; fremmeb. 
Adventry, s. Joretagenbe. 
Adventure, s. Silfælbe, ©lumpetyffe, 

23egivenljeb; $ate; Sventyt; 23obmeri. 
Adventure, v. a. & u. vove, prøve 

£i)ffen ; give fig i $are, brifte fig til. 
Adventurer, s. een, forn vover noget j 

93ovei)at£i, £yffefrifler, Keifenbe. 
Aventurous, a. forvoven, farlig. 
Adverb, s. 2l'bverbium, 93iorb. 
Adverbial, a. abvetbialiff, forn barer 

til et 31'bverbimn. [bog. 

Adversaria, s. pl. Soffectaneo, Klabbe* 
Adversary, a. imob, ftenbtlig; s. OJJcb* 

fianber, $ienbe. 
Adversative, a. font ubtryf fer en røob* 

fcctning ; forn fatter fig imob. 
Adverse, a. font er imob; ulyffetig, 

elenbig. 
Adverseness, s. Sfiobfigelfe, røobftønb. 
Adversity, s. røobgang, Ulyffe, SCiber» 

værbigbeb. 
Advert, v. n. & a. give 2fgt yaa, moerfe. 
Advertency, s. Ovmarffombeb. 
Advertent, a. ovntccrffom, aarvagen. 
Advertise, v, a. berette, unberrette, 

give tilfienbe; befienbtgtøre. 
Advertisement, s. Unberretning, 35e* 

fienbtgiorelfe, Sfterrctning; (Srinbring. 
Advertiser, s. een forn unberretter, font 

anmelber, giver Sfterretning ; 2Cvet* 

tiffementtftibenbe. 
Advesperate, v. n. blive .Ztften. 
Advice, s. 9?aab; Unberretning; 93e* 

retning; Overlccg. 
Advigilate, v. a. Vaage over. 
Advisable, a. raabelig. 
Advise, v. n. & a. give IKaab ; raab* 

føre, eftertccnfe; give Sfterretning , be* 

ficnbtgiøre. Adv 

Advised, a. betoenffont, f Cog ; fotfoetlig. 
Advisedly, ad. meb 23etcenffomt)eb ; 

flogeligen. 
Advocacy, Advocation, s. £anbling 

at forfvare i detten; forfrat; #or* 

fvaréffrifr. [ntanb, $orfvarer. 

Advocate, s. "iftipocat ; OTcegler; tale* 
Advolation, s. .ftenflyven. 
Advolution, s. £envoeltning. 
Advoutrer, s. utro 2£gtemanb, £>oet* 
Advoutry, s. #oreri. [fatl. 

Advowee, s. ftitfeyatton. 
Advowson, s. ^ntronat; iXettigljeb at 

falbe sprcefter. 
Adze, s. 93x>bfetø £envef. 
Aerial, a. font borer tit Suften; luftig. 
Aerie, s. Dvovfugls 9?ebe. 
Aeromancy, s. «Spaafcom af £uft-$egn. 
Aeronaut, s. Suftflfipper. 
Aeroscopy, s. Suftens Sagttageffe. 
Aestival, a. fommerlig. 
Aestivate, v. a. & n. vente (Sommeren 
Aestuary, s. ©ampbab. [over. 

Aestuate, \ r . m fybe, brufe. 
Aetites, s. #rnefjeen. 
Aetlierial, a. «rberiff, luftig, bintmelff. 
Afar, ad. fttitt, langt; langt bortefra. 
xlfeard, a. bange, foeffrceffet. 
Affability, s. 23enligl)eb , 3(rtigbeb, 

^eblabenljeD. 
Affable, a. ventig, artig, liflig. 
Affably, ad. venligen. 
Affabrous, ad. fonfHg, meftetlig giort. 
Affair, s. Sag, #ottetntng, 2t"nlig* 
Affamish, v. a. ubfyungre. [genfce. 
Affear, v. a. T. befrcefte, ffabfcefte 

meb <£eb. [ftcenbtgljeb. 

Affect, s.Jpengivenljeb; SibeniTab; Oats 
Affect, v. a. fltoebe , ttagte efter, ftfge ; 

figte tit; t£te ; elffe; byfle. 
Affectate, a. affectetet, fonfflet. 
Affectation, s. ©ttceben efter ; S?i«rs 

ligbeb; tvunget, fonjligt SBæfen. 
Affected, a. befcengt; affectetet; til* 

tågen, tvungen; fintet ; mt. 
Affectedly, ad. paa en tnbbilff, for* 

fhlt Waat>t. 
Affectedness, s. tvungen, unaturfigt 

93«fenj ©toltbeb. Aff 11 

Affection, s. #engivenbeb, itiettigbeb; 

<Simtpatl)i; effect; (SgenfFab. 
Affectionate, a. fyengiven, fietlig, nibs 

fier, bevaagen. [bengiven Viaait. 

Affectionately, ad. ficerligen. paa en 
Affectioned, a. affectetet, tvungen; be* 

vaagen. 
Affective, a. btertetfitenbe, bevægelig. 
Affiance, s. #ottroligbeb ; Sitfib; 

£oab; Srolovelfe. 
Affiance, v. a. f otttoe fig ; ttolove. 
Affidation, s. forlig ; Stoffabéeeb. 
Affidavit, s. T. ebeligt aSibneebytb. 
Affied, a. forlovet. 

Affiliation, s. Dptagelfe i SBatné ©teb. 
Affmage, s. OJJetatfets SKenéning. 
Affmed, a. befvogtet, beflægtef. 
Affinit) 7 , s. Svogetffab, fSlægtjTab. 
Affirm, v. a. befræfte, beftyrfe, ftabfafte. 
Affirmable, a. font fan befrcefteé. 
Affirmance, Affirmation, s. 23e* 

frccftelfe, <Stabfceftelfe; ©tftøting, Jot* 
Affirmative, a. beft«ftenbe. [fifring. 
Affirmatively, ad. paa en beftceftente 

Affix, v. a. fcefte til, fotene. 

Affix, s. Hfjtrum, «portifeC font f s tes 

til et Orb. 
Affixion, s. Stlfaining, <Paal)«ftelfe. 
Afflation, s. ^aablcefen, Silviften. 
Afflict, v. a. bebtøve, plage, pine. 
Affliction, s. £ebr*>vetfe, 9t#b, ©otrig. 
Afilictive, a. fmertelig, frænfenbe. 
Affluence, s. Sitftrømmen, Ovetftebigs 

beb, Ovigbont, ftor frotraab. [fløbig. 
Affluent, a. titflybenbe; « rigelig, ovet* 
Afflux, Affluxion, s. $ilfu;belfe , Sil* 

fttømmen. 
Afford, v. a. give af flg, ftentbtinge, 

give, forunbe ; Ijave 9?aab til, fotutaae, 

ncunbe; overlabe, fæfge. 
Affordment, s. ^Bevilgning, ®atie. 
Afforest, v. a. giare til en Sfov. 
Affranchise, v. a. frilabe, gtote fri, 

fatte i $rif)eb. 
Affrap, v. n. & a. flaae; falbe. 
Affray, v. a. fftæffe, gtøte bange. 
Affray, Affrayment, s. Stætte, %U 

latm, ©lagéutoaU 12 Aff 

Affreightment, s. 23efragtning. 

Affriction, s. ©nibning. 

Affright, v. a. forffroeffe, jTvamme, 

giore bange, [ftnjgt; Sfraffebitfebe. 
Affright, Affrightment, s. ©freef, 
Affrightful, a. frijgrelig, ffrceffetig. 
Affront, s. aSffTcemmelfe, 23ancere, #or* 

ncermelfe. [nwrme. 

Affront, v. a. be|?a»mme, vancere, for* 
Affrontive, Affronting, a. fornær* 

menbe, beffomunenbe. 
Affulsion, s. ©fin font falber paa 

noget; Itbfeenbe. 
Affuse, v. a. øfe paa, Ijoetbc paa. 
Affusionj s. <Paagi>betfe, <}3aal)a>tbning. 
Affy, v. a. & n. fortroe fig tit; forlove 
Afield, ad. paa War f en. [fig. 

Afire, ad. i 95conb. 
Aflat, ad. flab, plat ; jcevnt meb Sorten. 
Afloat, ad. flot, flt;benbe; t 33evcegetfe. 
Afoot, ad. tit Job*, [forn. 

Afore, ad. for; for; foran; tjeffere; tit* 
Aforehand, ad. forub, t $orseten. 
Aforetime, ad. før, tilforn. 
Afraid, ad. bange, frtygtfont. 
Afresh, ad. pan ntje, igien. 
Afront, ad. tigefor, fortil 
Aft, ad. bag i Sfibet. 
After, prp. efter. [terfontnterne. 

After-ages, s. pi. SfterfTægfen, (Sfs 
After-all, ad. overalt ; tilfibfr. 
After-birth, s. (Sfterburb. 
Afterclap, s. SSagfmcef. 
Aftercomer, s. (Sfterføtger. 
Aftereye, v. a. fee efter een, forfølge 

meb SHnenc. [S'frevflet. 

Aftermath, Aftergrass, s. £ftergrce$, 
After-noon, s. <Sftermibbag. 
After-pains, s. pi. ©fterveer. [ning. 
Afterthougts, s. pi. for fitbig 33etcenf* 
Afterward, Afterwards, ad. beref* 

ter, berefter. 

Afterwit, f. Afterthought. 
Aftmost, a. T. bag, bagefh 
Again, ad. igien, atter; befluben; as 

much -, enbnu engang faameger j to 

and -, nu og ba. 
Against, prp. iniob, mob; Peb, paa; 

over -, (ige over for. Agi Agape, ad. gabenbe, met aabett Tttunb. 

Agarick, s. 3tbft»omp. 

Agast, ad. befh;rtet. 

Agate, s. Itgatfteen. 

Agaze, v. a. giøre beftyrtfet. 

Age, s. Woer, 0J?enne)Te$ Sevetib; Jib; 

'.M'arlutnbrebe. ^ 

Aged, a. gammel, bebaget. 
Agen, ad. igien, tit ©iengietb. 
Agency, s. 23irfen, Jpanbling; 2(gent$ 

forretning, [lenbe. 

Agent, a. fom virFer; s. 2(gent, Jpanbs 
Agg, v. a. «gge, pirre. 
Aggelation, s. $ri;Sning. [forening. 
Aggeneration, s. Sammenvoren, nøie 
Agglomerate, v. a. & n. vinbe i et 

SRøgte; tø be familien. 
Agglutinate, v. a. time fammen, lage 

fammen. [ftorbinbelfe. 

Agglutination, s. ©ammenlimen, noie 
Aggrandize, v. a. &n. forftcrre, giore 

ftørre; fcrflørreS, blive flerre. 
Aggravahle,a. for()øienbe, forfrørrenbe. 
Aggravate, v. a. giøre varre, forøge. 
Aggravation, s. #orv«rrelfe ; {yorfiør* 

relfe, $orøgelfe. 
Aggregate, v. a. bringe i £ob, famte. 
Aggregate, a. famlet, opbimget; s. $or* 

famling. 
Aggregation, s. Som (ing, forening. 
Aggress, v. a. ongrtbe, anfalbe. 
Aggress , Aggression , s. 2lnfatb, 

votbfomt 2(ngreb. 
Aggressor, s. Wngriber. [Stage. 

Aggrievance, s. J&etrøvelfe, 25efværing, 
Aggrieve, v. a. & ri; plage, fTabe, bes 

brøse ; flage, forge. 
Aggroup, v. a. fammenfritfe, gruppere. 
Aghast, ad. gufenoe, gtjfelig. 
Agile, a. burtig, beticenbig, flinf, fcerbig. 
Agility, Agiieness, s. SSebænbigbeb, 

Jpurtigljeb, ^cerbigbet. 
Agio, s. Opgetb, 21'gio. 
Agistage, Agistment, s. CpcsgS 

goring i (Sfoven. 
Agitable, a. bevcegeltg. 
Agitate, v. a. bevoege l)ib og bib; ryfle; 

* forurolige ; unberføge. 
Agitation, s. 23e»«gelfe; JKt;fWfe; Agi 

^Dcoftetfe ; Unberføgelfe. 
Agitative, a. besoegenbe, rijftenbe. 
Agitator, s. 2tgenf, (Jommiéfionær. 
Aglet, s. 9l«b«t paa en Sn.ørelibfe; 

ltt>en OJJetatplabc. 
Agnail, s. 23utb unber ftegtene. 
Agnate, a. befTcegtet. [«Site. 

Agnation, s. Slcegtffab paa $aberen$ 
Agnition, s. <Srfienbelfe. [fig t>eb. 

Agnize, v. a. erftenbe, titftaae, fienbe 
Agnominate, v. a. bencesne. 
Agnomination, s. Orbé #enti;bning 

yaa et anbet. 
Ago, ad. fiben, for fiben. 
Agog, ad. begtertig , tyfien j to set -, 

optxxffe 23egierligbeb. 
Agoing, ad. i ©ang, i 25ett«getfe. 
Agonist, s. <Priiéfegter. 
Agonize, v. n. ligge paa bet yberffr, 

fhibe web IDøben ; fate «Smerte. 
Agony, s. £>*b* ttngeft, Stnbéfmerte, 

$>£ngfie(fe. 
Agood, ad. atvortigen, i Sanbfceb. 
Agrarian, a. font fjører tit 2Cgre. 
A grease, v. a. befuble, tttføle. 
Agreat, ad. i bet Jpele, osertjovebet. 
Agree,v.n. & a. fftmute ottereené ; paffe ; 

gavne; fontme ottereené, blitte enig out; 

famttyffe, forlige, accorbere, mehmrfe. 
Agreeaule, a. ooereenéfientmenbe, be* 

ijageltg. [bagelig. 

Agreeably, ad. ot-ereenéjlemmenbe, be* 
Agreed, a. afgiorr, befTuttet. 
Agreement, s. Ottereenéjlemntelfe; $or* 

tig ; Sigbeb. [* plump, grot», upoteret. 
Agrestic, Agrestical, a. tanbtig; 
Agricolation, s. ttgerbtjrfning. 
Agriculture, s. 2fgerbt;rfning. 
Agricultural, a. font bøtet tit 2fger» 

M;rfningen. [manb. 

Agriculturist, s. Sforbbruger, £anb* 
Agrimony, s. 2(germone (Urt). 
Agriot, s. fuurt Stirfebar. 
Agrise , v. n. & a. gi;fe ; ffroeff e ; giøre 

tTrceffetig. [i $ortegenbeb. 

Aground, ad. ftranbet; ftøbt paa ©runb ; 
Ague, s. ftolbfeber. 
Agued, a. befoengt meb #eber. 
Aguish, a. feberagtig. Ala 13 

Ah, int. Off! [ubefmbig. 

Ahead, ad. fowtb; bafHg; bovebfulbS, 

Aheight, a. opab, oppe i vBeiret. 

Ahigh, ad. i 23eiret, oppe. 

Aid, s. #ietp, 23iffrmb; SBibrag; spielper. 

Aid, v. a. bietpe, fiaae bt. 

Aid de Camp, s. ©eneraU2£bjutant. 

Aidance, s. bitty, Unberftøttetfe 

Aidant, a. befyietpetig, btelpenbe. 

Aider, s. #ietper, Sitfjoenger. 

Aidless, a. luelpl**, forlabt. 

Aigulet, s. Snøre lib febup. 

Ail, v. a. foraarfage Smerte, fatteé 

noget, Moere ft)g ; s. Q3ee, Onbt. 
Ailment, s. Upaffeligljeb, Svagtjeb. 
Aim, s. #iemeeb, $ormaat, Sigte. 
Aim, v. n. & a. ffgtc tit, base tit #ie* 

mocrfe. 
Aimer, s. een font flgter ; *#ent?iitfning. 
Air, s. Suft; tfrie; 93«fen; Oftine; Hb* 

feenbe; - hole, £uftt)ut. 
Air, v. a. tufte; bampe ub;. tamte. 
Airiness, s. * Støligljeb, OJiunterbeb. 
Airgun, s. SButbbøffe. [i fri Suft. 

Airing, s. Spabferetour ett. gorfriffelfe 
Airless, a. tufrtøg, muggen. 
Airling, s. tetfinbig, tanfeløé <Perfon. 
Airshaft, s. ©ang i en OSJiine. 
Airy, a. tuftig ; ItofHg, munter ; s. £uft* 

bul i Stietbere. [§bor. 

Aisle, s. ©ang i en Æirfe, $ls>i af et 
Ait, s. tiben # i en {Jlob. 
Ajar, ad. paa Silent, bat» aaben. 
Ake, s. Smerte, <pine, Onbt. 
Ake, v. n. giøre onbt, fnterte. 
Akin, a. befTcegtet. 
Alabaster, s. 2(labaft. 
Alack, int. lit I 23ee 1 [Serre 3e ! 

Alack-a-day, int. ©ub biefpe mtg! 
Alacrious, a. munter, ttjfHg. 
Alacrity, s. .fcurtigbeb, muntert 93«fen. 
Aland, ad. i Sanb, i ÉBebotb. 
Alarm, s. ttlarut; Uro; Staffer. 
Alarm, v. a. falbe tit $or|>ar, foette i 

Bescegelfe, fTaae 2ttlarm ; forftyrre. 
Alarming, a. forjTraffenbe, ffroeffettg- 
Alas, int. af, Deéttcerre! 
Alate, ad. m;lig, forteben. 
Alated, a. meb Singer, 14 Alb 

Alb, s. WJejjefTtotte. 
Albeit, c. enbfHønt. 
Alberge, s. €lag$ litat fterfTen. 
Alchymist, s. ©ulbmager. [5?onfh 
Alchymy, s. Wufmmi, ©ulbmager* 
Alcohol, 8. tectijtceret ©piritué 93ini. 
Alcove, s. 2ftfov»e, «Steb lj»or Sengen 
Alder, s. €ffetr«. [fraaer. 

Alderman, s. 9?aabmanb(i<5ngelfanb). 
Aidern, a. of <5ffetr«, font ligner bet. 
Ale, s. "Kle, engelff #1. [#lmaat. 

Aleconner, s. SBerient, fom «frecfeer 
Alectoromancy, s. ©paabom veb #a* 
Alegar, s. #l«bife. [ner. 

Alehoof, s. Sorbvebbenbe (Urt). 
Alehouse, s. $ll)uu$. 
Alehousekeeper, s. #ltappet. 
Alembic, s. 2>iflitteer=S?oibe. 
Alength, ad. efter Scengben. 
Alert, a. munter, raff, aarwtagen, ttos 

tig; overgiven. 
Alertness, s. OTuntertjeb, JRajTf)«&. 
Alet,s. 2CQerI)^nfefatf. 
Alewife, s. S?one, fom fHenfet #t. 
Alexandrine, s. 2Cleranbtiner, (Stags 

0>eré. [gift. 

Alexipharmic, a. fom forbrivet #ors 
Alga, s. ©#g*ert. 

Algebra, s. algebra, [til algebra. 
Algebraical, a. algebraic, fom I)#rer 
Algebraist, s. een fom forfmaerSCtgebra. 
Algid, a. folb, froffen. 
Algidity, Algor, s. ftcerf Sutbe, ^tofl. 
Algific, a. fom foraarfager Stutbe. 
Algorism, Algorithm, s. 93ibenfFab 
Algose, a. meget folb. [om tal. 

Alguazil, s. fponfT <Politiebettenr. 
Alhallowtide, s. 2Ctfef)elgene$s£>ag. 
Alias, ad. «Here. 

Alible, a. ncerenbe ; fom Fan noereS. 
Alien, s. ftremmeb, Itblcenbing; a. 

fremmeb, «rimelig. 
Alien , v. a. giare of fpeenbig, fravenbe, 

ffiffe veb, aff)«nbige. 
Alienable, a. fom fan afljoenbigeS. 
Alienate, v. a. overbrage til en anben; 

fcelge ; berøve 9)nbefr, bortfterne ©inbet. 
Alienate, a. fternet ; ftemmeb. 
Alienation, s. Overbtagelfe tit en an* All 

ben; 2{fjTnbigf)eb. 
Alight, v. h. fiige af, nebtabe fig; trafft 

pact, fiige nf £efien elf. 23ognen. 
Alike, a. tig, pan lige Waabe. 
Aliment, s. fatt, 9i«ring, Otceringg* 
Alimental, a. narente. [mibbel. 

Alimentary, a. fom ljorer tit 9t«ring ; 

nærenbe. [ring. 

Alimentation, s. OXcertngSfraft, 9?«* 
Alimonious, a. fom tiener til Peering. 
Alimony, s. llnberhotbning; aarlige 
Alish, a. font =01, jolagtig. [ s P«nge. 

Alive, ad. levenbe, i Sive. 
Alkermes, s. «SlagS Satwarge. 
All, a. at, atte. 
Allatrate, v. a. gifre ab een. 
Allaudable, a. roeéveerbig. 
Allay, v. a. btanbe Retailer; fiiffe, 

tinbre, titfrebSfHlle, berolige. 
Allay, s. JBtanbing, (tilfart i Staffer; 

£inbring. [legering; $ornulbelfe. 

Allayment, s. Silfoetning i Staffer, 
Allect, v. a. tiffoffe, tiltroeffe. 
Allectation, s. $iltr«ffelfe. 
Allective, a. tilfelfenbe. 
Alledge, v. a. befrcefte, anfore. • 
Alledgeable, a. font fnn anfereS. 
Allegation, s. Qinforclfe of et Svrog 
Allege, f. Alledge. [jc; VaatTub. 
Allegiance, s. SrofFab, tyligt »no& )in 
Allegiant, a. tro, unberbanig. [Songe. 
Allegorical, Allegoric , a. crUegoufF, 

forblommet, [tale forblommet. 

Allegorize, v. a. forflare affegorifF; 
Allegory, s. 2ftlegorie, forblommet Sate. 
Allegro, a. muntert, ItjfHgt. 
Alleviate, v. a. formilbe, tette, linbre. 
Alleviation, s. Settelfe, Sinbring. 
Alley, s. fncever &aist, ©ang; 3(lTee. 
Allhail, ad. l)«lbig, tit £i>ffe. 
Alliance, s. $orbinbelfe, §or\>anbtffa&, 

'Ztltiance, #orbunb. 
Alliciency, s. tittoffenbe Sraft. 
Allied, a. atlieret, forbunben. [bunb 
Allies, s. pl. WCfierebe, fom ftaaer i Jtc* 
Alligate, v. a. fammenbinbe, forene. 
Alligation, s. (jorbinbetfe. 
Alligator, s. alligator, (Srocobiff. 
Allision, s. Sammenfioben. All 

Alliteration, s. 93egi;nbetfe of flere 

Orb meb famine 23ogf!ar>. 
Allocation, s. 2ilf«tning, en ^3of}^ 

Dptogelfe i en JKegningj Slnr-iiéning til 
Allocution, s. Sale tit een. [SBetaltng. 
Allodial, a. uaffjeengig, fri fra Sefjné* 

pltgt. [Sangfiriffe. 

Allonge, s. Ubfalb, €t*b i $«gtning; 
Alloo, v. a. bibfe, jage innbene, 
Alloquy, s. Sale til een. 
Allot, v. a. ttlbele, forunbe, tilfFriPe. 
Allotment, s. Silbeling veb 5ob ; 95e* 

ftemuielfe.' [ftoae, tnbrømme. 

Allow, v. a. give, forunbe, antage, tiU 
Allowable, a. font fan giveé, tilftaaeé. 
Allowance, s. Snbrømmelfe ; XiUas 

betfe, Sftergivetfe, Overbcerelfe, ^triOeb ; 

noget vift forn tilfraaeé; Kation; 2m. 
Alloy, s. Itlfcetning i Wetatter. 
Allubescency, s. ©amtuffe ; SBifftgfjeb- 
Allude, v. n. flgte, fjemnfe tit, fjentnbe. 
Alluding, a. bentpbenbe. 
Alluminate, v. a. ubmate, illuminere. 
Allnminor, s. een forn maler, illumine* 
Allure, v. a. tilloffe, tilfhjnbe. [rer. 
Allure, s. Siffoffelfe, tilfTpnbelfe. 
Allurement, s. Xilloffelfe, $rijte[fe. 
Alluringly , ad. paa en tilloffenbe 

Waabe. [Kttufion. 

Allusion, s. #entpbning, #enviiéning, 
Allusive, a. font fjar £enfeenbe til, 

henttjbenbe. [Waabe. 

Allusively, ad. paa en Ijentpbenbe 
Alluvion, s. <Paafh)ffen; tilffpllet Sorb jc. 
Ally, v. a. forene; bejlcegte; forbinbe, 

giøre <Pagt meb. 
Ally, s. SSen, Mteret; ^aar^renbe. 
Almanac, s. ttlmanaf. 
Almightiness, s. 2(£magt. 
Almighty, a. atmcegtig. 
Almond, s. Otfanbel, OTanbelfietne ; 

Wanbel i Salfen. 
Almoner, s. Wlmiffesttbbeler. 
Almonry, s. ttlmtffetøut. 
Almost, ad. meeft, noefren, nceftenbeelS. 
Alms, s. pl. 2ttmiffer. 
Alnage, s. OTaalen i 2Ctenpii$. 
Aloes, s. 2(loe. [bitter. 

Aloetical, a. font fceftøaet af 2(loe; AIu 15 

Aloft, ad. I;jDit opj»e; i^oiben; prp, 

orer. 
Alogy, s. ttrimeligfjeb, ttforftønb. 
Alone, ad. alene. 
Alonely, ad. alene. 
Along, prp. langS meb, tilligemeb. 
Aloof, ad. ftern, langt fra. 
Aloud, ad. fyøit, lt;belig , meb fj#i 9?#fr. 
Alow, ad. nebe. 
Alphabet, s. OClpljabctet. 
Alphabetical, a. alpbabetifF. 
Alphabetically, ad. efter SllpCjabetet, 
Already, ad. allerebe. 
Also, ad. ogfaa. 
Altar, s. OClttr. 

Altarage, s. Offerpenge paa alteret. 
Altar piece, s. Illtertav le. 
Alter, v. a. & n. f oranbre , «nbre ; libe 

$otanbting, foranbreé. 
Alterable, a. foranbertig. [bring. 

Alterant, a. forn foraarfager borans 
Alteration, s. Soranbring, SSnbring. 
Alterative, a. font foranbrer; s. £cege* 

mibbet, font efterljaanben Pirfer paa 

Segemef. 
Altercate, v. n. fiveS, trætteS. 
Altercation, s. bratte, .tit?. [lenbe. 
Altern , Alternal , a. perlenbe, åffer* 
Alternate, v. n. afverle, giore verelviié. 
Alternate, a. afverlenbe, font er verel* 

vite; s. 2lfver(ing, ^oranbring. 
Alternately, ad. vevelvitø. 
Alternation, s. OmjTiftetfe, 2(fwling. 
Alternative, a. af perttnbe ; s. een af 

to Sing, man maa vcelge. 
Alternativeness, Alternity, s. 3lf* 

verting, ffifteviiS fr^lge. 
Althea, s. vilb ftatoft, Utsn. 
Although, Altho, c. omenbfftfrnt. 
Altiloquence , s. Ijøitravenbe Sale, 

€r-ulfr. 
Altimetry, s. tfonfr at maale #*iber. 
Altisonant, Altisonous, a. i en 1)0 i 

■Jone; beirravenbe, fvulfttg. 
Altist, s. 2(ltfanger. 
Altitude, s. i^ibe; *!j*iefTe£rin, top. 
Altogether, ad. fammen, forenet; 

aanf!e, albeteé; for -, for bejtanbiø. 
Alum, s. 2røun. 16 Alu 

Alum, v. a. ctlhuK, Wjdb* meb "XUun. 
Aluminous, a. font infcel)olt>er ctt. be* 
Alveary, *. 23iefube. [jkaer of UUnn. 
Always, ad. altib, flebfe. 
Amability, s. eifhwrbigljeb. [©eU ! 
Amain, ad. tapper, nteb at OTagt j ftti;g 
Amand, s. 93ena,eb3Det, Stirfebob. 
Amandation, ». 95ortfenbelfe. 
Amanuensis, s. tfmanuenfi*, ©fritter ; 

(Jopiift, ^Protocotfører. 
Amaranth, s. Sufinbfftøn (SB(omfi). 
Amaritude, Amamlence, a. fitters 

fyeb. [men. 

Amass, v. a. bunge i #ob, famle fant? 
Amassment, s. #ob, S)tmge. 
Amate, v. a. forffraffe, forboufe. 
Amatory, a. font barer tit SlfTo» ; <&U 

flfouS* ; font «åffer <£tfTot>. 
Amaze , v. a. giøre for|?r«ffet ; f«tte i 

#orunt>ring. 
Amaze, s. ©ftocf, $orbaufe(fe. 
Amazedly, ad. meb $orbaufelfe. 
Amazement, s. ftorjTroef felfe , iJors 

baufelfe, ^ornnbring. 
Amazing, a. roebfom, fotbanfenbe. 
Amazon, s. ttntajon, ftigerjT fruens 
Ambages, s. pi. Omfvjøb. [tim nier. 
Ambagious, a. ttibttoftig, mebømftøb. 
Ambassador,s.2Cmbaf|abør,2Cffenbtng. 
Amber, s. SKav, 2bnbra. 
Ambergris, s. 2(mbra. 
Ambidexter, Ambidextrous, a. «en 

font fan bruge begge .Spcenber ; font boe* 

ret Stappen paa begge ©futbre. 
Ambient, a. omgittenbe, omringenbe. 
Ambigu, s. Dtfomgbe forffietfigeSKetter; 

røiffmaff. 
Ambiguity, s. £»ett>bigbeb, OJtørfe. 
Ambiguous, a. mtfrf, tv>ett;big. 
Ambiguously, ad. \>aa en t»ett;big Wcia* 
Ambit, s. Ømfrebé, Omfang. [De. 

Ambition, s. SSrgterrigbeb ; v. a. fk«# 

be effer, attraae. 
Ambitious, a. cergierrtg, botmtobig. 
Ambitiously, ad. paa en cergterrig 

WaaU. 
Ambitude, s. ØmfrebS, Omfang. 
Amble, v. n. gaae i ©frtbt; s. ©ftibt, 

$tp$ spafyana,. Amm 

Ambler, s. ^ajSgattfler. 
Ambo, Ambon, s. Scefepult, <Pr«fefJot. 
Ambrosia, s. 2tmbrofi<t, ©uberneéOTab. 
Ambrosial, Ambrosiac, Ambro- 

sian, a. ambrofijf, belicat, beljagelig. 
Ambry, s. 23tøbf?ab, ©pifefamnter. 
Ambs-ace, s. begge Sfferne paa to 

Setninger. [^anbring. 

Ambulation, s. £t;fh?anbting , Om* 
Ambulatory, Ambulant, a. onn>an* 

btenbe, vanbtenbe. [fjolb. 

Ambuscade, Ambuscado, s. SBag* 
Ambush, Ambushment, s. SBagbolb, 

bemmelig ©fterffroebelfe. 
Ame, s. 2(me (Waal). 
Amel, s. ©mail, $arvefTi«r. 
Amel-corn, s. ©pelt (Storn). 
Amelled, a. emaitferet. 
Amen, tiltett. 
Amenable, a. anfuartig. 
A menage, v. a. bortføre meb 33oCb ; s. 

#«rb, OCbfoerb. 
Amenance, s. Opfarfet, 2tbf«rb. 
Amend, v. a. rette, forbebte, «nbre; 

giøre SBebertag ; forbebre. 
Amendment, s. Jforbebrtng ; anbring. 
Amends, s. pi. QSeberlag, {fulbeftgiørel* 

fe, OpretSning. [#ornateltgt)eb. 

Amenity, s. 23ef)agetig[)eb , et ©tebé 
Amerce, v. a. paaloegge ^3engef}raf. 
Amercement, s. <Pengebøber. 
Amethist, s. 2lmetl)ifJ (SSfcelfleen). 
Ameuble, v. a. omfpabe Sorben. 
Amiable, a. etffoccrbig, tynbig, bedagelig. 
Amiableness, s. SBebagetigbeb , inb* 

tagenbe 23«fen. 
Amiably, ad. paa en befjagelig OTaabe. 
Amicable, a. ttenlig, artig, venjTabelig. 
Amice, s. catl)olff<Pr«f}eé©fulberft«be. 
Amicia, s. OTunfe&ætte. 
Amid, Amidst, ad. mibt ibtanbt, 

blanbt; inteffent. 
Amiss, ad. uret, forgieueg, gatt; upaf* 

feltg ; upaffenbe, of 23eien ; to take -, 
Amissible, a. miftelig. [tage ilbe op. 
Amission, s. tab, 
Amit, v. a. tabe, mifte. 
Amity, s. EenfTab, @nig$eb, Jtiertifl&eb. 
Ammoniac, ». ©almtaf. Amm 

Ammunition, s. ammunition, Strigl» 

forraab ; - bread, <5ommi$bt;øb. 
^Lmnesty, s. alminbelig Sftetgittelfe, 
^orglemmelfe. 

Amolition, s. aSorttagetfe, Ovf;«t>clfe. 
Amomum, s. ftarbemomme. 
Among, Amongst, ad. iblant, unber. 
Amorist, s. forlibt <perfon, en ©alan. 
Amornings , ad. om horgenen , aarle. 
Amorous, a. forlibt, forelfTet, fialen. 
Amorphy, s. ttanffabt efiffelfe. 
Amort, a. b*b ; nebfTagen ; borff. 
Amortize, v. a. T. otterlabe en 3oib 

til en (Sommune. 
Amount, v. n. Ul*U fig, tUtoøe. 
Amount, s. 23etøbet of en 9?egning. 
Amour, s. RietligbebS #anbel. 
Amouses, s. pl. falfTe SSbelflene. 
Amovable, a. font fan affatteé. 
Amoval, s. Waffetfe, 23ortfternelfe. 
Amove, v. a. fatte fra Smbebe. 
Amphibious, a. forn tevet taatt paa 

^onbet og i 33anber. 
Amphibium, s. 2l'mpl)ibie. 
Amphibological, a. toittlfom. 
Amphibology, s. tttetybtg Jåle. 
Amphitheatre, s. Ifmpbitbeater, runb 

Sftieplabé. 
Ample, a. flor, ttiib ; rigelig. 
Ampleness, s. 93ibbe, Storrelfe j ^)ragt. 
Ampliate, v. a. ubvibe; forfiorre. 
Ampliation, s. Sorflorrelfe,nbttibe(fe; 

Opfættelfe af Siben. [gerellbforelfe. 
Amplification, s. Ittvibclfe ; ttibttøfti» 
Amplify, v. a. ubvube, forftørre, oplyfc ; 

v. n. vrere ttibtloftig eH. boitravenbe. 
Amplitude, s. 33tbbe, Omfang. 
Amply, ad. rigelig, flort, tttbtl-Ofrig. 
Amputate, v. a. amputere, afifiare. 
Amputation, s. SentS 2(ffFiarelfe. 
Amulet, s. Smulet mobSrolbom. 
Amurce, s. 93arme af ©lie. 
Amuse, v. a. opbolbe meb 6naf ; for* 

nx>ie, more, unbertyolbe. 
Amusement, «. Opbolb; $orn#ielfe, 

Sibsforbritt; ©rttblen. 
Amusing, a. morfom, unberljolbenbe. 
Amusive, a. fom fan unberfjolbe , mor* 
Amygdaline, a. manbelagtig. [font. 
Engl. - dan. Diet, And 17 

Anabaptism, s. ©ienbøbecneé Sarbom. 
Anabaptist, s. ©ten bo ber. 
Auacamptic , a. faflet tilbaQt, fom 

gitter ©ienh;b. [djoret, (Srentit. 

Anachorete, Anachorite, s. 2(na# 
Anachronism, s. $eili£tbéregningen. 
Anagram, s. 23ogflatterneé Omfatning. 
Analecta, s. pi. uboalgte ©ttjffet af 

Gfribentere. 
Analeptic, a. flurfenbe. 
Analogical, Analogous, a. ottereenS* 

flemmenbe, efter analogien, [migbeb. 
Analogy, s. analogi, Siigbeb, @en$fow 
Analysis, s. ©planning ; 2Cnalbfi$. 
Analytical, a. optøfenbe ; analtottfr 1 . 
Analyze, v. a. optefe ; analbfere. 
Ananas, s. $tugten 2(nana$. 
Anarch, s. $rebéforfh;ttfr. 
Anarchy, s. JCnarfi, tiljlanb nben Sotte. 
Anathema, s. $orbanbelfe , 93anbfy$* 

ning fra Stirfen. 
Anathematize, v. a. fatte i S?itfen$ 

33anb, ercontmunicere. [til anatomien. 
Anatomical, a. anatomijT; fom btfret 
Anatomist, s. en 2fnatomicué. 
Anatomize, v. a. anatomere, ftfnber* 

femme. [feSfonjl. 

Anatomy, 5. anatomi, ©øtiberlemntel* 
Anatron, s. OTuurfalt, ©atpetet ; ©la$* 
Ancestors, s. pi. $orfabre. [(Turn. 
Ancestral, a. fra Jorfoebrene nebarttet, 

{yorfocbrene tilbsrenbe. [#erfomfl. 

Ancestry, s. fintet, ftorfabreneé ©lagt, 
Anchor, s. 2(nfer. 
Anchor, v. n. & a. lagge for 2Cnfer; 

anfve, fafle 2(nfer. [betaleé berfor. 

Anchorage, s. 'U nf ergrunb ; ^enge fom 
Anchoret, Anchoiite, s. Sremit. 
Anchovy, s. 2(nfd)ottié, «Sarbelfe. 
Ancient, a. gatmnel, gammelbagé. 
Ancientness, s. *#(berbom ; Olbtib. 
Anciently, ad. gammelbagé, i forbumé 

Sib. [mel #etfomfl. 

Ancientry, s. 2(lber, 2tlberbom ; gam* 
Ancients, s. pi. be ©amfe. 
Ancienty, s. "Utbtt, 3(lberbom. 
Ancillary, a. tienenbe, fom «pige. 
And, c og. [Slbrifl. 

Andiron, s. 3em, fom fatteS tteb en 18 And 

Androgynal, Androgynous, a. font 

er af begge ftiøtt. 
Androgyne, Androgynus, s. 2ve* 
Anear, prp. nær. [tutfe, .Spermapljfobit. 
Anecdote, s. 2(nefbote. 
Anele, v. a. fofre met fibfie Salvelfe. 
Anemography, s. SBejTrivelfe over 
Anemone, s. anemone. [93inbene. 
Anent, ad. lige over foe ; angaaenbe. 
Anes, Awns, s. pj. ©tag, Sfiave. 
Anew, ad. paa nn , atter; paa en nt; 

OJinaoe. 
Anfracture, s. krumning, 93ugt. 
Angel, s. (Sngel; ©ulbtm;nt. 
Angelic, Angelical, a. engletitg. 
Angelica, s. ilngeUca, <Snglerob. 
Angel-shot, s. Samfefugle. 
Anger, s. 25rebe; 2£rgrelfe ; Smerte ; 

23ercenbelfe. [te; volbe Smerte. 

Anger, v. a. gtøre vreb, fortørne, opir» 
Angle, s. 23infel; #t.&me; 2(ngel at 

ftffe meb. [loffe. 

Angle, v. a. &n. angle, ftfFe met» Krog ; 
Angled, a. vtnfelbannet. 
Angler, s. een font ftffer met» en £rog. 
Anglican, a. engelff; s. Oflebleut af 

ben eugelffe S?itfe. 
Anglicise, v. a. englifere, gtere engelff. 
Anglicisim, s. engeljf Salemaabe. 
Angour, s. Smerte. 
Angrily, ad. vrebagttg. [telig. 

Angry, a. vreb, opbragt; betcenbt, fitters 
Anguish, a. ftngeff, spine; v. a. 

cengfte, pine. [Sterner. 

Angular, a. fantet, font bar93infler ett. 
Angulated, a. bannet meb 33infler eft. 

banter. [banter. 

Angulous , a. Ijtemet, meb 23infler, 
Angust, a. fnever, trang. [fniben. 

Angustation, s. Sammentvingen, 3nb* 
Angustity, Angustness , s. Snevet* 

beb, 2tangbeb. 
Anhelate, v. n. pufte, I)tve. 
Anhelation, s. duften, Stønnen. 
Anhelose, a. puflenbe, <mnbelø$. 
Anights, ad. 91at efter ftat, om fatten. 
Animadversion, s. £>om; Sftettefcut* 

telfe, £)ablen; 2fnnt«rfning. 
Animadversive, a. anntoerfenbe, be* Ann 

tragfenbe ; font fan btfntme. 
Animadvert, v. n. give 2(gt paa, føle; 

tevfe; «nbfe; cenfurert, critifete. 
Animal, s. 2H;r; a. bt;rijf. 
Animalcule, s. libet JDur. 
Animality, s. levenbe Sure <5genffab. 
Animate, v. a. beftoele, oplive, opntun* 

tre, tilffynbe. [Opmuntring. 

Animation, a. Dplivning, 95eficeling, 
Animative, a. font giver 2i'o l befioeler; 

optivenbe. 
Animose, a. livfulb, befttg. 
Animosity, s. Sorbittrelfe, partite. 
Anise, s. 2(nt$. 
Anker- s. 2Cnfet (36 potter). 
Ankle, s. 2lnfet paa $oben. [nifer. 
Annalist, s. een font ff river 2faré;$?r#* 
Annals, s. pl. Qfnnaler, 2farés5?r.ønifer. 
Annats, s.pl. Snbfomjier af et geifHigt 

«Smbebe bet ferfie 2far. 
Anneal, v. a. ubgtøbe, giøre ©laé 

gloenbe; male paa ©la$. 
Annex, s. bet tilfeiebe. [til. 

Annex, v. a. ttlfoie, vebfyoenge ; btage 
Annexation, Annexion, s. tilføy 

ntng, forening, litfceming. 
Annexed, a. tilføiet, boélagt; forbnn* 

ben meb. 
Annihilahle, a. font fan tiltntetgiereS. 
Annihilate, v. a. tilinfetgiove, vbe* 

loegge, opbreve. [(ceggelfe,Dp[)«velfe. 
Annihilation, s. SUintetgiørelfe, #be* 
Anniversary, s. narlig Srinbring, 

l^cft ; Weffe for en 2ffbeb. 
Anniversary, a. aatlig, 3fat^. 
Annotate, v. n. ffrivc Ifnntcerfntnger. 
Annotation, s. Knntcstfning, 9?ote. 
Annotator, s. een font ffriver Sfnutoerf* 

ninger. 

Announce, v. a. forftmbe, melbe. 
AnnouncementjS.iJorfynbetfe^elbel* 

fe. [ge, btiffe, fotfJurre. 

Annoy, v. a. fotuleilige, forurette, pia* 
Annoy, Annoyance, s. $otfh;ttelfe, 

ftorureftelfc, Sfabe, <piage. 
Annual, u. aarlig. 

Annually, ad. bvert 2Car, 2for for 2far. 
Annuitant, s. «en font f;or en aarttcj 

Snbfomjl, Ann 

Annuity, s. livrente , narlig Snbfomfl ; 

pi. Statsrenter. 
Annul, v. a. titintetgiere, opl)cm. 
Annular, Annulary, a. forn ligner 

en fKing, tingformig. 
Annulet, s. lioen 9? ing. 
Annulment, s, Opbcevetfe, Sitintef» 

giorelfe, 21'nnuffcriiig, [til. 

Annunierate, v. a. t«Ue til, tegne mel) 
Annumeration, s. OTebregnen, 2iHceg 

til et onfcet tal. 
Annunciate, f. Announce. 
Annunciation, s. fterhmbelfe. 
Anodyne, a. font liufcrer Smerte. 
Anoint, v. a. fatve, gntbe met) die. 
Anointment, s. «Solving , Det at være 

falvet. 
Anomalous, a. afvigenbe fra Neglen. 
Anomaly, s. 2fnomalie, 2l'fvtgelfe fra 

JKeglen. 

Anomy, s. SovenS Ovettrabetfe, Si;nb. 
Anon, ad. fnart, ftrar, ret nu, vao 

Simen, [anonymitet. 

Anonymity, Anonymousness, s. 
Anonymous, a. ufcen 9?avn, ubenoevnet. 
Anorexy, s. OTnngel paa Qlppetit. 
Another, a. en anben, et anoet. 
Anotherguess, a. anbertefce$. 
Ansated, a. fom bar en £anfe. 
Answer, s Svar. 
Answer, v. n. fvare; fvare til^ ftaae 

tit '2lnfvar ; forfvare. 
Answerable, a. fom fan befvareé; an* 
Ant, s. OJitjre. [fvnrlig; paffenb?. 

Antagonist, s. Wiocfianber. 
Antagonize, v. n. fhioe imob. [len. 
Antarctic, a. fom tigger imob Styfcpo* 
Antecedent, a. fom gaaer for vebj 

foregaaenbe, far. 
Antecessor, s. #erg«nger. 
Antechamber, s. $orgemaf. 
Antedate, v. a. jfrive Saturn for tU 

ben ; tage elf. nt;be forub. 
Antepast, s. (forfmag. 
Antemundane, a. farenb 93erben, evig. 
Anterior, a. før, foregaaenbe. 
Anteriority, s. éortrin, SStbe i £en* 

f ytt til 2iben. 
Anteroom, s. Sotvoerelfe. Anx 19 

Anthem, s. bettig Sang, §f)0t*Sang. 
Anthology, s. 2(ntyotogte, ubvalgt 

Samling. 
Antic, a. gammel, gammefbagé, antif; 

s. Qnogler, £anévurft; pi. Oiarreflre* 

ger: ganite Sxonflfager. 
Antichrist, s. 9J..'obd)riflen, 2Cnricf)rtfr. 
Anticipate, v. a. forubtage, fotubfale, 

forefomme, forubfmage, f)inbre. 
Anticipation, s. ftotefommelfe j #ot* 

finag. 
Anticourtier, s. $ienbe af £offTtf. 
Antidote, s. Wobgift ; v. a. give 'Xfiot* 

gift for at opfjolbe. 
Antif eh ril, a. tientig imob #eber. 
Antilogy, s. Wobfigelfe. 
Antilope, s. antilope. 
Antiloquist,s. TOobftanber, Wobfiger. 
Antimeridian, a. font er for OJiibbag. 
Antimonarchical, a. font er tntoc et 
Antimony, s. Spifcégtaé. [?Jionord;ie. 
Antinomy, s. Wobftgelfe tmeffem to 

Sove ttt. Kegler. [by&eligljeb. 

Antipathy, s. "Mntipathi, naturlig OJJob* 
Antiphonal, Antiphonical , a. af* 

vevlenbe i CJyorfang ; s. <Pfalmebog til 

Storfang. 
Antipodes, s. pi. 2lnttpober, S"clf fom 

boe paa moofatte Sibe af 3orbfloben. 
Antiquarian, a. font vebfontmer Dlb* 

fager, anri^variff. 
Antiquaiy, s. 2£nttqvariué, SljTet etf. 

Sienfcer af Otbfager. 
Antiquate, v. a. afffaffe, fare af 23rug. 
Antiquated, a. gammel, gaaetaf 23rug, 

afflfaffcr. [fasr, f. antic. 

Antique, a. gammel, gammelbagS; 
Antiquity, s. Otofoger ; SCtbe ; Otbtib. 
Antiscorhutic, a. gob imob Sfx>rbug. 
Antispasmodic, a. tientig mob Grants 
Antistium, s. Ktofftr. [pe. 

Antithesis, s. 2lntitbefe , OXobfoetmng. 
Antitype, s. ©ienbiffebe; 2(ftryf. 
Antlers, s. pi. #iortetaffer. 
Antre, s. £ute. [$*ier, Sfiemt, 

Antrims, Antrams, s. pi. £uner, 
Anvil, s. ilmbott. 
Anxiety, s. 2(ngefr, 8£ngffrfig&e&. 
Anxious, a. «ngfttig. 
B 2 20 Anx 

Anxiously, ad. beængfret, omgfreltgen. 
Any, a. nogen, noget, entypet; -body, 

bmmonb; - where, nogetftebé; - 

longer, - more, libt langere, tibt 

niece. [ligen. 

Apace, ad. bofrig, fnatt, raff; fienbe* 
Apaid, ad. forneiet. 
Apart, ad. affi'De$, foe ffg felt». 
Apartment, s. focrfFiit 93«telfe. 
Apathy, s. ^påi^i, Ufølfomljeb. 
Ape, s. 'Ubtfat. 
Ape, v. a. eftetabe. 
Apeak, ad. T. lob*er. 
Apepsy, s. Itfotbøieltgbeb. 
Aper, s. Sftetobet. 
Aperient, a. aobnenbe, tenfenbe. 
Apert, a. oaben; enfelt; ligeftem. 
Apertion, s. Mobning, [rigbeb. 

Apertness, s. St)be ligbeb ; 2Cabenl;tet* 
Aperture, s. Calming. 
Apiary, s. aSiefubec. 
Apish, a. eftetobenbe, natagtig. 
Apit-pat, ad. fftelvenbe of #tt;gt. 
Apocalypse, s. 2l'abenbattng$ 23og. 
Apocope, s. fibfleStavelfetf'&fjTicetelfe. 
Apocrypha, s. p»L be opom;pf)iffe 93** 

gev. [fynttg. 

Apodictical, a. opobiftifF, flat, flien* 
Apologetic, a. benljotenbe til en Jots 

fvoni Sale, fotfvatenbe. 
Apologist, Apologer, s. ftotfvatet, 

fom giot ett $otf?at£ Sale„ 
Apologize, v. a. fotftmte, unbffylbe. 
Apologue, s. Sacebigt, lætetig talt. 
Apology, s. $ov|>ftté Sole. 
Apophthem, s. moetfvætbtgt Sptog, 

Sonfefptog. 
Apoplectic, Apoplectical, a. opo* 

plefttiT, fom ijfltet tit et (Slag ; tflrt of 

et Slog. 
Apoplexy, s. Slog, 9?fltelfe. 
Apostasy, s. 2Cjfolb fco Stoen. 
Apostate, s. fttofaiben, fom et folbet 

fro Stoen. 
Apostatize, v. n. f a (be f to Stoen. 
Aposteme, s. SMjlb, SSnlbmng. 
Apostle, s. ttpoftel. 
Apostleship, s. 2(pofrelé (Smbebe. 
Apostolic, Apostolical, a. opoftoliff. I App Apostrophe, s. 2lpofhropfj, 23ogfravé 

llbelobelfe; JpenPenbelfe til een meb fin 

Sole. [bem>enbe fig til een. 

Apostrophize, v. a. tiltale, i en Sale 
Apothecary, s. Sfpotljefet; —shop, 

3l>otl)ef. 
Apozem, s. Sagebtif, SJecoct. 
Appair, f. Impair. 
Appal, Apall, v. a. giøt» bleg of 

©rtoef, fFroctfe ; v. n. blegne. 
Appalment, s. 23legnen , $otj?t«ffelfe. 
Appanage, s. Sfponage, £it>tenre fot 

ft;vflelige \petfonet ; ©obfet befremte til 

en jtjrfNnS elfet Stotntonbé celbfte .^Bjøtn. 
Apparatus, s. Silbetebelfe, JKujrning. 
Apparel, s. S?l«ber, 2>togt; Soottf 

$otbinbing. 
Apparel, v. a. floebe, ptt;be. 
Apparent, a. flat, .øienfimlig; t?ié; tit» 

fmielabenbe ; heir -, noefre 2ftt>ing. 
Apparently, ad. flatligen, *ienft)nlw 

gen. [Ijeb. 

Apparentness, s. £>ienfynligfKb, 23ié* 
Apparition, s. Si;n ; 21'abenbatelfe ; 

Q5efper.fr. [IKaabftuesSienet. 

Apparitor, s. £>.ott>ogtet; «Pebel; 
Appay, v. a. tilfteb^friHe. 
Appeach, v. a. onflage, irettefoette. 
Appeachment, s. Kloge, 33eflfylbning. 
Appeal, s. 2(ppet; <Paabetaaben; #p* 

petfation; Of ullage. 
Appeal, v. n. & a. oppeffete ; betoobe 

fig poo; onfloge. 
Appear, v. n. ftmest, infe fig, fotefom* 

me, ftemflitfe fig, labe fig til Stjnej 

to make -, bevijt. 
Appearance, s. Sim, Ifobenborelfe ; 

Sfin, Soubfimtigljeb; ilnfeelfe. 
Appeasable, a. fovfonlig, fom fon 

tilfrebéftifle?, fotmilbeé. [mtlbe. 

Appease, v. a. betolige, fotfone, fot* 
Appeasive, a. betoligenbe, fotfonenbe. 
Appeasment, s. S-otfonelfe, Silftebé* 

fUffelfe, Sotmilbelfe. 
Appellant, s. 2fppettant, font oppette* 

tec imob en onben. 
Appellate, s. een font mon tytt op* 

peiletet imob ; onflaget. [Sitel. 

Appellation, s. £fnc*pnelfe, 9tapn, , App 

Appellative, s. Wnpeffathmnt, Oia^n. 
Appellee, f. Appellate. [for fere. 
.Appellor, Appellour, s. dinger, %\>* 

pellant; JKaaber; font ferraabet fin? 

SRebifyibige. [ferene met. 

Append, v. a. vebbcenge («Segl k.) ; 
Appendage, Appendant, s. Sillceg. 
Appendance, s. Silljør, <perrinent$s 

Appendant, a. tfebfyoengenbe, tUho-renbe. 
Appendix, s. Qf ppenDir, "SiCfc^c). 
Apperceive, v. a. iagttage, forfiaae, 

mcerfe. [bebibftyefc. 

Apperception, s. Sagttagelfe, Selv* 
Apperil, s. Jare. 

Appertain, v. n. till)***, [pl. firaaé. 
Appertenance, s. Silver; ©genfTab: 
Appertinent, a. fcenborenbe tit. 
Appetencj'', Appetence, s. 23egier* 
Appetent, a. meget begicerlig. [tigfyeb. 
Appetibility, s. jonfrvwrbig Silffrinb. 
Appetible, a. ønffværbig, tilloffenbe. 
Appetite, s. JCppetir, 23egicei:(igt)eb; 

a?egier[tg(-eb tit JHqI, 
Appetite, v. a. begiere. 
Appetition, s. 25egiccren, $orfangenbe. 
Appetitious, a. ttetfmagenbe, fomr-af* 

ter 2(ppetit. [flap. 

Applaud, v. a. bifatbe, rofetteb£aanb* 
Applause, s. SMfaib r>eb #aaubflap, 
Apple, s. 2£b(e. [OXebfjolb. 

Appliable, Applicable, a. font fon 

an?enbeé, bentijbeé pan; anvenbeiig. 
Applicability, Applicableness, s. 

2Cm>enbe(igl)eb. [ftltb. 

Application, s. Sitegnelfe ; 2Cnv?enbe(fe; 
Apply, v. a. an\?enbe, tilegne, I)entt;be; 

bruge; base Jilflugt til; Icegge fig efrer. 
Appoint, s. T. 25emfe; SiljTub; fulb 

23eta(ing. 
Appoint, v. a. beflemme , bejTiffe, an* 

orbne; af tale ; v. n. fatte en SSeflutning. 
Appointment, s. SBeftentmcffe , 23efftf* 

felfe, 2tnorbning; 2lftale; Orbre; til- 
bub; tflcebmng; Si>n, ©eljalt. 
Apportion, v. a. bele i tige Sele. 
Apportionment, s. lige deling. 
Appose, v. a. paaUegge («ptoflet jc.) j 

giore Sptfrgémaal, eraminere, App 21 

Apposer, s. een font pretter, eramtnerev. 
Apposite, a. (Fiffet, paffenbe. 
Appositeness, s. ^aéfeligfyeb. 
Apposition, s. SUføielfe, «eamtnen* 

foettetfe. [gen. 

Appositely, ad. (Fiffet, beouemmeti* 
Appraise, v. a. mtrbere, foette ^)riis yaa. 
Appraisement, s. 93wrbering, 2are« 

ring. [berer. 

Appraiser, s. SSurberingémanb, 33ur« 
Apprecation, s. tnbflcenbtg S3tfn. 
Appreciate, v. a. imrbere, (Fattere. 
Apprecion, s. 93urbering, ©fattering, 

T>cerb. [gribe; befr^gte. 

Apprehend, v. a. gribe; begribe; paas 
Apprehension, s. ©riben, Sagen; 

<Paagribclfe; -$ovf}anb, SBegreb, Mattes 

evme ; $ri>gt, OXiétanfe. 
Apprehensive, a. Imrtig af 23egreb; 

vnttig ; fttygtfent. 
Apprehensiveness , s. ^atteetme; 

5-øletfe; £rt)gt, SBefnmring. 
Apprentice, s. £cerling, £«rebreng. 
Apprentice, v. a. foette een i £«re. 
Apprenticeship, s. £ccreaar, Soeretib. 
Apprize, v. a. unberretre, befienbt* 

gicre; s. 23e[a:ving. 
Approach, s. Olcermetfe; llbgang; 

ttnnsarfcf); £i)begrat\ 
Approach, v. n. & a. ncernte fig, font» 

me nær; bringe neer; * naae. 
Approachable, a. fern man fan nær* 

me fig rit; tiigccngeiig, opnaaelig. 
Approachless, a. tttUgoengelig. 
Approbation, s. 25ifatb , «Samttjffe. 
Approbative, Approbatory, a. billi* 

genbe. 
Apprompt, v. a. optitte, v-affe. 
Approof, s. tyrove ; 95ifatb. 
Approperate,v. a. fremme, fremfFt;nb?. 
Appropinquate, Appropinque,v. n. 

nærme fig, fomme nærmere. 
Appropriate, v. a. am?enbe, tilegne; 

anntaffe ffg ; a. paffenbe, fFif fet ; s. ©gens 

fceb. [netfe. 

Appropriation, s. 2Cntienbelfe, 2ileg> 
Appropriator, s. 23efibbet af et tyxce* 

benbe. [r-cerbig. 

Approvable, a. bifalbéuarbig, roe$« 22 App 

Approval, Approvance, Approve- 
ment, m. 33lfalb. 
Approve, v. a. bitfige, bifatbe, f am* 

ti)ffe, prove, erfare; bcvife. 
Approver, s. een font bifnfber.. [fig. 
Approximate, a. ncsr veb, n«rinenbe 
Appro ximation,s.tilncimitelfe. [t>ittg> 
Appulse, s. Sroo imob; 23etorelfe ; £an= 
Appurtenance, s. $ilbe(),or, f. Apper- 
Apricate, v. n. fote fig. [tenance. 
Aprication, s. Solbabmng. 
Apricity, s. Solffin, Solvarme. 
Apricock, s. 2(prico$. 
April, s. SfpriUOI'aaneb. 
Apron, s. Jorflcebe, Sfiobffinb; 23ft)e* 

plabe over $«ngl)ulfet; -man, jbaanb* 

voerfémanb. 
Aproned, a. fom bæret ^yorfloebe. 
Apt, a. ffiffer, beqvem; tilbflielig. 
Apt, Aptate, v. a. giore paéfenbe, 

forberebe ril. 
Apti tude, Aptness, s.^Beqvembeb^cer* 
Aptly, ad. beqvemmeltgen. [btgljeb. 
Aquafortis, s. Sfebevanb. [tegn). 
Aquarius , s. 2?anbmanben (Qmmik 
Aquatic, Aquatile, a. vanbagrig, font 
Aquavitae, s'. 21'qvavit. [lever iXmnbef. 
Aqueduct, s. 33anblebning. 
Aqueous, Aquose, a. vanbaqtig. 
Aquiline, a. boiet, fruni (om 5Kcefen). 
Arabian, s. Prober. 
Arabic, a. arabiff. 
Arable, a. font fan ploieS, plotelig. 
Arac, s. ttxat. 

A rain, s. Sbberfop. [elf. SUbberfop. 
Araneous, a. font lignet Spinbelvcuv 
A ray, f. Array. 

Arbiter, v. a. bomme; s. Sommer. 
Arbitrable, a. uinbffrænfet; fom fan 

afgiore», elf. overbrageS til en IBolbgif ttf; 

manb at bom me. 
Arbitrage, s. 93olbgifténtanb3 Kienbeffe. 
Arbitrarily, ad. vilfaartig , efter ©or* 

bepinbenbe. 
Arbitrarious, a. vilfaarlig, befpotifT. 
Arbitrarj r , a. vilfaarlig, Innefulb, tin* 

berlig. 
Arbitrate, v. a. & n. affi'ge £om. 
Arbitration, s. £om, Rienbelfe. Arci 

Arbitrator, s. Sommer, 33olbgift$* 

rttanb; $orftørt&«; uinbjTroenfet .frerre. 
Arbitrament, s. 2ffgtorelfe; ftorlig. 
Arbor, s. Spinbel, Spil, 2lve ; Sving-- 

bem. [£rcm, troeagtig. 

Arborary, Arboreous, a. l)0renbe til 
Arboret, s. licet £r«, a3ujT. 
Arborist, s. Srceplanter. 
Arbour, s. £t;ffl)uu5 af Srcser ; S-Ovlmtte. 
Arbuscle, s. 33ujT. 
Arbustine, a. bufTagttg. 
Arbute, s. Sorbbartrce. 
Arc, s. 33ue; (Jircelaffnit. 
Arcade, s. 33uegang. 
Arcane, a. Ijentmelig, fjemmeligfwbtffufb. 
Arch, s. hvalving, Ijvaft 33ue; v. a. 

bvalve, giore bneoomtet. 
Arch, a. ben forfre i fit Slag?» ; (3 Sam* 

menfeetninger : S'rfe ; f. S', arch-fool, 

«5'rfenar; arch-fiend, Srfejiienbe ?c). 
Archangel, s. SGJrfeeugef. 
i\rchbishop, s. 2£rfebif?op. 
Arch-Deacon, s. 2t"rfibiaconu$, Mrfe* 

btffoppené 3Sicavtu3. 
Archduchess, s. Sdvfehertttginbe. 
Archduke, s. SSrfelierrug. 
Arched, a. bvcdvet. 
Archer, s. 35ttef?i;tter. 
Archery, s. a3uefTubcn. 
Archetype, s. lltbiffebe, .^oveb-OJiotol. 
Archidiaconal, a. fom bører til %xtu 

biacomttf. [SrfebifToy. 

Archiepiscopal, a. font borer til en 
Architect, s. tfrdjitect. [ningéfonffen. 
Architective, a. font bører til 25t;g = 
Architrave, s. Jpoveb* eff. Sverbielfe i 

en SSugning. 
Archives, s. pi. Socumenter og SBreVs 

fraber; 2l'rd;ivet, bvor famine forvaret*. 
Archivist, s. 2frd)ivariu$. 
Archly, ad.fTent, arrig, faab, fetfarbig. 
Archpriest, s. t-pperfre sprocft. 
Arctic, a. font ligger itnob Oiorben. 
Arcuate, Arcuatile, a. bttebannet. 
Arcuation, ». Rrtiniheb, 95ne. 
Arcubalist, s. 'Hrmbørft; Steenfhmge. 
Ardency, s. £ebe, £ibfigbeb; « 23e* 
ievligljeb, 3ver. [bengiven, b* ftig. 
Ardent, a. t)eeb, brombeabe; * tvrig, Ard 

Ardently, ad. tyeftigen, nteb 6r«nbenbe 

S3egietligbeb. 
Ardor, s. #ebe, 23tt;nbe; Soer, SSe* 

gierligfyeb ; #engn?enl)eb. [fvoetlig. 

Arduous, a. fieiC, Ijøi; * ttanjTelig, be* 
Are, v. a. pløie. 
Area, s. $labe ; aaben "«piabé. 
Aread, Areed, v. a. give £Kaab, be* 
Areeds, s. pl. ^otntaninget. [ntoetfe. 
Arefaction, s. Setting. 
Arefy, v. a. tette, nbtøtte. 
Arenaceous, Arenose, a. fanbet. 
Arenulous, a. fanbet, gtufet. 
Argal, Argaile, Argol , s. 93iinfleen. 
Argent, a. foh?bvib, glinbfenbe. 
Argentry, s. So [v r ei. [af £eet. 

Argillaceous, Argillous, a. font et 
Argue,' v. a. gicre (Slutntnget, anføte 

©tuntre; bifpuiete; bejfylbe. 
Argument, s. #otnuft-<Slutning, 23e* 

vii^gtunb ; Snbljolb. 
Argumental, a. font botet tit SBct?ii^* 

grunbe, bevifenbe. 
Argumentation, s. Slutning, Sifpu* 

teten ; 23evnisfotelfe. 
Argumentative, a. bemfenbe. 
Argumentize, v. n. ffribe, tratteg. 
Argutation, s. (Spib^pnbigfyeb. 
Argute, a. fTatpfinbig, vittig, fnebig; 

flarlt;benbe. 
Arguteness, s. (Sfatpfyeb, 2>ttttgljeb. 
Aria, s. OCcie, 9Sife. 
Arid, a. tet, ubtortet; Fofb. 
Aridity, s. Xørljeb; * Stulbe, tontljeb. 
Aries, s. 33«beten (i Sn^teftebfen). 
Arietate, v. n. ftobe, finnge. 
Arietation, s. Støben (font Suffer), 

-tangen. [i>0?ette. 

Aright, Arights, a. tet, rigfig; opteifi; 
Arise, v. i», ftaae op, opfonune. 
Aristocracy, s. Kegiering I)t>or 2(be* 

len regjerer. 
Aristocratical, a. atifioftatifT. 
Aristolochy, s. ©ulurt. 
Arithmetic, s. ftegnefnnflen. 
Arithmetical, a. aritlnitettfT, font [)øtet 

til (Xegnefenfmt. [Kegnefunften. 

Arithmetically, ad. acitlnnetifT, eftet 
Arithmetician, s. 9?egnemeffrt. Arr 23 

Ark, s. Stifte, Safte, føf. 

Arm, s. 2Ctnt. 

Arm, v. a. betoabne ; ubtufte, fotfyne ; 

inbfafte, beflaae; v. n. tufie fig. 
Arm-chair, s. Sceneflol. 
Armada, s. fkt Sfibé ^faabe. 
Armament, s. Sttigétujming, llbtufh» 

ning til <Søe£. [f)uu$. 

Armamentary, s. SKuftfantntet, $øi* 
Armature, s. luftning, 93aaben. 
Armental, Armentine, a. bøtenbe 

til en v^iocb. 
Armentous, a. rig paa #iotbet. 
Armgaunt, a. timb, maget. 
Armiferous, Armigerous, a. font 

bærer s 33aaben. 
Armistice, s. EaabenfHlftonb. 
Armlet, s. liben 2(rm af S#en; 2Ctm« 

baanb; £arnifT til 2lrmen. 
Armoniac, s. Salnttaf. 
Armor, Armour, s. EKufintng, ftatnifT. 
Armorer, Armourer, s. 23aabenfmeb. 
Armorial, a. font l^tet til 33aaben* 

fonden ; SSaobenbog. [ v Baabenfenfh 
Armory, s. ØJuftf ammet, $.oil)uuéj 
Armpit, s. 2Ctntl)ul. 
Arms, s. pl. 2?aaben. [fot nær. 

Arms-end, a. tilbøtlig tffftanb, iffe 
Army, s. 2(tmee, Strigéljoet. 
Aromatic, Aromatical, a. atoma* 

tiff, vetlttgtenbe, ftt;btet. [tenbe. 

Aromatize, v. a. ftijbte , giøte vettug* 
Arose, a. fiob op, opfom (af to arise). 
Around, ad. & prp. tunbt omfting; 

om, ontfring. 
Arouse, v. a. væffe, f. Rouse. 
Arow, a. i een fKosffe. 
Aroynt, int. v«f bet ! paf jtt ! 
Arpent, s. 3otb til en 33onbegaatb. 
Arquehuse, s. ftot OTuéfet, EJuffe* 

bonnet. [ftytte. 

Arquebusier, s. 2Ctfebufeer, æøéfe» 
Arr, s. 3lt, «Smøte. 
Arrack, s. "Mtaf. [ten ; fatte i Otben. 
Arraign, v. a. anflage, fotbte fot Diet* 
Arraignment, s. Otbning ; 2fnflagelfe. 
Arrange, v. a. otbne, utbrette. 
Arrangement, s. Otbning, 3nb* 

tetning. 24 Arr 

Arrant, a. meget onb; -fool, £rfe* 
Arrant-thief, s. <£rtétt;tt. [9?ar. 

Arras, s. Sapetfette (fra IfrraS). 
Array, s. Ætøber; ^3cijbeife ; Orben, 

©fngorben. tfiiBTc i Orben. 

Array, v. a. tflabe, prybe, ubpbnte ; 
Arrear, ad. bag, ttlbage; SBogtroppcr* 

ne of en Ifrntee. 
Arrearage, Arrearance, s. Arrears, 

s. pi. reffrrenbe ©ietb. 
Arrect, a. opreif}; * opmcerffom. 
Arrect, v. a. beftemme, beflutte. 
Arrected, a. anftaget. 
Arrest, s. 2(rrefr, #«fteffe. 
Arrest, v. a. arreftere, Ijccfte, be(«gge 
Arret, s. #ttrigbeb$ £)om. [meb Ifrrefh 
Arret, v. a. beflentnte, befTutte. 
Arretted, a. anffoget. 
Arride, v. a. [mite ab, tHfmtte. 
Arriere, s. 93agtrop ; - guard, 2Crriere» 
Arrighted, a. orbnet. [garbe. 

Anision, s. Sitfmiten. 
Arrival, s. 2Cnfomfh 
Arrive, v. a. anfomnte. 
Arrogance, Arrogancy, s. #ottntob, 

<Stoltl)?b, ftormaftelfe. [Hg, opbtæfh 
Arrogant, a. arrogant, ftott, formafle* 
Arrogantly, ad. formafietigen, bob* 

mobtgnt. [uben ©ritnb, formafle fig. 
Arrogate, v. a. amnaSfe ffg, tilegne fig 
Arrogation, s. 2Cnmaéfetfe, $orninfiej 

ttgfyeb. 
Arrosion, s. ©natten, ©natten paa. 
Arrow, s. ^iif. 
Arrowy, a. fpibS, piitbannet. 
Arse, s. DJuntpe, ffttftt. 
Arsenal, s. tfrfenal, $#i!jnuS. 
Arsenic, s. JKottefrub, forgift. 
Art, s. SConft, Stbnbigljeb ; fiifh 
Arterial, a. font filter til tyn kanterne. 
Artery, s. ^uWaate. [ufHg. 

Artful, a. fonfttg, fnebtgen, forfTngen, 
Arthritic, Arthritical, a. gigtiflf. 
Arthritis, s. ©igt. 
Artichoke, s. 2trtifd)oF. [@at*. 

Article, s. 2frtifet; <Sti;ffe; fyunct, 
Article, v. a. & n. af fatte, opffritte ; 

fafifoettc ; oprette Contract, blitte enig om. 
Articulate, a, font bebfommer Sebe* Asc 

mobene; lybelig angiuen, ofbeett; ttybe» 

fig; v. a. artktttere, ubtale tt;be(igt: 

fammenf aic ; affatte punftttiié. 
Articulately, ad. tbbefigen. 
Articulation, s. ©annnenføielfe af 

«Been elfer Orb; 2eb ; Knnbe. 
Artifice, s. KonfJ, Stonftgreb, SifJ; 

#aanbttarf. [manb. 

Artificer, s. ftunfiner, #aanbtt«rfé* 
Artificial, a. fonfHg; * fonfHet, frem» 

buflet ; fnitb ; s. Slonftyrobuft. 
Artificially, ad. fonfHg en. [fKgbeb. 
Artificialness, Artificiality, s,S?on» 
Artificious, a. fonfHg, eftergiort. 
Artillery, s. grottt 6fi;t$, 2frtiHerie. 
Artisan, s. Stonfrner, #aanbtt«rf$manb. 
Artist, s. fonfterforen 3)?anb, Æonftnet. 
Artless, a. ufonfHet, «rtig, oprigtig; 

natnrtig. [fra £eb. 

Artuate, v. a. fønbertentme, rit>e Seb 
Arundineous, a. futb af 9?or, begroet 

meb 9?jor. 
As, c font, ligefom, faafont, ba, forbi; 

ad. faa ; - soon, faa fnart font ; - for, 

- to, I)ttab angaaer, i #enfeenbe tit; 

- it were, tigefom. 
Asarahacca, s. #rtffefurt. 
Ashest, s. *2C$beeft, ©teener. [£«rreb. 
Asbestine, a. font er af uforbrambetig 
Ascatmce, ad. paa ttterS, ffiettt. 
Ascend, v. n. & a. flige op; befHge. 
Ascendahle, a. font fan befHge*. 
Ascendancy, s. Qftagt, Ottertegen&eb ; 

3nbffi;betfe. 
Ascendant, a. opfligenbe, obertegen; 

s. 3nbpt;belfe, Tftagt otter een, Otter» 

tegent>eb; Stccgtning i opfligenbe £inie. 
Ascension, s. OpfHgelfe, Opfart. 
Ascensionday, s. (StjrifH $imme(fart< 

£>ag. [genbe. 

Ascensive, Ascensional, a. opfli» 
Ascent, s. OpfHgen, Opfart; f)*itSteb, 

23affe; Srappe, ©tie. [ffrmme, 

Ascertain, v. a. fouuffe, forfifre, be* 
Ascertainment, s. fBeftemmelfe, Otter» 

bettiiéning, §orfifung ; faflfat (Kegel. 
Ascetic, s. anbwgtig ^Jerfon, Sremit ; 

a. aécetifF, bi>big, anboegtig. 
Ascitic, Ascitical, a. batterfottig. Ase 

Ascititious, a. fom tiltøggeS, tUfot, 

ucegfe, laant. 
Ascribe, v. a. tilffritte, tilegne. 
Ascription, s. SiljTrittning, Sitfcegning. 
Ascriptitious, a. rilifretten, tillagt. 
Ash, Ash-tree, s. OCfT, 2(jTetr«. 
Ashame, v. a. bejToemnu. 
Ashamed, a. (Tomfutb, ffamrab. 
Ashen, a. of 2lffetrce. 
Ashes, s. pl. 2ffTe. 

Ashore, ad. poaStranbbrebben, t'Sanb. 
Ash-wednesday, s. 'KfFesOnébog. 
Asby, a. bleg fom 2i)Te, offefarttct. 
Asia, s. Itfien. 
Asiatic, a. ofiatiflf. 
Aside, ad. affibeé, tteb Siben. 
Ask, v. a. htU, forlange; fporge. 
Askance, Askaunce, f. Ascance. 
Askew, Askile, ad. til Stoen, ffiettt, 

foragteligen. 

Aslake, v. a. (Tuffc, bcempe. 
Aslant, ad. tiC ben f ne Sibe, paaftønS. 
Asleep, ad. fottenfre, i Sottn; to fall 

-, fotte inb; to make-, bijffe i Søvn. 
Aslope, ad. fram, tilbenene<Sibe,jTiett. 
Asp, s. §fpetr«; OtterfTonge. 
Asparagus, s. 2ffpargeé. 
Aspect, s. 23lif, 'JJiine, Ubfeenbe; 35e* 

(Tuelfe ; T. 2ffpeft af <pianeterne. 
Aspect, v. a. fee poo, be|?ue, betragte. 
Aspen, a. of £fpetr«. 
Asper, a. ttjettn, fyttaS. 
Asperate, v. a. giøre ujettn. [beb. 
Asjferity, s. .fcaorbbeb, <Sfarpl)eb,Ujettns 
Asperous, a. ujevn, jTarp, Ijttaé. 
Aspernation, s. $oragt. [tale. 

Asperse, v. a. befpraite; * baMe, bog? 
Aspersion, s. 23efpr«ngning ; * 95og* 
Asphodil, s. #ongelt>§ (Urt), [talelfe. 
Aspic, s. Otter|Tange. 
Aspirate, v. a. uitaU meb fT«rp Ub* 

tole; s. 2Coubetybtegn. 
Aspiration, s. tfanbebtat; fParp Ub* 

tole ; * ICttraa, Strceben. 
Aspire, v. n. oonbe pan ; begtere I;efti* 

gen, tragte efter. 

Aspirement, s. Strceben, 2Cttraa. 
Asportation, s. ?Bortb«ren, SBortbrhts Ass 25 

Asquint, ad. \hti, paa ttteré, ffelenbe, 
Ass, s. 2Cfen, SCfef. flflowf. 

Assafoetida, s. £ty&elSb«f. 
Assail, v. a. anfalbe, ongribe. 
Assailant, s. 2(ngriber. 
Assassin, s. UunfF Oftorber. 
Assassinate, v. a. fiiccle Sittet of een, 

mi;voe poa en ImnfT Woobe. 
Assassination, s. turn f? røorb. 
Assation, s. Stegning. [melfe. 

Assault, s. Wngreb; Storm, SBeflot* 
Assault, v. a. ongribe, anfalbe, fforme. 
Assay, s. $orfe»g, grøtte. 
Assay, v. a. forføge, protte. 
Assayer, s. <}3robeeriueflerttebOQ?t)nten. 
xissectation, s. Opttortning, SBettening. 
Assecurance, s. #orfifring. 
Assecure, v. a. forfifre. 
Assecution, s. Opnoaelfe, (Srlangelfe. 
x4ssemblage, s. «Samling, forening, 

Saiumenfontfh [be. 

Assemblance, s. ftorfomling ; Ubfeen* 
Assemble, v. a. & ri. forfomle; for* 

fomlet, møbe fammen. 
Assembly, s. Samling, $orfamling. 
Assent, Assentment, s. Somttjffe, 

23tfalb. [ottereené. 

Assent, v. n. bifalbe, faintt;ffe, f omme 
Assentation, s. fniigrenbe 93ifalb. 
Assentator, s. Smigrer. 
Assentatory, a. fmigrenbe. 
Assenter, s. ben fom gitter 35ifo(b, fom 

fomti)ffer. [befræfte, forfvare. 

Assert, v. a. foregitte, anføre, paafiaae, 
Assertion, s. <Poaf}onb, 23efrc«ftelfe, 

^orfttor. 
Assertive, a. beffrmt, ubtri;ffelig. 
Assertor, s. #orfttarer. 
Assertory, a. bejaenbe, font paaftaaer. 
Asserve, v. a. $aat bi, unberflotte. 
Assess, r. a. tavere, paalcegge Sfat. 
Assessable, a. flfatjtylbig. 
Assession, s. SBifibDen, 25ifmnb. 
Assessment, s. Sarering, Sfaté <Paa« 

l«g. [fibber, Wffeffor. 

Assessor, s. font paalcegg^r Sfat; 9M« 
Assets, s. pl. ©cbé, font eftertabeé at 

betale ©ielb meb. [forfifre. 

Assever, Asseverate, v. a. befroefic, 26 Ass 

Asseveration, s. bøitibeltgSBefrccftelfe, 
Assliead, s. S)o$tner. [ftotfifring. 

Assiduity, s. bef^nnbtg S^iiD , Ittccettcs 

tigheb, $>ebb«ngenl)eb. 
Assiduous, a. ntrættelig, ftttfig. 
Assiduously, ad. nteb uttættefig $lib. 
Assign, v. a. anmfe, beftewme, ubi 

ncevne ; ouerbrage. [metfe. 

Assignation, s. QfmniSning; 25eftent; 
Assignee, s. S5efutbincegtiget. [gelfe. 
Assignment, s. 2fnvuéning, Ocerbva* 
Assimilate, v. a. & n. giøte lig, fant 

menligne, eftergløre; forbyte. 
Assimilation, a. éortfanbting af en 

Xing tit en anbenS Oiatur; Optogen i 

fig, 2C$fimUafion. [ftiffe fig. 

A ssimulate, v. a. & n. fremtitte, for* 
Assimulation, s. $orfHffing; #t)flen. 
Assist, v. a. liielpe, ftnae bi. 
Assistance, s. $til\\ 23ifianb. 
Assistant, s. #o$f}aambe, £ielper. 
Assistless, a. bielpeløg. 
Assize, s.©eéfion, OJiDbe; $orfamling ; 

tytM, Xort; be £ebft>orne$ Ket. 
Assize, v. a. fatte Sart, bejTemme 

Waal cif. tyritS. 
Assizer, Assiser, s. $t»rigbeb$bettent, 

bet bar Opfigt meb Waal og 33ægt. 
Associate, a. forbunben; s. ©talb* 

btober. 
Associate, v. a. & n. forene meb, for; 

binbe , gifrre ©etjTrtb ; felflfabe fig , flnae 

fig fammen, forene fig. 
Association, s. forening, ©elfFabS 

Optettelfe ; SoeHeSffab; 2ilf«tning. 
Assoil, v. a. frifienbe, befrie; befimtte. 
Assonance, s. 2fffonanté, ©entftyb. 
Assonant, a. ligetybenbe, forn tinter fig. 
Assonate, v. n. lt;be, flinge. 
As soon as, ad. faafnart forn. 
Assort, v. a. fortere, ublebe, ubftfge. 
Assortment, s. Store of forjTietfige 

©orter, 2(ffortement. 
Assot, v. a. berøre $orftanben. 
Assuage, r. a. linbre, fKIIe, fonnitbe, 

tilftebéfHtfe. 
Assuasive, a. ttnbrenbe, formtlbenbe. 
Assubjugate, v. a. fue, nnbertmnge. 
Assuefaction, s. 25one, cmtagen93ane. Asy 

Assuetude, s. OSane. 

Assume, v. a. & n. antage , pantage ; 

tåge fig mere til enb man bi>r, tilegne 

fig nben ©tunb. 
Assumpt, s. 2Cnmagfetff. 
Assumption, s. 2(ntnge!fe, ^Jaatogelfe, 

Silegneife, ©elvtiltagelfe. 
Assumptive, a. forubfat. 
Assurance, s. $orfiffring , SMéfjeb, 

Sriftigbeb, ©tanbbaftigbeb. 
Assure, v. a. forfiffre, formffe. 
Assuredly, ad. fifferligen, ttiffetigen. 
Assuredness, s. 33i$()eb, ©tffetbeb. 
Asterisk, Asterism, s. liben ©tierne 

i en 23og ; Jpimmeltegn. 
Astern, ad. T. bag i ©fibet, agter. 
Asthma, s. T. SrangbrtjfKgO*. 
A stipulate, v. a. inMnttige. 
Astipulation, s. Orereentffomff. 
Astonied, a. forboufet. 
Astonish, v. a. forbaufe, fcstte i $or* 

unbrtng. [telfe. 

Astonishment, s. $orbaufelfe,3?efh;r* 
Astraddle, ad. ffrcevS over. 
Astral, a. fHernet ; bflrenbe til ©tterner. 
Astray, ad. ttilbfarenbe , fortiilbet fra 

ben rette S3et. [fnfrre. 

Astrict, v. a. fammenbtnbe, fammen* 
Astriction, s. ©atnmentrceffelfe ; #or* 
Astride, f. Astraddle. [floppelfe. 
Astringe, v. a. fammentræffe. 
Astringency, s. 5orf?eypelfe, fammen* 

trceffenbe <£genfrab. [jloppenbe. 

Astringent, a. femtmentroeffenbe, for* 
Astrolabe, s. ttftrolctbium. 
Astrologer, s. ©tiernet»;ber. 
Astrological, a. nfirologifT, benbjørenbe 

tit 6tiernett)berfonflen. [fonfh 

Astrology, s. Wfltologt, ©tiernetybet* 
Astronomer, s. ©tiernefiget. 
Astronomical, a. aftrenomifr". 
Astronomy, s. 24'flronomi , ©tierne* 
Astun, v. a. bebove. [figetfonfh 

Astute, a. fnu, liflig. [binanben. 

Asunder, ad. i ©ønbet; abffilt, fra 
As well as, ad. faavelfom. 
A swoon, ad. befvintet. [flnat. 

Asyle, Asylum, s. Ilfyl, $rifhb, til* 
Asymmetry, s. Ofliéforbolb. At 

At, prp. til, veb, efrer, paa JC 
Atchieve, f. Achieve. 
Ate, nat, af to eat. [telfe. 

Atheism, s. il'tbeifterie , ©ubéfornegs 
Atheist, s. ©ubtffornegter. 
Atheistical, a. atbeifHjr. 
Atheous, a. ugubelig. 
Athirst, ad. torfHg. 
Athlete, s. 2Ctl)ter, Stamper. 
Athletic, a. Ijenljørenbe til ftegtefonfien ; 

for, fioerf. [tveré ; forfeert. 

Athwart, prp. & ad. tveré over, over 
A tilt, ad. meb ?egemet boiet forover. 
Atlas, s. tftfaff; 2trln)7. 
Atom, s. 2ltont, Solgran. 
Atone, v. a. forfone, bote. 
Atonement, s. 5-orfening; (StfUitiiing. 
Atop, ad. oven paa, overfh 
Atrabilarian, a. fulb af ©alte, me* 

tand)oli?. "^[tungfinbigbeb. 

Atrahilariousness , s. Welanfoli, 
Atramental, Atramentous, a. fort 

font 33l«f. 
Atrip, ad. (ige op og net, perpenbifular. 
Atrocious, a. gruelig, grufont. 
Atrocity, s. Sl'fihjeliglicb, ©rufoutfyeb. 
Atrophy, s. Ubtaring. 
Attach, v. a. anbolbe, arreffere; inb* 

tage, faae een paa fin <Sibe. 
Attachment, s. ttnbolbelfe , ^antfat* 

telfe; .«Qengivenbeb, £oiagtelfc; *Krreft. 
Attack, s. 'Knfalb, It'ngreb. 
Attack, v. a. anfalbe, angribe. 
Attain, v. a. & n. erlange , erholbe 

opnaae noger; f omme i, til, geraabe. 
Attainable, a. font fan erljolbeé, op* 

naaelig. 
Attainder, s. Overbeviigning for Q?et* 

ten out en $orbrt;belfe ; J?lage. 
Attainment, s. <5rlangelfe ; talent. 
Attaint, v. a. befmitte, plette; ever* 

bevife out IJerbti;belfe; s. ©famptet. 
Attaintment, s. Overbevisning; -33e* 

ffamntelfe. [<Sfam ; SBefTyC&ning. 

Attainture, s. forbarvet 23(ob 5 ©mine ; 
Attaminate, v. a. forbarve. 
Attask, v. a. bable, bebreibe; flfatte. 
Attaste, v. a. fntage paa, forage. 
Attemper, v. a. tnbrette efter, paffe ; Atw 27 

fortimbe; temperere, bautpe. 
Attemperate, v. a. bringe t Sorljolb, 

giore lig met. [greb. 

Attempt, s. $orføg , goretagenbe; 2fn* 
Attempt, v. a. forerage fig, forfoge. 
Attemptable, a. blottet for Itngreb jc. 
Attempter, s. 2fngtiber, foretager. 
Attend, y. a. & n. give 2fgt paa; op* 

vnrte, betiene, varte, pleie; vente. 
Attendance, s. Opmarffombeb, Op* 

«arming; $o(ge £ [2(gt paa; Sebfager. 
Attendant, s. Opvarter; een font giver 
Attent, a. opmarffom. 
Attentate, s. lovftribig #arb. 
Attention, s. Opmarffombeb. 
Attentive, a. opmarffom, agtpaagtven. 
Attentively, ad. meb Opmarffombeb. 
Attenuate, v. a. forttmbe, forringe. 
Attenuation, s. $orttmbelfe, ftorrin* 
Atter, s. (Sbber, OXaterie. [gelfe. 

Attest, v. a. bevibne. 
Attestation, s. $3evitnelfe, 93ibneébyrb, 
Attester, s. Etbne. 
Attignous, a. titftobenbe, nar \}0§. 
Attinge, v. a. ber ore let. 
Attire, s. ^rijbelfe, ^laber, Sragt. 
Attire, v. a. pri;be, flabe paa. 
Attitude, s. £egenn? ©tilling. 
Attollent, a. opleftenbe. 
Attorney, s. $ulbmagtig ; procurator. 
Attorney, v. n. vare procurator ett. 

25efulbmagtiget. 
Attract, v. a. brage til fig, vinbe. 
xlttract, Attraction, s. Stltraffetfe. 
Attractive, a. tiltraffenbe, loffenbe. 
Attrahent, a. tiltraffenbe. 
Attrap, v. a. paaflabe, fmtyffe, bilbe. 
Attrectation, s. 33efø(en, SBerørelfe. 
Attribute, s. SgenfTab; Warfe; 2Cttri« 

but ; 2<2re, gobt 9?t;gte. 
Attribute, v. a. tilffrive, tittagge. 
Attribution, s. ben tilffrevne <Sgeni?ab; 

fortrin, anbefaling ; tKoeé*. 
Attrite, a. afgneben, forflibt; *fonber* 

fnuft i ©inter, [berfnufelfe. 

Attrition, s. ©ntben; £iertet$ Son* 
Attune, v. a. fremme et 3>njlrument 

efter et anbet. 
A twain, ad. itn, i ftfnfcer. 28 Åtw 

Atween, Atvvixt, f. Between, Bet- 
Auburn, a. møtfebrun. [wixt. 
Auction, s. auction; v. a. fcelge paa 

2tiimon. 
Auctioneer, s. ICuctioné.^otsaltet. 
Aucupation, s. $uglefangf}; *©tiben, 

Sagen efrer. [jfammet. 

Audacious, a. fcviftxg r forloven, ufor« 
Audaciously, ad. briftigen. 
Audacity, s. UDrijHgfyeb, 3-ov&o&*n|)«b. 
Audible, a. fom fan l)t>tté, tybelig. 
Audience , s. ^aabøten ; Itubience ; 
Audient, s. #ører. [Silhørere. 

Audit, s. Ølegnffabé ØCeinbetiug, SKcgns 

ffabS 21'ftøggelfe. 
Audit, v. a. tevubcre SKegnffabet. 
Audition, s, £øten, £>.ørelfe. 
Auditive, a. bfltenbe. 
Auditor, s, £ill)øret; JKegnfFabétesifor. 
Auditory, a. tøøtenbe; Jpøtes; s. 2(u* 

bitotium; £øre s ©al; Stlbørere. 
Auf, s. Sla?, £>oémer. 
Augea, s. 93anbcifietne. 
Auger, s. Sømmermanbébote. 
Aught, pr. uoget. 
Augment, v. a. & n. formere, forøge; 

fwnitxrt, forflørreé, tåge til-, s. $or* 

merelfe jc. [ftørrelfe, Sifoom. 

Augmentation, s. Sormerelfe ; i?or* 
Augmentative, a. fotmerenbe. 
Augur, s. ©paamanb . af JugleneS 

$lugt ett. Sang. (V. 

Augury, s. ©paabom «f (fugteneé $iugt 
August, a. fiot, betlig, majeflaaij?. 
August, s. QXugufbOTaaneb. 
Aukward, a. uffiffct, plump, tibel}«n* 
Aukwardly, ad. ubeljcenbigen. [big. 
Aukwardness, s. Spiumpljeb, plump 

og tølperagtig 33«fen. 
Aulie, a. bøtenbe til hoffet. 
Auln, s. ftanf? Ttaai, en Wien. 
Aum, Aume, s. 2Cme, OJtaot pan 

48 ©attom?. 

Aum all, v. a. glore btoget. 
Aumelet, s. Omelet, 2£ggefage. 
Aunt, s. ftafttt, OJJofler. 
Aureat, a. gtylben, fotttceffelig. 
Auricula, s. 2(utifef. 
Auricular, a. fotn l^ttt til =Øtct; #re*, Ava 

£ørelfeé*; * bniuueiig; s. ©Iriftemaaf. 
Aurigation, s. 2£gtr-cefen. 
Auriferous, a. gulbrig. [OTorbttyS. 
Aurora, s. OJiorgenrøben; — borealis, 
Auspice, s. ©paabom af JuglejTrig; 

JBeffyttelfe, 9}nbeft; Snbftybelfe. 
Auspicious, a. li>ffelig. 
Auspiciously, ad. tyffeligen. 
Austere, a. batfT af ©mag, fuut, fnur* 

sutten. 
Austereness, Austerity, s. SarfTfyeb, 

©tramj>eb; ffrcuugt, atvotligt 33«fen. 
Austral, Austrine, a. fijblig. 
Authentic, Authentical, a. trovcer* 

big f tilforlaDelig, «gte. [fotlabeligen. 
Authentically, ad. ttosoetbigen , til* 
Authenticate, v. a. bocumentete. 
Author, s. Opfyovéntanb ; 93egtmber; 

forfatter. [JCutotitft. 

Authoritative, a. mpnbig, fom l)at 
Authoritatively, ad. mi;nbigen, meb 

Etynbigljeb. 
Authority, s. Kutorifet, OXtpnbtgfjeb, 

Ottagt, ifnfeelfe, 23ibneébt;tb. 
Authorization, s. {yulbmagt, #iemmel. 
Authorize, v. a. befulbmcegtige, gire 

(yulbmagt. 
Authorship, s. J-otfatterfFab. 
Autocrate, s. '-Jfutoctat, ©elvfyertfFet. 
Autograpliy, s. document, egenljæn* 

bigt ©frifi. [besæget fig af fig feitt. 
Automaton, s. automat, OJ'afTine font 
Automatous, a. fom ber-ceget fig af fig 
Autonomy, s. ©elwitfie. [felo. 

Autopsy, s. ©elvfeen, $ieft;n. 
Autumn, s. ^.øffrn. [##fU 

Autumnal, a. fom bører til £øfien, 
Auxiliar, Auxiliary, Auxikatory, 

a. behielpelig, fom fiaaet bi. 
Auxiliation, s. jbielp, 23iftanb. 
Avail, v. a. f)telpe, gattne, gielbe ; be* 

ni;tte fig af. 
Avaible, a. garmlig, nyttig. 
Avale, v. a. & n. labe falbe, labe fynFe ; 
Avarice, s. ©ierrigheb. [falbe, fi>nfe. 
Avaricious, Avarous, a. gierrig. 
Avast, int. gefPinbtl l)olbt! nofi 
Avaunt, int. bott, paf big J 
Avaunt, v. a. tofe. Ava 

Avauntance, Avauntry, s. (Xofen, 

grafen. 
Av el, v. a. rive bort, of rive. 
Ave-Maiy, s. SCvemaria. 
Avenge, v. a. l)»'Vne ; s. #evn. 
Avengeance, s. IXevfelfe, Straf. 
Avengement, s. #evn. 
Avenger, s. -evner. 
Avens, s. pl. SBfuebicti Urt. 
Avenue, s. Silgang, liUte forveb et 

■fruué; 33ei; ©iennemfart. 
Aver, v. a. bejae, befrcefte, forfiffre. 
Average, s. hoverte : lige 2>eling imeti 

lem Srebitorerne i en 35ano|u?rot; #<»* 

verte; v. a. bele i lige Sele; utgiore i 

©iennemfnif. [telfe. 

Averment, s.25eviiå; 35ejaelfe, 23efro^ 
Averruncate, v. a. ufrrijobe. 
Aversation, s. 2Cf|fty ( Wotbubeligfjeb. 
Averse, a. uvillig, ftritig, utilbøieltg. 
Aversion, Aversness, s. 2fffFt;e, 

llvilligljeb, ?3icbbufce(tgf)eb. 
Avert, v. a. afvenbe. 
Avery, s. ftovreloft; £avremagafin, 
Aviary, s. ftuglelniué. [Kornloft. 

Avidiously, ad. begiærlig, gribjT. 
Avidity, s. 93egierligbec-. 
Avidulous, a. noget begierlig. 
Avile, v. a. utiéagte, nebfætte. 
Avize, v. a. raabe, betanfe fig ; betragte. 
Avocate, v. a. bortfalbe, afhotfce. 
Avocation, s. 23ortfalbelfe, Jøinbring. 
Avoid, v. a. fftje, unbgaae; opf>æt)e, 

lunbre, tilintetgiøre; bortlebe; v. n. 

vige, begive fig bort ; blive vacant. 
Avoidable, a. unbgaaelig, font fan 

tageé tilbage. 
Avoidance, s. Unbgang , Unbflugt; 

SSortleCning ; Silbagefalcelfe. 
Avoke, v. a. bortfalbe, falbe tilbage. 
Avolation, s. 23orffu;ven. 
Avouch, v. a. paaftaae, befrafte. 
Avouchment, s. Srfloermg, 93efrcefteffe. 
Avow, v. a. tilfraae, befienbe. 
Avowable, a. fom fan tilfkaeS. 
Avowal, s. Silftaaelfe, 25efienbelfe. 
Avowedly, ad. offentlig titfia'aet. 
Avowee, s. 5?trfepatron. 
Avowtry, s. 2£gtef?absbrub. Baa 29 

Avulsion, s. 2(frivelfe, 23ortri\?clfe. 
Await, v. a. vente paa, opvarte; s. 

aSagbofir. 
Awake, a. Vaagen, munter. 
Awake, v. a. vaagne, opvaffe. 
Awaken, v. a. opvceffe, vaagne. 
Award, s. 23ologift$manbé 2>om. 
Award, v. a. affige £>om, nlftenbe. 
Aware, ad. vaerfom, forfigtigj fom 

veeb af noget. 
Aware, v.n. tage fig iagf, f. Beware. 
Away, ad. bort, af 93eien. 
Away with, v. n. taale, libe. 
Awe, s. §£refvt;gt, 2l"ve, 
Awe, v. a. bolbe i 2fv», ave, ft;fe. 
Aweary, a. troet, mat. 
Awful, a, «refrt;gt$futb ; ccrvarbig ; 

arbi>fcig; opiatet ; frygtfom; forfcerbe-- 

iifj. [Ugbeb. 

Awfulness, s. SCrvcerbigbeb, Jp^itioe- 
Awhape, v. a. |Tr«ffe, fi;fe. 
Awhile, ad. en Siblang. 
Awkward, a. ubannet, fmagfoé; 

plump ; feitet, ubebcenbig. f. Aukward 
Awl, s. <St;l, <Preen. 
Awless, a. uccrbcbig. 
Awm, s. limt (Waal). 
Awn, s. 2l"vne, "Wrefficcg. 
Awork, Aworking, ad. i ifrbeibe, 
Awry, a. ffiKv, frunt. [veb fit SCoerf. 
Ax, Axe, s. #re. 
Axiom, s. 2Crtoni, ©runbfcetning. 
Axis, s. "Vive. 

Axle, Axletree, s. Jfrel, Jpiularel. 
Axle-pin, s. £unoftiffe. 
Axle-tree, s. 23ognarel. 
Ay, ad. ja-, int. af ! 
Aye, ad. altib, evigt. 
Ayegreen, s. 33intergr#nt. 
Azure, a. blaa, bimmelblaa. 
Azurestone, s. Safurfteen. 
Azymes, s. pi. bet ufurebe %Mb$ $efl 

bol Støberne. 

B. 

Baa, v. n. broege; s. SJrageH. 
Baard, s. SranéportjTib. 
Baarge, s. ©o. 30 Bab 

Bable, v.n. & a. flabbre, plubre, prafe. 

Babbler, s. ©labbrer. 

Babe, s. fpoebr 33arn ; £>uffe. 

Bal»ish, a. barnagtig. 

Baboon, s. SBavian. 

Baby, s. libet 23arn, £>uffe. 

Bac, s. ^ram. [merie, ©viren. 

Bacchanals, s. pi. 23acd)i $ffl, ©vær* 

Bachelor, s. Ungfarl, ^)eberfvenb; 

33accalaureu£. [23accalanreat. 

Bachelorship, s. llngfarlé ©tanb; 
Back, s. ftng ; 5?rt;b$ ; 35agfiDe ; 23i, 

flanb. 
Back, ad. tilbage, bog t*eb ; igien. 
Back, v. a. jlige paa .fteflen, ribe; *utti 

berflotre, bielpe. [een. 

Backbite, v. a. bagtale, tale ilbe om 
Backbiter, s. en bagtaler. 
Backbone, s. D?ngbeen, 9?t;grab. 
Backclouts, s. pl. 23arnefvøb. 
Backed, a. font bar en 9?t;g; fom lig= 
" gcr paa 9?t;ggen; bob. 
Backgammon, s. ©lag, 25rcerfptl. 
Backfriend, s. fnlfT 23en. [mng 

Background, s. 33aggrunb, $orbt;bs 
Backside, s. 93agfibe, 23agbee(, .Q3ng. 
Backslide, v. n. falbe fra (O?e(tgio= 

nen), vige tilbage. [baglænbé. 

Backward, Backwards, ad. tilbage, 
Backward, a. long font, ubillig, nøles 

vern , feenbrcegrig , Dotten; v. a. l)ut* 

bre, opbelbe. 
Backwardness, s. Sangfomfyeb ; ©een* 

oragtigbeb, 9tølevorni)eb , Uvillighet, 

Htilbeieligbeb 
Backwound, v. a. fa ave ibag ; bagtale. 
Bacon, s. jJUflf. 
Bad, a. onb, flem, ffabelig. 
Badge, s. tegn, 5lienDemcerfe. 
Badger, s. ©roevltng. 
Badger, v. a. pine, qvoele. 
Badger, s. #orpranger. 
Badly, ad. paa en onb, (tent OJJaabe. 
Badness, s. Onbffab, flem, onb 2frf. 
Baffle, v. a. giøre forvirret; føre bag 

£t;fet, bebrage, fhtffe, tilintetgitfre. 
Baffler, s. 23ebrager, fom ffnffer. 
Bag, s. ©cef, <Pofe, <Pung ; S?oe*9>er; 

- pipe, ©ceffepibe. Bal 

Bag, v. a. femme i en ©c«f; v. u 

fvulme. 
Bagatelle, s. 25agatel, ringe ting. 
Baggage, s. troe, 35agage ; Si>ibat«t* 
Bagnio, s. 25abflue. [bore, Xøite. 

Baigne, v. a. babe, nebbi;ppe. 
Bail, s. SBorgen. 

Bail, v. a. fride 25orgen, fige gob for. 
Bailable, a. fom fan frille Sorgen. 
Bailiage, s. Ufnift af tønbet; Snrié* 

bicrion, 2tmt. 
Bailiff, s. 23i;fogeb, $ogeb, tfmhnanb. 
Bailiwick, s. #ogberie, 2tintmanbs* 

£>iflrict. 
Bait, s. Soffemab, {forfriffning, #rijlelfe. 
Bait, v. a. & n. bebe; fjibfe; loffe; 

anfatbe; flaae meb 93ingerne, ville til 

at fluve. 
Baize, s. Sat; (nlbent tøi). [harbetf. 
Bake, v. a. & n. bage, bcerbe; bages?, 
Bakehouse, s. SBagerljuué. 
Bakemeats, s. pi. ©teg; 93affelfe, 
Baker, s. 23ager. [ s Pofleier. 

Baker-legged, a. binlbenet. 
Balance, s. 33«gi(Taal; Sigevagr. 
Balance, v. a. & n. afveje, giore lige, 

boloe Sigevagt; falbere; v«re tvivlfom. 
Balbucinate, Balbutiate, v. n. 
Balcony, s. 23alfon, 2lltan. [flamme. 
Bald, a. ffalber, bar. 
Baldachin, s. 23albafin, 33«rel)immel. 
Balderdash, s. OJiilTmaff, forvirret 

©naf; y. a. forfalffe Sim. 
Baldness, s. SSarfjeb, ©falberfjeb. 
Baldric, s. 23«lte; S?aarbegel)«ng ; 

S)i;refrebfen. [beb, 23ebr*velfe. 

Bale, s. SalTe ft3arte*©o6$) ; (Elenbig* 
Baleful, a. forrigfulo, beor-ovet. 
Balk, s. flor 25ielfe; ©tt;ffe upløiet 

Sorb, Jure; ^orfeelfe, ©pot. 
Balk, v. a. & n. giøre #urer; forbi* 

gaae; bebrage i fit Jpaab, narre, be* 

jfamme; mobflribe. [felfTab. 

Ball, s. SBoib, tfugle, #iefleen ; £anbfe* 
Ballad, s. Saffabe, ©abevife; v. a. &n. 

ftmge, ffrive Sallaber. 
Ballast, s. 25aglafl i et ©fib. 
Ballast, v. a. labe meb Saglafl. 
Balloon, s. SaHon. Bal 

Ballot, s. liben fiugle nt votere meb. 
Ballot, v. a. battotere, votere met) Slug* 

ter. 
Balluster, s. S>offc ; pl. Koefvarf. 
Ballustrade, s. SSalluftrabe, £K«fv«rf. 
Balm, s. dalforn; 23alfomurt; v. a. 

balfamerc. 
Balmy, a. balfamiff, veffugtenbe. 
Balneary, s. 93abfhte. 
Balneation, s. 23atning. 
Balneatory, a. forn ljorer til tabuing. 
Balsam, s. 23alfom (Salve). 
Balsamic, a. balfamiff. 
Balsamint, s. £iertenéfrab, OTeltéfe. 
Bamboo, s. 33ambu$ror. 
Bamboozle, v. a. bebrage, narre, fnybe. 
Ban, s. 33an&; Snterbict; Oybub; 9?igé* 

aft; Jorbanbelfe ; Xitlt^ning. 
Band, s. 23aano; firave ; £al$linning; 

83anbe, Srep. 
Band, v. a. binbe, forbinbe. 
Bandage, s. 35anoage, 25inb, at fcrbin; 
Bandbox, s. ^imteceffe. [fce met. 

Bandelet, s. litet S$u$ ett. «Bintfel ; Sift. 
Banderol, s. liben Jane, JSanberol. 
Bandit, Banditto, s. 23anbir, Stie* 

monb i Stulien. 
Bandog, s. ?T5inbef)unb. 
Bandoleers, s. ]>1. 2?anbeleer, patrons 

tafferem ; iræfutteraler i en ^arrontaffe. 
Bandore, s. ^3anbure (Snftrument). 
Bandow, s. SBinb om £ovebet, Sorges 

binD. 
Bandrol, s. Jloi paa en Iftaft, libet 

Jlag P«ci en Sanbfe; WimfterrolTe. 
Bandy, s. OSafet nt flaae 2?olb meb. 
Bandy, v. a. & n. flaat l)ib og bib ; 

brive ; overlcegge; ftribe, bifputere. 
Bandy-legged, a. ffiavbenet. 
Bane, s. ©ift; Jorbervelfe; 25ane ; 33a* 

nenmnb, DXorber; v. a. forgive. 
Baneful, a. giftig, forbervelig. [Urt. 
Bane-berry, s. Ormegrceé, Sbriftopberg 
Bane-Avort, s. Dlatffabe , giftig glante. 
Bang, v. a. jTaae, banfe, pri;gle; s. 

Slag, Stob. [forbrive. 

Banish, v. a. jage i £anbfh;gtigbeD, 
Banishment, s. £nnbfh;gug(?eb. 
Bank, s SSoenf ^ Scanning; 23reb; Bar 31 

33anfe; ØSoerbcenf; Q3erelbanfe. 
Bank, v. a. inbboemme, lagge i25anfen. 
Bank-bill, s. 25anfofebbel. 
Banker, s. 33erelerer. 
Bankrupt, s. & a. 23anferotor; 33an* 

ferot; v. a. gtore banferot. 
Bankruptcy, s. banferot. 
Banner, s. Sanner, Stanbart. 
Banneret, s. liben Jane; 23annerr£erre. 
Bannian, s. Stoabrof, fiafefing. 
Banning, s. Jorbanbelfe. 
Bannition, s. Jorviréning ; delegation. 
Bannock, s. .ftavrefage. 
Banns, s. pl. £'t)£ning fra^rccbifeftolen. 
Banquet, s. ©ieftebub, Sractemente. 
Banqueter, s. ©iceftgiver; ©iceft. 
Banstickle, s. Stifling (Jiff). 
Banter, s. ©Icfe, Jorfiaanelfe, Spot. 
Banter, v. a. fftemte, giore laiterlig, 

fjotte, firere, tvceffe op. 
Banterer, s. Spotter, Sfienttenbe. 
Bantling, s. 35am, forn er fobt for 
Baptism, s. Saab. [25n;ttuppet. 

Baptismal, a. font borer ttl£)aaben; 
Baptist, s. Sober. [Saabé=. 

Baptize, v. a. bobe. 
Bar, s. a5om ; Sanfe, DJev ; «Port ; Slaa ; 

Stang; 23arre ; Sfranfe, Soiuftof, Sal; 

2fbvofateré £mbeb ett. Jorening ; (Eon* 

tor ; Sfienfeborb ; * Jpinbring. 
Bar, v. a. luffe meb Slaa; tilftoenge, 

iilfperre; * forljinbre. 
Barb, s. Jpeji fra barbariet; Sfieg; 

«r og, paa en <piil eff. Jiff e f reg. 
Barb, v. a. barbere, tåge Sfiegget af ; 

for fime meb luftning eH. Jpeftetoij 

f; veet fe; for ft; ne meb en fir og. 
Barbarian, a. barbariff; s. Sårbar, 

ltmenneffe. [ubrugeltg Salemaabe. 

Barbarism, s. aSnrbariéme, Sprogfeil, 
Barbarity, s. Sårbart, ©rufomheb, 

fKaaI)eb, ©rumfyeb. [neffelig. 

Barbarous, a. bacOariff, grum, urnens 
Barbarously, ad. paa en grufoin YRaa* 

be. [!35oefen. 

Barbarousness, s. JKaabeb, barbariff 
Barbary, s. barbariet. 
Barbecue, v. a. fillave et beeft Svim 

(forn i 23eftinbien). 32 Bar 

Barbecue, s. bttU fr?gt Svim. 
Barbed, a. ruftet; fom l;ar OTebfroge. 
Barbel, s. 93arbe ($iff). 
Barber, s. 2?arbeer; v. a. cage, frifere. 
Barberry, s. 25?tberi£. 
Barbet, s. 2?anbfcunb, tyuiti. 
Barbican, Barbacan, s. 3Sagttaarn. 
Barbing, s. OTynreré S5efltppen. 
Barbies, s. pi. Svwlfr unber -ungen 

poo en £efi. 
Bard, s. gammel ^oet, 3?arbe, Sfialb. 
Bardous, a. enfolbig, tung, borff. 
Bare, a. bar, blot, nugen. 
Bare, v. a. blotte, giore n*gen. 
Bare-faced, a. uforifammet, fri, frctf. 
Barefoot, Barefooted, a. barfcber. 
Barely, ad. blot, bar. 
Bareness, s. 2?sgenheb, 25arl;eb. 
Bargain, s. Mantel, $orbrag, 2(ccecfe ; 

by -, eftet Contract. 
Bargain, v. n. fubjTaae, f>antfe, prune. 
Bargaina, s. ftieber, SisberfFe. 
Bargainer, s. Scelger, Soelgefene. 
Barge, s. Saab, Spftjagt; £abe* «II. 

Staffe skrant 5 Stappe. 
Bargeman, s. Sluproer. [2r«er. 

Bark, s. &arfe, licet Sfib; 25arf paa 
Bark, v. a. & n. fTaffe iSarfen af; 

bttttfr, gi«?e; ffielbt, fmelbe. 
Barky, a. fern l?ar 23arf. 
Barley, s. Stjg. 
Barm, s. ©toer •, 23«rme. 
Barn, s. £abe; libet 23arn. 
Barnacle, s. Srenri; Srancgaa?. 
Barometer, s. Barometer, 23eirglaé. 
Baron, s. Boron, §r$erre. 
Baronage, s. 23aron*j Skrrtågfteb; SBa; 

roni; SBoroner. 
Baronet, s. sBaronet, 25anner;X>erre. 
Baronness, s. 25arenene, ivriherrinbe. 
Barony, s. baroni, friljerrelig ©obé. 
Baroque, a. fFioer-runb, fficcv; barof, 
Barracan, s. fSauan ($oi). [f«r. 

Barrack, s. Starraf, Solbaterhytte. 
Barras, s. gceot fyoHtrttb. 
Barrecoes, s. pl. fmaa 23anbtønber. 
Barrel, s. Zouoe; Søfféptbe, $tatte(90; 

5i)lincer; futteral til et Sommeuhr :c. 
Barrel, v. a. fylce pan Sønber, $att. Has 

Barren, a. ufrugtbat; golb. 
Barrenness, s. llfrugtbarfjeb ; * 23ar* 
Barrful, a. lefroerlig. [i>eb, tørbeb. 
Barricade, ■. 23arri;abe; Sorffanbé* 
ning, 53cgnbcrg; « £inbring. «Tbinbre. 
Barricade, v. a. forffanbfe ; * tilfperre, 
Barrier, s. Slagbem; 33et ; ©rocnbfe; 

$cnTanb$ning : ©ranbfefaf}ning. 
Barrister, s. Ketsloerb, procurator. 
Barrow, s. £or; Orne; \rheel -, 

$hift*r : Ørttfetøi 
Barshot, s. Stongfugle. 
Barter, v. a. ruffe, btjtte. 
Barter, Bartery, s. tuffen, SBtjtten. 
Barth, s. Cvoegfolb. 
Barton, s. be til et SanbgobS berente 

Scree; £erregaarben ; llbt)ufeae. 
Base, a. necrig, ringe, (Tet; uoegte; 
Slegfreb: ucccel (cm l^etaDfer); byb 
(om toner). [ftuffe. 

Base, s. &aflé; ©runb; SSaé; Sob* 
Base, v. a. giore ringere, forfalde; 
I * nebfoette; accempagnere meb SB«*\ 
Baseness, s. ^eCtig^eb, Steoeroreegttg* 
Base-viol, s. Solfuf, [frtL 

Bashful, a. unbfeelig, bluefoerbig, bit). 
Bashfulness, s. ttnbfceffe, Sfaefeérfetga 
bit. [v. a. flibe ffraar. 

Basil, s. SafiuTttrart ; sBafliiuS fitxfrn) ; 
Basilisk, s. CaflHfF; frcrt Jelctfruffe. 
Basin, s. 95oeffen; Sa^jfn; €faal*, 
€p*lfom: ^offe; 53ig. [5afi*. 

Basis, s. ©runb , (yoCen ^aa en pillar ; 
Bask, v. a. & d. rarme reb Solen eff. 
Blben ; rarme, bait fig i Selen, reb 
Basket, s. 5?ur?. [3(bfiu 

Baslard, s. fort Sroerb ; daggert. 
Bason, s. 95«ffen; Sp^lfum. 
Bass, s. Straamatte; Seng af Sir*; 
?£a6: fJ3a|r; SPaOorre; a. tyb (om £y« 
Basset, b. Bftffftfptt. [ben). 

Bassoon, s. Sjaget, sfiasfon. 
Bass-relief, s. aSa^relief, 2Crbeibe meb 
Bast, s. SBofh [opf>«rebe figurer. 

Bast, v. a. prt-gle; bebruppemeb Smer. 
Bastard, s. uoegte £am , 25afrarb; 
• uocgt, fal'T; a. u«gt. [forfntffe. 

Bastardize, v. a. «rflctre for uagte; 
Bastardy, s. uoegte Jpbfel. Bas 

Baste, ▼. a. nsak, toft; f. Bart. 

Kr.>:e, i. Saft 

Bastes, a. cf Saf. 'l'~- '-. 

Baster, Earring-ladle, a. Pfefn 
Basrijaeat, «. Sao, ScafMRa. 

Ei5dr.£ir. ; . -:.:.: c : -" :- /: . : Bat, a. Sefe*Sra;; «alt; Ji a guawag ; 
waad. -, $eatr$aa*ce; - fowler. 

•?_•: - ; a- : - : :.: ..;-«= -•: ;.; . - 

korses, Xrnlm^tffe; -a*ea,Sn& 


BataMe, a. friria. 
hi::: 

Bate, r. a. & au 
«hage, five eftre, |act ap; f. Aaate. 
Bate, a, e^. ~ 
Batefol, a. 
BUilnar,* 
Bat-rowBag^ a- a a l tf a ag taaiSUnta, 

lk-n.. : :■■ : :-"-. ::. 

Bata, a, Sa»; Satsas*. 

Batae, x. a. & au ***e; ta§c ft Sa». 

Ei-::.;. -.-- :s::: : --:•:.-.-. 

3 : ; : - - : . 

E i : . r T . ! . Ir : - V a r'-'.. . 

Batooa, a. Sta»; $r*§I, fiarseJ: 

::.: r-"* :. s *-r •::. "^-- r 

BattaMe, a. kas toa esefes, feia barree 
Bartailew, a. fast ka? Xmktt dL eia- 

BartaiUons, a. frianff. £ ---._.-. • L : I.- :•:. -r.-. ; 

Battel, BatrU, x. a. fiste, gast* 
fråssas*; ▼. a. Mn feet. Inc raa 
~- ■: [«sg. 

L'--. . = ■':-:■::: • ?-. :•--" 7 : 
Battem, r. a. i a. fete; Km feet, 
vatte ff; fessaafgigka; akk fe; Fi"rr. 5. 7;:i :- "•>.. Z:~: :: *£ : 
at»; fssaerfaae, ffee; Nfa*t, teh: 
■attenaf-raaa, Bea 33 

Ei::r:y. 5. '^r.i-z: £:rrr.f. = .;: : 

-.' *-" = :."•::' £. :.'* :c 
Baftiar, 5. £<---. 

Ei-lf. i. :--..:-:: Z->.-.-:. 

Battle, x. a. taftc gilja» 
Battle-arrar, u riagmna, 
Bartle-ax, «. errksare. 
BattleéVwr, a, Satset at fase fkre« 

::.: •: ■: : ■?::!.':: v. 

Ei-ierez:». i. -.. "-•_- r ->: 3'.:-, 
kraer: Xottaafc asa ea Ursar. 
Barder, a, erafcear f Gtisesaiai se» et 

'.Ir::-:":»-. f;- Zz.t. 

Bartolorx, 5. aaatris 3 g k« aa elje ef 

Ev.Irr. i. ^i-" 8 c ; : .--. Ei^r.i. 5. 7:. 9...: 9-2-;- 
Banker, v. a. frtfrre, feste. 
Bavaroy, s. Oeerfkte. Ei* :i. !. 9:: -'..!. 

Basrale, Basale, a, Sc*et*i,2}atletsi; F-'-::. : -- ■-:' :■ ir :;-. 
Bawd, a. Rafrrffe, SsKrrf ; ; 

= - ::::-■•. 
Ba%r : r-. i. 5.;..;: .• .~.^:v. 
Bawdr, a. b»ee%, ara«ri§. IHaalij. 
Bawdr-koirse, a. «aielas. 
BawL t. a, & a. frkje, ffeaak ; atiaafc. 
Easier. -■. ~::.'r S^.:?:. 
E i -■-.-.:. : 'j : - ' ■ . ^ ; . 

Ei- 5ir.. ■- '-■' --, '■: ::--:x. 

Bay, 5. *«. é«ea; S«:2taiåR 

Bav. 4 . :::.::;: • : - -. ::.-„,. 

E-.v. ', ,. i:,. .:r;. :;■ ;;, 
Bi-' i: : .«.::-■-- -T' ■=• : '!'::: T : - : 

Bayardlr, aau vasat, aasar. [SBaaaer. 

Ecr:-e:. 3. c: :-:: •■" !.."•-:< il. Er." ■—--. i 

E.vs.,.- 
Bavxe, Ba 

E-:-. ,. : 

B eac h . s. : 

E-::.ei. 
£-::;;•. 5. 
E;a::: ; .«. Eake. 34 Bea 

Beaconage, 3. Jt;rpenge. 

Bead, s. SJ3erle paa en DJofenfranbS ; 
pi. 9?ofenfranb$. 

Bead-proof, s. fom fan botbe fine 
-erler; ©rabeflof til at pr#tte Sreenbe» 
viin. [35etient i et ©ogn. 

Beadle, s. «Bub veb en ØJet; <Pebel; 

Beadsman, s. #etfigp«er. 

Beagle, s. ©tetter. 

Beak, s. <tt«b, ©pib$. 

Beaked, a. fom bat rt Slab. 

Beaker, s. Q3«ger, 

Beal, s. SBtj»(fe, 23legn, $ftipent$; v. n. 
butbne , f«tte OTaterie. 

Beam, s. 23om, 95ielfe; 93cegtbietfe ; ben 
£>eel fyvori ;B«gtfTaalene b«nge; £jøi» 
bom; #iorteI)orn; 2(nferl«g; 23ogn« 
ffang ; ©otfrraate ; v. n. freoate. 

Beamy, a. trceagtig , meb £om ; frraa» 
lenbe. [6snne. 

Bean, s. 33;ønne ; running - , £ruf* 

Bear, s. 33iøtn; she -, Jpunbiøtn; 

- herd , - ward , Sitfrnettoeff er ; - 
dog, 23utbiber. 

Bear, r. a. & n. bare, føre, bringe ; 
taate, libe; fløte; unfcerjfrtte; luffeé; 
v«re beliggenbe; bære fig at>; feite, 
flure; to - away, faae, etbotbe; tage 
#lugten; - back, brtve tUbage; - 
down, nebtruffe, omflabe; foelbe; fun* 
fe; -in, Itfbe inb, fetle inbmobSanbet; 

- off, ubbolbe; parere af; bortføre 
meb OTagt; - on, btive tit; tigge, bvile 
paa ; - out , f orfvare ; flaae frem ; - 
up, botbe ub, botbe ©tanb ; unberftette ; 

- with , taate, forbrage - y - in hand, 
give falfft ftaab. 

Beard, s. ©ficeg ; OTobljage paa en tyiil; 
v. a. tage i ©fioegget; mobfeutte fig. 
Beardless, a. uben ©fi«g, ung. 
Bearer, s. 93ærer, Overbringer. 
Bearing, s. 33eliggenl)eb ; Wine, ©tit* 
Beam, s. lib* 93arn. [ting, ©ebatbe. 
Beasom, 3. ftofh [beet. 

Beast, s. £)t;r, $«, 35«ft; v. n. blive 
Beastial, a. bt;riff, befiialjT. 
Beastliness, s. f«i|T 2(rr. 
Beastly, ad. foeiff, bafHfT. 
Beat, y. a. & n. flaae, banfe, ftøbe; Bed 

fmmpe; to - about, toenfe, pjtufe; 

-up, bverve; forurolige, festte i %U 

tarm; -upon, virfe paa; jTaae paa; 

s. ©lag, ©taaen, 23anfen. 
Beater, s. ©lager ; ©tøber ; Seerttceber ; 

Kambuf ; S?atffteng; #mffrreifenbe. 
Beatific, a. fatiggiotenbe. 
Beatify, v. a. fattggiøte. 
Beatitude, s. ©aligbeb. 
Beau, s. ©tabéjunfer, ©ptabebaffe. 
Beaufet, s. ©fienfeborb, <Srebent$borb> 
Beauish, a. ubpmttet; naragtig. 
Beauteous, a. ffiøn, fmuf, beilig. 
Beautiful, a. fTiøn. 
Beautifulness, s. ©fitfnfteb, ©mufbeb. 
Beautify, Beauty, v. a. gtøte fmuf, 
Beauty, s. ©ftønljeb. [prtybe. 

Beaver, s. Soever; daflorfjaf. 
Becalm, v. a. berolige, fHtfe. 
Became, v. a. blev, of to become. 
Because, c forbi, of tfarfag at. 
Beccafigo, s. 23effafin ($ugl). 
Bechance, v. a. møbe, vebevfareS. 
Becharm, v. a. inbtage, fangete. 
Beck, s. 33inf, tegn, meb #aanben; 

lioen 93«f. [$egn meb .fcaanben. 

Beck, Beckon, v. n. vinfe, gitfre 
Beclip, v. a. omfavne, omfatte. 
Becloud, v. a. omtaage, forbunfte. 
Become, v. a. & n. blive, fomme fig, 

anfhnte. [big. 

Becoming, a. fom femmer fig; anftøn* 
Becomingness, s. «PaSfeligbeb , 2fn* 

ftcenbtgfjeb. 

Becripple, v. a. giøre tit ftrøbling. 
Bed, s. ©eng, Seie; 23eb; 93otig; $lob« 

teie ; £ag, Unberfag. 
Bed (with), v. n. tigge i ©eng meb e«n. 
Bedabble, v. a. giøre vaab, fugtig, 

overjlænfe. 
Bedaff, v. a. brille, narre. [©farn. 
Bedaggle, v. a. befubte, befnure meb 
Bedåre, v. a. trobfe. 
Bedash, v. a. overfloenfe, gtøre vaab. 
Bedaub, v. a. overfmøre, ovecflifJre. 
Bedazzle, v. a. bloenbe. 
Bedded, a. lagt i ©eng. 
Bedder, «. neberfle ©teen i en die* 

Wøtte. Bed 

Bedding, s. €engcti>t, Stynet, ©eng; 

Srraelfe ril £Vt>«g. 
Bedead, v. a. bebøve, betoge Siw 
Bedeck, v. a. bæffe, prijbe, (ice. 
Bede-house, s. $orttgl>uué. 
Bedevil, v. a. fotbere, fotgiøte. 
Bedew, v. a. bebugge. 
Bedfellow, s. <Senge«SlammetQt. 
Bedight, v. a. ptijbe, fmuffe. 
Bedim, v. a. giøte møtf, f otmøtfe. 
Bedizen, v. a. pynte, ubftoffete. 
Bedlam, s. ©oorefifre; OCffinbig. 
Bedlamite, s. font et i en £>oatefifte, 

affinbig. [foset. 

Bed-presser, s. bosen <Petfon, <£»*>« 
Bedraggle, v. a. befmøte. f. Bedaggle. 
Bedrench, v. a. foebe, befugte. 
Bedrid, Bedridden, a. fengeliggenbe. 
Bedrop, v. a. beftenfe, bti;ppe poo. 
Bedstead, s. Sengefteb. 
Bedung, v. a. omfmøte meb Sfotn. 
Bedust, v. a. omftøve; bonfe of. 
Bedwarf, v. a. giøte liben; beffioete. 
Bedye, v. a. befmitte, fmøte$an>e poo. 
Bee, s. 93ie. 
Bee-hive, s. SSiestfube. 
Beech, s. 23øgett«. 
Beechen, a. of 23øgettæ. 
Beef, s. Orefiøb ; Ore, Stub, [gatbe. 
Beefeater, s. een of ben fongetige £io* 
Beer, s. &i ; - money, £>tiffepenge. 
Beestings, s. JRoamelf. 
Beet, Beet-root, s. «8ebe (SXob). 
Beetle, s. Sfatnbaffe ; «Støbet ; SoetfW, 

©iagel; £aanbtantme; v.n.ftaaeftem, 

toge ftem ; - headed , font bat tungt 

#otfeb. 
Befall, v. a. Ijcenbe, ttebetfote, møbe. 
Befit, r. n. paffe, onftaoe, fømme. 
Befoam, v. a. fofie Sfuut poo. 
Befortune, v. n. rebetfoteé. 
Befool, v. a. beboote, giøte til Sflot. 
Before, ad. & prp. fot, foton; førfl; 

føtenb; føt; tilfotn; ftemfot. 
Befoul, v. a. giøte {Tiben. 
Befriend, v. a. begunjtfge , irnbe , fife 

25enf?ob. 

Befringe, v. a befatte mtb ^pn^fer. 
Beg, y. a. & n. tigge, bebe. Beh 35 

Beget, v. a. o*le; føbe til 53etben, 

frembringe. 

Begetter, s. %»Ut, Sober. 
Beggar, s. tigget. 
Beggar, v. a. btinge ti( 25ette(ftotten. 
Beggarliness, s. Siggetogtigfjeb, tig* 

geragrigr 23cefen. [ffltrig. 

Beggarly, a. & ad. font en tigget; 
Beggarry, 3. tiggett, *J(tmob. 
Beggingly, ad. tiggenbe, seb 23øn ell. 
Begin, v. a. & n. begtmbe. [Jiggen. 
Beginner, s. SBegunbet. 
Beginning, s. 23egtmbe(fe. 
Begirt, a. onigiotbet. 
Begnaw, v. a. begnotte, gnowe itu. 
Begod, v. a. fotgube. 
Begone, inl. pof big! 
Begored, a. befutittet meb 2Mob. 
Begot, orlebe; f. Beget. 
Begotten, avter ; f. Beget. 
Begrease, v. a. befmøte. 
Begrime, v. a. giøte fott, fobet. 
Beguile, v. a. natte, bebtoge, firere. 
Beguiler, s. 23ebtaget. 
Begun, begynbt; f. Begin. 
Behalf, s. 23ebfte, Dtytte, €fnlb ; 25egne ; 

in my-, fot min Sf&lb, poo mine 

£egne. [bate fig ob, fotf>olbe fig. 

Behave, v. n. opføte fig, ftifle fig- on, 
Behaviour, s. Dpføtfel", (fotfcolb, 2(b« 
Behead, v. a. fcoléhugge. [fætb. 

Beheld, f. Behold. 
Behest, s. 2£tenbe, 33efoting. 
Behight, v. a. toi>e, fotjome; anbettoe. 
Behind, ad. & prp. bog ; eftet, bog ef* 

tet, bog Set»; tilboge; refletenbe. 
Behold, v. a. fee, øine, bettogte, befFue. 
Beholden, a. fotpligtet, forbunben ; 

beffuer. 
Beholder, s. SUjTuer, Sogttoget. 
Beholding, a. fotbunben. 
Beholdingness, s. $otbinbt(tgf)»b. 
Behoney, v. a. føbgiøte, finite meb 

Conning. 
Behoof, s. Slutte, ©own, «Profit. 
Behoovahle, a. nyttig. 
Behoove, Behove, v. n. fømme fig, 

posfe, gotme; butbe; s. $otbeel, $&t» 

qvemmeUgfjeb. 

C2 36 Beh 

Beliooveful, a. nyttig, gaimlig. 
Behowl, v. a. [)i;le, ffraale ob. 
Height, s. Coining, Wlbueleb. 
Being", a. ttarenbe ; s. 93afen ; Jilvarelfe. 
Being-that, c. fiben, efterfom; onfeet at. 
Belabour, v. a. banfe bt;gttg of. 
Belace, v. a. befatte met» kniplinger ; 

faftgiøre Soug. 
Belage, v. a. bt;ppe, vabe ; lobe tilover^. 
Belagged, a. overbleven, fparet ; bef ug* 
Belam, v. a. giennembanfe. [tet. 

Belamour, s. Jibbaver, ©alant. 
Belate, v. a. opfyolbe filbig ub paa flatten. 
Belatedness, s. £angfomf)eb, Seen* 

bvagttgljeb. 
Belay, v. a. tiffperre, paffe \>aa, lure ; 

beleire; befatte; fplebfe. 
Belch, v. n. & a. rabe ; fafte op. 
Beldam, s. gammel Sterling. 
Beleaguer, v. a. beleire. 
Beleave, v. a. labe, forlabe, overlabe. 
Belfry, s. Slloffetaarn. [een yaa, 

Belie, v. a. eftergiøre, efterabe; U;»e 
Belief, s. $ro. 
Believable, a. trolig. 
Believe, v. a. troe j libe yaa. 
Believer, s. Sroenbe. 
Belike, ad. efter 2infeenbe, formobent* 

lig , rimeligvis. 
Belive, ad. rafF, geftrinbt. 
Bell, s. stoffe, 23ielbe. 
Bell, v. n. jTrige forn ett £tort; faae 

93lomfrerfnoppe. 
Belligerent, a. frigførenbe. 
Bellman, s. een font opraaber,ltbraaber, 
Bellow, v. n. brøle. [Sagter. 

Bellows, s. pi. 33lafebalg. 
Belly, s. Wave, 23ug ; - ache^ Waves 

pine; - god, ftraabfer; - timber, 

$øbemibter. [bugne ; v. a. f t;lbe. 

Belly, v. n. faae en ti>f OJIave; fvuUne, 
Belly-roll, s. 93alfe, tromle. 
Belly-timber, s. ^bevare, Wab. 
Beiock, v. a. luffe, tifluffe. 
Belong, v. n. tilbøre, betreffe. 
Beloved, a. eljlet, elffelig. 
Below, prp. & ad. unber ; nebenunber; 

nebe ; • paa Sorben ; unber Sorbett. 
Belowt, v. a. ubffielbe. Ben 

Belswagger, s. praler, Stortaler. 
Belt, s. 33elte, ©eljang; v. a. omgiorbe. 
Belvidere, s. fmuf ltbfigr. 
Belwether, s. Slloffefaar. 
Bely, v. a. belyve. 
Bemad, v. a. gidre gal. 
Bemangle, v. a. fønberrtve, flange. 
Bemask, v. a. ffiule, tilbaffe. 
Bemat, v. a. forvirre. 
Bemaze, v. a. fatte i ftorlegenfjeb. 
Bemingle, v. a. blanbe, mange. 
Bemire, v. a. føle i ©f am, tilfmøre. 
Bemoan, v. a. begrabe, beflage. 
Bemock, v. a. befpotte, forbaane. 
Bemoil, v. a. føle, befprøite. 
Bemonster, v. a. vanifabe, vanfire. 
Bemourn, v. a. begrabe, beflage. 
Bemute, v. n. falbe ftiabre. 
Bench, s. 23anf; Sommerfabet; diets 

ten felo; v. a. forfune meb SBanfe; 

fatte paa en 23anf. [23ifibber. 

Bencher, s. een font fibber i en 9?et, 
Bend, s. fining, krumning ; 23anbe. 
Bend, v. a. & n. bøie , frumnte , rette ; 

bøie fig, buffe; bange; (on) belåne fig 

paa. 
Bendlet, s. fiben fining, 93ugt, 93aanb. 
Bendy, a. boielig. 
Beneath, a. afljangig; unber. 
Benedictine, s. 33enebifttners2ttunf. 
Benediction, s. SBelfignelfe. 
Benefaction, s 33elgierning. 
Benefactor, s. 93elgiører. 
Benefice, s. ^rafjefalb. 
Beneficed, a. font bar et tyraftefalb. 
Beneficence, s. ©obbabigljeb, S5ecaa* 

genljeb. 
Beneficent, a. belgiørenbe, gobbabtg. 
Beneficial, a. forbeelagtig , gatmltg, 

mntig. [en QSelgierning. 

Beneficiary, a. afbangig ; font nubet 
Benefit, s. SBefgierning, 9)nbeft, ©avn, 

yityte, SBefle. [vinbe, profitere. 

Benefit, v. a. & n. begunfhge; garne, 
Beneme, v. a. benaune, naongive; 

love. [bør. 

Benerth , s. hoveri meb $3lov og Jpiul* 
Beneshiply, ad. arefrtjgtéfulb. 
Benet, v. a. bilbe, befnare. Ben 

Benevolence, s. ICelritfigljeb, ©obfjeb, 

©are. [vuffig, fierlig, asbelntobig. 

Benevolent, Benevolous, a. veU 
Bengal, s. bengalff £arreb. 
Benighted, a. orerfalbet af Oiatten. 
Benign, a. gob, gunfHg, gobbierrig, 

gofcrtffig. [@unfl. 

Benignity, s. ©ebbeb, ©obbierrigbeb, 
Benignly, ad. gobboebig, gobriffig. 
Benison, s. 3?elfJgnelfe. 
Bennet-grass, s. OtcllifesfRob. 
Bent, s. Reining ; Sfraaning ; ©pan* 

Mug : 2(nftrcengclfe; Stlbøieligbeb; Sir. 
Benting, a. firagtig; mager, néfeL 
Benumb, v. a. giøre føleéløS, ralen af 

StuiD. [børelfe. 

Benummedness, s. Stimen; * 23e> 
Bepaint, v. a. bentale. 
Bepale, v. a. giøre bleg. 
Bepinch, v. a. fnibe, fnibe Man. 
Bepiss, v. a. orervifje. 
Bepowder, v. a. orerftrøc meb Rubber. 
Bepraise, v. a. puff, rofe. 
Bequeath, v. a. ererorage, teftameutere. 
Bequeathment, s. £egat, teftamens 

tevet @et>6. 
Bequest, s. ?tc\at , teftamenteret ©ob$. 
Berain, v. a. voebe reb iKegn, fugre. 
Berattle, v. a. ovevbøve. 
Beray, v. a. fete, giøre fTiben, fmubfig. 
Bereave, v. a. berøre. 
Bereavement, s. £erørelfe. 
Bereft, berører, f. Bereave. 
Bergamor, s. 25ergamot 'pare; Stage 
Bergander, s. 53ittgaaé. [Olie. 

Berhyme, v. a. befunge i flette 23ertf. 
Berlin, s. 58erlinff 2>ogn. 
Bernardin, s. 23ernbarMneti3J?imf. 
Bern-owl, s. Saarnugle. 
Berob, y. a. berøre, plunbre. 
Berry, s. 23c«; £ule, Staninlntle; v. n. 

bare 23 «r ; jTaae; nebgrare. 
Bersarc, v. a. jage, ffybe. 
Berselet, s. 3agt>hunb. [ZCnfcr. 

Berth, s. Sret>, bror Sfibe ligge for 
Berton, s. £abegaarb reb en £erregaarb. 
Beryl, s. 33ert;USteen, SSfcelfreen. 
Bescorn, v. a. fpotte, forljaane. 
Bescrawl, v. a. tilfmøre, fmøre. Bes 37 

Bescreen, v. a. beboeffe, ffiule. 
Beseech, y. a. bete tøøiligen. 
Beseem, y. ti. anflaae, fømnte. 
Beset, v. a. befatte, omringe, iubflutre. 
Beshite, v. a. bejfibe; fortale fig; rjare 

forfrilbt fit gobe Dlarn. 
Beshrew, v. a. banbe, ønjTe Dnbr. 
Beside, Besides, prp. & ad. beé* 

forubeu ; foruben, reb Siben. 
Besiege, v. a. beleire. 
Besieger, s. beleirer. 
Besit, v. a. rilpaffe; anfiaae. 
Beslubber, v. a. tilføle. 
Besmear, v. a. befmøre, befuble. 
Besmoke, v. a. berøge. 
Besmut, v. a. orerfoebe, frcerte. 
Besom, 3. £'ofr. 
Besort, v. a. rilpaffe ; v. n. anftaae; 

s. SeljTab, $0lge. 
Besot, v. a. bebaare, giøre taabetig. 
Besottedness, s. SaarfFab, 25uml)eb. 
Bespangle, v. a. prt;be mcb Sitater, 

giøre glimrenbe. [befublc. 

Bespatter, v. a. orerfprøite meoStmb, 
Bespawl, v. a. orerfputre, befpt/ite. 
Bespeak, v. a. befhlfe; giøre Slrot» 

\>an; tinde, bebe ; fangste. 
Bespeckle, y. a. orerplette. 
Bespit, y. a. orerfmjtte. 
Bespoke, Bespoken, f. Bespeak. 
Bespot, v. a. befmitre, befuble. 
Bespread, v. a. beftrøe, bcfcaffe. 
Besprent, a. bejroenfrr. 
Besprinkle, v. a. befprange, beftanfe. 
Bcspue, v. a. befpiute. 
Besputter, v. a. orerfprube, befpijtte. 
Bess, s. 23raffejern. [Det befte. 

Best, a. befr; ben beffr, betbefle; pan 
Bestain, v. a. plette, beftnitte. 
Bestead, y. a. førge for ren, roere be* 

tuelpslig, tiene; berarte. 
Bestial, a. fait?, bi>riflf. 
Bestiality, s. 23efHalitet, Styriftyeb. 
Bestialize, v. a. giøre til $«. 
Bestik, v. a. ftiffe paa oreralt. 
Bestink, v. a. ftjtbe nteb Sranf; (oettf 

i ftarf 23eragetfe. 
Bestir, v. a. opraffe, opntuntrej purre; 

anftrange fig, giøre fig Untag. 38 Bes 

Bestow, v. a. give, ffianfe; anvutbe 

Vrtfl; forunbe. [ning. 

Bestowal, a. 2fnorbning, $oranftolts 
Bestowment, s. tilbeling, 2(nvenb&lfe, 
Bestraught, Bestract, a. forrt>ft. 
Bestrew, v. a. befftee. 
Bestride, v. a. fHge op paa, beffige; 

fibbc ffravé over, [befatte meb. 

Bestud, v. a. befTaae meb 6i)nt, fire, 
Beswift, v. a. fremffynbe. 
Bet, v. a. vabbe; s. SSabbeutoal. 
Betake, v. a. git*e r overlevere ; tage fig 

foe, ffaae fig til ; begive fig paa. 
Bethink, v. a. betanfe, befinbe. 
Bethought, betanft; f. Bethink. 
Betide, v. n. me be, tilftøbe. 
Betimes, ad. betibé, i Zitt. 
Betoken, v. a. betegne, fpaae ; forubfige. 
Betony, s. 23etonie (glante). 
Betook, foreraget; f. Betake. 
Betoss, v. a. fatte i 33evagelfe; rt)fte. 
Betrap, v. a. befnare, bilbe. [forlebe. 
Betray, v. a. forraabe, rebe; loffe, 
Betrim, v. a. prt;be, garnere. 
Betroth, r. a. trolove. [ffabéløfte. 
Betro thment, s. Irolovelfe, S£gtes 
Betrust, v. a. betroe. 
Better, a. & ad. bebre. 
Better, v. a. forbebre, bebre. 
Bettor, s. bert font vabbet. 
Betty, s. (Slifabetb) ; OSraffejem. 
Between, Betwixt, prp. tnteffem, 

unber ; - whiles, imeflemfiunber. 
Bevil, Bevel, a. ftum, ffia-v, ffraa ; s. 

53infelmaaler ; v. a. ffiare ffraat ttt. 
Bevil, s. (Btnfelbage. [ffiavt ; tUpaéfe. 
Bevil, v. a. ffiare efter en ffiav 23infel. 
Bever, n. 33efperfoff. 
Beverage, s. £riffe ; 25rif feyenge. 
Bevy, s. 5lof; ©elffab. 
Bewail, v. a. beflage, begrabe. 
Beware, v. a. tåge fig i 2Cgt, fee fig for. 
Beweep, v. a. begvabe, beflage. 
Bewet, v. a. befugte, giere vaab. 
Bewilder, v. a. brtobe, forvilbe. 
Bewilder'd, a. forvilbet. 
Bewitch, v. a. fortrytte, formere. 
Bewitchery, Bewitchment, s. $or« 

tn;Kelfe. Bil 

Bewray, v. a. forraabe ; giore fig ureen. 
Beyond, prp. over, poo l)iin <&it>e. 
Bezil, Bezel, s. liHe S?affe bvori en 

SSbelfteen inbfatteé i en 9?ing. 
Bezoar, s. 25e$oarfteen. 
Bezoardic, a. forfat meb 23ejoar. 
Bezzle, v. a. briffe fig fttlb, fture. 
Bias, s. 93eining, Jpelben; $ilbeieligf)eb; 

ad. ffraa, ffiav, overtvert. 
Bias, v. a. b&ie, lebe, formaae til. 
Biasness, s. <Partif?beb. 
Bib, s. Sagle^lub; Sieflaffe. 
Bib, v. a. nippe, fmaabriffe, pimpe. 
Bibacious,a. bengiven til SDruffenffab. 
Bibacity, s. #engivenl)eb til ©ruffen* 
Bibber, s. Sriffebrober. [ffab. 

Bible, s. SBibel. 
Biblical, a. bibelff. 
Biblist, a. 25ibellafer, 23ibetfienber. 
Bicker, v. a. bevage fig fjib og bib; 

ffatmtjfere ; trattefl, fiveé. 
Bickerer, s. Stattefiar. 
Bickering, s. tratte, £iat>leri. 
Bid, v. a. bt)be, bebe, befale, invitere. 
Bidder, s. een font bt;ber elf. inviterer. 
Bidding, s. befaling, invitation. 
Bide, v. a. & n. taale,' forbrage; boe, 
Bidental, a. font bnr to Sanber. [leve. 
Biding, s. 23olig. 
Biennial, a. toanrtg. 
Bier, s. Sitgbaar. 
Biestings, s. pi. fKaamelf. 
Bifid, a. fpaltet, beelt. 
Bifold, a. tofolb, bobbelt. 
Big, a. før, ftor. 

Bigamy, s. SSgteffab meb to #uftruer. 
Biggin, s. J^eUife til et .Q3arn. 
Bigness, s. Sbffelfe, ©fjfrrrelfe. 
Bigot, a. overtroiff, bigot, ffinbetfig. 
Bigotism, Bigotry, s. Sfinbettigbeb, 
Bilberry, s. 93laabar. [Overtro. 

Bilbo, s. klinge, tfaarbe. 
Bilboes, s. 23i>te, Sfibsfolfene blive fat 

t, naar be forfee fig. 
Bile, 3. ©olbe; 25t;lb. [Staffet. 

Bilge, s. 33reben af et ©fib* .QSunb, 
Bilge, v. a. blive laf , ftebe an meb et 

tSfib, ftranbe ; ftaae ub. 
Bilingsgate, s. #ij?etctvet i Sonbon; Bil 

Jiffetfiatling, genteen CVtotnbe; ©fienbe* 

Bilious, a. galbetig, a)oletif?. [gief!. 

Bilk, v. a. bebtage, goae boet uben 
S3etating. 

Bill, s. SHabet paa en Jugl; ©ebbel, 
23erel, Obligation; 9?egning, ^atle* 
mentfrtfct; enKni» tU at befTatettaet, 
£affe jc; #etfebatbe; v. n. nabbeé, 
forn Suer. [(ftfump ©ttlb). 

Billet, s. ©tt)ff e 8tanbe, ©ebbel, SBiUft ; 

Billet-doux, s. 5?ietfigb«bébret>. 

Billiards, s. pl. SiffiartfpiL 

Billow, s. fjor QSonbbjølge. 

Bind, v. a. binbe ; forptigte ; inbfftanfe, 
inbfretme; v. n. blive fJir», tær. 

Binder, s. 23inber; 23ogbinber. 

Binding, s. 93inb om ©oar. 

Bindweed, s. ©fosbinbe, flor SBinbe 
(Urt). 

Binn, Bin, s. 5?orn*fSing, 25tøbfoffe. 

Binominal, a. font ljot to 9?at>ne. 

Biographer, s. 23iogtopl), forn forfattet 
£e^ncrsbei?rivelfer. 

Biography, s. SermetébeiTrivetfe. 

Bio vac, Bivouac, s. 23it>ouac, Jf Itvagt. 

Bipartite, a. beelt i to £>ele. 

Biped, s. et £>i;r forn bar to Jabber. 

Bipedal, a. tobenet, toføbbet. 

Birch, s. 23irfetra. 

Birchen, a. font baret tit 93irfetta; 

Bird, s. Jugl. [forn et af SBtrfetra. 

Bird, v. n. fange eH. fltybe Jugle. 

Bird-call, s. Juglepibe at loffe Jugle 

Birder, s. Juglefanger. [meb. 

Birding-piece, s. Jugleflint. 

Birdlime, s. Jugleltim. 

Bird-witted, a. ubetcenffom, ubefinbig. 

Birgander or Bigander, s. ©log$ Birlet, s. 93olf, «Batefronbé. 
Birt, s. ftettejtynbet. [et ©fib. 

Birth, s. Jsbfet, £etfomft; Sufaf, poa 
Birth Right, s. J*bfet$ s <Ret. 
Biscuit, s. Svebof. 
Bisect, v. a. bele i to 2>ele. 
Bishop, s. USifTcp ; v. a. giotetil25if?op. 
Bisho prick, s. 33ifpebtfmme. 
Bisk, Bisque, s. Suppe fogt paa 
Sføbjtftaftfuype. Bla 39 

Bisket, f. Biscuit. 
Bismuth, a. 33i$mutb. 
Bissextile, a. ©fubaat ; a. inbfFubt. 
Bisson, a. blinb. 
Bistort, s. ©langeutt. 
Bit, n. 23ib; TOunbftyffe x>aa et IBibfelj 
Bitch, s. tave. [25ebing. 

Bite, v. a. bibe; bebtage. 
Bider, s. 23ibet; SBebtaget. 
Bitter, a. bittet ; f otbitttet. 
Bittern, s. SKarbtum. 
Bitterness, s. SBittetljeb. [3otb. 

Bitumen, s. 23ietgbatptr, fvovelogtig 
Bituminous, a. fom et of 23ietgbatpir. 
Blab, s. ©lobbeter. 
Blabb, v. a. & n. flabbre. 
Blabber, s. ©labbetet, ©lobbetfjanf. 
Blahber-lipp'd, a. font bat ftot e Saber. 
Black, a. fort; s. fort Jotve; ©org; 

v. a. & n. fvarte ; blive fott. 
Black-berry, s. 23rombar. 
Black-bird, s. ©oelfort. 
Black-cattle, s. £ornqvag. 
Blacken, v. a. fvarte, giare fott. 
Black-Friar, s. Sonuniconerslflunf. 
Black-guard, s. nebrig, lumpen £arl, 

©furf. 
Blackish, a. fottagtig, fottebruun. 
Black-lead, s. SBlt>ont. 
Blak-moor, s. Iftotian. 
Blackness, s. ©ottbeb; * 2CffTi;eltgbeb. 
Black-pudding, s. 23lobp*lfe. 
Blacksmith, s. ©tovfmeb. 
Blacktail, a. 2tbotte. 
Black-thorn, s. ©loaentotn. 
Black- work, s. ©toffmebotbetbe. 
Bladder, s. SB late, «Blegn. 
Bladderuut, s. ©tonfnop tfietne, <Pim* 

vernsb. [of en Hrt, en frif? £arl jc. 
Blade, s. ftaorbeflinge j JBlob eff. ©pite 
Blain, s. SBlegn, 93t)lb. 
Blamable, a. lofh>arbig. 
Blame, s. ©ablen ; Soft, 95ef?tjfbning. 
Blame, v. a. boble, lofte, jftelbe. 
Blameless, a. uf?i;lbig, uloffrlig. 
Blamer, s. Sobler. [boble. 

Blameworthy, a. lafh>arbig , varb at 
Blanch, v. a. & n. bmbte, gitfre bmbf, 

blege; befmt;ffe; afjTotte, affTrauV, 40 Bla 

føge Ubflugter; blive tøriM. [gtøbet. 
Blancher, s. 23teger; £vtbfoger, llt>* 
Bland, a. milb, fagtmobig, venlig. 
Blandation, s. ©miger, dareffe. 
Blandish, v. a. fmigre, fMtfe fig ttenlig 

an, l)i)fle. 
Blandishment, s. ©migren, ©lebff tøeb. 
Blank, v. a. ubjlette; beffamme, fots 

fnylte. [umtmtet <Penge. 

Blank, s. 93lanfet; 9?iet i Setteriet; 
Blank, a. l)»ib; blanf; forffraffet. 
Blank-verses, s. pl. tiimfti SSerø. 
Blanket, s. ulben ©engesSeppe ; btfibt 

33arnep?øb. [brøle, brage. 

Blare, v. u. tufte, branbe bafHg ub j 
Blashy, a. fftben, panbet. 
Blaspheme, v. n. bante, bruge bes 

fpottelige Orb. 
Blasphemer, s. ©ubébefpotter. 
Blasphemous, a. gubébefpottelig. 
Blasphemy, s. ©ubébefpottelfe. 
Blast, s. Blafr, 33inbf*øb ; S?aft ; Clttalm ; 

St>b ; ^piage ; ©mitte ; ffabeltg iCirfning ; 

FBtanb i Kornet ; btuffenbe ©fin. 
Blast, v. a. ubtørre, forberge meb ^rofj 

ett. ?£vanb ; * forfhjrre , tiltntetgiøre ; 

fijfe ; beri;gte, fatte S?lif yaci en. 
Blatant, a. bragenbe. 
Blateroon, s. Slubret, ©labbret. 
Blatter, v. n. brage, bteie. 
Blay, s. 93leegftff. 
Blaze, s. bluffenbe Sue, 25luS ; 9St;gte$ 

Ubbrebelfe; <&lii $aa en #efl. 
Blaze, v. n. & a. blufie, lue, flfinne; 

befienbtgiøte, ubfptebe et 9?i;gte. 
Blazer, s. Ubbafuner. 
Blazon, s. SSaabenfFiolb. 
Blazon, v. a. forfatte et QSaaben* ett. 

©fiolbmatfe; beramme, befienbtgiøre ; 
Blazonry, s. SBaabenfonfh [(Tilbie. 
iJleach, v. a. & n. btege i ©olen. 
Bleacher, s. fBleger. 
Bleachery, s. f£leg, 23legepfab$. 
Bleak, a. bleeg; folb; S?ulbe; fBlegftf?. 
Bleakness, s. 2Meegl)eb. 
Blear, a. om pinene, ber rinbe af ©nuc; 

merf. 
Blearedness, s. 93abfTe i $inene. 
Blear-ey'd, a. fmitoiet. Blo 

Bleat, v. n. brage forn et $aax. 
Bleed, v. u. & a. bløbe; aarelabe. 
Bleeding, s. ICarelabning. 
Blemish, s. <piet, ©famplet. [ffabe. 
Blemish, v. a. befmitte, befliffe ; van* 
Blemishment, s. $tii, St;be, tylet. 
Blench, v. n. fate tilbage af ©fraf. 
Blend, v. a. blanbe, menge imettem 

btnanben; befuble. 
Bless, a. uelfigne, Inffaliggtete ; ptife. 
Blessed, a. ttelfignet, falig. 
Blessedly, ad. Itiffaligen, seljTgnet. 
Blessedness, s. ©altgbeb, Stjffaligfjeb. 
Blessing, s. 33elfignelfe, 9iaabegat>e. 
Blew, blcefte ; f. Blow. 
Blight, s. Æornbranb, 2Ji«elbug j v. a. 

forbarme, [ffvti. 

Blind, a. blinb; f alfF ; s. SBtanbe; tyaa* 
Blind, v. a. forblinbe, giøre blinb. 
Blind-man'sbuff, s. 23linbebuf (Seg). 
Blinds, s. pl. bltnbt SOinbue; ©fierm 

for Sinbuer; Saloufier, Kuttegarbiner. 
Blindfold, v. a. binbe fot pinene. 
Blindly, ad. blinbt ben. 
Blindness, s. 25linbbeb. 
Blindworm, s. SSlinborm, liben iffe 

giftig #gle. 
Blink, v. n. blinfe meb #inene. 
Blinkard, s. een forn blinfer meb pinene. 
Blink-bear, 9. ©ammelol. 
Bliss, a. ©aligf)eb, Syffaligfceb. 
Blissful, a. li)ffalig, frubfulb. 
Blissom, v. n. «ate buffegeil. 
Blister, s. 23lafe fat meb en fpanff 

$lue ; 23legn. 
Blister, s. 93late, 25legn, Srafplaffcr; 

v.n. & a. traffe (om et ^laftet); lagge 

trafplafter paa ; faae SBlaret. 
Blithe, Blithesome, a. ti;fHg, mim» 

ter, fornxnet. 
Btithly, ad. luftig, gfab. 
Blithness, Blithesomeness, s. St;* 

ftigljeb, Wunterljeb. 
Bloach, s. æiegn, 58t;lb. 
Bloat, v.n. & a. fvulme, løbe opj 

bloefe op; a. epfvmlmet, oppufiet. 
Bloatedness, s. Oppuf}et!;eb; ©\>ulf}. 
Blob, s. «Boble, fBlare. 
Blobber, s. 93anbboble. Bio 

Blohcheeked, a. pluéfinbet. 

Block, s. 2Mof, Riot*. 

Blockade, s. 23 lof abe, ©tabé SnbfTuts 

ning of en S?cigél)«c ; SBotvætf af Sr«. 
Blok, v. a. inbflutre; - up, blofere, 

inbflutte en 33t>. 

Blokliead, s. 23o$mer, 2)umrian. 
Bloklsh, a. t-Olperagtig, turn, ujfiffet. 
Blokishness, s. £>umbeb, tolperagtig 

SSccfen. [nuoKe. 

Blomary, s. forfle ©mibbe i en 3ern* 
Blood, s. S3 lob. [aarelabe. 

Blood, v. a. giore blobig; forbittre; 
Bloodily, ad. paa en blobig, gru font 
Bloodiness, s. asiobuorfl. [Waabe. 
Bloodlet, v. n. aarelabe. 
Bloodshed, s. 23(obé ltbgt;belfe. 
Bloodwort, s. 23loburt. 
Bloody, a. blobig ; blobtorfHg. 
Bloody-flux, s. 83lobgang. 
Bloom, s. 23lomft; 23lontfler. 
Bloom, v. n. blomftre, flaae i 23lomfUr. 
Bloomy, a. blomftrenbe, fjorerenbe. 
Blossom, s. 23lomfler. 
Blossom, v. n. blomfire. 
Blot, v. a. «pier, mat ; ©famplet; SSriffc. 
Blot, v. a. plette, tilflaffe, befmitte; 

to - out, fTette ui, ubrabere. 
Blote, Bloat, v. a. & n. rage, tørre 

veb 9?og; epftmlme, Lobe op. 
Blotting-paper, s. $r«fpapiir, graat 

SPapitr. 
Blow, 5. Slag, ©tob; 23lomfler; ©pt;e 

af $luer; at a -, meb eet, plubfeligt. 
Blow, v. n. & a. blcefe, bloefe op, aanbe; 

pufie; tybe; opblafe; fnijbe; bejTibe; 

fprange; "fltyrte, brit»e til Saffit; giøre 

befienbt; blomfhe; faae til at blomfire. 
Blowing, s. 23lomflren; 23l«fen; a. 

flormmbe, uteb SBtccfir. 
Blowpipe, s. 93lceferør. 
Blowth, s. 23lomfler, SB lorn firing. 
Blowze, a. robmuéfet Cmnbe. 
Blowzy, a. folbrcmbt; floerf x6t>, 

robtnuéfet. 
Llubb , a. fpulmet, ©pblcefl. 
Blubber, s. $ifF; SifTetran, SBalfiffeolie. 
Blubber, v. n. f)t;le, Ijulfe; ttcebe Kin* 

berne meb ©raab, at be foutme. Boa 41 

Blupper-lipp'd, a. njflccbet. 
Bludgeon, s. fort <Prngl meb 23 fy i 

©nben. [faroe blaat; * forfnytte. 

Blue, a. blaa; * morf; s. 23laat; v. a. 
Bluebottle, s. 23laafloffe (23lomfl). 
Blueness, s. blaa Jarre, SBlaaljeb. 
Bluff, a. flolt, tt;f, opblcejl; gro\>, ub*f* 

lig ; flitmp. 
Bluff, v. a. binbe for #inene. 
Bluffer, s. ©ioeflgiw. 
Bluffness, s. ©ror-beb, Utøftigftcfc. 
Bluish, a. blaaagtig, blegblaa. 
Blunder, s. Sorfeelfe, 23uf. 
Blunderbuss, s. ftoc buffet, OTuffe» 

bonner ; Solper. 
Blunderer, Blunderhead, s. een fom 

nltib begaaer Jorfeelfer, $ufentafl. 
Blunt, a. ftjot? , plump, grov, ubel)#ttlet. 
Blunt, v. a. giøte flø» ; forberge ; lin» 

bve, fræffe. 
Bluntish, a. noget flump, noget plump. 
Bluntly, ad. paa en plump og ubetcenf* 

font Wtaabt. 
Bluntness, *. ©louljeb, ©tump&eb; 

OJuingel paa £e\>emaabe. [ftlaf. 

Blur, v. a. befuble, befmitte; s. *pift, 
Blurt, v. a. plumpe ub meb noget. 
Blush, a. Sluffen, Dtebme, ©famfulbbeb. 
Blush, y. n. & a. bluffe, blueé, r-øbjne ; 

blive ffamfulb; glore røb. 
Blushful, a. robmenbe af ©famfulbf>eb. 
Blushless, a. ffamtøé, uforfTammet. 
Blushy, ad. robagrig. 
Bluster, v. n. fufe, brufej tumle, 

larme, glore ©tøi ; prale, broute ; v. a. 

blcefe om; i. 23rufen, ©t.oi; Storm; 

«Praleri. 
Blusterer, s. pralet, Sfryber. 
Blusterous, a. flotenbe, larmenbe. 
Boa, s. 3?oa, ftcempeflange. 
Boar, s. Orne, SBilbfviin. [fKet, Stoft . 
Board, a. 23rcet, Sfibéborb; 23orb-, 
Board, v. a. & n. beflaae meb^Brceber; 

gaae om 23orb; entre; nærme fig tit 

een og tale til baut; (ætte og tåge i J?ofl; 

faae fin S?oft 1)0^ een. 
Boardable, a. tilgængelig. 
Boarder, s. Softgccnger. 
Boarding-house, s. ©pife^ortcer. 42 Boa 

Board-wages, s. pi. ftoflpenge. 
Bearish, a. foiinj?; font barer til en 

Otne. [fig af. 

Boast, v. n. & a. prale, btoute , brt>frc 
Boast, s. Sprat, Brouterie, Sft&berie. 
Boaster, s. prater, Btoutet. 
Boastingly, ad. paa en pralenbe DTIaabe. 
Boat, s. 23aab; $cerge. 
Boatswain, s. Baabémanb. 
Bob, s. Spotteglofe; fort <Pari)f ; .Ørens 

ring ; Orb t-eb ©nben af l)»et Strofe. 
Bob, v. a. & n. flane, prtjgle, Ijcenge een 

noget paa; bingle, bebrage. 
Bobbin, s. StnipplesStof. 
Bobbing, s. Slag, Sncepen l;ib og bib, 

Singlen. 

Bobbish, a. net, t>affet. 
Bob-cherry,s. Btftneleeg meb .ftirfebcet. 
Bobtail, s. flumprumpet; ©uf? paa en 

#ne; Sptbfen \>aa en spiil; .Spore. 
Bobwig, s. fort spart;f. 
Boccasine, s. fttnt Kantf aé, fKtrt 2inneb. 
Boces, s. pi. 2Cnfcf;opi$. [ane. 

Bode, v. a. & n. forub betegne, fpaae, 
Bodement, s. 2Cnelfe, $orfcarfel. 
Bodge, v. n. me fig fra Stebet, ftye 

titbage; tooere tfcivlfom; blioe fibbenbe 

fafl; btetpe. 
Bodice, s. Snjørli», tforfet. 
Bodiless, a. uben Segente, «legemlig. 
Bodily, a. legemlig, corportig. 
Bodings, s. pl. 2Cnetfet, tegn. 
Bodkin, s. Spreen, #aarnaal, trceffe* 

naat; Srufejern; 3)olf. 
Body, 8. Segeme; Storpé; Suffrm; $or* 

fainting, #ob; «Partie, SelfTab. 
Body, v. a. banne, forme. 
Body-clothes, s. pi. #eflebc«ffe. 
Bog, s. Sump, Sftorabfl. 
Boggle, s. Sp#gelfe, ©tenfeerb. 
Boggle, v. n. fhibfe, flanbfe; fccere 

tt»it>lfom ; flanbfe i fin tale; flamme. 
Bogglish, a. raabfcilb. 
Boggy, a. fumpig, morabflg. 
Bogg-house, s. «Priset, [ber. 

Bogtrotter, s. #genat<n paa en Srlcen* 
Boil, s. 23t;ib, Btobbtjlb. 
Boil, v. n. & a. foge, ft;be. 
Boilary, s. Saltfnberi, Sattpcerf. Bon 

Boiler, s. Sieger; Stiebet at foge i\ 
Boist, s. Sffffe, 2>aafe. [tfogeovn. 

Boisterous, a. flormenbe, larmenbe; 

bifler ; uregiertig, l)ibfig. 
Boisterousness, s. SBolbfomljebj tar* 

menbe, fløtenbe 33«fen. 
Boitier, s. Saluebaafe. 
Boke, v. n. gi»e fig, fafle op. 
Bolary, a. leeragtig. 
Bold, a. bolb, brifng, fottootoen, fief, [fon, 
Boldface, s. uforffammet, næéttiié <per» 
Boldness, s. £>rijligl)eb, $ormenljeb, 

SUefljeb. 
Bole, a. «Stamme af tree; Slage guut* 

vøt> Sorb, BoluS ; <Pibel)otf eb ; 5?ornmaal. 
Boling, Bowling, Boline, s. bowline. 
Boll, s. runb Stilf. 
Boll, v. n. faae Stilf. 
Bollemong, Bollmong, s. Bogfjtfebe. 
Bollen, a. boHen, botmet. 
Bolster, s. #ofebpube; Sabetpube; 

giftet; q3uffe»5llub tit 2(arelaben. 
Bolster, v. a. tcegge Spube unber, nn* 
Bolsterer, s. feeler. [berflotte. 

Bolt, s. Bolt, Slaa for en£or; ?pul; 

torbenfile; Si, Sigte. 
Bolt, v. a. & n. fTaae Slaa fot en ©ør; 

brit>e op; nbfritte een; fpringe frem, 

trcebe inb, fh;rte inb, ub; figte, renfe 

Korn k.j * brafte. [tilføle, fmøre. 

Bolter, s. OTtøffesSigte ; Sigte; v. a. 
Bolt-head, s. Brcenbefolbe. 
Boltsprit, s. Bogfprut. 
Bolus, s. -pille (at tage inb). 
Bomb, s. Bombe; itnatb. 
Bombard, s. Slanon; ^nflage tit 33iin. 
Bombard, v. a. bombarbere. 
Bombardeer, s. Bombarberer. 
Bombardment, s. BombarbementfWn* 

greb meb Bomber. 
Bombasin, s. Bommefie. 
Bombast, s. *St>nlfl, bottraPenbe Orb. 
Bombastic, a. Ij^itravenbe, fonlflig. 
Bombus, s. Sufen, Brufen, JKumlen. 
Bonage, s. Benene paa et WennefTe; 
Bona-roba, s. Sfioge. [DSpgbenene. 
Bond, s. Baanb, Sticebe; ftorbinbelfe; 

Obligation, ©ielbébret». [bom. 

Bondage, s. tvang, JangenfFab, XroeU Bon 

Bondman, Bondsman, s. ilir-egen, 

hornet). [- lace, kniplinger. 

Bone, s. Seen, Slnoffel ; pl. fatninger ; 
Bone, v. a. tåge Senen? fra 5?iøbet. 
Boned, a. flor, ftccrf af Knofler; * nr* 
Bonesetter, s. #elbj?i«r. fjefteret. 
Bonfire, s. $ri)beilb. 
Bongrace, s. (Solbat. 
Bonification, s. Eeberlag, @rffotning. 
Bonifie, Bonify, v. a. gobtgiøre, ers 

flatte. 
Bonnet, s. £at, £ue; pl. T. £?cefei[ ; 

9?eeb; v. n. tåge JOuen af, I>itfe. 
Bonnibel, Bonnilass , s. fmitf <Pige. 
Bonnily, ad. UifHg, munter, fmuf. 
Bonniness, s. ICrtigfieb, $nbe. 
Bonny, a. fmuf, ffion, lyfiig ; ft;tbtg, feb. 
Bony, a. forn er af Seen. 
Booby, s. ©untmerboveb, S-ølper. 
Book, s. Sog. 

Book, v. a. inbføte i en Sog. 
Bookbinder, s. Sogbinber. 
Book-case, s. Sogffab; OTappe. 
Bookful, a. futt af ufovbøiet £aéning. 
Bookish, a. font er bengiven tit £aS* 
Book-keeper, s. Sogfyolber. [ning. 
Bookman , a. een font banger i S-øger. 
Bookseller, s. Sogfyanbler; -shop, 
Boom, s. Sont, «Sperrebotn. [Seglabe. 
Boom, v. n. fare frem met) Jipeftigheb, 

feile fa f!. [J)eb; a. gob; munter, luftig. 
Boon, s. ©obbeb, Staabe, ©at>«; SSittigs 
Boor, s. Sonbe, Sonbemanb. 
Boorish, a. bonbeagtig, gror», [fvtre. 
Boose, s. SaaS, tfoflalb ; v. n. briffe, 
Boosy, a. bruffen, fulb. 
Boot, s. Støvle; IKum unber 5?ubffe* 

©«bet; $orbeet, ©ertnfl, <Proftt, Sytte-; 

SXo»; to -, oven i Lisbet. 
Boot, v. n. baatt, nytte, gatote; rraffe 

«Støvler paa; v. a. berige. 
Boot-catcher, s. «en font troeffer 6tøv* 

ler af be $remmebe. 
Booted, a. font bar «Støvle paa. 
Bootees, s. pl. #alvfhøvler. 
Booth, s. Sob, .Spytte. 
Boot-haler, s. JKøwr, $3lynberer. 
Boot-hose, s. <St.øvle*@trjømper; 5?a* 

mafd;er. Bot 43 

Booting, s. fvanff Støvle (i torturen). 
Bootless, a. unyttig, fcrgteveé. 
Booty, s. Sytte, 9?ov. 
Bopeep, s. bafhgt £>iefafl ; en £eg ; to 

play at -, lege $>tp. [Sruffenbolt. 
Borachio , s. £aberfla|?e til 23iin ; 
Borage, s. Oretunge. 
Borax, Borace, s. Sorar. 
Bordel, s. Sorbel, £orel)Uué. 
Bordeller, s. £erevart. 
Bord - halfpenny , s. «Sftflmg font 

gtveé i «Stabepenge. [ber ; ©ranbfe. 
Border, s. S?ant, Sort, Søm \>aa £la* 
Border, v. a. & n. brobere, befatte, 

intfotte; granbfe til, ftøbe paa. 
Borderer, s. een font boer veb ©ranbfen. 
Bordrage, v. a. plynbre ©ranbferne. 
Bordure, s. Srobering, Sefatning, 

9?anb. 
Bore, s. 53ibben af en 5?anon ell. ©evar f 

Snlibet; Jritbor; boret Jpul. 
Bore, v. a. & n. bore; * trange frem. 
Boreal, a. norblig. 
Boreas, s. ?torbenvinb. 
Borecole, s. ©rønfaal. 
Boree, s. «Slage SanbS. 
Borer, s. Sor. 
Borne, baaren ; f. Bear. 
Born, a. føb. [beb. 

Borough, s. Sy meb Sttøbftebé ftettig* 
Borrel, s. gemeen S?arl. 
Borrow, v. a. laane af anbre, borge. 
Borrow, s. £aan ; bet, forn er laant. 
Borrower, s. Saaner, een font borger. 
Borsholder, s. Orbfører, $orfianber 

for en Wenlgbeb. [£anb. 

Boscage, s. Strat, Sunb, 6fov; Sfovs 
Bosky, a. begroet meb <Sfot>. 
Bosom, s. Samt, Sftøb; v. a. inb* 

fTutte i Sryflet ; ffiule, bølge. 
Boss, s. ^uffel; S?nap, opbavetJfrbetbe. 
Bossed, a. prybet meb Sufler. 
Bossive, a. fnubret, puffelrygget, for* 

voren. [UrtesSaren. 

Botanical, a. botanifr', forn bører tif 
Botanicks, s. pl. Sotanif; EibenfTab 

om litter. 
Botanist, s. ftienbcr af Itrter. 
Botany, s. Sotanif, ^lantelare. 44 Bot 

Botargo, s. nebfaltebe Jiflferattn. 
Botch, s. 2uy, Slut); ttenertjf 2?t;lb. 
Botch, v. a. lappe, Piffe. 
Botcher, s. ftliffer. 
Botchingly, ad. flubberagtig, gtopf. 
Botchy, a. lappet; buglet; full) af 23tyl< 
Both, proa, begge, baabe. [ber, 

Bots, s. pl. Orm I)0é CVvag, og #efte. 
Bottle, s. &lafTe. [£* i 23unbter. 

Bottle, v. a. tappe paa plaffet; binbe 
Bottler, Butler, s. Sftelbermefkr. 
Bottling, s. 2Cftappen paa plaffet. 
Bottle-screw, s. «Pcoptcoeffet. 
Bottom, s. SÉunb, ©runb; $artei: 

9legte s 2raab. 
Bottom, v. a. & n. lagge ©runb, 

grunbe; vinbe font Sraab ; grunbe fig 

pna, f)iule paa. grunbelig. 

Bottomless, a. bunbloé, grunbLoé, uutn 
Bottomry, s. 35obmerie. 
Bouchet, s. ©ufferpare. 
Boud, s. S?orn*Orm. [ftrtborb. 

Bouge, v. n. bolne ub; a. SBuKenffab; 
Bough, s. flor ©reen. 
Bought, s. fletning; Seb, £anfe; Snus 

be; ©h;ngelaber; (fiebte, flobt af to 

huy). 
Bouke, Bowke, v. n. «otte Samntelfe. 
Boulter, s. £oi'ns#arpe # 5lorn»©olb. 
Bounce, s. ©lag, 35 umé ; SSnalb, Sfralb ; 

SBrouterie. [fnalbe; jfralbe; prale. 

Bounce, v. n. flaae ftarft paa noget; 
Bouncer, s. praler, ©fruber. 
Bouncing, s. dragen, ©laaen imob; 

©prangning ; Jpaltng. 
Bouncing-lass, s. tijf <Pige. 
Bouncingly, ad. meb <J3raleri. 
Bound, bunben ; f. Bind. 
Bound, s. ©ranbfeffial, ©ranbfe, 

©franfe; Spring, ©at; lilbagefpring, 

terning. 
Bound, v. a. & n. fatte ©ranbfer for ; 

infcfPranfe, granbfe til; fpringe tilbagej 

fpringe; labe fpringe. 
Bound, a. beflemt til et t>ifi ©teb. 
Boundary, s. ©ranbfe. 
Bounden, part. forbunoen. 
Boundstone, Bounding-stone, s. 

©teen at lege meb; ©ranbfefieen. Box 

Boundless, a. uinbfTranfet, uenbefig. 
Boung, s. Spung, pengepung. 
Bounteous, a. gobbabig, gavnttlb. 
Bounteousness, s. ©amnUbbeb. 
Bountiful, a. gavmilb, abelmobig. 
Bountifulness, s. ©obbabigfjeb, ©av* 

milbljeb, 25belmobig()eb, SBehnlligljeb. 
Bounty, s. ©obljeb, ©obfyterrigljeb, ©av» 

milbbeb. fjfiemte. 

Bourd, s. ©peg, ©fietut; v. a. fpege, 
Bourgeon, v. n. faae knopper, ubffybe 
Bourn, s. ©fytfebaf. [knopper. 

Bouse, v. n. briffe, ftnre; v. a. neb* 
Bousy, a. beffianfet, bruffen. [fTuge. 
Bout, s. ©reb; ©lag; JKuuS; ©ang 
Boutefeu, s. OTorb. [i^orføg. 

Boutisale, s. gobt giab. 
Bow, s. 23ue. 
Bow, s. 25uf ; Øleien. 
Bow, v. n. buffe fig for een. 
Bowable, a. beielig. 
Bowel, v. a. toge Snbvolbene ub. 
Bowelless, a. feleéløé. 
Bowels, s. pl. Snbvolbene; #uil)eb, 

OJiebltbenljeb. 

Bower, s. Syjltøtu* af ©rent, 2wl)t;tte. 
Bower, v. a. inbflutte, omgipe. 
Bowge, v. a. giennetnbore, gienneut* 
Bowl, s. aSoffel, ftugle. [ftybe. 

Bowl, v. n. flaae hegler. 
Bowl, s. «Bager, SSoUt, ©faal. 
Bowler, s. Steglefpifler. 
Bowlegg'd, a. frumbenet. 
Bowling-green, s. Seglebane. 
Bowman, s. .^ueffytte. 
Bow-sprit, s. SBogfprtjb. 
Bowser, s. Ovaftor, lofferer. 
Bowssen, v. a. buffe neb, btjppe i. 
Bowyer, s. S3uef?t)tter, 35uenmger. 
Bowze, v. n. briffe fig fulb. 
Bowzy, f. Bousy. 
Box, a. 2£ife, 2>aafe, futteral; Wltttxit 

til en ©frue; Soge; 23urbomtr«; 

tfnbjTefabe. 
Box, v. a. & n. lagge i en SQffTe ; fTaae 

meb kaverne; boreé, flaaefl. 
Box, s. ©lag, ©lag paa #ret; v. n. 

flaae een paa Øret. 
Boxen, a. af JBurbom. Box 

Boxer, s. 25o;r?r, Oicevefoegtet. 
Boxing, s. 25oren, 9t«vebyfi; Ti&tfyU 

bing ; SræfaftenS ltbtapning. 
Box-thorn, s. Storébattom. 
Boy, s. Srengebam, £>reng, Sienet. 
Boy, v. a. & n. betyanble fom £>reng; 

brio? 93*mefpil. 
Boyhood, s. ©rengeaar. 
Boyish, a. btengagtig, bamagtig. 
Boyishness, s. brengagtigt Q3«fen. 
Boyl, f. Boil. 

Brabble, s. trant, Stfammeri. [uteri. 
Brahhler, s. Rivet , fom i;pper Stlam* 
Brace, s. 33aanb, JBinb ; flammet; 

©not; Statement; 23ra$; 0?u fining, 

-fratniff, Sfinne; Semanfet i en 25t>g» 

ning f SBaanb; Spambing ; tyat, Stobbet 

(#unbe jc). [fn^te ; brafe. 

Brace, v. a. fpombe til, binbe, fafte tit; 
Bracelet, s. 2(rmbaanb. 
Bracer, s. Staffe Saber om Mrmen; 

SHnbfel, 23anbage. 
Brach, s. lave, #unb. 
Brachial, a. fom looter til 2Crmen. 
Brachiated, a. fom bat Knne ell. 

Senner. [ttbbritfaturer. 

Brachygraphy, s. 5?onf} at fTrive meb 
Bracing, s. 23tnben, Suoren ; a. clafttfT, 

ftyrfenbe (om Stiften). 
Brack , s. 23rub , #ul (f. <5r. i et ©ier* 

be), OTangel, $eil, SSr«f. 
Bracket, s. Staf fe 2r« , bttorpaa noget 

ligger, Unberfag ; fttamme*. 
Brackish, a. braf, faltagrig. 
Brackishness, s. faltagrig Smag. 
Brad, s. Stifte, Spiger, Sx*m. 
Brag, s. 23routeri, Sfrt;beri. [of. 

Brag, r. n. broute , prate , gtøre fig til 
Braggadochio, Braggart, s. Stor* 

praler, Sfryber. [ning, 5trt;beri. 

Bragget, s. £rif af Walt, 53anb, #on* 
Bragly, ad. net, artig, p«n. 
Braid, s. $aat* fletning; Søm paa 
s ftloeber, SBorbt; «. falff , bebragerifF, 

liflig. [tagge i Softer. 

Braid, v. a. flette $>aat, ftufe Jpaar, 
Brails, s. pi. ©itouge. 
Brain, s. eierne; * $orfknb. 
Brain, v. a. fTaae Jpiemen ub )paa een. Bra 45 

Brainish, a. gat, Ijefiig, opbrufenbe. 
Brainless, a. uben eierne iipovebet; 
Brain-pan, s. £iernefFal. [bum. 

Brainsick, a. utigtig i #ot>ebet. 
Brait, s. taa Siamant. 
Brake, s. 23regne, £*rbtt)be ; JSeigtmg ; 

SSremé paaen£eft; SBufFabé,$omefrat. 
Brake, v. a. brt)be £amp. 
Brake, brab ; f. Break. 
Braker, s. Someftat. 
Braky, a. tornefutb, begroet meb tome. 
Bramble, s. SB ram boer buff. 
Brambled, Bramhly, a. begroet meb 

SBramboerbufTe. 

Bramble-net, s. ©am at fange $ugte i. 
Brame, s. CVvol, Spine. 
Bran, s. «lift. 

Brancard, s. 23#r, <Ported)aife. 
Branch, s. ©reen ; Stamtrce ; Stjfeamt ; 

Saffe paa .fttottesJpom. 
Branch, v. n. & a. brebe elf. flfybe flg ut> i 

©rene f ttU i ©rene; pri)be, ubft;e meb 

Sør-værf ic 
Branchy, a. grenet, fom fycit ©rene. 
Brand, s. 23ranb, 23r«nbem«rfej Svcerb. 
Brand, v. a. btanbemoerfe. 
Brand-iron, s. SBroenbejem, Srefob. 
Brandise, s. 9?egnorm. 
Brandish, v. a. fvinge noget t)ib og bib. 
Brandle, v. n. & a. vafle ; ri;fte. 
Brandling, s. Spolorm, Orm at fiffe 
Brand-new, a. funffl ni;. [meb. 

Brandy, s. 23r«nbetnin. 
Brangle, v. n. trærteé, fiveé. 
Brangler, s. Sroetter, S?k>er. 
Brank, s. a3og()t>ebe. 
Brank-ursin, s. IBiotnefto. 
Branny, a. flibagtig. 
Brash, a. rafF, overilet; s. 93ragen; 

i?rembrt;ben ; Stage iB^tneftjge. 
Brasier, s. S?obberfmeb. 
Brasil, Brazil, s. 23rapfietr«. 
Brass, s. <5rté, Stobbet; yellow -, 

OJieéfing ; * Uforf?ammenl)eb. 
Brassets, s. pi. ItrmjTinne. 
Brassy, a. font tigncr OJtetal, af tfob* 

ber, Ijaarb ; * uforjTammet. 
Brast, f. Burst. 
Brat, s. Siggemnge, S&atn, llnøe. 46 Bra 

Bravado, s. tyralevi, £fri;beri. 
Brave, a. brao, tapper, ferm, fortraffe* 

lig. [irobfe 

Brave, s. praler, SSottebalS; <Praleri, 
Brave, v. a. ubforbre, trobfe, bravere. 
Bravery, s. Sapperbeb. 
Bravingly, ad. ficef, trobflg. 
Bravo, s. aSovefyalé, OTorber. 
Brawl, s. bratte, Kit», [ge, bifputere. 
Brawl, v. n. trætteé , fioeS, larme, fTrt 
Brawler, s. een font fioeé; trættefioev 

SPerfo.n. 
Brawn, s. Orne; Kiobet af fantme; 

faft Ktob ; * @tt>rfe, 2(rm, Kraft. 
Brawner, s. ©lagtefviin. 
Brawniness , s. Kiobetå #afK>eb ; 

* <Srt>tfe , Kraft. 
Brawny, Brawned, a. baarbfiobet, 

flocrf, fiobfulb; foleéle^. 
Bray, v. a. & n. labe forltjbe ; ftfnber* 

flobe, fonbergnibe, fnufe; fTri)be, brcce; 

tone, bøne, ffralbe; s. ©frig, Sfralben; 

33olb. 
Brayer, a. een font (Fn;ber, ©fraate* 

bale; $arveriver; 23ogm;fferbaffe. 
Brayl, s. Olaven ett. Snbvolbene af en 

#og; Kumpe. 
Braze, v. a. lobbe ; l)«rbe. [ffammet. 
Brazen, a. af <£rté eff. Kobber; «ufor* 
Brazen, v. n. være uforfTammet, paa- 
Brazier, s. Kobberfmeb. [fktae. 

Brazing, s. Sobben, 93ronceren; llfor* 

flfammetbeb. 
Breach, s. 33r«f, #ul, 93refcf)e ; Over* 

troebelfe, 25rub ; Uenigljeb, tratte. 
Bread, s. SBr*b. 
Breaden, a. af 25rjOb. 
Breadth, s. 25rebe ; 93ane. 
Break, v. a. & n. brt>be , 6rt>be t ©tuf* 

fer; brt;be frem; afbri;be, fwceffe , tit* 

intetgiore; blitte uenig; fpitte 93anferot. 
Break, s. 93rub, SSrcef; ^Jaufe, Sanfe* 

fhreg. 
Breakable, a. font fan brt;be$. 
Breaker, s. 23rt)ber, $rebbrt;ber ; 25,olge. 
Breakfast, s. ftrofofh 
Breakfast, v. n. fpife $tofof}. 
Bream, s. SBrafem (éiff). 
Breast, s. SSrufh Bre 

Breast, v. a. bi;be ©pibfen, trobfe, art* 

gribe. 
Breastplate, s. 23rt;fMparntfT, ^anbfer. 
Breastwork, s. 35rt>fh>«rf. 
Breath, s. 2tanbe ; #ieblif, Opfamelfe. 
Breathe, v. n. aanbe, brage 2(anbe, 

trccffe Suft, give Suft; torre i Suften. 
Breathing, s. JCanben ; Itbtale ; £terte* 

fuf : Suftbul; - time, ^)ufteruut. 
Breathless, a. aanbelcg. 
Breathy, a. font aanber, font bar Suft. 
Bred, aolebe, avlet; f. Breed. 
Bree, s. .$vep$, -rente. 
Breech, s. SKumpen. 
Breeches, s. pi. 33urer. 
Breeching, s. Uiiié paa Kumpen. 
Breed, s. ^ngel; OCrt, Slage. 
Breed, v. a. & n. avle, lmgfe, frem* 

bringe; opbrage; v«re frugtfonunelig; 

opfTaae; formere fig. 
Breeder, s. frembringer; Opbrager; 

frugtbar Kone; een font fober, frem* 

bringer, opbrager; §ruentimmer, font 

fober mange 25orn. 
Breeding, s. 2Cvlen ; Opbragelfe, Opelff* 

ning ; Sevemaabe, ©«ber. 
Breese, s. JpvepS, 25rem$. 
Breeze, s. milb, fiolenbe93inb; Kuling. 
Breezeless, a. vinbfHKe, rolig. 
Breezy, a. af folet, luftig. 
Breme, a. baorb, ftreng, grufont. 
Brent, a. fleil, boi. 
Bret, s. 2rtnbbt;t ($iff). 
Bretful, a. brebfulb. 
Brethren, s. pi. 23robre. 
Breve, Brevet, s. 23reve, balv Olobe ; 

pavelig iSulle; f. Brief. 
Breviary, s. fort 23egreb, Ubtog ; fa* 

tbolf? 23onnebog. 
Breviat, s. Ubtog, fort 23egreb. 
Breviature, s. Sorfortelfe. 
Brevity, s. Kortl)eb. 
Brew, v. a. brygge; opfpinbe; ubruge, ' 

Ijave onbe 2(nfTag for ; blanbe ; s. S8ri)g* 

ning ; brygget S5rif. 
Brewage, s. SBlanbing, ©rif. 
Brewer, s. 93rt)gger. 
Brewery, s. fBrtjggeri, ^ri;gbuu^. 
Brewhouse, s. 23rt>gbuu* Bre 

Brewing, s. Signing, faameget font 

bt^ggeé paa engang. 
Brewis,s.95ti>b bbppetiOHabftt, TJlv&t* 
Briar, f. Brier. [brøt*. 

Bribe, s. ©rifpenge. 
Bribe, v. a. befHffe, giv>e ©tifpenge. 
Briber, s". een font beftiffet meb <Penge. 
Bribery, s. SBefiiffelfc. 
Brick, s. OTuutfieen ; langagtigt £t*b. 
Brick, v. a. belægge meb OJJuutfteen. 
Brickbat, s. Staffe af «n Iftuutfreen. 
Brick-kiln, s. Seglbtomteti. 
Brick-layer, s. en Iftuter. 
Brickie, a. ffiør, font tet btæffeS. 
Brick-maker, s. OfJiuutffrenSfltijget. 
Brick-wall, s. OTuuc af Wuutfteen. 
Brick-work, s. meb OTuutfteen opføtt 

2ttbeibe, ©tunbmuut. 
Bricol, s. Xilbagefpting af en Æugteic. 
Bridal, s. 25n;ffupéfeft; a. font f^m 

til aSttjttup ; «Btube*. 
Bridalty, s. «BtbttupéfefT. 
Bride, s. 23tub. 

Bridegroom, s. 93tubgom. [frue. 

Bridemaid, s. 23tubepige, 93tubejonts 
Bride-stake, s. Stang eff. <p«l, b*o* 

tont banbfeé t?eb 25tt)ttupéf)øitiben. 
Bridewell, s. Sugttyufet i Sonbon ; et 

Sugtbuué. [ø&etfte £)eeC paa Øloefen. 
Bridge, s. SBto; ©tot ipaa en 33iolin; 
Bridle, s. SBtbfel. 
Bridle, v. a. & n. t«gge SBibfet paa; 

unbettvinge ; bctjfte fig, fatte Jpagen i 

93tyftet. 
Brief, s. Ubfftift, fott Itbtog; $til)ebé* 

SBtev; aabent SBte\>, patent; SBefaling 

fra et SoKegium ; Sttageffttf r. 
Brief, a. fott, meb faa Otb. 
Briefly, ad. fotteligen. 
Briefness, s. Sottbeb. 
Brier, s. SBtontbætbuff ; tornebufr". 
Briery, a. fu lb af Sotne. 
Brigade, s. 93tigabe. 
Brigadier, s. SBtigabeet (Dfftceer). 
Brigand, s. ©tintanb, ©ttatenm>et. 
Brigandine, s. tyantfet btugt i gamle 

2tbet. ^ [tin ($att*i). 

Brigantine, Brigandine, ». 25tigan* 
Brigbote , Bridgebote , s. SBrofenøe. Bri 47 

Bright, a. flat, ffinnenbe ; optijfr, h;g, 

fet moben. 
Brigbten, v. a. & n. potete, gtøre flat 

og glmbfenbe; fotljettlige, opmuntte-; 

blive flat, flateé; gtinbfe. 
Brightish, a. flatjfinnenbe. 
Brightly, ad. flatligen, nteb ©tanb$. 
Brightness, s. ©lanb$, ©fin, Ætotljeb ; 

03latl)eb; ©fatpfinbigfyeb. 
Brigne, v. n. atttaae, føge. 
Brilliancy, s. ©lanbé, <Ptagt 
Brilliant, a. betlig, ptcegtig. 
Brilliant, s. fTeben 2>emant , StilTiant. 
Brim, s. Stant, 93teb, 9?anb; tib ba 

©viin tøbe. 
Brim, v. a. fotfyne meb en SRanb; 

fficenfe fulb; ttate fulb til SBtebben; 

ucete tøbff font ©viin. 
Brimful, a. btebfulb [fulb. 

Brimmed, a. font bar en JKanb ; breb* 
Brimmer, s. btebfulbt @(a$. 
Brimstone, s. ©vovet; * tti, Saffe. 
Brinded, Brindled, a. btoget, ftttbef, 

af fotffieltige $atvet. 
Brine, a. Sage ; « ©øen ; taatet. 
Brine, v. a. nebfalte. 
Bring, v. a. btinge, titføte; to - 

about, ubføte ubvitfe; to - forth, 

ftembtinge; føbe; to - in, btingeinb ; 

inbbtinge ; fotebtinge; btage inb i; to 

- to bed, fotløfe en JBatfelfone; to - 
off", tebbe, frelfe; to - out, ubfptebe; 
to - up , btinge op ; * opbtage ; to - 
down, btinge neb ; * fvæffe ; nebfætte. 

Bringer, s. Ovetbtinget. 

Brinish, a. faltagtig. 

Brink, s. 25tinf, D?anb, Stant, bet i;bet* 

fre af en Jing. 
Briny, a. faltagtig (om fattet). 
Briony, s. vilbt 23iinttce. 
Brise, s. 93tem$ ; 23tafmatf; ftølig£uff. 
Brisk, a. munter, ftifT, tettenbe, ftjtig, 

tnobig, tappet. 
Brisk, v. n. & a. to - up, opvceffe, 

opmuntte ; fontnte raff ftent. 
Brisket, s. 23tt;ft paa35t>t; S8ti;ftbeen; 

- of beef, Orebtt;fh 

Briskly, ad. ftifT, muntert. [fen. 

Brisknegs, ». TRunterbeb^ ImnU 33«? 48 Bri 

Bristle, s. ©tuueborfle. 

Bristle, v. n. & a. tetfe 23ørffrr; blive 
vreb, ftoae fnvt j to - up, trobfe, t>«re 
brifTig. [vreb. 

Bristly, a. tig ©tnnebørjlet: opbragt, 

Bristol-stone, s. ©lage ucegte £)ta* 

Britain, s. 23rittannien. [manter, 

Brite, v. n. være foe moben. 

British, a. brittiflf, cngetfT. 

Briton, s. 23rme, SBrtttannier. 

Brittle, a. fTiør, frag, uvU. 

Brittleness, s. ©fiørbeb. 

Brittly, ad. (Hørt. 

Brix, s. 23ro. 

Broach, s. SBtobfvtb ; * Sirefaffe. 

Broach, s. fatte paa ©pit»; (Hff« «n 
Sønbe an; tntre, ubbrebe; opftnbe (en 
Sogn jc). [OpljaHmanb, 

Broacher, a. ©tegefpib; * Opftnber, 

Broad, a. breb, viib; plump, plat; 
fi«f ; fri, fmubftg; ganffe, fulbfommen. 

Broadaxe, s. ©tribSsre. 

Broad-cloth, s. meget (tint «l«be. 

Broaden, v. n. blh>e"breb, gtøre breb, 
ttibbe^. [* reent, frit ut. 

Broad-faced, a. meb brebt 2(nfigt; 

Broadish, a. i 25reben; fri, fribrig. 

Broadly, ad. breb, t>ib ; i 23reben ; flar ; 

Broadness, s. 23rebe. [fribrig. 

Broad-piece, s. ©ulbsOJitynt. 

Broad-side, s. ©iben af et ©fib; glat* 
te Sag. 

Broadstep, s. $t>i(eft<b, trappeaffaté. 

Broadsword, s. kaarbe meb breb 
«ling?, «Patlaff. 

Broad-weaver, s. ©ilfevaver. 

Broadwise, ad. efter 35reben. 

Brocade, s. 23rofabe. 

Brocage, s. Woegling; OTccflerforret* 
ning; OJiæflertøn ; fKafferi. 

Brock, s. 33rof, ©railing. 

Brocket, s. JKaabut to "Mar gammel. 

Broccoli, s. ©lage Staal. 

Broggling, s. 93anbet$ Opmeffe, for 
at fange 2tal. [gemaal. 

Brogue, s. ©lag$ir(anbfFe$r«f?o; «ra* 

Broider , v. a. brobere, ubfye ; f. Em- 
broider. 

Broidery, s. !8robering, Ubfyening. Bro 

Broil, s. Sarin, tumult, ©ttib, Oprfir. 
Broil, v. a. & n. (lege paa S?ul, paa 

SKiflen; sære meget Ijeeb, fvebe. 
Broiler, s. «en font fregee; &ifl; een 

font upper Srcette. 
Broke, r. n. forrette noget for en an* 

ben, mccgle, foble. 
Broke, braffeoe (af to break). 
Broken-hearted, a. meb fonberfnuft 

•ftierte, mobløS. [Nobler. 

Broker, s. 07iard)anbifer ; Waaler; 
Brokerage, s. Woegling , OTæglerløn, 

0)tard)ant>iferi. 
Bromidgham, s. Sirmingbam ; «ob« 

bermynt; faljTe "penge. 
Brond, s. ©abel, Staarbe. 
Bronze, s. Ifietal til ©tatuer, 23ronje; 

v. a. fjcerbe font 35ronce. 
Brooch, s. 3uneel, «lenobte, ©muffe. 
Brooch, v. a. pri;be meb Suveler. 
Brood, s. IKugen; ^ngel, 2(ffom, Un* 

ger ; %xt, ©lag$. 
Brood, v. a. ubruge Unger, ligge paa 
Brook, s. *B«f. [2£g. 

Brook, v. a. & n. ftiffe (en ©loft) i 

S ommen, taale $orbaanelfe jc. 
Brook-lime, s. 55anbart>e (Urt). 
Brooky, a. rig paa 23a>ffe. 
Broom, s. ©uvel, St;ng; «oft. 
Broomman, Broommaker, s. £of}e* 

binber. Urt. 

Broom-rane, s. tanbrob, ©t. S^rgenS 
Broom-stick, Broom-staff, s. S?ofte* 
Broomy, a. fulb af ©tjvel. [ffaft. 

Broth, s. «iobfuppe. 
Brothel, s. £oreftppe, 23orbel. 
Brother, s. Prober. 
Brotherhood, s. 25roberjTab. 
Brotherly, ad. broberlig. 
Brought, bragte, bragt (af to bring). 
Brow, s. #ienbrt;n ; ^anbe ; 93iergtop ; 

(frcefljeb. [itfanb. 

Brow, v. a. omgive meb ©ramofer ell. 
Browbeat, v. a. fee fiolt og fuurt paa 
Browbound, a. fronet, befranbfet. £een. 
Browless, a. uforfTanunet, fr«f. 
Brown, a. brttun. 
Brownbill, s. ^elTebarbe, 
Brown-George, s. GontmiSbrøb. Bro 

Brownie, s. ©ptfgelfe, Sitéfc. 
Brownish, a. bruunagtig. 
Brownstudy, s. bt;bfinbige Sanfer. 
Browse, s. Stnop, ungt ©fub. 
Browse, v. a. «be be unge ©pirer a f- 
Bruin, s. Sfegrint, S3i»rn. [g^ff. 

Bruise, s. ©wd, «Slag, Semé 93ej?nbu 
Bruise, v. a. qvcefte, forflaae, fhJbe, bes 

tTabige. 
Bruit, s. 9?t;gte, 9?aab, Sann. 
Bruit, v. a. to - abroad, ubfprebe. 
Brumal, a. forn $*m tit 93interen. 
Brun, Broun, Bourn, Burn, s. 

33«f (feræibet). 
Brunett, s. -Bn'inette. [£tttebarn. 

Brungeon, Brungin, s. ©frigbalé, 
Brunt, s. ©tDb, aCnfafo, Ulyffe. 
Brush, s. 33erfTe, ^enfei; Knippe £Kii$* 

brænbe; QCngreb. 
Brush, v. a. & n. bPtfre; fove aftfeb; 

ffybe forbi; (Tane ub nteb $oben; fitnge 

fioerfr an pna noget. 
Brusher, s. ecn forn børfter ; f ulbt ©fa$. 
Brushment, s. unge Srceer. [Ctr-ifre. 
Brush-wood, s. iXiiébranbe, ©rene, 
Brushy, a. ljorer, bx>rfreagtig, flrib. 
Brusk, a. bavfT, fr «f, raa. 
B rustle, v. n. rafte (forn ©ilfetoi); 

gaae lo? yaci', prale. 
Brutal, a. brutal, gal, tttlb. 
Brutality, s. brutalitet, OJaafjeb, ufcr* 

nnftig Opfjørfel. 
Brute, s. ufornuftig £5t;r, $«. 
Brutify, a. gisre fccifF. 
Brutish, a. fæifF, ufornuftig. 
Brutishness, s. fcetfT23«fen,£i;rijT[}eb. 
Buh, s. ftetf #1; douhhle -, bobbett 

2)1. [bebrager, let bebragelig. 

Buhble, s. 23anbboble; 23ebragert; a. 
Bubble, v. n. boble, fpruble, futre ; 

irærte op, ffuffe. 
Bubo, s. venevijr* 23i;lb. 
Buccanier, s. nmerifanf? ©.ørjør-er. 
Buck, s. 33 nf, D?aabuf; #an; 23i;gen, 

23i;geiub; 33a(Tning, £inneb font bi;geø. 
Buck, v. n. bi;ge S\(«ber, løbe, parre 

fig; fro be forn en 95 uf. 
Bucket, s. SSanbfpanb. 
Buckle, s. Gpanbe: £aafbuffet. 

Engl.-dan. Diet. Bul 49 

Buckle, v. a. & n. fpanbe , rufre fig ; 

»«« opmcerffout j fruuune fig, bøie fig; 

fTaae$ nieb. [befTutte, forfrare. 

Buckler, s. ©fioib; 9?i;gfh)ffej v. a. 
Buckram, s. £>uelf, ftbt Soerreb. 
Bucksom, a. geil, li;frig. 
Buckthorn, s. itorébættorn. 
Buckwheat, s. 23ogf)i?ebe. 
Bucolics, s. pl. Jpurbcbigf. 
Bud, s. ftnop ^<x 2ræer, elt. 33iomfter. 
Bud, v. ii. & a. faae knopper ; fnoppeé; 

inbpobe. 
Budge, v, n. ftoae op fra fit ©oebe; 

ri)re fig; a. jHo, pebanttf?, fuur; «. 

£aunnej?inb. 
Budgeness, s. ©rrengbeb, raat 33(«fen. 
Budget, s. ©abbeitaffe; éorraab; Mt 

$Pofe ; éubget. 
Buer, s. Wug. [uforfagt. 

Buff, s. 23øffelfceber; a. fran&ljaftig, 
Buff, v. a. fTaae, puffe. 
Buffalo, s. 23x>ffel, 23iibore. 
Buffet, s. ©Dtoffab, ©fienFeborb; <Puf,. 

Øtéftgen. 
Buffet, v. a. (Taae nteb fnt;ttet 9Z«r>e. 
Buflie, f. Buffalo. 
Buffle, v. n. roere befh;rtfet, fonurret. 
Buffie-head, s. buntt Orefjotteb. 
Buffoon, s. Diar, v })ubfenmager. 
Buffoonery, s. Sftarrejireger, ^3ubfen* 

mageri. 
Bug, s. H3oeggeiuué; ©frceffebtffebe. 
Bugbear, s. 33uffemanb. 
Buggerer, s. ©obomit, 23-ømefHcenbet. 
Buggery, s. ©obomiteri. 
Buggy, a. fuib af 33æggeluué. 
Bugle, s. ©lagg SBilbore; ©laéperle 

paa en £Kofenfranbé ; ©lage JKibber* 

fpore (glante). 
Bugle-horn, s. Sagerijorn. 
Bugloss, s. Oretunge (glante), [paa. 
Build, v. a. &n. bygge; bagge, ftotc 
Builder, s. 33t;gutef}er, ber laber bt;gge. 
Built, s. 95i;gning; 23i;ggemaabe. 
Bul, s. Støbflfr; ©nitfer. [nen. 

Bulb, s. runbt £egeme ; ©vibel; ^ief}e< 
Bulbine, s. 33eenbr«f (en glante). 
Bulbous, a. runb forn en ©»i&ef. 
Bulchin, s. ^alv. 
D 50 Bul 

Bulge, v. n. ffaaeS i ©tyffet ; jtøbe paa 

©tunb, fitanbe; blive loefj paoe ub; 

s. £'«f i ©fibet. 
Bulk , s. SingS ©tørrelfe ; Waffe ; £o* 

ttebbeel, S«m; ©ftoget (af et ©fib); 

23atff}ebbotb fot en 23ob ; by the -, 

i bet £ele, i ©tennemfnit. 
Bulker, s. ©abebote. [relfe. 

Bulkiness, s. ©tmelfe, Sytyeb, $#- 
Bulky, a. n;f, flot, før. 
Bull, s. Xi)t; pavelig «Sutte; bum©naf; 

bum ©treg, «Buf, Jorfeelfe. 
Bullace, s. vilb -tomme. [£>unbe. 
Bull-baiting , s. Snrefcegtmng meb 
Bull-beggaer, s. ben Snægt Kupert, 
Bullen, s. Jpampfrtlf. [23uffemanb. 
Bullet, s. WufTets tU. ©tyffugle. 
Bull-head, s. SummerOoveb; ©ubbet 
Bull-finch, s. Sompop. (Jiff). 

Bull-tty, s. «Btemé. [Serelbanf. 

Bullion, s. Slump ©ølv ell. ©ulb; 
Bullish, a. feil, mob ©ptogregelen. 
Bullition, s. Sogen, ©uben. 
Bullock, s. ung Si;c; v. a. & n. jfræfs 

fe, giøte fig gal, tåge grumt affteb. 
Bully, Bully-rock, s. gal Sari, en 

£>ibrtf OJien|?en|?r«f; ftirjTaaren Sari; 

«Bruteur i et #orelmué. 
Bully, v. n. & a. larme, true, fløte ; 
Bulrush, s. flort ©it». [overbtfve. 

Bulwark, s. «Bolvoerf, .«BafHon. 
Bum, s. 9?umpe, 23ag. 
Burn -bailiff, s. JKetten^fBetient forn 

arrenerer Jolf. 
Bumhle-hee, s. øumlebi. 
Bumhler, s. #otejoeger. 
Bum-hoat, s. ^3rot»iantbaab, liben 25aab. 
Bum-fiddle, s. Rumpe. 
Bum-fodder, s. tfréviff. [Orb. 

Bumhast, s. «BomulbStoi; b#itravenbe 
Bumkin, Bumpkin, s. Sammel, ©tu* 

benfirup; frort ©raéfar. 
Bump, s. ©lag, 23ump, ^Juf; SBuU; 

Opljovnelfe. [optøovne. 

Bump, v. n. give en buul £t;b fra fig ; 
Bumper, s. fulbffienfet ©la$. 
Bun, s. Saninunge; et Jtuentimmeté 

•Pemmeligljeb; tøt #ampeffangel; liben 

Sage. Bur 

Bunch, a. «Paffe, «Bult, 93unbt; 23itns 

brue-Slafe; puffet; «Bule, 25t;lb; Snu* 

be, 3Sort. 
Bunch, v. a. &n.binbe i et 25unbt, paffe 

inb; flaae ub, bugne, fvulme. 
Bunchy, a. bulet; tSlaferj puffellg, 

fnubret, fnaflet. 
Bundle, s. «Bunbt, «Bylt. 
Bundle, v. a. paffe fantmen i en 25t;lt, 
Bung, s. ©punbé paa en 2ønbe; v. a. 

fpunbfe. [Juffeti. 

Bungle, s. Jorfeelfe, ltbeljcenbtgljeb; 
Bungler, v. a. & n. bære fig ubeljoens 

tig ab, fuffe, forljuble. 
Bungler, s. Suffer, ©tamper. 
Bunglingly, ad. ubefycenbigen. 
Bunn, f. Bun. 
Bunt, s. noget font bugnet, Jpuuling, 

.«Bugntng; r. n. bugne, fvulme. 
Bunten, s. Ortolan (Jugl). 
Bunter, s. Sone, forn fanfer Slube. 
Bunting, s. itføbfhert (Jugl); ©lag$ 

loi til Jlag; pl. Slube; Unberffiørter. 
Buoy, s. ©fibéboie ; <Pcei i 33anbet. 
Buoy, v. a. & n. l)olte flor , ljoeve i Ran* 

bet; brive, fvømme; urtberftøtte, fot* 

fvare. 
Buoyanc3'", s. ©vemmen paa Sanbet. 
Buoyant, a. frønnnenbe, let, forn iffe 
Buoyless, a. bunbløé. [fynfer. 

Bur, s. SBorre. [Srcegtigljeb ; Omqvceb. 
Burden, s. «Bytbe, £abning; ©fibé 
Burden, v. a. bebyrbe ; Iceéfe paa. 
Burdenous, Burdensome , a. bytbe* 

fulb, beff ærlig. 
Burdo, s. Sftuulbyr, Sfaflbyt. 
Bureau, s. «Bureau, ©friverbotb. 
Burg, f. Borough. 
Burgage, s. Seljnévet i (Snglanb. 
Burgamot, f. Bergamot. 
Burganet, Burgonet, s. ©tormljue, 

JQietmfappe. [en Siøbfrab. 

Burgess, s. -Borger; 9?epr«fentant fta 
Burgership, s. 23orgers£Ket. 
Burgh, s. $t«ffe, «Bi;. 
Burgher, s. 25orger. 
Burglar, s. t yv, font bry bet inb. 
Burglary, s. Syvetie, Snbbrub. 
Burgmote, s. Ditt i en Sifrbffrtb. Bur 

Burgomaster, s. 23orgemefter. 
BurKrave, s. 23orggrere. 
Burh, s. SSaretaarn. 
Burial, s. 23egra\?elfe ; Siigbegangelfe. 
Burine, s. ©rarftiffe. [berebe tfloebe. 
Burl, v. a. tage knoppene ut> af 5Uc«be, 
Burler, s. een font tilbereber State. 
Burlesque, a. burleéf, tøterlig; s. 

Sfiemtefcigt, fiatter, Spot. 
Burlesque, v. a. giøre latterlig , frem-- 

ftitle burtesf. 
Burling-iron, s. SSalferé Sar. 
Burly, a. feeb , corpulent, oppuflet; 

froienbe. 
Burn, v. a. & n. broenbe; forbroenbe; 

funfle; s. 23ranb; 95ranbntoerfe. 
Burnable, a. forbroenbelig. 
Burnet, s. <piiupetnitte (Utt). 
Burnish, v. a. & n. glatte, blanfe, po- 
lere; blioe blanf. 
Burnisher, s. polerer. 
Burnt, a. fcrbrcentt. 
Burr, s. ©telap. 

Burrel, s. ©ebebautS, Slage peerer. 
Burrel-shot, s. Sfrctae (S.øm, Stunt* 

per, 3<rn jr.). 
Burrock, s. ©ierbe i en ftlob. 
Burrow, s. Saninbut; 95v nteb S\iøb* 

fteDrcnighfter ; v. n. robe, gra«e. 
Bursar, Burser, s. Sfatntefrer; Sti* 

penbiat. [penbimn. 

Bursary, s. SfarmefterfntbeDf ; Sti* 
Burse, s. 35øré. 

Bursholder, s. Wentg?^ebéforf}a^bet. 
Burst, v. n. & a. brifre, fplirteé at>, 

fpringe op; fprcenge tru ; s. 2$rif}en, 

Overrun ; ©raab. 
Bursten, a. brifret, fplirtet ab. 
Bursteness, s. 23r<xf, 25rub, 35rof. 
Burthen, f. Burden. 
Burton, s. T. Xattit, taffel. 
Bury, s. 2>aaning$(mu$, £errel)uu$. 
Bury, v. a. begrav>e, jorbe. 
Burying, s. Sorbefoerb, SBegra^elfe. 
Bush, s. 95uff ; 33ujf £aar ; JKcererunipe ; 

t. ii. bltre buffet. 
Bushel, s. Sfieppe (omtr. 4 $tfr.). 
Bushment, s. 23u<fnb#. 
Bushy, a. buffet, n;f. But 51 

Busied, a. befftccfiiget. 

Busily, a. geffioeftig, rorig ; om fig. 

Business, s. forretning, ©ag, 23e* 

fficefrigelfe ; £anbel. 
Busk, s. 23lanffet i et Snørlit»; 23rtyft* 

bttlebe, f. Bust. 
Buskins, s. pi. -fcaltfftøpler, fj£>ie Sfoe. 
Buss, s. S?t;» ; -$ifferbL;fe. 
Buss, v. a. fpffc. 
Bust, Busto, s. aSnjfrbiffebe 
Bustard, s. Srappegaaé. 
Bustle, v. n. tfcere gefficsftig, Pitffom; 

færfceé ; giøre Støi, Samt. 
Bustle, s. St.øi, Sarm, Xuutmel, ftort 

fBoefen, Opfi'gt. [travelt. 

Busy, a. beffioefriger, fuffelfat , font bar 
Busy, v. a. bejficefrige, fuffelfoette. 
Busybody, s. een font blanber fig i 

olt, uroltgt £oreb. 
But, c. men; fun; uben ; anbet enb; at 

jo ; font jo ; - for him, b erf out ban 

if fe ror. 
But, s. ©ranbfe ; OTCujTetfolbe. 
But, v. a. ftøbetil; giøre 3nbtfenbin* 

ger ; røre reb en (£nbe. 
Butcher, s. Slagrer. [neb for $obe. 
Butcher, v. a. |Tagte, neefable, fmgg< 
Butcher-bird, s. liben £øg. 
Butcherly, a. grufout, blobtørfltg. 
Butchers-broom, s. OJJufetorn (@e« 

voerr). 
Butchery, s. Slagtert, CRebfablen. 
Butler, s. Sielbermefter, Saffelbaffer. 
Butlerage, s. Solben fot frtnimcb 

£tin. 
Butt, s. Etinfab paa 504 «Potter ; 

©ranbfe, l^arfeffiel; Oftarfe at f?t)be 

efter; St£b, Støb nteb £ot>ebet. 
Butt, v. a. ftODe nteb £o?ebet. 
Butted, a. begrancfef, inbffranfet. 
Butt-end, s. ben butte, brebe <Jnbe; 

kolben af et ©erar. 
Butter, s. Smør; -box, Sntørbaafe; 

-bur, Smørblomft; -churn, Smør* 

fierne. [meb Smsr. 

Butter, v. a. fntøre Smør paa ; ttHatfc 
Butter-flower, s. Smørblontft. 
Butter-fly, s. Sommerfugl; ©tjøgeutt. 
Butter-milk, s. 5?iernemelf. 

D2 — ~ 52 But 

Butteris, s. 33irfejem, Serttet, bvoruteb 

#efW)Ooen ubjftareé. 
Buttery, s. Spifef ammer ; a. fmoragttg. 
Buttock, s. Otrébat&e; iXitmpeftyffe 

(af en D;re) ; Snaring ; £ore. 
Button, s. Knap, Knop ; - maker, 

Knapmager ; - hole, Knapfjut. 
Button, v. a. fnappe. 
Buttress, s. <pitte, fom flatter en OJIuur. 
Butwine, s. 23ibe. [agrig. 

Butyraceous, Butyrous, a. fmor* 
Buxom, a. fmibig; lærvillig; liflig, 

munter; forlibt, gett. [tjeb :c. 

Buxomness, s. TOunterljeb, £iongtig= 
Buy, v. a. & n. fiobe; flutte en #anbel. 
Buyer, s. Kiober. [Sale; SKhgte. 

Buzz, s. krummen, Surren; fagte 
Buzz, v. n. & a. brumme, furre ; injTe ; 

ubbrebe noget. 
Buzzard, s. ©lagbog; "SJummertøotfeb. 
Buzzer, s. #retub'er, $i$feltub. 
By, prp. boé, *>eb , af te; - and -, 

firar; - the -, i éorbigaaenbe talt. 
By-blow, s. £>oreunge, uagte Sam. 
Bye, s. Sotig. 
By-ends, s. pl. 25it>enfigter. 
By-name, s. 23inavn. 
By-place, s. ©ibegemaf ; «Smutlmt. 
Byre, s. Kofklb. 
By-respect, s. 23ihenfigt. 
Bysse, Byssin, Byssus, s. 2$i;éfu$, 

agtyprijf Sinneb. 
By-way, s. 2ff»et, Sibettei. 
By-vord, S3iorb; ©tofe. Cah, s. Wacii boS Soberne. 

Cabal, s. Soberneé Kabata; bemmelig 

SKaaX), tyarti. [bater, fmebbe flaner. 
Cabal, v. n. optcegge JKaab; giore C£a* 
Caballine, a. font borer tit £efie. 
Caballistic, Caballistical, a. bern* 

melig. 
Caballer, s. een font cptccgger 0?aab. 
Cabaric, s. ftaffelurt. 
Cabbage, s. Kont, £oiibfaat; Qfffatb af 

Klæbe; bentmeligt 'Stjert. 
Cabbage, v. n. f«tte #o»eb; jHøete 

»eb 2ilfftæringen. Cal 

Cabin, s. #t)tte, Kammer ; Kabt;$. 
Cabin, v. n. & a. boe i en -Spytte ; let>e 

fnapt; inbfpcerre i en #i;tte. 
Cabinet, s. tobinet, Kammer; Sfrtin 

tit ^3enge ; v. a. inbfperre, tnbfatte. 
Cabinet-maker, s. Konjifnebfer. 
Cable, s. 2o», 'iCnfertoo. 
Cablish, s. vinbfcelbet 2r«. 
Cabotage, s. Kyftbanbel; v. a. & n. 

bvipe Kuftyanbel. 
Cachexy, s. jTet Segemé Seffaffenfjeb. 
Cachinnation, s. «Sfoggertatter. 
Cackerel, s. ©lagS $ijr. 
Cackle, s. Kaften ; $nifen, ©ruten. 
Cackle, v. n. fagte, fnife; grine. 
Cackler, s. faglenbe $ieberfræ ; * tyiu* 

brer. [Sttftanb. 

Cacochymy, a. 33cebf?emeg forboeroebe 
Cacophony, a. Orbeneé flette Ktang. 
Cacuminate, v. a. giore fpibé elt. pt;* 

ramibalj?. [Siig ; fHnfenbe. 

Cadaverous, a. aabfelagttg, font et 
Caddaw, s. Itttih. 

Caddis, s. Sraab, Xraabbaanb. [faéfe. 
Caddy, Caddee, s. Sbeefnéfe, Suffer* 
Caddy-spoon, s. SbcefTee, (SnfferfTee. 
Cade, s. liben ^ujmge. 
Cade, a. tam; v. a. tamme. 
Cade-lamb, s. ©æggetam. 
Cadence, s. Sabence, Sonefatb. 
Cadet, s. t;ngre Prober; CEabet. 
Cadew, Caddis, s. ©traaeorm. 
Cadge, v. a. b«re, boere paa SKuggen. 
Cadger, s. tøofer. 
Cag, s. tibet $ræ tit 'ZCncljooté. 
Cage, s. $uglebuur, 95uur; £i;ref)aoe; 

#«ngfet; v. a. inbfpcerre. 
Cairn, s. Steenljob ; ©ravjleb. 
Caitiff, s. <Staoe, $ange; lumpen 

Knoegt; a. nebrig, foragtetig, fFietutff. 
Caitifly, ad. \>aa en ugubelig, onb* 

jTabéfulb OXaabe. 
Cajole, r. n. fmigre, fTebfre. 
Cajolery, s. Smigrrn. 
Cake, s. Kage. 

Cake, v. a. båge famnten font en Kage. 
Calabosh, s. etagS frore tfgurfer. 
Calamanco, s. Katamonf. 
Calamary, s. 6o*2Sbberfop. Cal 

Calamine, s. ©almeie. 
Calamint, s. Stattemtmte, 
Calamitous, a. beboelig , etenbig, 

ulijffeCig. [fe. 

Calamity, s. Soiumev, (Stenbigbe^Utyf* 
Calamous, s. Satmu£, ©tagé IKjot. 
Calash, s. SatejTe, batsbceffet 33ogn. 
Calator, s. Kirfebericnr. 
Calcareous, a. falfagtig. 
Calcination, s. ftorbroenbelfe til 2tffe 

og gulver. 
Calcine, Calcinate , v. a. & n. caU 

einere, blive tit Stalf, forfalfe; brcenbe. 
Calculable, a. beregnelig. 
Calculate, v. a. fautmenregne. 
Calculation, s. Itbregning, 33eregning. 
Calcule, s. legning, Calcuf. 
Caldron, s. Stiebet. 
Calefaction, s. 33arntgijøren. 
Calefy, v. a. oprarme, [)<be; blitte 

sarin, bei>. 
Calendar, 3. Calenber, ittmenaf. 
Calender, s. Staalorm; Stlcebepteffe, 

Sinnebpreffe ; 9?uffe. 
Calender, v. a. fante ©tanb$ paa. 
Calendrer, s. Stlcebebereber. 
Calends, s. pi. forfte Sag i en OTaaneb. 
Calenture, s. ©lage $ebn bod ©ofotf. 
Calf, s. Stol»; Sag. 

Caliber, s. kibben af en StanonSWun. 
Calice, s. Stalf. [bing, STaliber. 

Calico, a. Stattun, inbianff Sonrreb. 
Calid, a. beeb, breenbenbe. 
Caliditj r , s. 33arme. 
Caligation, s. I^orffjeb, ©unetsUfutb» 
Caliginous, a. morf. [fommenbeb. 
Caligraphy, s. ©fionffrivntng. 
Calk, v. a. falfatre. 
Calker, s. een fom fatfatrer ©fibe. 
Call, s. Stalb, Otnab, Retiring. 
Call, v. a. & n. fatbe, roobe ; gijore93e« 

fog, fee inb tit een; forlange, fporge «f« 
Callet, s. £ore. [ter ; onraabe. 

Callitlity, Callidness, s. ©nebigbeb. 

SnilM)eb. [forretning. 

Calling, s. Stafben, ftaaben; Stalb; 
Callipers , s. pi. (Eirfet at tnaate tunbe 

Sing nteb. 
Callosity, s. pubene tøaatbljeb. Can 53 

Callous, a. baarbtjubet, f)«rbet. 
Callow, a. nben 5iar, n.ogen, ffafbet. 
Callus, s. baavb §u\>. 
Calm, a. fnffe, rolig. 
Calm, s. ©titljeb , fKoligbeb ; CBinbfliEfe, 
Calm, v. a. jHffe, berolige; formildt. 
Calmness, s. Stttbeb, 9?oligbeb. 
Calorific, a. Iicbenbe, bibftg. 
Calotte, s. Cafot, Jpue. 
Caltrops, s. pi. $obangter. 
Calve, v. n. fatve, faae Statve. 
Calves-foot, s. 2fron, 33anb;3ngef«r. 
Calves-snout, s. ©for-nctfifer. 
Calvinist, s. (talvinij}. 
Calumniate, v. a. bagtale, beffutbe; 

taU itbe ont. [ber. 

Calumniator, s. bagtaler, $£ref?tcen* 
Calumny, s. 25agtatetfe, 22refTi«nben, 

fctlff 23e|?t;lfcning. 
Calzoons, s. pi. Unberbeenfloeber. 
Camber, Cambist, s. 23erelerer. 
Cambering, a. buebannet, frunt. 
Cambric, s. Stammer bug. 
Cambrils, s. pi. 23e?n, Saar. 
Came, font (af to come). 
Camel, s. Stanteel. 
Cameline, a. fom borer tit Stanteel. 
Camerade, Camrade, s. Stanterat. 
Camerate, v. a. bvcelve. 
Cameration, s. £>r«lwng. 
Camisade, Camisado, s. nattig Over* 

fa lb. [Stiolen. 

Camisated, a. font bcerer ©fiorten over 
Camlet, s. Stamelot (Soi). 
Camomile, s. Stameelblontfr, Stamilfe. 
Camous, Camoys, a. fJuntpncefet. 
Camp, s. Seir. [perc. 

Camp, v. n. leire fig, ffaae Seir, cants 
Campaign, s. ©lette, jerm Sanbj Cants 

pagne, ftelotog. 
Campaigner, s. een font f>at tient i 

fretbrog, gammel ©olbat. 
Campestral, a. fom vorer paa 37Jat« 

fen; aaben; ttitb. 

Camphire, Camphor, s. Stantpfer. 
Camphorate, a. blanbet meb Stampfer. 
Can, s. Stanbe. 

Canaille, s. (Janailfe, <paf, tyibtU 
Canal, s. Canal, OSenbe. 54 Can 

Canal-coal, s. ©lags gobe Kut. [nat. 
Canaliculated, a. ubtyutet, font en §a< 
Canary, s. Sanariefeft; kanarifugl; 

canariff $. 
Canary-bird, s. Sanariefugt. 
Cancel, v. a. ubftette, ubfirt;ge ; op* 

base, giøre ugi;lbig. [:c. 

Cancellation, s. UbfTettetfe, Opbanelfe, 
Cancer, s. Kraft; Krabe; #immeU 

tegnet Kraben. [Kraft. 

Cancerate, v. n. blive tit Kraft; faae 
Cancerous, a. fraftartet. 
Cancrine, a. font en Krabe ett. Krebs?. 
Candent, a. gtcenbe I>e&. 
Candicant, a. fymbagtig. 
Candid, a. oprigtig, rebelig. 
Candidate, s. (Janbibat. 
Candidness, a. 9?ebeligl)eb, 2(abent)eb. 
Candify, v. a. gtore I)t>ib. 
Candisation, s. (Sanbifering , Otter* 

bragning jneb ©uffer. 
Candle, 3. Sy*. 
Candlemas, s. Ktjnbefmiffe. 
Candlesnuffer, s. £t;fefar. 
Candlestick, s, £nfef}age. 
Candlevrick, s. Sufevage. 
Candour, s. Oprigfigbeb, IKebefigfyeb. 
Candy, v. a. canbere, overbrage meb 

©uffer; jfube ut font 3t$, m;ftoffife« 

reé. 
Cane, s. tnbianf?9?jør, ©ufferrør, fpanff 

SRøt ; v. a. prt;gte meb et ©panjTrør. 
Canel, s. Kaneelbarf. 
Canel-bone, s. ©trubebeen. 
Canescent, a. b*ib, graanenbe. 
Canicular, a. font tjører tit £unbeba* 
Canine, a. Intnbagtig. [gene. 

Canister, s. Kun>; SaffeSbee; Xfyt* 
Canker, a. Kraft, 58i;lb. [boafe. 

Canker, v. a. & n. «be ont ftg ; faae 

Kraft; forbarve*. 
Cann, s. Srafanbe. 
Cannabine, a. af #amp. 
Cannibal, a. Wenneffeabet, grufontf 
Cannon, s. Kanon. [WennejTe. 

Cannonade, v. a. befftybe meb Kanoner. 
Cannoneer, s. Kanoneet, 2(rtttterifr. 
Canoa, Canoe, Canoo, s. inbianf? 

23aab. Cap 

Canon, s. ftegel, OCettefnor, Kirfetott ; 

£)om herre, Kanif. [forlabelig. 

Canonical, a. canoniff; tegetret; til* 
Canonicalness, s. Overeenéfkmmetfe 

meb Kirfelottene. [lige 9?et. 

Canonist, s. een font tarer ben geijT* 
Canonization, s. Optagetfe ibtanbt 

belgene. [felgenes Saf. 

Canonize, v. a. canonifere, optage i 
Canonship, s. £>om!)erre$ 23arbigbeb 

ea. Katb. 
Canopy, s. dimmet, 23aref)tmmet; 

v. a. bebaffe, prt;be meb en Jpimmel. 
Canorous, a. flingenbe, tybenbe, ftar. 
Cant, s. flagenbc, affefteretlone ; Konft* 

fprog; pfat Xait; Kragemanl; auction. 
Cant, v. a. & n. omfiøbe, bortjløbe, 

forfafle ; pibt ; tate Kragemaaf. 
Cantable, a. font fan fungeS. 
Cantation, s. ©imgen, ©cing. 
Canteen, Cantine, s. $taff efober ; 

SeltjkfTe ; 93art$huu$, Kro. 
Cantel, v. n. fatge unber eet. 
Canter, s. een font bar et beft;nbertigf, 

©prog ; fort ©affop ; ©finbettig, £t>fter. 
Canter, v. n. gaae i fort ©attop. 
Cantharides, s. pi. fpanffe $tuer. 
Canticles, s. pl. ©ange; ©alatnoné 
Cantle, s. fantet ©tt;ffe. [bifang. 
Cantle, v. a. ubete i ©ttjffeinui. 
Cantlet, s. fibet, overblesen ©ti;ffe. 
Canto, s. ©ang; £>igt. 
Canton, s. Santon, afbeeft Sanbffab. 
Canton, Cantonize, v. a. afbele I 

fntaaSete, afbete i Sanbffaber; fatte 

fig faft et ©teb. 

Cantonment, s. T. (Santonnering. 
Cantred, s. 35iftrift af ipunbrebe. 
Canvass, s. ©tagé Sarreb; ©temme- 

I)V»er\? tit 23afgbagene. 
Canvass, r. a. unberføge naie, brafte. 
Canvasser, s. een font unberføger. 
Cap, s. Kappe; #ue; ©pibfe; ©fat; 

- paper, ^afpapiir. 
Cap, v. a. &n. forfine meb J&oette; tit* 

btnbe en $(af?e jc.; tage fatten ett. 
Jpuen af ; fvarge. 
Capable, a. bugtig, i ©ranb tit. 
Capacify, v. a giøre (fiffet til. Cap Capacious, a. rite, rummelig, fret. 
Capaciousness, s.D?ummeligf)eb,33tbbe. 
Capacitate, v. a. giore bygtig, ffiffet, 

buelig. 
Capacity, s. £pgtigl)eb, £ueligbeb, 

$«rbig[)eb; Jiljranb; Smbebe, 5laraf ter. 
Capape, ad. fra Jipopeb til Job, fra Sop 

til Ian. 

Caparison, s. Sfabetaf, $luenet. 
Caparison, v. a. lagge Sfaberaf paa, 

pri)be bermeb. [5?iole. 

Cape, s. $orbierg, 9?«é; ftrafe paa en 
Caper, s. tapete (23«r); £uftfpring. 
Caper, v. n. giere £uftfpring, ffioere 
Caperer, s. £inebanbfer. [Saptieler. 
Capias, s. T. Smlbmagt eU. «Befaling 

til Crecufion. 
Capillary, a. timb og fun fom #aar. 
Capital, a. fcrnemfr, fom bøter til 

£orebfagen; fortienenbe £$ben; -let- 
ter, flort 23ogfrat>; s. Jpopebftab. 
Capital-city, s. ^orebfiab. 
Capitalist, s. (Sapttaliff. [Sipet. 

Capitally, ad. fcrnemmcligen; paa 
Capitalness, «. £>o\>ebforbrr;belfe. 
Capitation, s. SopfFat. 
Capitol, s. <5apirolium i 9?om; <5apit«l 

Van en Støtte. 
Capitular, a. fom f>ører til et Stift eH. 

Sapitel: et SapitelS 2fnorbninger ; OJJebs 

lem af et (Japitel. 
Capitulate, v. n. capitulete, f»onble 

out en S$H Opergwelfe. 
Capitulation, s. Sapitufering. 
Capon, s. ftapun ; to-,capune en£ane. 
Capot, s. ?«$r«put; v. a. giøre en Sas 

pot, vinbe aUe Stiffene. 
Caprice, Caprichio, s. Sgenfinbig* 

beb, Snefalc, 9?yffe, ©riffe. 
Capricious, a. egenftnbig, unberlig, 

lunefulo. 
Capricorn, s. Steenbuffen. 
Capriol, s. Cabriole, Juftfpring. 
Capstan, Capstern, s. T. ©angfpil. 
Capsular, Capsulary, a. buul fom 

et futteral. [futteral. 

Capsnlated, a. inbffuttet, forparet i et 
Captain, s. dapitain, £øi?eb£manb. 
Captainship, s. Snpitainé *Pofr. Car 55 

Captation, s. iionjt at erbperpe fig 

©unft, Smigren. 
Caption, s. befaling til 2frrefiertng. 
Captious, a. bebragelig, unberfunbig j 

fort for £opebet, trameficet. 
Captiousness, s. 25ebrageligf>eb, Un* 

fcetfunbigljeb; trattefioerbeb. 
Captivate, v. a. tage til Sange, inb» 

tage; * fangfTe. [Sange. 

Captivation, s. (fcengéling, lagen til 
Captive, s. Sange: tage til #ange. 
Captivity, s. ^angenfrab, Ircelbom. 
Capture, s. 9?op, SB^tte, Opbringelfe, 

iyangft ; v. a. giore en $angfr, tage. 
Capuch, s. OJJunfelioette. 
Capuchin, s. ftranciiTaner.OJiunf ; $ru« 

enrimmerfaabe meb £oerte. 
Car, s. liben 23ogn, S?arre; Sttmnpl)* 

Pogtt; «Jarlépogn (£immeltegn) ; - 

man, Starrefubjr". 
Carabine, Carbine, s. ftarabin. 
Carabineer, s. IRytter, fom f*rer 5\ar* 

bin. [Sfib. 

Carack, s. flort portugifijT elf. fpanf? 
Caracole, s. «Svingning; 23inbeltrappe. 
Carat, s. Sarat i ©ulbpcegt. 
Caravan, s. dararane, $lof, SetiTab 

af ^ilgrime. [berge for en CEararan. 
Caravansary, Caravansara, s. #er* 
Caraway, s. banff Summen. 
Carbonade, Carbonado, s. itarbo* 

nabe, £iec ftegt paa ©lober. 
Carbuncle, s. (Jarbunfel. 
Carcanet, s. et meb 3upeler inbfattet 

JDalsbaanb. 

Carcass, s. bøb 5?rop ; Sfelet. 
Carcelage, s. 2lrreflpenge. 
Card, r. a. farte HB>. 
Cardamom, s. Starbemomme. 
Carder, s. SortfpiHer; Ulbfartet. 
Cardiac, a. l)iertejiyrfenbe Soegebom. 
Cardinal, s. £arbinal: Stage #tuen* 

ttmmerftole ; bet #ornemfre. 
Cardinalship, Cardinalate, s. (Jar* 

binal* <5mbebe ell. i'cerfigbet. 
Cardoon, Cardoonthissle, s. 5?arbe* 

ticfel, Sarbebolle; Slage "2frti«foffer. 
Care, s. Sorg; Omforg, Oml)u; 23e* 

fpmringj Oml)t;ggeligl)eb, $lib. 56 Car 

Care, v. n. beftjmre fig, trap Ontforg 

fot; brt;be fig 0111. 
Careen, v. a. ftøttjate et ©fib. 
Career, s. 0?enbebane; 2ob, Zøben i 

fult? (Spring ; v. n. lx>be, bale. 
Careful, a. befyutret, ombyggclig, agt= 

fom, flittig. [fomljeb. 

Carefulness, a. Omf)i;ggeligbeb, 2fgt* 
Careless, a. ffiebesitøé, efterlaben, uagt* 

font. [tøsfjeb, (§fterlabenl)eb. 

Carelessness, s. Uagtfombeb, <Sfiøbcé* 
Caress, s. «Smigren, S?i«ttegtt, Sleb* 

ffett. [fobe Orb, 

Caress, v. a. caregfere, fmtgre, give 
Carfax, s. Svergabe, Storhet. 
Cargo, Cargason, a. «Sfibélabning. 
Caricatura, Caricature, s. Qau'u 

catur, otterbretten, tøierlig fiigbeb. 
Caries, Cariosity, a. ftaabenbeb i 
Carine, f. Careen. [JBttn ett. Zxot. 
Carious, a. taabben, anfommen. 
Cark, s. <Sorg; v. n. ffltge, flære fulb 

of SJBefnmring. [Jpaléfmtyffe. 

Carkanet, Carknet, s. £al$baanb, 
Carle, s. groo 33onbe. 
Carline, s. ttbrob (Urt). 
Carlings, s. pi. graae <£rtet. 
Carlish, a. grot», bonbeagttg. [«Bafen. 
Carlishness, a. ©rotfbeb, bonbeagtigt 
Carlock, s. ftapfceb ; #u$blas. 
Carlo t, s. ftnotb, Sømmet. 
Carman, s. SBognmanbtffart. 
Carmelite, s. (Jarmetitfr^iunf. 
Carmine, s. <2atnutnfanje. 
Carminative, a. fom fotbvfret 33inbe. 
Carnage, s. £tobbab, SRebfabftng, 9Ze* 

berlag. 
Carnal, a. fiobeltg, fanbfeltg, begiettig. 
Carnalist, s. 23elli)ftntng. 
Carnality, Carnalness, s. 5liøbéfi>f}, 

Silboieligbeb til Siøbeté Syjler. 
Carnation, s. ri>b 9tefftfe; Siøbfarue. 
Carnaval, Carneval, a. Satnevaf, 

S^fJtgbeb i $ofhn. 
Carnel, s. libet <Sfib. 
Carneous, Carnous, a. Fiøbet, fiobs 

fnlb , fiobagttg. 

Carniol, Carnelion, a. (Jarmolfteen. 
Carnivorous, a. fiøboebenbe. Car 

Carnosity, s. fiobagtig £nube, @ctt«rt; 

fiobagtig 23 «fen. 
Carob, s. liben ©ulbfmeb:23«gt (24be 

©eel af en Æarat); <Slagé*Kirfeb«r. 
Carol, s. Sntefang, ©labeéfang. 
Carol, v. n. & a. fijnge. [felaug. 

Carouse, a. fioerfe ©tiffe;©itbe, S>rif* 
Carouse, v. n. ffltrc, briffe fioetf. 
Carouser, s. Smregafh 
Carp, s. £arpe. [giennembegte. 

Carp (at) , v. a. & n. ftifle $aa, bable, 
Carpenter, a. Sømmermanb. 
Carpentry, a. SømmetmanbS Jpaanb* 

tfcevf. [nent. 

Carper, s. ©abler, font begfet Jolf igien* 
Carpet, s. mangefarget ©ulp*£«ppe; 

v. a. belcegge meb Sappe. 
Carriage, a. SSiørfel, Slioren; 93ogtt; 

93ognlete ; Sar-et; Opforfel, 2tbfoerb. 
Carrier, s. 33ognmanb; ©rager; S5rer* 

brager; 93ub. 
Carrion, a. fHnfenbe Kabfct; gemeen 

CVrinbe; a. aabfelagtig. 
Carrot, a. ©ulerob. 
Carroty, a. tsbbaaret. 
Carrousel, a. fKibberfpil, Sarroufef. 
Carry, v. a. bare, føre, bringe; v-inbe, 

inbtage; bare fig aii\ to - it high, 

giore fig til; to - it, batfe Ouerljaanb; 

to - it like, to - himself like, 

opfore fig, boere fig ab fom ; to - away, 

tåge bort ; to - on, brtoe paa, fort; 

fatte ; to - off, affere, berttage ; to - 

out, Ijenrir-e, fatte i ft-orunbring; bolte 

fa ft tfcb (en Opening jc). 
Cart, a. 5?artc , 23ogn ; - load , 33ogn* 

fulb; -house, 33ogn|Tnur; -way, 

£torepei. [font iff c et ffrevet paa. 

Carte-hlanche, s. 23lanfet, ^Payur, 
Cartel, a. Ubforbring; Ubforbrtng$s 

Srev, ltbrterfing$s9?eglentent. 
Carter, a. 23ognmanb, 5tut>fP. 
Carthusian, a. <5artl)eufet 6 9}innf. 
Cartilage, s. 25rufF. 
Cartilaginous, a. bruffagtig, afi$3tuf7. 
Cartoon, a. Ubfafi til et haleri. 
Cartouch, a. «actejfe; <Slag<? 93iITcb* 

buggeroarf. 
Cartrage, Cartridge, a. ftatbuu* tU Car 

en Sanon ; patron tit en §lint. 

Cartulary, s. Samling af £>ocumenter. 

Cartwrigth, s. £iulmanb. 

Carucate, 3. et 35oclé £anb. 

Caruncle, s. Siertel. 

Carve, v. a. (Tiåre, ubfTiare, ubfmgge i 
©rem ell. $ra •, ffiare for. 

Carver, s. SBiHebljugger, JorfTiarer. 

Cascade, s. 93anbfalb. 

Case, s. $alb ; Silfalbe ; Sag, Silfranb ; 
£abe, Sfriin , -futteral; nberfie Seel of 
et JPuué; Safué i ©rammatifen. 

Case, v. a. & n. lagge i Sfriin eff. 
$utreral; fFiuU ; forelagge noget; fatte 1 
mulige Silfalbe. 

Caseharden, v. a. f)«rt>e part ben 
tjberfte Sibe f. <Sr. Staal; forbarbe, 
forftoffe. 

Casemate, s. Safematte; Sfubeffaar. 

Casement, s. 5J3inbue$ Starm. 

Caseous, a. oftagttg. 

Casern, s. kafeene. 

Cash, s. §a(fe, ^engecaffe ; rebe ^enge. 

Cash, v. a. aftaffe, give 2-On ; inbverle. 

Cashier, s. hoffeter. 

Cashier, v. a. afffebige, raffere. 

Casing, s. futteral, Overtraf ; SBetraf. 

Casings, s. pi. Soeffarn, til 23ranbfel. 

Cask, s. $ab, §uftagie; Storml)iie; 
v. a. femme i et $at>. 

Casket, s. licet Sfriin f.§. til Suvelet. 

Casque, s, ©rormljue. [ugylbig. 

Cass, Cassate, v. a. cafiere, giore 

Cassation, s. Saffation, Ovljavelfe. 

Cassaware, Cassuary, s. Safuar 

Cassia, s. 5affia»?Barf. [($t»30« 

Cassidony, s. S?attef.obber (Itvt). 

Cassock, s. ©eiflligeé Unberfiole. 

Cassweed, s. SoffegraS, <Pungeurt. 

Cast, s. ffafi; Slag; 2Jrt; Sfygge, 
Sraf, Olnflrog. 

Cast, v. a. fafle, fafle bort; vinbe Sag 
ubvegne: gruble, eftertanfe; ffybe £an* 
ter; ftobe; fafte fig, blive fTi av; to - 
about, lure efter, ubfpeibe, eftertanfe; 
to - against, bebreibe; to -by, for* 
bigaae , forfafte; fornebre fig; to - 
forth, fafte frem, ubbrebe; to - off, 
fatte ben, opfatte; to -, up, ubtegne; Cat 57 

fpi;e; optøftej to - down, ftaae neb; 

bebrøve, betage OXobet; to - out,.ub* 

jage, ubbrive. 
Castanets, s. pi. Saftanetter. 
Castaway, a. forlabt DJiennejTe, for« 

ffufct; forfafret, of ingen 33arbi; font 

bar Hbt Sfibbrub, fcrgaaet. 
Castellan, s. Slotsfogeb. 
Castellany, s. Slotåfogebé SijWft. 
Caster, s. een fom f after, «bregner; 

O^ulfe ttnber en Sengefob. 
Castification, s. SfycfHjeb, JKeenbeb. 
Castigate, v. a. tugte, revfe. 
Castigation, s. SKevfelfe, Sugtetfe. 
Casting-house, s. ©ietl)uu$ ; Smelt* 

cm. 
Castle, s. Stafhl. 
Castling, s. utitigt Softer. 
Castor, s. 25 aver. 
Castrate, v. a. gilbe, ffiare. 
Castration, s. ©ilben. 
Castrel, s ©merle (Slaga ftovfugt). 
Casual, a. tilfalbtg. 
Casualty, s. tilfalbig £anbelfe. 
Casuary, s. Safuar (Jugl). 
Casuist, s. Safuift, fom forftaaer fig 

yaa SamvittigbebS Silfalbe. 
Casule, s. OJieéfebragt. 
Casure, s. Oiebfalben. 
Cat, s. Sat; #anfat. 
Catalogue, s. Catalogue, Sortegnelfe. 
Catamite, s. £>reng font bebriveS Utugt 

nieb. 
Cataplasm, s. blobgiørenbe ^lafter. 
Cataract, a. SSanbfalb; Star part 

einene. 

Catarrh, s. ffotarrft, $lob i £ovebet. 
Catarrhal, Catarrbous, a. fatarrljalfT. 
Catastrophe, s. fiataftropbe, fergeligt 

Ufcfalb, Utfaldet af en Sragoebte .*c. 
Cat-call, s. Soffefitgl; ?offepibe; <pibe. 
Catch, s. iyangft, 33i;tte; Sang; <Paufe; 

Sftiéranfe, 2anfc; Smitte; Snbtrttf; 

jpaanbgreb part enSflaé; -poll, een 

fom arrefierer Jolf. 
Catch, v. a. & n. fflnge , gribe ; over* 

rumple; fnappe; fmitte; to - cold, 

blive forfiolet; to - at, gribe efter. 
Catchpole, s. dettent fom arrefkrer. 58 Cat 

Catchword, s. fibjle Orb font tjenpifet 

tit fdgenbe, SufbS. 
Catechetical, a. catea)etiff; font fjtftet 

tit CEatednémen. [botn, 

Catechism, s. §atecf;iému$ ; 23atnel«t: 
Catechist, s. CEatecf;et; een font unbers 

t»ifec 23ørn. [bommen 

Catechize, v. a. unbertttfe i CEljrifJens 
Categorical, a. categoriff, h;bettg, nb* 

trijffelig. [ianfe Orben. 

Category, s. Slatcgori, "ptoebicament, 
Catenarian, a. fioebeattet, lignenbe 

en .fticebe. [menloenfe. 

Catenate, v. a. leegge i Scenfer ; fants 
Catenation, s. £eb paa en S?i«t>c ; 

©amnienftcebning. 
Cater, v. a. forffaffe CetmetSmibler. 
Catercousin, s. ©m;lr?gief|-,<Smarotfer. 
Caterer, s. ^romantntefter^iøgemefier. 
Caterpillar, s. ^nntornt ; ©corptongrceé 

(Itn). [tfatte. 

Caterwaul, v. n. miatte, jTttge font 
Caterwauling, s. SattejTrtg. 
Cates, s.pl. Wob, £«fferbtbffener. [ge. 
Catgut, s. OXerlin ; Stattetarm til <Str«n* 
Cathartic, a. afforenbe, purgerenbé. 
Cathedral, s. £)omfirfe, # pebfirfe. 
Catholic, a. rettroenbe, catl)otff; s. 5?a* 

r()otif. 
Catholicon, s. UniverfnU5ccgebont. 
Catkins, s. pl. £a$felr after, $(omftet 

paa Otobbetroeer. 
Catlike, a. font en Rat. 
Catlin, Catling, s. 2(natonteer*S?nh\ 
Catmint, s. kattemynte. 
Catopter, s. opttj? Snflrument , ©lags 
Catoptrical, a. catoptrijT. [©peit. 

Cat-sup, s. tneb Champion* tiffapet £as 
Cattle, s. £lp«g; #orepaf. [ge. 

Caudle, s. ©uppe af ©uffet, 95iin, 

2£g og 5\ri)beri; QSiinfanbel. 
Cauf, s. #t)ttefab tit SifF. 
Caught, fangebe, fanget (af to catch). 
Caul, s. Jarntenet, 3f}erl)inbe; «Put tit 

en A-ruenttmnterfnte; ^)ati;fnet. 
Cauldron, s. iliebef. 
Cauliflower, Calliflower, Cole- 
flower, s. 25tomfaat. 
Caulk, s. «Stage ©patfj. Cea 

Caulk, v. a. falfatre. 
Cauponate, v. n. brit-e £ror>oert{?ab,. 
Causable, a. font fan ubfore*. 
Causal, a. caufal, font er 2Carfag. 
Causality, Causation, s. mrfenbe 

2(arfag. 

Causative, a. font antybet en 2fatf(tg. 
Causator, s. £>pl)ap, Opbavémanb, font 
Cause, s. 2(arfag; ©ag. [et Karfag. 
Cause, v. a. foraatfage, give 2(nteb= 

ning, latt. 

Causeless, a. uben 2Carfag , ugtunbet. 
Causer, s. Optyapémanb. [lagt SSei. 
Causey, Causeway, s. forl)øiet bro* 
Caustic, a. branbenbe, fpienbe, bibenbe ; 

s. breenbenbe Sregemibbet. 
Cautel, s. Gautel, ftetfigtigfjeb ; v. n. 

cavere, fee fig for. 
Cautelous, a. forfigtig ; liflig. 
Cauterize, v. a. broenbe meb SBrombe* 

jern ; bebfe. 
Cautery, s. SBrcenbejetn ; 33r«nben Peb 

Sern elf. cebenbe OJHbler. 
Caution, s. ftorfigtigfyeb, 93arfontf)eb ; 

25orgen, Caution ; gorfigtigfjebSregel. 
Caution, v. a. abPare ; vare 33orgen. 
Cautionary, a. font fj&ttr til 23orgen. 
Cautious, a. forfigtig, Paerfont. 
Cautiousness, a. #orftgtigl)eb, 23aets 

fomljeb. 
Cavalcade, s. Optog til #efl, SaPalfabe. 
Cavalier, s. Sapateer, (Kibber, IKattet. 
Cavalry, s; Sar-affeti, 9Ji;trerie. 
Cave, s. #ute ; Sftetber. 
Caveat, s. 2CbParfel,0?etten$3nbfigelfe; 
Cavern, s. #ute. [2Trrefr, 93ejTag. 

Caviare, Caviar, s. Capiat, fattet 

(Kovn af ©t#r. 
Cavil, s. ©pibéftnbigfteb. 
Cavil, v. a. & n. bruge ©pibéftnbtgbeb, 

jtribe, bable, giøre ugrnnbebe Snbven* 

binger. [bigbeber, Sabler, 2>r«Pler. 
Caviller, s. een font bruger ©pibéftn* 
Cavillous, a. fophifHjf, forfængetig. 
Cavin, s. QmilPei 
Cavity, s. Suutyeb, Sleft. 
Caw, v. n. fTrige font en 5?rage, fabe. 
Cease, v. a. & n. latt opbjote, fliffej 

opl)jore, Ijolbe op, aftabe. Cea 

Ceaseless, a. uopbotlig. 
Cecity, s. $5linbbeb. 
Cecutiency, s. ©vagfijnetljeb. 
Cedar, s. Sebertrce. 
Cedarine, Cedrine, a. «f Sebertrce. 
Cede, v. a. overgive, affraae. 
Ceduous, a. fom fiin l)iigg^. 
Ceil, v. a. gibfe et £oft; panele. 
Ceiling, s. gib fet £oft; ^aneelvocrf. 
Celandine, s. Svaleurt. 
Celebrate, v. a. fyolbe Ijeitibelig; rofe, 

berømme. [ligbet. 

Celebration, s. £oiiibe(igf)eb ; >J>rife* 
Celebrious , a. berømt, yriévarbig, 

navnfunbig. [23erfiunuelfe. 

Celebrity, s. 9?oeé, tfiavnfunbigbeb, 
Celerity, s. ©efvinbigljeb, JpaftigOcD. 
Celery, s. ©etteri. 

Celestial, a. bimmeli?. [s. ugift ©tanb. 
Celibacy, Celibate, Celibateness, 
Cell, s. Sette ; liten £ule; OJiunfeceUe : 

"Xfoeling i et $«ngfct. [s. ugift ©tanb. 
Cellar, s. dietter. 

Cellarage, s. Stietberrum; fttelberleje. 
Cellarist, Cellarer , s. Slielbermeffrr. 
Celsitude, s. £>joil)eb. [Q5cmnb. 

Cement, s. Sement, ©lags 5?alf; * 
Cement, v. a. fitte, mure meb Sement : 

* fammenffie. [binbelfe. 

Cementation, s. Wuren, Sammens 
Cementer, s. #orbinbelfe$tnibbel. 
Cemetery, s. S?itfegaarb. 
Cenatory, a. fom beret til !lCftené* 
Cenotaph, s. ©tavmcele. [maaltib. 
Cense, s. ^Jaalag, ©fat; v. a. yaci* 

lagge ©fat. 
Cense, v. a. tege, antoenbe 9?,egelfe. 
Censer, s. 9?egelfe*ftar. 
Cension, s. ©fat, <Paal«g. 
Censor, s. Senfot; ©ablet. 
Censorious, a. boblefug. 
Censure, s. Senfut ; ©out ; £>ablen. 
Censure, v. a. cenfere; bable, gien* 

neml)egle, irettefoette ; tømme. 
Cent, s. #unbrebe. 
Centaur, s. Sentaur. 
Centennial, a. bunbtebaartg. 
Center, 3. 2t«bue, bet opftte* en 

i^voetoing over. Ces 59 

Centesimal, a. ben Imnbrebfte. 
Centifolious , a. meb bunbtebe 25laie. 
Centincl, Centry, s. ©filbvagt. 
Centipede, s. tufi'nbbeen. 
Centon, Cento, s. £>igt, af forffteKige 

Staffer; lappet Sllcebning ; Siggerfappe. 
Centory, s. Sufinbbuber (llrt). 
Central, a. central, i OTibtpunftet. 
Centre, v. a. & n. ftitte paa OJiibtpnn* 

ftet , lebe fnmmen i Oft'ibbelpunften; 

f«f}e paa OJiibbelpitnften ; beftrtbc fig i 

famine ; forene. 
Centre, s. OTtbbelpunft, Sentrum. 
Centuple, a. buntrebefolb. [©ange. 
Centuplicate , v. a. tage bnnbrebe 
Centurion, s. jtøvebémonb over #un« 
Century, s. 2(arbnntrebe, [rebe. 

Cepbalic, a. font bører til ett. et tien» 

li vi fet £ovebet. 
Cerate, s. T>ovplaffct, SBorlcetreb. 
Cerated, a. været. 
Ce ratio 11, s. Overbragning meb vCor. 
Cere, v. a. rare. 
Cerebrosity, s. 2Cfffnbigf)eb. 
Cere-cloth, s. 33orlcerreb. 
Cerement, s. t»«rer £cmeb. 
Ceremonial, a. ceremonialfF. 
Ceremonious, a. ceremonies, font gter 

mange Seremonier. 
Ceremony, s. Seremonte; ^ragU 
Certain, a. vi$. 

Certainly, ad. viffeligen, uben Svivf. 
Certainty, Certainness, s. 23i$l)eb. 
Certes, ad. viffelig, i ©anbbeb. 
Certificate, s. ffriftlig 93ibneébt;rb, 

Qtitejl; v. a. give "Wtteft, bevibne. 
Certification, s. ICttefi, 23evité; ¥a$. 
Certify, r. a. forvifje, bevitne, atteffrre. 
Certitude, s. T>i$beb , vie S'ftetretning. 
Cerulean, Ceruleous, a. bimmelblaa, 
Cerumen, s. Trevor. [blaa. 

Ceruss, Ceruse, s. *8legbvibt. 
Cervical, a. font I^rer til Oiaffen. 
Cess, s. 2Cfgift; ^aalceg; Sareting; 

v. a. paalcegge ©fat, tårete. 
Cessation, s. 2tflabelfe, ©j>fy*r; ©tit» 
Cessibility, s. Sftergivenbeb. £fjanb. 
Cessible, a. eftetgtven, gob. 
Cession, s. Omgivelfe, 3(f jtaaelfe. 60 Ces 

Cessment, s. ©fat, tyaaloiQ. 

Cessor, s. en ftorfømmeltg ; een font 

voolcegget ©fat. [ffe. 

Cestus, s. 33enuS ? i§ 23ette ; ©toolljaonbs 

Cetacious, a. of ApvalftfTeart. 

Chace, f. Chase. 

Chafe, v. a. & n. «acme , gtøte fyeeb ; 

gnibe; giøre «reb; blitte «reb; jifrte; 

jTamfi'ie. 

Chafe, s. £>ebe, OSofetie, #orbitttelfe. 

Chafer, s. $t;rfob, Kulponbe; ©forn* 

baffe. [i (Soncetttet. 

Chafe-wax, s. een font «ormer 33oyet 
Chaff, s. Ilmtv, - cutter, Jpoffelfe* 

bcenf. 
Chaffer, v. n. & a. fTofre, bonble, bi;be ; 

prime, fiøbffooe, t>crte ; s. .ftanbet. 
Chafferer, s. Rieber. [2>ormefloffe„ 
Chaffern, s. Kiebel, ot ««me 23anb; 
Chaffinch, s. 23ogftnfe. 
Chaffy, a. fulb of 2l«net. 
Chafing-dish, s. $«tfob. 
Chagrin, s. Sottteb; tl;rfi|T Scebet; 

©logs tøi. 
Chagrin,*v. a. «otbe #ortreb, cergre. 
Chain, s. Stcebe. [Siabe. 

Chain, v. a. («nfebinbe, binfce meb 
Chain-shot, Chain-bullet, s. Scenfe- 
Chair, s. Stol; <Porte#ai|'e. [fugle. 
Chairman, s. <Portcd;aifebrager; <prce.- 
Chaise, s. Sbaife. [fibent. 

Chalcedony, s. Sbafceboniffren. 
Chalcographer, s. ftobberjHffcr. 
Chalcography, s. StobberfHffen. 
Chaldron, s. ©teenfulå Wool. 
Chalice, s. Salf, 23aget. 
Chalk, s. Sribt; flalf. 
Chalk, v. a. tegne, polere, gnibe, gtøbe 

met) Sribf, giere et libra ft. 
Chalky, a. fulb of Sribt, fribogtig. 
Challenge, s. llbforbring; $orbring 

poo en Sing; Dpforbring; Snbttenbing, 

Soppefrrib. 
Challenge, v. a. ubforbte, gim 3nb* 

«enbing intob; ontogbe; bejTulbe , giore 

ftorbring poo noget. 
Challengeable, a. onft-orltg. 
Challenger, s. een font ubforbtet, gtør 

$otbting poo noget. Cha 

Chamade, s. Segn «eb trommeljTog til 
en ©tabé Obergi«elfe. 

Chamber, s. bommet; 33cetelfe; -pot, 
9?otpotte ; - fellow, Sontnbetnol; 
- maid, Kommerjomfme. 

Chamber, v. n. opftolbe fig; bebri«e 
Saéogtigbeb; «oere bpptg. 

Chamberer, s. Sommerbette ; Sntri* 
gont, Q3ellt)f}ntng. 

Chambering, s. ftraobferi, ©«tic. 

Chamberlain, s. Sommerlette, Seem* 

Chambiet, v. a. giøre broget. [net. 

Chamelion, s. (Sbameleon. 

Chamfer, Chamfret, v. a. gi>te ljule 
©tribet poo fitter eff. ©tfiler; s. lib* 
Ruining, D?i(fe. 

Chamois, s. ©teengeb, fKoogeb. 

Champ, v. a. & n. tt;gge, opcebe. 

Champaign, s. ©lette, ooben, «iib 
Worf; (Jbantpognettiin; a. ooben, fkb. 

Champignon, s. Champignon, <Pobbe* 

hot. [pet; v. a. ub«fTe til Komp. 

Champion, s. #«gter, ©tribél)elt, Samt* 

Chance, s. #cenbelfe, ©lumpelt;ffe, 

2t«f, llbfolb; Snffe; a. tilfælbig. 
Chance, v. n. f)«nbe£, tilbroge fig, ffee; 
Chanceable, a. tilfcelbig. [traffe pan. 
Chance-game, s. Jpaforbfpil. 
Chancel, s. Sboret i en Kitfe. 
Chancellor, s. Samelet. 
Chance-medley, a. T. SBoobeé 2)tob, 

iBaobeé ©tetning, [i Sngelanb» 

Chancery, s. Soncelfier, SufritésSKetren 
Chancre, s. veneriiT 23«lb, Chancre. 
Chandeleer, s. 2lrmli;fefrage. 
Chandler, s. een font flober 2\)$ ; font 

foetget £t;$, ©cube, ©ut^t :c. 
Change, s. ftoronbring , OmfTtftelfe ; 

aSetef, SBntte; ©moopenge; Opgielb. 
Change, v. a. «evle, «nbre, foronbre, 

omjTifte, btoftfi 
Changeable, a. foronbetltg, omffiftelig. 
Changeahleness, s. S-otonbetligljeb. 
Changeful, a. ttbeffrwbig, ««gelfinbet. 
Changeless, a. uforonberlig. 
Changeling, 3. et fotbtjttet Satn, 

©ftfting; «nfolbig ©toffel; ujlobig 

^erfon, SBeirbone. 
Changer, s. 5l3erelerer. Cha 

Channel, s. Saxial, nSanbtebnino.. 
Channel, v. a. ubbute forn en Kanat 
Chant, v. a. & n. fynge. [ett. SRenbe. 
Chanter, s. kantor, forfanger, Sanger. 
Chantery, s. §bor af Sangere, Kapef. 
Chanticleer, s. jpane. 
Chaos, s. §l)aoé, $or»irring. 
Chaotic, a. djaotiff, forvirret. 
Chap, s. Spræffe, 9?evne; Kiævebcen; 

pl. OXunb, ©ab; v. n. fpraffe, revne. 
Chap, v. 11. tyanble, fiøbflaae; s. Rier* 

ber, Kunbe. [fpræffe, revne. 

Chap, v. n. foraarfage Sproeffer, 
Chape, s. Sopffoe; #age paa en Kaar* 
Chapel, s. Kapet. [befFebe jc. 

Chapellany, s. Kapellani. 
Chapelry, s. $orfapet; £)iffrict; faa* 

vibt Kapellet fir «f fet fig. [Oflunb. 

Chap-fallen, a. font bar en inbfalben 
Chapiter, s. Sapttcet, #ovebfryffe \>aa 

en Storte. 
Chaplain, s. -Kaplan ; Sapettan ; #of* 

præbifant; $etbt*, Sfibéprcsfh 
Chaplet, s. JKofenfranbé, Kranbé; 

Soppen paa en ^aafitgt. 
Chapman, s. Kiøber, Knnbe. 
Chappy, a. ftflvet, ffittet at>, 
Chapsegar, s. Kryberofi, grøn Ofh 
Chapter, s. Sapifel i en 25og; Capitef, 

(yorfamling af ©eifHige. 
Chapter, v. a. ubjTielb? een, bebreibe. 
Char, v. n. arbeibe i SagLon ; v. a. 

bliv* til Kut; s. arbeibe, SagSarbeibe. 
Character, s. Sbarafteer; Sfrift; 

OJc'ccrfe ; lifel, 23arbig()eb ; Sfubéntaal. 
Chåracteiism, s. SbarofterifHf ; 23e* 

(Trivelfe af en ^erfon eK. Sing. 
Characteristic, s. SbarafterifHf, Kien* 

betegn; a. d)arafterifK|F, foeregen. 
Characterize, v. a. d)arafterifere, bes 

feo.we, note beffrive. 
Charactery, s. Wærfe, Kienbetegn. 
Charade, s. CSbarabe, ©aabe. 
Charcoal, s. trafnt. [SBtabe. 

Cbard, s. langt, fpibft £(ab; £oveb af 
Chare, s. ringe forretning, Sagarbeibe. 
Charewoman, s. Kone, fom arbeiber 

for baglen. 
Charge, s. 23yrbe, Safr; 95efaling; 23e* Cha 61 

flitting, Smbebe; forvaltning; 23effyib* 

ning; 25ef ofhting; 2(ngreb, 2(nfalb; 

formaning, 2(bvarfe(. 
Charge, v. a. bebyrbe: anbefale, inb« 

f?«rpe; paabt;rbe, beftylbe ; angribe, 

gnae lai paa. [fan tceggeé een tit Safr. 
Chargeable, a. befofMig, foflbar ; font 
Chargeful, a. bt;r, fofibar. 
Charger, s. flor Sfaal; KrigSbefi; Of* 

fr\f cvljcft- [nteb 23aerfoml)eb. 

Charily, ad. agtfomt, ombyggeligen, 
Chariness, s. 23etccnffontf}eb, 23arfoni« 
Chariot, s. QSogn, (iben Karet. [ijeb. 
Charioteer, s. KubfF. 
Charitable, a. fiertig, utitb, gobbæbig, 

barmhjertig, [gen. 

Charitably, ad. fiertigen, barntl)iertu 
Charity, s. Øtaiyth, Kierligbeb; ©av* 

ntitbtjeb ; ©obbæbigljeb ; 'Mliniffe; - 

shool, ftattigffole. 
Chark, v. a. brænbe tit Stul. 
Charlatan, s. O-vaffatver, OTarfffriger. 
Charlatanry, s. WarffTrigeri. 
Charles's-wain, s. Sarte 53ogn, ben 

frore 33iørn paa Jpinimeten. 
Charlock, s. \.n{\> Senop, 2Cgerfaaf. 
Charm, s. $ortryttetfe, Srotbout; pl. 

9)nbigbeber. 
Charm, v. a. fortrytte, inbtage. 
Charmer, s. fortryller, inbtagenbe 

<P«rfon, Snget. 
Charmful, a. ynbig, inbtagenbe. 
Charmingly, ad, )faa en behagelig, 

inbtagenbe COiaabe. [9}nbigheb. 

Charmingness, s. bet $ortryttenbe, 
Charnel-house, s. 95eenbuu$ paa en 
Charr, s. Stage Karpe. [Kirfegaarb. 
Chart, s. Sd fort. 
Chartel, s. Kbforbringébrev. 
Charter, s. aobent 25rev; 9taabebret>, 

$-rthet<3brev, <Privitegiunt ; Octroi. 
Charterhouse, s. dbarteufersKtofhr. 
Charterparty, s. 3fccorb intettem et 

Sibé ditztxt og ^efragterne, Certeparti. 
Charvel, s. Kvrvcf. 
Chary, a. nbvatgt, fier; agtfom, outs 

bvggetig, fparfont. 
Chase, s. 53ilbbane, X)t;ref)auge j Sagt, 

Sagen; iJorfDfgelfe. 62 Cha 

Chase, v. a. jage, jage eftec , fotfafge; 

inDfattc (i ©ult» :c). 
Chaser, s. Saget; #orfølget. 
Chasm, s. ©ptaffe, Diiffe, «tøft. 
Cliassy, s. Di amme. 
Chaste, a. fpbff, fugtig. [tevfe. 

Chasten, Chastise, v. a. tugte, fttaffe, 
Chastiseable, a. fom fovtienet Straf. 
Chastisement, s. Sugtelfe, Diepfetfe. 
Chastiser, s. £ugtemej}er, Diepfet. 
Chastity, Chasteness, s. ^i)t>fFl;cb. 
Chastly, ad. tugtigen. 
Chat, s. Gnat, Glattet, ^lubber. 
Chat, v. n. & a. fnaffe, flabbte, ptubbte. 
Chattels, s. pl. tjorlige og utorlige 

@ieubomme. 
Chatter, v. n. flabbre, fnaffe, phtbbre, 

qvibbre, ftappre; s. ©naf, ©qualber, 

CVvibcen, ©nabren. 
Chatterer, s. ©naffebrobet, <ptubtet. 
Chatter-pie, s. plubbtenbe ©fabe. 
Chat-wood, s. tørt SBranbfel, ØCités 

brænbe. 
Chatty, a. fnaffom, fTabberagtig. 
Chaun, s. Slofr, ©ptaffe. 
Chavender, s. Dpabbe. 
Chaw, v. a. rugge ; s. £ijt$ Stiattebeen. 
Chawdron, >. 3nb*otbe, Snbmab. 
Cheap, a. & ad. got r Siøb ; 5?iøb, SpriiS. 
Cheapen, y. a. prior* , fpørge cm tyxu 

fen; fTnae of; nfbfarre ^rifen. 
Cheapener, s. Kipi n, font prutret. 
Cheaply, ad. fot gobi Siiob, til ringe 

Cheapness, s. gobt S?iøb, tinge sj)rii§. 
Chear, v. a. muntre, giflre gtab, fatte 

OJiob i een, opmuntre. 
Chearful, a. gtab, li>frtg, frimobtg. 
Chearfulness , s. ©labe, £i;fHgbeb, 

ftvimobigbeb, TOuntertjeb. 
Cheary, a. luftig, gtab. 
Cheat, s.SJebrageri; 93ebrager, ©npber. 
Cheat, v. a. bebtage, fote bag Styfet, 
Cheater, s. SBebtaget. [fnnbe. 

Check, s. ©faf (i ©faffpil); Stettefat* 

telfej S^ang, ipinbet; 9tag; rubtet 

Jfatteb. 
Check, v. a. &n. fcotbe tilbage, tamme; 

fl *be an, jlanbfe ; itettefarte, ffienbe paa. Che 

Checker, v. a. giøte inblagt 2Ct6eibt ; 

giøre broger. 
Checker-bor(l, s. ©fafbret, Sambtef. 
Checker- wise, ad. tarningeinitf. 
Checker-work, s. inblagt, tavlet, ru* 

bret '2lrbeibe. 
Checkless, a. uoptyolbelig. 
Check-mate, s. ffafmat (om ©faffpil). 
Check-rol, Chequer-roll, s. Jpuné* 

l)Clbning$lifre i en fror JOerre» £uu$. 
Checkshirt, s. rubtet ©fiorte. 
Cheeky, a. broget, fpragtet, tavlet. 
Cheek, s. S?inb. 
Cheek-hone, s. 5?inbbeen. 
Cheek-tooth, s. ilinbtanb. 
Cheep, v. n. pibe, fopafe. [og gtab. 
Cheer, v. a. optnuntre; giare fig liflig 
Cheer, Chear, s. Slofr; OTunterljeb, 

f tiff 3)i'ob; what -? IjPotfebeS gaaec 
Cheerer, s. Opntunrrer. [tit? 

Cheerful, a, gtab, munter. 
Cheerfulness, Cheeriness, s. OWun* 

tcrtjeb, ®labe. 
Cheerless, a. mobloS. 
Cheery, Cheerly, a. glab, tyftig. 
Cheese, s. 0$, 
Cheeselip, s. £obepofe. 
Cheese-monger, s. Ofre&anbler. 
Cheese-rennet, s. Søbe. 
Cheesy, a. ofragtig. 
Chely, s. fir?bfefto. 
Chemise, s. (Serf, CUnnbeffiorte. 
Cherish, v. a. plcie, nare, unberfjolbe; 

fiale for. 
Cherisher, s. -leier, aSelimbet. 
Cherry, s. Sfirfebar. 
Cherrystone, s. .^irfebarfreen. 
Cherub, Cherubin, s. Sljetubin. 
Cherup, v.u. pippe, gpibbte font {fugle. 
Chervel, s. OJittffelbur. 
Chervil, s. flømt. 
Cheslip, s. ©vineluuS. 
Chesnut, Chestnut, s. itaftanic ; 5?a* 

frauierra; brun ftarpe. 
Chess, s. ©faffpil. 
Chess-board, s. Sambref. 
Chess-man, s. £onbe i ©faffpil. 
Chest, s. Stifle ; £Bri;fret Tpaa et Wen* 

neff e ; v. a. lagge i en Ktfre, inbfTutte. Che 

Chest-foundered, a. forfangt, trang- 

brøler. 
Chevalier, s. SXibber, (Javateer. 
Chevaux -de -Frise, s. pi. fpanfFe 
' (Kuttere. 

Cheven, Chevin, s. f r iff Stofftff. 
Cheveril, s. Kit» ; Cfinbet af famine. 
Cheveron, s. SBielfe, Soerbielfe. 
Chevisance, s. $oretagenbe. 
Chew, v. a. & n. tt;gge; » teenfe paa, 

ponfe; s. ?Jiunbfulb. 
Chihbol, s. fmaa S#g. 
Chicane, s. (Elncane, SKetsfortceicIfe ; 

v. a. djioanere. 

Chicaner, s. CEbicaneur, 9?et?fovbtreier. 
Chicanery, s. 0?et6forbreielfe, Sopln* 
Chick, Chicken, s. Setting, [fieri. 
Chicken-hearted, a. feig, forfogt. 
Chickling, s. Uffe «uKing. 
Chick-root, s. ^ortulaf. 
Chick-weed, s. £enfegr«$. 
Chide, v. a. & n. tiltale baarbf, ffienbe 

paa, ftraffe, foette tilrette. [be. 

Chidingly, ad. ffiaenbenbe, ubfTamtnen? 
Chief, s. & a. $ornemntefre ; £>v>erfte; 
Chiefage, s. «opjfar. [fortrinlig. 

Chiefdom, s. Opertøerrebømnte. 
Chiefly, ad, fornemmeligen, beftjnber* 

liqen. [£5v>erfle. 

Chieftain, s. #tfreb$ntanb , 'ifnfpter, 
Chieves, s. pl. <£tPt>s1raabe paa 23loins 

fter : <£lag£ fnmae Sog. 
Chilblain, s. $rofHu;lb. 
Child, s. Sara. 
Child, v. n. føtt 25ørn. 
Childbearing, s. 8oangerffab. 
Child-bed, s. «Barfelfeng. 
Child-birth, s. a3arne s $øbfe[. 
Childermasday, s. be ufFylbige SBørné 
Childhood, s. 33arnbom. [$«f*. 

Childing, f. Childbearing. 
Childish, s. barnagtig. 
Childishness, s. 23arnagtigf)eb, barns 

ogtig T>oefcn. 
Childlike, a. barnagtig. 
Children, s. pi. 25x>rn. 
Chiliad, s. <Snm af Sufinbe; tufinb 

2far, <Jl)iliabe. 
Chill, a. forfroffen, fotb, fotbfinbig ; Chi 63 

■ mobtøt, nebffagen; s. 5tu(be, $rofi, 

i?rt)fen. 
Chill, v. n. & a. fri)fe, blipe fHt> af 

«ulbe; giere felb ; *giøre ntobLøé. 
Chillness, Chilliness, s. «ulbe ; 

9?t)fMfe af «ulbe. 
Chime, s.«loffefpil, Sangvoerf; finten. 
Chime, v. a. & n. finte; fomme 

ouereenS; s. ©enflang, €autf lang ; 

«loffere Ringning. 
Cltimer, s. «inter, «loffer. [fpinb. 
Chimera, s. CEljimoere ; Illere, Jpierne* 
Chimerical, a. opbigtet, inbbilbct. 
Chimney, s. «amiin, Sforfteen. 
Chimney-piece, s. TOalerie «wet en 

«amin ; Sirater paa en «atnin. 
Chimney-sweeper, s. ©forffrensfeier. 
Chin, s. Jpage. 

China, s. IXiget £l)ina; porcelain. 
C!iina-ware, s. <Porceffam 
Cliinch, s. 33ceggeluué. 
Chin-cough, s. «tighofie. 
Chine, s. 9?ugbenet; Sambeftyffet; -of 

beef, ?^orbrabfti;ffe af en Ore. 
Chine, v. a. flcrne Styggen i Staffer. 
Chingle, s. grovt <ranb. 
Chink, s. Sprajffe, £Kiffe ; Smaapenge; 

«lingen, «limprett. [ge, flimpre. 

Chink, v. a. & n. fpræffe, fpalte; flin* 
Cliinky, a. fpræffet, fpruffen. 
Chints, s. SirtS. [fpaan. 

Chip, s. affuittet Stuffe, «Spann, £ør>l* 
Chi]>, v. a. ffiære i Spaaner, frrabe, til* 
Cliiphat, s. Straalmr. [fnitte. 

Chipper, s. een font tilfmgget, fnitter. 
Chipping, s. SntaajTioeren , ©ntaafnir* 

ten ; af fnirtet <£tt;ffe. [fonfr. 

Chirography, s. £aanbffrift, Sfrwe* 
Chirology, s. Sale ueb £egn meb 

.vjcenberne. 

Chiromancy, s. Spaabom i .ftoenberne. 
Chirp, v. n. & a. qr-ibbre , pibe font 

Jugle; gleebe, giøre glab ; s. O-pibren, 

Chirurgeon, s. (Jfnrurg, ©aarloege. 
Chirurgery, s.CEbirttrgi, Saarlcegefonfi. 
Chirurgical, a. d;irurgtjl, font bører 

til Slururgten. * 

Chisel, s. Jpuggejern, Weifef. 64 Chi 

Chisel, v. a. ubljugge met ett DJceifef. 

Chissels, s. pi. grov>t ?3?eef. 

Chit, s. Slattefitfing ; 23arn, Unge; 

jfregne i tfnfigtet; ©pire paa S?om. 

Chit, v. n. ffube JKob, fvivc. 

Chitchat, s. ©labber, ©niffnaf. 
Clatter, v. n. jTtcctoe af Sxulbe. 
Chitterlings, s. pi. Kattun; 35tobp.oU 

fee ; ftatøefrj&å, 
Chittiface, s. ©notnc«fe, ©nottepog. 
Chitty, a. bamagtig, 23arnes. 
Chivalry, s. ØitbberjTrab ; Kibbets SBar* 

bigbeb; CKibbertelm. 
Chive, s. $iif, Stnn>, ©av. 
Chives, s. pi. <Porre£tfg ; ©tMtraaber 

paa Sfomfkt. 
Chivey, s. Srettefcettetfe, 25ebreibetfe. 
Chizzel, f. Chisel. 
Chock, s. ©ti>b, 'tfngreb. 
Chocolate, s. Sfjocotabe. 
Chode, jficenbte (af to chide). 
Choice, s. 33atg ; * Sterne ; a. ubfrafgt, 

ubfegr. 
Choicely, a.ubvafgt, meget fortreffelig. 
Choiceness, s. ltbt>algtl)eb, Uberfaarens 

l;eb. [51)or i en £irfe. 

Choir, s. Shot, ©antiing af (Sangere, 
Choke, s. bet Statttebe paa en 21'rtiffof. 
Choke, v. a. c]vcete. [« ©pot, ©pee. 
Choke-pear, s. ©teenp«re,-J3interp«re; 
Choky, a. qsalenbe. 
Choler, s. @5afbe, 3?rebe. 
Choleric, a. gatbefyg, frebfaben. 
Cholic, s. Solif, !»Ja»ewtitr. 
Choose, v. a. & n. tfcetge , ubfaare; 
Chooser, s. llbvoelger. [(jave 33a(get. 
Chop, s. affTaaret ©U;ffe; ©nit; Ovift; 

iliatv-ebeen; pi. Wunb; - house, 

©pife()uu$. 
Choppy, a. fulb af ©prcvffer. 
Chops, s. pi. Viewer. 
Choral, a. font f^rer tit CEljoret. 
Chord, s. (ige £inie; ©nocr; ©treng. 
Chorister, Chorist, s. (forfanger. 
Chorographer, s. een font gior 25e* 

ffrivelfe ov>er et £anb. [33efFrit»etfe. 

Chorography, s. £f)orograpl)i, Hanbed 
Chorus, s. §l)or, ©elfFab af ©angere. 
Chough, s. graa S?rage ; ©lage ©«fugle. Cha 

Choul, s. Jugle £ro. [op, bebwge. 

Chowse, Chouse, v. a. narre , trceffe 

Chowter, v. n. fnurre, murre, flage. 

Chrism, s. ben beftige Ofie. 

Chrisom, s. 25am, font buet inben bet 
er en 03'iaaneb gammel. 

Christ, s. Gbrifiué. 

Christen, v. a. cbrijlne, bube. 

Christendom, s. Sfjriftenljcb. 

Christening, s. SBarnebaab. 

Christian, s. £l;riften; a. cftriftelig. 

Christianity, Christianism, s. §f)ri* 
ftenbom, cbrijletig JXeligion. 

Christianize, v. a. omsenbe til ben 
djrifretige Religion, gi*re til dbriflen. 

Christmas, s. Sunt, Sule^-Ottib. 

Christ-thorn, s. Storétom. 

Chronical, a. font borer titen£r£nife; 
tang*»a«g, d;roni)T. 

Chronicle, s. tfrønife. 

Chronicler, s. een font (Triver 5?rx<nifer ; 
Jpiftorieffriver. 

Chronologer,Chronologist, s. 5l;ro- 
uolog , een font flhetoet Xibétegning. 

Chronology, s. kronologi, Siboreg* 

Chrysalis, s. Snfeftpuppe. [mag. 

Chiysocol, s. 23orar, 25ierggrr>n. 
Chrysolite, s. £()ri;folit (SSbetfreen). 
Chub, s. ©tunbiing, Goabbe; griper. 
Chubbed, Chubby, a. ftorfjopeber, 

pluéficeftet; bunt. [fe; loffe; ftobe. 
Chuck, v. n. ftrnge unber #agen; flufs 
Chuck-farthing, s. SSlinffpil («Borne* 

leeg). [fnife; flttffe; loffe, ftcwte for. 
Chuckle, v. n. & a. ffoggerlee, lee, 
Chuckle, s. ufTeben Start. 
Chuckle-head, s. en grov» plump Start. 
Chud, s. bite paa SBibfelet. 
Chuff, s. SBonbefnolb. 
Chufhness, s. ©rot»beb. [ubet^let. 
Chuffy, Chufnly, a. bonbeagttg, grot», 
Chum, s. ©ovefammerat j ©fraa Sobaf. 
Chump, s. Stlobs, tungt ©ti)ffe 5r«. 
Church, s. S:irfe ; - ale, ^irfevielfe. 
Churching, s. en ^arfelfoneé Stirfe* 

gang. [ftonforntiff. 

Church-man, s. en geifrlig O^anb; 
Church-warden, s. ^irfet»«rge. 
Church-yard, s. fiirfegaarb. Chu 

Churk, s. SJr-et. 

Churl, s. SSonbetømmet; Øltbing ; ©nier. 

Churlish, a. ubeljøt-let, gror-, bonbag* 

tig ; gierrig. [fteb ; ©nieragtigfteb. 

Churlishness, s. 93onbagtig()eb ; ©too* 
Churme, s. forv-irret ©tsi, £arm. 
Churn, s. ©msrfieme. 
Churn, v. a. ri;fk ; fierne ©mør. 
Churn-staff, s. 5?iernes©taw 
Churn-worm, s. ^arfr^aarefytfing. 
Chutter, v. n. brumme. 
Chyle, Chylus, s. Sorbjøielfeéfafr. 
Chymical, a. d>i>mifP. 
Chymist, s. ShemicuS. 
Chymistry, s. <5()t;mien,£)efHtleerfunft. 
Chyn, Chyne, v. a. tlBvt. [OJJaben. 
Ciharious, a. fptfelig, fom t>ebfommer 
Cihol, Chibol, a. ©falotter. 
Cicatrice, s. Ut, ©framme; v. a. lage 

et Saar. 
Cicely, s. ©teem&ommen ; vilb ftfrrpel. 
Ciches, s. pi. Wufearter. 
Cichlings, s. pl. fuglearter. 
Cichory, s. 33laabimfe, ©iferte. 
Cicurate, v. a. giere tant. 
Cicuration, s. 2 amme If e. 
Cicuta, s. ©farntijbe. 
Cider, s. 8Cblemojr, S£bler-iin. 
Ciderist, Ciderman, s. een fom lattet 

«ff. falger SSblemofr. 
Ciderkin, s. t»mb, jTet 2£blemoft. 
Ciel, Cieling, f. Ceil, Ceiling. 
Cierge, s. Slierte, Eorltjé. 
Ciliary, a. fom bører tit $ienfaagene. 
Cilicious, a. forfarbiget af #aar. 
Cill, ». 23inbue$ s 93rt;ft?arf. 
Cimeliarch, s. Coffer, ©acriftan. 
Cimeter, ». t^rfiff ©abel. [Regning. 
Cincture, s. 23elte,Omgtorbnirtg ; 3nb= 
Cinder, s. ©inner, Ijafrbranbte $?ul ; 2(f?e. 
CinderouSj Cindrous, a. fulagtig. 
Cineration, s. $orbr«nbelfc til 2Cffe. 
Cingle, s. ©abelgiorb. 
Cinnabar, s. 3inobet. 
Cinnamon, s. Staneel. 
Cinque, s. fern #ine paa en earning. 
Cinquefoil, s. $emjtngerurt, $emblab. 
Cion, s. tympe, <pobeq&ifi. 
Cipher, s. 3iff«t, 9lul j 2Ka<m i 2r«f. 
Eng I, -dan» Diet, Cir 65 

Cipher, v. a. Sc n. frrttte meb §()iffrer, 
Cipherer, s een fom regner. [regne. 
Circinate, v. a. & n. gi*re en §irfel, 

bedage fig i en Strfel; cirfle. [(Tab. 
Circle, s. (Jirfel, «King ; Omfrebé; ©el* 
Circle, v. a. & n. bet?age fig omfring 

en ting; inbflutte, omringe; ber-age fig 

i en (Jtrfel. [©traataUerfen. 

Circlet, s. liffe Sirfel ; (Ring til hegler; 
Circling, Circly, a. freoébannet. 
Circuit, s. Omfrebé ; £ommerneé JKeife 

i l)?er <Prorinb$ for Gt bolbeKet; «Om* 

Circuition, ». Omfringt-anbrtng ; Om* 
Circular, a. runb, fom en <5irfel. 
Circulate, v. a. & n. circulere, lebe 

om; bringe i Omløb, ubfprebe. 
Circulation, s. Omløb, S?reb$l*6. 
Circulatory, a. circulerenbe; runb. 
Circumamhiency, s. Omfang. 
Circumambient, a. omgioenbe, out* 

(Tuttenbe. [fpabfere. 

Circumambulate, v.n. gaae otyfring, 
Circumcise, v. a. omffiare. 
Circumciser, s. OmfTtarer. 
Circumcision, s. OmfTiarelfe. 
Circumduct, v. a. giøre ugutbig, op« 

bar-e. [Opbavelfe. 

Circumduction, s. Omfringferen; 
Circumference, s. Omfrebé. 
Circumferentor , s. asinfelmaaler, 

Kfirolabium, Snfrrument til Sanb* 

moating. 
Circumflex, s. Sircumfler. 
Circumfluence , s. Omftyben. 
Circumfluent, Circumfluous, a. 

ompi)benbe. [paa Sorgene. 

Circumforaneous, a. fom traffer om. 
Circumfuse, v. a. efe, ubbrebe runbt* 

omfring. [en 2Cxel; fammenruffe. 

Circumgirate, v. a. breie omfring om 
Circumition, s. Omftinggaaen. 
Circumjacent, a. omfringliggenbe. 
Circumligation, s. SBtnb, Ombinbing. 
Circumlocution, s. Omffrwelfe ; Om* 

fiveb; t-ibtlefrig 23rfTrir-etfe, 

Circummured, a. cmgir-en meb OTuur. 

Circumnavigation, s. Omfringfeilen. 

Circumnavigator, s. SSerbenéomfeiler. 

E 66 Cii 

Circumplication, s. OminfUng, $or* 

sifting, [briffe runbr. 

Circumpotation, s. Stiffen i Strebe, 
Circumrotation, s. Ombreining. 
Circumscribe, v. a. omffritfe, inb* 

{froenfe; begroenbfe. 
Circumscription, s. Ontffrtvelfe ; 25e* 

grænbéning, 3.nbffromfning. 
Circumscriptive, a. omffrittenbe, inb* 

ffrcenfenbe. 

Circumspect, a. forfigtig, vaerfom. 
Circumspection, s. ftorfigtigfyeb. 
Circumspective, a. forfigtig, iwfom. 
Circumstance, s. Omflcenbigfyeb. 
Circumstanced, a. befTrepet meb Out* 

ftanbigbeber. [f«tbig. 

Circumstantial, a. omfrombelig; tit* 
Circumstantiate, v. a. bcfTcit>e om* 

Circumvallate, v. a. for(Tanbfe. 
Circumvallation, s. $orjTanbéning$; 

fonfr; ^orfFanbsmng. 
Circumvection, s. Stiøren omfring. 
Circumvent , v. a. fere bag £ufet, be: 

brage. 
Circumvention, s. 33ebrageri. [fring, 
Circumvest, v. a. befloebe runbt out* 
Circumvolation, s. Omftyven. 
Circumvolution, s.Omv>attning, Om* 

breten. 
Circumvolvc, v. a. omttcette , ombrete. 
Circus, Cirque, s. Sircué, aaben ©fue* 
Cisars, Cissors, s. pl. ©ar. [ptabé. 
Cist, s. fiaffe ; £)«ffe, ©ftul. 
Cistercian, s. CEifterctenfermunf. 
Cistern, s. Sifierne, Eanbfum; ©pot* 
Cit, s. 25orget, ©pibéborger. [fiebet. 
Citadel, s. ^«fining t»eb en Stab, ftafW. 
Cital, s. Sabel, 93ejTt)lbning ; ©ræoning 

for fXeften ; 2(nf firing nf et ©teb. 
Citation, s. 3nbji«unelfe ; "JCnffirelfe; 

anført Orb eH. Bui. 
Cite, v. a. inbfræone, anføre, citere et 

©teb jc; anbtage. [anfører. 

Citer, s. ©tcevner, Snbfatber; een font 
Citess, s. 23orgerinbe. 
Cithern, s. (Jttljat, ©uitor. 
Citied, a. font Ijat «Bergerter. 
Citizen, s. 25orger. Cla 

Citrine, a. of Sitron, citronguul; s. 

Stage vefrinbtfr" Str&flal. 
Citron, s. CSitron. 
Citrul, s. iBanbmeton. 
City, s. Stab. 
Cives, s. pi. ©fatotter. 
Civet, s. SeSmerfat; £>eémet, 
Civet-cat, s. ©etfmerfar. [&et. 

Civil, a. ljøflig, artig; -law, romerfF 
Civilian, a. Scerer i ben borgerlige 9?et. 
Civility, s. .frøfugfjeb, 2(rtigl)eb, ©ceoe* 

ligheb. [chutifete. 

Civilize, v. a. giøte fcebelig og befUg, 
Civilly, ad. Ijøfugen, artigt. 
Civism, s. 23orgerbt)b, QJorgerftnb. 
Cizar, v. a. beffiære, flippe meb ©ar. 
Cize, s. ©tørrelfe, Omfang. 
Clack, s. OJJetteflappcrt ; Sarut, Stlapren ; 

©tabbermunb. 
Clack, v. a. fmeffe, ftappre, raSle; 

ptabbre, labe Iftunben tøbe. 
Clacker, s. TOeffeflappect. 
Clack-goose, a. ffotlanbfT ®aa$', f. 

Barnacle. 

Clad, ftebt (to Clothe). 
Claim, s. frorbring, <Panftanb. 
Claim, v. a. giøre #orbring paa noger. 
Claimable, a. fom fan giøreé Jorbring 

paa. [noget. 

Claimant, a. fom giør ftorbrtng pao 
Claimer, s. een font giør frorbring. 
Clam, v. a. & n. future meb en liim* 

agtig 0)iaterie, fange meb Siimpinbe, 

ftabe; iabt tibe 9t*b. [Oftøie, 

Clamber, Clammer, v. n. ftaure meb 
Clamminess, s. 5tt«brigf)eb, ©eigbeb. 
Clammy, a. flam, ftoebrig, feig, ti;f. 
Clamorous, a. ffrigenbe, larmenbe. 
Clamour, s. fybeligt SRaab, ©frig. 
Clamour, v. n. taabe, (Trige oserlnbt. 
Clamp, 8. Stfontpe, Klammet; SBjøite; 

©fipgat; #ob (tegffhen); v. a. inb* 

fnge, fammenføie. 
Clan, s. familie, ©fcegr, ©tamme; 

©eft; 33anbe, Somplot. 
Clancular, Clandestine , a. I>emme* 

tig , forborgen. 
Clang, Clank, v. a. & n. fabe tybt 

ett. ftingc; li;be, ftinge; ffaae fammen. Cia 

Clangor, s. ttompetffralb, 33aa0engni;. 
Clangous, a. ftcetf tybenbe. [flinge. 
Clank, s. Ø?a£len, klirren: v. u. raéle, 
Clap, s. Knalb, Sfralb, Smelb, Slag ; 

Sryppert ; at one -, paa eengang. 
Clap, v. a. & 11. flaae, bante, f lappe 

(meb Jipanberne); fnalbe; paalagge; 

- up, faae i Stanb; inbflutte, inb= 

prtffe, inbfparre; fomme raff Ijen, inbjc. 
Clap-hoard, s. £ønbe*Stav. 
Clapper, s. een forn flapper ineb #ans 

terne; OTiOflef lapper; JDørljammet 

Kloffefnevel. 
Clapperclaw, v. a. ubffielbe, [juble. 
Clare-obscure, s. SySbunfel, Sué o 

Stygge i OJiaierie. 
Claret, s. Slavet, røb 93iin. 
Clarichord, e. Slavicimbal. 
Clarification, s. Klaring, 2Cfflaring. 
Clarify, v. a. giøre flar, flare. 
Clarion, s. Clarinet. 
Claritude, Clarity, s. Klaryeb. 
Clarty, a. \><xai>, (Tibrig. 
Clary, s. Sfaleie (Urt). 
Clary, v. n. fTrige gtennemtrangenbe. 
Clash, s. ©log, Klirren; » DJcobffgelfe, 

Sratte. 
Clash, v. a. & n. fTaae mob fjinanben; 

* vare imob, Ijinbre, mobfatte flg. 
Clasp, s. -fccegte, Spanbe ; Omfat» nelfe. 
Clasp, v. a. fpanbe til; b«fi* fammen; 

omfavne. 
Clasper, s. 9?anfe paa Stnngbønner, 

aStnfctuer jc; pl. Klamre, #oger. 
Class, s. Slaffe; 9?ang, Orben. 
Class, v. a. inbbele i §la£fer ; fatte i 

Orfcen. [en dlaffe ; flaéfijT. 

Classic, Classical, a. font ljører til 
Classify, v. a. inbbele i (Staffer. 
Clatter, v. n. larme, ftime, fløte; f la* 

pre, tratteS; labe Wunben løbe. 
Clatter, s. 0?afTen, Klingen; Sarm; 
Claudent, a. inbfluttenbe. [Sratte. 
Claudicate, v. n. fcalte. 
Claudication, s. #alten. 
Clause, s. Slauful, itrtifet t en (Jon? 

tract, Slutning; Satning. 
Claustral, a. flofhrlig. 
Clausure, s. 3nb|Tutmng. Cle 67 

Claw, s. Klo. 

Claw, v. a. fløe; fmigre; fønberrive. 

Claw-hack, s. Smigrer. 

Clay, s. Seer, £5i;nb. 

Clayish, Clayey, a. leret, leeragtig. 

Clay-pit, s. £eergrav. 

Clean, a. reen, nat; uftylbig; gist; 

raff, ferm ; ad. gan|Te, albeleS. 
Clean, v. a. renfe, pubfe. 
Cleanliness, s. 9?eenlig{)?b, 9?atl)eb. 
Cleanness, s. Sttatfyeb, %b|Tl)eb; 3iit* 

ligbeb. [afrafTe. 

Cleanse, v. a. renfe , giøre reen, ftylle, 

afvoffe. [ub ; afførenbe TCibbel. 

Cleanser, s. een font giør reent, feie; 
Clear, a. flar, tyé, fHnnenbe; reen, 

ufTulbig, tybelig. 
Clear, v. a. & n. giøre flar, tyé ; op* 

flare; giøre reen; torttage, rømme op; 

frifienbe, opljave; eplive; flared, op* 

flared ; * befrieg. [febbel. 

Clearance, s. Sfibéflarering; £olb* 
Clearer, s. een font reengiør, polerer. 
Clearness, s. Klarbeb, ©lanbé, 2i)be* 

ligl)eb; 9?eenl;?b. [velfe. 

Clearstarch, v. a. fKve %»\ meb Sti* 
Cleave, v. a. & a. f løve; revne, fplit* 

tes al>; fyange faft veb, l>olbe fig til. 
Cleaver, s. 33ranbeøre; 23ranbefløver, 

*>otteÉoiv; Slagteré .Øre; løéagtigt 

fraft fruentimmer. 
Clef, s. Siavté i OXufifen. 
Cleft, s. «Kevne, Spraffe; ftøvebe, fløs 

vet (af to cleave). [tøiel. 

Clem, v. a. & n. brabe veb Sult; fulte 
Clemency, s. CWilbljeb, Øtaabe ; SBenlig* 
Clement, a. milb, naabig,venlig. [fjeb. 
Clench, Clinch, v. a. fammenbrage, 

fni;tte (9iaven); vagne et Søm. 
Clepe, v. a. falbe, navne. 
Clergy, s. QJeifUiglKben. 
Clergyman, s. geiftlig OJcanb. 
Clerical, a. geijllig, benyørenbe til 

©eifHtgljeben. 
Clerk, s. geiftlig OTcmb, Klerf, ©egn ; 

Sfri^er ; Sefretar. [Smbebe. 

Clerkship, s. 2>egné @mbebe, Sfriver* 
Clever, a. artig , befyanbig , nat, bejfe» 

ben, funf. 

E 2 68 Cle 

Cleverness, s. SBetycenbigbeb, $cerbig* 

h(t>, 9tcerl)eb. 
Clew, s. 9tøg(eftaab ; Sebettaab. 
Clew, v. a. gitte Settene op ; lebe, føre. 
Click, v. n. & a. piffe, banfe; bortfifTe. 
Click, s. «petpcnbtfelené ©tag , fiffen ; 

Sørflinfe. [fiøbe. 

Clicker, s, een font fatbet $t>lt inb at 
Clicket, s. S^rfjannner. 
Client, s. Client, font ffrger 23ef?att?tfe, 

forben jc; Silljcenger. 
Cliental, a. ofl)«ngig. 
Clientele, s. Slientffab. 
Cliff, s. fteil Alippe, «Baffe, 
Cliffy, Clifty, a. fjeil, fltppefulb. 
Clift, s. fieil 23affe; 0?e»ne, ©praffe. 
Climate, Climature, s. JpintnteU<£gn ; 

v. n. boe. 
Climb, v. n. f tytte, feature. 
Climber, a. Starrer, fltytter. 
Clime, s. Stinta ; £anbfir«fning. 
Clinch, s. tttetubigt Orb , Otbfpil; T. 

2fnferflif. 
Clinch, v. a. botbe tneb deepen, frtytte 

SHceven; bolbe faff; b#ie om, nitte. 
Clincher, s. 2tnfer i en OTuur, fleam* 

pe ; een font btuget tttetybige Orb, Otb* 

fpif. 
Cling, v. a. & n. f tynge fig tit, fjcenge 

tteb ; * ttocre of een Evening ; ubttfrre ; 

ubtmeé, ubtcereé. 
Clingy, a. flcebenbe. 
Clinic, Clinical, a. upaffetig, f»g, 

fengeliggenbe. [$fttfgfel)ul. 

Clink, s. flingtenbe St;b, Ålingen; 
Clink, v. n. & a. flinge; gienf tinge. 
Clinker, s. OTuurffeen, at brofoegge nteb. 
Clinquant, a. gtintrenbe, font £afm; 

s. ftlittergulb, £af)n. 
Clip, v. a. fficere of, beffioere, afflippe ; 

omfamne, omgitte; afbibeOrb; s. $aat 

teftipning. [beftipper. 

Clipper, s. Altppet, 23ef?i«ret, een font 
Clipping, s. "Wffalb af Alipning. 
Cliver, s. ©teenfløttet; ©lagteté tøft. 
Cloak, s. floppe, flaabe ; tyaaff ub. 
Cloak, v. a. fftule, bceffe ; *befmpffe. 
Cloak-bag, s. 93abf«f. 
Clock, s. ©lagu()tj ©piffet poo en Clo 

©trflmpe; 53aggefmeb; -dial, -face, 

©ifferblab; - maker, Ubrniager; - 

setter, flloffer. 
Clock, v. n. fluffe, loffe ; s. flluffen. 
Clock-maker, s. Uljrntager'. 
Clod, s. Altunp 3orb; Sjølpet. 
Clod, v. n. & a. flntnpe fig, lobe fatu* 

men; fafie nteb Sorbflumper. 
Cloddy, a. Humpet, fainntenfoben ; * 

grott, flet, foragtetig. [Ijotteb. 

Clod-head, Clod-pate, s. JDummet* 
Cloff, s. oaben Aloft i et SBierg. 
Clog, s. T>KQt, Jpinbring, fllobé; Ottet* 

fPo ; #angejern. 
Clog, v. a. & n. befttcere, betynge, bin* 

bre, leegge noget i 35eien; Ube fantnten, 
Clogged, a. forfunbret. [flanbfe. 

Clogginess, s. &inbting, 93eftt«t. 
Cloggy, a. til Jpinbet, befttatlig; fot» 

ftoppenbe. 
Cloister, a. Aloffer. 
Cloisteral, a. flofterttg. 
Cloistered, a. font boet i et Atofiet ; 

* flofterttg, eenfont. 
Cloister up, v. a. inbfTutte i et Alofiet. 
Cloom, v. a. tilftoppe, tilfline meb floe* 

benbe Xing. 
Close, a. toet: tttbagefjolbenbe ; famine* 

lig, ffiult, inbfhtttet; fnet-et; matf; 

melanfolff ; n*ie; agtpaagtttenbei fpat* 

font ; farrig. 
Close, s. ©lutning; SiljTutning , Snbe; 

£>cianbgent«ng ; <Paufe; inbeluffet©teb; 

Aobbel, SDffe. 
Close, v. a. & n. luffe, ttfluffe; til* 

fpunbfe; bel)«nge; flutte en fKegning; 

inbfTutte; luffe flg; leegeé ; ene$, forene 

fig nteb ; fontme i ^aanbgentceng. 
Close-bodied, a. ffuttenbe test til £e« 

gentet. [rig, nibjT. 

Close-fisted, Close-handed, a. giet* 
Closely, ad. optnoerffomt; bentmeligen; 

forfiitt; ffiult; luffet. 
Closeness, s. 2«tl)«b, 9t«rl)eb tteb 

fiinanben ; tattéljeb, #emuteUgl)eb. 
Closer, s. een font enbet, afgiøt; T. 

©luttefieen. 
Close-stool, s. SRatffritn. 
Closet, s. flabtnet, ttbet 23«refff. Cio 

Closet, v. a. & b. fotvate i et RabU 

net; gaae inb i et ^alunet. 
Closure, s. SnbiTutning ; bet, noget 

inbflutteé meb ; Omftebé ; forening ; 

(Elutning. 
Clot, v. n. flumpe fig , bange fammen ; 

s. Stump; * Slobé, Soémet. 
Clot-bird, s. SBlaafob, $alf. 
Clot-Lur, s. 6freppe, fTot 23otte. 
Cloth, s. Slcsbe; tøi; £a>rteb. 
Clothe, v. a. flo»be, iføre. 
Clothes, s. pi. Slcebtt, Stagt. 
Clothier, s. Sl«be s $abtiføt, Sl«be* 

hanbler. 
Clothin, s. 33efl«ben, Staber. 
Clotshearer, s. OverfFicerer. 
Clotter, v. n. ^ørfne, løbe fammen. 
Clotty, a. fulb of Stumpet; baatb, 

tung. 

Cloud, s. <5h); %Met; ttoengfel, #ob. 
Cloud, v. a. & n. fctmøtfe meb Sfuet, 

gtøre møtf; forfune meb ^Mettet; 

bebceffeé meb ©fuet. [tebær. 

Cloud-berry, s. 23ietg*Sitfeb«t ; Ottul* 
Cloudily, a. full) af 6fuet; mørf, 

plettet. 
Cloudiness, s. tufyeb i duften, mørft 

SBeirligt; OTangel paa ©lanDS. 
Cloudy, a. ovetttuffet meb Sfyetj 

mørft, flettet; melanfoliT. 
Clough, s. Sløft, £al; Slippe; tilgift; 

23tutrot>«gt. 
Clout, s. Stub, £ap ; £iulfftnne j * #te.» 

ftgen; - nail, Sfeføm. 
Clout, v. a. bøbe, lappe; beftaae meb 

3?rn; fctbinbe meb en 2>ug. 
Clouterly, ad. ufTiffet, plump. 
Clove, s. 91 e ffife (<Specetie) ; - gilly- 
flower, s. fylbt Oieffife (Q5tomft). 
Cloven, a. flepet font en ©affel. 
Clovenfooted, a. fom bat ftøvebe 

ftobfcer. 

Clover-grass, s. Sløser, ©fovfnrer. 
Clown, s. gtot> 23onbe, teipet. 
Clownery, s. ©tovfyeb, ØJaabeb. 
Clownish, a. bonbogttg, tølpetagtig. 
Clownishness, s. bonbagtig, tølperag» 

tig Rcefcn. [tilnagle. 

Cloy, v. a. matte, fyfoe tnbtil SSfelljeb; Co a 69 

Cloyless, a. fom iff e moetter, fparfomt. 
Cloyment, s. OJiamelfe, Oøerfttlbning. 
Club, s. Søtte, fottti)f ^ttjgel; €am< 

menfomft af 55ennet; Stub. 
Club, v. u. & a. gbe fin SCnbeet i et 

©tlbe; betale et ©ilbe. 
Clubbed, a. f v at, plump. 
Clubbish, a. plump, tølpetagtig. 
Clubfooted, a. fom I)at ftumme $£b* 
Cluck, v. n. fluffe fom en #øne. [tiv. 
Clue, f. Clew. 
Clump, s. Stobé, Stump. 
Clumper, v. a. & n. banne font Stum* 

pet, giere f lumpet; blive ftumpet. 
Clumpered, a. ftumpet, flobfet. 
Clumperton, s. teipet. 
Clumps, s. gtot> tølpet, Sumrian. 
Clumsiness, s. uffiffet, tølperagtigt 

iBafen. [plump. 

Clumsy, a. ufTiffet, tung, ubefyanoig, 
Clung, a. fantmenboengenbe, flabenbe; 

inbiTrumpet. [ben. 

Clung, v. n. blive tør , infctørte; fate 
Cluster, s. -Ginbtue^Slafe ; Jpob, Sam* 

ting, Slunge. [i Slafet. 

Cluster, v. a. & n. famle i £ob; me 
Cluster'd, a. flenget fammen, i «Sfof* 
Clustery, a. .^taferiié. [fertil. 

Clutch, v. a. grtbe meb iHaven. 
Clutch, s. ©reb ; pl. Støer, #anbet. 
Cluth-sisted, a. fattig, fnap, gnietag* 
Clutter, s. £atm, <Støi, 23uloet. [tig. 
Clutter, v. n. gtøre Sann, bulbte; 
Cly, s. £omme. [famle fig i en #ob. 
Clyster, s. Slifteet. 
Clysterize, v. n. btuge Slifieer. 
Coacervate, v. a. famle i Snnge. 
Coacervation, s. ©ammenbi;ngning. 
Coach, s. Såtet; v.n. fiøre, vare Subff. 
Coach-box, s. Subffefabe. 
Coach-man, s. Subj?. 
Coact, v. ii. fammenvirfe. 
Coaction, s. tvang. [be. 

Coactive, a. tvingenbe, fammenvirfen* 
Coadjument, s. Webbietp, 23iffrmb. 
Coadjutant, a. mebvirfeube, bietpenbf. 
Coadjutor, s. OJiebliielper. 
Coagment, v. a. famle, fammenljobe. 
Coagmentation, s. Sammenbimgelf*, 70 Coa 

Coagulate, v. a. & n. febe fantmen, 

bltoe ri)f, fifrrfne; la&e ftt;rfne. 
Coagulation , s. ©antntentobnmg, 

©torfnen. 
Coal, s. Sut f - man, Sulkier. 
Coal, v. a. & n. branbe til Sul $ mcetfe 

nteb Sut; blive fit Sut. 
Coalery, s. Sutgrube. [ning. 

Coalescence, s. ©antmenflob, $ore* 
Coalescence, Coalition, s. Sore? 

ning, ©ammenooren til fet Segeme. 
Coalition, s. {forening, {forbunb. 
Coalize, Coalesce, v. n. fotene fig. 
Coal-mouse, s. TOuéwit ($ug(). 
Coal-pit, s. Sutgrube. 
Coaly, a. font inbefjotbet Sul. [eftec. 
Coaptation, s. tilpasning, Snbretning 
Coarct, v. a. inbfnibe, gitfre fncetter. 
Coarticulation, s. SebemobeneS ©am= 

menføielfe. [ret. 

Coarse, a. ringe, gro», (Tet, roa, upole* 
Coarsely, ad. grot>t, poa en gro» 

07?aabe. 
Coarseness, s. SKingfyeb, ©rouljeb. 
Coast, s. Suff, ©tranb*Sant. 
Coast, v. n. feile lange nteb St;f}en. 
Coaster, a. een forn boet paa StjfJenj 

een font feiter fangs meb StofJen. 
Coat, s. Siole; 23onbel)t)tte ; #ub af et 

Sut ; - of mail, tyanbfer. 
Coax, v. n. fntigre, l)t;fle for, fTebffe. 
Coaxation, s. ©migren. 
Coaxer, s. Smigrer. 
Cob,s.#o»eb, ©pibé; cobweb, ©ptnb, 

Spinbe&ow ; * ©nate. [f«gl). 

Col> (Sea-cob), s. 9?.øbnaffe ( l £anb* 
Cobble, v. a. piffe ©foe ; fuffe. 
Cobbler, s. ©foefliffer, puffer. 
Cob-iron, s. 23canbbuf, Sfbbuf. 
Coble, s. fttjterbaab. 
Cob-loaf, s. tnub Sage, $tab*25tøb. 
Cob-nut, s. ©lag* #affeln*bbet; S&øt* 

ne«Seeg nteb 9føbbet. 
Coboose, s. Sabi;$, ©fibSfioffen. 
Cob-web, s. ©pinbefofew 
Cocciferous, a. font bærer 33«r. 
Cochineal, a. ©farfagen$=Orm, §o* 

d;enitfe. [net. 

Cochleary, a. fTruebannet, fnegleban* Cod 

Cock, s. #ane; 25eitf)ane; Opfæftning 

paaen#at; #ane i enSønbe; Jp^eftaf; 

liben 33aab; Otbfører i en Stub; £an* 

nen af ©maafugle; f. <S. - sparrow, 

#anfpurt>. 
Cock, v. a. & n. trceffe £anen op paa 

et ©ewær; fatte &* i ©taf ; fatte op i 

Seiret ; fneife , ttære flolt. 
Cockade, s. Sofarbe. [#ane. 

Cockahoop, s. font gt>t fig til, font en 
Cockall, s. 23tfrne*Seeg nteb 33een. 
Cockatrice, s. FBaftlifF ; £ore. 
Cock-boat, s. 23aab, font bører tit el 
Cocked, a. opfmfrflet. [©fib, Solte. 
Cocker, v. a. fiete for, giote meget af ; 

opbrage (Tet. 
Cocker, s. ben font opføbev £aner til 

A^anefegtning; fiffet af famine. 
Cocket, s. Jotbfebbet, ^affeerfebbef. 
Cocket, a. munter, fpobff, mobtfiffig. 
Cock-horse, s. font er til £efi; triunts 

Vfyerenbe. 
Cockish, a. boterff, forlibt. 
Cockle, s. OJiuéling ; Sotnblomfl. 
Cockle, v. a. faae 9?»nfet. 
Cockle-stairs, s. pl. 23inbefttappe. 
Cock-loft, s. Bvetfte Soft n«ft t»eb 2a* 

get, £anebi«lfen. [fegtning. 

Cock-match, s. SBabbemaal t»eb #ane* 
Cockney, s. #iemfabning fra Sonbon. 
Cock-pit, s. ©teb I)t»or #anet fTaaeS. 
Cockrel, s. ung #ane. 
Cocks-comb, s. #anefam; en{?antaff, 

Sapé, ©ptabebaffc. 
Cocksure, a. albeteé tné. 
Cockswain, Cockson, s. £U"»arteer* 

meficr paa et ©fib. 
Cocoa, s. CEocoénab. 
Coctile, a. bågt, btænbt. 
Coction, s. Sogning, 25agning. 
Cod, s. ©tofftjf ; SBcetg om 22rter; #o* 
Code, s. Sovbog. [vebpube. 

Codicil, s. £itf«g tit et Sejkmente. 
Codiniak, s. Warntelabe af CVvoeber. 
Codle, v. a. fmaafoge, foge fagte, tabe 

foge fagte. [23leegftff. 

Codling, s. Soge*SSb(e, et fogt SCble; 
Cod-piece, s. SBuxeftap, «Buxelat^. 
Cods, s. -ungen paa et Wanbé Sem. Coe 

Coefficacy, Coefficiency, s. Sfe&* 

ttirfntng. 
Coefficient, a. mebttirfenbe. 
Coemption, s. Opfiøben. 
Coequal, a. lig i Wagt, 23cerbigl)eb eH, 

ØJang; i famine Silfmnb. 
Coerce, v. a. inbffrcsnfe. 
Coercible, a. tt>angém«éjig ; forn fan 
Coercion, s. Sttang. [inbfFrcenfeS. 
Coercive, a. ttttngenbe, inbffrcenfenbe. 
Coessential, a. lig i SBoefen. 
Coetaneous, a. font tetter tit famine 
Co eternal, a. lige epig. [Sib. 

Coeval, a. famtibtg. [ten, 

Coexist, v. n. ttave tillige meb en an» 
Coexistent, a. font tillige er til meb 
Coffee, s. Saffe. [en anben. 

Coffer, 8. Stttffert, SlifU, 2at)t; v. a. 

fetttave i en Staéfe. 
Cofferer, s. ©faiforttarer, ©fatmefter. 
Coffin, s. Sigfifte; S?rcemmerl)nué ; v. 

a. lægge t en £igfif}e. 
Cog, s. Saffe paaet#iut; Slage SBaab; 

Dpbigtelfe, &øgn. 
Cog, v.a. & n. giore toenber i et #iut; 

fmigre, l)pfle, bebrage; fnibe Socrnin* 

gerne; to — upon, paafnaffe. 
Cogency, ». 93olb, Wagt. 
Cogent, a. tttingenbe, mcegttg til at 

ouerbettife, ottertpbenbe. 
Cogger, s. ©migrer, #pfler. 
Cogitable, a. tomfelig. 
Cogitate, v. a. tcenfe, betoenfe. 
Cogitation, s. Somfen, ZanU, Otterfag. 
Cogle-stone, s. liben ©teen, ffcaupe* 
Cognate, a. befToegtet. [fteen. 

Cognation, s. $orttanbtf?ab, ©tcegtffab. 
Cognisance, s. Sttenbelfe; Slunbffab; 

D?anbfagning af JKetten; hettene Slien- 

belfe. [ver tilfienbr. 

Cognisee, s. ben, font ©trafbPber bli* 
Cognisor, s. ben, fom tilfienber ©traf> 

bober, [ning. 

Cognition, s. S?nnbj?ab, Otterbettiié* 
Cognominal, a. af famine 9?atm. 
Cognomination, s. Silnattn. 
Cognoscence, s. ©rfienbeffe, Stunbffab. 
Cognoscible, a. fom fan evfienbeé. 
Cognoscitive, a. - faculty, <Srfien* Col 71 belfe^ePne. [ning. 

Cogue, s. £ram, ©napé; £)rif af #on* 
Cohabit , v. n. boe fantmen , lette fant* 
Cohabitant, s. Webbeboer. [men. 

Cohabitation, s. SBeboelfe fantmen; 

Silftanb at leue fantmen font Wanb eg 
Coheir, s. OJiebarping. [Stone. 

Coheiregs, s. {fruentimmer, font l;ar 

lige Seel i 7Ltv. 
Cohere, v. n. Ijcenge tteb Ijtnanben; 

fontnte ottereenS, paffe. 
Coherence, Coherency, s. ©ammen* 

bccng, oorbinbelfe. [eeneflemmenbe. 
Coherent, a. fantmenbcengenbe , otter* 
Cohesion, s. legemlig ©ammenljoeng ; 

nøie Jorbinbetfe. 
Cohibit, v. a. afl>olbc fra, fjinbre. 
Cohobate, v. a. befiiffere nof «ngang. 
Cohobation, s. gientagen ©epilation. 
Cohort, s. Sobort, £ob Jobfolf (Ijod 

9? outer ne). 
Cohortation, s. Opnwnmng. 
Coif, s. Jpottebttft, Jpovebfcct; SurifH 
Coiffure, s. £ottebppnt. [put. 

Coigne, s. .ftiorne ; Slile. 
Coigne, Coigny, v. n. lepe af UbfueU 
Coil, s. ©tøi, 2arm. [fer. 

Coil, v. a. Icegge fantmen, ttifle op. 
Coin, s. ?7h;nt, ^Jenge; Sterne; v. a. 

ptcege, mynte. 
Coinage, s. Dflpntning ; røynt, <Proeg. 
Coincide, v. n. trceffe fantmen, fremme 

ottereené. [eenSfremmelfc. 

Coincidence, s. ©ammentvccf, Otter* 
Coincident, a. font tilbroger fig paa 

en Sic; font trccffer fantmen; otter* 

eu£fremnten*e. 
Coindication, s. ©ammenflemmelfe. 
Coiner, s. OJipnter, OJipntmefrer. 
Coit, s. ©five at fafre meb. 
Coition, s. fiobetig 23eblanbelfe, fiøbe» 

lig Omgang. 
Cojoin, v. n. forene fig meb en anben. 
Coke, a. afftfottlet ©tcenful. 
Coker, s. 2>aglonner, 3(rbeibéfarl, 

©fibofarl. 
Cokers, s. pi. $tfFerjim>ter. 
Cokes, s. 9?ar. 
Colander, s. SptjTag, SUrreetflcefce 72 Col 

Colation, a. ©ten, Sintering. 
Colature, a. filtrering, ©ien ; bet, fom 

er giennemfier. 
Colbertine, a. ©lag$ kniplinger. 
Cold, s. Si'ulbe; Snue; a. folb, forfroS* 

fen ; to catch -, forfiøle fig. 
Coldish, a. noget folb. 
Coldly, a. paa en folb, folbjlnbig < XHaat>t. 
Coldness, a. 5lulbe, kolbfinbigljeb. 
Cole, Cole-wort, a. S?aal, Siaaturt. 
Colibert, s. $righ?en. 
Colic, s. Solif, 33ugvrtb. 
Coil, v. a. omfavne, tåge om halfen. 
Collapse, v. u. falbe fammen, begive 

fig faminen. 

Collapsed, a. inbfalbet. 
Collapsion, s. ©ammenfatben. 
Collar, a. £alébaanb, #aléfnu;ffe, #alé* 

f cave; #al$fobbel paa en #ejh 
Collar, v. a. tage veb Graven; ruffe 

fammen. 
Collate, v. a. bolbe en ting imob en 

anben; unberføge; to -with, bott- 

give et geifttigt <£mbebe. 
Collateral, a. ©ibe veb ©ibe, Ijielpenbe, 

mebvirfenbe; a. pi. ©Iccgtninge paa 

©ibelinien. 
Collation, s. Sammenligning , Signet* 

fe; geiflligt Smbebeé SBortgivelfe; tras 

ctement. 

Colleague, s. (Smbebébrober, Æolfega. 
Colleague, v. a. forbinbe fig meb. 
Collect, v. a. inbfamle, famle rilfam* 

men, (Tutte; fatte fig. [brager. 

Collectaneous, a. famlet, famnten* 
Collection, s. Snbfamting, ©amling ; 
Collectitious, a. famlefc [Slutning. 
Collective, a. famlet, fammenfattet. 
Collector, s. Samler, font tnbfamter 

Meet eff. ©fat. 
Collegatary, s. OTebarving. 
College, s. Soffegtum, #orfamling. 
Colleger, s. OTeblem af et Collegium. 
Collegial, a. coffegiatff. [Collegium. 
Collegian, s. Stubent , Weblem af et 
Collegiate, a. fom inbet)olber et Sol* 

legiiim ; inbrettet eftec et (Joffegtum ; 

- church, (Eollegialfirfe. 
Collegue, ». Collega, Webbielper. Col 

Collery, s. SSulgrube, £ulf)uu$. 
Collet, s. 2>eel af en King, bvort Ste* 

nen inbfatteS. 
Collier, s. Steenfutøfjanbler; ©teen* 

fulffib ; SteenfulSgraver. 
Colliery, s. 5?u(grube; £ult)anbet. 
Colliflower, s. 3Momfaal. 
Colligate, v. a. fammenbinbe, forene. 
Colligation, s. Samntenbtnbing, $or« 

ening. [ten; ©igte, OJiaai. 

Collimation, Collineation , a. Sigs 
Colliquable, a. fmelteltg, oplefelig. 
Colli quament, s. ©meltningj bet 

©meltebe ; #lu$. 
Colliquate, v. a. & n. blive ftybenbe, 

fmette, giøre ftybenbe. [ning. 

Colliquation, a. ©meltning, Qylvt* 
Collision, s. Sammenflfrbning, Colli* 

fion. [fitffet. 

Collocate, v. a. ftille, fcette ; a. orbnet, 
Collocation, a. SammenloegyelfefOrb* 

nen. 
Collogue, v. a. give fabe Orb, fmigre. 
Collop, s. ti>nb ©five &tøb; * 23aw. 
Colloquy, s. ©anttaie. 
Collow, s. ©ob, tfimrag. 
Collucfancy, s. OJJobflriben. 
Colluctation, s. OXobfigelfe, ©trib. 
Collude, v. i). fpiffe unber JDaffe meb 

en anbcn, bebrnge. 
Collusion, s. bemmeitg ftorflaaelfe, 
Collusive, a. fvigagttg, bebragelig. 
Colly, s. ©ob , bet ©obebe paa Sliebler, 

potter ic. 
Colly, v. a. fpcerte meb Stut. 
Colly-flower, s. 23lomfaal. 
Colon, s. Colon, £>obbelpunft; ttn flore 
Colonade, s. 9?«ffe <piffarer. [tarm. 
Colonel, s. Dberfh [fteé SSoerbigbeb. 
Colonelship, Colonelcy, s. en Ober* 
Colonial, a. fom vebfommer et Coloni; 
-produce, kolonialvarer. 
Colonical, a. fom vebfommer 2fger* 

brug. [kolonier. 

Colonise, v. a. befolfe, befoette meb 
Colonist, s. ColonilT, 9li;boer. [nier. 
Colonization, a. Wnlceggelfe af Colo* 
Colony, s. Coloni, <piantef}eb. 
Colophony, a. £olopr)onium, #arpir. Col 

Coloquintida, s. CSotoqtiint. 

Colorate, a. fatlet. 

Coloration, s. Jaroning, Jatbe. 

Colorific, a. faroenbe. 

Coios8, s. l)fii Statue. 

Colossean, a. coloffaC, af Kiampe* 

Størrelfe; meget jior. 
Colour, s. Jaroe; Sfin; * Joreoenbing. 
Colour, v. a. faae Jaroe, f«oe f»9 ; 

anftryge meb Jaroe; befnttoffe. 
Colourable, a. font bat ©fin af noget, 

rimeligt, fanbfunligt. [en $ing. 

Colourer, s. een fom fatter Jaroe paa 
Colouring, s. Jaroning; S8efntt;ffe(fe. 
Colourist, s. Sffununerer, fom fatter 

Jaroe paa. 
Colourless, a. faroebé, gtennemfigtig. 
Colours, s. pi. Jane, Jlag. 
Colp, s. Slag ; fBih, 
Colstaff, s. #aoebom. 
Colt, s. Jpingft; J*>1; £ap$. 
Colter, s. «pioojern. [faab. 

Coltish, a. fom bat Suffer; ooergioen, 
Colts-foot, s. #efW)oo (Urt). 
Colt-staff, s. Jpaoeftang, #aoebom. 
Columbary, s. 2)uel)uu$. 
Columbine, s. 2(ffeleie (glante); Jar* 

oe imeffem r*b og oiolblaa. 
Column, s. Støtte, «piffe; en iD-eef 

Cropper; bet baloe af en Sibe i en23og. 
Columnar, a. bannet font en Swtte. 
Coma, s. Sooetøge. 
Comart, s. Contract. 
Comatose, a. fooetøg. 
Comb, s. Kam; Strigle. 
Comb, v. a. famme. 
Combat, s. Slag, trafning, Jagtning. 
Combatant, s. Kampet, OJiobffriber. 
Combate, v. a. fagte, ftribe, fampe, 
Comb-case, s. Kamf utteral. [beffrtbe. 
Comber, s. Kantmet, Ulbfammer. 
Combinable, a. forenelig. 
Combinate, a. forlooet. 
Combination, s. (Combination, Jot* 

binbelfe, Jotening. 
Combine, v. a. forene, forbinbe; for* 

binbe fig bemmeligen. 
Comburgess, s. OTebborger. 
Combust, v.a. fotbranbe 5 a. fotbtanbt. Com 73 

Combustible, a. font fan branbeS. 

Combustibleness, Combustibility, 
s. Jorbranbeligljeb. 

Combustion, s. Jorbranbeffe; Opror. 

Come, v. n. fomme; to - about, 
Ijanbe fig, gaae om, breie, Oenbe fig (oin 
SBinben); to - at, naae, erlange; to 
- by, erbolbe, fomme til; to - in, 
gioe efrer; to - in for, giere Jorbring 
?aa ; to - in to , f omme til £tetp ; 
inbgaae noget ; to - into , forene fig 
nteb, blioe enig i; to - off, unbftøe, 
fTippe; to - on, fomme frem, trioeS; 
to - out, ftøbe ub; opbageé; to - 
out with, goe Suft; to - to, belobe 
fig ; beoilge , famtnffe ; to - up , ftøbe 
op af Sorben; fomme t 33rug; to - 
up to, naae; to -up with, inbbente; 
to - upon, anfalbe ; to - short off, 
oare ringere i, feile i. 

Comedian, s. (Somebiant, Sfuefpiffet 

Comedy, s. Sfuefptt, (Somebie. 

Comeliness, s. Smufljeb, Sefiogelig» 
beb, Saffeligbeb, Selanftanbigbeb. 

Comely, a. fmuf, jiirlig; mM, bebage 
lig, taffeltg. 

Comer, s. Kommenbe, een fom fommer. 

Comet, s. Komet. 

Comfit, Comfiture, s. Sonfect. 

Comfit, v. a. tølte, fuffre. 

Comfort, s. Zt&ft, Jomøielfe. 

Comfort, v. a. trifle, ftt;rfe, glabe. 

Comfortable, a. trafMig, fowoielig; 
bebagelig. [getigbeb, a3ef>ageligf)eb. 

Comfortableness, s. Sinbring, OJ10* 

Comforter, s. drøfter. 

Comfortless, a. trøfteéltfS. 

Comfrey, s. Kulfufferrob (glante). 

Comical, a. comifT, IbfHg, løierlig. 

Corning, s. Komme, 5ftarmelfe. 

Corning, a. bereboiffig, fom hM £i;fi 
til noget ; letfinbig ; løé $aa Staaben. 

Comma, s. (lomma. 

Command, a. 93efafing. 

Command, v. a. bt>be, befale, tegiere. 

Commandatory, a. bybenbe, befalenbe. 

Commander, s. #oerjle, 93efalings\« 
manb. 

Commandery, s. OtbemJptoebenbe. 74 Com 

Commandment, s. befaling, SBub. 
Commandress, s. Sommanbantinbe. 
Commandry, s. Otbenétibbeté ©ob$. 
Commemorable, a. niKtfttætbig. 
Commemorate, v. a. bøitibelig «in* 

bee; omtale; fottælle, metbe om. 
Commemoration, s. Omtalen; l)*itU 

belig <5"rinimng; ^ortatfincj. 
Commence, v. a. & n. begimbe; tnge 

en ©cab tteb et 2Ccabenue. [motion. 
Commencement, s. 33egt;nbelfe*, <Pto* 
Commend, v. a. totte, rofe, anbefale. 
Commendable, a. toeéttcecbtg, ptifelig. 
Commendably, ad. \>aa en toeépacbig 

3£*ab*. 
Commendam, s. et geifHigt ®ntbeb$ 

SSeftytetfe tnttit bet bliver befat. 
Commendation, s. Sott, 0?oeé, 2(n- 

befaling. 
Commendatoiy, a. anbefatenbe, to* 

fenbe; s. een font fotefknet et Éebiøt 

.«alb. 
Commensality, s. ajotbfelffab. 
Commensurable, a. font fan maaleé. 
Commensurableness, s. lige $otl)olb, 

S-otbolbsmoeSft'gbeb. [fotl)olbgnm$fig. 
Commensurate, a. font fan ubmaaleé ; 
Commensuration, s. lige* Silmaaltng, 

OTJaaling ntcb lige Wacii; ftotfjolb. 
Comment, s. Itblaggelfe; ftovflating ; 

2(nnt«rfning. 
Comment, Commentate, v. a. ub* 

Icegge, fotflate, gietc *Hnm«rfninget. 
Commentary, s. Sommentat; Jotfla* 

ting; £>agbog. 
Commentator, Commenter, s. Som- 

mentatot, $otflatet, een font giet "Jin; 

mcetfninget. [ber, fotftilr, falifr. 

Commentitious, a. opbigtet, opfpun* 
Commerce, v. n. btive £anbel ; batte 

Omgang, «Samquem meb een. 
Commerce, ». #anbe(; ©emeenffab, 

Omgang. [len, pantele». 

Commercial, a. font bøtet til Jpanbe* 
Commere, s. faettebS Sttobet. 
Commigrate, v. a. ubttanbte. 
Commigration, s. Itb^anbtittg. 
Commination, s. Xtubfel. 
Com minatory, a. ttuenbe. Com 

Commingle, v. n. & a. blanbe ftg 

fammen ; blanbe famnten. [bee. 

Comminuible, a. fom fan føntetgni* 
Comminute, v. a. ffrnbetgnibe, puU 

tterifete, ftøbe t <5tk;ffet. 
Comminution, s. Sønbetgnibning, 

$enninbjTelfe. [Ubenbeb. 

Commiserable, a. fom fottienet OXeb* 
Commiserate, v. a. Ijatte Webliben* 

l)ct> meb. [batntelfe. 

Commiseration, s. OTeblibenljeb, Jot» 
Commiserative, a. af OTeblibenljeb. 
Commissary, s. gontutiffatmé. 
Commission, s. befaling, Julbmagt; 

EBefJilTing ; 2£tmbe, gommiffion. 
Commission, Commissionate, v. a. 

anbettoe, anbefale; gitte en CEommtSfion. 
Commissioner, s. (Jontmiffait , f&t* 

fiilbmcegtigef. 
Commissure, s. $uge. 
Commit, v. a. begaae, bebtitte; an; 

bettoe, overlabe; fente i iltteft. 
Commitment, s. 2(tteflbefaling, Som 

til Samgfel. 
Committee, s. Somite, be til en <£agé 

Unberffgelfe valgte ^etfonetj gomimfe 
Committer, s. $otbtt;bet. [fion. 

Commix, v. a. blanbe. 
Commixtion, s. Sammenblantelfe. 
Commode, s. $tuentinimet*£ottcbt*i; 

S?onunobe. 
Commodious, a. benvem, beleilig. 
Commodiousness, s. SBtqwmmelift* 

beb, 95e(eilig()eb. 
Commodity, s. 2?eqttemmelig()eb ; 33e* 

leiliglieb; 25ate; $orbeel; Jtiwntim» 

meeé i>cmmeligl)eb. 
Commodore, s. CEommanbent. 
Common, a. alminbelig, fællebS, of* 

fentlig ; s. frcetfeb. 
Common, v. n. batte tilfcetfeS. 
Commonable, a. fccCfebé. 
Commonage, s. fætfebé 0?et. 
Commonalty, s. 21'lntnen, bet gemene 

5-o If; S-cettebfTab. 
Commoner, s. OTtbfem i Unbetbnfet, 

ett. i et Sotfegio; een of ben nebetfte 

«laffe; SBotgetlig ; genteen #ote. 
Commonition, s. ©tinbting. Com 

Commonly, ad. alminbeligen, i Tllmin* 

beligfjeb. 
Commonness, s. ^oeCfesfTab. 
Commonplace, v. a. inbbele i^3unctet ; 

inbfore unber Kubrifer. 
Commons, s. pl. Daglig J?oft; Seuu 

merne i Unberlmfet. 
Common -wealth, s. SKepublif; $ifc 

blifmu ; ter ttlmtnbelige. 
Commorance, s. Opljoltfteb, 23olig. 
Commorant, a. boenbe, bofat. 
Commoration, s. Ovfcolb, Seen. 
Commotion, s. b«f"g 23er-«geife; Ov= 

ftanb, Sinbsuro; gorsirrelfe i ^ternen. 
Commotioner, s. Oprorer. 
Commove, v. a. forurolige. 
Commune, v. n. omgaaeé, tale nub 

b^erantre. [outages, befienbtgiareé. 
Communicable, a. fom fan mebbeles, 
Communicant, s. Communicant, fom 

gaaer tit Q5ub$ Sorb. 
Communicate, v. a. mebbele, tfife, 

forroelfe, orbage ; gaae tit ©ubé Sorb. 
Communication, s. Webbelelfe, Sam* 

tale; Sammenfomft, €?amf«rfel. 
Communicative,a. mebbelente, aaben* 

Hertig, feltfabelig, ontgoengeltg. 
Communion, s. Samfunb, ©amqrem, 

Omgang : SRiAtertn. 
Community, s. SeljTab; alminbelig 

#orfamling: «Staten, Statslegemet. 
Com mutability', s. tffboenbeligljeb. 
Commutable, a. fom fan bortbytte*. 
Commutation, s. Omserling, Ombi;ts 

ning. 
CommutatiYe, a. omrerlenbe, ombyts 

tenbe ; font hjøret til -Spanblen. 
Commute, r. a. ^totre, verle ; frtfiobe 

fig; feranbre, fulbeftgifrre; forfone. 
Compact, a. tat, f a ft; fort, n*iagtig, 

fammenyaffet. [Jcrtrag; 2(ftale. 

Compact, s. $orbtnbelfe, $ovbunb, 
Compact, v. a. & n. nøie fcrbinbe meb 

l;inanten, fantmenpaffe; forene fig. 
Compactly, ad. tær , faft, fn«t>er; 

fcrtelig. " [Saftyeb, 2atl)et. 

Compactness, Compactedness, s. 
Compares, s. Sntbegreb, Jorbinbeife. 
Compaginate, v. a. fammenfoette Com 75 

igien. . [$orbtntelfe. 

Compagination, s. Sammenfatning, 
Companable, Companiable , a. fel« 

jTabelig. 
Companion, s. Kammctat, &tl\tabi; 

brober. [meratcr. 

Companionship, s. forening af fitsU* 
Company, s. SetfTab, Saug, gomvagnie. 
Comparable, a. font fan fcetteé i £ig s 

ning meb; fammenlignelfeénié. 
Comparative, a. i Sammenligning; 

fom fan fammentigneé. 
Compare, v. a. fanunenligne, foette 

imcb hinnnben; forffaffe; s. ©ammen* 

ligning. ^ 
Comparison, s. Sammenligning, $or* 
Compart, v. a. afbele. [fjolb. 

Compartiment, s. Qtfteling, Snbbeling. 
Compartition, s. Qifbeling. [rie). 

Compartment, s. Kfteling (i et Viak* 
Compass, s. Omfrets ; CEomyaS, (Jirfel, 

Omfang ; Outlet. 
Compass, v. a. omgioe, omringe; gaae 

omfving: oynaae; beftrabe fig. 
Compasses, s. pi. (Eiffel. 
Compassion, s. Weblitenbeb, OSttebtmfj 

v. a. f*tt ?7*eblibenl)eb. 
Compassionable, a. fom fortiener 

OXet liten beb. 
Compassionate, v. a. bat>e OTetliben* 

fyeb : a. meblitenbe, forbarmenbe. 
Compaternity, s. -JattenTab. 
Compatible, a. forbragelig, forenelig, 

or-ereen-oftemmenbe. 
Compatibility, s. ^oreneligfjeb, fter* 

brageligbeb, Orereenéftemmelfe. 
Compatriot, s. SanbSmanb. 
Compeer, s. Selffabébroter, tfammerar, 

Collega, Jabber; v. n. paffe. 
Compel, r. a. tringe, nøbe, briye til. 
Compellable, a. fom fan nungeS. 
Compilation, s. Sr-ang ; tiltale. 
Compellatory, a. tfingenbe. 
Compeller, s. dinger. 
Compendiarious, a. affortet. 
Compendiate, v. a. fammenfafte. 
Compendiosity, s. £ortl>eb. 
Compsndiuus, a. fcrtelig affatter. 
Compendiousness, s. S?ortr)eb. 76 Com 

Compendium, s. llbtog; Fort 25egreb. 
Compensate, v. a. giengielbe, tfeber* 

loegge, erfkme, gobtgiøre. [gielbelfe. 
Compensation, s. 23eberlag, ©ten* 
Compensative, a. erffrtttenbe, ft)lbeft= 

giørenbe. [gobfgiør. 

Compensatory, a. font tteberlcegger, 
Comperendinate, w a. opfoette. 
Comperendination , s. Opfcettelfe, 

ijorljaling. 

Compete, v. a. & n. attraae. 
Competency , s. tilftraffelig Snbfomjl 

eff. llbfomme ; Competence j OJJagt og 

CWimbtgbeb at bømnte. 
Competent, a. competent, tttftrceffelig, 

tienlig , ffiffet; lotflig , berettiget. 
Competible, a. jTiffet til, beftaaenbe 

meb. 
Competition, s. fleres $orbring paa 

elt. 'Unfogning om en ting; $otbring 

paa lige ^«rb; Sammenligning. 
Competitor, s. Oftebbeiler, ten font tit* 

lige meb en anben føger noget. 
Compilation, s. Compilation, ©ants 

menfhjfning, SammenfUffen. 
Compile, v. a. compilere, fainnienfUffe, 

fammenffrive. [SammenfTritten. 

Compilement, s. Sammenfmtfrerte; 
Complacency, Complacence, s. 

gornøielfe, JpøfHgheb, 2(rrigf)eb. 
Complain, v. n. & a. flage fig , flage. 
Complainalile, a. beflagelig. 
Complainant, s. tflagenbe, -lager. 
Complainer, s. een font flager fig. 
Complaint, s. Silage, !55eflagelfe. 
Complaisance, s. £øfttgf)eb, 2(rtig0eb, 

tienftfcerbigbeb; h)\i at bel)age. 
Complaisant, a. liflig, artig, tienft* 

fcerbig. 
Complement, s. Complement; bet font 

gtor noget fulbtafligt, fulbfianbigt; 

gnlbfommenbeb; nøbvenbtgt $otraab, 

fomoben Wcengbe, 23ef«tning jc. 
Complemental, a. opfnlbenbe, fulb* 

fommrnbe. 
Complete, v. a. fulbFomme , fulbenbe; 

giore fulbftombig, fulbtatftg, completete. 
Complete, a. fulbfommen, fulbftønbig, 

«omplet. Com 

Completion, s. $nlbenbelfe, Dpfylbel* 

fe; ben b*if* mulige ©tab. 
Completive, a. completerenbe, font 

gior fulbflcenbig. 
Complex, Complexed, a. fammen* 

fat, famlet af mange £)ele; s. ©ant* 

ling; Snbbegreb. 
Complexedness, s. $or»ifling. 
Complexion, s. Samling af mange 

£>ele; 2(nfigtéfarpe; Segemé ttlfianb, 

temperament. [infling. 

Complexness, Complexity, s. $or« 
Complexure, s. $onnfling. 
Compilable, a. eftergbenbe. [fjeb. 
Compliance, s. $i>ieligbeb, ©ftergi^en* 
Compliant, a. fflielig, eftergiven. 
Complicate, v. a. fonnfle; a. forvillet. 
Complicated, a. famntenfolbet, man* 

gefolb; inbviflet. 
Complicateness, s. fammenfat SSt* 

flfajfenbeb; ftottfifling. 
Complication, s. 23lanbtng af mange 

ting ; Sormfling , Sammenfh;belfe, 

Sammenftøb (af Stygbouune, £after *c). 
Complice, s. OJcebfFnlbig. 
Compiler, s. tienjlfarbigt OJJenneffe; 

Sabrober. [bebtf 33et>iitfning. 

Compliment, s. Compliment ; Jpflflig* 
Compliment, v. a. bilfe, complinten* 

tere, fmigre. 
Complimenter, s. een font brugec 

Complimenter; Jpofmanb. 
Complore, v. a. beflage, grabe meb. 
Complot, v. a. bemmeligen fantmen* 

fvarg? fig. [menrotrelfe, Complot. 

Complot, Complotment, s. Sam» 
Complotter, s. ©ammenfvoren. 
Comply, v. n. føk fig efter, eftergbe, 

opft)lbe. 
Componderate, v. a. aft>eie. 
Component, a. font ubgtøt en £>eel af 

en ting; - parts, 33eftanbbele. 
Comport, v. n. & a. forbrage fig, font* 

me oveteené; bære fig at>, forbolbe fig. 
Comport, Comportment, Compor- 

tance, s. ftorbolb, Opførfel, Wbfarb. 
Comportable, a. (fiffelig, taalelig. 
Compose, v. a. fantmen faette, forfatte; 

berolige , fatte fig ; bringe i Orben , bi« Com 

lagge, afgtøre ; componete. 
Composed, a. rolig, fnt. 
Composedness, s. 9?oltgbeb, SinbSro. 
Composer, s. forfatter: Satter; <5oms 
Composite, a. fantntenfar. [vonifi. 
Composition, s. Sammenfatning, Op* 

ftnbeife; #orbinbelfe,Orbnen, Sammen* 

bang; -forlig, 2Cf fort» ; 23arf; Sompos 

fition. [Satter i et 23ogtr»fferie. 

Compositor, s. Somponijr, forfatter; 
Compossessor, s. OTebeier. 
Compost, s. ©iøbning. 
Compost, v. a. gtøbe. 
Compostnre, s. ©iøbning. 
Composure, s. (Sammenfatning, Orb* 

ning, frorbinbelfe ; Ifccorb; $orm,<Sfif s 

felfe, Semperament ; %f fyanbling, <Sinb$* 

to, <£inbigf)eb, IKoligbeb. 
Compotation, s. ©riffelaug. 
Compotator, s. Sriffebrobet. 
Compound, a. fammenfat; s. Sam* 

menfatning, Sompofmon, SManbing. 
Compound, v. a. & n. famtnenblanbe, 

fammenfatte; bilagge noget; f omme 

til Rørlig. [fatteé. 

Compoundahle, a. font fan fammen* 
Compounder, s. SrebéfHfter, font fint* 

ter forlig. 
Comprehend, v. a. fammenfatte, tnbs 

befatte, inbebolbe; begribe, forflaae. 
Comprehensible,a.fattelig,begribelig. 
Comprehension , s. 3nbbefatning, 

23egreb, £unb(Tab ; fort 25egreb. 
Comprehensive, a. font inbbefatter i 

fig; funbig, eftertruffelig. 
Comprehensiveness, s. ftortbeb: 

Santntentrangtljeb ; ^atteettne. 
Compress, v. a. trt>ffe fammen; bes 

fvangre. [tagerne). 

Compress, s. <5ompre$ (bo$ Saar» 
Compressibility , Compressible- 

ness, s. Sammentrtjffeligbeb. 
Compression, s. Sammentrtjffelfe, 

$)re$ning. 

Compressness, s. Sammenttangtbeb. 
Compressure, s. SegemS truf imob 

et anbet. [truffe; s. <£ftertn>f. 

Comprint, v. a. truffe fammen; efter» 
Comprisal, s. Snbbegreb. Con 77 Comprise, v. a. inDbefatte, inbjlutte. 
Comprobate, v. a. ffrmme osereenS, 

fiabfafte. 
Comprobation, s. 53eviié, SBefraftelfe. 
Compromise, s. (Sompromié; forlig.' 
Compromise, v. a. gisre røebtefte, 

bevilge, bilagge. 
Compromissorial, a. afgtort t>e& 

Sottgiftétnanbé £>om. 
Compromit, v. a. lotte, tilffge. 
Compt, f. Count. 
Compt, a. fiirlig, net. 
Comptible, a. anfvarlig. 
Comptness, s. Siirligljeb, 9?etbeb. 
Comptrol, f. Control. 
Compulsatively, ad. meb 03?agt, 

Svang. [tvinge. 

Compulsatory, a. font barOXagt til at 
Compulsion, s. Svang. 
Compulsive, a. tttingenbe. 
Compunction, s. Sanivitttgbebé D?ag. 
Compunctious, a. angerfnlb. 
Compunctive, a. funberfnufenbe. 
Compurgation , s. 2£reéopreiémng, 

ltffylbigbebé 23efraftelfe. 
Compurgator, s. 33ibne , font ber-tbnec 

en anbené llftylbigbeb. [tatfeé. 

Computable, a. forn fan ubregneé eff. 
Computant, s. 23eregnet, 9?egnemejter. 
Computation, s. Ubregning, 23ereg* 

ning, legning. [OverfTag. 

Compute, v. a. beregne, tatle, gtøre 
Computer, Computist, s. «Beregner, 

font ubregner noget. 
Comrade, s. itammerat. [fTaae. 

Con, v. a. funne, r>ibe, fare uben ab j 
Con, ad. pro and -. meb og imob. 
Con, s. Slag, Stab; OTobfJanber. 
Concamerate, v. a. f^aloe, banne 

font en JQvalving. 
Concameration, s. hvalving. 
Concatenate, v. a. fammenfiabe. 
Concatenation, s. SRab af 5?iabe(eb, 

Sanunenfiabning. 
Concavation, s. Itbbuling. 
Concave, Concavous , a. concatt, 

inbfenbig bwul. 
Concavity, s. inbvenbig J5>utf>«l> af et 

Sfegeme. 78 Con 

Conceal, w a. jliule, forbølge, Oolbe 

bemmelig. 
Concealable, a. font fan fFiuteé, bølget?. 
Concealedness, s. #emmeligbeb, $or* 
■ borgenbeb. [noget; #ælet. 

Concealer, s. font fftulet eU. bølger 
Concealment, s. $orbølgelfe, #emme 

licjljeb. 
Concede, v. a. effergtoe, titflnne. 
Conceit, s. Snbbilbmng, tanfe, W«« 

ning; 23egreb, #orefHlungéfraft ; ©ril* 

le; Snbfalb. [formene. 

Conceit, v. a. inbbilbe fig , troe noget, 
Conceited, a. inbbilbt, aanbrig ; egen^ 

finbtg. [egenfinbig, foetfom 9J?aabe, 
Conceitedly, ad. \>aa en inbbilbj?, 
Conceitedness, s. tvungen, affefteret 

OTaneer ; Snbbilbff [>eb, Stoltbeb. 
Conceitless, a. tanfe£ø«t, ubefinbig. 
Conceivable, a. forfiaaelig, begribelig. 
Conceive, v. a. & n. unbfange^ fatte, 

begribe; bolbe fee; inbbilbe fig. 
Concent, s. Samffrmmng, Jparmoni; 

Overeeutffremmelfe, <5*nigl)eb. 
Concenter, v.n. & a. lø be fatunten til 

een OJiibbelpunft; bringe f ammen i eet 

Oflibtvimft. [mf?. 

Concentful, Concentual, a. barmo* 
Concentrate, v. a. concentreve, forene, 

fammentrceffe i et Sentrum. 
Concentric, a. concentrtfT, forn Ijar eet 

SRtbbelpunft. 
Concept, s. Ubfajr, formular; Concept. 
Conceptacle, s. 23e&olbning , <Steb 

fyvor noget giemmeé. 
ConceptiMe, a. begribelig. 
Conception, s. Unbfangelfe ; SBegreb, 

i^orfæt ; $orflanb; Sentens, fTarpfinbig 

Sanfe. 
Conceptive , Conceptions, a. fTiffet 

til rtt unbfnnge ; til at begribe. 
Concern, s. 33ef muring ; en <2ag6 33igs 

tigbeb; 2(nltggenbe ; Sntereffe, 33eel* 

tngelfe. 
Concern, v. a. angoae, betrceffe, *be* 

h)inte fig, tåge IDeel i noget; angoae. 
Concernedly, ad. magtpaaltggenbe. 
Concerning, prp. betrejfenbe, an* 

gaaenbe. Con 

Concernment,». 21'nliggenbe; en Sage 

n3tgtigl)eb ; Omgang, Sefimiring. 
Concert, s. Overeenéftemmelfe, Ijemmes 

lig #orffrtaelfe; Concert; in-, eftec 

2lftale ; hy -, eenfiemmigen. 
Concert, v. a. anlægge ; overlagge; 

raabiTaae ; inbrette, aftale. 
Concertatiou, s. ©trib, ltenigl)eb. 
Concertative, a. trættefioer. 
Concerting, s. 2tftale. 
Concession, s. SSeviffing, Silftaaelfe; 

(Sftergivelfe, ftriljeb ; Dverbærelfe. 
Concessionary, a. bevittiget, ttlffriaet. 
Concessively, ad. inbrømmenbe, meb 

23evilttng. 
Conch, s. §ond)t;lie, ftor WufTel. 
ConciliaLle, a. font fan foreneé, 

bilagget. 
Conciliate, v. a. tilveiebringe, forfTaffe, 

erlange , foifone, inbtage, tilfrebéftitfe; 

vinbe. [frilling, 93inben ; forening. 
Conciliation, s. ftorjfaffen, Silfrebé* 
Conciliator, s. SrebsfHfter, OJJcegler. 
Conciliatory, a. forn ljorer til forlig; 

mæglenbe, tilfrebSfHllenbe. 
Concinnate, a. net, $iir(ig. 
Concinnity, Concinnateness , s. 

Oietbeb, Siirltgbeb. 
Concinnous, a. anftoenbig, artig. 
Concionator, s. Vrcvft, offentlig Saler. 
Concise, a. lort, offertet, fammen* 
Conciseness, s. 5levtbeb. [trcengt. 
Concision, s. 2(fjTioeren, 23efTi«ren, 

W&fftttUøt, Omfrtærelfe; ftortfjtb, 23e* 

ftemtbeb. 
Concitation, s. 35ev«gelfe,Opvo»ffelfe. 
Concite, v. a. opvæffe, bevoege. 
Conclave, s. bemmeligt dammer; 

Inilg^oerelfe ; 5?arbinaleme$ iyorfamling. 
Conclude, v. a. flutte, bøntme, be* 

flutte, ofgiore. 
Concludeney, s. (Slutning. 
Concludent, a. afgiørenbe, trceffenbe. 
Conclusion, s. «Slutning, 25efTutning ; 

'Zlfgtorelfe. 
Conclusive, a. befTuttenbe, ofgiørenbe. 
Concoct, v. a. forbøie, renfe, luttre 

veb £ebe, mobne. 
Concoction, a. Sorbøielfe. Con 

Conculour, a. tenffarvct. 
Concoraitancy, s. £ebfagning, 23e* 

fraaen elf. OXebsirfen met» en anben 

Sing. 
Concomitant, a. lebfagenbe, mebinr* 

fence, beftaaenbe, forbunben meb. 
Concord, s. Ot>ereenéf}emuielfe, ©ant* 

brcegtigbeb, @ntgf)eb. 
Concord, v. n. fomme or-eceenS, t>act 

af et ©inb, famftemme, batntonete. 
Concordance , s. Ot>ereen$fremmelfe, 

©ambrcegtigbeb; SoncorbanS. 
Concordant, a. eenbrcegtig, oPeteenS* 

ftemmenbe. 
Concordate, s. $orlig, (Sontracf. 
Concorporate, v. a. & n. fortnnbe til 

en O^offe eff. ©ubfktnt^, inbtemme; 

fortnnbe fig til een OTaffe; inbtemmeé. 
Concorporation, s. Snbleinmetfe. 
Concourse, s. tiU&k , Samling of 

Self; £telp ; ftoreningépunft. 
Concremation, s. Opbtcsnbino;. 
Concrescence, s. ©ammenr-oren. 
Concrete, a. fammenfat, fammentotnt, 

fainmenr>om; concret; s. SBlanbing, 

Concrete, v. n. & a. tøbe fommen til 

en ??;affe ; forene i en OJJaffe ; ftørfne. 
Concreteness , s. ©tørfning, $or* 

tyffelfe. [of ntonge £ing i eet. 

Concretion, s. SJlanbing ed. Samling 
Concubinage, s. ulorligt SSgtefTob, 

heleri. 
Concubine, s. 33tfTopperfFe, OTeblmftrue. 
Conculcate, v. a. fønbertrwbe. 
Conculation, s. ©ønbertroebetfe. 
Concupiscence, s. 23egierligbeb, £i>fr, 

fiøbelig S i> ft. 
Concupiscent, a. begiartig, lt;fren. 
Concupiscible, s. begierlig, begterenbe, 

font rccffer Syfh 
Concur, v. a. løht fommen, tr«ff« font* 

men; fomme otteteené, fomme til£ietp; 

mebttirfe, bifolbe. 
Concurrence, a. ©amfing Oftøbe; 

£ielp, Ottebvirfen; ©amtyffe; ©ammen* 

ftøb, ©antmentræffen; Sorbring. 
Concurrent, a. mebwfenbe, font font* 

met o\>ereen«; s. mebPtrfenbe tfarfag ; Con 79 

OJiebbeilet. [^aalceg, ^engeubpceéning . 
Concussion, s. ©10b, beftig iXuftelfe; 
Concussionary, a. Polbfom,trt}ffenbe. 
Concussive, a. ri;j}enbe. [OTaabe. 

Condemn, v. a. ferbimtme , erflocve 

ffi^lbig, fhroffe ; forfafte. [fafteltg. 

Condemnable, a. fortømmelig, fots 
Condemnation , a. ^orb-ømmelfe, 

©tcoffebojit. 
Condemnatory, a. forb-ømmenbe. 
Condemner, s. een font fortømmer, 

forfofter eff. fovogter ; $oragter. 
Condensate, v. a. &n. fortuf fe ; blive 

tt)f. [tyffetfe. 

Condensation, s. Jyfgtørelfe, $or« 
Condense, v. a. & a. gtøre ttjf, blu>e 
Condensity, s. tcetbeb, $af}beb. [tuf. 
Condescend, v. n. neblabe fig, føie, 

lempe fig efter, efrergwe, unberfafre ffg. 
Condescendence, Condescension, 

s. 9leblot»elfe, Sfiergivelfe, S-tfieligbeb. 
Condescensive, a. neblobenbe, føielig. 
Condign, a. velfortient, tilbørlig, yat* 

fenbe. [ijottienefre. 

Condignly, Condignedly, ad. efter 
Condignity, s. frortienefte. 
Condiment, s. 5?ri>bren, ^ebfijltmng. 
Condite, v. a. nebtcegge i <?oge ; frubre, 

[fylte. [9?ong, ©tanb, Sonrroct. 

Condition, s. lilftonb; 23etingetfe; 
Condition, v. a. giore 'Mccorb, betinge. 
Conditional, a. vilfoorlig ; meb viffe 

23eringelfer. 
Conditionally, a. belinget. 
Condolatory, s. Sonbolencebrep. 
Condole, v. a. conbolere, boye ctf. tift 

OJieblibenfteb meb. [bolence. 

Condolement, s. ©eeltagelfe , Sen* 
Condolence, s. Ifteblibenfjebé 5B«t»il>* 

nelfe t?eb tttrøi ©org. 
Condonation, s. Silgittelfe. 
Conduce, v. n. & a. bibroge, pare 

tienltv), beforbte ; lebfage. 
Conducement, s. D?etning. 
Conducent, a tienlig, fremmenbe. 
Conducible, Conducive, a. tienlig, 

govmlig, beforbrenbe. 
Conduct, v. a. føre , fete, UtiaQt, art? 

fore. 80 Con 

Conduct, s. ftoteljV, £ebfngning; Op* 

fotfel; otbentlig 2lbf«tb; 2(nfotfel. 
Contluctor, s. $*tet, £el>er f Sebfaget, 

33efh)tet. [inbe. 

Conductress, s. Sebfagetinbe, SSefJyrer* 
Conduit, s. 23anblebning, Sanat. 
Conduit-pipe, s. 33anbt*t, 23anbtenbe. 
Cone, s. matbematiff $igut, itrgte. 
Confabulate, v. n. tale fammen, pa$* 

fiare. 

Confabulation, s. ^Jaffi'at, Sanitate. 
Confabulatory, a. i Samtalen, fnaf* 

fence meb bnetanbte. 
Confect, s. nebft;ttebe Saget, Sonfeft. 
Confection, s. Sonfeft, Stylretei; 

SBlanbing nf fotfTietuge Sing, [rot. 

Confectioner, s. Suffetbaget, §onbt« 
Confederacy, s. $otbnnb ; bemmelig 

Sammenfvcetgelfe. 
Confederate, v. a. & n. fotene; ffutte 

forening, giøte Jotbnnb meb Ijinanben. 
Confederate, s. SBnnbéfotnanbt, 2Ct* 

lierer. 
Confer, v. a. & n. fotlene, ffienfe, 

gine ; fammenligne ; tale meb bnetanbte, 

onetloegge; unbet banble ; bibtage, meb* 

nitfe. 
Conference, s. ftaabfTag, JKaabftftetfe, 

Samtale; Sammenligning, Sammen* 

fttffen, Unbetfegelfe. 
Confess, v. a. & n. tilfjaae , befienbe, 

flfttfte; tflbe, Icegge fot ©agen. 
Confessed, a. tilftaaet, befienbt. 
Confessedly, ad, eftet enfjneté ZiU 

ftoaelfe ; offentigt. 
Confession, s. 23efienbetfe, Sftifte* 

maal, 33ibneébt)tb. [Sftifteflol. 

Confessional, Confessionary, s. 
Confessor, s. 93efienbet ; Sfttftefabet. 
Confest, a. Confestly, ad. aaben* 

bat, flat. 
Confident, a. nitfenbe, ftaftig. 
Confidant,Confident,8.fotttoelig33en. 
Confide, v. a. fotttoe fig , fotttfifte fig 

til; fotlabe fig paa; foette fin Sittib til; 

bettoe. 
Confidence , s. $otttoettgbeb, $ottt*f> 

ning ; Selntillib ; 2iUit>, £tifligbeb. 
Confident, a. fotfifftet, vie paa, til* I Con 

tibsfulb; paajlaaelio,; bumbtifttg. 
Confidently, ad. tilfotlabeligen, btU 

Ihgen. [liD, Selntillib. 

Confidentness, s. SiUibéfutbbeb, tit* 
Configure, v, a. gine Sfiffelfe, banne, 
Configuration, s. Sfiffelfe , Sitfebe ; 

^pianetetneé 2tfpect, Stilling mob bin* 

anben. 
Confine, v. a. inbfftoenfe, begtoenbfe; 

fængfte; gtcenbfe til; tninge , bolbe tit* 

bage. 
Confine, a. titgtcmbfenbe; s. ©tttnbfe. 
Confineless, a. grcenbfelofl, enbetog. 
Confinement, s. SnbfTt omfelfe , $ceng* 

f el, Snbfpetting; Upaffeligbeb ; 93atfet* 

feng. [ftieffemting. 

Confiner, s. 25egtanbfet ; ©t «nbfeboet ; 
Confines, s. pi. ©tanbfet. 
Confinity, s. DZaboffab. 
Confirm, v. a. beftoefte, bejtytfe, fiat* 

fcefte ; confttmete. 
Confirmation, s. 93eft«ftelfe, SBeftyt* 

felfe ; 93eniis, 93ibneébi;tb; CJonfmnation. 
Confirmative, a. befrceftenbe, ftab* 

foeftenbe. 
Confirmator, s. Stabfafjet, SSibne. 
Confiscable, a. font fan conftfTeteS. 
Confiscate, v. a. conftjfete, giote 23e* 

flag \>aa. ^ 
Confiscation, a. QonftfTatton. 
Confitent, s. Sfriftebntn. 
Confiture, s. Suffetgobt, Sonfectet. 
Confix, v. a. befcsfle, gtøte faft. 
Conflagrant, a. brombenbe, ilbagtig. 
Conflagration, s. atnunbelig^otbtoen* 

betfe, 23tanb, Stbénaabe. 
Conflation, s. Snmmenfinetfning. 
Conflexure, s. joining, 93enbing. 
Conflict, s. trefning, Strib, Stamp. 
Conflict, v. a. foempe, fToaeé, lenete en 

trefning. 
Confluence, Conflux, Confluxion, 

s. Sammenftybelfe, Siltob, Sammentob 

af $otf ; Wcengbe; Onetftebigbeb. 
Confluent, a. fammenftybenbe. 
Conform, a. eenéfotmig, oneteenéfjem» 

menbe. 
Conform, v. a. &n. gitfte eenSfonnig j 

føie, lempe flø, tette ftø efter. Con 

Conformable, n. ligebannet, overeené* 

ftemmenbe, frarenbe til; f^ietig, b^iclig, 
Conformation, 's. (Senefotmigfjeb, lige 

S fiffe If e ; Oveteenéffrmmelfe. 
Conformer, Conformist, s. SiHjcen* 

get af ten engelffe S?irfe (mobfat en 

Dissenter elf. Non-conformist). 
Conformity, s. Sejiéfotmigbeb, $ti<* 

ligbcb. [felfe. 

Confortation, s. SBeftbrfntng, 23efryr* 
Confound, v. a. forvitre, fotftytre, 

bringe i Uorben, befTiamnte; giate for* 

legen. 
Confounded, a. forvirret, bejTioeminet. 
Confoundedly, ad. paa en fottvivlet, 

fotbanbet THciabt. 
Confounder, s. forvirret, $otfh)ttet. 
Confraternity, s. 23roberffab. 
Confiscation, s. en SingS ©niben 

$ci(i en nnben. 
Confront, v. a. fKtfe lige over for, 

fonfrontere, fa nun enroll?*. 
Confrontation, s. Samntenftillfing, 

Sammenligning, §onfrontering. 
Confuse, v. a. forvirre. 
Confused, a. forvirret, utybelig. 
Confusedness, s. forvirret Silftanb, 
Confusion, s. #ort>irrelfe, 23efh;rtel)"e, 

SSeifccmmelfe, ^orboervelfe. 
Confutable, a. font fan gienbtiveé. 
Confutation, s. ©ienfcrivelfe. 
Confute, v. a. gienbrive. 
Conge, Congee, s. 23uffen, £itfen, 

Compliment; SilTabelfe, forlov. 
Conge, v. n. tage 2(fifeb; to - to 

one, buffe fig for, l}ilfe een. 
Congeal, v. n. fryfe fctmmen; giere 

ftiv, ubevægelig ; blive t!;f, føbe fammen. 
Congealable, a. font fan fryfe fants 

men, lobe fammen. [fryfen. 

Congelation, s. $ryéning, Sammen* 
Congener, Congenerous, a. lige; 

artet; s. (igeartet Sing. 
Congenerousness, s. Sigeattetljeb. 
Congenial, a. font er af famine ©lage 

elf. Sinb; ligearter, befTccgtet, litg. 
Congeniality, Congenialness , s. 

£igearretl)eb, SlagtfTab. 
Congenite , a. mebføbt ; s. S>iebrobet. 

Engl. - dan. Diet. Con 81 

Congeon, s. 2)verg. 
Conger, s. §ox>;%cl{. 
Congeries, s. #ob fmaa £egemet. 
Congest, v. a. fammenbynge, fammen* 

famle, [byngen af SJcatetie, 25lo& jc. 
Congestion, s, Songeftion, Sammens 
Conglaciate, v. n. fryfe, fammenfryfe. 
Conglaciation, s. #ty$ning , Sam* 

menftyéning. 
Conglobate, Conglobe, v. a. fain* 

menruffe i en faff 5?ugle, 35olb. 
Conglobate, a. test og fafr; fugleban* 

net. 
Conglomerate, v. a. fammenvifle til 

et Øtøgle elf. runbt£egeme; a. fammen* 

viflet. pBlanbtng. 

Conglomeration, s. Samtnenvifling, 
Conglutinate, v. a. & n. lime font* 

men, tyfneé; l^cenge fammen; leege et 

Saar. [Jorbinbelfe, forening. 

Conglutination, s. Sammenliming, 
Congratulant, a. lyfsnffenbe. 
Congratulate, v. a. x>nj?e til 2yffe. 
Congratulation, s. ?yfønffrting. 
Congratulatory, a. lyfenffenbe. 
Congree, v. u. fremme overeenS. 
Congreet, v. n. fjilfe bjnanben. 
Congregate, v. a. & n. forfamfe, brin* 

ge fammen ; forfamle fig. [Ijeb. 

Congregation, s. Sotfamling; OWenig; 
Congress, s. #egtntng j OT^be, Sams 

menfomfr, Congree. [fremme. 

Congrue, v. n. fomme overeeng, paffe, 
Congruence, s. Oveteensfremmelfe, 

Sigbeb. [fremmenbe. 

Congruent, a. lig Iu'nanben, overeené* 
Congruity, s. Ooereensfremntelfe, £ig>. 

b?b, et SBevifeS ©ylbigljeb. 
Congruous, a. lig, o^ereenéfremmenbe, 

paffettbe ri!. 
Conic, Conical, a. coniff, feglebannet. 
Conject, v. n. formobe, glore ©iéning. 
Conjectural, a. font et grnnbet j?aa 

©letting. [©iSning. 

Conjecture, s. #ermobning ; (Jonjectur ; 
Conjecture, v. a. formobe, gierte. 
Conjecturer, Conjector, s. een font 

gior ©isninger, font giettet. 
Conjobble, v. a. brefte, fnofte. 
F 82 Con 

Conjoin, v. a. & n. forene fig; forene, 

fammenføte. 
Conjoint, a. forbunben, fammenføiet, 
Conjugal, a. fom bører til SSgtejfab, 

«gtefTabelig. 
Conjugate, v. a. fammenføie , forene, 

forene seb SUgtefTab; conjugere. 
Conjugation, s. ftorbinbelfe ; <Par; 

Conjugation. 
Conjunct, a. forbunben. 
Conjunction, s. ©ammenføielfe; $or* 

ening, ftorbunb, $orbtnbelfe. 
Conjunctive, a. fammenfaienbe; naie 

forbunben. 
Conjuncture, s. ftorbtnbelfe , Zibtné 

Oinftambigbeb og 23effaffenbeb; Son; 

junctur. [33eft>cergelfe ; Srolbom. 

Conjuration, s. ©ammenfpcergelfe ; 
Conjure , v. a. & n. bit>t inbftoenbigen, 

befvccrge; fammenfroerge fig. 
Conjure, v.n. befscerge Jtanbet, mane, 

forgiore. 

Conjurement, s. 25ef?«tgelfe. 
Conjurer, s. aSefscsrger, Srolbmanb; 

Saffenfpitler. 
Conn, v. a. funne, tore ubenab ; flaae 

en ; to - one thanks, tfibe een Saf. 
Connate, a. føbt til famme Zib. 
Connatural, a. mebfabt, beJTcegtet; 

oyrinbelig. 
Connect, v. a. & n. fammenføie, for* 

binbe; b«nge faimnen. 
Connectively, ad. fæffebé, i forening. 
Connexion, s. $orbinbelfe, ©ammens 

bang ; (Sonnerion. 
Conning, s. ©turmanbSfonft. 
Connivance, s. Dcerfeelfe, Ooerbcerelfe. 
Connive, v. n. fee igtennem $ingre 

meb, overfee noget, iffe ffraffe. 
Connivent, a. o&etbcerenbe. 
Connoisseur, s. Stienber, ftunftbom* 

mer. [tnbjTutte, inbbcfatte. 

Connotate, v. a. anmelbe titfige meb: 
Connotation, s. 2Cnmelbelfe. 
Connubial , a. fom bfrrer til Sffgteffab. 
Conquassate, v. a. rnfie. 
Conquer, v. a. & n. or>crt>tnbe, erobre, 

unbertr-inge. 
Conquerable, a. fom fan erobre*. Con 

Conqueror, s. jOcertotnbet, Srobrer, 

llnbertviinger. 

Conquest, s. erobring, Seier ; JBbtte. 
Consanguinity, s. 23lobé*éort>anbt* 

ffab. (\ubenl)eb; SBerabfibeb. 

Conscience, s. ©ammttigbeb; OJieb* 
Conscientious, a. billig, ret. 
Conscientiousness, s. #anbling ef* 

ter (Satniurttgl)eo, IBittigljeb. 
Conscio nable, a. fom bar ©annrittig* 

beb ; billig, ret. 
Conscious, a. bettibfr, mebbibtnbe, 

ooerbemift bo* fig fei». 
Consciousness, s. Sevibflbeb, inb* 

Dorte* Ov-erbe«ii*ning ; Webuibenljeb om 

noget. [ret. 

Conscript, a. inbffrer-en ; s. (Jonferibe* 
Conscription, s. Sonfcription. 
Consecrate, v. a. bellige, inb&ie, ops 

ofre til beHig 93rug, tilegne. 
Consecration, s. Snbr-ielfe, J&etfigelfe, 

23elftgnelfe ; Sanonifation. [r<iet. 

Consecrator, s. een fom velfigner, inb* 
Consectary, a. confegt>em, fom felget 

af noget; s. ©lutning af noget fort* 

gaaenbe. [Slutning. 

Consecution, s. Selgen v«<» br-eranbre; 
Consecutive, a. fom følger \>aa bin* 

anben. 
Consension, s. 0>?ereen*ftemmeIfe. 
Consent, s. ©amtuffe, 23ifalb; Over* 

eenSflemmelfe ; (forbinbelfej ©ammen* 

b«ng. [pirfe. 

Consent, v. n. famtyffe, bifalbe; meb* 
Consentaneous, a. ottereenéflemnuube, 

va*fenbe. [famruffer. 

Consenter, s. £>ereen*ffemmenbf, font 
Consentient, a. fatnti;ffenbe, tilfrebS, 

eenfiemmtg. [«Bigtigbeb. 

Consequence, s. (Sølge, ©lutning; 
Consequent, s. ©lutning, SSirfning, 

ifølge ; a. f ølgenbe. 
Consequential, a. (Tuttenbe, t-tgtig; 

confegt»ent; sift yaafMgenbe, uube* 

blh>elig. 
Consequently, ad. fslgeltgen. [ning. 
Consertion, a. frorbinbelfe, $il*ya** 
Conservancy, s. SSebligebolbelfe. 
Conservant, a. opbolbenbe. Con 

Conservation, s. aSesareffe, Opbolbelfe. 
Conservative, a. opfyolbenbe, veblige* 

tjolDenDe, confett>atii\ 
Conservator, s. 23et>arer, Opljolber, 

$orfvarer, 23effr;tter. 
Conservatory, a. vebligeljolbenbe ; s. 

$orraab$!)UU$, 'Xftagajin ; £)rk>l)uu$ for 

ubenlanbffe 93erter. 
Conserve, v. a. bevare, opbolbe; ft;lte. 
Conserve, s. 6i;ltet#i; Satvoerge. 
Consession, s. OJiøbe, $otfamltng. 
Consessor, s. 93ifibber. 
Consider, v. a. & n. betcsnfe, betragte, 

overveie, eftertoenfe; ftave #tfiagrelfe 

fot nogen. [eftertrnffelig, vigtig. 

Considerable, a. anfeelig; betimelig, 
Considerance, s. Overlag, Omt-etelfe. 
Considerate, a. betoenffom, forfigttg. 
Considerateness , s. 23etamffomf)eb, 

$orflgtigl)eb. 
Consideration, s. SBetragtntng; §&U 

agtelfe, ©rfienbtltgfjeb; #enfi;n; in - 

of, i 93etragtmng af. 
Considerer, s. Omveier, Soenfet. 
Consign, v. a. & n. overbrage ; over* 

levere i forvaring ; anberroe. 
Consignation, Consignment, s. 

Or-erbragelfe, Overlevering, [beflaae. 
Consist, v. n. v«re til; blive fantmen, 
Consistence, Consistency, s. liU 

ftanb, SSeflaaen, Stngené 23ef?affenf)eb ; 

å3arigl)et. 
Consistent , a. overeenéflemmenbe, 

pafienbe; beftaaenbe, faft, grnnbig. 
Consistory, s. geifUig JKet, <5onfijto* 

riuut ; ftorfamling ; Opfjolbsfteb, ©cube. 
Consociate, v. a. & n. forene, fors 

binbe ; forbinbe fig ; fTaae fig f amm en ; 

s. £>ee£tag?r. 
Consociation, s. «SelffabS Optettelfe, 

ft-orbinbelfe: Omgang; $orbunb. 
Consolable, a. font laber fig trsfie; 

tregelig, troftenbe. [iigt). 

Consolate, v. a. trifle (ftelbent bruge* 
Consolatory, a. trofklig, traftenbe; 

s. $ej»fHFrine[fe. 
Consolation, s. Srøft. 
Consolator, Consoler, s. Støfter. 
Console, v. a. trøfte, lette, opmuntre. Con .83 

Consolidate, v. a. gine fafl og tat, 

giore tjeel, loege; blive faft og toet ; forene. 
Consolidation, s. forening, Sorbin* 

belfe til en fafl OJJaffe ; Sttfcegen. 
Consonance, Consonancy, s. $o* 

nere ©ammenfjemmning, (Sonfonant*!, 

Overeen^jTemmelfe. 
Consonant, a. overeen^ftemmenbe; 

meblubenbe; s. CEonfonant. 
Consonantness, s. Overcen^ffrmmelfe. 
Consonous, a. eenéffrmmtg , gemmen* 

be , IjatmonifF. 
Consopiation, s. ©øvnbt)$ning. 
Consort, s. Stalbbrober; ©einal; §on* 

cert. 
Consort, v. a. & n. forene, forbinbe; 

lebfage ; fTaae fig i ©elffab fammen j 

Ijolbe fig til een; gifte fig nteb. 
Consortion, Consortship, s. iJceffeS* 

(Tab, forening. [tøonfalvesIXob. 

Consound, s. (Senftemmigfjeb; Sofelibe, 
Conspectable, a. fnnlig. 
Conspersion, s. 33efpr«ngning. 
Conspicuity, s. Stybeligljeb, 2lnfeelfe. 
Conspicuous, a. tfienftmltg-, flar, ti;be* 

lig, mærfvoerbig, bersmtt. 
Conspicuousness, s. Sybctigljeb, 2Cn* 

feeligbeb, ftortreeffetigfyeb. 
Conspiracy, s. «Saminenrottelfe, Sam* 

menfvcergelfe, OJiytterte ; Sftebvirfning, 

forening. [rceber. 

Conspirator, s. Sammenfvoren ; $or* 
Conspire, v. n. fjemmelig fammen* 

fvcerge fig, gicre OJitjtteri. 
Conspuriate, v. a. befmitte. 
Conspuriation, s. 93efmittelfe. 
Constable, s. §onffribel, 23i;efogeb; 

3nftitébetient, ^olitiebetient. 
Constancy, s. 33ef}anbigf)eb, ©tanbr 

baftigbeb. 
Constant, a. befknbig, ftanbfjaftig. 
Constellation, s. ©tiernebilfebe, Jpiut* 

meltegn ; 2l'mal af ©tierner. 
Consternation, s. 93efh;rtelfe , ©froef. 
Constipate, v. a. gløre ti;f, bringe tit 

at jlorfne; fortoppe, foraarfage $or.» 

ftovpelfe. 
Constipation, s. #orfloppelfe. 
Constituent, a. beftemmenbe, ub* 
F2 84 Con 

giørenbe; vcefentlig ; s. 25eftanbbeel; 
£>o^ebmaub, Valgborger. 

Constitute, v. a. frembringe, btfttnu 

me, anorbne, bejTiffe, ufcgiøre; confn* 
tuere. 

Constitution, s. Itnorbning, ftororb* 

ning; et 9?ige£ forfatning, 9?egieringé* 

form; Segentg 23e)?affen()eb; CKatur. 

Constitutional, a, e frer SonfHuttionen. 

Constitutionist , Constitutiona- 
list, s. Sill)«nget ftf Sonflirutionen. 
Constitutive, a. ubgiørenbe, beftents 

menfce. [inbftfret noget. 

Constitutor, s. een font fororbner, 
Constrain, v. a. inb(Tutte, inbfpcerre, 

fammentrceffe ; tvnnge, inbftrcenle; oolb* 

tng?. 
Constrainable, a. forn et unberfaflet 

Irang, font fon inbftrcenfeS, toingeé. 
Constrainedly, ad. j?na en toungen 

Waofce, af £t>ang. 
Constraint, s. Svang, [trccffe. 

Constrict, v. a. inbtoinge, famnten? 
Constriction, s. Sammentrcufning, 

Sammenfniben. 
Constringe, v, a. fammentrc«ffe, f am* 

mentryffe; fammenbinbe. 
Constringent, a. fom fantmentrwffer, 

fammenbinber. 
Construction, s. <Sammenf«2ttelfe; 

Signing ; (Sammenfmelfe ; ltbtt)bning \ 

23ebømmelfe ; CEonftruction ; Orbforr 

binoelfe. 
Constructive, a. fammenføienbe. 
Constructure, s. 25i;ggen, 58i;gning. 
Construe, v. a. fammenfcette, uMcegge, 

forfUuv, fortolfe. 
Constuprate, v. a. frcenfe en Somfrue . 
Constupration, s. S?toenfelfe. 
Consubstantial, a. font et of eet 33«* 

fen meb; eenSartet. 
Consuetude, s. ©aboane, 33rug. 
Consul, s. Sonfuf. [en Son ful. 

Consular, a. confulariff, font bører til 
Consulate, Consulship, s. (Sonfulat, 

Gonful* 03«tbigOeb tU. 1it>. 
Consult, v. a. & n. fpørge om JKaab, 

beraabflaae fig. [ffttg. 

Consultation, s. 9?aabføring, Raab* Con 

Consultative, a. raabfTaaenbe. 
Consulter, s. een font fperget out 

SRaab. [fortæret 

Consumable, a. fom fan forbrugeS; 
Consume, v. a. & n. fortare, fotoee; 
Consumer, s. $orøber. [fortæret. 

Consummate, a. fulbfommen, fulbenbr. 
Consummate, v. a. fulbenbe, bringe 

til(£nbe, fulDfommengiøre. 
Consummation, s. $ulbenbelfe, $ulb* 

btyrbelfe. 
Consumption, s. $orbrug, {fortcetelfe, 

frorobelfe ; Xoettng, ©innfcfot. [tig. 

Consumptive, ws ubtærenbe, ftmtbfot* 
Contabulate, v. a. belcegge ett befloe* 

it m?fc 95rcetet; toegge ©uh\ 
Confabulation, s. 23el«gning, 93e* 

flwbning uteB 33r«ber. 
Contact, s. 23erørelfe. 
Contaction, s. 35erøt?lfe, SBefolelfe. 
Contagion, s. 2?efmitrelfe, anfrtfffnbe 

«Sijgbom, €mitte. 
Contagious, a. anftiffenbe, befmitteube. 
Contagiousness, s. SmitfomOeb. 
Contain, v. a. & n. inbeboloe; tilbage* 

bolbe, anholbe ; aftøolbe fig fta. 
Contaminate, v. a. befmitte, befuble; 

a. befmtttet. 
Contamination, s. 33efmittelfe. 
Contemn, v. a. foragte. 
Contemner, s. ^oragter. 
Contemper, Contemperate, v. a. 

formilbe, temperere. [Woabeligljeb. 
Contemperament , s. OJJaabebolb, 
Contemperation, s. Jormilbelfe^em* 

perering. [eftevtcenfe, fhtbere ycia. 

Contemplate, v a. befTue, betrogte, 
Contemplation, s, 95etragtning. 
Contemplative, a. bejTuelig, bengioen 
til SBetrogtning. [23etragter. 

Contemplator, s. JBefTuer, bi;bfinbtg 
Contemporal, Contemporaneous, 
Contemporary, a. & s. fom le»er 
pon famine lib ; Samtibig. 
Contemporise, v. a. fcette i famme 
Jib ell. ttlber. 
Contempt, a. $cragt. 
Contemptible, a. foragtelig. 
Contemptuous, a. foragtenbe; fJolt. Con 

Contemptuousness, s. ftoragteligfjeb. 

Contend, v. a. & a. giore ftribig; 

ffribe ; fkcebe efter ; tvcefte , bifputere. 

Contendent, Contender, s. Srcetter, 

een fuMii troetter. 
Content, a. tilfrebs, forneiet. 
Content, s. Silfrebsiljeb, tilfrebSfnUelfe, 

^ornøielfe; Omfang , 23ibbe; pi. 3nb- 

bolb. 
Content, v. a. fornøie, tilfrebsfKtle. 
Contentation, s. SiCfrebSfHHelfe. 
Contentedly, ad. tilfrebé , velfonmef. 
Contentful, a. tilfrebé, ret fornekt. 
Contention, s. ©trib, Srcette, -23emj£>w 

elfe; S?appelt;fr, Sefhrcebelfe. 
Contentious, a. trcetfeficer. 
Contentiousness, s. Srcettefiærfjeb. 
Contentless, a. urilfretx?, lnisfornøtet. 
Contentment, s. Stlfrebstyeb, jjornøi* 

elfe. 
Contents, s. pi. Snbfjolbet af en Sag. 
Conterminate, Conterminous, a. 

tilgrccnbfenbe. 
Contest, s. €trib, Srcstte, iCifpur. 
Contest, v. a. & n. jrribe, beftribe, 

tratte ; fappe*. 
Contestable, a. fom fan giøreé ftribig. 
Contestation, 's. Sr-iftigljeb, Sroette. 
Contestingly, ad. paa en ftribenbe 

Wanix. [fnytte. 

Contex, v. a. fammenvowe, famnten* 
Context, s. Sanimenljangen i Sale. 
Contexture, s. Sammenfoielfe, 23aep. 
Contiguity, s. Silftobcn, 25er#relfe; 

Omfreb*. [til. 

Contiguous, a. nccrliggenbc, ftøbcnbe 
Continence, Continency, s, Hf&ofc 

benbeb, Stybffljeb; uafbrubtiKcv:ffe,5jolge. 
Continent, a. af Ijolben , maabelig ; 

ft>fcjT, tugtig; fanmtenl)«ngenbe. 
Continent, s. $a|Hanbet, Continent. 
Contingence, Contingency, s. HU 

f «toe, tilfcetoig SBegivenljeb. 
Contingent, a. tilfcdbig, upié; s. txU 

f «lb* ; OCnbcel , forl)olb<Jm«éfig SBibrag ; 

Contingent. 
Contingentness, s. Silf«tbtg!jeb. 
Continual, a. veb^atenbe, fiebfepatenbe 

uafbrubt, uopf^rlig. Con 85 

Continually, ad. uben 2(fkbelfe, uop* 

l)?tligen. 
Continuance, s. 93ebtforenf)eb , 33ebs 

bliven, 23ef}anbigf)eb; SibenS Soengbe; 

Opljolb paa et «Steb. [nue. 

Continuate, v. a. forene; f. Conti- 
Continuation, s. -$ortf«ttelfe , 2>eb* 

parenfyeb, uafbrubt frelge. 
Continue, v. a. & u. f ortfatte ; l>olbe 

pefc, l)olbe ub, p ebpare. 
Continuedly, ad. uafbrubt. 
Continuity, s. uaf brubt<Sammenlj«ng ; 

35et>vavenl)eb. 

Continuous, a. fammcnfjængenbe. 
Contort, v. a. Pinbe, flette, breie. 
Contortion, s. krummen, SBflielfe, 

$orbreielfe. 
Contour, s. Contour, £»mrib«J. 
Contraband, a. fovbuben; forbubne 

33are, Conirabanb; v. a. brtpe ©nig» 

fjanbel. 
Contrabandist, s. Snigfjantler. 
Contract, s. $orbrag, forening, $or* 

liig, Contract. 
Contract, v. n. & a. jtutte JCccorb ; op* 

rette; f «nne ft'g til; forlore; antoge; 

treffe ^orliig ; famutenbrage, forforte, 

rtynfe fantmen ; brage fig paa Jpalfen. 
Contractedly, ad. fammentruffen. 
Contractible , Contractile, a. fom 

fan fammentr«ffe$. 
Contraction, s. (Sammenbragelfe, #or« 

fcrtelfe; Contraction. 
Contractor, s.Contraf)ent; £efceranbflr. 
Contracture, s. «Sammenbragelfe. 
Contradict, v. a. utobfige, mo&ftr«be; 

s. OJiobfigelfe. [ftanb. 

Contradiction, s. OTobfigelfe, Wob* 
Contradictious , Contradictive, 

Contradictory, a. mobfigenbe. 
Contradictoriness , s. roobffribigfyeb. 
Contradistinction , s. 2(b(Titfelfe peb 

mobfatte C'genffaber. 
Contramure, s. lyormuur, ubPenbig 

OJiuur uben out #o^ebmuren. 
Contranitency, s. SKobPirfning, OJ10&* 

ftroeben. 
Contrapose, v. a. fiiHe imob. 
Contraposition, s. Wobftitfing. 86 Con 

Contraregularity, s. ©tribigljeb mob 

JXegelen. [imob. 

Contrariant, a. fom er imob, løber 
Contrariety, s. 97iobffribtgbeb, OJi'obs 

ftanb ; Uenigfyeb. [mob, imob. 

Contrarily, Contrariwise, ad. beri* 
Contrariness, s. TOobfigelfe, ODiobftonb. 
Contrary, a. utobfat, imob; s. bet 

OTob fatte, imob, on the -, beuimob. 
Contrast, s. Sontraft, fom ftiffet of; 

v. a. mobfcefte. [nine). 

Contravallation, s. OXobforffanbS* 
Contravene, v. a. otfertrwbe et $or* 

fiig, banble imob. 

Contravener, s. Ø^ertræber. [belfe. 
Contravention, s. ^ortitcj^ Overtroe* 
Contreetation, s. 23erørelfe,33efølelfe. 
Contributory, a. jTatyligtig, fratffutbig. 
Contribute, v. a. bibrage, mebvirfe; 

contvibuere. [Contribution. 

Contribution, s. OTebvirfen; 23tbrag; 
Contributor, s. een font bibrager til 

nogeh [(ig. 

Contributory, a. bibragenbe, bet)ielpe* 
Contristate, v. a. bebrøse. 
Contristation, s. 33ebrøttelfe, txaui 

tig[)?t>. [angergifen, angrenbe. 

Contrite, a. fønfcerfnufef, fønberfTaget ; 
Contriteness, Contrition, s. ©øn* 

berfnufelfe, SKuelfe. [opjtnbeé. 

Contrivable, a. optoenfeltg, font fan 
Contrivance, s. Øpfmfce tfe, OpftnbeU 

feSeime; ©farpfinbigfyeb, $pian; Snb» 

retning, Sonftgreb. 
Contrive, v. a. & n. opftnbe , optrenfe, 

anbringe, inbrette; foranjTalte. 
Contriver, s. Opftnbcr; eon font giøv 

Ubfafl. 
Control, s. kontrabog; 9? egiffer, D?eg= 

ning ; 35ablen ; Sr-ang ; OTobfigelfe. 
Control, v. a. controKere, inbfore i en 

kontrabog; bable, bovmejterere ; ftraffe, 

twinge. 
Controller, s. ©abler; (Jontrofeur; 

Opfuncimanb ; Sugtemeffrr. 
Controllership, s. en (SontrolteurS «IT. 

en OpftmémanbS (Smbebe. [$\>ang. 
Controlment, s. Oftobfianb, EJobflgelfe, 
Controversary, a. ftrtbiø. Con • 

Controversial, a. font fjører ril©triib, 

Syift. [©pørggmaal; XHfput. 

Controversy, s. ©tribigbeb ; omtmftet 
Controvert, v. a. (tribe, bifputere, 

omtttifie. 
Contumacious, a. Ijaarbnaffet , bale* 

flarrig, trobfig, gienftribig. 
Contumaciousness, s. -ftaarbnaffen* 

beb, J>alSf}arrigbeb, OOiobmlfigbeb. 
Contumacy, s. £aarbnaffenl)eb, Srob* 

figl)eb, ©ti*l>eb; Ubebltvelfe fro 9?etten. 
Contumelious, a. fpottelig, fyottefulb, 

l)aanlig. [©fain, fpobfft SBcefen. 

Contumeliousness, s. Jpaanligbeb, 
Contumely, s. ©pot, ©pee, $orbaa* 

nelfe, $oragtelfe, 23efpottelfe. 
Contund, v. a. fnufe, mafe. 
Contuse, v. a. forfnufe, forftøbe. 
Contusion, s. ©tøb, £nufen, ©ønber* 

fnufen, (Jontufj'on. 
Conundrum, s. S-arce, Søter. 
Convalescence, Convalescency, s. 

©unbljebé ©iemnnbelfe, Jpelbrebelfe. 
Convalescent, a. font er fomutet op 

af en ©t;gbom. [paéfenbe. 

Convenable, a. ottereenéftemmenbe, 
Convene, v. a. & n. fammenfalbe, 

forfantle; fommefantmen,forfamle fig; 

inbftatme. 
Convenience, Conveniency, s. 25e< 

qvtejnmeligfjeb, SBeleiligfjeb ; «Paéfeligbeb. 
Convenient, a. beleilig; becpemmelig, 

paffelig, anjtoenbtg. 
Convenientness , s. 95egt>emmeligbeb, 

SSeleifigljeb ; 23elanft«nbtgbeb ; tyaéfe» 
Convent, s. Stlefter. [ligbeb. 

Convent, v. a. falbe inb for D?etten, 

inbftcevme. [fontfi, (Jonventifel. 

Conventicle, s. hemmelig ©ammen* 
Conventicler, s. Weblem af en bents 

melig ©ammenfomfr. 
Convention, s. ©ammenfomfr, #or* 

famling, 0?ig$bag; $orbrag, 2Cccorb. 
Conventional, a. efter 2(ftale, over* 

eentfffrmmenbe meb et forlig. 
Conventioner, s. een fom ljører til en 

(Jorfamling. 
Conventual, a. flofjerlig ; s. fom fcflret 

til et Stlofter; Want, Ølonne. Con 

Converge, v. a. labt fammen i eet 

qjnnft. [<PunFt. 

Convergency, s. ©ammenffyben i eet 
Convergent, a. convergent, ncermenbe 

fig binanben i eet ^Junft. [Itg. 

Conversable, a. omgicengelig, feljfabe* 
Conversant, a. font omgaaeé met» no* 

gen; erfaren, fynbig, bevanbret; — 

abont, angaaenbe. 
Conversation, a. Ontgioengelfe, Om* 

gang, ©amtale, SetmetS 23anbel. 
Converse, v. n. ontgaae* meb I;inan* 

ben; famtale. 
Converse, s. Omgang, $ortrottgf)eb, 

SBefienbtff ab ; a. omrenbt, mobfat. 
Conversion, s. Sorvanbling, OniPen* 

belfe; QSenbing. 

Conversive, a. ontgcengelig, fnaffom. 
Convert, v. a. ontvenbe, fotanbce, an* 

venbe ; foruanble fig. 
Convert, «. «n nu Omvenbt; ^rofelut. 
Converter, s. Omvenber, een font gtor 

^profeliirer. 
Convertibility, s. $oranberltgf)eb. 
Convertible, a. foranberlig; omtienbt, 

gienfibig. 
Convex, Convexed, a. confer, runb, 

frumbaiet, rnnb*l)valt; £v«Uung. 
Convexity, s. ØJunbbjøintng, bvalt 

ftunbbeb. 
Convey, v. a. føre, boere, ffaffe , fenbe ; 

mebbele, bibringe, everbrage til. 
Conveyance, s. $ørfel, Sranéport; 

Æierfel, 23eforbrmg, Overbragelfe, Over* 

levering; ©fiøbe; 9?«nfe. 
Conveyancer, s. Sovfynbig, font op* 

fcetter ©fiøber, OtotariuS. 
Conveyer, s. Overbringer , Overfenber, 

font fører, overbrager noget. 
Convict, v. a. overtybe, overbevife. 
Convict, a. & s. een font er overbevitfl 

out ; font er funben jitylbig i en TJliés 

gierning. [ning. 

Conviction, s. Overtt>belfe,Overbemi$* 
Convictive, a. overbevifenbe. 
Convince, v. a. ovtrbevife ont ©anb* 

beben ; bevife. 
Convincement, s. Overbevisning. 
Convincible, a. font fan ©verbevife* j Coo 87 bevitélig. [OXaabe. 

Convincingly, ad. van en overbevifenbe 
Convincingness, s. #tenfunligbeb. 
Convival, Convivial, a. fefHig, giceft* 
Convive, v. a. bevc«rte, tractere. [frt. 
Conviviality, s. ©tcefhbub; Sufligbeb 

veb taffelet. [famle. 

Convocate, v. a. famntenfalbe, for* 
Convocation, s. ©ammenfalbelfe, $or* 

famling af ©eiftlige. 
Convoke, v. a. famntenfalbe, forfamte, 
Convolute, v. a. fammenvifle, opruffe. 
Convolution, s. ©ammenruffing ; Op* 

rutting. [ruffe. 

Convolve, Convolute, v. a. fammen* 
Convoy, s. ©eteibe, £ebfagelfe, konvoi, 

SBebccfning. [bceffe; convoiere. 

Convoy, v. a. lebfage, beifierme, be* 
Convulsion, s. CEonvulflon, «rampe* 

ircefning ; ©ene*«runtpning ; Slag. 
Convulsive, a. frampagtig, fom for* 

aarfager Sonvulflon. 
Cony, s. ftaniin. [gior #uler. 

Cony-burrow, s. ©teb, bvor «aninerne 
Cony-catch, v. a. bebrage, narre. 
Coo, v. n. furre (font £uer). 
Cook, v. a. foge, ttlberebe. 
Cook, s. «of; Koffepige. 
Cookery, s. «ogefcnfh 
Cool, a. fiolig; friff; folbfmfcig. 
Cool, v. a. fiøle, affiøle, ft>ale. 
Cooler, s. fiMenbe ^ibbelj fiølenbe 

©rif : ffwlfab, SBryggerfar. 
Coolish, a. noget fiolig, folbfinbtg. 
Coolness, s. Slioligbeb; «olbflubigbeb. 
Cooly, a. fiøltg; folbfinbig. 
Coora, s. ©ob ; 93ognfmorelfe. 
Coomb, s. «ornmaal (font fjolbet 4 

Bushels). 
Coop, s. Jpønfebuug ; $ab, $rug. 
Coop, v. a. fcette i 93uut, inbfperre. 
Cooper, s. 93sbfer. [l*n. 

Cooperage, s. 23jøbferarbeibe; 93jebfer* 
Cooperate, v. a. mebvirfe. 
Cooperation, s. Sftebvirfelfe. 
Cooperative, a. mebvirfenbe. 
Cooptate, v. a. vcelge. 
Cooptation, s. 3(ntagelfe i S&atnt 

6teb ; Ubvalgelfe. 88 Coo 

Coordinate, a. coorbinetet, nf lige Or* 

fcen. 
Coordination, s. ©ammenorbmng. 
Coot, s. SSanbfugt, ©tjfanb; * 9tar. 
Cop , s. ©pibs , Sop paa £ovebet af en 

$ugf; Stiff. 
Copal, s. ©lags©ummi, fro 23ejtinbten. 
Coparcenary, Coparceny, s. 2(nbeel 

i famine %n\ 

Coparcener, s. OTebarving. 
Copartner, s. ^Participant , Gaffer, 

Qompagnon, £)ee(taget. 
Copartnership, s. ^æCCcéffaO. 
Copatain, a. opbjuet, tilfpibfet. 
Cope, s. Jipo&ebets 23eb«fning; £>ceffe; 

CSbotfaabe; en Ipalt 23ue. 
Cope, v. n. & a. bt;be ©pibfen ; fop* 

peé, fTaaes; bt;tte; bebaffe meb en jbcct* 

te; belonne; flaae ub. 
Copesmate, s. (?«He, ©elffabsbrobet. 
Copied, a. copieret. 
Copier, s. CEopifi, "tffffriver. 
Coping, s. ©avl, Wanning. 
Copist, s. <5opterer, 2Cf fftivet ; <£fteraber. 
Copious, a. evetftøoig; btyppig; vibt* 

tøftig, rig. 
Copiousness, s. Overftøbigbeb. 
Copped, Coppled, a. font enbet fig i 

en ©pibé, tilfpilxfet; fot fy net nieb^iat; 

buff. 
Coppel, s. <Ptobeet*2)tgel, (Japeffe. 
Copper, s. Slobber. 
Copperas, s. £toitiof, Stobbetvanb. 
Copperisli, a. fom inbebolbet Jobber. 
Copperplate, s. Sobbetfhiffe. 
Coppery, a. fobbctagttg. [Ætøfift. 

Coppice, Copse, s. ung ©fov, Sltat; 
Coppled, 3. fegleformig, tilfpibfet. 
Copple-dust, s, gulvet tit at tenfe 

Metaller. 
Copse, v. a. frebe en ttnberffov. 
Copsy, a. buffet. 
Copulate, v. a. fotene, famtnenfobbte, 

parte, bebfattBe ; partes, fotbinbes. 
Copulation, s. ©ammenfobbting, far- 
ten, fSeblanbetfe. [foienbe. 
Copulative, a. copulativ, fammen= 
Copy, s. (Sopi, Ql'fffrift} ©remplar, S-or* 

fftift; copy-book, ©ftivetbog; - Cor 

paper, Sonceptpapiit j - right, <5f ter* 
Copy, v. a. afffrive, copiete. [trijf. 

Coquet, a. fofet, fotlibt; s. Coquette. 
Coquet, v. a. fofettere, tocere fotlibt, 

agcte en (Soqvette. 
Coquetry, s. (Joavetterte. 
Coquettish, a. fofet, font fil befyage. 
Coral, s. Storal. 
Coraline, a. af Storal; fom bat SSoral* 

ters Sttaft elf. $ar«e. 
Corand, s. 9?ibs. [San&S. 

Corant, Courant, Couranto, s. en 
Corb, s. Kulfntv. 
Corban, s. Sturu til at famle 2(tmiffe i; 

©ave; 2Xtmiffe; Offer. 
Corbe, a. ftum, bfliet. 
Corbeiis, s. pi. ©fanbfefutve. 
Corbel, s. asiomjletfutr*, #tugtfutv>. 
Corbel, Corbet, s. Wuurtesbet; $3iet» 
Corby, s. DJavn. [fefjoveb. 

Cord, s. (Snor, ©triffe, ©trcng; Waal 

tit 23tcenbe, ^atmemaal. 
Cord, v. a. binbe meb et ftecb. 
Cordage, s. Sougvoetfet i et ©fib. 
Cordelier, s. StancifcanetsOJiunf. 
Cordial, a. biet tefhjtfenbe , biettelig, 

optigtig; s. I;icrtcfh)rfenbe £>tif ; £ier* 

'tefh>rfning. [ligbeb. 

Cordiality, Cordialness, s. Jpierte* 
Cordon, s. Sorfcon Sropper; Wuur* 

franbs. [(£«bet). 

Cordovan, Cordwain, s. STatbuan 
Cordwainer, s. Slarbuanbetebet; ©fo« 

mager. [tet; S?ietnel)ufet i $rugt. 

Core, s. bet Snbetfle af en $tng; .frier* 
Coriaceous, a. fom befhtaet af Saber, 

ligner famine. 
Coriander, s. (Jorianber (glante). 
Corinth, s. (Jorenbe. 
Cork, s. Storf, «Prop. [fcette <Prop i. 
Cork, v. a. proppe, floppe til meb Storf, 
Corkingpin, s. <Paffenaaf, flor Stnap* 
Corky, a. fotfagtig. [penaal. 

Cormorant, s. ©iraubmaage; Jraabfer. 
Corn, s. 5?oru ; SHigtotn. 
Corn, v. a. forne; faae; befltte meb 

Bait, fproenge Ri&b. 
Cornage, s. tfotntienbe. 
Corn-chandler, s. Slorn^fer. Cor 

Cornel, s. £agetorn. 

Cornelian, s. £arniol, £>ni;rf}««n. 

Cornemuse, s. S«ffepibe. 

Corneous, a. f)ornagtig. 

Corner, s. jpiotne, Krog; -house, 

Cornered, a. tøiørnet. [£iømeliuué. 

Cornerwisc, ad. f>iørner. 

Cornet, s. hetnet, font føret Stanbar* 

ten; SK^ttcrfTarc ; er Snffruntent, 3infe ; 

Krc»>mnterl)uué ; Slage #ruentimn;ers 

iftartøt; 21arelabejern tit #ef*e. 
Cornetcy, s. #«nbriféplab$. 
Cornicle, s. tibet £crn. 
Cornicular, Corniculate, a. Huu 

agtig, font bar Jporrt. 
Cornice, s. Karnié, ør-erfte Kranb$ paa 
Cornicle, s. libet £orn. [en Oritur. 
Cornigerous, a. botnet, font bat£otn. 
Cornub, v. a. fløbe nteb Knofletne, 

fatnifle. [£ornbrager (figutl.). 

Cornute, Cornuted, a. font tøt £orn ; 
Cornute, v. a. forne Jpotn i innben, 

gior* tit £anrei. 
Corollary, 9. Sætning font flinte^ af 

en feregaaenbe, (Jorotfarium; Silgift. 
Coronal, s. Kranbé, Krone. 
Coronary, a. fronagtig. 
Coronation, s. Kroning. 
Coroner, s. (Smbebéntanb , font jrat 

unberføge et 3ftorb; Kongens iyogeb. 
Coronet, s. liben Krone; KranbS i ct 

Sfielb. 

Corporal, Corporeal, a. [egentlig. 
Corporal, s. Korporal. 
Corporality, s. legemlig <5genfM\ 
Corporate, v. a. forenet i et Saug 
Corporate, v. a. forene, [elf. Setflab. 
Corporation, s. Corporation, SelfTab 

eff. ?auv). 
Corporature, s. SegeméiTiffelfe. 
Corporeal, a. fotportig, legemlig. 
Corporcous, a. legemlig. 
Corporification , s» $orPanbting til 

Segeme. [felfe. 

Corporify, v. a. give legemlig Sfif* 
Corps, s. Sotpé, Qfntat af Sotbater. 
Corpse, s. bøbt Segente, £iig. 
Corpulency, s. SfegemefS 5nlbigb?b. 
Corpulent, a. ti)f, fceb, futbig, fjecrf. Cor 89 

Corpus-Christi Daj', s. Sbrifti Se* 

gentil Sag. 
Corpuscle, s. libet Segcme, Solgran. 
Corpuscular, a. font barer til et libet 

SJegeme. 

Corrade, v. a. afgnibe, afrive. [$eit. 
Correct, a. ret, tigtig, forbebret, nben 
Correct, v. a. forbebre, rette, cenbre ; 

tugte, tcemute; temperere, formtloe. 
Correction, s. $erbebring ; Sugtetfe, 

3v*mf«trelfe, Straf; house of -, 

Sugttlliué. 

Correctioner, s. Sugtbuusfange. 
Corrective, a. forbebrenbe, ombrenbe; 

s. iyorbebringftnibbel. - [tjeb. 

Correctness, s. SKigtigfyeb, Ttøiagtig* 
Corrector, s. dorreftor, font forbebret, 

retter, corrigerer. 
Correlate, v. n. ftaae i gienjlbig $or* 

binbelfe og delation. 
Correlative, a. frarenbe, fom&atipen* 

fijn tit hvetanbre. 
Correption, s. Srettefoettetfe, £abbef. 
Correspond , v. n. correfponbere, føre 

23rein>e yting nteb; fvare intob. 
Correspondence, Correspondency, 

». ^reinserting; gob $orffrtaelfe; Or-er* 

een^fhutmelfe; Omgicengelfe. 
Correspondent, a. frarenbe tit, ftent* 

jnenbe meb, overeensfommenbe; s. dor* 

refponbent. 
Corridor,», ©ang, Svalegang; $orfaf. 
Corrigible, a. forbebertig, forbebrenbe; 
Co r rival, s. OJiebbeiter. [flrafværbig. 
Corrivality, Corrivalry, s. OTeb* 

beiten, 37Ieb fegen, Kappen. 
Corroborant, a. fh;rfenbe. 
Corroborate, v. a. fh;rfe, beftyrfe; 

ftabfeefte. [fr«ftetfe. 

Corroboration, 3. 23efh)rfelfe , 2?e* 
Corroborative, a. bejlorfenbe ; s. fh)r« 

fenbe £cegemibbet. [fjaanben. 

Corrode, v. a. gnave, opcebe, jTibe efter* 
Corrodent, a. gnavenbe, cebenbe. 
Corrodiate, v. a. «be, gnave itu. 
Corrodible, a. font fan gnav>e$, opcsbeé. 
Corrosion, s. ©napen, Opeeben. 
Corrosive , a. gnafcenbe , opabenbe ; 

forurottgen.be; s. «benbe Wibbel; v. a. 90 Cor 

ojfcfe, gnatfe. [cebfenbe ©fatpljeb. 

Corrosiveness, s. (Sgenffab at opcebe; 
Corrugant, a. font gi*r 9?t;nfet. 
Corrugate, v. a. fammenrtjnfe. 
Corrugation, s. Confer, 0?i;nfning. 
Corrupt, a. forbcsrt>et, forfroenfet; 

ubuelig 5 falfF, beftuffen, forført. 
Corrupt, v. a. &n. fotboerr-e, forfroenfe, 

forfaljfe, befHffe; forbcerveS, raabne. 
Corruptible, a. forfroenfelig, forbær* 

velig. . [velfe; SBefttffelfe. 

Corruption, s. t?ovfrænfelfe, ftorbcer* 
Corruptive, a. forbært-elig , forboer* 

venbe, fntirtenbe. [gccngetig. 

Corruptless, a. uforbærtfelig , ufor* 
Corruptly, ad. paa «n forbarmet Waa* 

be, veb #otb«rvelfe. 
Corruptness, s. fotbarttelig (SgenfFab ; 

9?aabenl)?b, fiafrefulbbeb. 
Corsair, s. ©erør-et. 
Corse, s. Siig, bobt Segeme. 
Corselet, Corslet, s. SBrøbarnifF. 
Cortical, a. font ljorer tit SBarfen. 
Corticose, a. font (jar 23arf eff. ©forpe. 
Coruscant,a. flarfFinnenbe, blinfenbe. 
Coruscation, s. flart ©fin, 23linfen, 

%feté bafhge 93e»«gelfe. 
Corvetto, f. Curvet. 
Cosen, f. Cozen, Cousin. 
Coshering, s. #erberg, ©icefteret. 
Cosier, s. 2appefTr«ber,Sappeffomager. 
Cosmetic, a. forfFionnenbe; s. Wibbel 

fom forjfiønner, git-er ftin ipub jc. 
Cosmographer, s. <Jo$mograpb, font 

beflfriver H3erben. [ben. 

Cosmography, s. 23ejTrfoelfe ov^er 33er* 
Cosmopolite, Cosmopolitan, s. 

StoSntopolit, SSerbeniJborger, Sorbborger. 
Cossac, s. S?ofaf. 
Cosset, s. £ant, $x>l. 
Cost, s. Ontfofhung, «PriiS, 93cerbi. 
Cost, v. n. fofie, r-are t>«rb. 
Costal, a. font bører til SKibbenene. 
Costard, s. #o\?eb ; runbt og ftortSSble. 
Costard-monger, s. Jrugtljanbler. 
Costive, a. forfloppenbe. 
Costiveness, s. $orfioppelfe , forjtop* 

penDe ©genjTab. 
Costless, a. uben aStfoftning, gcbt #tøb. Con 

Costliness, s. Kofibar&eb. 
Costly, a. fojibar, bur, berlig, prcegrig. 
Costmary, s. Severbolfont (glante). 
Co strei, s. plaffe. [£ragt, Sofhmte. 
Costume, s. ZiitnS ©fit og 23rug, 
Cot, s. #utte ; ©talb ; <Pottefiger ; fmal 

©eng ; #«ngentaatte ; 93aab ; Sant. 
Co tabulate, v. a. loegge ©nlt>. 
Cote, s. #otb ; £i;tte. 
Cote, v. a. lobe forbi; oDergaae. 
Cotemporary, s. ©anttibig. 
Coterie, s. ©elfTab, ftorfantling, £lub. 
Cot-quean, s. <))ottefiffer, $ruentint* 

mersJlarl. 
Cottage, s. #utte, a3onbebt;tte. 
Cottager, s. Jpt)ttes23eboet. 
Cottish, a. C|tttnbeagtig. 
Cotton, s. a3onmlb$tr«; SBomulb; 

23ontutbétøi, Sattun. 
Cotton, v. a. & n. fore nteb SBontulb; 

foettelllb; ware laaben; tyffeS; forene 

meb ; forligetf. 
Couch, s. Søtbcenf; Seie, Jpvileffrb; 

Sag ; couch-fellow, ©ot-efantmeraf. 
Couch, v. n. & a. Icegge fig neb; fnotle 

neb; ligge log^ité; buffe fig neb; ffrice, 

©pfoette jTriftlig; loegge lagmi$; ffiule; 

loegge t«t til; inbbefatte; fHffe ©toeren 

paa et $ie. 
Couchant, a. liggenbe neb. [fer. 

Coucher, s. ©engefantmerat ; ©tcerfHf* 
Cough, s. #ofte. 
Cough, v. n. boffr, ubfjojle. 
Coulter, s. <piovj?rn. 
Council, s. geiftltg ftorfantling, ©am*. 

menfomfi-, TOobe; 9?aab,!Kaab$forfant* 

ling. 
Co-unite, v. a. forene ; «. forenet. 
Counsel, s. Kaab; 95eraabflaaen; $)ro* 

curator ; — keeper, fortrolig. 
Counsel, v. a. raabe, give fXaab. 
Couns ell able, a. folgagtig. 
Counsellor,*. IKaabgiuer, Kaab^Oerre, 

Qtbvocat; D?etél«rb. 

Counsellorship, s. ©ebeinteraabépojj. 
Count, 5. ©rere. 
Count, «. Kegning; f#rjje Srflæring i 

en VroceJ. [fot. 

Count, v. a. vegne, t«tte; ciQtt, Ijolbe Cou 

ConntaMe, a. fom fan tceffeS. 
Countenance, s. 2(nfigt$bannelfe f lint 

fi'gr; Ubfeenbe, Wine; Itnberftfittelfe, 

93egunftigelfe; 6inb$ro, "ilanbénætroj. 

telfe; legning. 
Countenance, v. a. fjetfce meb, v«te 

gunftig, unbetfrotte; befnu;ffe, give^n* 

feelfe. 

Countenancer, s. SSefotbtet, SBelunber. 
Counter, s. £>i|T < en Q?ob ; 9?egnepcnge, 

JKegnebroet, Spengefaffe ; §«ngfet; "tilt 

pXupftetm). 
Counter, ad. imob, mobfat; uricjtig. 
Counteract, r. a. banble imoc. 
Counteraction, s. IX'obritfning. 
Counterbalance, v. a. *eie op imob, 

Ijolbe OKob&fcgt ; si OXobfcegt. 
Counterbond , s. WobsfrotjTrtttning ; 

C?entras(Jaiition. 
CounterbufF, s. titbagefrob, tuning ; 

Sontvaftob ; v. a. flobe tillage. 
Countercaster, s. 9?eynffab$f>tet. 
Counterchange , s. Omserling , Out* 

tuffntng. [tuffe. 

Counterchange, v. a. omtterle, om* 
Countercharge, s. Contra s^efh; lb* 

ning. [tiujffetfe eu\ trolfcom. 

Countercharm , s. Wibbel mob ^or* 
Countercheck, v. a. Innfcte, opl;olbe; 

s. Q3iens3t?tTef«tteIfe. 
Countercunning, s. OXoblifh 
Counterdeed, s. Oftobacte, 9?e*>et$. 
Counterdraw, v. a. eftettegne paa 

flart ^apiir. 
CountereiTect, s. OTobinrfning. 
Counterevidence, s. OTobtfibne. 
Counterfeit, a. eftergiott, falfft, uoeg^ 

te; 23cbtaget. 
Counterfeit, v. a. eftergiote, f otfatfTe ; 

labe fom, fotfiiffe fig, tyUt. 
Counterfeiter, s. een fom eftetgLn- 

ncget, fcrfalffer, bebtaget. [geligen. 
Counterfeitly, ad. faljTeligen, bebra* 
Counterfort, s. Stiver, Statte. 
Countermand, s. Iftobbefaling , Son* 

tra - Otbte. 

Countermand, v. a. give §ontra*Orbre. 
Countermarch , s. Silbagematfd; ; 

v. n. matfdpere tilbage. Cou 91 

Countermark, s. gontramarfe. 
Countermine, s. §ontramine; O0?ob* 

anftatt; v. a. arbeibe imob. 
Countermotion, s. QJJobbtr-cegelfe. 
Counternatural, a. unaturlig, mob 

Staturen. 
Counterorder, s. TOobbefaltng. 
Counterpace, s. Wobffrmb, ©frtbt 

fom gidres imeb. 
Counterpain , Counterpane , s. 

ftuffen Sengetappe. 
Counterpart, s. ©ienpatt; OTobpart. 
Counterplea, s. ©vat paa kontras 

pattene <Svar; D?eplif. [en DJiOblifh 
Counterplot, s. OXoblifi ; v. a. btuge 
Counterpoint, s. Sontrapunft (t 

OJ-ufif): mobfat 9?eming; guffen Soen* 

getoeppe. 
Counterp )ise, s. OJiobvagt. 
Counterpoise , v. a. veie op imob, 

bolbe 23«gt imeb. 
Counterpoison, s. OJiobgift. 
Counterpressure, s. Wobtrbf. 
Counterproject, s. Wobplan. 
Counterrail, s. £ralv«rf, fom f«tte$ 

lige imob et anbet. 
Counterreckoning, s. ITCobregning. 
Counterscarp, s. Sontrafcarpe. 
Counterscuffle, s. Jpaanbmoeng. 
Counterseal, v. a. paatrbffe OTobfegl. 
Countersense, s. mobfat Opening. 
Countersign, v. a. unbettegne font 

Sefretcer, conttafignete ; s. Sontrafigne* 

ting ; fteltraab. 
Counterstroke, ». Wobftøb. 
Countersurety, s. SontracautionifK 
Countertenor, s. 2Clt i 37fafiftn. 
Countertime, s. OTobftanb; ©nitfer. 
Counterturn, s. £anblingen$ $or* 

vifling, uventet 53enbing. 
Countervail, v. n. gielbe lige imob, 

bave lige ©u/btgbeb, giere lige, gien* 
Countess, s. Qkevinbe. [gielbe. 

Counting-house , s. S?ii>bmanbé (Jon* 
Countless, a. utallig. [toir. 

Countrified, a. ujteben, bonbeagtig. 
Country, s. @gn, £anbf?ab; £anb; 

ftoebrelanb. [manb, SBonbemanb. 

Country-man, s. £anb$manb; Sanb» 92 Cou 

Country-woman, s. Sanbébt;fone, 

Sone fra Sanbet. 

County, ©reoffab, <Protiinb$, 2Cmt. 
Couple, s. ^ar. 
Couple, v. a. & n. parte; fobble 

tømmen; parre fig. [SSeré. 

Couplet, s. et <Pat ; ©tropbe ; et ^3ar 
Courage, s. OJiob, 23ef)iertigf)eb. 
Couragious, a. mobig, beljiertet. 
Couragiousness, s. OJiob, 33ebierttgbeb. 
Courant, Couranto, s. burtig £>anbé ; 

2bi$, ugentlig Sibenbe. 
Courb, v. h. bete fig. 
Courd, s. ©rceéfar. 
Courier, s. ribenbe 35ub, (Joureer. 
Course, s. Sob; Sevnerétøb ; 23ebbelob; 

©cebvane; fKerWab; ©ang, fremgang, 

T?remfTribt, Opforfel ; Sobebane ; CEouré ; 

DJoeffe; Sag; $orl)Olb£iregel; of-, na* 

tttrligraié; by - , Piffe? tie. [renbe. 
Course, v. a. &n. forfølge, jage; lobe, 
Course, Coarse, a. grot», njf ; fTet. 
Courser, s. £ebbelobé*#efr ; 3«ger. 
Courses, s. pl. $rttentimmetne$ maa* 

neblige Sibcr. 

Courseness, s. ©rc&tjeb. 
Court, s. Jpof ; J&of(rat;9?cf; ©aarb; 

Sour, Jrierie; - of guard, 33agt: 

- chaplain, ^ofcapeHan; - day, 

Singbag; - dresser, «Smigrer; - 

lady, #of baute ; -promises, tontine 

Softer ; - yard, $orgaarb. 
Court, v. a. frie- til een, opoarte bopig; 

anl)olbe out noget: futigte. 
Courtage, s. Courtage, Oftccglerlon. 
Courtal, ft. <Purf, liben 'perfon. 
Court-bred, a. efter SoffTtf. 
Courtcards, s. pl. Jperreblabene t Sort. 
Courteous, a. bopig, senlig. 
Courteousness, s. #opigOeb. 
Courter, s. Sourntager, ©migrer. 
Courtesan, s. 95olerffe, £ote. 
Courtesy, s. tfopigbeb, SBenltgbeb, 

39Hft>9*b, ©obbeb, {Joieligbeb; Øteien. 

£uf. 
Courtesy, v. n. & a. giore €omp(i* 

ment, buffe, neie; beljanble bopigt. 
Courtier, s. #ofntanb ; ©migrer. 
Courtlike, a. efter JpoffTif, bopig. Cow 

Courtliness , Courtship , s. #of* 

ntaneer , 2trtigbeb; Oppartning ; $riert. 
Courtly, a. bopig, artig, fmigrenbe. 
Court-martial, s. 5?rigéret. [gobS. 
Court-roll, s. Jortegnelfe otter Seen* 
Court-yard, s. ©aarben reb et #uué. 
Cousin, s. ©obffenbebarn, $cetter, 5«t« 

ter'fTe, 
Cove, s. 25iig, $iorb; ©fnur, Sfiut; 

gammel, gierrtg £narf, ^iluut. 
Covenable, a. pajfenbe, [Fiffet. 
Covenant, s. tyagt, #orbunb, S?ontraft. 
Covenant, v. n. giore en 'pagt, $ot* 

bunbt; afgiove, conrrafjere. 
Covenantee, s. een af be contraberenbe 
Covent, p. Convent. [garter. 

Coventry - bells , s. pi. tormaanebS 

fioler, 93 laaef loffe. 
Cover, s. Saffel , Saag , OmfTag paa et 

23reo; i?orer>enbing. [ruge. 

Cover, v. a. bebceffe; forbolge, fFiule; 
Covercle, s. Saag, OmPag. 
Covering, s. 33eb«fning. 
Coverlet, s. Sengeteppe. 
Coverslut, s. £ah>«rme. 
Covert, s. ffyggefulbt ©teb ; ©fittl; 

©iemmo, ©mutbul; £aget paa eU?uu$; 

Convert ; a. bebceffet, ffinlt. 
Covertly, ad. bemmeligen, i Sonbont. 
Covertness, s. £entmeligbeb. 
Coverture, s. fBebceffelfe, £>«ffe. 
Covet, v. a. begiere, forlange fteftigert. 
Covetable, a. font er vcerb at begicere. 
Covetise, s. Jpav>eft;ge. 
Covetous, a. gierrig, begierlig,bat>efi;g. 
Covetousness, s. ©ierrigljeb, Ocfrig 

23egiedigl)eb. 
Covey, s. 5ugl meb Unger; SXebefulb, 

9)ngel, iylof frugle; £ob .vporer. 
Covin, v. n. bentmelig Jorfiaaelfe meb 

CEontraparten, 93ebrageri. 
Covy, s. £ob, 5lof; f. Covey. 
Cow, s. ffo. 

Cow, v. a. forjTtccffe, giore bange. 
Coward, s. feig Rarf: 5?rt;per; a. feig. 
Cowardice, Cowardliness, s. $etg« 

beb, Snjgtagtigfyeb. [forfagt. 

Cowardize, v. a. giore fn;gtfom, giore 
Cowardly, ad. feig, forfagt. Cow 

Cower, s. Kebvtbe. 

Cower, v. n. fitbe paa £uf ; jrteie. 

Cowherd, s. Kolnjtbe. 

Cowish, a. forfagt, bange, frDgtagtig. 

Cowl, s. OTunfefjcstte ; 23anbfar, fern 

bates paa en ©rang, ©aae. 
Coworker, s. 2Kebarbeibet. 
Cow-quakes, s. pi. Kofafer. 
Cow-slip, s. Koblomme (Urt). 
Cow-wheat, s. QSilDfj^ete r Kobvebe 
Cox, v. a. fmigte. [(^lante). 

Coxcomb , s. $anefam ; #amafi j 

©ptobebaffe, 2a?$. 
Coxcomical, a. fantaftiiT, natagtig. 
Coy, a. fftj, «nbfelig, bit); egenfinbig, 

cerbar; fnibjT. [giece 23anf?eligl)eber. 
Coy, v. n. ©cere unbfeelig,tilbagebolben; 
Coyly, ad. meb Unbfeelfe. [l>eb. 

Coyness, s. ©tyljeb, Unbfeelfe, Knipffs 
Coz, s. keener, Ueuffn. 
Cozen, v. a. natte, bebrage. 
Cozenage, s. 33ebrageri. 
Cozener, s. 23ebrager. 
Crab, s. vilbt fuutt 5Sble; Krabbe; 

Slatluu»; tvær ^erfon. 
Crab, v. a. gidre vranten ; a. v Ub, fuut. 
Crabbed, a. fuut; m*tf, tung, vanffe» 

lig ; fotrtcebelig, fuurmunbet; ujevn. 
Crabbedly, ad. fuut, fnatvutten, gna* 

ven. 
Crabbedness, s. ©uutfceb, fnatvotn 

Scefen; Sttøtfljeb; 23anf?eligt)eb; Ujevn* 
Crabby, a. tung, møt f. [r)eb. 

Crack, s. ©ptoeffe, trevne; Gnagen, 

Knceffen; gralen, ©ftt;ben; 93anvittig ; 

#ote ; ^urf . 
Crack, v. a. & n. btoeffe , faae ©ptcefs 

fet; fnalbe, fnage, brage, fratre inb; 

ptale, brottte; giøte fom;ft. 
Crack-berry, s. Kragebcer, SSøtfeboer. 
Crackbrained, a. forrnft, gat. 
Cracker, s. -taler; 9? of «r, ©v «tutet; 

SPetAtfce; Sommiébtøb; Knceffer. 
Crak-fart, s. Stett ; pontiff Kanbefcober. 
Crackish, a. forlibt, boletff. 
Crackle, v. n. fnage, brage, fnceffe. 
Crackling, s. Knceffen, 33ragen. 
Cracknel, s. Cringle. 
Crack-rope, s. ©algefugf. Cro 93 

Crackt, a. fptuffen; forrtjft; banferot. 
Cradle, s. 2>ugge; v. a. leegge i 25ug* 

gen, vugge. 
Craft, s. Sift, ©pibéftnbigljeb ; £aanbs 

vcerf ; atfeflagS fmaa ©fibe. 
Craft, v. n. giøre (Jabalet, inttiguete. 
Craftily, ad. lifrigen. 
Craftiness, s. ©nufjeb, ©ptbéftnbigheb ; 

Setjlagenljeb. [menb. 

Craftsman, s. Kunflner; £aanbvcetf$s 
Crafty, a. liflig, forflagen. 
Crag, s. $al$, Ølaffe ; ujevn ©reenf lippe. 
Cragged, Craggy, a. ftenet, flippertg ; 

ujevn, freil. 
Crake, v. a. & n. prate, bramme. 
Craker, s. prater, ©frtjber. 
Cram, v. a. & n. floppe, paffe fammen; 

futbe for meger, fpifefot meget, fraabfe; 
Crambe, s. Soot. [ftoppr£jøn$. 

Crambling, s. Solben i ©ti;ffet. 
Crambo, s. 9?iimfpil. 
Crammed, a. fulbjioppet. 
Cramp, s. Cetettcefning , trompe; 

Klammer ; Svang ; a. vanjTelig, ivungen. 
Cramp, v. a. forbreie, ttoeffe fammen, 

inb'Ttcenfe; plage meb Krampe; preffe, 

btitM inb. 
Cramp-fish, s. Ktampejtff. 
Cram-iron, s. Klammer, Setnanfer i 

en OTiuut. 
Cramp-name, s. fiJgenavn. 
Crampoon, s. Klammer, Sernanfer. 
C ranch, v. a. fnufe, mafe. 
Crane, s. Stone ; Kran, at vinbe op 

meb ; -fccevert. 
Crane up , v. a. opvinbe meb en Kran. 
Crank, a. fliv , ftoerf, funb, fief, lyfiig ; 

ranf. 
Crank, s. ©vingel paa en Setnarel; 

Krumning ; ©reb, Jag ; Otbforbteining, 

Ortfpil. [Ungtet. 

Crankle, v. a. & n. fnoe fig, fTaae 
Crankless, s. pl. Kantet, Ujevnfyebet. 

23ugter. 

Crankness, s. ©unbt)eb, Wuntetbeb. 
Crannied, a. fltfvet, fptuffen. 
Cranny, s. liben ©prceffe, 9?ibfe. 
Crap, s. Klinte; SSogtyvebe; ^enge. 
Crape, s. Krepflor, Ktuuépot. 94 Cra 

Crapulence, s. £Ruu$ , Stuff enffab, 

©Ifuge. 
Crapulous, a. beffienfet, j©ITct. 
Crash, v. n. & a. br«ffe, fnage, fnaffe, 
Crass, a. gro», tt>f. [fønberfnufe. 

Crassitude, s. $i>ffelfe, ©ror-ljefc. 
Crastinarion, s. Opfcettelfe, $orf)aling. 
Cratch, a. #«ffe lit £#. 
Crater, s. 23«ger; Crater. 
Craunch, v. a. Oibe itu. 
Cravat, s. JpalSflub, £af$fra»e. 
Crave, v. a. frceoe, atøorligen forfange, 

beoe. [mobig. 

Craven, a. ot»ett<unben ; forfagt, flein* 
Craven, v. a. giere forfagt. 
Craver, s. font giet uforfTantmebe $or? 

bringer. [a. begierltg. 

Craving, s. $orlangenbe, 93egiertigf>eb; 
Cravingly, ad. paa en fcegierlig, gietrig 

Oftaube. 
Craw, s. fatten paa en $ugf, .ftroen- 
Craw-fish, Cray-fish, s. S?reb$. 
Crawl, v. n. frt;be, fravfe. 
Crawler, s. frtjbenbe Snfeft; ©migrer. 
Crayon, s. SBtyont. 
Craze, v. a. fønberbriibe, fønberfløbe; 

fpceffe $orflanben, giøre forotrret. 
Crazed, a. fornuft. 
Craziness, Crazedness, s. ©ragbeb, 

©ebrcefligljeb; $otf}anbgfvagbeb. 
Crazy, a. gebrceflig, fygelig, br£flf«U 

big ; fom;f t i #ovebet. 
Creaght, s. #iorb, ©rcetigang. 
Creak, v. n. fnage, fnirfe, brage. 
Cream, s. fttøbé; Piemen, bet .Q3ebffr 

af en Sing. 
Cream, v. a. & n. blitte til 5lobe, fatte 

$l*be; ffumme ^Ix^ben af; tage bet 

JBebjte af en Sing. 
Cream-faced, a. bleg; ftugtfom , feig. 
Creamy, a. flebeagtig, font fatter Jlobe. 
Creance, s. Srebit, Sillib. 
Crease, s. Rtsttt , $ olb til et OJJocrfc ; 

etreg meb Stribt. Oflcerfe. 

Crease, v. a. l«gge#olb etf.Ærøffe til et 
Create, v. a. ffabe; foraatfage; frem* 

bringe, ttbt-ælge. 
Creation, a. ©fabeffe; Itbncwnetfe. 
Creative, a. ffabenbe. Cre 

Creator, s. ©faber. 
Creature, s. Sfabning; 5Dt;r; ©tut. 
Crebritude, s. hyppig ©ientagelfe. 
Crebrous, a. I)l;ppig, gientagen. 
Credence, s. Srebit, Silfib; troe og 

i'ove ; gobt Stavn. 
Credent, a. lettroenbe. 
Credentials, s. pi. et (Jrebitiv. 
Credibility, Credibleness , s. tros 

varbigheb. 

Credible, a. trolig, ttovarbig. 
Credibly, ad. fanbfunligen. 
Credit, s. 2(nfeelfe, (Srebit ; Snbftybelfe, 

OJiijnbigfjeb; S2re; Srovarbigljeb. 
Credit, v. a. troe een, betroe, ffaffe 2Cn* 

feelfe; crebitere. [bar, berømmelig. 

Creditable, a. «rlig, vef anfeet, agt* 
Creditableness, s. 2rov«rbigbeb, §re* 

bit, 21'nfeelfe. [betroet noget. 

Creditor, s. debitor, fom laaner eH. 
Credulity, s. Settroenbeb. 
Credulous, a. lettroenbe. 
Creed, s. Sroeé SSefienbelfe; offentlig 

Silffriaelfe af en Wening. 
Creek, s. tiben $iorb, 33iig, #avbugt. 
Creek, v. n. fnirfe. 
Creeky, a. fulb af flippet. 
Creep, v. n. fnige, frube. 
Creeper, s. frybenbe 23«rt; frt;benbe 

Snfeft ; fa» SSranbbuf. 
Creephole, s. &u{; Itbflugt. 
Creepingly, ad. frybenbe. 
Cremation, s. Opbrcenbing. 
Crenated, a. farvet, bannet font 2«n- 

ber, tagget. 
Crepitate, v. n. fnage, fnaffe, brage. 
Crepitation, s. ftnaffen, Stntftcert. 
Crepuscule, s. Sutfm&rfe, Stunning, 
Crepusculous, a. ffumnwf, libt mørft. 
Crescent, a. vorenbc, tiltagenbe; s. 

ben tiltagenbe Oftaane. 
Cresses, Cress, s. Starfe. 
Cresset, s. Srefob; $i;r, Styrtaarn, 

Snfeftage. 
Crest, s. lop, ftiarbuff, Wanfen paa 

en £>efh • Stoltljeb, TOob, ft-yrigfjeb. 
Crested, a. toppet, font barenftiarbuff. 
Crestfallen, a. nebflagen, forfagt. 
Crestless, a. uben jioerbujT, uben 6i* Cre 

tat ; of tinge $antilie. [fulb af S?tibt. 
Cretaceous, a. ftibagtig, fribarrer, 
Crevice, s. epraffe, SXibfe, S?rtb$. 
Crevisse, s. 5?teb$. 
Crew, s. £ob ffolf ; <Sf ibgmanbffab. 
Crew, gale be (a f to crow). 
Crewel, s. 9tøgle ulbenr ©atn. 
Crewet, s. 22bife* eU. Dlieftaffe. 
Crib,s.#n;bbe, SBaaé ; Spiilrot>; S)$\tt. 
Crib, v. a. inbfpoette ; tiltfenbe fig be* 

troer ©ob£. 

Cribbage, s. S(ag4 Stottfpil. 
Crible, s. ffotn*éolb. 
Cribration, s. Soelben, «Sigten. 
Crick, s. Stnirfen; Stisbeb i -ftalfen; 

JCar-bugr. [Srol eff. €; famine I. 

Cricket, s. i?aarefuCing ; SBotbfpiC; las 
Crier, s. «Sfriger, Itbraaber. 
Crime, s. Sotfeelfe , $otbti;belfe, Wit* 
Crimeful, a. laftefutb. [gietning. 

Crimeless, a. btcbefri, ffulbfrt. 
Criminal, a. laflefulb, forbrnberff, 

flraftfoerbig ; piinlig, criminel; s. S-ot* 

brubet, WiSboebet. 
Criminate, v. a. beftylbe. 
Crimination, s. 23ejTi)lbning, ttnflage. 
Criminatory,a.beffylbenbe, anflagenbe. 
Criminous, a. lofrefutb, fotbtybenbe. 
Crimosin, f. Crimson. 
Crimp, a. ffitft ; frag. 
Crimp, v. n. gaae utebelig til 23cetf$, 

fptOe unbet 2)«ffe. 
Crimp, ». $actot fot Stulfyanbletne; 

(Seelenvetfaufet. [$olbet, JKunfet. 

Crimple, v. a. fammenttaffe, giote 
Crimson, a. fatmojmttfb ; v. a. fatne 

fatmofinrøb. 
Crincum, s. «rampe; £une, 9tt;ffe. 
Cringe, v. a. & n. fammenrtceffe ; buf* 
Cringer, s. Smigret, [fe; ftumme fig. 
Cringerous, a. boater. [5?tt;ben. 

Cringes, s. pi. 93uf, domplimenret; 
Crinkle, v. n. gaae i SBugter, jTaae 

35ugrer, SKunfet. 
Crinkles, s. pi. 93ugtet, fttumtjebet, 

ftumme ©ange; 0?i;nfet. 
Crinose, a. baaret. 
Cripple, s. Sttfibling. [lam. 

Cripple, v. a. glare til Stabling, giøte Cro 95 

Crippleness, s. <5t>«ffelfe, fiambeb. 
Cripplings, s. pi. Snetbielfet. 
Crisp, Crispy, a. ftnfet; btuun fregt; 

ftummer , tagger. [frege btuunr. 

Crisp, v. a. gtøte ftufet, ftufe, fnoe; 
Crispation, Crispness, s. Sttuuéning. 
Crisping-iron, s. ittufejetn. 
Criterion, s. gtitetium, Stienbetegn, 

bveteftet bamme*. 
Critic, s. Stririfer, Stonflbommer, ©ablet. 
Critical, a. beb*mmenbe, bablenbej 

fviriflf; beroenfelig, farlig. 
Criticalness, s. Dtnl)t;ggeligbeb ; 93e* 

tænfeligbeb. 
Criticise, v. a. & n. bebømme, prøve. 
Criticiser, s. Æritifué. 
Criticism, s. 5?onflbommeré25ibenf?ab; 

£ririf; £>om. 

Criticize, v. a. ctitifete. bable. • 

Croak, v. n. orceffe, ffrige; fnurte; 

x>c?ffen, ©frigen. 
Crocitation, s. Clt>«ffen, ©frigen. 
Crock, s. Seerfrnffe ; <Potrefr»«tte. 
Crock, v. a. giøre fort, fmubfe. 
Crockery, s. Seetfat, fottet ic. 
Croceous, a. lignenbe ©affran. 
Crocodile, s. (Stocobil. [©afftan. 

Crocus, s. «Slage gule $oraaréblomfret; 
Croe, s. S?ofob, Setnflang; $uge bvoti 

en Ifinbebunb fcetteé. 
Croft, s. inbbegnet Sorb tfeb et #uu$. 
Croisade, Croisado , Crusade, 3. 
Croiser, s. «oréribber. [foretog. 

Croke, v. n. qtfoeffe; f. Croak. 
Crone, s. gammelt $aat ; gammel Stiet* 

ling. 
Crony, s. gammel befienbt 23en. 
Croo, v. n. futte font en £ue. 
Crook, s. tftog, £age; £t;tbefra&; 

Stunining ; ftum ©ang. 
Crook, v. a. & n. ftumme; giate fto* 

get, bote ; tt«te ftum. [ugubelig. 

Crooked, a. ftummer, bøiet; fomnbt, 
Crookedness, s. Strumfycb; duffel. 
Crooken, v. a. ftumme. 
Crookle, v. n. futte. 
Crool, v. n. fnutte, brumme, 
Croop, s. Waffet. 
Crop, s. noget affFaatet; bet 5?o«n Ut 96 Cro 

bailee, #øft; ©pibé, Sop; #uglefto; 

ftumpbolet Jpefl-. 
Crop, v. a. affFiare Snberne, af jlubfe : 

afyluffe; afmete, btfjfc; afabe ©pibferne, 
Crop-eared, a. meb offTaame #ren. 
Crop-fui, a. forn bar Woven fulb. 
Cropper, s. Klabebereber; s. Ottetet, 

JQi)|liiirtnb; Kropbue. 
Crop-sick, a. fug af for megen 2£ben. 
Cropt, a. offFaaren. 
Crosier, s. 23tfpefiav. [Korg. 

Croslet,s. «Partbeftoebe, Kotsflabe; lilde 
Cross, s. Kote; * Wobgang, 2l&t>. 
Cross, a. &ad. tvare, overtvarS; gien* 

ftribig, egenfinbig; gienfibig; uh;ffelig. 
Cross, v. n. & a. gaae toets over ; 

gaae over, vate.imob; plage, gtøre 

ftortteb : ubftttjge ; lagge ovet Kore ; 
giøte Kore over, betegne nteb KorS. 
Cross-accident, s. ©ienvorbigfyeb. 
Cross-beam, s. Sverbielfe; ©alge. 
Crossbite, v. a. bebrage, fjrere. 
Cross-bow, s. $litébue. 
Cross-day, s. en 2utf>o*33raI)e6* £>ag. 
Cross-examine, v. a. evaminete meb 

fotfangeliae ©pørgémaal. [lig. 

Cross-grained, a. fnatvurn, fortrwbe* 
Cross-legged, a. font lagger SBenenc 
Crossline, s. £varlinie. [over Kore. 
Crossly, ad. paa tvare, over KorS. 
Crossness, s. ©iennemfnit paa tvare; 

(Jorvenbtljeb, onbe Snner. 
Cross-path, s. SverfH, Korsvei. 
Cross-purposes, s. pl. OXiSforfkiael* 

fet, Muffer, 2ing forn fhribe tmob I)ins 
Cross-road, s. OJJarfvei, ©ti. [anben. 
Cross-staff, s. ©tov meb et Kore paa. 
Cross-street, s. Svatgabe. 
Cross-way, s. Korévei, ©filfevet. 
Crosswind, s. ©ibevtnb. 
Cross- wise, ad. over Kord. 
Crotch, s. £age, ©affel. 
Crotchet, s. #age ; Klammerne ; (^tei-be* 

beet 9tobe; ©rille, falfomt J3nbfatb. 
Crotels, s. pl> #are|Fam. 
Crouch, v. n. fri;be ; buffe ; Frumme. 
Croud, Crouder, f. Crowd, &c. 
Croup, s. Jpale, ©umpe; Krt;bfetpaa en Cru 

Croupade, s. Jpefleé Suftfprtng. 
Crow, s. Krage; 3etn*Kofob ; #anené 

©alen. 
Crow, v. n. gale; fFtobe, gtøre flg til. 
Crowd, s. Stangfel, ©timmel af $olf ; 

©ige, $iol. 
Crowd, v. a. & n. trange, tttjffe, flof* 

fe familien, fKmle fammen; fulbproppe; 

fpille \>aa jiof. 
Crowder, s. ©pitfemanb, 23iivfibler. 
Crow-foot, s. ipanefob (Urt). 
Crown, s. Krone ; Sftunt, KranbS ; Sffe ; 

«Pul of en £at; tfnferfryb*. 
Crown, v. a. frone, belønne, fulbenbe. 
Crownet, s. Kranbé; £ovebøie, Krone. 
Crown-glass, s. ftneffr (Binbueglaé, 
Croyn,v.n.fFrige font 5piortc. [Kronglaé. 
Crucial, a. over Kore, forévits\ 
Cruciate, v. a. pine, martre. 
Cruciation, s. spine, CVvol. 
Crucible, s. €()ymifteé £>igef. 
Cruciferous, a. font barer et Kcré. 
Crucified, a. foréfaflet. [Korfet. 

Crucifix, s. Srufifir, Sljrijii SBtllebe paa 
Crucifixion, s. KoréfafJelfe. 
Cruciform, a. forspannet. 
Crucify, v. a. foréfafte. [uoverlagt. 
Crude, a. raa, uforbøiet, unioben; 
Crudely, ad. raat, grovt, uforboiet. 
Crudeness, s. IKaaljeb, Umobenljeb. 
Crudity, s. ftaaljeb, Uforbøieligfjeb; 

Umobenljeb. 
Crudle, v.a.&n. lab* ftøtfne ; fiotfne. 
Crudy, a. ftørfnet. 

Cruel, a. grum, grufom , ubatmfjietttg. 
Cruelty, Cruelness, s. ©tufomljeb, 
Cruentate, a. blobig. [©rumljeb. 

Cruet, s. liben plaffe. 
Cruise, v. n. ftybfe i ©øen; s. Krt;bé* 

tour ; Krutte, Ktuffe. [Kaper. 

Cruiser, s. ©fib, font fri;bfer, Krtjbfer ; 
Crum, s. Krumme, ©mule. 
Crum, Crumble, v. a. & n. braffe i 

©muler; fmulre. 
Crumenal, a. ?Pung. 
Crummy, Crumby, a. fulb of Krum- 
mer; bleb; fmulrenbe. [inb at>. 
Crump, Crumped, a. btfiet, frummet 
Crump-footed,a.frumfobet, ffiavbenet. Cm 

Crumple, v. a. & n. forfalde, giøre 

tnnfet, folbet; f ooe #olbec; faae SXtm» 

fer; s. fXynfe. 
Crunch, v. a. & n. fnufe, fønberfmtfe. 
Crunk , Crunlde , v. a. fftige fom en 

Irone. [Svonbérent. 

Crupper, s. £ri;b$ (paa en #ejl); 
Crusade, s. foretog. 
Crusader, s. fior?forer. 
Cnise, s. Struffe, £ruué. 
Cruset, s. ©ulbfmeb* Sigel. 
Crush, v. a. & n. fci>jte , brcuffe; Kem* 

me, fnufe; nebtrtjffe ; jøbelægge; font* 

menfryfteSj s. Støt», Slag, £nuéning, 

O.vaftelfe. 
Crust, s. «Sforpe (paa 25r£b); «Sforpe. 
Crust, v. a. & n. overtraffe nteb fyoarb 

«Sfol ell. Sforpe; focrte «Sforpe. 
Crustation, s. Overtrcef, 33etr«f,Overs 

fmørelfe, Sforpe. [vornljeb. 

Crustiness, s. £aorbl)eb, ©fol; 5?nat* 
Crusty, a. jTorpet; fnorvurn. 
Crutch, s. 5?ri;ffe; v. a. gaae veb 

«ruffen. 
Cry, s. ©frig, (Xaab, ©raab. 
Cry, v. n. & a. raabe, ffrige; ^vnne ; 

groebe ; to - down , ubflfrige , fætte i 

cnbt JKngte; to - up, give 23ifolb. 
Cryptic, Cryptical, a. fliult, for* 
Crystal, s. Sruftal. [borgen. 

Crystalline, a. of (Jvbfml, flat, gien; 

nemfigtig. 
Crystallization, s. Sttjfktfifering. 
Crystallize, v. a. & n. fri;ftollifereé ; 

giore til Sryfiol; Olive til €rufta(. 
Cub, s. Unge (of en 23iern eU. SRoev); 

v. a. fooe linger. 
Cubation, s. £iggen ; fKugen. 
Curatory, a. liggenbe. 
Cube, s. Subu*; Subiftol. 
Cubic, Cubical, a. cutoff, fom bar 

©fiffelfe ett. (Sgenffab of en Gubu*. 
Cubiform, a. bonnet fom en (Eubué. 
Cubit, s. Oflool fro Oilbuen til SBi&beU 

ftngeren (18 lommer). 
Cubital, a. of en 2Clen$ Soengbe. 
Cuckold, s. #anrei. 
Cuckold, v. a. giere til ^onrei; fætte 
Cuckoo, s. ©iøg. [Jporn i ^)onben. 
Engl,- dan, Vict. Cul 97 

Cuck-quean, s. £ore. 
Cucumber, s. Kgurf. 
Cucurbite, s. djmmiff ©eftileerfolbe. 
Cud, s. bet inber j}e of ©truben ; S5r*t? ; 

to chew the -, overveie, begrunbt. 
Cudden, Cuddy, s. Sølper, ©tub. 
Cuddle, v. n. fnoe fig t«t til; bi>ffe fig 

neb; omfavne; ftafe meb. 
Cudgel, s. ^ri;gl, -Snivel. 
Cudgel, v. a. prygte. 
Cudgel-player, s. 5?lopfegter. 
Cudgel-proof, a. fom fon ntobfmae 

V*bgl. 
Cue, s. Snben of en ling ; £ale; legit, 

Gtiforb; Sune, ©emntsbeffaffenfyeb; 

fort Unberretning ; Dueue (i 23illarbfpil). 
Cuerpo, s. Jlrop ; to be in -, at gaae 

i bore 23eft ell. ©fiorte. 
Cuff, s. OXanffiet; ©log meb #aanben, 

Otavefmg; OpjTag yaa en SUole. 
Cuff, v. a. & n. give Oflunbbai? , eff. 

©reftgen, jTooe meb 9t«ven. 
Cuinage, s. Opvifling, Opboépning. 
Cuirass, s. 5?m*obé, £arniff. 
Cuirassier, s. Ktjrofferer. 
Cuish, s. ftufhting for Soorene. 
Culinary, a. font barer til et 5?i£ffen, 

tit ^ogefunfien. 
Cull, v. a. itbftfge, pluffe ub. 
Cull, s. 2(alefvabbe; enfoldig ©tlnnper. 
Cullander, s. SørfTog. 
Culler, s. een fom ubfcger, ubvcetger; 

iyacir, font er (Tilt fro Jpiorben. 
Cullion, s. ©tenen of et OJionbélem; 

©furf. 
Cullionly, ad. neberbroegtig, gemeent. 
Cullis, s. Soft of $?iob, 5?roftfuppe; 

2>oriTag. 

Cully, s. een, fom let lober fig bebroge. 
Cullj', v. a. norre, fyolfce for 9?ar. 
Culminate, v. n. vare i SK'eribionen, 

fulininere ; bave opnaoet ben tj^iefle 

©ptcfe of ©lonbs jc. 
Culmination, s. (Jnlmtnotion, £>p* 

ftigelfe til loppen. 
Culpability, s. ©trafffi)fbigbeb. 
Culpable, a. ffnlbig, laftvoerbig. 
Culprit, s. $orbri;ber, OtøiégietningS* 
Culrage, s. £oppe4trt. [utanO, 98 C ul 

Culter, f. Coulter. 
Cultivable, a. font fan i>i>vfeé. 
Cultivate, v. a. tyxtt Sov&en; foe» 

bebte, pebligeljolbe, ttbbonne. 
Cultivation, Culture, s. forbene 

£>t>tWfe; Ubbannelfe, Sultut. 
Cultivator, s. £>i>tfet, Ubbannet. 
Culture, s. Itbbannetfe, £)t;tfelfe, Gut* 
Culver, s. Sue. [tut. 

Cumber, s. Summer, $ottteb, 53cfvccrs. 

ligfceb. [fotaatfage ftottteb. 

Cumber, v. a. Ombre, bebtjvbe, befo«v?, 
Cumbersome, a. fyinberlig, fertrabez 

Jig; bcp>«tlig, butbefufb. 
Cumbersomeness, s. $#fi}m«fe&-$e# 

ftjatligljeb, ,ventabeltgf>eb, .£tnbting. 
Cumb ranee, s. 23i)tbe, SSefv-atligheb, 
Cumbrous, a. befravlig, til 23i;tbe. 
Cummin, s. bommen. 
Cumulate, v. a. opljobe, fantutenbimge. 
Cumulation, s. ©autmenbtmgelfe. 
Cumulative, a. bimgefitø. [fh;te. 

Cun, v. ;i. funne, fienbe, fotfhtae ; T. 
Cunctation, s. ftorljating, Ophofb, Op- 

fattelfe. 

Cuneal, Cuneated, a. file fonn tg. 
Cunning, a. flog, erfaren, ft;nbig; fne« 

big ; liftig, fnu. 
Cunning, Cuneal, s. «logffab, <£r« 

farenfyeb, S\i;nbigl)eb ; (Snebighcb, Stfr, 

©sigagtigbeb ; tyorffage nfyeb. 
Cunning-man, s. Spaantanb. 
Cunningness, s. ©nebtgljeb, SBebrage* 

ligljeb. [ftopfatning. 

Cup, s. £5ager, Staff; GHaé ; Kop til 
Cup, v. a. foppe, fopfatte; (Tienfe i. 
Cupbearer, s. OTunbfTienf. 
Cup-board, s. Sftenf, ©fab. 
Cup-board, v. a. famle fannnen, for* 

var? i Sfabet. 
Cupid, s. (hunbo, StierfigfjebS ©ub. 
Cupidity, s. Sijfr, Segierltglwb. 
Cupola, s. tunbt Sag, «uppeL 
Cupper, s. Sopfattet, 33atbeer. 
Cupping-glass, s. «op, at fopfatte meb. 
Cupreous, a. fooberagtig, af Jobber. 
Cupshot, a, beffianfet, bruffen. 
Cur, s. .sTimttuiub; itecrtg Sari, Sfurf. 
Curable, a. fagelig. Cur 

Curacy, 9. «apeffaué <Smbebe og 2>ar* 

bigljeb, «apeffani. 
Curate, s. VerfoneUftapeffan ; ^voeft. 
Curateship, s. ^rafhsSmbebe ; f. Cu- 
Curative, a. lagenbe. [racy. 

Curat or, s. CEutatot, $onm;nbet, JBarge. 
Curb, s. «tnbfiabe; #tnbring, 3nb* 

fTranfntng. 
Curb, v. a. tamme, bofbe i Xflmme. 
Curd, s. fantmenloben OJMf. 
Curd, Curdle, v. a. & 11. lobe fant* 

mon, blive tit Off; labe 3Br(| Lobe fant* 
Curdy, a. fautmenfeben. [men. 

Cure, s. Sagetmbbef, £elbrebetfe; et 

SprmftcfaClKi 
Cure , v. a. belbtebe , lage , raabe 33ob 
Cui-eless, a. ulagelig, [yaa-, netfatte. 
Curer, *, Sage. 
Curet, s. StyraM. 
Curfew, s. *Hftenf(cffe ; tegn meb «lof* 

ten, ar fluff* $ft og £né; Slbptabe at 

lagge om Slben. 
Curiosity, s. Olusgietviglvb, 2>ibebe* 

gietligtyeb, 2fttigf)eb; Raritet; 9ietf)eb, 

Siotagtiglieb. 
Curious, a. nt^gierrig, vibebegicrfig; 

f'unfHg, fiivlig: marfnarbtg, artig, net; 

vat; ubva Igt ; agt font. [Ubatbeibelfe. 
Curiousness , s. 2lrtigl)eb ; noiagtig 
Curl, s. «tøffe, buffet af £aar, £aot- 

loffe, $rifur ; Coining. 
Curl, v. a. & n. frnfe #aar, fatte $*nr 

i «Buffet ; ftøffe, blive ftøffet; bulge, 

btttfe. 

Curlew, s. <Slag$ !Banbfugl, Sroffugt. 
Curling, s. «tuuSning, Ktoffen. 
Curling-iron, s. «tufejetn. 
Curmudgeon, s. ©ntet; giettig Snatf. 
Currant, s. (Jotintljtta, iKtbstta; (Jot* 

tenber, Kibé. [Ub; 5outiu 

Currency, s. ^Jengeé ©angbarfjeb, Out* 
Current, a. gangbat, gtjtbig; mobené ; 

antagelig ; natvatenbe; s.Søb; ©ttont. 
Currentness, s. ©angbatl)cb, Jatbig» 

[)«D ; Owtfeb. 
Curricle, s. £øbebane. [Jpefie. 

Currier, s. ©atr-et; een font fltiglet 
Currish, a. fuue, fnattjutn; attig, 

plump. Cur 

Cnrrislmess, s. fuurt fnarvurn Soefen. 
Curiy, v. a. gorve Saber; fkigte, prt;gle. 
Curry-comb, s. Strigte. 
Curse, s. Jovbantelfe. [plage. 

Curse, v. a. forbonbe , *nf?e Onbt; 
Cursedly, ad. yna en fovbanbet, af* 

ffbelig 3Xagfer. 
Curseduess, s. #orbanbetfe. [(jeb. 

Curship, s. SpbtjTtfferi, 9teberbr«gtig* 
Cursitor, s. CEaiKeffiejFriver , font ub* 

farbiger ©ocuutenrer. 
Cursorily, ad. tsfeligen; i £aft f if* 

fartig, >?iobe$l*$. 
Cursory, Carsorary, a. overflabiff, 

fUigitg , iilfarbtg. 
Curst, Cursed, a. affFuetig, uwenne* 

f?elig, grufem, ferbanbef. 
Curstness, Cursedness, s. 2tfjTi)«tig* 

hefe : CtibiFab ; Qkufontheb. 
Curt, a. fctt. [a. frutfer, afftutfet. 

Curtail, s. afftubfet Stag ; ung£ore; 
Curtail, v. a. affriare, affhibfe, af* 

hugg?, forforte. 
Curtain, s. ©arbin; $orb«ng; T. 

Q'oumne i $«fhtingév«rfer. 
Curtain, v. a. forft;ne «tt. ttibfTutte 

meb ©arbiner. [bifen. 

Curtain-lecture, s. SpartagenS 'prcc; 
Curtana, s. fort Svarb. 
Curtation, s. $or forte Ife, 2iffortetfe. 
Curvation, Curvature , s. Strmubeb, 

KvLinining. [v. a. bøte fruut. 

Curve, a. frumbxriet; s. hum Sinte; 
Curvet, s. ftumt Spring 5 Sourbette ; 

Spring; ftoienoe ©lab». 
Curvfty, s. Sruml-eb. 
Cushion, s. s "Pube, £tm&e. 
Cushionet, s. (iben ^ute elf. £tynbe. 
Cusp, s. Ob, Spibfm of et Spt;b «&• 

JBlomfi : IKaanen^ £orn. 
Cuspated, Cuspidated, a. fpibé, font 

entrr fig i en SyibS. 
Custard, s. aJMfe^offet, $tnefage. 
Custody, s. frangfet, §orvarmg, ©if* 

fetbeb. 
Custom, s. Sftf, Sabvane; Soft; 

Signing i en 93ob; v. a. fortolbe. 
Custom able, Customary, a. f«b* 

vantig, jevnlig. Cym 99 

Customed, a. vant, fabvanlig. 

Customer, s. 5?iøber, ilunbe; Scffcfce* 
tient. 

Custom-house , s. SofMjuug, Sotbbob. 

Cut, a. pugget, ffaaren ; bejTiemet; s. 
Snit, Sfaar, #ug, Saar ; 5?obberfh;ffe ; 
OJiObe ; Slcrt<> Stftagen ; ©tenvorbigbeb. 

Cut, v. a. flfiare , bugge; v. a. tcige of ; 
to - down, f «[be; overgaae; over* 
vatbe, fane OTagt over; to - off, of* 
ffiare; tftetagge, ubrt>bbe; rage af 
&age; opbave ; afflfiare; fianbfe, fare* 
f omme; botbe tilbage; ubetuffe; for* 
forte; to - out, titbanne : antagge 
^Pian; paffe; ubeiuffe; eve rgaae , fHff c 
ut ; to - short, af forte; falbe inb i 
talen, afvife fort ; i)btm;ge ; offnappe i 
93etalingen ; to - up , bel? i Staffer, 
fenberffiare ; ubr&bbe; v. n. giennem* 
brube; ffttyge Sfanf; to -in, ttaffe 

am. 

Cut and Ion? tail, aHe SlagS £olf. 
Cutaneous, a. font barer tit, eller er i 
Cute, s. OEofr, n» !Biin. [#uben. 

Cutfish, s. Slags* 5i|T ; 2fngelpff. 
Cuticle, s. uberfh tijnb .^nb paa *t 

£egeme. 
Cutlass, s. <PaaQ(7,brebSabe[, Sarra*. 
Cutler, s. ^nivfmeb. [^a£vefif>b. 

Cutlets, s. p], (Joteieté, ftegte Sftver 
Cut-purse, s. fionttnetuv ; Spibsbub. 
Cut-throat, s. luinfT O^orber ; a. gru* 

forn, umennefFetig. 
Cutter, s. Sficerer , SreenjTtcsrer ; Ub* 

bugger; Gutter (Sfib). 
Cuttings, s. pi. Spacmer. 
Cuttle, s. «BUgftff, S^æbberfop; £niv; 

* 25rejTic«nber. 
Cuz, s. fatter; Sfat. 
Cycle, s. (Sirfel; dt;clué, Xibérunt. 
Cycloid, s. Slage ftum Slinie. 
Cyclopaedia, s. (5nct>flopcEbi, fort ^e: 

greb af aHe 33ibenffaber. 
Cyclopean, Cyclopic, a. ctjftopijT. 
Cyder, s. <5iber, SSbteviin. 
Cygnet, s. ung Svane. 
Cylinder, s. St>finfcer, 33atfe. 
Cylindric, Cylindrical, a. ct>(tnoti|7. 
Cymbal, s. Sumbat (Snfirument). 
G2 100 Cyn 

Cynic, a. cl;niff, hunt»?, f «iff, ufcebeftg ; 

s. Sunifer, cmiiff <pi)ilofopf). 
Cynical, a. cnntff, tariff. 
Cynosure, s. T. ben litfe 23iørn. 
Cyparet, s, §dp erf at. 
Cypress, s. (5ijv»re<*rvoe. [geffot. 

Cyprus, s. ©lage fort, ttjnbtSoi; Sax* 
Cyst, Cystis, s. ^bberbulb. 
Czar, s. (Sjcir, ruSftff Seifer. 
Czaress, Czarina, s. Sjarinbe, Sjci* 

vene ©emalinbe. 

D. 

Dab, s. ©off, Ørefigen; ©ti)ffe; JRfaf, 

Slat ; tflub ; ©cljarpe ; tfienber, lefler. 
Dab, v. a. baffe, give et Sing meb 

tfaanben; operftamfe, befmitte. 
Dabble, v. n. & a. plaffe i 33anb eff. 

Sunt), owftanfe ; fufFe, quaffalve. 
Dabbler, s. een font plaffet i 33anb ; 

puffer; Ci»affalw. [fmnaSufanber. 
Dab-chick, s. fpccb flytting; <Slag$ 
Dabster, s. erfaren Wanb. 
Dad, Daddy, s. ©abba, $aUt. 
Daddle, v. n. tumle, fr-ingle. 
Dad duck, s. roabben 93 til af et $ra, 

Sonber. 
Dade, v. n. fyolbe t Sebebaanb. 
Daff, Daffe, s. toift, taabt. 
Daffodil, Daffodilly, s. OJcartagon, 
Daffy, s. ©eneverfnapS. [iHarciffe. 

Daft, v. a. fjobe bort, forngte; a. bum. 
Dag, s. daggert; Sug: ^Jtflot, Somme; 

puffert; ©nit, noget "Hfffaaret. 
Dag, v. a. flippe Ulb af; opetfhunfe 

meb ©fatn. 
Dagger, s. Saggett, Solf; ftctppier. 
Daggle, v. a. & n. fmøre meo Stjnb, 

fToebe i Stmb ; tumle fig t Simb. 
Daggle tail, a. ttlfmurt, overfloenfet 

meb ©lam ; ©lubffe. [af jaar. 

Dag-locks, s. pi. t;berfre afffaaren Ulb 
Daily, a. bnglig. 
Daint, a. ftin, ffirfig, net. 
Daintily, ad. mjbelig, fofteltg; frcefen, 

laffer ; (ipitibetig. 
Daintiness, s. Otybelfgbeb, Safferfyeb, 

Stofteligljeb. 
Dainty, a. nubeltg, tøffe* ; berlig, fofie* Dam 

lig; omfinbet, fevfusler, bløbagtig; s. 

Scefferbtbffen. 
Dairy, s. OTetfefontme* ; ipoltcenbert, 

3Reieri; flegang ; pl. Opinbeté 23 n; {let. 
Dairy-maid, s. 2Weierffe. 
Daisy, s. ftibberfpore, 2ujmbftt;b. 
Daker-han, s. 93agtelfonge. 
Dale, s. Sal. 
Dalliance, s. flietligfjeb, Sateffet, $ta* 

fen; ft'iiabljeb; Opfomelfe. [pinb. 

Dallier, s. ©pegefugl, fttafer; Oteles 
Dally, v. n. & a. fpøge, fto fc meb, 

narret, careffere; IjaPe til SBcbfte ; nøle, 

opfame. [bet (om nogle Styr). 

Dam, s. Scemning, Sige, ©lufe; ITio* 
Dam, v. a. bcsmme, fatte en Soemnting 

for, inbbige. [løéljolbelfe. 

Damage, s. ©fabe, $orlii$; ©fctbeés 
Damage, v. a. & n. tilføie ©fabe; libe 

©fabe. [©fabe. 

Damageable, a. ffabeltg; font fan tage 
Damascen, s. Saiuafcener*23lommer. 
Damask, s. Samaff (©loge Xøi). 
Damask, v. a. scwe 23lomfler i 2øi; 

labe $-iguret anltfbe, bamafcere; giore 

blommet. 
Damaskeen, v. a. bamafcere, tnblccg* 

ge Sem ell. ©faal meb ©ulb. 
Dame, s. Same, OJiabcune; flone fra 
Dammarel, s. CSourmaget. [Sanber. 
Damn, v. a. fotbømme, forfafle. 
Damnable, a. forbommeltg; ugubeltg, 

ffrcsffelig. 
Damnableness, s. $orbømute(igf)eb. 
Damnation, a. frorbømmelfe. 
Damnatory, a. fotbømmenbe. 
Damnific, a. ffabelig. 
Damnify, v. a. beffabtge, forbarpe. 
Damningness, s. $orbømmefigl)eb. 
Damp, s. Samp, Sunfi; 23ebøpen,$ot< 

fagtl)eb, nebflrtget ©inb; a. fugtig, b8ht* 

pet; nebftngen. 
Damp, v. a. giøre fugtig, pcebe; af« 

ffrceffe, giøre moblos*, nebfTogen; fr-ccffe. 
Damper, s. Soempet i et ftortepiano. 
Dampish, a. fugtig, bantper. 
Dampness, s. #ugtigbeb. 
Dampy, a. nebflaaet, merf. 
Damsel, s. Somfrue, ^3ige. Dam 

Damson, s. Svebffe ; f. Damascen. 

Dance, s. £>anb$. 

Dance, v. n. & a. fcanbfe 5 labe ban&fe. 

Dancer, s. Sanbfer. 

Dancing, s. Sanbfen, Sanbfemeffrr. 

Dancy, a. taffet ; s. Saug. (Hrt). 

Dandelion, s. £*>vetanb, OTunfettovcb 

Dander, v. n. ftrcife out; tale vitbr, 

vrovle. [liffe «art. 

Dandiprat, s. SlogS Sntaanu;nt; en 
Dandle, v. a. gtjnge paa Knceer, fpoge 

meb; fmigre, ficete for ; opfcette, forljale. 
Dandier, s. Speger, barneven. 
Dandriff, DandrafF, Dandruff, s. 

Saar, Uo|Tet i JpoVébet. 
Dandy, s. OToDefoerre, £ap$. 
Danegeld, s. ©anegtelb. 
Danewort, s. Soutmerljylb. 
Danger, s. $are. 
Dangerless, a. uben %att. 
Dangerous, a. farlig. 
Dangerousness, s. garligheb. 
Dangle, v. n. bingle, fvinge bjb og bib; 

alr^ hcunge efrer een ; gaae øtfeétøé. 
Dangler, s. S-ruentimmerfott; fiantet 
Danism, s. 2Cager. [OTenneffe. 

Danist, s. "Kagerfarl. 
Dank, a. fugrig; f. Damp. 
Dankish, a. noget fugrig ; f. Dampish. 
Danskers, s. pi. be Sanffe. 
Dap, Dape, v. n. labe falbe i 33anbet; 

fiffe ; btippe. 
Dapatical, a. fraabfenbe. 
Dapifer, s. §orffi«rer, $rud;fe£. 
Dapper, a. tapper, fUnf, raff; imbig; 

e. lufhg, ung Karl. 
Dapperling, s. £)»cerg. 
Dapping, s. Jifferi paa Overflaben af 

23anbet, ttnglen. [giore fpraglet. 

Dapple, a. inbfprcengt, fpraglet; v. a. 
Dar, Dart, s. en 23leege (Jiff). 
Dare, v.n. & a. tor, vove, unberfktae 

fig ; ubforbre ; l>i)be $tob$. 
Darer, s. ltbforbrer. 
Daring, a. brifHg, forvoven. 
Daringness, s. Srifiigfyeb, Kicefljeb. 
Dark, a. mfirf ; s. 'Xfiffvtt, OTørfljeb. 
Darken, v. a. fornt^rfe, forbunfle; 

blive bunfel, marfne*. Daw 101 

Darkish, a. noget mørf. 
Darkling, ad. i Woxtt. 
Darkness, s. Eløtfijeb. 
Darksome, a. nt£tf. [Kielebccgge. 

Darling, a. ficer, elffelig; s. SJnbling; 
Darn, v. a. ftoppe l£>i, fioppe, lappe; 

s. Stopning; noget ©topper. 
Darnel, s. Klinte, JQeire (ltfrub). 
Darner, s. een font popper Xei. 
Darrain, v. a. & n. faille i Slag* 

orben ; frille fig. 
Dart, s. <Pul; Saflejmf. 
Dart, v. a. & n. fafre, fft;be meb ^tle ; 

fluve; fafte Straaler; flytte løé paa. 
Darter, s. ^ile^Kafter. 
Dash, v. a. flade imob ; baffe, fiobe ; 

over ficenfe ; fmibe; fnufe; ferfti;rre ; 

ri;fte; blanbe, forfalffe; to - out, gie* 

re Itbfafi, ffitfere; to - over, ubfmjge 

ubflette; v. n. plaffe; lx>be over; (Taaeé 

i Suffer. 
Dash, s. Slag, Steb; Samuienftoben, 

Qjnibning ; Overftcenfen ; Janfeffreg ; 

Strøg, Sraf meb pennen; ©ang. 
Dasher, s. £i;fferiber, ©alan. 
Dastard, s. feig Karl, flrufiet; a. for* 

fagt, tuebløé; v. a. ffrceffe, ffroemme. 
Dastardize, v. a. fotffrceffe, Image 

OJiOber, giørc mobile. 
Dastardness, Dastardliness, Da- 

stardy, s. -freigfyeb, tKcebljeb, $ri;gr. 
Date, s. Saturn; Vermin, 2ib; Sab» 

bel, Jrugren af Sabbelircse* ; out of-, 

af OJ'oben. 
Date, v. a. batere, fatte Saturn. 
Date-hook, s. JDngbog. 
Dateless, a. uben Sarum, ubeffemf. 
Dauh, v. a. & n. befmøre; befiif fe ; 

h\)ti?, foge at ffiule. [rer. 

Dauh er, s. Smører, jTetOD^alev; Smig* 
Dauby, a. flætrig, feig. 
Daughter, s. Sarter; -in law, Stif* 

batter, Svigerbattet. 
Daughterly, a. batterftg, batnfig. 
Daunt, v. a. fotffræffe, giøre mobløé. 
Dauntless, a. uforffrceffet , uforfærber, 
Daw, s. 2Ctfife ; * 9?ar. [ur«b. 

Daw, v. n. bageé, grue. 
Dawk, s. Sfure, Snit, £r«f, Sniffe. 102 Daw 

Dawk, v. a. giore en ©fure i noget. 
Dawn, v. n. bageé, blive li;fl; s. £>ag= 

bræfning. [brafning. 

Dawn, Dawning, s. dagning, Sags 
Day, s. £)ctg. 

Dayly, a. Daglig, [manb. 

Days-man, s. £>agtennet ; &e£b$gifté# 
Day-star, s. OJiorgenfHerne. 
Daze, Dazzle, \ r . a. & n. forblinbe; 

blive blinb. [petfan. 

Deacon, s. £)iaconu$, refiberenbe £as 
Deaconess, s. £>iaconisfe. 
Deaconship, Diaconry, s. SMaconar, 
Dead, a. tøt. [Ditu-on^mbeDe. 

Dead, Deaden, v. a. & u. bt«be; 

&«mpe , fluffe ut', vunffabe; t£>t , mifte 

fin ft'rafr. 
Dead-lift, s. Jl&t, fertt>ivUt Stilling. 
Deadly, a. bsbelig. 
Deadness, s. ©abljeb, ben livløfe (Sgen* 
Deaf, a. bo v. [ffab. 

Deaf, Deafen, v. a. giore b£v, bx>ve. 
Deafely, a. eenfont. 
Deafish, a. noget bø»* 
Deafness, s. £).otol)eb. [tree. 

Deal, s. Seel, Ol'nbeel; Ofteget; $t;rre* 
Deal, v. n. bele, banble, brive ipanbet; 

to -by, bebanble; to -in, banble 

meb, bare uteb at gu>te; to -with, 

berage fig; v. a. ub&ele; gitte Kott. 
Dealhate, v. a. giore bvib, b(ege. 
Dealer, s. #anbelémanD; Kottgiver ; 

plain - , en ccrtig Wanb ; double -, 

et bebrageligt OJIennejTe. 
Deambulate, v. n. gaae otnfring. 
Deamhulation, s. Ontttanfen. 
Dean, s. £ontpvo\>f}, £)ecan. 
Deanry, s. £>omptovftø S'mbebe, 33olig. 
Deanship, s. Sevang 93«tbigf)eb. 
Dear, a. tt;r, foftbat, etjTet, uarb. 
Dearling, s. dribling. 
Dearly, ad. meget inbertigen, fiettigen. 
Dearn, v. a. floppe, bott, lappe. 
Dearness, s. £>t)tl)eb, Koftbarljeb ; boi 

$riUi; £H;rtib. [blottet, traurig. 

Dearnly, ad. uformoerfet, ffiutt ; be* 
Dearth, s. fttjv 2\t, Jpnngerénøb. 
Dearticulate, v. a. fonbctlentme j fors 

ttribe. Dec 

Deartuate, v. a. jftcete i Staffer. 
Deary, s. 25arn; Stioetefie. 
Death, s. £>i>t>. 
Death ful, a. brctbenbe. 
Deathless, a. ubocelig. 
Deathlike, a. tig en X>ot t foutenSofc. 
Death's-man, s. OTotber; ©fatptetter. 
Death-watch, s. $r«orm,2>a:ggefnteb. 
Debar, v. a. ubeluffe, forlnnbre. 
Dehark, v. a. & n. loffe; fcerte i £anb, 

frige i £'anb. 
Debarkation, s. Soéning, Santgang. 
Debase, v. a. forringe, fornebre, fots 

falfe, ferbcet«e. D"lf># 23an«te. 

Debasement, s. $orringelfe, ftorooet* 
Debatable, a. ftrioig. 
Debate, v. a. & n. flrifce, taabjlaae, be* 

tvagte, ttnfcetfoge, overveie. 
Debate, Debatement, s. ©trio, £>U 

fptjr, Svufrigbeb. [ftribig. 

Debateful, a. frribélufren, trcerteficer; 
Debauch, v. a. & n. forlebe til llt>i>t> ; 

fvire, leve i;ppig; frcenfe en Wa> ; s. Uti 

fvcevelfe. [ling, ©virebtober. 

Debauchee, s. liberlig $ugl, SBelfyfb 
Debauchery, s. £it>ertig()eb, Utugt, 

©viir. [tig Sevnet; 25efHffeife. 

Debauchment, s. frorforelfe til libers 
Deb el, Debellate, v. a. befeire. 
Debellation, s. Seir, SBefeiring. 
Debenture, s. Opforbring til ©ielbé 

Ubberftlinjj ; ©oorgiørelfe paa Sotben. 
Debilitate, v. a. fvceffe, forfsæffe. 
Debilitation, s. Svccftetfe. 
Debility, s. «Svagbeo, Ufonmtenbeb. 
Deboise, Deboish, Deboist, De- 
bosh, f. Debauch. 
Debonair, a. utile, gobbierttg, lyfHg, 

munter : boflig, arrig. 
Debonairitj r , s. uttlbt, (jøfttgt fciyeit. 
Debonairness, s. Wiibljeb, ©obbiortig^ 

bebj W'tinterheb. 
Debt, s. eft) lb, Oiielfc. 
Debted, a. fftjlbig, bunben. 
Debtor, s. Sfylbnrc, ©ieltner. 
Debullition, s. Opfogen, Opbrnfen. 
Decade, s. Bum eff. tal af t\ ; X?c* 

tatt. 
Decadency, s. ftotfalb, ^{ftagen. Dec 

Decalogue, s. be ti ©hd$ 25nb. 
Decamp, v. u. btt;be op meb Seiten; 

pa.fe fig bott. 
Decampment, s. Settene Ovbttybelfe. 
Decanate, s. 25ecanat, en ^tor-flee 

53cetbig()eb. [tappe, ffore. 

Decant, v. a. labe løbe af , Ofe af, of» 
Decantation, s. 3(ftapning, iffesning, 

Klaring. [fttuftatfkffe. 

Decanter, s. Stjlbefanbe; ©lajf.affe, 
Decapitate, v. a. balétmgge; fappe. 
Decapitation, s. Jpatéhugnmg. 
Decay, s. 2£ftagetfe, $otfalb. 
Decay, v. n. & a. forfatte, aftage, 

mene, fov&erveé, falme ; fvæffe, bringe i 

$orfalb. [Søb, bøbelig 2(fgang. 

Decease, v. n. afgaae vet £5oben; s. 
Deceit, s. $5ebtagevi, Stonftgteb; Krigs- 

pubé. [fvigfulb. 

Deceitful, a. bebtagetig, bebtagetff, 
Deceitfulness, s. SBebrageligljeb. 
Deceitless, a. uztw Svig. 
Deceivable, a. let at bebrage. 
Deceive, v. a. bebrage, ffuffe, narve. 
Deceiver, s. 23ebrager, (yorføtet. 
December, s. SDccember, CEhuftmaanco. 
Decence, Decency, s. 2fnfi«nbtglje&, 

Sømmettgbeb, ^affeligfjeb. 
Decennial, a. tiaarig. 
Decent, a. fømmelig, anficenbig. 
Decentness, s. 2(nftccnbigl)eb, Sfm; 

meligfjeb. [fat for 25ebrageri. 

Deceptible, a. font fan bebragess, ubs 
Deception, s. 23ebrageri. 
Deceptious, a. bebvageltg, titbøieltg 

til at bebrage. [brageé. 

Deceptive , a. bebragerff ; forn fan be« 
Deeeptory, a. bebragelig. [bruffen. 
Decerpt, a. forminbjTet , forringet, af* 
Decerption, s. 'Hfbrcef, $orminbffelfe. 
Decertation, s. «Stribigbeb. 
Decession, s. 'Jtfgang, £øb. 
Decliarm, v. a. mobvirfe eff. bceve $qu 

in; ffe l fe. 
Decidable, a. font fan afgiøteé. 
Decide, v. a. & u. afgiøte en ©«g ; 

affige £>&in ot>et. 
Decidence, s. 2(ffatben, Olffatb. 
Deciduous, a. fatbefoetbtg; nbeftan; Dec 103 

tig; fotgamgetig. [£i. 

Decimal, a. becimat, forn bører til 
Decimate, v. a. fttaffe bm ttenbe 

IX'anb efter Sobfaftning ; tåge tienbe. 
Decimation, s. ben ttenbe Dianbé lib* 

tagelfe; ttenbené betaling» 
Decipher, v. a. bedjifftete Sljaractetet; 

opli)fe ; befftive, afiTilbve; betegne, ftem* 

pt?. . [Wgelfe, ^aaftenbelfe; deling. 
Decision, s. enbetig Iffgtørelfe; S>omé 
Decisive, a. afgiørenbe. [<Sag. 

Decisiveness, s. Som, Kienbelfe i en 
Decisory, a. afgiørenbe. 
Deck, s. efiBbæf; ©ptf Kott. 
Deck, v. a. bc-ffe, bebceffe; beflcefce; 
Declaim, v. n. & a. bolbe en offentlig 

tale ; beflamere ; gaae løé paa , offent» 

ligen rerfe; forfare. [©friger. 

Declaimer, s. offenltg tater, Ker-fet, 
Declamation, s. ^Declamation ; offent* 

lig boiribetig tale. 
Declamatory, a. bectamatoriff. 
Declaration, s. ©rflæving, Kttnbgiø* 

Wlfa Scfienbtgiørelfe, forflating. 
Declarative, erflcerenbe, forflarenbe. 
Declaratory, a. befræftenbe, beftemt, 

formelig. 
Declare, v. a. & n. erffcere; forflate; 

titfienbegr;?, offentlig befienbfgiøte; et* 

flære fig. 
Declaredly, ad. aabent, frit. 
Declarement, j>. Utflating, SScinié. 
Declension, s. Jpelbing; * JCftagelfe, 

$ctfalb; IDeftination. 
Declination, s. JCfr-igelfe, 2fftagelfe; 

25øining ; ^Declination. 
Decline, v. a. & n. bøie neb; belbe; 

fli;e, fft;e, nnbgaae, unbflaae fig fot; 

afrigej fotfatbe,aftage; beclinete. 
Decline, s. jormineffetfe ; Sforfafb-j 

Jpelbing. [<Sfafning, «Sfrccnt. 

Declivity, s. «Steiltjeb, SSratbeb, 23ttnf, 
Declivous, a. frett, btat. 
Decoct, v. a. foge, fomme til at foge, 

inbfbge, forbøie. [coer. 

Decoction, s. Kogen, 2Cffogning; S5e* 
Decollate, v. a. balétmgge. 
Decollation, s. £ats?bugning. [getne. 
Decompose, v. a. optofc et blanoet £'e* 104 Dec 

Decomposite, a. bobbelt fammenfat. 
Decomposition, s. bobbelt Sammen* 

fatning ; Ovløsning. [ben ©ang. 

Decompound, v. a. fammenfoette an* 
Decorate, v. a. yrybe, fmt;ffe. 
Decoration, s. decoration, $rt;belfe, 

©mtyffe. 
Decorous, a. anftønbig, ftfmmelig. 
Decorticate, v. a. tage Satfen af, 

ffalfe. [nuligheb. 

Decorum, s. 25elanf!anbigl)eb, S>hi= 
Decoy, s. Soffemab; SiHoffelfe, «Be* 

fnarelfe; S^uøtcjagt ; decoy -bird, 

Soffefugl. [forloffe. 

Decoy, v. a. loffe, forføre, befnare, 
Decrease, s. 2l'ftagelfe, ftorminbjTelfe ; 

Qfffalbigbeb. 
Decrease, v. n. & a. aftage , forminb* 

ffes ; giøre minbre, forminbfTe. 
Decree, s. Secret, 23efTutmng, $ororb# 

ning, Kienbelfe, £ov; £arefatning. 
Decree, v. n. & a. beflutte; fororbne, 

falbe Som-, fatte fig noget for. 
Decrement, s. 2(ftagelfe, $crminbf?el» 

fe, Sab. [af OClberbom. 

Decrepit, a. ublevet, affalbig, fvaffet 
Decrepitation, s. calcincrebe Sings 

Sirring; 5?naffen, Gnagen; (Svagljeb. 
Decrepitness, Decrepitude, s. Ills 

bers Svagljcb, *2l'ffalbigl)eb. 
Decrescent, a. & s. aftagenbe; ben 

aftagenbe OJ'aane. 
Decretal, a. font tnbeljolber et Secret; 

s. «Samling af pavelige Jororbninger. 
Decretion, s. 2(ftagelfe, JorminbfTetfe. 
Decretory, a. afgierenbe, fritijf. 
Decrew, v. n. aftage, forminbfTes. 
Decrial, s. Ubfhigen, Sabbel. 
Decrier, s. UbjTriger, Sabler. 
Decrown, v. a. tage kronen af. 
Decrustation, s. (Sforpens Qtftagelfe. 
Decry, v. a. bable, lafte, ilbe ubraabe, 

ubfftige. [gen (til ©engs). 

Decumbence, Decumbency, s. £ig* 
Decumbent, a. fengeliggenbe ; liggenbe. 
Decumbiture, s. en ©i;gs ©engeliggen. 
Decuple, a. tifolb. 
Decursion, 9. 2tfløb, 9Tebf*t>. 
Decurt, v. a. of forte, forforte. Def 

Decussate, v. a. giennemfFiare i fpibfe 

Skifter. 

Dedecorate, v. a. vanbabre, {tamme. 
Dedecorous, a. vantyabrenbe , ffanu 

ntelig. 
Dedicate, v. a. tilfTrtve, tilegne. 
Dedication, s. JSnbvtelfe; Silegnelfe. 
Dedicatory, a. tilegnenbe. 
Dedition, s. Overgivelfe. 
Deduce, v. a. bortlebe; ublebe, JIutte; 

ubfore vibtleftig. 
Deducement, s. ©lutning. 
Deducibie, a. font fan ublebee, (TutteS. 
Deduct, v. a. afbrage $aa en Summa, 

afbri;be, afregne. 
Deduction, s. 2(fbrag paa eniKegning; 

0?abat; Sebuction, «Slutning. 
Deductively, ad. f eb 2(fbrctg; ffuttenbe. 
Deed, s. Saab, ©ieruing, .ftanbling, 

23ebrift; £>aanbffrift ; jTriftlig Socu* 

ment; ^ulbmagt. 
Deedless, a. uvirffom. 
Deedy, a. vtrffom, brif tig. 
Deem, v. n. & a. tømme, flutte, agte, 

fonnene; s. Opening, Som. 
Deemster, s. Sommer yaa #en 93?an. 
Deep, a. bi;b; fnu, liflig; alvorlig; 
Deep, s. St;b ; £av. [mørf farvet. 

Deepen, v. a. & n. forbtybe, giare bl;b; 

blive bi;b, foenfe ffg ; formcrfes. 
Deeping, s. $orbt)bning, 93aggrunb. 
Deepness, s. St;bbe; » ©farpfinbtg* 

I}eb; £iftigf)eb. 
Deer, s. Si;r, Silbt, Kaabi;r. 
Dees, s. G5ubinbe. 
Deface, v. a. forbarve, ubfTette, ton» 

(Tabe, giore ufienbelig, tilintetgjøre. 
Defacement, s. $orbarvelfe, $orfh>r< 

relfe. [velfe fra 9?etten. 

Defailance, s. $orfømmelfe, llbeblu 
Defalcate, v. a. forminbffe, be|Tiare, 

afforre. 
Defalcation, a. $orminbfMfe. 
Defamation, s. SSrefTioenben , Sags 
Defamatory, a. bagtalerff. [talelfe. 
Defame, v. a. bagtale, arejTtanbe; 

s. ©fam, Sanare. 
Defanious, a. bagtalerff. 
Defatigable, a. fom fan trattes. Def 

Defatigate, v. a. troetre, ubmatte. 
Defatigation, s. Sroettelfe, Ubmattelfe. 
Default, s. OJdangel, #eil; $orfømmels 

fe; Itbeblivclfe fra Dietten. 
Default, v. a. & n. iffe oyfytbe; feite. 
Defeasance, s. Sontracté Opbcevelfe ; 

Oieblog. [flccreé ugalbig. 

Defeasible, a. fom fan epfjoeveé, er» 
Defeat, s. tabt Slag, Stebetlag; $or. 

fturrelfe. 
Defeat, v. a. fTaae ?aa $lugr, neblcegge : 

abfvrebe; tilintetgiøre , forfh;rre; be= 

reve ; vanffabe. 
Defeature, s. 2tnfigtétrceffeneé $or> 

anbring ; Oieberlag. 
Defecate, v. a. af flare, aftovpe ; * renfe. 
Defecation, s. IKenéning, ll'fflating. 
Defect, s. OTangel, ffeiC, 25r*>fr, 23roef; 

$eiltagelfe ; v. n. vcere Defect, mangle. 
Defectible, a. mangienbe, feilfulb. 
Defection, s. Mangel, $rit; frrafalb •. 

Oprør. 
Defective, a. manglenbe; ufulbfran* 

tig, befect; fTet, fulb af $eit; laficfulb. 
Defectiveness, s. $eil, Wangel, llfulbs 

fommenheb, Hfulbftanbigfjeb. 
Defectuous, a. futb af $eit. 
Defence, s. -$orfvar, 25ei?»tMfe, 33?- 

ffiermelfe; v. a. befcefje (en 23l>). 
Defenceless, a. uben Jorfvar, vcerge; 

løé. [I)«ve, bejTierme. 

Defend, v. a. forfvare, beftytte, Ijaanbs 
Defend able, a. font fan forfvateé. 
Defendant, s. j-orfvarer; Jlnftagebe, 

Sagvolber. [ffiermer. 

Defender, s. $orfvatet, 25efh>tter, 23es 
Defendress, s. 23effutterinbe. 
Defensative, a. & s. beifyttenbe ; 

Sanbage; Wobgift. [fftytteé. 

Defensible, a. font fan ferfvareé, be* 
Defensibleness, s. $orfvarltgl)eb, for* 

fvarsfulb Silflanb. 
Defensive, a. forfvarenbe; s. Jots 

fvaréflanb, JorfvarémibbeU 
Defer, v. a. forljale, opfætte; fyave 2(gs 

telfe for, fjenfare til; overlabe. 
Deference, s. 2Cgretfe , BSrbøbigfyeb, 

£>eflia.f)eb, Unberfaftelfe. 
Defiance, s. Srobé, Ubfororing. Def 105 

Deficiency, s. OJiangel, Itfulbfommen* 

befc. 

Deficient, a. manglenbe,ufutbfommen. 
Defier, s. Itbforbrer. 
Defiguration, s. SBaniTabning. 
Defigure, v. a. vanffabe, vanfire ; tegne, 
Defile, v. n. befmitte, befuble, frcenfe, 

forføre; forbcerve; marfd)ete i fmaa 

©eleber, beftlere. 
Defilement, s.£efmitte{fe,$orbcert>elfe. 
Defiler, s. SBefinitret. [ftemmeé. 

Definable, a. fom fan beffriveé, be* 
Define, v. a. beffrive, give en Seftnts 

tion, befremme noget, afgiøre; aftnaale 

inben fine ©rcenbfer. [nøtagtig. 

Definite, a. befiemt, mi, inbjTrccnfet, 
Definiteness, s. SBejlemtljeb. 
Definition, s. £eftnition, 23effrivelfe, 

SBeftemmelfe. [trt;ffelig. 

Definitive, a. afgiørenbe, beftemr, ub; 
Defix, v. a. befcefie, nagle faf}; * retre 

Deflagrability, s. 23r«nbbarbeb. 
Deflagration, s. ftetbrcenbelfe , Opt 

brcenbelfe, 2l"fbr«nbing. 
Deflect, v. a. afvtge. [Iffvtgetfe. 

Deflection, Deflexion, s. 2Cfboielfe f 
Deflexure, s. 23-øining neb ai>-, Omvei. 
Defloration, s. en Somfrueé i?r«n* 

felfe; 93atg af bet £ebj!e. 
Deflour, Deflower, v. a. frcenfe en 

5R*« ; ff cemme. 
Deflourer, s. 3omfrue*5?rcenfet. 
Deflow, v. n. ftobe of, Løbe af. 
Defluous, a. afflubenbe, afløbente. 
Deflux, s. %fUfh, Offfiuben. 
Defluxion, s. SRebfhjbelfe; #lob, Snue. 
Defoedation, s. SBefmitretfe. 
Deforcement, s. ulovlig i>«vb ycia en 

nnbené Sienbom. [fere. 

Deform, v. a. vanffabe, vanbelbe, ftams 
Deform, Deformed, a. vanffabr, van* 

firet. [ligfjeb, Stt;glieb. 

Deformation, s. 2Sanffabning, ^aés 
Deformedness, s. ^ojéligbeb, ©rimf;eb. 
Deformedly, ad. paa en l)«élig Waabe. 
Deformity, s. ©rimf)eb, i&C85ligl)eb. 
Deforsor, s. ulovlig #cevbet. 
Defraud, v. a. fvige, bebrage. 106 Def 

Defraudation, s. «Svtg, 23ebrag. 
Defrauder, s. 33ebrager. 
Defraudment, s. SSebrag. 
Defray, v. a. beflribe Onifoflninger, 

bolte een fri. [anben. 

Defraj'er, s. een font btiakt for en 
Deft, a. ner, velffabt; artig; munter. 
Defunct, a. afbeb. 
Defy, v. a. ubforbre , bt;be Stobé; fots 

agte, ringeagte; s. Itbforbring. 
Degeneracy, s. 23anfTagtning, Itbar* 

ten, J-orbarvelfe. 
Degenerate, v. n. ttanfTagte, ubarte. 
Degenerate, a. vanfTagtet, vanartig. 
Degenerateness , s. 93anjlagtning, 

Utarten, [big. 

Degenerous, a. utartet; nebrig, ffrans 
Degradation, s. 2(ffattelfe fra ©utbe* 

be .w; £>egvabation, Stebfattelfe j Ub* 

arrelfe. 
Degrade, v. a. affcctre fra (Smbebe, 

begrabere, fornebre, vanære. [ring. 

Degradement, s. '21'ffattelfe, 2>egrabes 
Degravation, s. 23efvaring. 
Degree, s. &rab, tvin, JXang,<Stanb; 

hy degrees, grabvité, tibt efter libt. 
Degust, \ r . a. futage paa, forfege. 
Degustation, s. Smagen, J-or fegen. 
Dehonestation, s. Xntnare, fTetftngte. 
Deiiort, v. a. fraraabe. 
Deliortation, s. ftraraaten. 
Dehortatory, a. fraraabenbe. 
Deification, s. $orgubelfe. 
Deifier, s. '^fgubébyrfet. 
Deify, v. a. gtere til en <5>ub ; forgube. 
Deign, v. a. varbige, bevilge, ttlfhtae. 
Deintegrate, v. a. forringe, fafle 23rag 

vaa. 
Deist, s. een font noegter ©ubé Orb og 

blot befienber fig til ben naturlige 9?es 
Deity, s. ©ubbom. [ligicn. 

Deject, v. a. giere mobloé, ueb|Tagen, 

bebrøvet. [fteéleé. 

Dejectedly, ad. ganffe nebjTagen, tre* 
Dejection, s. Sergmobigfycb; 23ebres 

ceife; ©lolgang. 
Dejerate, v. a. fvarge beit og bt;rt. 
Dejeration, s. (Scb^aflaggelfe. 
Delaceration, s. ©enberrivelfe. Del 

Delactation, s. Jtfoomnen fra ^ri;fkt. 
Delapsed, a. nebfalben, funfet. 
Delate, v. a. fere, bringe ; anflage. 
Delation, s. Oeetbringelfe, 2(uflage. 
Delator, s. 2(nflager. 
Delatory, a. anflagenbe. [bring. 

Delay, s. Opfattelfe, ftodjaling, £itu 
Delay, v. a. & n. opfatte, fordale, bin* 

tre ; nøle. 
Delayer, s. $orbal«r, Steler. 
Delectable, a. liflig, bebagelig. 
Delectableness, s. Sipigbeb, 25el)age* 

ligljeb. 
Delectation, s. $orneielfe, 2i;f|. 
Delegate, s. 23efulbmagtiget, 2l'ffen* 

bing, £)eputetet. 
Delegate, v. a. affenbe font EBefulb* 

magtiget, elf. 2>eputetet, befftffe. 
Delegation, s. 2tffenbelfe, S3effiffelfe, 

35cfulbinagtigelfe. 
Delete, v. a. ub|Tette. 
Deleterious, Deletery, a. forbarve* 

tig, bebelig, giftig. [Silintetgterelfe. 
Deletion, s. HbjTettelfe ; * Jorftyrrelfe, 
Delf, Delfe, s. Steenbrub, £rt$grube; 

Sojance, uagte •poreeHain. 
Delibate, v. a. nippe, fmage paa. 
Delibation, s. fippen, «Smagen. 
Deliberate, v. a. overlagge , beraab* 

fTaae, overveie. 
Deliberate, a. betanffom. 
Deliberation, s. Overlag, 23etanfs 

ning, .^eraabfTfigning. [genbe. 

Deliberative, a. overveienbe, overlag* 
Delicacy, s. X)elicarcffc ; 23elfmcigenl)eb, 

Strafentjeb, 5lialenl)eb, Ofybeligljeb; J-iin* 

()eb; Safferbibffen ; JpefligOeb. 
Delicate, a. m;belig ; frafen, laffer, 

bebageHg; artig, {tin. [Saffetbeb. 

Delicateness, s. ftiinbeb, £rafenl)eb, 
Delicates, s. pl. ?afferbibjTener. 
Deliciate, v. n. forne ie fig. 
Delicious, a. nybelig, fofielig. 
Deliciousness, s. <Sebl;eb, SStffyft, 

Oil.belnjln-b. 
Deligatiou, s. Silbinben, #orbinbcn. 
Delight, s. S-orneielfe, Sy fl, 33el)ng, 

©l«te. 
Delight, v. a. & n. forneie, fcth;fre} Del 

ftnbe ftornøielfe i, fornøte ftg. 
Delightful, a. betjageltcj, fornøielig. 
Delightfulness, s. 25ebageltgl)eb, $otr 

noieiigbeb. 
Delisjhtsom, a. bedagelig, fornøielig. 
Delineament, s. legning, Odalen. 
Delineate, v. a. afribfe, aftegne, giøre 

Htf'aft til, jftlbre, beilrive. 
Delineation, Delineature, s. lib; 

foff, 1l'frit>$ning, Sfilbring. 
Deliniment, s. £inbring, £ife. 
Delinquency, s. $orbri)be(fe, <$flH* 

ginning. [ber, OJiiSgierningémanb. 

Delinquent, s. £>elinqvent, $orbri>s 
Deliquate, v. n. & a. f melte, fmettté; 
Deliquation, s. ©meltning. [ovløfe. 
Delirament, Delirancy, s. Sanvib ; 

©almanb>?s©iermng. (taqtosligfotb. 
Deliration, s. 23anvittigl)eb, ©alenfrab, 
Delirious, a. vanvittig, taabelig, urigs 

lig i ftovebet, rafenbe. 
Deliriousness, s. Skinvittiglieb. 
Delirium, s. 9?afeti, ©alenfPab. 
Delitigate, v. a. teatret, ffiambe. 
Delitigation, s. Srcette, Mf, Stril). 
Deliver, a. liurtig, fUnf. 
Deliver, v. a. wttgmt, feiere; befrie, 

rebbe, forlofe; fortcetfe, melbe. 
Deliverance , s. SEefrielfe ; Itbtale, 

ftorløSning; Overlevering. 
Deliverer, s. #relfer, 23efrier; een font 

forrcetter noget. 
Delivery, s. Overlevering; Sefrielfe; 

Overgivelfe; ft-orløéning; attren. 
Dell, s. ©ras, Jpnle; 2>al. 
Deludable, a. (et at narre. 
Delude, v. a. narre, firere, bebrage. 
Deluder, s. 23ebrager. 
Deluge, s. Overfvønuneffe, ©lmbflob. 
Deluge, v. a. overfvøntme. 
Delusion, s. 23ebrag,33ebaarelfe, <£fuf- 

felfe, Sorblinbelfe ; £tinbvarf. 
Delusive, Delusory, a. ffuffenbe, 

bebragelig. 
Delusiveness, s. SBebrageligfyeo. 
Delve, v. a. grave; unberføge. 
Delve, s. ©røft, J?ule 
D elver, s. ©raver. [pøbelen. 

Demagogue, s. demagog, anfører for Dem 107 

Demain, s. frit 2frvegob>>. 

Demand, s. 23egiering, &orbr;ng, #or< 

langenbe, Spørgémaal. [fpørge. 

Demand, v. a. begiere, forfange, forbre, 
Demandant, s. J-orbrer, -lager. 
Demander, s. een font begierer, forbrer, 

fpørger; Cvttitor. 
Demandment, s. £lage. 
Demarcation, s. ©rccnbfelinie. 
Demarch, s. ftremffribt, Sfriben, ©ang. 
Demean, v. a. opføve fig, forljolbe, ffif* 

fe fig; fernebre. [fcerb. 

Demeanour, s. Opførfel, ftorljolb, 2fb* 
Demeans, Demesnes, s. pi. £>o* 

limine, (Sienbemé ©ob*. 
Demency, s. Il'ffi'nbigtyeb, ©aifTab. 
Dementate, v. a. & o. giøre gat, Hive 
Dementation, s. ©alffab. [gat. 

Demerit, s. Wangel \\i<\ $ortienefrer, 

,y or f eel fe. 
Demerit, v. n. fcrfhjlbe Straf. 
Demersed, a. nebfiunfet; brufnet. 
Demersion, s. 9tebfænfmng,25rufnen. 
Demi, a. ball». 

Demi-god, s. £alv-©ub. [bort. 

D emigrate, v. n. ubsanbre, vant re 
Demigration, s. 33ortretfe, llbvanbring. 
Demi-rep, s. ftrnentimmer af itu&tttt* 

felig Qharacteer. 
Demise, s. bøbelig JCfgang, £)øb. 
Demise, v. a. bortleie, forpagte j reffcu 

inenrere. 
Demiss, Demissive, a. ybmtjg. 
Demission, s. %f f «cm If e f raSmbebe; 

$orring?lfe, v ?ubtri;ffeife. 
Demissly, ad. ycia en t)bmi;g IJlaaU. 
Demit, v. a. labe falte, nebiabe, neb* 

trijffe, boie; t;bnu>ge. [ring. 

Democracy, s. Stønocvaii, #olferegie« 
Democrat, Democratist, s. £>emo« 
Democratical, a. beniocratiiT. [crat. 
Demolish, v. a. nebrive en 23i;gning, 

jrøife, fotftyrre; * fnt;be, ruinere. 
Demolisher, s. S-orfturrer, Sftebriver K. 
Demolishment, s. $orfh;rrelfe. 
Demolition, s.^ebrivelfe, Serfhjrretfe. 
Demon, s. Scenien, 11'anb, onb Ql'anb, 

StKVel. 

Demoniac, Demoniacal, Demo- 108 Dem 

nian, a. & s. bantoniff, bieevetfF; 

33efnt. [bøntnte. 

Demonocracy, s. £>i«pelen$ £erres 
Demonolatry, s. SitcevelenéSilbebelfe. 
Demonstrable, a. beviislig; font fan 

fe-evifeet. [bentonftrere. 

Demonstrate, v. a. bt\>i)t flaru'gen, 
Demonstration, s. flart 2Jmi$. 
Demonstrator, s. 33evii$f.orer. 
Demonstrative, a. ovevbevifenbe, bes 

vifenbe. [SBetrifeS Wueligbeb. 

Demonstrativeness, s. SBemieligbeb, 
Demoralization, s. Sceberé Sørvær* 

telfe. [(Tette <Sæber. 

Demoralize, v. a. bentoratifere, for* 
Demulce, v. a. linbre, blobgiore. 
Demulcent, a. linbrenbe, blobgiorenbe. 
Demur, v. a. & n. giøre Opfoettetfe i; 

forbale; giore Snbr-enbing, Ubflugter; 

flanbfe, vare raabvilb, tttivte om, tåge i 

53etcenfrting. [telfe. 

Demur, s. %\n$l, Snbvenbtng ; Op fats 
Demure, a. alvorlig; foebelig , cerbar, 

tvungen ; bejleben, ftitte, folbfinbig. 
Demureness, s. ©abetigbeb, Sffrbars 

beb k. [<Sfipper bet bliver opbolbt. 

Demurrage, s. ^>enge, font tilftaaeé en 
Demurrer, s. T. Opfættelfe i en ©ag. 
Den, s. £ute, £>t;releie; v. n. boe i en 

&ule. 
Denay, s. affTagenbe ©var, 2ffffag. 
Denegate, v. a. ncegte, bencegte. 
Denegation, s. 23encegtelfe. 
Deniable, a. noegtelig, font fon ncegfeé. 
Denial, s. Qffflag; ncegtenbe Sont; 

«Slum. 
Denier, s. een font fornagter, afffaaer. 
Denier, s. Center (franj? OJJnnt). 
Denigrate, v. a. fvcerte, giore fort. 
Denigration, s. ©voertning. 
Denison, Denizen, s. fri forger; 

$remmeb , font bar faaet 33orgerret ; 
t v. a. give SBorgerret. 
Dennis, s. tynb S?iep. 
Denominate, v. a. benoevne. 
Denomination, s. 25en«vnelfe, 9tavn. 
Denominative, a. benoe^nenbe. 
Denominator, s. T. 9icevner. 
Denotation, s. SJetegnelfe. Dep 

Denote, v. a. betybe, vife, betegne. 
Denounce, v. a. forfimbe, befieubt» 

giore, ubraabe; angive. 
Denouncements. Il'ngivelfe, 2Cnflage. 
Dense, a. tcet, fafr. 
Denseness, Density, s. Satbeb. 
Dent, s. ©hire, U'arfe, Segn; £ule. 
Dent, v. a. ffiæve ©furer ett. Somber i; 

giere 33uler. [Sanb;. 

Dental, a. font vebfomnier Scenfccr, 
Dentated, Dented, a. rattet, font bar 

Sanber. [Scenber i. 

Denticulated, a. fom ber er ffaacen 
Dentils, Dentels, Denticles, s. pi. 

Somber, Gaffer, Sanbfnit. 
Dentificator, s. Sanbrenfer. 
Dentifrice, s. Sanbpnlver, Sanbvanb. 
Dentist, s. Sanblcegc. 
Dentition, s. bet at faae Soenber; Sib 

In 33ovn faae Somber. 
Dentize, v. n. fTifre Somber. 
Denudation, s. a5lottelfe. [rave. 

Denude, v. a. blotte, glore nøgen, bes 
Denunciation, s. $orft)nbc Ife ; offent* 

tig Srubfel; 2(ngivetfe , Stnflagelfe. 
Denunciator, s. angiver, 2inflager, 

2(nmelber. 
Denunciatory, a. truenbe, varfTenbe. 
Deny, v. a. nccgte, fige nei, benægte, 

afflaae. 
DeoLstruct, v. a. ffaffe 3(abning. 
Deobstruent, a. font aabnet be for* 

froppebe £>ele. 
Deoppilate, v. a. aabne bet font et 

forftoppet; rybbe afveien. 
Deordination, s. Uorben. 
Deosculate, v. a. fi>ffc, fyffe bygtig. 
Depaint, v. a. afntale, beffrtve. 
Depart, v. n. reife bort, jTitteé at; bøe; 

fonabe. [23ortreife ; 21'fgang ; Sob. 
Depart, Departure, s. bortgang, 
Department, s. fcccfTitt Smbebe ett. 

ftcrvermng, Jag, departement. 
Departure, s. SBottwfe, bortgang; 

Apebenfart. 
Depasture, v. a. «be <5k«ffet af. 
Depauperate, v. a. giore fattig. 
Depeach, v. a. affwrbigej (otflabe, fri» 

fienbe. Dep 

Dopectible, a. feig, tiæbenbe. [fer 
Depeculate,v. a. berøve offentlige Saf 
Depeculation, s. (Saffetuveri, offentlige 

*? fattere 93erø'oelfe. 
Depeinct, v. a. afmafe. 
Depend, v. n. vcere afl)«ngig of, for* 

labe fig paa; være uafgiott; fomme on 

paa. 
Dependence, Dependency, s. $it= 

bel)ør, 5lfl)«ngigl)eb, Unberfaftelfe. 
Dependent, Dependant, a. nebf)«n= 

genbe; afl)«ngig; nnberfaflet en anben : 

s. '2lfb«ngig ; $il()«nger; Unberbavenbe. 
Depender, s. Unbergiven; forn tåget 

2(i)n nf en anben. 
Deperdit, s. feet Sabte. [barvelfe. 

Deperdition, s. $ob f "Hfgang, Jots 
Depict, v. a. afmale, beffrive. 
Depilate, v. a. nfri>ffe $aav. 
Depilation, s. tfaareneé 2Cffatben, 2lf-. 

ttjffen. [fontene af nteb, 

Depilatory, a. & s. Ittibbel at tage 
Depilous, a. uben #oar. 
Deplantation, s. ymplantning. 
Depletion, s. Ubtommelfe. 
Deplorable, a. jammerlig, beflagelig, 

begva>b?!ig; tmfvoerbtg, baabløé. 
Deplorableness, s. beflagelig Silfionb. 
Deplore, v. a. bejantre, begroebe, bes 

flage. 
Deplorement, s. SSeflagen, SBejamten. 
Deplume, v. a. ri;ffe #i«rene af. 
Depone, v. a. beponere, give fom^ant. 
Deponent, s. 23ibne, font giør $orf(a« 

ting for 0?etten; deponent. [loegge. 
Depopulate, v. a. blotte for #olf, øbe? 
Depopulation, s. 23lottetfe for $olf, 

frolfemcengbenS Siltntetgiørelfe. 
Depopulator, s. $olfeøbel«gget. 
Deport, v. ni opføre fig, forljolbe fig. 
Deport, Deportment, s. Opførfel, 

$or()olb, Ql'bfcerb. 
Deportation, s. Sorviiéning. 
Deposal, s. 2Cff«ttelfe. 
Depose, v. a. & n. nebfcette, affante, 

atøre ebelig ftorfloring; affoette fra 

(S'mbeber. [forvaring, ^antljaver. 

Depositary, s. cen noget et gioet i 
Deposite, v. a. lagge neb; foette paa Dep 109 

D?ente; pantfcette; bctroe; labe fare, op* 

give;<Pant. pCffomelfc. 

Deposition, s. forflating for SKetten; 
Depository, s. ©iemmefieb, ©teb bøot 

noget forvoreS. 
Depost, Depositum, s. bet font gives 

i 5-orvaring, ^ant. 
Depot, s. 3>por, Oplag, OCftagajm. 
Depravation, s. \£orb«rvelfe , $or* 

vcerrelfe. [bærve, forføre. 

Deprave, v. a. forfaljTe, forvcevre, for* 
Depravedly, ad. poa en ferbcervet 

Viaatt. [barvelfe, 33an(Tagtning. 

Depravedness, Depravity, 3. {Jots 
Depraver, s. $orv«rrer. 
Deprecate, v. a. veb 23ønner føge at 

afvenbe, frabebe, bebe out gorlabelfe. 
Deprecation, s. 2tfbigt, #rabebelfe. 
Deprecative, Deprecatory, a. font 

tiener tit SCfbtgt eH. tit at frabebe. 
Depreciate, v. a. foette ringe <Prii$ 

paa; færre ^rifen neb; ringeagre. 
Depredate, v. a. plimbre, røre; for* 

boerve. 
Depredation, s. Itbptynbring, #c«rjen. 
Depredator, s. tyltmbrer, £«rjer. 
Deprehend, v. a. gribe, tage fat paa, 

paagribe, opbage, ubftnbe. 
Deprehensible, a. font fan gtibeé; 

farteltg, begribelig. 
Deprehension, s. ©riben; Opbogelfe. 
Depress, v. a. n«btri;ffe, unbertrtiffe, 

tybmtjge, nebffaae. 
Depression, s. Otebtrbffelfe, 9)bmi;gelfe. 
Depressive, a. nebtrt)ffenbe. 
Depressor, s. Unbertryffer. 
Deprivation, s. Serøvelfe, tab; %U 

færrelfe fra @ntbebe. 
Deprivat ire, a. berøvenbe, borttagenbe. 
Deprive, ». berøve, betage, fPtCfe veb, 

af fatte. f re vtmbebe. 
Deprivemenc, s. 23erøvelfe, tab. 
Depth, s. 2)tjbbe; £>i>bet; Ulfgrnnb; 
. * Wørfljeb, Utt;beligheb. 
Depthen, v. a. forbube. 
Depucelate, v. a. betage OTtfbom. 
Depulse, v. a. bortfløbe. 
Depulsion, s. SBortbrivelfe. 
Depulsory, a. bortbuvenbe. 110 Dep 

Depnrate, Depure, v. a. renfe, lutre; 

a. rfiifet, reen. 
Depuration, s. Dfenéning, Sutren. 
Depuratory, Depurgatory, a. ren* 

fence, [ffab, deputation. 

Deputation, s. 2lffenbelfe, ©efanbt* 
Depute, v. a. affeube, give Sulbmaat, 

Deputy, s. Seputeret, «BefHffet. 
Deracinate, v. a. oprive meb Kobber* 

ne ; obelccgge, forfjprre. 
Deraign, Derain, v. a. bevufe, ret- 

fccrDijicjtoce ; forvirre, bringe ub of 

;ycirning. 
Deraignment, s. 93epu$; iforptrring. 
Derange, v. a. teenager*, faae i ltorben. 
Deranged, a. fom;ff, forvirret. 
Derangement, s. forvirring, frerruft* 
Deray, s. Steieu, llorben. [beb. 

Dere, v. a. beffabige; a. fFabelig. 
Derelict, a. fotlafcr, efterlabt; v. a. 

fortal»* 
Dereliction, s. forfasen; $orlabtl>eb. 
Deride, v. a. belee, ublee; fpotte. 
Derider, s. 33eleer, «Spotter ; ^ubfen* 

mager. [ft-orbaanelfe. 

Derision, s. $3efpottelfe ; $oragt, Spot, 
Derisive, Derisory, a. fpobiT. 
Derivate, v. a. berivere, tyiblebe. 
Derivation, s. Qfflebning, &iblebning, 

ltbfvring, Oprinbelfe. 
Derivative, a. aflebet; s. 2l'flebning. 
Derive, v. a. & n. benfebe; oftebc, 

ubiet>e fin Oprinbelfe fra , femme fra, 

ubfpringe; opnaae, erbolbe. 
Dem, a. f*rgmobig, tungftnbig, een* 

forn ; grum, barbariff. 
Dernful, Dernly, a. forgfu lb, traurig. 
Derogate, v. a. & n. f paffe en £00; 

giore Sfabe, ICfbraf, forringe 25«rbi, 

forfleine, [Hfbtaf, Sfabe, $orfleinelfe. 
Derogation, a. #orringelfe af 3?arbi, 
Derogative, Derogatory r a. for* 

fleinenbe, ffabelig. 
Derring, a. biarv, brifHg. 
Dervis, a. tprftff Wunf. 
Desart, s. $rfen, «be <Steb, 93tlbni£. 
Descant, s. Suffant iWufifenj enpibt* 

loftig ftorflaring. Des 

Descant, v. n. funge Siffant, fr,uge 

5>.o.riariom-r ; * ubfore Pibtloftig, bifpu* 

teer. 
Descend, v. n. & a. fHge neb; foatme 

af ; ncbftige, nebftamme, neblabe fig. 
Descendant, s. £>efccnbent, ©fterfom* 

hot. [ftammenbe. 

Descendent, a. nebabgaaenbe; * neb* 
Descension, s. DiebfHgelfe; <Éi;nfen; 

(yornebrelfe ; #erfomfr. 
Descent, s. Tubftiger; Sfram , £alb* 

ning ; Overbragelfe veb "ZCrveret; £'anb* 

gang; du-ab, £rin, Jperfomft. 
Dcscrilmble, a. beffrivelig. 
Describe, v. a. beffrivej inbbele. 
Describer, s. SBeffriver. 
Descrier, s. Opbager. 
Description, s. 2?effrivelfe. 
Descriptive, r. beffrivenbe. [båge. 
Descry, v. a. blive paer; ubfpeibe, op« 
Desecate, v. a. bortffiare. 
Desecrate, y. a. Panbeffige. 
Desert, s. Ørf ; a. jObe, Pilb. 
Desert, s. J-ortienefie; £>t;b ; fortrin, 

^pperligfjeb ; (dessert) defect, [bort. 
Desert, v. a. befertere, forlabe, [øbé 
Deserter, s.£>efertor, Overlober,ftøm* 

nin^manb. 
Desertion, s. a3ortromntelfe. 
Desertless, a. & ad. fortienefWoS, 

uvarbig; ufortient. 
Desertrice, s. $orfowmelig. 
Deserve, v. a. fortiene , glore fig p«r* 

big til s giore fig fortient af. 
Deservedly, ad. pelfortient; af §or* 

tienefle; meb Kette. 
Deserver, s. fortienfifulb OXanb. 
Deserving, a. fotttent; s. Sortienefte. 
Desiccate, v. a. ubtorre. 
Desiccation, s. Ubtorring. 
Desiccative, a. ubtortenbe. 
Desiderate, v. a. trange til, unbpare. 
Desideratum, s. Strap. 
Desidiose, a. lab, bopen. 
Design, s. Ifnflag , $orel)apenbe, -Ven* 

fkjr, «Plan, Ubfafh 
Design, v. a. & n. bape i Sinbe, fore* 

tåge, beffutte, fororbue, befiemme; gi#* 

re llbfaft til; tilegne, betegne. Des 

Designable, a. fientelig, moetfelig. 
Designate, v. a. befignere, nbvælge; 

UbV-algl. [Ubn«melff. 

Designation, s. aSeftemmelfe, £enfigt; 
Designedlj', ad. nteb $lib, forfættig. 
Designer, s. een bet tømr noget fot , bet 

lagger flanet; Segner. 
Designing, a. lumfF, falff; bebtagetf?; 

s. Jegnefonfh 
Designless, a. fjenfigtétøé , ufotfcctlig. 
Designment, s. 2?efretnmelfe; #ote* 

hapenbe, .^enfigt; fyMan , Suntffyeb, onb 
Desinence, s. Slutning. [£enfigt. 
Desinent, a. fTuttenbe, tjbetjr. 
Desirable, a. DnfWig, v«rb at begiere. 
Desirableness, 23ebageligf)eb, ønflfelig 

■Jilfranb. [£>n|Te. 

Desire, s. 23egiering, $orlangenbe, 
Desire, v. a. begiere, forlange, ønffe, 

bc?.\ 
Desirous, a. begtetlig eftct, It; flea eftct. 
Desist, v. n. affiaae, aflabe. 
Desistance, s. ftrafigelfe, ttffkaelfe. 
Desition, s. <Snbe. 
Desitive, a. enoenbe. 
Desk, s. <£fi*>erpult ; v. a. iubfTutte. 
Desolate, a. øbe, fibelagt, utedoet. 
Desolateness, s. #tfen; eenfont og 

forlatt Silftanb. 
Desolater, s. $orfh;rret. 
Desolation, s. ®belaggelfe , $otfh;t* 

relfe: Iiwngfel, (Søtgmobigbeb. 
Desolatory, a. fotfh;ttenbe, obelags 

genbf. 
Despair, s. Sottvuvlelfe, #aabføél)eb. 
Despair, v. n. fortvile, forfage. 
Despairahle, a. (>aablog, fomnvtcf. 
Despairer, s. een font fottPisler. 
Despairingly, ad. paa en fotttwlet 

Despatch, s. "Hffarbigelfe; £aftigf)eb; 

2£fgi©relftj ,3ilbub; ISepefdjer. 
Despatch, v. a. ile, fFtmbe fig; ub= 

tette; a ff oe r b ge; giore af. 
Despatchful, a. burtig, gef?inbt. 
Despection, s. Kingeagt. 
Desperado, s. 93o*eI)al$. 
Desperate, a. fortvilet; fatltg, grunt ; 

forforen; forfærbelig. Des 111 Desperateness, s. fortvilet $ov?oven* 

beb, ftaftric 
Desperation, s. #ottin«lelfe. 
Despicable, a. foragtelig, nebrig. 
Despicableness, s. #otagteligbeb, 

Gfianbigheb. 
Bespiciency, s. $oragt. 
Despisable, a. foragtelig, ringe. 
Despisal, s. froragf. 
Despise, v. a. foragte, forbaane, afffye. 
Despised ness, s. ftoragteligfjeb. 
Despiser, s. iyoragter. 
Despite, s. Ontffab , $ab, trcb£, #o* s 

egt; in-, til Stob* fot; v. a. éot* 

n «titte, volbe J-ortreb. 
Despiteful, a. foragtenbe, onbjtabS* 

fult , liabefulb. 
Despitefulness, s. Onbffab, $at>. 
Despiteons, a. onb, rt;ggeéloé. 
Despoil, v. a. bet-or-e, pttmbre, træffe 

.Stlcvborm' af. 
Despotier, s. ^Itjnbret, 9?fi\?et. 
Despoliation, s. ^lunbring^erøfelfe. 
Despond, v. a. opgu>e Jpaab, labe 

Tiobct falbe, forfage. 
Despondence, Despondency, s. 

&leinntobig()cb, 5-omuvlelfe, Oubflagen* 

l)eb. [fottt>it>leiib?. 

Depondent, a. nebflagen, mobfalben, 
Desponder, s. en Oftobfalben. 
Desponsate, v. a. forlor-e. 
Desponsation, s. ftorlouelfe. 
Despot, s. £efpot. 
Despotic, Despotical, a. befpotifF, 

uinbffroenfet, nt«gtig. 
Despotism, s. 2)efpoti$me, uinbjTtan* 

fet '.Wagt. 
Despumation, s. ICfffnntmelfe (reb 

ftogning). [af, aftage <Sfunt. 

Despume, Despnmate, v. a. fTuunne 
Desquamate, v. a. oftage €fal. 
Dess, v. a. l«gge op i Q&ftgajtB) famle. 
Dessert, s. Sefett. 
Destinate, v. a. beftenttite, agte , fyave 

i <2inbe, fotef«tte fig. 
Destination, s. 25efremuielfe. 
Destine, v. a. btfnime, beffiffe, be* 

fhmme; l>effige; fotorbne, faflfcstte. 
Destiny, s. ©fiebne. 112 Des 

Destitute, a. f ev lat; r, trcsngenbe, fattig, 

manglende. [Srang. 

Destituteness, s. forlabt Silftanb, 
Destitution, s. Wangel, forlabt til 

flant», Støftigbom. [fh;rre, 

Destroy, v. a. øbelægge, brcebe, for 
Destroyable, a. font fatt forfti;rre$. 
Destroyer, s. #oelægger, OXorber. 
Destructible, a. font fatt forfltjrre^. 
Destruction, s. #belaggelfe, Oteberlag 

frorfccervelfe, OJTotb. [forbart-elig, 

Destructive, a. øbetcsggenfce, flfabelig, 
Destructiveness, s. frorbærweltgbeb, 

ø&elceggenbe (JgenfFab. 
Destructor, s. #orfh)rrer. 
Desuetude, s. Iffvccnnetfe. 
Desultory, Desultorious, a. over* 

fkt>i|T, lofeltg, ftygtig , ufiabig, itbeflan* 

big; - combat, 6færnu;Dfel. 
Desume, v. a. tåge fra, laane. 
Detach, v. a. ff ille fra , affonbre; af* 

fente 5lrig$folf, betafefyere. ['Zlfoefing. 
Detachment, s. Sommanbo S?rig>ofolf, 
Detail, s. ontfrcenbelig 93eretning, ub; 

farlig Unberretning ; v. a. give om* 

ftomfcelig beretning. 
Detain, v. a. afbolbe, opbolbe, fotbin* 

bre, forebolbe ; t)olbe fangen. 
Detainder, s. Jtrrefffcom; frosngfef. 
Detainer, s. een font tjolbet ttlbage; 

$«ngfef. [£>inbrtng; 2(rrefieven. 

Detainment, s. Opbolb, ftrabolben, 
Detect, v. a. opbage, aabenbare, ufcfinbe. 
Detection, s. Opbagelfe. 
Detention, s. Silbagebolbetfe, tvang. 
Detentive, a. tilbagebolbenfce. 
Deter, v. a. afirrceffe, forbtnbre. 
Deterge, v. a. afmffe, affeie ; affote. 
Deteriorate, v. a. fervarre. 
Deterioration, s. $orvc«rrelfe. 
Determent, s. rørosffelfe. 
Determinable, a. font fan fteffrnmte* 

og afgiøreé. [(Tuttet. 

Determinate, a. afgiort, faflfat, be* 
Determinate, v. a. tnbjTranfe; fafl- 

fcette, beflutff. [fTutmng, £>ont. 

Determination, s. 3?eflennuelfe-, 23e* 
Determinative, a. afgiørenbe; inb* 

jTtanfenbe. Dev 

Determinator, s. Soniutet, font ftfgtøt 

Sagen. 
Determine, v. a. beflemme, inbffranfe, 

afgiore, faflfætte, beflutte, affige Sent, 

forefajtte fig ; enbe. 
Deterr, f. Deter. 

Deterration, s. Opgraven; Opbagelfe. 
Detersion, s. 2(fvnffning; 2(fførelfe. 
Detersive, a. afinffenoe, aff.øreuce, 

r.rafrrrt». 
Detest, v. a. Ijave !Hff?o for, babe. 
Detestable, a. ofselig, forbabt. 
Detestation, s. 5ifl?». 
Dethrone, Dethronize, v. a. fløbe 

fra Ibronen. [nen. 

Dethronement, s. 2Cffcctrelfe fra tl)to* 
Detorsion, s. ftorbreielfe. 
Detort, v. a. forbreie. 
Detour, s. Omvei. 
Detract, v. a. brage fra, forminbfFe; 

bagtale , bagvaffe. 
Detracter, s. ^Bagtaler. 
Detraction, s. Srabragelfe ; 23agtalelfe. 
Detractive, a. bagtalenbe, cerecørig. 
Detractor, s." bagtaler. 
Detriment, s. ©fabe, #orlii$. 
Detrimental, a. ffabelig, 
Detrition, s. ftorfliotbeb, «Sltbning. 
Detrude, v. a. ftøfce neb; forfafre. 
Detruncate, v. a. affappe, jtubfe. 
Detrusion, s. 9lebfføbelfi». [fe. 

Deturbation, s. ttebfcettelfe, Sornebref* 
Deturpate, v. a. befmttte. 
Deuce, s. So (i tfortfpit). 
Dense, s. goffer, ©ioevefen. 
Devastate, v. a. jøbeloegge. 
Devastation, s. $fcel«ggelfe. 
Devastator, s. Stoelægger, $orftyrrer. 
Develop, v. a. afbt)tfe, blotte. 
Devergence, s. .fcelbing, Sfraantng. 
Devest, v. a. affloebe, troeffe ub, blotte; 

aflcsgge; opbave, ttltntergtøre. 
Devex, a. nebaobøiet, belbenbe. 
Devexity, s. #elbtng, Sfrcent. 
Deviate, v. n. afvige, gaae af 93eien, 

fare vift, ftmbe. 
Deviation, s. IMfvtgeffe fra ben tette 

S3ei: SMibfnrctfe; ftorfeelfe. 
Deviatory, a. afvigenbe. Det 

Device, s. Opftnbelfe, ^aaf.mb, £$; 

2i"nlceg ; ©emfe, Stnbbitfebe. 
Deviceful, a. lifHg. 
Devil, s. Stoml. 

Devilish, biceveu?; overmaabe meget. 
Devilishness, s. biæveljT Utt, Øtatur. 
Devious, a. afvigenbe, vilbfarenbe; 

omftreifenbe. 
Devise, v. a. & n. opbigte, opftnbe-, 

tntbitte fig, giette; overloegge, ijave i 

Sinbe, forerage fig ; tefrantentere. 
Devise, s. Seftamentertng ; Opftnbetfe; 

Jøenfigt, 2tnfTag; Sevife; Ctfiotto. 
Devisee, s. ben font noget tefmntenrereé. 
Deviser, s. Opfinber, font bar en ^lan. 
Devisor, s. ben font teftamenterer en 

anben noget, Sefmtor. 
Devitable, a. unbgaaelig. 
Devitation, s. llnbgaaelfe. 
Devocation, s. 23ortfalbelfe ; * $qu 

førelfe. [uben. 

Devoid, a. tont, blottet for, manglenbe, 
Devoir, s. 6h;lbig()eb , £øfltgbebép(igt. 
Devolution, s. 9?ebruffen; Jpiemfalben 

(veb Qtrv). [luemfalbe vet) %fo. 

Devolve, v. a. &n. valte neb; tilfalbe; 
Devoration, s. 9tctjrugiting. 
Devotary, s. Silfeeber. 
Devote, v. a. hellige, tilegne, opofre, 

fotbtfmme, befrentme til. 
Devote, Devotee, Devoto, s. Over* 

trotj?, (Stink iTtg, £ufter. 
Devotedness, s. Opoffrelfe, £etttgelfe. 
Devotement, s. 33eftemmelfe til, S?eWu 
Devotei-, s. Stlbeber. QgeCfe. 

Devotion, s. 2Cnbagr, ©ubéfcygr j Op- 

offrelfe. 
Devotional, a. fulb af 2(nbagt. 
Devotionist, Devotionalist, s. Jgel= 

ligpeev, «Bej^fsjler. [*be, fortære. 

Devour, v. a. opjtuge, ftuge i fig; for* 
Devourer, s. Op|Titger, ©lugljatø. 
Devouringly, ad. jlttgenbe, graabig. 
Devout, a. anboegtig, gubelig; (Finbetfig. 
Devoutness, s. 2(nb«gtigl)eb. 
Devow, v. a. fyeffige, Ijenegne. 
Dew, s. Sng; v. a. bebugge. 
Dew-berry, s. #inbbret. 
Dewce, s. goffer, Sioevelenj to $ine 
Engl. - dan. Diet, Die 113 

pcw en Sætning. [Ore, Soglæb. 

Dew-lap, s. S?ut> «nber Jpalfen pno en 
Dew-lace, Dew-snail, s. Sttgorm. 
Dewy, a. bugget, væbet. 
Dexter, a. bøire. pSeljcenbigljeb. 

Dexterity, e. 23ec|Veml)eb, éærbigbeb, 
Dexterous, a. fHffet; beqvem, bebom* 
Dextral, a. l)»itt. [big, færbig. 

Diabetes, s. «Svagbeb i Støren. 
Diabolical, a. biævelff. 
Diadem, s. £>iabem, #ovebfmt;ffe. 
Diaeresis, s. to 23 o fa ler $ ^bjTiKelfe. 
Diagnostic, s. itienbetegn poa en 

Stjgbont. [£>iagonallinie. 

Diagonal, a. diagonal, ffraaé over; s. 
Dial, s. eolfTtve. 

Dialect, s. Stalect, OTnnbart, <Sprog. 
Dialectic, s. £ogtf, $otnuftloere ; a. 

bevifenbe, (Tuttenbe. 
Dialectical, a. biafeftijT, logifT; forn 

angaaer en SMatect. [ffiver. 

Dialling, s. 23ibenf?a& et gitfre <2of= 
Dialogise, v. n. ljott) e en Samtale, 

£>ia(og. 
Dialogue, s. dialog, «Samtale. 
Dialogue, v. n. bolbe Samtale meb 

binanben. 
Diamantine, a. af 2)iamant. 
Diameter, s. diameter. 
Diametral, Diametrical, a. forn be* 

jTriver en diameter; font gaaer tvoert 

over. 
Diamond, s. Semant; Ø?nber (i Slort). 
Diaper, s. Sinnet, forn er vævet i Slom* 

frer; Serviet. 
Diaper, v. a. ft;e. eld. tegne 23lomftet 

\>aa Ze>i-, væve SSlomfler i Scerret. 
Diaphanic , Diaphaned , Diapha- 
nous, a. giennemfigrig, flar. 
Diaphoretic, a. fveebbrivenbe. 
Diaphragm, s. røetfemgulvet. 
Diarrhoea, s. Shtrfløb. 
Diary, s. £>agbog. 
Dibbing, s. Overtæber. 
Dibble, s. ©artneré 6tof , ØJebffab tit 

plantning; £affe; JQatteb^rfle. 
Dibble, v. n. bi;ppe, btjppe i. 
Dicacity, s. «Snaffomljeb. [Varninger. 
Dice, s. pl. Varninger ; v. n. fafle meb 114 Die 

Dichotomize, v. a. fKffe, afbete. 
Dicing, s. Samingefaffrn. 
Dicker, s. Seger, ti «Sfinb. 
Dictate, v. a. bictere, figc een tit Ijfcab 

ban j?al f?rit>e. 
Dictates, s. pi. 35ub, SKegfer ; IDictata. 
Dictation, s. JSictertng ; Sictat. 
Dictator, s. dictator, fyøiefte Størig^ebé 

\Petfon i 'Kom, [bictatoriff. 

Dictatorial, Dictatory, a. bybenbe, 
Dictatorship, Dictature, s. £>kta> 

tur f Dictator* ^Soertig^eb. 
Diction, s. llbm;f, Salemaabe. 
Dictionary, s. Orbbog. [bervifenbe. 
Didactic, Didactical, a. larerig, un- 
Didapper, s. Duffugi (©øfugl). 
Didder, v. u. birre, f?i«lve af £ulbe. 
Diddle, v. n. bingte, t>afle. 
Diddle, s. 33ranbemin. 
Diddler, s. «SrfefFielnt. 
Diduction, s. Wittetfe, $tatagen. 
Die, s. Serntng; $art>e. 
Die, v.n. & a. bøe; fatbe. 
Dier, s. $arver. 

Diers-weed, s. «SngefFiar, $art>el)ttebe. 
Diet, s. Stojl; 2>iat, jOrben i 9?tøb og 

Driffe; IKigSbag. 
Diet, v. a. & n. fpifc , gft>e £oft , bolbe 

£>iat, forefTri^e Diat. 
Dietary, a. font bører til en 2>i«t. 
Dietetical, Dietetic, a. biatetiff. 
Diffamatory, a. «retørig. 
Differ, v. n. teste ulige, fotjTielfig ; 

vare uenig, mobfige. [nigbeb. 

Difference, s. ftorfftet; ttliigbeb; He= 
Difference, v. a. (Title, giøre #orfHef. 
Different, a. fotfTieflig. [fTieffig. 

Differing, s. ftorffiel, <Strib; a. for* 
Difficil, Difficile, a. ttanffelig, betan* 

felig. [fnatvmrn. 

Difficult, a. banfFelig, tung, befvarlig; 
Difficulty, s. «Banff eligt>b , 23efvarlig* 

beb. [til. 

Difftde, v. n. miétroe, fatte ttciétiffib 
Diffidence, *. tfJiétro, OfliStittib. 
Diffident, a. miétrotjT, mi&anfelig; 

fttjgtfom. 
Diffidentness, s. OTiétroiftyeb 
Diffind, v. a. fUt?e, fpatte. Dik 

Diffusion, s. SUør-en; ttbfWTelfe. 
Difflation, s. 2(bfyrebetfe reb 23l«fen. 
Diftluency, s. Itbftybelfe, 25ortfh)ben. 
Diffluent, a. bortftybenbe. 
Difform, a. ulig , uot-ereenSftemmenbe, 

fjéiéfkj, ei paffenbe. [25anfTabning. 

Difformity, s. llligljeb, Jpaéligbeb, 
Diffuse, v. a. ubfprebe, fotbele, ubgijbe. 
Diffuse, Diffused, a. ubbrebet, wbt* 

tøfiig. 
Diffusedly, ad. tubtløftig, ubførlig. 
Diffusedness, s. 33ibtløfrigbeb. 
Diffusion, s. Ubfvnrebelfe, SBibtløftigbeb. 
Diffusive, a. ubfprebenbe, r-ibtiøfrig. 
Diffasiveness, s. Ubbrebelfe, Itbfpre* 

belfe; 33ibtl0frigf)eb. 
Dig, v. a. grave, bore. 
Digerent, a. tienlig til frorbøielfe. 
Digest, v. a. forbøie; btinge i Otben; 

v. n. fatte TOaterie. 
Digester, s. een font forbøier; $ot* 

beielfe^ftibbel; een font feener noget i 
Digestible, a. forbøieltg. [Orben. 
Digestion, a. #orbøielfe • Orbning. 
Digestive, a. tienlig til $orbøielfe. 
Digests, s. pl. romerjTe Sove, tyanbeftet. 
Digger, s. ©raver. [farte \>aa. 

Dight, v. a. flabe, ptmte, pri;be ; lagge, 
Digit, s. Wanl af 3/4 tomme; (Sener, 

enfelt Sal. 
Digitated, a. bannet font en finger. 
Digladiate, v. n. fagte, tratteet. 
Digladiation, s. ftagtning. [bigbeb. 
Dignification, s. Opljøtelfe til en 33«r* 
Dignify, v. a. varbige, opljøie til QSar* 

big()?b; pri;be, jire. pJi'anb. 

Dignitary, s. <Pratat, bøi ©eifHig 
Dignity, s. 93«tbigl)«b, 8ffr«fipofi ; 23ig* 

tigljeb. 
Dignotion, s. 2CbjTiffelfe, $orffie(. 
Digress, v. n. gane fra ©agen, afvige, 

ffeie ub. 
Digression, s. Wfoigelfe, Omfvøb. 
Digressional, Digressive, Digres- 

sory, a. vibtloftig, ubffeienbe. 
Dijudicate, v. a. bømme, affige Dom,, 

gtore i^orffiel. 
Dijudication, s. <Paafienben, IDom. 
Dike, 5. £>ige, @ra\>, &x»ft. Dil 

Dilacerate, v. a. fønberrive, fanbeti 

ffiDe. 
Dilaceration, s. Sønbevrivelfe. 
Dilaniate, v. a. flange itu, fønberrive. 
Dilaniation, s. Sønberrtvelfe. 
Dilapidate, v. a. & n. rubbe «Steen 

bert; forete, fatte overfhjr; forfalbe. 
Dilapidation, s. $orfalben; $crøbelfe. 
Dilapidator, s. $orøber, ©belanb. 
Dilatable, a. fem laber fig ubvibe. 
Dilatableness, a. <Straffeligb?b, Hb* 

©ibeltgbéb. 
Dilatation, s. Itbbrebelfe, Ubvitelfe. 
Dilatatory, a. forljalenbe, opfattenbe, 

nølente. 
Dilate, v. a. & n. ubbrebe, ubffraffe, 

ubvibe j ubbrebe ffg, tale vibt og brebt. 
Dilater, s. Snftrument ot ubvibe Saar 
Dilation, s. $er()aling, Stølen, [imb, 
Dilatoriness, s. frorljaling , 9?*>len, 

9?øtevurnl)eb. 
Dilatory, a. nølenbe, (angfom. 
Dilection, s. £ierligl>eb. 
Diligence, s. gtøttigtøb, $lib; Silu 
Diligent, a. flittig, [getn-e, ^oftvogn. 
Diligentness, s. #(ittigh?b, #lib. 
Dill, s. Silb (glante). 
Dilling, s. «Sarn , fom er føbt i fin $a; 

beve iliberbom; Sfiø&ebartt, Sialebagge. 
Dilticid, a. flar, ty§. 
Dilucidate, v. a. oplbfe, tt)be(iggiøre. 
Dilucidation, s. ©phoning, $orf låring. 
Diluent, a. & s. fortijnbenbe; forti;ru 

benbe Wibbel. 
Dilute, a. blanbet, forrentet, [tunb?. 
Dilute, v. a. blanbe, giøre ti;nbt ; for= 
Dim, a. mørf ; bum, fvag. 
Dim, v. a. formørfe, forblinbe. 
Dimension, s. Simenfj'on,1ffmaaling ; 

9lw*, Srørretfe. 
Dimensionless, a. umaalelig. 
Dimensity, s. Waal, Omfang. 
Dimetient, a. ubmaalenbe. 
Dimication, s. <Strib, Sfiermt;bfet. 
Dimidate, v. a. bele i to Sele. 
Dimidiation, s. Seling i ro #alvbele. 
Diminish, v. a. & n. formtnbffe ; of* 

rage. 
Diminishment, s. fforminbffelfe. Dir 115 

Diminuent, a. forminbffenbe. 
Diminution, s. 5-orminbiTelfe ; Jfftageu. 
Diminutive, a. forringenbe; liben, 
Dimish, a. libt mørf. [feragtelig. 

Dimission, s. ©imiffion, QifjTeo, Sil* 

labelfe at fratrabe jc. 
Dimissory, a. bevilgenbe, fom tilfaber 

ar gaae borr :c. 
Dimit, v. a. labegaae; give ^ermisifien. 
Dimity, s. Stoppa-, Olmerbug. 
Dimly, ad. nu>rfr, burnt. 
Dimming, s. Wørfe, Wørfljeb. 
Dimness, s. ?ftørfl)eb, Sunfelheb. 
Dimple, s. libet #ul i Sinbrrne ft* 

Jpagen; ffia&te. 

Dimple, v. n. faae fmaa buffer. 
Dimpled, Dimply, a. fulb af fmaa 
Din, s. Slang; <Støt, tummel, [puffer. 
Din, v. n. & a. lt;be ; betjøve, ffrige 

i2)rene fnlbe. [bevarte. 

Dine, v. n. & a. fpife OXibbagé^Xab ; 
Ding, v. a. & n. ffaae neb, falbe ; be» 

reve; fiobe imob; fløie, larme. 
Dingful, a. ffraffelig. 
Dinger, s. Stratenrøver. 
Dingle, s. fnaver Sal. 
Dingy, a. mørfebruun , ffifcen. 
Dinner, s. Wibbags^anlrib. 
Dint, s. Slag, <Srøt, OTavfe af et Swb ; 

23 ule; Sftagt, ilrafr. 
Dint, v. a. giøre «Suler i; giøre 3nbtri)f. 
Dinumeration, s. ©ptætting, Jailing. 
Diocesan, s. fom bører til et Stift; 

23if?op. 
Diocess, s. 93ifp/eb.ømme, 23ifpefabe. 
Dip, v. a. bt>ppe, vabe ; * forvifle i, 

pantfatie; v. n. buffe neb, fi>nfe; trans 

ge inb, tgiennem, geraabe; blobe eff. 

fige libt i en 23og; s. Supning, St;nfen 

:c: pl. fføbte 6|S. 
Diphthong, s. Stpbtfjong, £>obbel(t)b. 
Diploma, s. Siplom. 
Diplomacy, s. Siplomati; 
Diplomatic, a. biplomatifjf. 
Diplomatist, s. Stplomat, Statémanb. 
Dipped, a. bwppet; gulbfarvet. 
Dipper, s. 9?ebbt)pper ; ©tenb-øbw. 
Dire, a. gruelig, forffraffelig , førgelig. 
Direct, v. a. rette ; fh;re j anorbne, or* 
H2 116 Dir 

binere ; anvife, regiere, inbrette. 
Direct, a. lige; aaben, ubtri;ffeltg. 
Directer, s. Kettefnor; S3efh)rer,2eber. 
Direction, s. Deeming; iCnvtténing, 

83eih;relfe, gørelfe; ^Befaling ; ^tbbrcffc. 
Directive, a. rettenbe, anvifenbe, fh;« 

renbe ; QtnviiéningS;. 
Directly, ad. lige til, uben Omfvøb, 

ubtri)ffelig , flrrar. 
Directness, s. lige Orben, 9?etning ell. 

(Sigte til et OTaal; Ottgttgbcb, Sigefrem* 

I>eb. 
Director, s. 2Cnvifer,93efh;rer, director. 
Directory, a. anvifenbe, regiev?nbe ; s'. 

£>irectorimn, SBefhjrerS S'mbebe. 
Directress, s. £irectrice, 35eflt)rerinbe. 
Direful, a. gruelig, foel, forffrceffelig, 

beotavelig. [l)eb. 

Direfulness, s. ©rueligbeb , 2fff¥i;elig* 
Direness, s. ®ruelig!)eb , ©tceiifelig* 

Ijeb. 
Direption, s. 9?.ø-ven, ^Itmbring. 
Dirge, s. £ug--Sang, 6ielemeffc. 
Diligent, a. befhjrenbe, lebenbe. 
Dirk, s. Solf. 

Dirt, s. Btam. [Wciabt. 

Dirtily, ad. \>aa en jftben, jTammelig 
Dirtiness, s. Ureenligfyeb, <Sfibenl)eb; 

UanfioenbigbeD. [meen, nebrig. 

Dirtj r , a. ffiben, ureen, fmubfig; ge* 
Dirty, v. a. gtere jfiben, befuble; van* 
Diruption, s. 23rt)ben, 23rub. [cere. 
Disable, v. a. foette ub of «Startb, 

giore ubtjgtig, fvceffe. 
Disablement, s. (Svceffelfe, ttbtjgtigfjeb. 
Disability, a. Itformuenbeb, Ubt;gtig- 

bet». [l)telpe til rette. 

Disabuse, v. a. betage en Eilbfatclfe, 
Disaccommodate, v. a. volbe Uleilig* 
Disaccord, y. n. v«re «enig. [(job. 
Disaccustom, v. a. afvcenne fra. 
Disacknowledge, v. a. iffe vebficn* 

bee, fcrnoegtc. [(Tab. 

Disacquaint, v. a. opgive et SSeftenbt* 
Disadorn, v. a. berøve ^rtybelfe. 
Disadvance, v. a. opbolbe. 
Disadvantage, s. Sfabe, lUeiligbeb. 
Disadvantage, v. a. foraarfage ©fabe. 
Disadvantageous, a. ffabelig, ufor* Dis 

beelagtig. [(Sfabe. 

Disadvantageousness, s. ltleiligbeb, 
Disadventure, s. ufyffelig £ætibelfe. 
Disadventurous, a. ult;ffelig. 
DisafFect, v. a. giøre miéfomøiet, mis* 

billige ; nebbri;be. [utttfrebS. 

Disaffected, a. tlbefmbet, ntisfornøiet, 
Disaffection, s. WiSfornøielfe, Uli)fi, 

§ab, Wye. 
Dis affectionate, a. ilbefinbet, mi$- 

fornøiet; jneb Wisfomøielfe. 
Disaffirm, v. a. nccgte. 
Disaffirmance, s. Dtagtetfe. 
Disagree, v. a. være uenig, iffe fient; 

me, iffe paffe ffg famnten. 
Disagreeable, a. ubehagelig , anfiøbe* 

lig, mobbubelig, uenig ; s. pi. Ubehage* 

ligtyeber. 
Disagreeableness, s. Iteutgbtb, Uo« 

vereenSfiemmelfe , tlbebageligbcb, lira 

fiøbeligfjeb. 
Disagreement, s. Itenigfjeb, Uliigbeb, 

^orffiefftgOeb ; EJiSfotjhtaelfe; #or|Tiels 

ligbeb i Opening. 
Disallay, v. a. obffiKe. 
Disallow, v. a. & n. misbillige, for* 
Dis allowable, a. utiKnbelig. [faflc. 
Disallowance, s. $orbub. 
Dis anchor, v. a. bewve a ©fib fit 

2l'nfet, lette 2(nfetet. [Sivet. 

Disanimate, v. a. betage Wobet elf. 
Disannul, v. a. crflære ugi;loigj af« 

ffaffe, opboeve. 
Disannulment, s. Op[>oet>e(fe jc. 
Disappear, v. n. f orfvinbe, blive uftm* 

lig, fomme af Sigre. 
Disappearance, s. iyorfvinben. 
Disappoint, v. a. bebrage een i fit 

$aa{\ iffe fjotbe Orb, narre. 
Disappointment, s. jpaabé SeilfTogcts 

fe, OJiobgang. 
Disapprobation, s. #orfajlelfe. 
Disapproval, s. TOiébiffigelfe. 
Disapprove, v. a. misbillige, for fa fie. 
Disard, s. ©nmipet; ©labberbnnf; 

©torffrijDer. 
Disarm, v. a. giøre vcergetøé, afvcebne. 
Disarrange, v. a. forvirte, bringe i 

Uorbeu. Dis 

Disarray, v. a. afficeoe, ttceffe SUaber 

af ; forvirte; bringe i Uorben. 
Disassiduity, s. Sfterlaben^eb. 
Disaster, s. Uluffeå €ticme; Itfuffe, 

Q?ienvertigbeb. 
Disastrous, a. ufyffetig, uvettig. 
Disattention, s. Uagtfontbeb. 
Disavouch, v. a. tåge fine Orb tUbage. 
Disavow, v. a. iffe ttlffaae, benagte, 

misbillige, ferfofre. 
Disavowal, Disavowment, s. -$ot* 

noegrelfe, $otfafteIfe. 
Disband, v. a. aftfebige, afbanfe. 
Disbark, v. a. utffibe. 
Disbelief, s. TCiérto, Xvivt, 
Disbelieve, v. a. iffe troe, tvivte, nagte. 
Disbeliever, s. tvtvtet, Sanrto. 
Disbench, v. a. fotbttve fra fit Sæbe 

elt. &m. 
Disblame, v. a. unbflfytbe. 
Disbowel, v. a. fkae. 
Disbranch, v. a. afbugge ©rene. 
Disburden, v. a. toge 33utben af, lette. 
Disburse, v. a. utgire ^enge, leegge 

^enge ut, giore Jorffub. [ffub. 

Disbursement, s. \Penge31tbgift, $or« 
Disburser, s. 25etaler, forn gior Utlag. 
Discalceated, a. uten <Sfoe, barfofcet. 
Discalendar, v. a. uttette, ubffette. 
Discamp, v. n. rt^ffe ub af #elbten, 

bru be cu meb Såten. 
Discandy, v. ir. blive cplfff}, fmelte. 
Discard, v. a. fafle Kott; give ttfffeb, 

jage berr. 
Discardure, s. 2Cf»Tebigelfe. 
Discarnate, a. blottet for S?iot,fiotlø$. 
Disceptation, s. SvifHgbeb. 
Discern, v. a. & n. blive våer ; fienbe, 

uncerføge, opbage; giøre S-otjTiel; fots 

munne, forfina?. 
Discerner, s. 33ebømmet. 
Discernible, a. font man fan ffie-lne, 

ferfraae : øienfunlig. 
Discernibleness, Discerment, s. 

£onuuefraft, Sfionne; Sntfigt. 
Discerp, v. a. rive i Staffet. 
Discerpible, a. font fan fonterriveé. 
Discerption, s. Sønberrivelfe. 
Discharge, s. £øélabelfe, aSefrielfe, Dis 117 

^cnfteimlfe; 2tffættelfe fra Smbebe, 

2Cf(Teb; 6fub; betaling; ^Bevité. 
Discharge, v. a. friftenbe; betale, løé* 

labe; utføre, fultføte; affcette, afffe* 

bige; fftibe et ©evcer af ; v. n. oybrt;be ; 

pute af. 
Discharger, s. %f iceéfer ; 23etalet. 
Discide, v. a. føntetjTiæte, bete. 
Discinct, a. uontgiorbet, løfelig flcebf. 
Discind, v. a. abffitte, fficere i Staffet. 
Disciple, s. SHfripel, Særling. 
Discipleship, s. $ot[)olb font Sifctpel. 
Disciplinable, a. lærvillig. 
Disciplinarian, Disciplinary, a. 

font ljorer iil tugt og Orben. 
Discipline, s. Optugtelfe; Hnbetvii?** 

ning: Ktigstugt, £ifciplin; Sugtelfe; 

Spcegen. [late; tugte. 

Discipline, v. a. optugte, unbetvife, 
Disclaim, v. a. iffe erfienbe , bencegte ; 

affige, ovetgive en Sing. 
Disclose, v. a. & n. optage, optøfe, 

oabenbare; ubtuge, ptrre fig. 
Discloser, s. Opbager; een font aaben* 
Disclosure, s. Opbagelfe. [batet. 

Disclusion, s. Ubbrub. 
Discolour, v. a. fatve, tåge ben tette 

$arve af. [iyarve. 

Discoloured, a. btoget, af forffietfig 
Discomfit, v. a. ffaae yaa $lugr, ovets 

vinbe. [belfe. 

Discomfiture, s. Olebetfag; 2lbfpte=s 
Discomfort, s. $ottteb, SBettøvelfe.. 
Discomfort, v. a. giøre $ortreb, be* 

trove, ftcenfe. [billige. 

Discommend, v. a. bable, lafte, ntiés 
Discommendable, a. laftvcettig. 
Discommendation, s. £)ablen r 3San* 

cere, Sfant. 
Discommender, s. Sablet. 
Discommode, v. a. falbe befvcetltg, 

giøre Uleiligbeb. [figtjeb. 

Discommodity, s. Uleiligbeb, SBefveet* 
Discomplexion, s. foranbte #atven. 
Discompose, v. a. btinge i Horten, 

forurolige, giore gottteo, forncerme. 
Discomposedness , Discomposi- 

tion, s. Uotben, Wiéfotljolb, <2t;g?lig* 

bfb. 118 Dis 

Discomposure, s. Herbert, ftorvuvtelfe, 

$ovfh;rrelfe, Jorlegenljeb. 
Disconcert, v. a. formrte, fotftyrre; 

tilmtetgiore en ^lan. 
Disconformity, s. Uligbeb. 
Discongenity, s. Uenigbeb, OTobffgelfe. 
Disconnect, v. a. abjTiffe. [miSfe. 
Disconnection, s. ifoffiKerø , Ctfllfr 
Disconsent, v. n. iffe ftentme om 

•■rø», vare fcrfFietfig. 
Disconsolate, a. trøfleétøS, nebflagen 
Disconsolateness , Disconsola- 

tion, s. 2n>f*eél0i1I)eb, utrøftelig ZiU 

ftariO. [giflte $ortreb. 

Discontent, v. a. giøre niiéfornøier, 
Discontent, Discontentment, s. 

OJitSforntfielfe, Uttlfrebtfljeb. 
Discontentedly, ad. meb OTiSfor* 

noielfe ett. IttilfrebSbeb. 
Discontinuance, Discontinuation, 

s. Opfcør, 3i'fbn;be(fe. [brube of. 

Discontinue, v. n. bøn op, aflabe, 
Discontinuity, s. fanget v<ia «Sam* 

menbang, *Hfbrt)belfe. [UJobfigelfe. 

Disconvenience, s. Utillabeligbeb, 
Disconvenient, a. utillabelig. 
Discord, s. Uemgfyeb, ©tribigbeb, £ve* 

bragt. 
Discord, v. n. vare uenig, firibig. 
Discordance, Discordancy, s. Ue* 

nigbeb. [figenbe. 

Discordant, a. fTurrenbe ; uenig, mob> 
Discordful, a. troetteficer. 
Discount, s. 2tfbrag, "Jffregning. 
Discount, v. a. afregne, afbrage. 
Discountenance, v. a. betage Sftobet, 

forfnptfe; aflTrceffe, befTauune, f oc^itre ; 

Ijinbre, forbt;be. 
Discountenancer, s. froragter. 
Discourage, v. a. affTr«ffe, betage 

OTobct; s. Wobtøéljeb. 
Discouragement, s.røraFfelfe, #in* 

ber, OJJobfhmb ; $rt;gt. 
Discourse, s. tale , bolbe <Samtnfe, au 

gumentere, giøre «Slutninger. 
Discourser, s. Saler. 
Discoursive, a. font en Samtnfe ; 

mebbeleltg; bommenbe. [lig. 

Discourteous, a. uljtffUø, grov, usen* Dis 

Discourteousness, s. ltbøfltgfjeo. 
Discourtesy, s. Ul)øfligl>eb, ©tovljeb. 
Discourtship , s. OJJangel yaa. 2(gtetfe. 
Discous, a. breb, flab. 
Discover, v. a. opboge, aabenbare. 
Discoverable, a. font Ut fan opbageé. 
Discoverer, 3. Opboger. 
Discovery, s. Opbngetfe. [ctebit. 

Discredit, s. (Tet Ofygte, <£fam ; Wré* 
Discredit, v. a. nttétroe, giøre va,\$* 

teenft, ben;gte, bejTceunne, fpilbe een$ 

trebit. [ell. røcrebit. 

Discreditable, a. font bringer <Sfam, 
Discreet, a. forflanbig, forfigtig, van 

font, beffeben. 
Discreetness, s. 23ejTebenl)eb, #orfigs 

tigljeb, 23arfoinf)eb. [potbigbeb. 

Discrepance, s. gorfTietugfyeb , ©ieits 
Discrepant, a. ftribenbe, forffieiTig, 

afiugenfe. [fTilbt. 

Discrete, a. fovj?ieu"ig, affonbret, fevr* 
Discretion, s. $orfigtigbeb, ftlogffab; 

SJefFebenbeb ; 23el;ng, ©obtbefjtrtbenbe. 
Discretional, Discretionary, a. 

itinbfTrcenfer, efter 25efmg. 
Discretive, a. forffieffig, affonbret. 
Discriminate, v, a. fTielnc, giøre $ors 

fTiel \>aa, fTtde fra. 
Discrimination, s. JorjTiel; bet at 

fftelne en ling fra en anben. 
Discriminative, a. bet foin ubgiøt 

iVorjTtellcu, farafteriftifT. 
Discriminous, a. farlig. [25orb$. 
Discumuency , a. (Sfif ot ligge til 
Discumher, v. a. befrie fra en 33i;tbe 

ell. A>inbring, lette. 
Discurrent, a. itfe g«ng$. 
Discursion, s. Soben I>it> og bib. 
Discursive, a. tøbenbe l>ib og bib; 

gritnbig, ubforlig. 
Discursiveness, 8. (Srunbigbeb. 
Discuss, v. a. unberftfge, afgiøre, gaae 

ifliennent, brøfte. 
Discussion, s. Unbnføgelfe , £>r*>ften. 
Discutient, a. abfprebenbe, forbelenbe. 
Disdain, s. Soragt, Sfffelfjeb, $otfm«s 

belfe. [forfmaae. 

Disdain , v. a. batfe *MfiTt; , $eragt for, 
Disdainful, a. foragtenbe, ftolt, tjaanlig. Dis 

Disdainfulness, ». Sowtøl, fjott, fors 

agtenbe 93«fen. [feligbeb. 

Disease, s. ©ugbom, ©vagljeb, Xtpa^s 
Diseased, a. ft;g, upaffelig. 
Diseasedness, s. ©ygeugbeb. 
Diseasement, s. Ubeqvembeb. 
Disedged, a. flump. [bringe i Sanb. 
Disembark, v. a. & n. gane i Sant), 
Disembarkation, s. Ubjfibelfe. 
Disembarrass, r. a. bringe ub of 

$orlec)enl)eb. [forfobe. 

Disembitter, v. a. betage SBitterbeb, 
Disembodied, a. berøvet Segemet. 
Disembogue, v. a. & n. ubfnfie, ub* 

gube; ubflpbe, løbe ub i (om en $lob). 
Disembroil, v. a. befrie fra ffafyu 

ring, ubrebe. [giøre ubt;gtig. 

Disenable, v. a. berøve 5?r«fteme, 
Disenchant, v. a. befrie fra ijortr^l- 

leife. [befrie fra 23i;rbe. 

Disencumber, v. a. tåge 23urben af, 
Disencumbrance, s. 33efrielfe, Settelfe. 
Disengage, v. a. giøre løé fra, ubrebe, 

befrie fra. 
Disengagedness, s. ubunbenSilftønb. 
Disengagedment , s. 23efrielfe fra 

(JouMigtetfe. 
Disennoble, v. a. berøve fin 2(&el. 
Disenroll, v. a. ubffrege. 
Disentangle, v. a. løfe fra, rebe ub, 

rebe fig ub fra. 
Disenterre, v. a. opgrave. 
Disenthral, v. a. befrie fra Stoven. 
Disenthrone, v. a. ftøbe fra dronen. 
Disentitle, v. a. berøve een fin JKet. 
Disentrance, v. a. opvæffe af en 

#enri;ffelfe, af en bt;b ©øvn. 
Disespouse, v. a. tåge fit Sffgteffabér 

løfte ttlbage, forfløbe. [s. ftoragt. 

Disesteem, v. a. agte ringe; foragte; 
Disestimation, s. ø?ing«agt. 
Disfancy, v. a. if fe bolbe af , iffe elffe. 
Disfavour, s. Ugunft, Unaabe, Qftiø"* 

bag ; grim Ubfeenbe ; v. a. iffe begun* 

fHge. [boerve, flfamfere. 

Disfigure, v. a. vanffabe, forfhtfe, fors 
Disfigurement, Disfiguration, s. 

QSanpfabelfe. 
Disforest, v. a. Ijugge traerne. Dis 119 

Disfranchise, v. a. berøve ^rifjebet 

og $orrertigl)eber. [velfe. 

Disfranchisement, s. $ril)ebé 25erø* 
Disfurnish, v. a. berage ^)ri)belfe; 

blotte, berøve. 
Disgarnish, v. a. borttage ^rtybelfer ; 

toge Slanonerne bort. 
Disglorify, v. a. vanbre, beffcmflne. 
Disgorge, v. a. & n. fpt;e, fafte op; 

ublobe, ubtømme fig. 
Disgorgement, s. Ubfaflen. 
Disgrace, s. 93anoere, 6fam, Unaabe. 
Disgrace, v. a. giøre 93anære, ©fant, 

føre i Unaabe. [lig. 

Disgraceful, a. fTammelig, forfmæbe* 
Disgracious, a. uvenlig. 
Disgregate, v. a. abfprebe. [een ttreb. 
Disgruntle, v. a. niore een onbt; giøre 
Disguise, Disguisement, s. $or* 

flæbelfe, $orftillelfe. [fmuffe. 

Disguise, v. a. forfloebe , forftiCCe ; be* 
Disgust, s. 5S«mmelfe , "Wffr», $ortrt>* 

belfe, OJas&og. 
Disgust, v. a. bave 2Cffh;, Wiéljag for j 

fortørne, fiøbe for Jpovebet. 
Disgustful, a. vcemmelig, mobbtybetig. 
Disgustfulness, s. 23«mmelfe, 25ænts 
Dish, 3. i^ab; Ø?et; Sop. [meligbeb. 
Dish up, v. a. anrette, øfe OJJaben op. 
Dishabilitate, v. a. giøre ubogtig. 
Dishabille, s. 9?atfl«ber, Otottøi; a. 

U VU rit et. 
Dishabit, v. a. forbrive fra ff» SBoIig. 
Disharmonious, a. iffe overeensffcm* 

menbe. [£)iéljarmoni ; ©furren. 

Disharmony, s. Uenigbeb; OJJiélub, 
Dishearten, v. a. forflraffe, betage 

Wobet. 
Dis heir, Disherit, v. a. giøre arveløs. 
Disherison, s. Krveløégiørelfe. 
DLheritor, s. een font giør en anbett 

arveløs. 
Dishevelled, a. meb ubflnget #aar. 
Dishonest, a. uærlig , troløs, urebelig, 

fTammelig. 
Dishonestness, Dishonesty, s. Ure* 

betigbeb, Sroløébeb, ©falfagtigljeb. 
Dishonour, s. 23an«re, ©fant. 
Dishonour, v. a. øancere, p&aføu 120 Dis 

©fain, fatte filif pan. [tig. 

Dishonourable, a. uærlig, flamme* 
Dishonourableness, s.SSancere, ©fant. 
Dishumour, s. onb Sune. 
Dishwater, s. S?ar\>anb. 
Disimprovement, s. ftorttarretfe. 
Disinclination, s. 2)iobbtybeltgt)eb. 
Disincline, v. a. gbre leb of. 
Disincorporate, v, a. abffttte, optøfe. 
Disingenuity, s. Uoprigugt)eb,fratjTl)eb. 
Disingenuous, a. nvebelig, fatfr, trotøé. 
Disingenuousness , s. Urebeligbeb, 

$alffbeb, SroloSfjeo. 
Disinhabited, a. ubeboet. 
Disinherison, s. IfrtteløsSgiørelfe. 
Disinherit, v. a. giøre arveløs. 
Disintangle, f. Disentangle. 
Disinter, v. a. tngc ub af ©raven ett. 

Sor&en. [riff, font bar ingen £>eet i. 
Disinterested, a. uegennyttig, upar* 
Disinterestedness, s. Uegennyttigljeb, 

Upartiffheb. 
Disintricate, v. a. løévtfie. 
Disinure, v. a. nfvcenne fra. 
Disinvalidity, h Itgyl&igbeb. 
Disinvolve, v. a. opvifte, befrie. 
Disinvite, v. a. affige en 3nbbt;belje. 
Disjection, s. Subflagenbeb. 
Disjoin, v. a. ffitte at». 
Disjoint, v. a. tribe af £eb, brt;be i 

©n;ffcr, abi?ittc. 
Disjunction, s. iCbjfittetfe , $raf?ittelfe. 
Disjunctive, a. fraifittenbe, abffittcnbe. 
Disk, s. 23rtffe, at fafte meb. 
Diskindness, s. Uvenligbeb, Uartigl)eb ; 

)Tet Streng, $ortrcb, ©fabe. 
Dislike, s. Sfttttyag, Ucnigfjeb. 
Dislike, v. a. bate DJiutyag for, ittié* 

billige. 
Dislikeful, a. uuéfornøtct, ilbcfinbet. 
Disliken, v. a. giøre ulig. 
Dislikeness, s. Itligbeb. 
Disliker, s. Stabler. 
Dislimb, v. a. fø nber lemme. 
Dislime, v. a. ubflette, ubvibjTe. 
Dislocate, v. a. tåge fra fit ©teb ; 

tage af Seb. 
Dislocation, s. lyorvribning. 
Dislodge, v. a. ubfiøbe, ubjage, forbrivc. Dis 

Disloyal, a. troløs, falff. 
Disloyalness, Disloyalty, s. Utro* 

ff ab, ftorrocberi. [trivelig, fat. 

Dismal, a. fetffraffetig , gruelig, be* 
Dismalness, s. ©ruetigbeb, $cell)eb. 
Dismantle, v. a. tage happen ett. 

5?t«bcr af ; ttebbrt;be Wurene. 
Dismask, v. a. bemaffere, affløre. 
Dismast, r. a. tage OJIaflen af. 
Dismay, s. OTobløsbeb, &n;gt. 
Dismay, v. a. forjfraffe, giøre mobtoS; 

s. ©f««f. 
Dismayedness, s. OToblosbeb. 
Disme, s. Sienbe. 
Dismember, v. a. fHtte et Sem fra et 

anbet, Ijttgge i ©tt;ffer. [tabe fare. 

Dismiss, v. a. (abc gaae , gi?e 2fffTeb, 
Dismission, s. 2lffenbelfe, 2{ffFebigetfe. 
Dismount, v. a. & n. fafte af Jpeften; 

fhge af Weften; tage en Sl'anon af Sa* 
Disnatured, a. unaturlig. [vetten. 
Disobedience, s. Ulybigljeb. 
Disobedient, a. utvbig. 
Disobedientness, s. ©ienftribigbec. 
Disobey, v. h. f «re gtenfh'ibig, ultjbig. 
Disohligation, s. $oriørnelfe, 2Catfag 

tit DiiShag. [£>ovebet, giøre imob. 

Disoblige, v. a. forncerme , fløbe for 
Disobligingness, s. Ul)øfligl)eb, $or* 

ncmnelfe. 
Disopinion, s. Openings, $orfTiettigbeb. 
Disorder, s. Uorben, Soroirretfe; UpaS* 

fetigbeb. [virre. 

Disorder, v. a. bringe i Uorben, for» 
Disordered, a. uorbentlig ; liberlig. 
Disorderly, ad. uorbentlig. 
Disordinate, a. uorbentlig. 
Disorganize, v. a. opløfe, forpurre. 
Disown, v. a. ei erfienbe, ncegte, for* 

n«gte. 
Dispace, v. a. ftreife omfring. 
Dispand, v. a. ubfpcenbe. 
Dispansion, s. llbbrebelfe. 
Disparage, v. a. lafte, foragte, for* 

fleine, [geagtelfe. 

Disparagement, s. ft-orfteinelfe, 9?in* 
Disparate, a. ganffe forjfiettig. 
Disparity, s. Uligbeb. 
Dispark, v. a. nebbrt;be ©ierbet tU. Dis 

Stafittet cm en Styreljauge. [9Sifir. 
Dispart, v. a. afbele, abffitfe ; s. 6igte, 
Dispatch, f. Despatch. 
Dispassion, s. Sinbéto. 
Dispassionate, a. folbfinbtg, rolig. 
Dispel, v. a. bortbrtøe, forbttDe. 
Dispence, 3. 93efof}ning forn gloret 

paa noget. [obe. 

Dispend, v. a. fpenbete, fofte paa, fot* 
Dispensable, a. forn fan fotlabeS. 
Dispensation, s. $titagelfe; llbbe* 

Ung; 3nbretning. 
Dispensator, s. Ubbelet; $ottta£tct. 
Dispensatory, s. 3(potl>eferbog. 
Dispense, v. a. fritage fra; ubbele. 
Dispense, s. $ritagelfe; llnbffylbning. 
Dispenser, s. Ubbeler. [Sotf. 

Dispeople, v. a. øbelcegge; blotte fot 
Disperse, v* a. abfprebe, fptcbe i)ifc og 

ber. 
Dispersedly, ad. $ij* og yet abfprebt. 
Dispersedness, s. 2Cbfptebelfe. 
Dispersion, s. 2(bfprebelfe. 
Dispersive, a. abfprebcnbe. 
Dispert, v. a. Itlt, ubbele. . 
Dispirit, v. a. nebfTaae , betage OJiobet. 
Dispiritedness, s. OTobfalbentyeb. 
Dispiteous, fortrebelig, fnarvurren. 
Displace, v. a. flytte , fcctte bort, fot* 

brire fra fit <Steb, Qhnbebe. 
Displacency, s. Uartigbeb, Wiébag, 

Urtffic. [brive. 

Displant, v. a. ri; f fe op, forplante, for* 
Displantation, s. ©utplantning, $iyU 

ning. [Ubtybning. 

Display, s. UbPifling; §remfiitting ; 
Display, v a. ubbrebe, ubsifle; ub* 

tybe, labe fee, fremfHKe. 
Displeasant, a. ubebagelig, miébagettg. 
Displease, v. a. misbage. 
Displeased, a. umtftg, $&t>t. 
Displeasedness, s. IKtébag. 
Displeasure, s. OTtébag, Unaabe. 
Displeasure, v. a. fortørne , milage. 
Displicence, s. OJitSfjag, Uiisfornøielfe. 
Displode, v. a. fprænge, fprebe. 
Displosion, s. Snalb, volbfom Søn* 

bftbvijlelfe. 
Dispone, v. a. fototbne. Dis 121 

Disport, s. Sibsfotbti». 

Disport, v. a. & n. giøte Søiet; fot* 
lyfte ; fotneie flg. [Snbretning. 

Disposal, s. 93efh;relfe , DJaabigljeb ; 

Dispose, v. a. biéponete, otbne; inb* 
teite; f «i te i Otben ; betebe; bottgive, 
formaae, bedage til noget; to - of, 
taabe fot; give boet; am?enbe Siben; 
bortleie; fcelge, af fatte. 

Disposer, s. Ubbelet, 5Befri;rer, forn 
inbrertcr noget. 

Disposition, s. Orbning, Snbtetning; 
95eqi?eimnelig[)eb; ©emytS ell. £egemé 
93ef?affenf)eb; Sifpofition ; Syfi, ©tents 
ning. [fibbelfe. 

Disposses, v. a. brife ub af fin 23e* 

Disposure, s. 2fnotbning , #otfatning. 

Dispraise, s. £>abten, #otagt. 

Dispraise, v. a. bable, lafle, fTielbe. 

Dispraiser, s. Sablet. 

Dispiaisingly, ad. bablenbe. 

Dispread, v. a. ubbtebe. 

Disprize, v. a. ncbfætte, anjTaae uuber 
fit 23«rb. 

Disprofess, v. a. fFifte ^Jrofeéfion. 

Disprofit, s. €fabe, Zcib. [Zah. 

Disprofit, v. n. fotaarfage Sfabe og 

Disprofitable, a. unyttig; iffe fota 
beetagrig. 

Disproof, s. Dftiébiffigelfe, ©ienbtisel* 
fe, Ombemisning om SSilbfatelfe. 

Disproportion, v. a. giøte ulig, fot* 
ene «paffenbe $ing fautmen. 

Disproportionate, Disproportio- 
nate, a. ulig t ufctbolbémcetffig, uben 
i"?otbolb. [font fan gienbrir-eé. 

Disprovable, a. font fortiener Sabel, 

Disprove, v. a. gienbripe, ofetbe»ife 
om 93ilbfatelfe, misbillige. 

Disprover, s. Sabler, een font mi$* 
billiger. [tryffe. 

Dispunge, v. a. ubflette, ubfirege, ub* 

Dispurvey, v. a. berøve, blotte. 

Disputable, a. flribig, omtvifielig, forn 
fan bifputeteé. [tete. 

Disputant, s. een font gietne fil bifpu* 

Disputation, s. Sifputation, StufHg* 
beb. [tefi«r. 

Disputative, Disputatious, a. tt«t* 122 Dis 

Dispute, s. Smtte, 'SmjHgljeb, Orbfrig. 
Dispute, v. n. & a. bifputere, t&ifte, 

trcerteé. 
Disputer, s. een font bifputerer. 
Disqualification, s. llbueligljeb, uffif* 

fer l>«fen. [fet. 

Disqualify, v. a. giore ubi;gtig , uffif* 
Disquiet, s. Xlro, #orrreb, éorrig. 
Disquiet, v. a. forurolige, gtere i?or* 

ireD, befrocre. [$orfh;rrer. 

Disquieter, a. Itroftifter , £Kotigl)«t>é 
Disquietly, ad. uroligen. [ligbeb. 

Disquietness, Disquietude, s. llro* 
Disquisition, s. llnberfogelfe. 
Disrank, v. a. bringe ub af Orben, 

fee tre fra fin 9?ong. 
Disregard, a. ftingeagtetfe, $oragt. 
Disregard, v. a. ringeagte, forfmaae, 

fovagre. 
Dis regardful, a. uagrfom, efterlaben. 
Disrelish, s. Wobbubeligljeb, flet ©mag, 

33cemnielfe, [23el)ag, flammed t?et>. 

Disrelish, v. a. misbillige, iffe finbe 
Disreputable, a. cercløé, uanftoenbig. 
Disreputation, s. 33«n«re, <Sfam, flet 

9?Dgte. [bringe i flet SKtjgte. 

Disrepute, s. flet 9?t)gre,33anoere; v. a. 
Disrespect, s. UfyjOfligbeb, #oragt. 
Disrespect, v. a. ringeagte , x>i\t gor* 

agr, begegne utilbørligen. [Sorngt. 
Disrespectful, a. ubeffeben, groi\ tneb 
Disrobe, v. a. traffe biolen af, f tccbe af. 
Disruption, s. Sonberbrubelfe. 
Dissalt, v. a. ubvanbe noget font er 

fair. [treb. 

Dissatisfaction, s. OTiéforntfielfe^or* 
Dissatisfactoriness, a. Wiéfomøie* 

ligljcfc. [noielfe. 

Dissatisfactorily, ad. meb Wiéfor* 
Dissatisfactory, a. miéfortioielig, 

ni iiftraf felig, utilfrebéfHtfenbe. 
Dissatisfy, v. a. giflre iutob, glare 

ftovireb. 
Dissect, v. a. ffiære i Suffer. 
Dissection, s. ©ø-nberffiwrelfe, Itna* 

ioineven. [jTicerer. 

Dissector, s. 2fnatomkuS , ©anbers 
Disseize , Disseise , v. a. bribe fra 

fin Sienbont. j Dis 

Disseizin, s. T. ulovlig $orbrtøelfe af 

en Sienbom. [fin Sienbom. 

Disseisee, s. een font er breven ui> af 
Disseizor, s. «en font forbriwr en an* 

ben fra fin Sienbom. 
Dissemblance, s. Itligbeb. 
Dissemble, v. a. & n. fftule; forfHtfe 

fig, labe font, ffrjømte. 
Dissembler, s. een font ferfhtter fig, 

©frømter , .\}i>f ler. 
Dissemblingly, ad. fcvfHlt, ffrømter. 
Disseminate, v. a. ubfaae, ubfpiebe, 

ffroe tøft og ber. [fe. 

Dissemination, s. Itbfoaelfe, Itbftrøel» 
Dissension, s. Uenigljcb, UovcreenS* 

fUmiuelfe. 
Dissensious , a. troertefircr. 
Dissent, s. Uenig[)?b; 2lftHgelfe. 
Dissent, v. n. iffe ftentme, iffe txsre 

of een Opening. 
Dissentaneous, a. uenig, ufantbrcegtig. 
Dissentaneousness , s. Uenigtyeb, 

llfambrcegtigtieb. 
Dissenter, s. een font er af en onbett 

Owning, fom bar en anben Sro. 
Dissertation, s. 2ffbanbling,£)i0)utat$. 
Disserve, v. a. giøre $ortreb, ©fabe. 
Disservice, s. (Jonreb, ©fabe, Uret. 
Disserviceable,a. ffabelig, foruretteltg. 
Dissettle, v. a. bringe ub af Orben, 

forvirre. 
Dissever, v. a. bete, ff iffe (\t> ; brijbe. 
Dissidence, s. llenigl)eb. 
Dissident, a. forffieffig. 
Dissimilar, a. ttlig. [Uligfyeb. 

Dissimilitude, Dissimilarity, s. 
Dissimulation, 5. $orf»flelfe. 
Dissipate, v, a. abfyrebe, forftyrre. 
Dissipated, a. ubfvojvenbe, liberlig. 
Dissipation, s. 'U" bfprebelfe, Ubftf cmlfe. 
Dissoci ability, a. HfelfTabeligbeb. 
Dissociable, a. ufelffabelig. 
Dissociate, v. a. ffitte ob, giore uenig. 
Dissociation, s. Jfbffittelfe, llenigbeb. 
Dissoluble, Dissolvable, a. opløfe* 

lig, font Inbcr fig oplcfe. [big. 

Dissolute, a. liberlig, lofogtig, letfoer* 
Dissoluteness, a. Stbertigbeb, 2f>$* 

agttgtyeb, £etfarbigl>«b. Dis 

Dissolution, s. Opening, Opl>«ceIfe ; 

2TttTiaelfe ; Siberligheb. [flare. 

Dissolve, v. a. cplofe; {Titte at; for* 
Dissolvent, a. optøfenbe. 
Dissonance, Dissonancy, s. ffur; 

tente Sub, Di'islyb : OTiSforftonelfe, 

ItcivreenSftenunelfe, -$erffief. 
Dissonant, a. ilbe lybenbe; uomeené- 

frennnenbe. 
Dissuade, v. a. fraraabc, afraabe. 
Dissiiasion, s. Sraraabelfe. 
Dissuasive, a. fraraabente; ». $ra* 

raabelfe, frataabenbe SSer-iiégrunb. 
Dissunder, v. a. abiTitte. 
Dissyllable, s. Orb of to <2ta?eljer. 
Distaff, s. Seen, 9?off«s#ove6. 
Distain, v. a. farve; befnutte, fatte 
Distainful, a. fotagrelig. [Slif poa. 
Distance, s. $rafranb, ^orfTiel, ltlighet. 
Distance, v. a. fterne , færre bort fra : 

iPbe jh\rfere, overgaae. 
Distant, a. fraliggente. [^rebe. 

Distaste, s. OCffmag, SSfelfjf^U'isbag, 
Distaste, v. a. misljage, fortørne, gtøre 

ftertreo. 
Distasteful, a. vosmutelig, ubehagelig. 
Distastefulness, s. Eajmntettglieb. 
Distemper, s. Upoffeligljeb, ©ygtont, 

iverftemil>eD. 
Distemper, v. a. gtøre «en fng; bringe 

ub af fin Orben; giøre vreb, forurolige. 
Distemperate, a. umaabelig. 
Distemperature, s. Upaffeligbeb, HtU 

tujbad, llutaabeligheb; BinH Uro. 
Distend, v. a. ubfpænbe, ubftræffe. 
Distent, s. Ubfhcefning, Ubrtbelfe. 
Distention, s. Ubfpcenbelfe. 
Disterminate, v. a. affonbre, (Titte ab. 
Distermination, s. 2£ffonbring, 2Cb* 

fTtffelfe. 
Disthronize, v. a. ftobe fratbronen. 
Distich, s. 35«d af to Siniet. 
Distill, v. a. & n. bri;ppe, falbe braa= 

bevii* ; tifHttete. 
Distillable, a. forn taber fig bifHCere. 
Distillation, s. Sippen, £iftittering. 
Distiller, s. ©ifhfferer. 
Distillery, s. itcnft at biftittere. 
Distinct, a. fcrfTiettig; flat, h;belig, Dis 123 

begtibelig. [nem <8tanb. 

Distinction, s. ftorfTiel; fortrin, for* 
Distinctive, a. font gier $orfTiel; n;« 

belig. [ubmærfe. 

Distinguish, v. a. giøre ;JorfTiel paa, 
Distinguishable, a. bet font fan jTiel* 

if*é ( ter ar gisre #orffiel paa. 
Distinguishableness, s. ^orjTiel. 
Distinguisher, s. 5?onfrftenber. 
Distinguishment, s.Gfielnen, #orjTiel. 
Distort, v. a. ferbreie, vribe. 
Distortion, Distorsion, s. ftotbrei* 

elfe, IBriben. 
Distract, v. a. borttrage , abfprebe, 

fovjrurre, forvirre, giote rafenbe. 
Distractedly, ad. pao en rafenbe 

Distractedness , Distraction, s. 

Sittbet^ iyerftytrelfe, SinbéICbfprebelfe. 
Distrain, v. a. iosgge 23efTag paa , ut* 

pante. 
Distraint, s. 53efTag, ICrrefr paa ©obS. 
Distraught, p. & a. forrijfr, gal. 
Distress, s. '-Krrefr paa ©obé; QEKob* 

gang, #orlegenl)eb, 9iøb. 
Distress, v. a. belcsgge meb 2(rrefr; 

rnjffe, bringe i Sfngefr ett. iftøb. 
Distressed, a. forlegen, brogt i 3lø b ; 

fattig. 
Distressedly, a. i 9c>fc og Slenbigljeb. 
Distribute, v. a. utbet?. 
Distribution, s. Itbbelelfe. 
Distributive, a. utbelenbe. 
Distributor, s. Ubbeler. 
District, s. Siftrift, Sanb. 
Distrust, s. OTtétroe, OXJistanfe. 
Distrust, v. a. & n. fca\?e røtiffib, 

Wisranfe til een. 
Distrustful, a. nriétroenbe, fortcenfenbe. 
Distrustfulness, s. OTiiétro, ntiStroenbe 
Distune, v. a. forfremme. p3«fen. 
Disturb , v. a. forfh;rre, forurolige, 

binbre, fatbe i Salen; brtjbe; s. llorben, 

forvirring. 
Disturbance, s. $orfh;rrelfe. 
Disturber, s. #orfh;rrer, forvirret, 
Disturn, v. a. bortvenbe, bortbreie. 
Disunion, s. UenigOeb, SfbfFiffelfe, é*a« 

(Titte Ife. 124 Dis 

Disunite, v. a. & n. giote uenig , ffifle 

n& ; blioe uenig, ffitfc^ ob. 
Disunity, s. OtbfTilleCfe. 
Disusage, Disuse, s. 2Cf»«nnelfe, 

llbntgeligfyeb. 
Disuse, v. a. afpcenne, tffe mere bruge. 
Disvaluation, s. (ftebttatbtgelfe, 9teb* 

fatfelfe. [fotagte. 

Disvalue , v. a. fcette tinge <Ptiié pna, 
Disvelop, v. a. nft)i>He. 
Disvouch, v. a. tnobfige. 
Diswont, v. a. ftasoenne, aftfoenne. 
Ditch, s. ©tøft, ©rav omfting en 23t>. 
Ditch, v. a. grave en ©røft. 
Ditcher, s. een font graner en ©tøft. 
Dition, s. ©ebeet; Siflttct. 
Dittany, s. bvub ICiTerob, Siptam (Utt). 
Dittied, a. ft;ngelig, mufifalff. 
Ditto, s. Sito, bet ©amme, famine 

eiag^. 
Ditty, s. «Sang, 93ife. [Urinen. 

Diuretic, Diuretical, a. fom Stiver 
Diurnal, a. baglig ; s. Sagbog. 
Diuturnal, a. font våtet lange. 
Diuturnity, s. Sangvatigbcb. 
Divaricate, v. n. & a. bele, ubfpile, 

ffroeve, ftraffe fro bveranbte. 
Divarication, s. Ubfttoefning; litt 

ffitfelfe, Seltng; OJJeningé ijorffteffigbeb. 
Dive, v. n. & a. buffer ubfotjTe, troen* 
Divel, v. a. affile, rive fra. [ge inb. 
Diver, s. Suffer; ©øfugl. 
Di verb, s. Orbfprog. 
Diverge, v. n. bivergere, afvige t iC 

forffiellige Siber. 
Divergent, a. bivergerenbe, ofvigeube. 
Diverse, a. fotfftetfig. 
Diversify, v. a. fotanbte, giøre paa 

forfTifffige OJiaaber. 
Diversion, s. 2(fvenbelfe ; $or[)iubring ; 

OJavrfTab, SibSfotbriv. [bigbeb. 

Diversity, s. ftorfTietfigbeb ; IKangfoU 
Diversly, ad. paa en fotfTtfUtgWaabe. 
Divert, v. a. forløfte, fot naie; afvcnbe, 

affftwv.e, fotljinbte. 
Diverticle, s. Wfvei, Ubflttgt. 
Divertise, v. a. forlyfte, opmuntre. 
Diverti sement, s. $orlt;fWfe, libit 

forbtiv. Doc 

Divertive, a. forli;ftenbe, morfont. 
Divest, v. a. affloebe, ttccffe ftloebetne 

af; *betepe; befrie; to - one's self. 

afjtaae fra. 
Divesture, s. 2Cff(csbning, 2Cftt«Fning. 
Divide, v. a. bele, fFifte, bt;tte, inbbele. 
Dividend, s. bet fom man maae bele ; 
Divider, s. Setet. [2(nbeel, Sob. 

Dividual, a. font latin fig bele. 
Divination, s. ©paabom. 
Divine, v. a. fpaae, gictte. 
Divine, a. gubbommeltg, bnnmelfF. 
Divine, s. Sheolog, ©eifllig. 
Divineness, s. ©nbbont , ©ubbomme* 
Diviner, s. ©paamanb. [ligbeb. 

Divinity, s. ©ubbom, ©ubbommelig* 

frefc ; XVøfogi. # [leligl^b. 

Divisibility, Divisibleness , s. Se* 
Divisible, a. belelig. 
Division, s. deling, Sntbeling ; ShM* 

fion, Seel af en ttftmee. [£at. 

Divisor, s. Ubbelet; Selet; bet belenbe 
Divorce, s. Sfilémiffe imetfem SSgte* 

folf. [#ufhue. 

Divorce, v. a. fotfFtjbe, fFiffe fig veb fin 
Divorcement, s. Sfilsmiiffe imeffeni 

Sffgtefotf. 
Divulgation, s. Ubfptebelfe. 
Divulge, v. a. ubfptebe , ubbtebe, giøte 
Divulsion, s. "Mftivelfe. [funbbar. 
Dizz, v. a. forbaufe, foette i $otunbting 
Dizzard, s. Saabe, Slat. 
Dizziness, Svimmel, ^anfeloébeb. 
Dizzen, v. a. flcebe, pubfe, pimte. 
Dizzy, a. fvimmel. 
Do, v. a. & n. giøte; beftnbe fig; vcere 

nof, gaae an; to - away, botttage; 

to - open, aabne; to - on, f«tt< 

paa, tage pact; to - off, aftage; to - 

over, ovctfiryge. [f. Ado. 

Do, s. 93«fcn, £arm, fortetning, Sont; 
Do-all, s. factotum. 
Dobeler, s. flor (Sfaal. 
Docible, Docil, a. IcerrilTig. [l>eb. 
Docility, Docibleness, s. £«tviln> 
Dock, s. flump et #ale; Soffe, f^ot 

<Sfibe tepatereS ; SSorre (Utt). 
Dock, v. a. bugge £alen af; foegge et 

Sfib i Sotfen; affotu yaa en legning. Doc 

Docket, s. 93arefortegneffe, SnbfjofbS* 
Doctor, s. Soctor, £age. [fortegnetfe. 
Doctor, v. a. agere Sage, curere. 
Doctoral, a. fom fjører tit en doctor; 

bcctormasfig. 
Doctorship, s. doctors n3ccrDig0et>. 
Doctress, s. Soctorinbe. 
Doctrinal, a. (arerig, unbermfenbe. 
Doctrine, s. Sarbont, ItnoertniSning 
Document, s. Unbecoming, S'fterret* 

ning, SBeimsjTrift, Socument. 
Documental, a. trot>arbig, efter So* 

cnuient. [berrette, (cere, abpace. 

Documentize, v. a. bocumentere; un* 
Doddle, v. a. lebe, tare at gone. 
Dodge, v. n. lobe ()ib og bit», ttare 

foranberiig; brage omfting, bmge Sift 

eff. Uofiiigrer. 
Dodger, s. een font bruger ^neb jc. 
Dodgery, s. Stneb, 9?anfer. 
Doe, s. IKaagieb; funnen af vnffe St;r; 

gemeent $ruentimme*. 
Doer, a. een fom gist noget, ©iorer, 

©ierningéntanb. [tage af. 

Doff, v. a. tcoeffe Streberne af , blotte, 
Dog, s. £unb. [«Spot efter, fnufe op. 
Dog, v. a. f&lge i #aiene; gaae paa 
Dogged, a. arrig, fortrabetig. 
Doggedness, s. ftortrefceligfyeb, SBran^ 

tenl)e&. 
Dogger, s. #uffert meb en Waft. 
Doggerel, a. flet; eienbig, uffei. 
Doggish, a. bibff, bunbf?. [«unS. 

Doghole, s. JpuH&e&uf, (Tet, elenbigt 
Dogma, s. Sogtna, Sarefatning. 
Dogmatic, Dogmatical, a. bogntatij?, 

omborer tit Sarbom. 
Dogmatize, v. a. fare, paaftaae, inbs 

fete en m; Sarbom. 
Dogtrot, s. tet Itav. 
Doing, a. gierenbe; ©ierning. 
Dole, s. Seel; 6fianf, ©a^e, Hfouffe; 

©vagt ^rt;gl; 23eft;mring ; 9?een. 
Dole, v. a. jTicenfe, foråre, ubbete. 
Doleful, a. forrigfulb, bebm»etig. 
Dolefulness, Dolesomeness, s. 
Doll, s. buffe. [6ørgmobig[)eb. 

Dollar, s. (Kigébater. [fom giørOnbt. 
Doloriferous, Dolorific,a.fmcvtenbe, Dor 125 

Dolorous, a. fmertefutb. 
Dolphin, s. Selpbin; Saupljin, f. 
Dolt, s. Summertjoueb. [Dauphin. 
Doltish, a. bnm. 
Domable, a. fom fan tammeé. 
Domain, s. Domaine, Seim. 
Dome, s. Som, runbt Sag. 
Domestic, a. buuétig, font b#rer Hi et 

£uus; s. een af ?>ufet$ $otf, SomefHf. 
Domestical, a. bnuétig. 
Domesticate, v. a. sanne til #ufet 

etler Sanfcet. 
Domicile, s. S3o(ig, 25opat. 
Domiciled, a. bofibbenbe. 
Domiciliary, a. Imuétig. 
Domiciliate, v. a. tamme, »anne ill 
Domify, v. a. tamme. [£ufet. 

Dominant, a. bominerenbe, fjerjfenbe. 
Domination, s. iperrebtttnnte. 
Domineer, v. n. fjerjTe, epfyøie fig otter 

anbre. 
Dominian, s. #erteb,ømme. 
Dominical, a. font b-ører titStmbagen. 
Dominican, s. Sominicaner. 
Domino, s. 5?anif$ £ue ; Waéqtterabe* 

bragt, Somino; ©ørgebragt. 
Don, s. £erre, fpanfT 2Cbetsmanb. 
Don, v. a. tage pan, iføre fig. 
Donation, Donative, s. ©ase, #or* 

aring, Sftanf. 
Dondon, s. tnf, fecb CVsinbe. 
Done, p. giort (af to do). 
Donjon, s. $angfe( i en 33org. 
Donor, Donour, s. ben font ffienfer 
Donzel, s. ^age. [noget. 

Doodle, s. Souen, Sab. 
Doom, s. Sont, S?ienbelfe. 
Doom, v. a. bfimme; beflutte. 
Doomage, s. ^engebob. 
Doomful, a. ffiabnefvanger , nti;ffe(ig. 
Dooms-day, s. Sommebag, tjberfte 
Dooms-man, s. Sommer. [Sag. 

Door, s. Sør, <Port. 
Doorsill, s. Sørfytb, SørtarfTef. 
Dop, s. bijbt 25nf. 
Dor, s. Sfarnbaffe. 
Dor, v. a. beve meb ©tøi, giøre forvirret. 
Dorado, s. ©utbjtff; forgi;(bt 9>iffe; 

WennejTe af fntuf ICnfeelfe. 126 Dor 

Dorce, Doree, Dory, s. ©ulbftfF. 
Dormancy, s. 0?o, «Søvn. 
Dormant, Dormar, s. frot 23telfe. 
Dormant, a. fovenbe; liggenbe, flfkeo. 
Dormer, s. Sagvinbue. 
Dormitory, Dor ture, s. Sovefam» 

met; ^trfegrtarb. 
Dormouse, s. Gfovmum'. 
Dorp, s. Sotp, Sanbébu. 
Dorrer, s. £ebigg«nget. 
Do user, Dorsel, s. SBcetefutv. 
Dort, s. ©ebeljame. 
Dorter, s. ©ovefammet i et -loftet. 
Dorture, f. Dormitory. [OTebicin. 
Dose, s. 25ojM ( ©ave; Seel; v. a. give 
Dosil, Dossel, s- glut) at Icsgøeom e 
Dot, s. spunft, «Prif. [3aat. 

Dot, v. a. tegne meb ^unftet. 
Dotage, s. ©aljTab, 33anvitttgbeb. 
Dotal, s. ttbfh;t. 
Dotard, s. gammel 9tat, ©ief. 
Dotation, s. Ubftyt, ©ave. 
Dote, v. n. gaae i SBatnbem, væte gal, 

bave ©ritter; - upon, forgabe fig i 
Doted, a. fpraglet. [noget. 

Doter, Doterel, f. Dotard. 
Dotingly, ad. fiælen, meget «mt. 
Dotingness, s. batnagtig tCcefen $t£ 
Dotish, a. barnagtig. [gamle Jolf. 
Dottard, s. 2tce, font Ijolbetf lavt veb 

at beffiate bet. 
Double, a. bobbeft, tofolb; falff; s. bet 

bebbelte; fiijl; bobbelt #1. 
Double, v. a. & n. fotboble; fetle out; 

fring en £anbéobbe; fftøntte, bt)fle. 
Doubledealer, s. Sutenbteiet, fvigs 

f nib ^etfon. [}><*', bebragelig. 

Double-handed, a. font l)at to Jpoen* 
Douhleness, s. ibobbflrbeb. 
Doubler, s. een, font fotboblet noget. 
Doublet, s. ^3at; lige $ine i Setntnge* 

©ISC; Xtuie. 
Donble-tonged, a. bebrogelig. 
Doubloon, s. fpanfr" bobbel ^iftol. 
Doubly, ad. bobbelt, tofolb. 
Doubt, s. tvivt. 
Doubt, v. a. tvivle, befengte. 
Doubter, s. Svivlet. 
Doubtful, a. tvtvlfom. Dra 

Doubtless, a. upaarvivfelig, ufeilbarlig. 
Doucet, s. OJMfepoflei; føtettvl tynng 
Dough, s. Sfcfc [elf. ^obe. 

Dough-baked, a. iffe vel bagt, ufulb» 

enbet. [!)eb, Jappetfjeb. 

Doughtiness, s. 23ebiettigbeb, Wanbig* 
Doughty, a. manbig, beljiemt, tappet. 
Doughy, a. teitt. 
Douse, v. a. & n. fafie plubfelig i 33an» 

ber ; falbe plubfelig i 33anbet. 
Dove, s. Sue. 
Dovelike, a. font en Sue. 
Doveship, s. Saalmobigbeb. 
Dovetail, s, Sinf fyri Snebfete. 
Dowager, s. G'nfefrue. 
Dowdy, s. OTabufe, h;ft Stuenttmmet. 
Dower, Dowery, s. Mebgift,Sivtente. 
Dowered, a. ubflutet, font m;ber OJiebs 

gift. [tente. 

Dowery, s. Ubfh;r, Morgengave ; £iv* 
Dowl, s. Suun. 
Dowlas, s. tt;ft £cmet. 
Down, s. Suun ; fotfie $aat paa £a* 

gen ; Jinbring ; jtet Mart; Sanbbanfe ; 

Slette. 
Down, prp. & ad. neb ; neb at>. 
Down, v. a. ttnberfue, t>bmt>ge. 
Downcast, s. Jraurigbeb, met ft 23ltf. 
Downlying, a. ncct veb at giøre 33at* 

fel; s. (Eovetib, 9iat. 
Downright, a. lige neb, ligc til; lige* 

frem; lobret; tebelig, «dig; aabenbor, 

flar, baanbgribelig. [benlVb. 

Downrightness, s. ?igefrem()?b, 2(a* 
Downward, Downwards, a. & ad. 

neb at-^ fTof; neb|Taaet. 
Downy, a. buunagtig, fnegger. 
Dowse, s. kreftgen. 
Doxology, s. Rovfang. 
Doxy, s. £ore, Solbatetbete. 
Doze, v.n. fove, vare botff ell. fflvntg ; 

giore borjT; s. <Sov*n, 33lunb. 
Dozel, s. Svif paa en Sflnbe. 
Dozen, s. Sofin. [ulben toi. 

Drab, s. ffiben Cvinbe ; ©abeliore; n;f 
Drab, v. n. agere en geuteen^ore, bote. 
Drabble, v. a. befmirte. 
Drachm, s. Sradmte pJJimt). 
Dralf, v. n £h;tfevanb, Katvanb. Dra 

Draffy, a. ureen, ffiben; fottrebelig. 
Draft, s. QSerct, join er truffen pa<i een. 
Drag, s. £iulbor; «rog ot trceffe noget 

met, ©am; Sloife, ©ragfnube. 
Drag, v. a. &n. brage, trceffe, fTccbe, 

flæbe efrer. [tilføle; fole* i €forn. 

Draggle, v. a. & n. flæbe i Sfarnet, 
Draggle-tail, s. fruentimmer , font 

laber fine «loeber jTæbe eftet fig. 
Dragoman, s. Xolt i Surfiet. 
Dragon, s. Stage, Sobrag*. 
Dragoon, s. ©ragon; v. a. pine, lægge 

dragoner i en 35 9. 
Dragoon, v. a. plage meb Snbqvar* 

tering af ©ragonet; plage. 
Drags, s. pi. $taabe Sommer. 
Drain, s. 3>antlebning, 0?enbe, Sanal. 
Drain, v. a. ubrorre, aflete, inbtige. 
Drainable, a. frnn later fig aflebe. 
Drake, s. 2Cnbrif. 
Dram, s. Clt-innit ; ©ram, Sopfen. 
Dram, v. n. briffe Sopfener. 
Dramatic, a. bramatiff, fom borer til 

Sfuefpif. 
Dramatist,!, ©ramatifer; Sfuefpitfer. 
Drap, s. tt;ft teu 
Drape, s. «0 fom et golb ; a. fret. 
Drape, v. n. berebe «loebe. 
Draper, s. «loebefrcemmer. 
Drapery, s. ©etfanbt, ©rappertng paa 

et Sfilberi; £oo* ett. élomftetoøerf. 
Drastic, a. fraftig, virffom. 
Draught, s. ©rif, ©rag, Slurf ; Ub. 

fafl, ©runb, Segning ; Street af $iff ; 

25ereltrceffen; «loaf, Slamfiffe. 
Draughts, s. pi. Seletoi; ©am, 23rcet; 

fpil. 
Draw, v. a. & n. brage , trceffe, ffabe ; 

tegne; traffere ; tappe, aftappe ; nebs 

ffriv>e, opfoette et ©euunent; tage 3nt>* 

ootbene ub; to -away, bortbrage; 

afljolbe; forføre; to - in, trceffe inb ; 

loffe; to -near, nærme fig; to -off, 

trceffe Kraften af; forføie fig bort; of* 

forte; to - on, anføre ; foranlebige; 

nærme fig; to - out, trceffe ub; gaae 

fin 93ei ; forfyale ; to - over, f erlebe ; 

overtale til at falbe fra; to - up , giore 

Ubfofl; opfoette, jlitte i Slagtotben. Dri 127 

Draw, s. ©ragen; Sob; tfobt £«é. 
Draw -bridge, s. 93inbebro. 
Drawer, s. «ielberfr-enb; een font teg* 

ner; Sluffe i en ©ragfifh; SBognljefh 
Drawers, s. pi. Unberburer. 
Drawl out, v. n. breeve, ubtale Or* 

bene langfomt. [et 4'gerné Kebe. 

Dray,s.33n;ggerÆcgn, 23r»gger s <2la>be ; 
Draycart, s. Sluffe, 93njggets©lcebe. 
Drayman, s. 25vt;ggers«arl. 
Drazel, s. fTiten CHnbe. 
Dread, s. Sfrcef, ^rtjgt. 
Dread, a. frcr, mcegtig; forffrceffelig. 
Dread, v. a. frtjgte, (Trceffe*. 
Dreadful, a. forfTrceffelig. 
Dreadless, a. uforfcerbet. 
Dream, s. ©rom. 
Dream, v. a. & n. bromme. 
Dreamer, s. ©rommer. 
Dreamingly, ad. i ©romme. 
Drear, Dreary, a. bebrorelig, fFrceffe* 

Itij, gruelig. [35efFaffenbeb. 

Dreariness , Drearihead, 5. rcebfom 
Dree, a. lang fom, forrrcebelig ; v.a. taale. 
Dredge, s. #fier$gam; blantet £arre 

eg Bijtø. 
Dredge, v. a. ftroe 0}Jeel paa noget. 
Dredger, s. £>f}eréfi)?er; Stroboffe. 
Dregginess , s. 23cerme; bcermagtig 

©genifab. 
Dreggy, a. barmagtig, uteen. 
Dregs, s. pi. 23cerme. 
Drein, v. a. ubtomme. [£efte. 

Drench, s. ©rif, Slurf; £ccgetrif for 
Drench, v.a. give Scegebrif til Jpefte; 

fanbe, anfugte ; giennemt-oebe. 
Dress, s. ©ragt, «Iccbning, $}ti>belfe. 
Dress, v. a. f Icebe , paaflcebe ; fmt;f fe ; 

lat^e OJuib; fotbinbe et Saar; ftrigle; 

garv>e; v. n. flæbe fig paa : rette ]ig. 
Dresser, s. Silbereber; en «of. 
Dressing, s. \Paaflccben, Sitfaven. 
Dressing-board, s. JKetterboenf. 
Dressing-gown, s. Slaabrof. 
Dressing-table, s. <Pt;ntebotb. 
Dressy, a. pt;ntet, fom elffer %hfii. 
Dretch, v. a. gaae langfom og fotnig. 
Drib, v. a. affficere fcrr. 
Dribble, s. Saglen, @agl. 128 Dri 

Dribble, v. n. fagte, brt;ppe. 
Dribbler, s. ©agler, ©agelffioeg. 
Dribblet, s. fmaa ©ietb; Jit>cn ©urn 

<penge. 
Dried, tørrebe, tørret (af to dry). 
Drier, s. torrenbe £cegemibbel. 
Drift, s. ftormaat, #iemeeb , #enjTgt ; 

©rift; Jpefttgfjct) ; Jpagtveir; bet, font 

briver paa 93anbet. 
Drift, v. a. & n. brive, føre frem; 

brive fantmen; opbtmge; opbt;ngeé. 
Drill, s. libet #ritboer ; 93abian.- 
Drill, v. a. bore gutter; tittoffe, tit* 

fft;nbe; ubfoetfe (£iben); ejercere ©ols 
Drily, a. tor, maver, [bater. 

Driaess, s. Sørfjeb, X&rU, Sorfi. 
Drink, s. ©riffe, ©rif. 
Drink, v. n. briffe. [briffetig. 

Drinkable, a. forn taber fig briffe, 
Drinkard, Drinker, s. ©ranfer, $i;t» 
Drip, v. a. & n. bri;ppe. [bebtftte. 

Drip, s. bet, fom fatber i©raaber ; ©ri;j.>. 
Dripping, s. ©rt;ppen; ©tegept; %U 

fail, bet Overblevne. 
Dripping-pan, s. 25rabpanbe. 
Drive, v. a. & n. brive, brive paa; 

flore; tragte efter; figte til; ryfte ; for* 

folge; ite; to - at, tragte efter; s. 

©pabfeertour. 
Drivel, s. ©pt;t, ©agt; 9?at. 
Drivel, v. n. fagte ; fjanble taabetigt. 
Driveller, s. ©agter, ©ag(|Ti«g; Soffe. 
Driver, s. ©river, ftcsbriver; £ubff; 

23aanbbriver. 
Driving-box, s. tfubfTefccbe. 
Drizzle, v. n. fmaaregne. 
Drizzly, a. fatbenbe i ©raaber; be* 

f ugtenbe ; taaget, mtfrf. 
Droil, s. Jpumlebi; boven ^Jerfon; v.n. 

bovne, vare txUiløé. 
Droit, s. «Paatccg, ©fat; Wet. 
Droll, s. Olbefpil; ti;tfig Prober; <Pub* 

fenmager. [©P*>g. 

Droll, v. n. ffiemte, brive Sftarreri og 
Drollery, s. Narreri, llbefpit. 
Drollish, a. Loierlig, pubfig. 
Dromedary, s. ©romebar. 
Drone, v. n. brumme, bttfne; bjøfe, 

toere lab. Dru 

Drone, s. ©rone, SBanbbi; boben Ærop; 

£ebtgganger ; OTunbljatpe ; ©raven, 

©novlen. 
Droneness, s. Sabljeb, ©ovenffab. 
Dronish, a. boven. 
Droop, v. n. viéne, affatbe ; blitte fraf* 

ttiloS ett. afmagtig; labe Wobet falbe; 

gramme fig ; befvime. 
Drop, s. ©raabe; ^retiring; <Perie; 

©ufferplebjTen. 
Drop, v. a. & n. labe f atbe ; tatt et 

Orb fafbe, berate fofeltg, ; tabe, fortabe, 

labe fare, opgive; befprange; bratte, 

f atbe neb; Dryppe; forfvtnbe, blive tit 

inter. 
Droplet, s. liben ©raabe; Saar. 
Dropping, s. ©rt;ppen ; ©n;p ; ©raa* 

be •, ©rtjpviin. 
Droppingly, a. braabevité. 
Dropsical, a. vatterfottig. 
Dropstone, s. ©rt;pfreen. 
Dropsy, s. 23atterfot. 
Dropt, fa (bet :c. (af to drop). 
Dross, s. ©inner, ©fum af STCetal; 

S3lt;gt>b; Jpammerffiat. 
Drossiness, s. ©farn, ltreenligtieb. 
Drossy, a. fulb af ©fum og Ureenligs 

I)f b ; ringe, flet. 
Drotchel, s. boven Civinbe. 
Drought, s. 2vrl)eb, Soufe; Zi>tft. 
Droughty, a. tor; tarfHg. 
Drove, s. ©rift Ovag, Jjxoveber; 

Wcengbe; ©ammenlob. 
Drover, s. ftabriver, ©river. 
Drown, v. a. & n. brufne; brufne fig; 

overfv-omme ; bampe ; forbunf te. 
Drowsily, ad. føvnig, bbrff, bofig, 

magelig. [f>eb ; Uvirffom&eb. 

Drowsiness , s. ©i>v nagrigheb, ©or|T* 
Drowsy, a. fovntg, fovnagtig, bcif, 

bo fig, toven. 
Drub, s. ©fag, ©tob, Olavepuf. 
Drub, v. a. banfe, pri;gfe af ; puffe. 
Drubbing, s. ©ragt ^ri;gf, Jpitg, ban* 

fet troie. 
Drudge, Drugder, s. <Sla^«, ©taffef ; 

©tr^taafe ; Blab, jjbunbebreng. 
Drudge, v. n. trestle, fr«be; ftfF« Dru 

Drudgery, s. Slit» og «Slceb , trcetfen, 

)TavifT 2Irbeibe. 
Drug, s. mebicinfFe- Urter ogSSate; Spe* 

cerivare 5 flette Care ; £>rog, ©lave, tr«f. 
Drag, v. a. blanbe meb OTebicamenter 

eK. noget ©fabeligt; forffrive Oftebicin. 
Druggerman, s. tolf (i #flerlanb). 
Drugget, s. ©lag* grovt ulbent Xjøi ; 

£>raget. [OJIaterialifl, ©pecerieljanbler. 
Druggist, Drugster, s. Sroguifi, 
Druid, s. Druibe, celtijf tyrcefl. 
Drum, s. tromme; ttommefTager, 

tambour ; trommebinbe. 
Drum, v.n. tromme, fToae pact tromme. 
Drumble, v. n. fnige, vralte. 
Drumly, a. jliCfe flaaenbe, plumret. 
Drum-major, s. IKegimentStambour. 
Drummer, s. trommeflaget. 
Drunk, a. bruffen; »aob. 
Drunkard, s. £)ruffenbolt. 
Drunken, a. bruffen, beffienfet. 
Drunkenness, s. £ruffenj?ab. 
Dry, a. tor ; torftig ; liflig. [ofe. 

Dry, v. a. torre, aftorre; ubtomme, ub* 
Dryly, ad. tor, folbfinbig, fnebig. 
Dryness, s. ttfrbeb; * Sigegtjtbigbeb. 
Dry-nurse, s. ©olbamme. [2)ie. 

Dry-nurse, v. a. opfofire et 33am «ben 
Dry-rub, v. a. gnibe tor, renfe. 
Dryshod, ad. torffoet, meb torre jobber. 
Dub, v. a. fTaae; ubncevne, befHffe , be* 

flabe meb en 25«rbtgl)eb, ffienfe en Si* 

tel; flaae til JKibber. 
Dubiety, s. Uviébeb. 
Dubious, a. tvivlfom, nine. 
Dubiousness, s. tvivlfombeb. 
Dubitable, a. tvivlfom, uv^icf. 
Dubitation, s. tvivl. 
Ducal, a. bertugelig, fttrjielig. 
Ducat, s. £>ucat. 

Ducatoon, s. f>ott> Ducat (<Solvmt)nt). 
Duce, s. ibufen eff. toen i ftortenfpil; 
Duchess, s. £ettuginbe. [f. Deuce. 
Duchy, s. #ertugbomme. 
Duck, s. 2(nb; ©eilbug; Stterligbebés 

Itbrruf : my duck ! min ©fat ! 
Duck, v. a. & n. buffe , buffe fig neb ; 

bi>ffe unber. [fer; S?ri>ber, £ogter. 

Ducker, 1. een fom buffer unber, 2)yf* 
Engl." dan. Diet. Dum 129 

Duck-legged, a. fottbenet, lavbenet. 
Duckling, s. ung #nb, Selling. 
Duckoy, s. Spimng ; v. a. pirre, «gge. 
Duct, s. frorelfe, ©ti;relfe; ©ang; 95ei» 

lebning ; Stanal. [foieltg. 

Ductile, a. fltæffeltg , botelig, fmibig ; 
Ductility , Ductileness , a. ©trceffe* 

ligbeb, ©mibigbeb, 93oieligbeb , $oieltg* 

beb. 
Duction, Ducrure, s. froreIfe,©ti;telfe. 
Dud, s. <Pialt; pi. ffibne Stlceber. 
Dudder, v. a. bebove, forvirre; s. 93e* 

brager. 
Dudgeon, s. liben £>otf, ©tilet ; * £ab, 

OnbfFab ; to take in -, toge ilbe op. 
Dudman, s. 93uéfemanb. 
Due, a. tilborltg, fom tilfommer; noie; 

s. 9?et, iKettigbeb; ^Pligt; t. a. betale. 
Dueful, a. pligtmasflg. 
Duel, s. tvefamp, £)uet. [SuelTant. 
Dueller, Duellist, s. tvefcemper, 
Duenna, s. ©ouvernante i ©panien. 
Dug, s. 33orte paa et $)ver ; $ruentim« 

mere 93rt)fh 
Dug, gravebe, gravet (af to dig)." 
Duke, s. hertug. [23«rbigf)eb. 

Dukedom , s. £ertugbom ; en £ertug$ 
Dulcarnon, s. SBanjTeligbeb. 
Dulcet, a. fob, velflingenbe, Ufttg. 
Dulcifi cation, s. $orfobelfe. 
Dulcify, v. a. forfobe. 
Dulcimer, s. £af febr cut, Wufif. 
Dulcitude, s. ©obbeo. 
Dulcoration, s. $otfotelfe. 
Dull, a. fTap, bum, oorff; tung; fottrfr* 

ben; ulærvillig; bebrocet; morf ; fvag. 
Dull, v. a. giore bum, flov, fvag, be* 

broret; forbunfle, fvaffe; linbre; giore 
Dullard, s. 2>umrian. [bov. 

Dullness, s. ©umljeb, S>orfFb<&, Worf* 

Ijeb ; SovenfTab ; tungbeb. [tung. 

Dully, a. fvag, mat; ad. enfolbig, bum,' 
Duly, ad. tilborligt, tigtigt, noiagtigt. 
Dumb, a. flum, maallog; tarn; t. a. 

giore ftum, faae til at tit. 
Dumbly, ad. ftum, uben Orb. 
Dumbness, s. Stumbeb, Waattttytt). 
Dummee, s. Sommebog. 
Dump, s. Sinbéabfprebelfe; ©inb^fta* 
I 130 Dum 

varelfe; 23ejh;vte(fe, Sungfinbtgfyeb; 

SUagebigr. 
Dumpish, a. tungfinbig, nebfTagen. 
Bumpishness, s. ©org,2:ungfinbigbeb. 
Dumpling, s. ©toge stumpet; liben 
Dumpy, a. fort og hjf. [33ubbing. 

Dun, a. møtfebtunn, «afhmiebtuun; 

Hlørf, tl;f. 

Dun, s. flteng Srebitor, røaner; 33rem3. 
Dun, v. a. plage, ftceve ibeligen; mane. 
Dunce, s. SoSmet. 
Duncery, s. 2>nmbeb. 
Dung, s. 1J18Q, Qjiobning. 
Dung, v. a. giflbe en 3orb. 
Dungeon, s. jTummett (fomgfel; v. a. 

fatte i faabatrt frcengfet. 
Dunghill, s. OJi^gbi;nge, ebbing. 
Dungy, a. fulb af OJtøg; foragteltg. 
Dunner, s. een forn inbftæver Smna- 

gielb; OJtauer. 
Dunnish, a. bruunagtig. 
Dunny, a. noget b#v, tungbørtg. 
Dunsieal, a. forn en %9Vpn. 
Dupe, s. enfolbig Soffe. 
Dupe, v. a. bolbe fot 31at, bebrage. 
Duple, a. bobbelr. 
Duplicate, s. Sopt, UbfTrift. 
Duplicate, v. a. forbobble. 
Duplication, s. i?orbobbling. 
Duplicature, s. $olb, £«g. 
Duplicity, s. JDobbeltbeb; * $alfrf)eb, 

3orj}ittetfe. 
Durahle, a. varig, ftærf, vebvarenbe. 
Durahleness, s. 35arigbeb, £olb. 
Durance, s. 33atigl)eb; $«rtgfel. 
Duration, s. 33arigbeb, 23ebvaven. 
Dure, v. h. vat«, vebPare. 
Dureful, a. varig. 
Dureless, a. forgcengetig. 
Duress, s. #nngenfTab; $«ngfel. 
Durgen, s. fugling, £vcrg. 
During, prp. imebenS, unber. 
Dusk, s. ©hunting ; a. bunfel, ff ummel. 
Dusk, v. a. & n. fornuørfe ; blive mfltf. 
Duskily, ad. ntfirft, bunfelt. 
Duskiness, s. 97i.orff)?b. 
Duskish, Dusky, a. fottagtig, noget 

mflrf ; bebravet. 
Dust, s. ©tøv; Wunbbctff, ^cejigen. Earn 

Dust, v. a. flave, bnnfe ©t*P of; fri (le 

6w» paa ; banfe, afpvi;gte. 
Duster, s. 33affeflub, £øtfte, ©tovefofh 
Dustiness, s. ©tovigbeb. 
Dustman, s. ©famager, ©abefeier. 
Dusty, a. flø v et. 
Dutch, a. liotfcuibjr, neberlanbff. 
Dutchman, s. £o!T«nber. 
Dutchess, s. #erruginbe (Duches). 
Dutchy, s. ^ectuobemnie. 
Duteous, Dutiful, a. Itjbig , «rlvøbig, 

piigtiTylfcig. [5clb, 2lfgift ; ttrbeibe. 
Duty, s. <p(tgt, £i;ttgr)eb, ©ftjlbigbeb ; 
Dwale, s. iHattfabe, ©vineurt. 
Dwarf, s. Sverg. 
Dwarfish, a. bvetgagtig. 
Dwarfislmess, s. £ibenbcb, Slcinfyeb. 
Bwarfy, a. bvergogttg. [tale vilbt. 

Bwaule, v. n. vare gal, pbantafere; 
Dwell, v. n. & a. bv&lt, bot, forblive, 

cpljolfct fig veb; beboe. 
Dweller, s. 3ubbt;gger, beboer. 
Dwelling, s. £>v«len; 23cboen, 23elig, 

SSatifring. 
Dwindle, v. n. ffcumpe fammen, tåge 

af, fcvf»inbe, falbe bort, Ijenfvinbe, 

(V<Hffe$. 
Dye, v. a. & n. farve; bøe; f. Die. 
Dye, s. J-arve, farven. 
Dyer, s. horver. 
Dying, s. pawning ; £)$en. 
Dyingly, ad. bøcnbe. 
Dynasty, s. #?rreb.ømine, 9?egiering. 
Dyscrasy, s. ©afterneé éorbarvelfe. 
Dysentery, s. £)urfl$b, 23lobgang. 
Dysury, s. Stotbpié. 

E. 

Each, pron. enhver, etbvett; typer fot fig. 

Eachwhere, ad. overalt. 

Eager, a. ffarp, fuur; fyrig, ivrig; be* 

gterlig; fFiør ; geffieftig. 
Eagerness, s. ©unttøeb; $t)tigbeb, 
Eagle, s. Ørn. [beftig 33egterligbeb. 
Eagle-eyed, a. fom bar Ørneblif, ffarp* 
Eagless, s. #uns#rn. [|*V net » 

Eaglet, s. liben #tn. 
Eagre, s. OTobpob. 
Eame, s. $atbrober, 9tfotbrobet ; SBen, Ean 

Ean, v.n. tømme, faae Sant; f. Yean. 

Ear, s. 42Jte; ©efyør; £anf; 2tr. 

Ear, v. a. & n. yU>te en 2(ger; faae 

% ; famle %x. 
Earable, a. font fan bt>rfeé. 
Eared, a. font t)ar ©ret. 
Earl, s. ©reve. [I>eb. 

Earldom, s. ©revffab; ©retteå Partia* 
Earless, a. b»t>, uben ©ren. 
Earliest, a. tit-Ucjfr. [pna $csrbe. 

Earliness, s. Xibligbeb; at være riblig 
Early, a. tiblig, tit vette $ib, itibe. 
Earn, v. a. fortiene, erb/oerve, vinbe veb 

Sir beite. 
Earnest, a. otv>ortig , flittig, lugtig ; s. 

Ql'ivor; .ftaanbpenge; ^ajrepenge; ^ >i - 

tflW, Segn. 
Earnestly,, ad. nub 2£tvor, ivrigen. 
Earnestness, s. St'lporligljeb, Sver, $lib. 
Eamrul, a. jammerlig, tynfelig. 
Earning, s. 33inbing, (Srljvervelfe. 
Earpicker, s. ©teffee. 
Earring, s. ©renting. 
Earsh, s. v^i't Sanb eu\ Warf. 
Earshot, s. ben 2(ffranD i Ijvitfen man 

(on here en 2fnbené Orb. 
Earth, s. S'orben; 3orb. 
Earth, v. a. &n. grave neb i Sorben; 

grow fig neb i 3orben; b«ffe meb Sorb. 
Earthborn, a. jorbii?, føbr paa 3orben. 
Earthen, a. of Serb eff. Seer. 
Earthliness, s.33erb?ligbeb, jorbiffSyfr. 
Earthling, s. Sorbené <£øn. 
Earthly, a. jorbiffj forgcengetig; jorbiff 

finerr, nebrig, lav. 
Earthnut, s. 3cvba>b(e. 
Earthquake, s. Sorbffiætv. 
Earthy, a. forn er af Sorb, af Seer. 
Earvvax, s. ©reiTorn. 
Earwig, s. ©renrvift. 
Ease, s. Wo, ft'ageligljeb, Settetfe, Sift? 

Setbeb, Utrungenbeb. 
Ease, v. a. berolige , lette , linbre ; loffe. 
Easeful, a. rolig, magelig. 
Easel, s. Walers Staffeli. 
Easeless, a. uben CRo. [l)uu$, Socurn. 
Easement, s. Setrelfe, Sinbring; Siffe* 
Easily, ad. letteligen. [$«rbigheb. 

Easiness, s. £eri)eb, ftiageligfyeb ; 9io, Eco 131 

East, s. ©fren. 

Easter, s. ?paaj?e, ^aaffe^efren. 
Easterling, s. een font boer imob ©fren. 
Easterly, a. .ofiertanbff, ejrlig. 
Eastermost, a. uberjt imob ©jren. 
Eastern, a. boenbe i ©ften; ejrertanbjT; 

efriig. 
Eastward, ad. imob ©ften, tfftlig. 
Easy, a. ler, rolig, tilftebS; fri, utvun* 

gen, arrig, ventig, beleven; fagtmobigj 

velhavenbe. 
Eat, v. a. & n. «be, (piff. 
Eatable, a. fpifetig, forn fan fpifeé. 
Eatables, s. pl. Spifevare. [fluger. 
Eat-Lee, s. #ugl font «bereter, SBi* 
Eaten, part. «bt, fpiifh 
Eater, s. SC?ber; «benbe OTtbbet. 
Eating-house, s. <Spifet)uué. 
Eavcs, s. pl. Sagffwg. [iCinbner. 

Eavesdrop, v. n. lure veb £>j£>re eH. 
Eavesdropper, s. Surer. 
Ebb, v. n. ebbe, falbe, l*be ub. 
Ebb, s. @*%e, vovet* lifløb. 
Ebonist, s. ^onftfnebfer. 
Ebony, Ebon, s. Sbenbolt; fort. 
Ebriety, s. Sruffenifab. 
Ebullient, a. fegenbe, opbtufenbe. 
Ebullition, s. ©vfDbning, Opfcgning. 
Eccentric, Eccentrical, a. evcentrtfr", 

font afviger fra OJiibbelpuncteu; uor* 

bentlig. 
Ecclesiastes , s. <Pf«biferneS SBog. 
ecclesiastic, Ecclesiastical, a. forn 

tithe rer ftivfen: tirfelig, getftlig. 
Ecclesiastic, s. Q5eiftlig. 
Echo, s. Q?ientt;b, <£ffo. [rage Orbene. 
Echo, v. n. & a. give ©ienli;b, igien* 
Eclaircissement, s. ri;telig ftorfla» 

ring, Optioning. [21'nfeelfe. 

Eclat, s. QHanbé, ^ragt , 33er,ommelfe, 
Eclectic, a. utvcelgenbe. 
Eclipse, s. Sormorfelfe. 
Eclipse, v. a. & n. formorfe, fotbunfte, 

overgaae; tabe fig, forffinbe. 
Ecliptic, s. Qrdtptifen. 
Eclogue, s. JOijrbefang, ^Drbebigt. 
Economic, Economical, a. #cono* 

miff, fparfont. 
Economist, s. ©conom ; Sanb&ruger. 

12 132 Eco 

Economize, v. a. bruge afonomiff. 
Economy, s. SJconomij <Sparfombeb; 
Ectasied, a. f)cnri>fr. [EartfTab. 

Ecstasy, s. Jpenrijffetfe , ttanba Opløf* 

teife. [benryffet. 

Ecstatic, Ecstatical, a. I)enrt;ffenbe, 
Edacious, a. graabig, fraabfenbe. 
Edacity, s. ©raabigtjeb, $raabferi. 
Edder, s. <Slag$ $i|T, OTafreel; Slette* 

tree; v. a. flette et ©ierbe. 
Eddish, s. (Sfter/Tet, #* font fTnaeé an* 

ten ©ang. 
Eddy, s. 25anbet$ SUbageteb fra San* 

bet; XanbboirocI; Stifflvanb. 
Edge, s. S"g paa en jfoiv; ©.om,23ort, 

SBrcemme; <£g paa $m; ©farpbeb; 

DJanb; ©nit; Sfarpfinbigbeb ; $or»o* 

penbeb. 
Edge, v. a. & n. flibe fTarp, giore ffarp ; 

opcsgge, opbibfe; ffftume, inbfatte; bar* 

pe ; ff i)t>e fremab ; bet»«ge fig til ©iben. 
Edged, a. fficerenbe, ffarp. 
Edgeless, a. fT*», fhtnip, but. 
Edge-tool, s. S5«rft#i meb en |Tarp<Sg. 
Edge-wise, ad. \>aa Kanten, efter 

Kanten. 
Edging, s. Snbfatning, Sant, SBort. 
Edible, a. fom fan fpifeS, «betig. 
Edibleness, s. ©pifeligbeb. 
Edict, s. (Sbtct, befaling, ftororbning. 
Edification, s. Dpbi;ggelfe, itn&ewnifjs 
Edifice, s. Signing. [ning. 

Edisy, v. a. bogge; opbt;gge, unberpife. 
Edit, v. a. ubgitfe en 53og. 
Edition, s. Ubgatie, Optage af en 23og. 
Editor, s. Ubgiwet, Utlagger. 
Edod, int. af nei ! ol) ! 
Educate, v. a. opbcage. 
Education, s. Opbragelfe. 
Educe, v. a. frembringe, trttffe frem. 
Eduction, s. ftrembringelfe, $rembra* 
Edulcoration, s. $orfobelfe. [gen. 
Edulious, a. fom fan nt;be$. 
Eegrass, s. (SfterfTet. 
Eek, v. a. formere. 
Eeking, s. formering, 2ifo«rt. 
Eel, s. Ual. 

Eel-pout, s. tfalesCVpa&e. 
Effable, a. fom fan ubfiged, ubfløetig. Eff 

Efface, v. a. u&tlette, ubfirtjge, opb«pe. 
Effascinate, v. a. forbere, fortrytte. 
Effect, s. 23itfning, Julbbprbelfe, S3ir* 

feligljeb; 9?ytte, .fcenfigr. 
Effect, v. a. t>irfe , ioerf fætte, ubrette, 

fulbburbe, fulbfave. 
Effective, a. firfenbe, fraftig. 
Effectless, a. uben SBirfning, frafteSM. 
Effector, s. Opbau. 
Effects, s. pl. 93are, ©obé, £ffecter. 
Effectual, a. fraftig, formoaenbe. 
Effectually, ad. eftertn;ffeligen, fraf* 

tigen. [iwffcette, opfylbe. 

Effectuate, v. a. ubrerte, futbbyrbe, 
Effeminacy, s. £Uunbagtigbeb, SBløb* 

beo; SBeffyfr, ©fitøeb. [agtig. 

Effeminate, a. omnbagtig, fielen, bløb* 
Effeminate, v. a. giare qtunbagtig; 

fotfiele, forfiefeé. 
Effemination, s. ftorfiefeffe. 
Effervesce, v. n. opbrufe, foge. 
Effervescence, Effervescency, s. 

Opbeuuéning, ftibfigbeb i Siiibet. 
Effete, a. uftugtbar, fsceffet. 
Efficacious, a. fraftig. [muenbeb. 
Efficacy, s. Kraft, SSirffontbeb, $or* 
Efficiency, s. ben rirfenbe Kroft, *Cirf< 

fomljeb. 
Efficient, a. Pirfenbe, vicffom. 
Effierce, v. a. fortørne. 
Effigial, a. bitteblig. 
Effigiate, v. a. afbilbe. 
Effigiation, s. ttfbilbning. 
Effigies, Effigy, s. 23iltebe, £ignelfe. 
Efflagitate, v. a. frcwe, forbre. 
Effiate, v. a. opbtofe. 
Efflation, s. Opbtcetfnmg, Opftøben. 
Efflorescence, Efflorescency, s. 

Stcv>evne» SBtoinflren; 3iirligb«&, ^rt;« 

bclfe. [benbe fom Slomfter. 

Efflorescent, a. blomfirenbe, fremffy* 
Effluence, Effluvium, Effluxion, s. 

llbflob, llbflybelfe. [faart. 

Efforce, v. a. brt;be op meb Wagt; 
Efform, v. a. bonne, afbitbe. 
Efformation, s. Itfbitbning. 
Effort, s. SBevccgelfe; 23eftrcebelfe, %n* 
Effossion, s. Opgravning. £f}r*ngelf«. 
Effraiable, a. forffroeffelig. Eff 

Effray, v. a. forffrceffe. 
Effrenarion, s. SoileieSbeo. 
Effrontery, s. <SfamU>él)eb, 9t«$viiés 

beb. ftrcetVb. [glante. 

Effulgence, s. ©lanbé, <Sfin, ©traale* 
Effulgent, a. glinbfenbe, ffinnenbe. 
Eifume, v. a. blcefe u6. 
Effund, v. a. ubgube. [milbbeb. 

Effusion, s. Itbgubelfe; ©pilben ; Qiav* 
Effuse, v. a. ubgi)lbe, fptlbe; s. lib* 
Eft, s. Slage $itrbeen. [gulbelfe. 

Eftsoon, ad. ftrar efter, tbelig, ofte. 
Egerminate, v. n. fpire f cent. 
Egest, v. a. fafte ub, fere ub. 
Egestion, s. llbtammelfe, Hbfaftelfe, 
Egg, s. 2£g. [Ubfflrelfe. 

Egger, s. Opcegger, lilffunber. 
Egg-ffsli, s. JCavicjel, Sgelficer. 
Egg on, v. a. opcegg?, tilfFunbe , opbibfe. 
Eglantine, s. SXofenbuff, SStlbrofe, 

Sfovrcfe. 
Egotism, s. (JgoiSme, Sefrfyge. 
Egotist, s. <5geift, een fom tbelig taler 
Egotistical, a. egoifhiTr. [em fig fel*. 
Egotize, v. n. rale om fig felt», rofe fig 

fet». 
Egregious, a. fortreffelig, ubmarfet. 
Egress, Egression, s. Utgang. 
Egret, s. bvib Jpetre, $ugl af &OQt* 
Egriot, s. fure Stirfebcct. [Slcegten. 
Egrote, v. n. gifre fig fug. 
Eider, Eider-duck, s. £ibergaa$. 
Eight, a. otte. 
Eighteen, a. atten. 
Eighteenth, a. ben attenbe. 
Eightfold, a. ottefolb. 
Eightieth, a. ftirfinbétwenbe. 
Eightscore, a. one 65ang n;ve. 
Eighty, a. fiirftnb$tt)ve. 
Eigne, a. T. forftefobt; uafb«nbelig. 
Eilet-hole, s. Snørebul. 
Eisel, s. SSbtfe af fure 2>ruer, 6t;re. 
Either, pron. en af to. 
Either, c. enten. 
Ejaculate, v. a. ubftabe, ubfvire. 
Ejaculation, s. Hbfaftelfe; ivrig 23<m; 

£ierrefuf. [affoette. 

Eject, v. a. fafte ub, brtve ub; forjage; 
Ejection, s. llbfaftelfe, llbbrroelfe. Ele 133 

Ejulation, s. £i)len, #t;C. 

Eke, ad. ogfaa. 

Eke, v. a. formere, giøre ftørre, age. 

Elaborate, a. ubarbeiber meb frlib. 

Elaborate, v. a. ubarbeibe, guue fulb* 

lommen. 
Elaborately, ad.motfømmeligen, ftiut. 
Elaboration, s. lloarbeibelfe. 
Elamping, a. glinbfenbe, opltifenbe. 
Elance, v. n. ubfofte, ubfFijbe. 
Elapse, v. n. benrinbe, forlobe. 
Elapsed, a. forgangen, furloben. 
Elastic, Elastical, a. fpcenbenbe, 

flaftifr. [citet. 

Elasticity, s. fpcenbenbe £raft, QfLafli* 
Elate, a. ftolt j v. a. vcere ftolt ; opblcefe, 

gior? ftolt. 

Elated, a. opbleeft, ftolt, l)ot>mobig. 
Elation, s. Stoltbeb. 
Elbow, s. Iflbue; 33or>. 
Elbow-chair, s. Saneftoel. 
Eld, s. aZlbe, l)øi "Mlber. 
Elder, a. «Ibre, cslbfte; s. 2£ltfte, (Jor; 

fianoer; $orfater; £>t)lb. 
Elderly, a. albrenbe, til 2Carene. 
Elder-tree, s. tfyitetroe. 
Eldest, a. celbfi; ftorftefobte. [3?ob. 
Elecampane, s. 2Uantreb, St. £tfiné 
Elect, a. ubralgt, ubfaaren. 
Elect, v. a. ubvcelge, ubfaore. 
Election, s. 53alg, Itbralgning. 
Elective, a. fom ffeer t?eb 23alg, f«l* 

gmbe, utfaarenbe. [fbrftf. 

Elector, s. 25«lger; Valgborger; §bur* 
Electoral, a. dmrfyrftelig. 
Electorate, s. d(mrft)rftenb©mme. 
Electoress, s. §burfi)rftinbe. [beb. 
Electorship, s. en §burfi;rftes23«rbtg* 
Electre, s. 35ernfte?n, 9?at». 
Electric, Electrical, a. tiltrceffenbe, 

electriff. [ctricitoet. 

Electricity, s. tiltrceffenbe £r«ft, (ilt* 
Electrify, v. a. electrtfere. 
Electuary, s. £citt>erge. 
Eleemosinary, a. fom fever af %U 

mtffe; fom givvs? i Iflmtffe. 
Elegance, Elegancy, s. Surltgbeo, 

9terl>eb, ©mag. 
Elegant, a. fiirlig, fmuf, net, fmagfufo. 134 Eie 

Elegiac, a. elegtflf. 
Elegy, a. d'legie, S?lagebigt. 
Element, s. (element, ©runbftof; pi. 

be ferffc ©runbe af en -Bibenffab :c. 
Elemental, Elementary, a. element 

tatiJVenfelt. 
Elench, s. 35er<ii$grunb, falfF ©totning. 
Elephant, s. (Slepbant ; <£lpbenbeen. 
Elephantine, a. font borer til en <£les 

ptyant; af <£lpl)enbeen. 
Elevate, v. a. opI-Dfte , opboie; giore 

glab, giore flott, opbtcefe. [bovmobig. 
Elevate, Elevated, a. boi, opboiet; 
Elevatedness , s. .poibeb; opblaft 

5J«fen, 6toltt)eb. [#i>ibe; Oploftelfe. 
Elevation, s. #orf)Ointng; Opljøielfe ; 
Elevatory, a. op bo ten be. 
Eleven, a. elleve. 
Eleventh, a. ben ellevte. 
Eleventhly, ad. for ^t ellevte. 
Elf, s. 2tlf, Jfonb. 
Elf-lock, s. EJarelof. 
Elicit, v. a. ubloffe, fremloffe, ubflnae. 
Elicitation, s. Ubloffelfe, #remleffelfe. 
Elide, v. a. fonberbri;be, fønberftøbe. 
Eligible, a. valgelig; fortrinlig. 
Eliminate, v. a. forvife, ubvife. 
Elimination, s. ijorviiéning, Ubviié» 

hing. [fafhlfe. 

Elision, s. tt OvH Ubelabelfe, SBott* 
Elixation, s. 5?ogen, 2l'ffogen. 
Elixir, s. (Slirir, CUuntejJenté; J^iette- 

fhjrfning. 
Elk, s. <Slebt;r j s. ©teen*<£eg. 
Ell, s. Ollen. 

Ellipsis, s. Ubelabelfe; Sffipfe ($igur). 
Elliptical, Elliptic , a. eHiptiff ; font 
Elm, s. 2flmetra. [ubelabeé. 

Elmy, a. fulb af 2(lmetraer. 
Elocution, s. ftybenbe llbtale; deltas 

lenheb, #orebrag. 
Elocutive, a. veltalenbe. 
Elogy, Eloginm, s. £Roeé, Sovtale. 
Eloign, v. a. forvife, bortbrive. 
Eloignment, s. 23ortvii3ning. 
Elongate, v. a. & n. forlange , traffe 

ub; fierne fig fra, f(l)tte fta. 
Elongation, s. ftorlangelfe j glanets 

Otfflanb fra ©olen. Emb 

Elope, v. n. Lobe bort, romme bort. 
Elopement, s. Unbr-igelfe, Damning, 
Eloquence, s. SBeltalenljeb. 
Eloquent, a. veltalenbe. 
Else, prp. & ad. «Here. 
Elsewhere, ad. anbenfiebS. 
Elucidary, a. oplnfenbe, forflarenbe. 
Elucidate, v. a. opli;fe, forflare, op* 

flare, tnbeliggiore. 
Elucidation, s. Opening, $orflaring. 
Elucidative, a. oplt;fenbe. 
Elucidator, s. $orflarer. 
Eluctation, s. Opfomff, ©iennem* 

tvangen, Unbfomf}. 
Elucubrate, a. vel ubarbeibet. 
Elucubration, f. Lucubration. 
Elude, v. a. unbgaae fnebtgen, ffue, til* 

intetgiore, jTuffe. [frafteéloS. 

Eludible, a. fom fan unbgaaeé, gioreé 
Elusion, s. Ubftugt, Stneb, £onftgreb. 
Elusive, Elusory, a. bebragelig, lifru 

gen, unbgaaenbe. 
Elute, v. a. afvafFe, aftvatte. 
Elutriate, v. a. affie, aftulbe. 
Elvish, a. børenbe til 2llfer e0.3(anber, 

fpogelfeagtig. 
Elysian, a. elufif?, overmaabe bedagelig. 
Elysium, s. (Slufium, dimmet. 
Emacerate, Emaciate , v. a. nbpine, 

giore mnger, ubmarve. 
Emaculate, v. a. renfe, giore reen. 
Emaculation, s. 9?en<>ning, D?eens 
Emanant, a. ubftybenbe. [gioren. 

Emanate, v. n. nbftybe. 
Emanation, s. Itbflob, Itblob. [benbe. 
Emanative, Emanatory, a. ubfh;* 
Emancipate, v. a. befrie, gix»re fri fra 

'Iralbom, erfiare uibnbig. 
Emancipation, s. Srigiorelfe, «Befri; 

elfe fra Sraibein. [feri; a. taffet. 

Emarginate , v. a. nbtaffe, giore ZaU 
Emasculate, v. a. gilbe, betage OXanb- 
Emasculation, s. ©ilbning. [bom. 
Embale, v. a. inbpaffe. 
Embalm, v. a. balfamere. 
Embank, v. a. inbbige, omgtve m?b en 

damning. 
Embankment, s. Snbbamning. 
Embar, v. a. fparre, blofere. Emb 

Embargo, s. SBcjTncj van ©fibe. 
Embark, v. a. & n. gaae om 23orb; 

inbfTibe; inbflfibe fig. [flfibning. 

Embarkation, Embarkment, s. Snbs 
Embarrass, v. a. givte forlegen, foe* 

t^itre, befvære, fatbe befv*ccctig. 
Embarrassment, s. Sorvirretfe, #or* 

fegenljeb, Itro, 93efvcertng. [flettete. 

Embase, v. a. forringe, forfalfTe, giøre 
Embasement, s. #orringelfe. 
Embassador, s. ©efanbt. [matinbe. 
Embassadress, s. en ©efanbté ©e* 
Embassage,Embassy, s. ©efanbtffab. 
Embattle, y. a. opflide i ©lagotben. 
Embay, v. a. babe, toe; inbfTutte i en 

-Pavbugr. [prt;be. 

Embellish , v. a. forjTtønne, fmtyffe, 
Embellishment, s. SorfTiønneIfe, Spru* 

belfe. 
Embers, s. pi. tyeeb 2C|Te , (£mmet. 
Embezzle, v. a. fremmelig tilvenbe fig, 

bnige Unber)T«b; fcrøbe. [fe. 

Embezzlement, s. Unbetflceb, SotObeU 
Embezzler, s. een fom fotaber, fom 

gior Unbei-flccb. finale meb SMlfeber. 
Emblaze, v. a. giøre (Ttnnenbe, pri;be, 
Emblazon, v. a. fire meb Q3aaben, $i« 

gurer jc. [fH tie finbbitfebltg. 

Emblem, s. ©inbHITebe; v. a. frem* 
Emblematic, Emblematical, a. finb* 

tuffeblig, emHematiff. [bitteber. 

Emblematist, s. een fom giet ©inb* 
Emblements , s. pi. ©rtfbe , 2(ar3vert. 
Embody, v, a. inblemme. 
Embolden, v. a. opilbe, opfmmme. 
Emborder, v. a. fotftme meb 9?anb 

e a. Sant. 
Emboss, v. a. forfyne meb 93ugler :c; 

banne op{)«t>et 21'tbeibe; jage treer. 
Embossment, s. opl)f>iet Ktbeibe. 
Embottle, v. a. fomme i $(a|Ter. 
Embow, v. a. fovcelve, bøie inb. 
Embowed, a. inbbx>iet, l>vatt. 
Embowel, y. a. tage Snbvoibene nb. 
Embrace, v. a. & n. omfavne; antage, 

benytte ffg af ; omfavnet. 
Embrace, Embracement, s. Om* 

favnelfe, $avn, $avnetag. [en rønur. 
Embrasure, s. ©f»;bebut; Sinbing paa Emm 135 

Embrave, v. a. prube, pre. 
Embring-days, s. pl. Om'bag, $re* 

bag og Suverbag i 5atfe*$iben. 
Embrocate, v. a. gnibe et ftjgr £em 

meb ©pttitné :c. 
Embroider, v. a. borbtyre , brobere. 
Embroiderer, s. Spertefliffer, 23robert* 

vcever. [2trbeibe. 

Embroidery, s. 23robering , borbi;ret 
Embroil, v. a. forvirre, forfh;rre. 
Embroilment, s. forvirring, ftorfhjr* 

relfe. [fyuné. 

Embrothel, v. a. fare inb i et £ore* 
Embryo, s. $ofler i Sobers £iv; umo* 
Emburse, v a. betale. [bent Softer. 
Embus}'', v a. anvenbe paa, befficeftige. 
Emend, v. a. forbebre, rette. 
Emendable, a. forbebrelig. 
Emendation, s. Sotbebting, JKettelfe. 
Emendator, s. ftotbebtet, better. 
Emendatory, a. forbebrenbe , rettenbe. 
Emerald, s. ©maragb. [fjoeve fig op. 
Emerge, v. n. fomme op af 23anbet, 
Emergence, Emergency, s. $rem* 

fHgeu , fttemfomfh 2ilfcstbe, nventet 

Silbragetfe; %øbvenbtgbeb. 
Emergent, a. fremfligenbe, bcevenbe 

fig op, uf ormobentlig ; titfcelbig. 
Emeril, Emery, s. ©mergel; ©lar* 

mejletneé £>emant. [bene 2l"are. 

Emerods, Emeroids, s. pi. ben gyU 
Emersion, Opfomfl, Opflubelfe af 25an* 

bet; Stemfomfl, ©unligblivelfe. 
Emetic, a. & s. fom foraarfaget SBtcef.» 

mng, -Cometiv. 
Emication, s. ©niftren. 
Emigrant, s. Ubvanbret, emigrant. 
Emigrate, v. n. ubvanbre. 
Emigration, s. Itbvanbring. 
Eminence, Eminency, s. £aibeb, 

SScer'otgheb, Qfnfeelfe; fortrin, Itbmcer* 

fetfe 5 ©minenttf, fjott <&ttt>. 
Eminent, a, l)*>i, anfeelig, navnfunbig, 

nbmcerfet. [bing. 

Emissary, s. ©peiber, ©pion, llbfen* 
Emission, s. Ubfenbetfe. 
Emit, v a. ubfenbe, nbflfube. 
Emmesh, v. a. befnoere, fange, IjUbe. 
Emmet, s. røyte. 136 Emm 

Emraew, v. a. inbfTutte, inbfparte. 
Emollient, a. blobgiarenbe , linbrenbe. 
Emoliition, s. SBlabgiatelfe. 
Emolument, s. Slette, ©asn, SBinbing. 
Emotion, s. S8e»ceøetf* , ©inbSbeioaget* 

fe ; Optor. [fajie. 

Empale, v. a. tnbptanfe, inbfTutte, be* 
Empalement, *. SnbfTutning meb 

<Pale, Snbpobning. 
Empannel, s. <5ebf»otneS Ubnattnetfe. 
Empannel, v. a. ubnatme tit <£eb* 

fvoren. 
Empassion, v. a. vatt, bettage ©inbet. 
Empassionate, a. rart, bevaget. 
Emperil, v. a. bringe i $are. 
Emperished, a. forfatben, forfh;rr?t. 
Emperor, s. heifer. 
Emphasis, s. @ftectri)f i en talt. 
Emphatic, Emphatical , a. eftem;f* 
Empierce, v. a. giennemfHffe. [felig. 
Empire, s. Stetfetbamme, 9?ige. 
Empiric, s. Cltjaffaluer. 
Empiric, Empirical, a. erfaring** 

maéfig, ø»ct; entptriffj fom borer tilen 

SMMffafoev. Q^piaftec paa. 

Emplaster, s. «ptafht; v. a. tagge 
Emplastic, a. flabenbe, feig. 
Emplead, v. a. bejfytbe, anftage foe en 

$orbti;betfe. jlltbeibe, bejfieftige. 

Employ, v. a. anttenbe , btuge, fatte i 
Employable, a. anvenbetig, btugbat. 
Employment, s. OCn&enbelfe, JBefTief* 

tigelfe, (Smbebe, fortetning. 
Emplunge, v. a. ftytte. 
Empoison, v. a. forgifte, [btanbing. 
Empoisonment, s. $otgit>elfe, ©ift* 
Emporetic, a. font barer tit #anbeten. 
Empory, Emporium, s. £anbelftab. 
Empoverish, v. a. gtøre fattig; ub* 

piffe. [i fhmb tit. 

Empower, v. a. give $utbmagt; fatte 
Empress, s. Steiferinbe. 
Emprise, s. $oretagenbe. 
Emptier, s. Ubtammer. 
Emptily, ad. tomt, forgieveS. 
Emptiness, s. tombebj tomt Kum; 

SDitmfyeb. 
Empty, a tom, tebig ; forfangetig. 
Empty, v, a. tømme, ubtamme. Ene 

Empurple, v. a. purpurfarge. 
Empuzzle, v. a. forvirre, fatte i $or* 

tegenbeb. 
Empyreal, Empyrean, a. fom baret 

tit ben b*iefie $immet; emptytaifr". 
Empyrosis, s. atminbelig $ranb. 
Emrose, s. ^obietDe , blaa aSeiturr. 
Emry, f. Emery. 
Emulate, v. a. efterfafge, fappeS. 
Emulation, s. (Sfterf&lge'.fe , Stappen, 

Sappetttfh 
Emulative, a. efterftftgenbe, om StapS. 
Emulator, s. <Sftetf*lget, SKi&at. 
Emulge, v. a. ubmatfe. 
Emulgent, a. ubtarrenbe , ubmatfenbe. 
Emulous, a. eftetføigenbe, fappenbe, 

iméunbelig, tivattfetenbe. 
Emulsion, s. StLøtebtif, Sagebtif. 
Emundation, s. SKenfelfe, ftenéning. 
Emuscation, s. JKenéning fta Woe. 
Enable, v. a. fatte i ©tanb. 
Enact, v. a. befTntte, fotorbne ; s. 2fn* 

orbning. 
Enactive, a. anorbnet, befalet. 
Enactment, s. 2tnorbning, SBefaling. 
Enambush, v. a. beture. [©matt*. 
Enamel, v. n. emaittere; s. £maitfe; 
Enameler, s. Smaittetet. 
Enamour, v. a. giøre fortibt , fangfTe. 
Enamoured, a. foretffet, fortibt. 
Enarration, s. ftottatting. 
Enate, a. ftemforen. 
Enaunter, c. for at iff*. 
Enavigate, v. a. ot>etfeite. 
Encage, v. a. inbfTutte, fatte i 23uut. 
Encamp, v. n. teite fig, floae £eir. 
Encampment, s. £ett, fieiten, Ztitti 
Encase, v. a. inbfTutte. [OpfTaaen. 
Encave , v. a. flfiute i en #ule. 
Enceinte, s. Snbbolb; #egn, Snbbeg* 

ning. 
Enchafe, v, a. btinge i £atniff, opbibfe. 
Enchain, v. a. tagge i fianfet ; binbe. 
Enchant, v. a. f ottttjffe , tye nvive, tnb* 

tage. 
Enchanter, s. ftortrtyltet, $ro(bmanb. 
Enchantment, s. $ortti)ffelfe. 
Enchantress, s. 2rotbqt?inbe. 
Encharge, v. a. anbettoe, paatagge. Ene 

Enchase, v. a. inbfatte (i ©utb eff. 

€øt^), pn;be. 
Encircle, v. a. omgive. 
Encirclet, s. Srebé, King. 
Encloister, v. a. inbfpoerre i fttofter. 
Enclose, v. a. inDflutte, inbbfgne, out* 

give, [begning, Snbeluffe. 

Enclosure, s. inbljegnet Steb, 3nb« 
Encoiiin, v. a. tægge i en ftifte. 
Encomiast, s. lovtaler, [ftoeé. 

Encomiastic, Encomium, s. Uot>rale, 
Encompass, v, a. inbflutte; omgive : 

omfeile, opnoae. 
Encompassment, s. Omfc-ob. 
Encore, ad. nof engang. 
Encounter, s. "Wnfnlb, Xrcefning^egt* 

ning ; tilfoclbig 5Røbe. 
Encounter, v. a. ongribe , fegte met» 

tiinonben, troc'te^, mtfoe. 
Encounterer, s. 2fno,riber, OToofianber. 
Encourage, v. a. opmuntre. 
Encouragement, s. Opmuntring. 
Encourager, s. Opmuntrer. 
Eneradle, v. a. tagge i en 23ugge. 
Encrease, v. n. formere; tiltage; s. 

$ormering, Silragen. 
Encroach, v. a. & n. gitfre Snbgreb, 

onmofy? fig ; nærme fig. [f'lf e « 

Encroachment, s. 3nbgreb, Ttmnat» 
Encumber, v. a. bincre, formene, be» 

frocre, vdigr. [23tjrbe ; ©telo. 

Encumbrance, s. 23efv«r, Sorbtnoring ; 
Encyclopedia, Encyclopedy, s. 

(Snctjclovrcoi, fort 33?greb <xf alle QSiben* 
End, s. (Snbe, -Øtemeeb. [ffaber. 

End, v. a. & n. enbe, fulbenbe, gaae 

ub poo; enbeé, faae (Snbe, \)»xt op. 
Endable, a. font fan bringeé til Snbe. 
Endamage, v. a. jTobe, beffabige. 
Endamageable, a. ffabelig. 
Endamagement, s. SfaDe. 
Endanger, v. a. bringe i Jare; Potte. 
Endear, v. a. giore elfifet, fi«r. 
Endearment, s. iBurbering; S?icertig* 

be*; 8>nfce. 
Endeavour, s. SBefkoebetfe. 
Endeavour, v. n. & a. beftrcebe fig, 

forføge, foge. 
Endemial, Endemical, a. font bar Enf 137 biemnte etffrbs, tilbørenbe et bifr 5anb. 
Endenize, Endenizen, v. a. gioe 

33orgerrettigh?D. 
Endict, Endite, v. a. anftage for 

SKetten; omfatte, affatte fFrivtlig. 
Endictment, Enditenient, ». fTrifr» 

lig ftlage, anftage. 
Enditee, s. '2tntlnget, ©igter. 
Enditer, s. 'Mnflager, Sagfoget. 
Endive, s. enbirte. 
Endless, a. uencelig. 
Endlong, ad. ligetit. 
Endmost, ad. lcengfl borte; fovfeert, 

bet bagefte forfh 
Endoctrine, v. a. unberoife, «nberrette. 
Endorse, v. a. ffrive bag yaa en 25ere(, 

entoffcre. 
Endorsement, s.ltbffrift; <Snboffemenr. 
Endoss, v. a, inbgrave. [ftb r '« 

Endow, v. a. begave, iTienfe , ftifte, ub* 
Endower, s. 23*gor<er, lttfti;rer. 
Endowment, s. SBegovelfe, Waturgave. 
Endue, v. a. begave, ucrufte. 
Endurable, a. taoletig. 
Endurance, s. Jorboting; iBebvaren. 
Endurate, v. a. forboerbe. 
Endure, v. a. libe, forbrage, ubftaae. 
Endurer, s. looter, een fom lioer. 
End- wise, ad. opreifr, lige i feiret. 
Enecate, v. a. broebe. 
Enemy, s. $ienbt. ("fftertrijffefig. 

Energetic, Energetical, a. frofiig, 
Energy, s. Snergi , «raft, Storfe, $f* 

tertri)f. 
Enervate, Enerve, v. a. fvoeffe, ub* 

morve, forficele; a. fvaffet, ubmarvet. 
Enervation, s. «Svceffelfe, #orfv«ffetfe. 
Enfamish, v. a. ubtmngre. 
Enfeeble, v. a. fvæffe, giore frofteétøé. 
Eufeof, v. a. forlebne, gire i Sefjn. 
Enfeofment, s. £ebn, Jetjnébre». 
Enfetter, v. a. tagge i Scenfer. 
Enfierce, v. a. ©pirre, giore vreb. 
Enfire, v. a. ontambe, optoenbe. 
Enforce, v. a. fhjtfe ; fcrive poa ; inb« 

jTatpe, foette igiennem; bevife, tvinge, 

give efterrri;f. 
Enforcedly, ad. meb Svang. 
Enforcement, s. «Stutfe, Xvang. 138 Enf 

Enfranchise, v. a. befrie, loslabe; 

give 25orgerrM. 
Enfranchisement, s. SBefrielfe, Soés 

Cabelfe j 9taturalifation. 
Engage, v. a. & n. forpligte; pant* 

feme ; inblabe fig i; overtale; beliefs 

tige; love, forfifre, forbinbe fig til; 

bverve, ttltrcef fe ; angribe, fTaaefl. 
Engagement, s. ftorpligtelfe , £ofte; 

«Panrfccttctfe, aSefficefttgelfe; Srafning. 
Engagingly, ad. iubtageube. 
Engaol, v. a. frcttei^oengfel, inbfparre. 
Engarrison , v. a. forfyne meb en 

©arnifon; forfvare. 
Engender, v. a. & a. avle, fobe of 

fig; frembringe. ["Stonftgreb. 

Engine, s. OTafTtne; Kebffab; Sproife; 
Engineer, s. tfrigSbygmefter; 3nge* 

nieur. 
Enginery,s. tfrigébuguingéfonft; ©ft;t$. 
Engird, v. a. omgive. 
Englad, v. a. gleebe. 
Engle, s. Soulier, Soffe. 
English, a. engelj?. 
English, v. a. overfoette paa engeliT. 
Englut, v. a. opfTuge, ffolbe. 
Engore, v. a. giennembore, fetare. 
Engorge, v. a. nebfluge, fv«lge. 
Engraft, v. a. -inbpobe. [i noger. 

Engrail, v. a. ffioere ©furer ell. taffer 
Engrain, v. a. farve morf. [mang. 
Engrapple, v. n. f omme i .Eaonbges 
Engrasp, v. a. gribe, faae far. 
Engrave, v. a. ubgrave, jliffe i dobber. 
Engraver, s. ©tgnetftiffer, ftobberfHf fer. 
Engravery, s. ©teentrtjf, Kobberfiif. 
Engraving, s. dobber pif. 
Engrieve, v. a. giore $ortreb, giore 

Onbt veb. 
Engross, v. a. ffrive reent m*b flore 

SSogflaver; opfiobe 93are; trceffe til 

fig ; ttlvenbe fig; giore fulb. 
Engrosser, s. eett font opfiober 23are, 

?anbpranger; fKeenffriver. 
Enguard, v. a. bevogte, vange over. 
Engulf, v. a. ftyrte i en Sffgrunb. 
Enhance, v. a. forete ^rifen, giore 

t>t>rt, Dritte cp. [Stigen. 

Enhancement, s. ^3tifnå $orl)oielfe, Enr 

Enhancer, s. forn fortier <prtfen, bri» 
Enhappy, v. a. giore Ityffelig. [ver op. 
Enharden, v. a. give Wob, giore brtftig. 
Enigma, 's. morf tale, ©aabe. 
Enigmatical, a. morf, uforjlaaelig, 

gaatefulb. 
Enigmatize, v. a. tale i ©aaber. 
Enjoin, v. a. anbefale, inbffcerpe, paa* 

bube, paa lagge. 
Enjoinment, s. befaling, Snbffarpelfe. 
Enjoy, v. a. ni)be, fornoie fig; befibbe. 
Enjoyer, s. SScfibber. 
Enjoyment, s. Dtubelfe, 25efibbelfe. 
Enkindle, v. a. antcenbe, opflatnme. 
Enlard, v. a. fpceffe meb Jleff. 
Enlarge, v. a. & n. ubvibe, giore 

ftorre; vibtloftigen ubfore ; ubbrebefig; 

loélabe af $cengfel. p3ibtlofttgf>eb. 
Enlargement, s.ltbvibetfc ; ?otflabelfe; 
Enlighten, Enlight, v. a. oplufe, 

giore flar. 
Enlightener, s. een font optyfer, Særer. 
Enlink, v. a. fammenfm;tte, fammen* 

leenfe. [muntre, befiele. 

Enlive, Enliven, v. a. eplive, cp; 
Enlumine, v. a. oplnfe; f. Illumine. 
Enraarhle, v. a. giore til Warmor. 
Enmesh, v. a. bringe i ©årtiet, be* 
Enmity, a. ftienbjTab. [fnajre. 

Ennew, v. a. form;e. 
Ennohle, v. a. forcsMe, giore «bel; 

obie. [i 2toelfinnben. 

Ennoblement, s. (JoroeDling, Opboielfe 
Enodation, s. en S?nube£ eH, 5>anffe« 

lii\l)fb^ Oploéning. 
Enormity, s. D?«bfombeb, ©ru ; lire* 

gelin.ojsfigbeb; Ubaab. [orbeiittig. 

Enormous, a. ubtyre, græffelig, over» 
Enough, Enow, ad. nof. 
Enounce, v. a. forhmbe. ['ttntaf. 

Eno\r, pl. (af enough) ttlfftaffelig 
Emjuire, v. a. fporge efter, efterforffe, 

uucerfoge. [rreb. 

Enrage, v. a. fcrbittre, opbibfe, giore 
Enragedly, ad. forbtttret, t Ikebe. 
Enrange, v. a. flilfe i Orben, orene. 
Enrank, v. a. fliKc t Orben, i Water. 
En rapt, v. a. benruffe. 
Enmpiure, v. a. l>enrt;ffe. Enr 

Enravish, v. a. fjetm;ffe. 
Enravishment, s. £enrt)ffetfe. 
Enregister, v. a. itfoffu t SXegifter. 
Enrich, v. a. berige, giøre riig. 
Enrichment, s. 25erigetfe. 
Enridge, v. a. giøre furet. 
Enring, v. a. ontfnoe, omfamne. 
Enripen, v. a. giøre moben. 
Enrobe, v. a. ftcebe, paaflabe. 
Enrol, v. a. inbffnse i OiuUta, enrottes 

re -, inbsifle. 
Enroot, v. a. inbptante, f oefre meb£Keb. 
Enround, v. a. omgise, omringe. 
Ensample, s. OXobet, Qfffttifiet, $jc«tiu 

pet; v. a. opfUCTe fom Srempel; oplyfe 

veb S.rempef. 
Ensanguine, v. a. befmitte meb 23leb. 
Enschedule, v. a. opffrise, ffrise pan 

en Sebbel. 
Ensconce, v. a. forfTanbfe, fiffre. 
Enseal, v. a. m;ffe Segl paa. [£atf). 
Enseam, v. a. inbfomme; f ulte (en 
Ensear, v. a. broenbe meb et bebt 3ern. 
Enshield, v. a. beboeffe, bejTierme. 
Enshrine , v. a. inbfTutte i et Sfrin, 

ffrinlægge. 
Ensign, s. $ane, Stanbart; ftelbttegn; 

$cenbrif ; v. a. betegne. [i Slaveri. 
Enslave, v. a. giøre til Stetse, bringe 
Enslavement, s. Slaseri. 
Ensnare, v. a. befneere. 
Ensober, v. a. giøre ctbtu. 
Enstyle, v. a. benoesne. 
Ensue, v. a. & n. forfølge, efterftffge; 

feige paa, forfølge. 
Ensurance, s. Qiffef urance ; Siffertyeb ; 
Ensure, v. a. fiffre, affurere. 
Ensweep, v. a. fli>t>e igiennem, fare 

hen oser. [fiiras i (IBtjgningéfonff). 
Entablature, Entablement, s. 2tr* 
Entail, r. a. & n. cprette et ^ibeicom* 

mii; tefratnentere, nebarse; inbgrase, 

fPirere inb i. 
Entangle, v. a. inbsifte, forturte. 
Entender, v. a. beljanble meb ©ebljeb, 

beiTi;tte. 
Enter, v. n. & a. tnbttcebe , begtmbe ; 

entre; gaae inb, foretoge, inbtobe fig: 

føre inb. Ent 139 

Enter, v. a. begrase. 
Enterchange, v. a. omserfe. 
Entering, s. Snbgang. 
Enterlace, v. a. fTtmge i binanben. 
Enterparlance, s. Samtale. 
Enterprise, s. #otetagenbe ; £>rifiigbeb. 
Enterprise, v. a. foretoge fig, paatage 

fig. [trattere, nære. 

Entertain, v. a. unberbolbe, forneie, 
Entertainer, s. ten fem unberljolber, 

bescerter, 33«rt k. 
Entertainment, s. Ituberbolbning ; 

ftornøtelfe ; 23escertning. 
Enthril, v. a. giennemtrosnge. 
Enthrone, v. a. fcette paa ^b^onen. 
Enthusiasm, s. ^egeifrring , Sntfju* 
Enthusiast, s. Sscermer. [fiasme. 
Enthusiastical, a. entbufiafhjf', frcers 

mertfF, inbfpireret. 
Entice, v. a. loffe, rittoffe, befneere. 
Enticement, s. Siffoffelfe, £offemab. 
Enticer, s. jorfører. 
Enticingly, ad. forføriff, toffenbe. 
Entire, ad. ganjfe, fulbfommen, fulb, 

beet. [bigt. 

Entirely, ad. ganffe, futbt, futbfræn* 
Entireness, s. Oprigtigbeb. 
Entitle, v. a. gise entitet; berettige, 

gise "Mb fom fr til. 
Entitrulation, s. titel, ^aaffrift. 
Entity, s. noget 23irfefigt, 93æfen. 
Entoil, v. a. befneere, bringe i ©arn r 

forvirre. 
Entomb, v. a. begtase, jorbe. 
Entombment, s. SSegraselfe. 
Entrail, v. a. inbscese. 
Entrails, s. pl. Snbsotbe. 
Entrance, s. Snbgang , Snbtrcebetfe, 

Snbteg : «Beg^nbelfe. 
Entrance, v. a. fatte i #enrt)ffeffe. 
Entrap, v. a. bilbe, fange , loffe i ©ar* 
Entreague, v. a. forsifle. [net. 

Entreat, v. a. bebe inbfjoenbigt, an* 

botbe om ; beljanbte. 
Entreatable, a. fom labtt fig bebe. 
Entreaty, s. inbfteenbig 23*n , Segie* 
Entrement, s. Oflelfemret. [ring. 

Entrench, v. a. giøre Snbfnit 
Entrust, v. a. anbetroe. 140 Ent 

Entry, s. Snbgang; $orfhte; Snbtog; 

Snoffrivming, ^protofoffering. 
Entwine, Entwist, v. a. vtnbe om, 

omvifle. [ubloegge, opltyfe, ubtolfe. 

Enucleate, v. a. toge ftirrnen ub; 
Enucleation, s. $orflaring, Ubloegning. 
Enumerate, v. a, forrceffe, opregne. 
Enumeration, s. Optætling, $ort«U 

ling, Opregnelfe. [ubtrt;ffelig. 

Enunciate, v. a. erfloere, fige beftemt, 
Enunciation, s. Ubtalen, ©rflæring. 
Enunciative, a. forflarenbe, ubtnjffe* 

tig. [til noget. 

Enure, v. a. vomne, tilvanne; Ijærbe 
Envelop, v. a. inbvifle, inbfvøbe. 
Envelope, s. OmiTag,£>«ffe, CSonvofut. 
Envenom, v. a. forgifte. 
Enviable, a. ini$unbelfe黫rbtg. 
Envier, s. OJMunber. 
Envious, a. mitfunbelig, lntégunfHg. 
Environ, v. a. omgive, omringe. 
Environs, s, pl. Omegn. 
Envoy, s. DJeficent, tøefanbt. 
Envy, s. Wiéunbelfe, 2(oinb. 
Envy, v. a. miéunbe. 
En w heel, v. a. omgive. 
Enwiden, v. a. ubvibe. [vifle. 

Enwrap, v. a. inbfvøbe , inbpaffe, inb* 
Ephemeral, Ephemeric, a. epljeme* 

riff, f om vater een ©og. 
Ephemeris, s. (aftronomiflf) 2>agbog. 
Epic, a. epiff, IjeroifF, beltenméfig. 
Epicurize, v. n. (eve vettyflig, uppig. 
Epidemic, Epidemical, a. fmttfom, 

epibemiff. 
Epigram, s. fort iKitm, fcptgrom. 
Epilepsy, *. ben folbenbe ©yge, <Spi- 

lepfie. [®i;ge. 

Epileptic, a. font b« ben falbenbe 
Epilogue, s. Slutningdtale; epilog. 
Epiphany, s. Jpettig 2re 5?onger$ Sag. 
Episcopacy, s. bifFoppelig Sirfefor* 

fatning; biffoppelig Sl5«rbigl)eb. 
Episcopal, a. biffoppelig. 
Episcoparian, s. Silbanget of ben 

biffoppelige ftirfe. 
Episcopate, s. a3ifpebømme. 
Episcopy, s. Unberfegelfe. [(Spifobe. 
Episode, s. feerffilt $ort«ffing i et £>igt, Equ 

Epispastic, a. & s. traffenbe Oflibbel, 
Epistle, s. £rev, (Spiflel. [i tfirfen. 
Epistler, s. een forn forelafer <£piflel?n 
Epistolar, Epistolary, a. forn ljorer 

til 23reve. 
Epitaph, s. iSravffriff. [feng. 

Epithalamium, s. 9?rube\>er$ ; 23rube* 
Epithet, s. Spitbeten, 33iorb. 
Epitome, s. fort SJegreb, llbtog. 
Epitomize, v. a. bringe i Hbtog, fant» 

menbrage. 
Epoch, Epocha, s. Qrpofe, TibSoffntt, 

Sifc, naar en Xibéregning begunber. 
Epode, a. Slutning af en Obe. 
Epopee, a. &eltebigt, epopee. 
Epulation, s. Sraftement. 
Equability, s. Stgheb, (fenSformtgljeb. 
Equable, a. fig felv lig, eentfformig. 
Equal, a. lige ; bugtig ; paffenbe, for* 

bolbémæåfig; eensfonnig ; ligrguloig; 

voren; billig, upartiff; s. Sigenianb, 

Sevnalbrenbe. [giengielbe. 

Equal, v. a. & n. giore lige, fvare til, 
Equality, s. tigljeb, (SnSformigbeb. 
Equalize, v. a. giore lig, tomme lig, 

giore een bet efter. 
Equally, ad. i lige <35rab, ligefom ic. 
Equanimity, s. <Sinbtfrolig!)?b , Sil* 

freOtfheO. [nebffagen. 

Equanimous, a. rolig, tilfred, iffe 
Equation, s. 22qvation; Signing. 
Equator, s. SCgvotor; Sinien. 
Equery, Equerry, s. etalbmefter. 
Equestrian, a. ribenbe, ribberlig; til 

JOefr ; s. Kibber. 
Equidistance, s. lige {froftonb. 
Equidistant, a. forn er i lige ftrofranb. 
Equiformity, s. Sen^formigljeb. 
Equilateral, a. font bar lige flore <St* 

ber, lia.efifcft. 
Equilibrate, v. a. fatte i £igev«gt. 
Equilibrium, s. Jigevagt. 
Equinecessary, a. lige nøbvenbig. 
Equinox, s. Sevnbøgn. 
Equinoctial, a. font bører til Sevnbøgn. 
Equip, v. a. ubftyre, ubruke, ubrebe. 
Equipage, s. Uuruflning; Weifefølge; 

Sqvipage ; ^ragt. 
Equipment, s. Ubruflning. L Equ 

Equipoise, s. Stgevoegt. [Itge imob. 
Equipoise, v. n. boloe Sigescegt, tteie 
Equipollent, a. ligegielbenbe. 
Equiponderance , Equiponderan- 

cy, s. i'tgevcegt, famine $i;ngbe. 
Equiponderant, a. lige ttmg. 
Equiponderate, v. a. veie ligefao» 

meget font :c. 
Equiponderous, a. lige tung. 
Equitable, a. biHtg,oprigtig,retfarbig, 

upartiir. 
Equitation, s. (KibefonfJ, 0?ibning. 
Equity, s. aSilftgfyeb. 
Equivalence, s. lige 23«rbi. [benbe. 
Equivalent, a. of lige 93«rbi, ligegiel* 
Equivocal, a. toetybig, uvi$. 
Equivocate, v. n. tale tt?etybigen. 
Equivocation, s. Svetybigbeb, tveti;* 

bigr Otfc, Ubtryf. 
Equivoque, s. tvetybigfyeb. 
Era, s. Sibéregning. [glanbS. 

Eradiance, s. ©traalefafr, ©traale* 
Eradicate, v. a. opryffe meb 9?ob, ub* 
Eradication, s. Ubrybbetfe. [rybbe. 
Eradicative, s. Kabicalmibbel. 
Erase, v. a. ubfrabfe, ubflette, forflyrre. 
Erasement, s. UbfTrabning, Ubftrygen. 
Ere, ad. førenb. [tet; munter. 

Erect, a. oprettet, lige i 93eiret; beljier» 
Erect, v.a. &n. oprette ; fare i feiret; 

opbygge ; opljtfie ; reife fig. 
Erection, s. jOpretflning; Oprettelfe, 

Opmuntring. 
Erelong, ad. om en fort Zit>. 
Eremigate, v. a. o^erfeile. 
Eremitage, s. (Sremitage. 
Eremite,' s. eneboer, (Sremit. 
Eremitical, a. fom barer til en (Jremit. 
Ereption, s. SBprtrittelfe. 
Erewhile, ad. for fort "lib flben, forben. 
Ergotism, s. <Pebanterte ; unyttig Sfo» 

Ermine, Ermelin, s. #ermelin. 
Ermined, a. flæbt i hermelin. 
Erne, s. Jpytte. 
Erode, v. a. gnove. 
Erogate, v. a. ubbele. 
Erogation, s. llbbeling. 
Erosion, s. 6*nbergna\ming. Esp 141 

Err, v. n. face pile, ferte, forfeile, tage 
Errableness, s. $eilbar[)eb. [feil. 

Errand, s. SSrenbe. [sanbrenbe, (let. 
Errant, a. vtlbfarenbe, omt-anfenbe, 
Errantry, s. Omvanfen, 0?tbt>ervan« 
Errata, s. pi. Xryffeil. [Dung. 

Erratic, a. omflreifenbe. 
Erre, s. 33ei; JDi;r« Spor. [fatff. 

Erroneous, a. omjkffenbe, inlbfarenbe, 
Error, Errour, s. $eiltagelfe; 93ilb* 

farelfe; $eil; uorbentlig £ab. 
Ers, s. £cfiemffe (bitter vetch). 
Erst, ad. i 33egynbelfen; forben; til nu. 
Erubescence, Erubescency, s. 0C*b* 

men, «Sfamfulbbeb. 
Erubescent, a. røbmenbe. 
Eruct, Eructate, v. n. rcebe, fafk op 

of OJJavcn, fpye ub. 
Eructation, s. 9? «ben; Itbbrub. 
Erudite, a. bogloerb, oplart. 
Erudition, s. Soerbom. 
Eruginous, a, fobberagtig. 
Eruncation, s. Itblugning. 
Eruption, s. Itbbrub. 
Eruptive, a. frembrybenbe. 
Escalade, s. 3Jiureneé SSefHgelfe tteb 

StormfHger, ©tormleb. [Itbflugt. 

Escape, s. Ilnbpugt, $lugt; Sjnbfalb; 
Escape, v. n. & a. unbflye; unblebe, 

rømme, unbmge, unbgaae. 
Eschalot, s. <Sd)alotte (fmaa £ag). 
Eschar, s. tfr. 
Escheat, s. biemfalbet ©obé. 
Eschew, v. a. unbgaae, ffye. 
Escort, s. (Sfcorte, ©eleibe tilSifferbeb. 
Escort, v. a. efFortere, geleibe. 
Escot, v.a. betale een* JRegning , un« 

berl)0l&e, [)olbe. 
Escout, s. £ytter, Surer. 
Esculent, a. gobt at fpife.' 
Escutcheon, s. €fiolb, 25aaben. 
Espalier, s. «Spalier, 2r«er fom plan* 

teé op til en 'Xftuur. 
Esparcet, s. #eftel)Ot>, #o\?Mab. 
Especial, a. foerbeleS, fortrinlig, be- 

fynbertig. 
Especially, ad. i ^efynberligbeb, if«r. 
Esperance, s. $aab. 
Espial, s. ©peiber, ©pion. 142 Esp 

Espier, s. Spion; f. Spy. 
Espousals, s. pi. {^otloselfe. 
Espouse, v. a. ttoloue-, forlove fig 

ih?£ ; ant age fig en «Sag. 
Espouser, s. Jorfvater. 
Espy, v. a. ubfpeibe, blitte ttaer, opbage. 
Esquire, s. !Baabenbrager ; llbelémanb. 
Essart, v. a. ttbrybbe, oprt^bbe. 
Essay, a. sycrfsg, <pr*>»e. 
Essay, v. a. forføge, røø«f. 
Essence, s. 93cefen, Sftatur, '2Crt; *eU 

tugrenbe «Sffenté. [furnere. 

Essence, v. a. giøre v>etfugtenbe , pat* 
Essential, a. vcefenrlig, rigtig ; s. 33ce= 

fen, ber 3>«femlige. 
Essoin, s. Unbffulbning , forbi man 

iffe liar mobt foe SKetten; Unbffulbning. 
Establish, v. a. opretre, fororbne, inb* 

rene, faftf«rre, beftemme, ftabfoefte. 
Establishment, s. ftaftfceuelfe, Snbr 

føtclfe; 2lnorbning; f aft 8«be. 
Estate, s. Silftanb; ijormue, Sn&foni* 

fter; Stanb, JKang; ©ob$ ; v. a. ub* 
Esteem, a. 'Ztgtelfe, .ftøtagrelfe. [fh)te. 
Esteem, v. a. fFatfe Ij.oit, agte l)øu ; 

bolbe for, formene. 
Estimable, a. ogtveerbig. 
Estimate, s. 33«rbi, ^Priiie ; 93urbering. 
Estimate , v. a. mtrbere , beftemme 

^rifen. 
Estimation, s. «Burbering, beregning. 
Estimator, a. 93urberer. 
Estival, a. fommerltg. [ren. 

Estivation, a. Opholbfteb om Somme* 
Estrange, v. a. giøre affpænftig, fra* 

venbe, gtøre fremmeb for; forbolbe. 
Estrangement, a. frrauenbelfe, 23orr* 

ttenben, 'llffpanbigheb. 
Estreat, a. rønfr, Sopi. 
Estrepement, a. ftorvoerrelfe. 
Estrich, Estridge, a. Strubtffugl. 
Estuance, a. £ebe. 
Estuary, a. TOunbing, $(obarnt. 
Estuate, v. n. fege, fi;t>e. 
Estuation, s. Sogning, 23rufen. 
Esurient, a. fulten. 
Esurine, a. oebenbe, bibenbe. [ber. 

Etch, v. a. cebfe, ubgrave, friffe i Slobr 
Eternal, Eterne, a. et»ig. Eve 

Eternalize, Eternize, v. a. forefcige. 
Eternity, s. Srigbeb. 
Ether, a. 2£n>r, £ufr. [mclj?. 

Etherial, a. af 2£tber, atberiff, Ijim* 
Ethical, a. etbuT; I^renbe til Sabelce* 

ren, moral!?. 
Ethics, s, pi. Soebelceren. 
Ethiopian, a. SStbiopier. 
Ethnic, a. & a. bebenff ; Jpebning. 
Ethology, s. Scebelceren. 
Ettle, v. 11. ubinbe, forføge. 
Etwee-case, a. £tni. [Oprinbelfe. 
Etymologize, v. a. ubfor|Te Orbeneé 
Eucharist, a. laffigeife; ben beCicje 
Eulogy, s. £o?tale. [Olabr-ere. 

Eunuch, s. ©ilbing, Saftrat. 
Euphony, s. behagelig St>b; 33ellt;b. 
Euphrasy, s. Sientrøft (glante). 
European, a. & a. Suropceer, europcuijT. 
Evacuate, v. a. ubrømme, give fra fig, 

o^ergiiv, rømme etSreb; giøre ugulbig, 

op: IBS*. 
Evacuation, a. llbtømmelfe, Opbcsvelfe. 
Evade, v. a. & n. unbgaae , frije, unb* 

femme, tfbbc fig. 
Evagation, s. Oinv-anbring, llbfr-oerelf?. 
Evaluations, a. pi. San, 23urbering. 
Evanescence, a. A-orfvinben. 
Evanescent, a. ferfvinbenbe. 
Evangelical, a. erangelnT. 
Evangelist, a. (Sr-angeiift. 
Evangely, s. evangelium. 
Evanid, a. fovfvinbenbe, fvag. 
Evaporate, v. a. ubbunfte, borfbuufk, 

ubbampe. [bunftning. 

Evaporation, s. 23orrbttnftning, lib* 
Evasion, s. llbflugr, froreoenbing, Hubs 

lom ft, hemmelig Jytugr. [bragelig. 

Evasive, a. fom foger llbflugter, be* 
Eve, a. 2lften, £eaig*'2lfren. 
Even, a. & ad. lige, jevnt, rolig: juft 
Even, s. Ilfien. [nu; enbog. 

Even, v. a.&n. giøre lige, jerme, fTøife ; 

afgiøre, flutre; fomme overeené. 
Evening, a. 2(ften. 
Evenly, ad. lige; upartifF. [tøfc. 

Evenness, a. Sigbeb, Ser-nljeb, Uportiff s 
Event, s. Ubfalb, jp«nbelfe,iBegh>enl)eb. 
Eventful, a. rig paa 93egiv>enbe6et # Eve 

m«tfv«vbig. [\&Q*, ubfotfTe. 

Eventilate, v. a. ffgte, btøfre ; unbet* 
Eventilation, s. Svingen, Støffen; 

Hnbetføgelfe. [big. 

Eventual, a. eventuel, f ølgenbe , tilfoeU 
Ever, ad. alrib, ftebfe ; nogenfinbt. 
Everlasting, a. ftebfevatenbe, ct>ig. 
Evermore, a. cvig, nben ©nbe. 
Eversion, s. 9tebtivelfe, ^orfryttelfe, 

Stultfaflelfe. 
Evert, v. a. omfhjtre, fulbfafre. 
Every, a. enljvet, f>vet. 
Every-where, ad. ovetalt, aHevegne. 
Evesdropper, s. Surret, Sutet. 
Evestigate, v. a. cpføge, oplebe. 
Evestigation, s. Dp|'øgning,Opfpottng. 
Evict, v. a. ovetbevife, bevife ; ubbtive 

of en Sienbom. 
Eviction, s. Overbevisning, SSevtié; 

llbbrivelfe af en ©ienbom. 
Evidence, s. $Karl>eD,tt)beligf)eb,$ien* 

fimligheb ; 'Bibneebtyrb, 93ibne ; v. a. be* 

rife. 
Evident, a. ttybelig, øienfrmlig, flar. 
Evidential, a. bevifenbe. 
Evidentness, s. ©ienfunligbeb. 
Evil, a. onb; betOnbe; OnbfTab ; ©fen* 

tigbeD: Sunt 1 . [fc«ber. 

Evil-doer, s. een fom giøt onbt , OJiiés 
Evil-favoured, a. nteb et grimt "Hm 

figr, grim ; uli)ffelig. 
Evilly, ad. of On&iTnfc. 
Evil-minded, a. ilbefinber. 
Evilness, s. OnbiTab. 
Evince, v. a. vi)t njbeligen, gobrgiøte. 
Evincible, a. bevislig. 
Evirate, v. a. gilfce, cafhrete. 
Eviration, s. OJianbbommené SBeragel* 

f* ! Svaffelfe. 
Eviscerate, v. a. toge Snbvolbene ub. 
Evitaljle, a. unbgaaeltg. 
Evil ate, v. a. unt-grtae, fh;e. 
Evitation, s. Unbgaaelfe. 
Evite, v. a. unbgaae; f. Avoid. 
Evocate, v. a. fotbe ub, falbe frent. 
Evocation, s. Ubfalbelfe ; #otl)inbting ; 

Idmtetd SBvfvocrgetfe. 
Evolation, s. Ubflugt. 
Evolution, s. Ufcvifltng; Qfabningj Exa 143 

©volution, Wanøvte. 
Evolve, v. a. & n. ubvifle, opfolbe, 

aabne; (lane op , opføge i en 3?og: ub* 

lebe, forflate ; ubvifle fig. 
Evomition, s. Opfafming. 
Evulsion, s. Opr^fning, Ubplufning. 
Ewe, s. £aar. 

Ewe, v. u. faae Sam, lamme. 
Ewer, s. Sanbfanbe, 33anbfab. 
Ewry, s. Iaffelb«ffer*©mbebe ; Saffel* 
Exacerbate, v. a. fotbirtte. [fcoeffer. 
Exacerbation, s. ftotvoetrelfe. 
Exacervation, s. Opbtjngning. 
Exact, a. note, nøiogrig, rigrig, ter. 
Exact, V. a. fotbte for meget, afpteffe, 

brannfarte, nbfue. 
Exaction, s. Ubpteéning, baatb ©fat, 

Utftiflfe, 3?ranbi?at. 
Exactitude, Exactness, s. "jftøiagrig* 

beb , ^nnfrligbeb. 
Exactor, s. Ubfuget. 
Exacuate, v. a. (Tcetpe. 
Exaggerate, v. a. giøte frørre, ub* 

troette en Sag, overbrive. 
Exaggeration, s. Opto;ngelfe, £or* 

frorr<lfe, Overbrivelfe. 
Exaggeratory, a. overbteven. 
Exagitate, v. a. oprøre, feme i Se* 

vcegelfe; plage. 
Exagitation, s. 9\t)ftelfe; <piage. 
Exalt, v. a. opljøte , ptife, giote mobig, 

gleebe 
Exaltation, s. Opbøieffe, Opløfrelfe. 
Examen, s. ©råmen, motbør. 
Examination, s. Unberføgelfe, $orbøt. 
Examinator, s. ©raminaior , een font 

boltet $or()ør. [b*>t, overveie, prøve. 
Examine, v. a. unbetføge, botbe $ot* 
Examiner, s. ttnberføger, een font 

bolbet ftorbøt. 
Example, s. ©rempel, Wnnfter. 
Exanimate, v. a. btcebe, afftocle, af* 

fftixtfe. 
Exanimate, a. livløst, tøb; nebjTagcn. 
Examination, s. S>tab; 2Cffi«leu; 

SyorjTrcwffelfe. 
Exanimous, a. afficulet, bob. 
Exantlate, v. a. ubttceffe, ubfue, ub* 

rømme, ubmatte j ubøfe. 144 Exa 

Exasperate, v. a. forbittre, opljibfe tit 
Exasperation, s. $orbirtre Ife. [Btebe. 
Exarticulation, s. $orvribning. 
Exauctorate, v. a. aftaffe, afjfebige. 
Exauctoration, s. 2(f)Tebigelfe, %f* 

rafning. [bafltg 33rebe, .ftibfigljeb, $>ab. 
Excandescence , Excandescency, 
Excarnate, v. a. &n. berttage SSt&bet; 

blive «nager. 
Excavate, v. a. ubbule. 
Excavation, s. llbbuulning, #ul. 
Excavator, s. ©raver. 
Excave, v. a. ubbule. 
Excecate, v. a. gt>re blinb, forblinbe. 
Excecation, s. 33l«nbelfe, (Jorblinbelfe. 
Exceed, v. a. & n, overgaae, overjTri* 

be; gaae fot vibt; l>ave Overvagt. 
Exceeding, a. & ad. meget ftor, i bøt 

©cob. [orbentlig. 

Exceedingly, ad. overmaabe, over* 
Excel, v. a. & n. overgaae ; vcere for» 

tteffelig, fretnfrinne, erceffere. 
Excellence, Excellency, s. 9)ppet« 

Itgbeb, $ortreffeligbeb ; «Srceffenj. [lig. 
Excellent, a. npperltg, fortreffelig, ber* 
Except, Excepting, prp. unbtagen. 
Except, v. a. & n. unbtage, forbcfyol* 

be, giovc Snbvenbing imob. 
Exception, s. Unbtagelfe , $orbebolb* 

ning, itbflugt. [bablevcerbig. 

Exceptionable, a. jiribig, omtviflelig ; 
Exceptious, a. let at ftøbe for Jpove* 

bet, vanffelig. 
Exceptive, a. unbtagenbe. [ntinbelig. 
Exceptless, a. uben Unbtagelfe, aU 
Exceptor, s. een font gt>t Snbvenbin* 

ger, en Opponent. 
Excern, v. a. ubpreffe. [cerpere. 

Excerp, v. a. ubbrage, ubjfrive; er* 
Excerption, s.ltbbragning, Srcerperen. 
Excess, s. Ub(?eielfe, Ubfvavelfe, Over* 

flob, 9)berUgi)eb, 
Excessive, a. overftebig, overotbentlig, 

umaabelig, ubfvavenbe. 
Exchange, s. 93i;tte, 93erel; §our$; 

S6i>ci« ; 23erelbanfe; ©fabeétoébolbelfe. 
Exchange, v. a. bytte, tuffe, verle, give 

og rage. 
Exchangeable, a, font fan bi;tte$. Exc 

Exchanger, s. 03 eye ler er, 33anferer. 
Exchequer, s. iKentefammer, ©fat* 

fammer. 
Excisable, a. font (fal accife*. 
Excise, s. Recife, 2(fgift af 33arer. 
Excise, v. a. paaloegge Recife. 
Excise-man, s. tfecifebetient. 
Excise-office, s. 2fccife*£ontoit. 
Excision, s. llbriibbelfe, Jotflyrrelfe. 
Excitability, s. ^pitreligljeb. 
Excitable, a. pirrelig. 
Excitant, a. pirrenbe. [Opmuntring. 
Excitation, s. Opsoeffelfe, iilfftmbelfe, 
Excite, v. a. opvaffe, tilfhmbe, op* 

numtre, «nfrifte. [grunb. 

Excitement, ». Siljftmbelfe , SBevcsg* 
Exclaim, v. n. ubtaabe, ubbrybe i 

0?aab; ivre imob} s. Ufcraab. 
Exclaimer, s. Ubraober, ©fciger, 

© f raa ler. 
Exclamation, s. Itbtaab, ©frig. 
Exclamatory, a. ubraabenbe. 
Exclude, v. a. ubeluffe, binbre. 
Exclusion, s. Ubeluffelfe, Jpinbting, 

ftorfafrelfc. 
Exclusive, a. ubeluffenbe, unbtagenbe. 
Excogitate, v. a. optcsnfe, ubftnbe, 

ubgrunbe. [belfe, Hbgrmiben. 

Excogitation, s. Optcenfrting, Ubpn* 
Excommune, v. a. ubeluffe. [lufr. 
Excommunicate, a. fat i93anb, banb* 
Excommunicate, v. a. ubeluffe fra 

ben cfyrifrelige OTenigfyeb, banbfante. 
Excommunication, s. £irfen$ 33anb, 

23anbf«ttelfe. 
Excoriate, v. a. trceffe £uben of, flaat. 
Excoriation, s. .fcuben* Itfrraffelfe, 

ft-laaning. [ning. 

Excortication , s. 93arfené "Mfffrab* 
Excreate, v. a. ubbarfe, ubbofre. 
Excrement, s. IWennejf effarn , ©farn, 

©rcrement. [fom <£rcrement, ©farn. 
Excremental, a. rjvab ber uttømme* 
Excrementitious, a. fom borer til 

©farn. [op. 

Excrementize, v. n. ubtomtue, fajre 
Excrescence, Excrescency, s. lit» 

vært, 33ort :c. 
Excrescent, a. ubporenbe. Exe 

Excrete, v. a. ubtø-mnte, affonbte. 
Excretion, s. «Sfarneté Ubfofielfe, 2ff* 

føretfe, 'tfffonbring ; Sforn. 
Excretive, a. afferent?. 
Excruciate, v. a. vine, ntattte. 
Excruciation, s. tyim, Ci\>al. 
Excubation, s. 33angen be(e fatten. 
Exculpable, a. unbjTptbelig. 
Exculpate, v. a. unbjTt;lbe, frtfienbe 

fra S&røfrf. [funbetfe. 

Exculpation, s. ltnbfh;tbning , %x'u 
Exculpatory, a. retfærbiggiøtenbe. 
Excursion, s. ItbfTeielfe, 2fft?igeife; 

93anbring, !K«tfe. 
Excursive, a. omflreifenbe. 
Excusable, a» unbjfytbeug. 
Excusation, s. Itnblfylbning. 
Excusatory, a. unbfh;lbenbe. 
. Excuse, s. UnbfTijtbmng, [titgipe. 

Excuse, v. a. unbffr)tt>e, retfcerbiggiøre, 
Excuseless, a. ntilgipelig. 
Excuser, s. UnbfTnlbet. 
Excuss, v. a. borttage, lagge 23efTag 

paa, e.renvn-e. 
Excussion, s. ©obfeté 23orttagelfe, £re* 

cutton; &ranbj?ning, Unbetføgelfe. 
Execrable, a. forbanbet, affTi;clig, fot* 

liabf. [for, ønffe onbt oper. 

Execrate, v. a. fotbanbe; Ijape SffjTue 
Execration, s. ftorbanbe Ife, onbt>0nfFe. 
Execute, v. a. nbføre, ttbrefte, forrette, 

eftetfomme, fulbbytbe ; Ijenrette, ub* 

pante, ereqme. 
Execution, s. Ubførelfe, $uftbt;tbelfe; 

aSiffntng ; #enrettelfe ; Sbefaggetfe, 9ie* 

berlag. [retter. 

Executioner, Executer, s. «Sfarp* 
Executive, a. erecuttP, ubførenbe, futb* 

førente. [fulbbtjrber et Seftantent. 

Executor, s. een font ubføter, forn 
Executory, a. font fan fu(bbt;rbe$. 
Exegetical, a. eregetiff, forfiatenbe. 
Exemplar, s. Wpnfkt, (Jrempel. 
Exemplarily, a.ejcempforiff, uflraffetig. 
Exemplariness , Exeinplarity , s. 

erentplatijf $or()o(b ell. 23effaffenl)eb; 

tljltaffeligbeb. 
Exemplary, a. eremprariff, ufkaffeiig. 
Exemplification, s. Opening peb 
Engl. - dan. Diet. Exi 145 

Srempfet; Wrtft, Sopt. 
Exemplifier, s. een font følget anbereS 

(Srempef, fom beraaber fig paa Sremplet. 
Exemplify, v. a. btvtft meb ©rempfer. 
Exempt, a. fii, frttaget, fom fan tinb* 

tegeé fra. [ffaane. 

Exempt, v. a. nnbtage, fritage, for* 
Exemptible, a. fritagen. 
Exemption, s. llnbtagelfe, 23efrtetfe, 

Exenterate, v. a. tage Snbtfotbene ub. 
Exequies, s. pi. iHgbegangelfe. 
Exercent, a. ubøøenbe, fom praftiferer 

en SenfJ. 
Exercisable, a. font fan ubøpeg. 
Exercise, s. £>pelfe, £egentéøyelfe, SBe* 

f ccgelfe 5 Stitf, Itbøpelfe. 
Exercise, v. a. & n. øve, btive, for* 

rette; øoe fig; nbøpe. [ubøpet, briber. 
Exerciser, s. een fornøyet, itnbetretter, 
Exercitation, s. #pe(fe. 
Exert, v. a. Ptfe, fabe fee, lagge fot 

Sagen; anfftangé. [^rafttjttrtng. 

Exertion, s. 2fnj}range(fe, 23irffomf)eb, 
Exestuation, s. Opfogen, »olbfom£ebe. 
Exhalation, s. ttbbunjlntng , S3ett* 

biinjtning, ©amp. [bunfh. 

Exhale, v. a. ubbunffe, ubbampe, bort* 
Exhaust, v. a. ubtømme, ubøfe, af« 

frafte, itbmatte. 
Exhaustion, s. Itbtømmelfe. 
Exhaustless, a. uubtømmettg. 
Exheredate, v. a. giøre amløg. 
Exheredation, 3. 2CrpeIø3giørelfe, 
Exhibit, v. a. frempife, fremfiifle, labe 

fee, lagge for £>agen. 
Exhibition, s. Jreutfliffelfe, ttbfiiffing, 

$rempii£tung; etipenbittm, betaling, 

25e[ønning. 
Exhilaration, s. Opinuntring. 
Exhilarate, v- a. fornøie, giøre luftig. 
Exhort, v. a. formane, opntuntre, tiU 

jTunbe. [tring. 

Exhortation, s. formaning, Opmnn* 
Exliortative, Exhortatory, a. for* 

manenbe, opmuntrenbe. 
Exiccate, v. a. ubtørre. 
Exiccation, s. Ubtørttng. 
Exigence, Exigency, s. #ornøben- 146 Exi 

l)c6, ØUbtøtft; tfnibe; Omftønbigbeber 

fom frceve. 
Exigent, s. Sftøbéfalb ; Sorlegenljeb ; en 

2-Cnflageté offentlige Snbfalbelfej 91*6* 

mibbet; <5nbe. 
Exiguity, s. fiibenbeb, fRingbeb. 
Exiguous, a. liben, tinge, ubet^belig. 
Exile, a. tanb, flein, fpoeb. 
Exile, s. Sanfcftygtig ; Sanbflngttgbeb. 
Exile, v. a. jage i Sanbjtygtigbeb, for* 

n\e Sanbet. 
Exilement, s. Sanbftygtigbeb. [beb. 
Exilition, Exility, s.tuncbeb, Kleins 
Eximious, a. berlig, fortroeffelig. 
Exinanition, s. ftornebrelfe. [ftaat. 
Exist, v.n. «ære til, f)ave et 93«fen, be* 
Existence, s. Xilvarelfe, 93«fen. 
Existent, a. fom er til, ttlvcerenbe. 
Existimation, s. Wening, Ofgtelfe. 
Exit, s. Ubgong ; tffgang ; 2(fffeeb; Tub. 
Exitial, Éxitious, a. ffobelig, bfbeltg. 
Exolet, a. forcelbet. 
Exolve, v. a. betale. 
Exonerate, v. a. tåge SBurben af, lette, 

fraloegge en SBe(Ti;lfcntng. 
Exoneration, s. Settelfe, Itbfcfrmmelfe. 
Exoptable, a. xmfTelig. 
Exorable, a. fom laber fig bevcege Veb 

a3øn, bevcegelig. 
Exorbitance, Exorbitancy, Ubfvce* 

velfe; Umaabeugljeo; Overbrivrlfe. 
Exorbitant, a. umaabelig, ubfrcevenbe, 

overtreven. [overbrive, ubfv*«ve. 

Exorbitate, v. n. overffribe OTaalet, 
Exorcism, s. 23efvcergelfe, 2)iævelené 

llbbrivelfe. [len, Srolbmanb. 

Exorcist, s. een, fom ubbriver £>i«ve* 
Exorcize, v. a. befocerge 2(anber, bort* 

jnane. 
Exordium, s. Snbfebning, fortale. 
Exornation, s. ltbpn;belfe, ftorjTian* 

nelfe. [ne et ubtagne. 

Exosseoui, a. uben 23een, b**or SQtnt* 
Exotic, a. fremmeb, ubenlanbff. 
Expand, v. a. ubbrebe, ubfir«ffe, ub* 

fpanbe. 
Expanse, s. ©trcefning, Ubflrcefning, 

93ibbe, llbfpccnbing ; #immelen$ SBefccfJ* 

ning, ftirmament. Exp 

Expansible, a. ftræffeltg, fom fan ub* 

fV«nbe^. [Ding i SXummet. 

Expansion, s. Ubflræfntng, Uofpom* 
Expansive, a. fom fan ubfpænbeé ; ub* 

fpcenbenbe-, ubfiraft. 
Expatiate, v. n. n<\at omfrtng, canbte 

uD ever, ubfvceve, ubbtebe flfl over. 
Expatiation, s. Omvanbting. 
Expatriate, v. a. formfe ; ubvanbtf. 
Expatriation, s. Jotriiéning ; Itb* 

vanortng. [mobe. 

Expect, v. a. & n. «ente, forvente, for* 
Expectable, a. font fan vented 
Expectance, Exspectancy, s. $or* 

venming, $aab. 
Expectant, a. forventenbe. 
Expectation, s. $ott>entning, $otbaab« 

ning. [ning out. 

Expectative, a. ventenbe ; s. forrent* 
Expectorate, v. a. tofte op fro 23r»* 

fret ; ubcfe fit £>iette. 
Expectoration, s. DpfafWf?, Ubfpbt* 

ning fra Stimet; £>ierteté UbøfHfe. 
Expedience, Expediency, a. Over» 

eensftemmelfe meb en $enfi'gt; paffenbe 

Wibbel; £ttrrigbeb. 
Expedient, a. m;tttg, raabelig, beovem; 

s. Woao, CWibbel, llbflugt. [Ut. 

Expedite, a. festbig , burtig, bebecnttg, 
Expedite, v. a. affectbige, fortette ba* 

fHg, erpebete. 
Expedition, s.3Cff«tbigelfe, (Sfunbing. 
Expeditious, a. bel)«nbig', b«ttig,f«t* 
Expeditive, a. taff, fjafhg. [big. 

Expel, v. a. ubbrive, forbrtve. 
Expeller, s. llbbriver. 
Expence, f. Expense. [venbe paa. 
Expend, v. a. ubgive, fofie paa, an* 
Expenditor, s. llbgiver, font giør 23e* 

foftning. 
Expenditure, s. aSefofrning, <PriiS. 
Expense, s. Itbgift, SBefoftning. 
Expenseful, a. befoffrlig. [Siøb. 

Expeuseless, a. uben 33efoffning, gobt 
Expensive, a. befoflelig, bur; npyig, 

jobfel. [Jorføg, V">v>e. 

Experience, s. ^tfarenljeb, €tfating j 
Experience, v. a. etfate, ptjeve, pto» 

bete, fotfoge. Exp Experienced, a. «fann, pr*t>et, for* 

fegt. 
Experient, s. $orf*g; v. a. forfage. 
Experiment, s. ©rpetiment, $orføg ; 

grøtte, [yt, giørc ftorffrg ett. ^røoe. 
Experiment, v. a. & n. forføge, pro- 
Experimental, a. font grunbet fig 

paa <£rfoten[)eb, $orføg ;c. [beljoenbig. 
Expert, a. erfaren, ttelforføgt, foerttg, 
Expertness, s. £>neligl)eb, iJcertigheD. 
Expiable, a. fom fan forfoneS, forfon* 

lifl. [fone, focfone. 

Expiate, v. a. gobtgtøre, affone, ub* 
Expiation, s. ftorfoning, Ubfoning. 
Expiatory, a. fotfonenbe, ubfonenbe, 

tiifrebi<fttttenbe. 
Expilation, s. <pit)nbrtng. 
Expiration, s. ftenrinben, #orIøb; 

llanben* Opgit*elfe; Htbunfhn, ©amp. 
Expire, v. a. & n. ubbunfle, ubaanbe ; 

goaf tit £nbe, opl)øte ; give 2l'anben op ; 

nnMøbe, forløbe. [ge, ttjbe. 

Explain, v. a. forflate , oplpfe, ubloeg* 
Explainable, a. font fan forflate*. 
Explainer, i. $orf larer. 
Explanation, s. 3-orflartng, Utlag-. 

rting. [ubloeggente. 

Explanatory, a. ttytenbe, forflarente, 
Expletion, s. Opfulbelfe. 
Expletive, a. nbfultente; s. (?i)Ibefaif. 
Explicable, a. font fan forflnretf. 
Explicate, v. a. ubfotbe, nbtnfle, for* 

flare, ittmbe. 
Explication, s. $orflaring,UbU)bning. 
Explicative, a. ovlufente, forflarenbe. 
Explicator, s. J-orf larer. 
Explicatory, a. forflarenbe. 
Explicit, a. tubelig, flar, ubtrt;ffelig. 
Explicitness, s. 2i)beligheb. 
Explode, v. a. &. n. ubbrive 7 utftobe, 

ferfaffr, ubvtbe: fpringe, brifte. 
Exploit, s. 33etrift, Qnat, Qnerntng. 
Exploit, v. a. forrette, utrette noget. 
Exploitable, a. font fan utfore*. 
Exploration, Explorement, s. lib* 

foriTmng, ©rfyntujdfe. 
Explore, Explorate, v. a. ubforflfe, 

utfveite, giennenifoge. [ber. 

Explorator, s. ten font ubfor|?er, Spri* Exp 147 

Explosion, «. ©rplofion, ftnalb, Sfub : 

fovagretig i^orfaflclfe. 
Exponent, a. ubfoettenbe, ubh;benbe; 

s. T. ©rponent. 
Export, v. a. ubføte 33are af Sanbet. 
Export, s. ubførfe 33are ; Ubførfef. 
Exportation, s. 93ateré Itbførfel. 
Expose, v. a. ublregge, nbfoette; foette 

i éare; fiitfe blot, blotte; beftamme; 

bable. [Ublcegning. 

Exposition, s. Itbfoertelfe; Ubtijbning, 
Expositive, a. forflarenbe. 
Expositor, s. $ortolfer, Ublcegget. 
Expository, a. ublceggenbe, fortolfenbe. 
Expostulate, v. n. befycere fig, flage, 

verle Orb, trome*, bebretbe. 
Expostulation, s. 23efv>ccte(fe, 5?lage, 

Strib; 23ebreitetfer. [breiber. 

Expostulator, s. een font troene*, 23e* 
Expostulatory, a. befocerenbe, flagen* 

be. [Ubfltffing. 

Exposure, s. $remfoette(f< til Sfue, 
Expound, v. a. ubloegge, ubtt;be, for* 

flare ; giennentføge. 
Expounder, s. Ubloegget, llbtijbec. 
Express, a. ubtrtjffelig, tt)telig ; s. eget 

23ub. Srptrffc; [ut, ubpreffe. 

Express, v. a. ubtrijffe , ubfige; trt>ffe 
Expressible, a. font fan ubtri)ffe*. 
Expression, s. Hbtn;f, Satentaabe; 

llbvre*ning. [ubtri)f*fulb. 

Expressive, a. ubfruffenbe, forflarenbe, 
Expresslj r , ad. ubrruffeitgen. 
Expressure, s. llMrijf ; tale; $igut ; 

TDinvto. [iT'telbe ub, irettefoette. 

Exprobrate, v. a. forefafle, bebretbe, 
Exprobration, s. 23ebreitelfe, #ores 

fiiftelfe, lltiTifltelfe. [beb, ofbcenbige. 
Expropriate, v. a. affiaae fin JKettig* 
Expropriation, s. ttfbcenbigelfe. 
Expugn, v. a. erobre, ttibiage tneb 

Stcrm. [tneb Storm. 

Expugnation, s. erobring, 3nbtagelfe 
Expulse, v. a. uttrtve, forjage. 
Expulsion, s. llbtrivelfe, Jotjagelfe. 
Expulsive, a. uttri^enbe. [fletre. 

Expunge, v. a. ubffrabe, ubflrt;ge, uD» 
Expurgate, a. renfe, ntfeie. 
Expurgation, s. ftenéning, Tffføttttg. 
K2 148 Exp 

Explanatory, a. ubfetenbe, renfenbe. 
Expute, v. a. ubfptje. [gruelig. 

Exquisite, a. ubffrgt, ubvalgt, følelig, 
Exquisitely, ad. fortraffeligt, ubfogt; 

i bot ©rtrtij. 
Exquisitive, a. n&it, meb Itbvalg. 
Exscribe, v. a. afiTtive. 
Exsibilate,. v. a. ttbpibe. 
Exsibilation, s. lUptben. 
Exsiccant, a. ubterrenbe. 
Exsiccate, v. a. ubtorre. 
Exsiccation, s. llbtorring. 
Exspuition, s. Ubfpuimng. 
Exstil, v. a. ttbbruppe. 
Exstillation, s. Hbbrnppen, 9?ebbrt)p ; 

pen. [anfpove 

Exstimulate, v. a. tilffijnbe, opl)ibfe, 
Exstimulation, s. Siiffynbelfe. 
Exstinguish, v. a. ubfluffe, opl)«Pe; 

ferbu-nfle. 
Exstinguisbable, a. font fanubfluffejt. 
Exstinguisher, s. Si;feftuffer. 
Exstinguisbment, s. UbfTuffelfc; Ops 

b&vtlfi. [rt;bbe3. 

Exstirpable, a. font tem forftyrreé, i\t>i 
Exstirpate, v. a. opri;ffe nieb SKob, 

ubrtjbbe. 
Exstirpation, s. Ubrtjbbelfe. 
Exsudation, s. Itbfvebmng. 
Exsuscitate, v. a. vceffe, opvæffe. 
Exsuscitation, s. Opening, 33«t'felfe. 
Extancy, s. ftremflaaen ; fremffriaenbe 

3>*fC [font er til. 

Extant, a. fremfraaenbe , forfjanben, 
Extasy, s. -<Oenrt)rtelfe, £>aanelfe. 
Extatic, Extatical, a. l>enri)ffenbe, 

bftanenbe. 
Extemporal, Extemporary, a. ufocr 

beveM, if fe fcrub beroenft. 
Extempore, ad. uoen ^orOerebelfe, 

pna fri #aanb, ffrar. 
Extemporize, v. n. ertentporere, tale 

uben iyorberebelfe. 
Extend, v. a. ubflroeffe, ttbvibe ; flraFfe 

fig ; tåge i S5efibbelfe. 
Extendible, Extensible , a. font la* 

ber fig ubjrmffe, ubvibe. 
Extension, s. Itbfkwfning.. 
Extensive, a. vibt ubfiraft, vibtføftig. Ext 

Extensiveness, s. vibt Omfang, <£i&t* 

relfe. 
Extent, s. <Str«fning, 2>ibbe, 25rebe. 
Extenuate, v. a. formtnbffe, unbj?»lbe, 

forringe; befmuffe; begrabere; a. tt;nb. 
Extenuation, s. frorringelfe ; a$efnu;f« 

felfe. [rerieur, llbvorte^. 

Exterior, a. ubvorteé, uf^enbig ; s. <5r* 
Exterminate, Extermine, v. a. for* 

vife, forbrtve, ubrybbe, øbelægge. 
Extermination, s. ftorviisning, Itbs 

rubbelfe. [ltbrnbber, ftorftutrer. 

Exterminator, s. $orvifer; Ubbttvet, 
External, Extern, a. ubvorteé. 
Externals, s. pl. ubvorteé 2ing. 
Extinct, a. ubfTuffet, ubbøb; afiTaffet. 
Extinction^. Itbfluffelfe, {Jotftyrrelfej 

Unbergnng. 
Extol, v. a. opb>ie, prife, berømme. 
Extoller, s. £ovtaler. 
Extort, v. a. ubpreffe, ofpine, ubfue. 
Extortion, s. Ubpining , tlbfttelfe , Ub* 

preening. 
Extortioner, s. een font ubpreffer^ens 

ge, tager ulovlig Drente, 33lobfuer. 
Extract, s. ltbtog. 

Extract, v. a. ubbrage. [#erfontft. 
Extraction, s. Ubtroefning ; (Jrtroction ; 
Extrajudicial, a. ulovligt, intob D?ets 

tcnS (ijong. 
Extramission, s. Ubfenbelfe. 
Extraneous, a. fremnteb, ubenlanbfF. 
Extraordinarily, ad. overorbentltgen. 
Extraordinariness, s. Overorbentlig* 

f>eb; overorbentlig 23ejToffenl)eb. 
Extraordinary, a. overorbentlig. 
Extraparochial, a. uben for Sognet, 

iffe ()ørenbe til Sognet. 
Extraregular, a. uben for D?egefen. 
Extravagance, Extravagancy, s. 

Ubfvoevelfe; llmaabcligljeb ; Overbaa* 

bigl)eb. 
Extravagant, a. afvigenbe ; ubfvoevens 

be; overbaabig , urimelig; overbrevett; 

uorbentlig. [feme; ubfvocve; caaffc 
Extravagate, v. n. overjrribe ©rcenb* 
Extravagation, s. Ubfvcevelfe, Over* 

ffrtben. 
Extravasate, v. n. toOe ub of ftnefi'sr. Ext 

Extreme, a. y&erlig, ybertf, ganfFeflor; 

s. ^>t)«-ligl)fb. 
Extremely, ad. yfcerligen, ov>ermaabc. 
Extremity, s. ?,)berligbeb ; yberfle feu 

trt, llbfnm : Slnibe. 
Extricable, a. unbgaaelig. [Ijielpe. 
Extricate, v. a. ubrebe, ubvifle, ut>s 
Extrication, s. lt&vifiing, OploSning. 
Extrinsic, Extrinsecal, a. ub?orte£, 

ut-veubig. [ning. 

Extruct, v. a. bygge, opfore en 25yg; 
Extniction, s. Opbygning, 23ygning. 
Extrude, r. a. nfcflobe, ubbrit>e. 
Extrusion, s. Ht> ftjot>clfe, llbbrivelfe. 
Extuberance, s. Stnube, llbv«rt,23ylb. 
Extumescence, s. ©v^utfr. 
Exuberance, s. Drerflebigfyeb; Itbffnb; 

23i>lb, Opfmilmen. 
Exuberancy, s. Overflobigfyeb. 
Exuberant, a. orerflcbig, otierpætteé. 
Exuberate, v. n. lobe orer. 
Exuccous, a. fafttoé, t*r. [ning. 

Exudation, s. Ubfvebrung, Ubbamp* 
Exudate, Exude, v. a. ubfpebe. 
Exulcerate, v. a. feraarfage 93ulb* 

niug, sæte øm ; bebrøtte, fotbittre; a. 

faarct, fei biuret. 
Exulceration, s. SBotfenfjeb; #mf>eb; 

<£aarelfe ; $otbittrelfe. 
Exult, v. n. Ijoppe of ©(«be, t-eere 

gtab, trimupfyeve. 
Exultancy, Exultation, s. oyer* 

ntaabe flor ©Icebe, $ryb. 
Exultant, a. gktb , Ijoppenbe af ©Icebe. 
Exundate, v. n. flybe ooer. 
Exundation, s. OMtfutfmmelfe. 
Exuperable, a. otfetmbelig. 
Exuperance, s. Overncegt. 
Exuscitate, v. a. opvceffe, tiljTynbe. 
Exustion, s. JorbrombeljV. 
Exuviae, s. §ut> et 2>yt f>ar affofter ; 

9?ot>, 93ytte. 
Eyas, s. $alf, f aget nylig af 9?eben. 
Eye, s. $ie; ?ian(es£Jie; CWaffe. 
Eye, v. a. & n. pine, fee paa, betragte ; 

\>i\< fig, fee ub. 
Eye-ball, s. #iejlcen. 
Eye-bright, s. #iem$r*|J (glante). 
Eye-brow, s. $ienbryn. Fac 149 

Eye-flap, s. Sfyflap pMtn £efr. 
Eye-lash, s. #ienl)oar. 
Eyelet, 's. «Snorhul; 5?if^H{. 
Eye-lid, s. ©ienlaag. 
Eye-servant, s. #ienttenet. 
Ej'e-shot, s. SBiif, <Syn. 
Eye-sight, s. SHenfyn; Stptt* 
Ej'e-sore, s. £>ienfpag{veb ; 2orn i Øut ; 

«Efamplet. 
Eye-teech, s. p!. .Øientcenbet. 
Eye-witness, s. 5>ienvibne. 
Eyry, s. <Steb, yt>or £Koi?fugle tygge 

Ovebe; Ovete. 

F. 

Fable, s. &abel; £>tgt; Sogn. 

Fable, v. a. forralfe, ly\?e, opbigte. 

Fabled, a. opbigtet; berømt t $ablerne. 

Fabler, s. ftabelbigter. 

Fabric, s. 23ygniug; Syftem ; v. a. fa* 
bricere, bygge, gi-øre. [færbige. 

Fabricate, v. a. bygge; fabricere, for* 

Fabrication, s. iyotfcerbigelfe, 53yggen. 

Fabricator, s. fr-orfcerbiger. 

Fabulator, Fabulist, s. 5a&«lbigfer. 

Fabulosity, a. ifabelagtigljeb. 

Fabulous, a. fabelagtig, opbigiet. 

Facade, s. forrefU Seel af et ApuuS; 
$«<?abr. 

Face, s. Otnfigt; Ubfeenbe, Jfofyn ; Z\U 
flanb; <2ftn; £>rifhgf)eb, £ierte. 

Face , v. a. & n. fee fitvt pact ; bybe 
$rob$; beflabe; omoenbe; fante, inbs 
fatte ; breie fig , v»enbe fig on: ; for jhlle 
fig; venbe ui> tit; to - down, out, 
paaflaae ineb Uforffaimuetfyeb. 

Faced, a. bannet, ffabt. 

Facele, s. ralff 23.onne. 

Faceless, a. uben2tnfigt; uforjfammer. 

Face-painting, s. <Portraitntaiing. 

Facet, s. Sant af en jteben §£betfteen, 
iTacet. .[vittig. 

Facetious, a. jTiemtfom, lyfHg, munter, 

Facile, a. let, bdielig. 

Facilitate, v. a. lette, giøre let. 

Facilitation, s. Settelfe. 

Facility, s. Setf)eb, ^«rbigl)eb. 

Facing, s. «Beffuelfe; OpfTag; ^otjibe, 
#ront; ad. lige overfor. 150 Fac 

Facinorous, a. jfænbig, onbfFabéfulb, 

ugubelig. 
Fact, s. ©terning, 5?ienbégtetning; in 

-, i (Sanbljeb, virfelig. 
Faction, s. <Parri, Dpm, OTutteri. 
Factious, a. oprjOrfF. 
Factitious, a. fonfKg, if fc naturlig, 

giort meb £>cenbcrne, eftetgiott. 
Factor, s. $aftot, SontmiSfionair. 
Factorage, s. en $aftoré Son. 
Factory, s. $aftorie, $iobmaub$<=C[ons 

f oie; OJuinufoftut. 
Factotum, s. factotum, een font er 

Siting og gior 2Clting. [nufaftur. 

Facture, s. 93«rf , -ftaanbarbeibe, OJia* 
Faculty, s. <5vne; (Jocnutenljeb, <Sg 

fFrtb, ©ave (pl. 2Canb$gaver) ; gafultet ; 

$otmue, $rtl)eb. 
Facundious, a. veltafenbe. 
Facundity, s. SSeltalenbeb. 
Faddle, Fiddle, s. Sapped; (Slabbet. 
Faddle, v.n. fpogemeb, ficefe for, ftafe. 
Fade, v. n. & a. visme, bottviene, faU 

me; fotgaae; ubtcete, ubtotte. 
Fadeless, a. uvténelig. 
Fadge, v. n. paffe, fomme oveteenS, 

iifiU», gaae gobt. [f>eb. 

Fadingness, s. #©tfalb , ftotgamgeligs 
Fady, a. font vil falme ; Meg ; font for* 

falber. 
Fag, s. flnube, $nof; $rt;nbfe ; State. 
Fag, v. a. &n. blitte tr«t, ntatj afprugle. 
Fage, s. Ityfligt (Sventtyr. 
Fag-end, s. <Stuv af et ©tyffe &*i; 

Ubetfie (Snbe; UbjTub. 
Fagot, s. knippe, SBunbt 95ii$. [t>e. 
Fagot, v. a. fammenbinbe, binbe t ftnips 
Fail, s. $eil, Etonget; #ei(fTagen; £ob. 
Fail, v. n. & a. feile, begaae $eif, tage 

feil; fTaae feit, miSluffeé; faae «nbe; 

fvigte ; ftrere, forlabe ; mangle, unblabe, 

forfømmej fpitte 23anferot, fattere. 
Failance, s. ^ei(, $orfomntelfe. 
Failing, s. $eil, Itfulbfommenljeb. 
Failure, s. $eif, S8cøfr f Ofiangel; OTiS* 

tøffe, llljelb; 23anferot, $affit. 
Fain, a. begietlig efter, tvflen ; tvungen, 

nøbftiget; liflig; ad. gierne, meb©lcebe. 
Fain, v. n. Icenge* efter, forlange. Fal 

Faiuness, s. Scengfel. 

Faint, a. mat, fvag, treet; frafteéloi; 
nebfTagen ; langfom. 

Faint, v. n. & a. forfvinbe, blive troet ; 
fatbe i3(fmagt; falbe af, afrage; blive 
forfommelig ; nebtryffe, neb|Iaae. 

Fainthearted, a. forfagt, fttjgtfout. 

Fainting, s. 2tfmngt, 33efvimelfe. 

Faintling, a. feig, ftugtfom. 

Faintly, ad. fvagt, blegt, bunfelt; ial; 
fotfagt. [fømmeltgbeb, #otfagtbeb. 

Faintness, s. Svagbeb, Wattøeb; *$or« 

Fair, a. fm ur, fFion ; rebelig, ærlig ; bo* 
net ; oprigtig ; lt>$, flar. 

Fair, s. 2?atfeb, ©napéting ; en©fion* 
I>eb, fm ttft fruentimmer. 

Fairand, a. farenbe, vanbrenbe. 

Fairandman, s. Soflgoenger, Sogbriver. 

Fairing, s. Ottarfebtfgave. 

Fairish, a. ret net, fmuf, tceffelig. 

Fairness, s. Sfionljeb ; SSrligljeb. 

Fairy, a. fttttbtfenbe, fotl)eret. 

Fairy, s. $ee, Stolbqvinbe. 

Faith, s. Sto; SrofTab; ©anbbtuljeb. 

Faith-breach, s. Stoloéljeb. 

Faithed, a. ærlig, tto. 

Faithful, a. tto, ttoenbe; Imlb; fant* 
vittigbebéfulb. 

Faithless, s. vantro; utro, ttolø*. 

Faithlessness, s. 23antro; Sroloéfjeb. 

Falcated, a. frutu, font en ©egel, ljomet. 

Falchion, s. frutu Babtl. [$alf. 

Falcon, s. $alfonet (5?anon) ; brefferet 

Falconer, s. $alfeneer. 

Falconry, s. $alfejagt. 

Fald, s. Jaatefotb. 

Fall, s. Salb; 2tffalb; $alben,Wftagen; 
ftotbcetvclfe ; fteblag; 23anbfalb; ©ftaa* 
ning, «Sftcent; #jDjh 

Fall, v. n. & a. falbe, aftage; blive; 
bænbeé ; befalbe; nebfatte, fotntinbffe; 
fafk Unget ; to - away, falbe af, bli* 
ve maget; falbe fta; omfomme; aftage, 
falme ; to - back, feile ; vige ; to - 
down, falbe, nebfimfe ; bøie fig ; to - 
from , ftafalbe; to - in with, flaae 
fig til et <Parft; bifafbe; ttceffe, møbe ; 
to - off, falbe af; boe; ftafalbe; to- 
out with one, btybe meb een, blive Fal 

uenig j falte ub, l>ænbe fig ; to - to, 

begunbe. tåge fig fot; to - together, 

fomnie i Kajt meb Ijinanben; to - un- 
der, regnes" meb; falbe; to -upon, 

anfalte; to - short of, femme fil 

fort, feile i. 
Fallacious, a. bettagelig, fTujfente. 
Fallacy, s. Sfuffelfe; Svig, 35<bra§e* 

ri: Sift; Sopbifteri, falfT Slutning. 
Fallible, a. fem fan tåge feil; betra* 

gelig. [traget, at fare vilt. 

Fallibility, a. Wuligbeb at blive be* 
Falling-sickness, s. Spilepfie, fal* 

tente Syge. 
Fallow, a. gunl, blegguul, Megri>b : 

braf : utijrfet, Jøbe; s. 33rafjorb. 
Fallow, v. a. rifpe SorDen; v. n. Meg: 

ne, falme. 
Fallowness, s. 93rafliggen. 
False, a. falfT, ucsgte, efrergiort, for* 
Falser, s. 23etrager. [falffet; utro. 
Falshood, Falseness, Falsity, s. 

$al»?beb, Itfanbfcerbigbeb. 
Falsifiable, a. font fan ferfalfTeS. 
Falsification, s. $erfal|7elfe. 
Falsificator, Falsifier, s. {Jorfalffer. 
Falsify, a. forfalde, bevife en tings 

$ali?het; lyve, [Satmng. 

Falsity, s. S-atfTbet, Itfantfyeb; falj? 
Falsly, ad. falffeligen. 
Falsness, s. $ai>Tbeb, 23etrageri. 
Faiter, v n. bave en $eil, fnuMe; 

flamme, fiote an i talen; feite; v. a. 

[igle, ren fe. 
Faltering, s. Svagljeb, Stammen. 
Famble, ▼. n. ftamme, ftøbe i talen. 
Farne, s. Kugte, gobiOZavn, fiortOiavn. 
Famed, a. betumt. 
Fameless, a. ubetcmt. 
Familiar, a. fmuslig; fortrolig, ge* 

meen; befienbt; utvungen; t)t;ppig; s. 

fortrolig <J3en; Otifje. 
Familiarity, s. Xenttgfteb, ^otttofig* 

let; ?13efienttfTab, ©emeenffab. 
Familiarize, v. a. gine befienbt met) ; 

vinte ^crtroligbeb. 
Family, s. familie, #uu$, #uuéf)olbs 

ning : Slægt, Stamme, [tib. i 

Famine, s. ipunger, £ungersnjob,£i;ts i Far 151 

Famish, v. a. ublmngte, fulte ibiel; 

v. n. forfjungre, bøe of -unger. 
Famous, a. berømt, navnfunbtg, be* 
Famulate, v. a. tiene. [tygtet. 

Fan, s. SBifte ; Kornljatpe. 
Fan, v. a. vifte, affiMe, fatte i iBet-ce* 

gelfe: fvinge, ftatpe Korn; afpri;gle. 
Fanatic, s. Svcermer, 25efat; a. rafen* 

te, gal, fanatijT. [merjT. 

Fanatical, a. fanatiff, tafenbe, fvar* 
Fanaticism, s. fanatisme, Svamneri. 
Fanciful, a. inbbilbt, fantafHff, fvcet* 

meriT, fcelfem, unterlig. 
Fancy, s. Sntbiltningsfraft : Smag; 

SntLultning, ©rille, Sntfalb, £yfr, Se* 

gierligbeb. 
Fancy, v. a. & n. inbbilbe fig, fore* 

fride fig ; funeS om ; l;ave £t)ft tit. 
Fane, s. $loi paa et £uu$, 23eirl)ane. 
Fanfaron, s. praler, Sfruber. 
Fanfaronade, s. ^ralert, Sfrnberi. 
Fang, s. Klo; £uggetanb. 
Fang, v. a. fang*, gribe. 
Fanged, a. ferfnnet met ^uggetoenber 

rS. Støet; bevocbner. 
Fangle, s. Sntfalb; SJappeti, 23agatet; 

pl. Sntfalb, Otytfet, nne Scertomme, 

iftubeter. [pabfet, nybagt. 

Fangled, a. opfttnten, optcsnfr; ni;* 
Fangless, a. tanbløé. [ftet. 

Fannel, s. Slage 2trmfFicerf bos ^ra* 
Fanner, s. een fom renfer Korn. 
Fantasm, s. ©rille, Spagelfe, Sfuft* 

fafteffer. [unberlig, fantafti'T. 

Fantastic, Fantastical, a. inbbiitt, 
Fantasy, s. Sntbtltnmgsfrafr, tytyut* 

tafie, Sntfalt, £i;jr; v. a. bribe ftf, 

funne lite. 
Fantom, s. Sptfgelfe, £iernefpinb. 
Fap, a. beffienfet, truffen. 
Far, ad. langt borte, ftern, langt; vibt; 

a. ftern, lang; as - as, faa vitt font; 

by -, langt fra; far - about, Out* 
Far, s. ©riiS. [vei, Omftøb. 

Farce, s. -$arce; ©tfglefpit; 3Kiffmaff; 

Suiting af Ijaffet Kieb; v. a. ftoppe 
Farcical, a. Urierlig, pubfig. [fulb. 
Farcy, s. Orm (£eftefugbom). 
F arde, s, Sniinfe. 152 Far 

Farded, a. fniittf'et. 

Fardel, s. liben <}Jaffe ; $af fabeL 

Fare, s. Sto ft, ©yife; ftcergeføn, $ragt: 

EBetalirtg for StUrfel; SXcife; $i;rtaarn; 

till of -, £i*ffenfebbel. 
Fare, v. n. gaae, fare; beftnbe fig; 

leve ; fare (vel ell. tlbe). [j?eb. 

Farewell, ad. lev vel; s. -Jarvet, 2Cf* 
Far-fetch, s. Ubflugt, ffneb. 
Far-fetched, a. langt fra tyntet, fogt. 
Farinaceous, a. melet. 
Farm, s. 2lvl$gaarb, 23onbegaarb ; OJMe* 

ri; frorpagtning. 
Farm, v. a. forpagte, leie; bortforvagte, 

utleie; brtve 'Kgerbijrfning. 
Farmahle, a. font fan bortforpagte$. 
Farmer,*. Sorvagter, SCbl&ttaifb, 33onbe. 
Farmost, a. Icengfi borte. 
Farness, s. #ierne, ftraflanb. 
Farraginous, a. blanbet. 
Farrago, s. blanbet Oftaffe, 23lanbing. 
Farrier, s. Smeb , font befTaaer #efte ; 

fteffclcege; v. n. vcere £efTefcector. 
Farriery, s. ©rovfmebs-Jpaanbvcerf. 
Farrow, s. liben ©rti$. 
Farrow, v. n. faae ©rife. 
Farset, a. tfaffe, Sgffe. 
Fart, s. $iert. 
Fart, v. n. ft'erte. 
Farter, a. $kzUt. 
Farthel, v. a. T. bejTane ©eit. 
Farther, a. &ad. vibere, loengere borte: 

a. vibere, besmben. 
Farther, v. a. beforbre, lette. 
Faitherance, a. aSeforbring, Sremnte, 

Ovmuntring. 
Farthest, a. lamgfl bovte. 
Farthing, s. £alv|7illing. 
Farthingale, s. Jpoftepube. 
Fascinate, v. a. forfare, fortrylte. 
Fascination, a. #ortri)Ilelfe. 
Fascines, s. pl. Raffiner, Kiiéfnipver. 
Fascinous, a. forrevet. 
Fashion, s. $ornt, ©fiffelfe ; $m, 

33rug, Waneer ; ©tanb, 2lnfeelfe ; ©fab 

van .'Oejre. 
Fashion, v. a. banne, fTabe, inb* 

rette; forfærbige ; giore beqvem, luu 

lig til. Fat 

Fashionable, a. efter OJIoben, nymo» 

bitni, mobevn. 
Fashioner, Fashionist, s. een font 

banner, tutrettet noget efter OJi'oben, 

OJiobefjerre. 
Fast, a. & ad. faft; freerf ; fJonfcfjaftig ; 

tat; burtig, rajT; befycenbig. 
Fast, s. #afte; $afiebag. 
Fast, v. n. fafje. 
Fasten, v. a. f«fre, l>efte, giore faft ; 

fautmenfoie, forbinbe; tægge JOaanb 

vaa ; luffe, flaae i %aa§ ; bibringe. 
Faster, s. een font fafrer. 
Fast-handed, a. forrig, fuurptttg. 
Fastidiosity, s. 33cemmeligl)eb ; «Stolts 

beb, Overmob. [ftoft. 

Fastidious, a. væmmelig ; bovmobig, 
Fastness, a. $afH)eb; ©tt;rfe; ©tanb* 

bafiig[)eb. 
Fastuous, a. bovntQbig, fnibjT. [£ar. 
Fat, a. feeb, fi;lbig; rig; s. #ibt; $ai>, 
Fat, v. a. & n. febe ; blive feeb. 
Fatal, a. fatal, farlig, uliiffelig, uunb* 

gaaelig. [fFiffeife. 

Fatality, a. $atalitet, ©fiebne; TiU 
Fate, s. ©fiebne. 
Fated, a. befremt veb ©fiebnen. 
Father, a. ijaber; - in Law, ©vuger* 

faber. 
Father, v. a. antage font fit 23am; 

giore til $aber; JTube ©fblben $aci een. 
Fatherhood, a. habere ©tanb. 
Fatherland, a. ftcebrelanb. 
Fatherless, a. fabertøs. 
Fatherliness, s. $aberfi«rligf)eb. 
Fatherly, ad. faberltg. 
Fathom, s. iyavn ; £H;bbe, Snbfigt. 
Fathom, v. a. omfavne, epnaae; maa* 

(e, maate £i)bet; ubgrnnbe. 
Fathomahle, a. ubgrunbelig. 
Fathomless, a. uubgrunbeiig. 
Fatidical, a. fpaaenbe, forubfigenbe. 
Fatigable, a. ubutattenbe, trccttenbe. 
Fatigate, v. a. ubmatte, ubtrcette. 
Fatigation, a. Srcettelfe, Srcetfjeb. 
Fatigue, a. 2rcetl)eb, Ubmattelfe; OJJoi* 

fontnteligljeb, 23efværligljeb; befvccrligt 
2(rbeibe. 
Fatigue, v. a. ubmatte, giore tr«t. Fat 

Fatling, s. 3M«|9«g. 
Fatness, s. $eebljeb, frebme. 
Fatten, v. a. & n. febe, m«f?e; Olive 

feeb; maffe ffg. [©iøbtting. 

Fattener, s. een elf. noget font ntajfer ; 
F'attiness, s. jjebfceb. 
Fatty, a, fibtet, font Dlit. 
Fatuity, s. £>aarligf)eb, baarligt, taaOe* 

ligr 33 «fen. 
Fatuous, s. fvag a f Jorfianb, faaOelig. 
Fat-witted, a. bunt, taaOelig. 
Faucet, a. 'tap i en tflnfce. 
Fault, 3. $eil, Sorfeelfe. 
Fault, v. n. & a. feile, vare mangel* 

fult ; bable, OefTnlbe. 
Faulter, s. Overtraber. 
Fault-finder, s. fabler. 
Faultfal, a. feilagtig. 
Faultiness, s. iyeilagtigljeb. 
Faultless, a. feilfri. [big. 

Faulty, a. feitenbe, fulb nf Seil; ftyU 
Faunick, a. vtlb, raa. 
Faus ti ty, s. S?i)ffe, 23elfarb. 
Fauson, s. flor %*l. 
Fautor, s. 93eltmber, patron. 
Favour, s. ©imft, 9>nbefJ ; ©unftfee* 

riisning; QJnbttng; 2(nfigt«ibannelfe: 

in - of, til 23ebfte for ; with - , meb 

Siffaibetfe. 
Favour, v. a. & n. vare gunfHg, i;nbe, 

Oiftaae, Ijielvc; fiolbe meb, ville vel. 
Favourable, a. gunfHg, Oevaagen. 
Favourableness, s. SBevaagenljeb. 
Favoured, a. Oegunfiiget. 
Favourer, s. 93eli;nber. 
Favourite, s. 9Jnbling. 
Favourless, a. ugunfHg. 
Fawn, s. Jpiortefalv; frnbenbe Smigrer. 
Fawn, v. n. falve (om Jpiorte) ; logre, 

fmigre for. 
Fawner, s. Smigrer, ftruOer. 
Fawningly, ad. \>aa en frtyOenbe, 
Fay, s. £ee. [fmigvenbe Støaabe. 

Faxed, a, Ijaaret. 
Feaberry, s. .ftorSOar. 
Feague, v. a. Oanfe, vibjTe meb tRiié. 
Fealty, s. £u IbjTaO og SrofTaO, #ulbing . 
Fear, s. $r»gt. [giøre Oange. 

Fear, v. n. & a. frugte, rebbetf for; Fee 153 

Fearful, a. fii>grfom. 
Fearfulness, s. S-rygtfomfyeb. 
Fearless, a. uforfarbet, uben $rt;gf. 
Feasant, s. ftafan. 
Feasible, a. giorlig ; font laber fig gisve. 
Feasibility, s. ©isrtigljeb, røtilinf>é&. 
Feast, s. éefi, #efibag; ©taflebub, 

Sraframente. [giafierere, Iiolbe ©ilte. 
Feast, v. a. & n. traftere, leve gobf, 
Feaster, s. een font trafterer, ftvaabfer. 
Feastful, a. feftelig. fJSefyanbigheb. 
Feat, s. ©ierning, 25ebrifr, ftfftg «Srreg, 
Feat, a. Oef)«nbig, falfont, unberlig ; 

artig, fmuf: v. a. forme, bonne. 
Feather, s. $i«r ; Slag, "prubelfe. 
Feather, v. a. Oefatte meb $iar; Oe* 

rige, fnti)ffe, pri;b«; branfe. 
Featherless, a. ffarltfS. 
Feathery, a. ftebrer, Oefat meb $iabre. 
Featly, a. pubfef, altfor net ; Oefjanbi* 

gen. [tion. 

Featness,s.2(rfig(?eb, Stetljeb; Tfffetta^ 
Feature, s. 2Cnfigrétr«f , £ineament; 

v. a. vare lig, ligne. 
Feaze, v. a. opfnoe; Olive travlet, 

travle; pibffe; Oanfe. 
Febrifuge, *. SKcbictn mob $eOer. 
Febrile, a. font fontnter af feberen, 
February, s. $eOruaritté. [feOeragtig. 
Feces, s. pl. 23arme; Sfarn. 
Feculency, s. Partite, Sunbfalb. 
Feculent, a. fulb of Sarnie, ri>f, mob* 

btjbelig. 
Fecund, a. frugtOar; t;ngelfom. 
Fecundation, s. SJefrttgtelfe, $vuqU 

Oargixrcelfe. 
Fecundify, v. a. Oefrugte. 
Fecundity, s. $rugtbarl)eb. 
Fedary, s. SBttnbéforvanbt; SSeeltager. 
Federal, a. font l)#rer til et $orOunb. 
Federary, s. ftorOnnben, Mieret. 
Federate, a. allieret. 
Federation, s. ftorOunb. "JClTiance. 
Federative, a. allieret, i ftorOunb. 
Fedity, s. 9?ebrig()eb, 6fianbigf)eb. 
Fee, s. 2ctx , 2>riffevenge , ©portel; 

$orleningt?gob$, £eOn. 
Fee, v. a. give en SSetønning, Oetate, 

forj?i>lbe, Oefhffe. 154 Fee 

Feeble, a. fuag; v. a. foaffe. 

Feebleness, s. (Sr-agbeb. 

Feebly, ad. foagt. 

Feed, a. betatt, belønnet. 

Feed, v. a. & n. fabe, ttcgte, fore; 

gtceffe; fpife, nære, unberljolbe; fete; 
Feed, s. $ot>er; ©ræégang. [leve. 

Feeder, s. een fom faber, 23ogter, 9?#gs 

tec; 2(nfiifter. [ubforffe. 

Feel, v. a. & n. fate; befale; *føge at 
Feel, s. $*Wfen. 

Feeler, s. ftølenbe; Snfefté $;£>lef)orn. 
Feeling, s. ftalelfe. 
Feelingly, ad. falettg. [lobe font. 
Feign, v. a. opbigte, foregive, bitte paa, 
Feignedly, ad. paa en opbigtet Wafibt. 
Feignedness, s. Opbigtelfe. 
Feigner, s. Dpbigter. 
Feint, s. Sinte; Sift, ftorefHinng, Sfin. 
Felicitate, v. a. giøre lyffetig; tfnffe 

fit Soffe; a. li;ffelig. 
Felicitation, s. Sufanffning. 
Felicitous, a. tyffelig. 
Felicity, s. Jtyffaligbeb. 
Feline, a. font en Stat, af Statteflcegt. 
Fell, s. #ttb, «Sfinb; a. grunt, grufont, 
Fell, v. a. fcelbe, bugge ont. [t?ilb. 

Fellable, a. font fan f«lbe$. 
Feller, s. een fom fcelber $r«er. 
Fell-monger, s. <Pelébanbler, 25unbt* 
Fellness, s. ©rufombeb. [mager. 

Felloe, s. #cetge, £iutf«fge. 
Fellon, s. 93ulb yaa fingeren. 
Fellow, s. Stalbbrober, Stamnterat, 

Wage; Weblent af et Collegium, Starl, 

Stnegt; $a(ge. 
Fellow, v. a. parre fantmen. 
Fellow-citizen, s. OJi'ebborger. 
Fellow-feeling, s. Ottebfalelfe. 
Fellowlike, Fellowly, ad. venff abt* 

lig, broberlig. 
Fellow-passenger, s. 9?eifef«fle. 
Fello wsliip, s. StainmeratfTab, ©elfFab ; 

©efffalvefigbeb. 
Fellwort, s. (Snjian (glante). 
Felly, s. £iutf«lge; a. grufont. 
Felness, s. ©rufombeb. 
Felo-de-se, s. (Selumorber. 
Felon, s OP iéboeber, 0)Ji«igiermng^manb. Fer 

Felonious, a. jfirhufF, forrceberf?, tro* 

Felony, s. OTtSgierning, $orbrt)belfe. 
Felt, s. $iit, $Utbat; Sfinb; v. a. gitf* 

re til Jilt, [^itt. 

Feltre, v. a. ftfte, ftltre, fonufleé font 
Female, a. qvinbelig ; Cl»inbe; funnen 
Feme, s. £Vmnbe, Stone. [af £h;r. 

Feme-covert, s. gift fruentimmer. 
Feme-sole, s. ugift fruentimmer. 
Feminality, s. qwnbetig 9?atur. 
Feminate, a. qttinbelig; qtunbagtig. 
Feminine, a. af CUunbefiønnet. 
Feminize, v. a. giøre til £Hunbe. 
Fen, s. WorabS, OTofe, Oflure. 
Fence, s. ©ierbe, 35olv«rf, <pianfet>«tf, 

53n;fi^ccvn ; Snbljegning; tfegtefonfh, 
Fence, v. a. & n. inbljegne, ontgierbe, 

befcvfie; forfvare, beffytte; forfsare fig; 
Fenceless, a. ubejTuttet, aaben. [fegte. 
Fencer, s. ^ecjter, $egtemefter. 
Fencible, a. fom fan forfv*areé, beffutteS. 
Fencing-master, s. ftegtetnefftr. 
Fencing-shool, s. gegte(Tote. 
Fend, v. a. & n. firibe ; forfvare, bifptt* 

tere, beffierme ; afbolbe, brive titbage, 

parere af. [3lben. 

Fender, s. Sfernplate, font fatted for 
Feneration, s. 2fager. 
Fennel, s. $ennifel (glante). 
Fennish, Fenny, a. morabfet, funtpet. 
Fenowed, a. ffintlet. 
Fenugreek, s. $enugriif, 33uf$l)orn. 
Fenny, a. funtpig, morabfig. 
Feodal, a. font bam til et Sefm. 
Feodality, s. Sebn^berligbebj SefmS* 
Feodary, s. £ebntager, 23afal. [gobé. 
Feoff, v. a. forlene. [©ob«. 

Feoffee, s. een fom er forlebnet meb et 
Feoffer, s. Sebnsberre, $orlel)ner. 
Feoffment, s. ftorlebning. 
Feracious, a. frugtbar. 
Feracity, s. $rugtbarl)eb. [btfbelig. 
Feral, a. grunt , forffrceffelig ; forgelig, 
Fere, s. $«He, Stalbbrober. 
Feriation, s. #Mle fro 3(rbeibe. 
Ferine, a. vilb, grunt. 
Ferineness, s. SOilbbeb, ©rum&eb. 
Ferity, 3. ©ruml)eb. Fer 

Ferm, s. -Jorpogtning ; £erberg. 
Ferment, s. ©tering; 23evagelfe ; ©ia* 

tingémibbel. [giareé. 

Ferment, v. a. & n. bringe i©iaring; 
Fermentation, s. ©iaring. 
Fern, s. 25regne. 
Ferny, a. begroet met 23regne. 
Ferocious, a. rite», grum. 
Ferocity, s. HilMjeb, ©rumbeb. 
Ferreous, a. of Setn. 
Ferret, s. Seefot. 
Ferret, v. a. giennemføge, forfølge; 

fnufe om; ubbrive ; ploge. 
Ferriage, s. $argetøn. [farget. 

Ferruginous, a. jernogtig, tuftet ; jern* 
Ferrule, s. £opfr"o poa en Stof. 
Ferry, s. $arge. [$«rge. 

Feriy, v. a. fatte orer SBanDet i en 
Ferryman, s. $argentanb. 
Fertile, a. frugtbar. 
Fertileness, s. $rugtbarl)eb. 
Fertilitate, Fertilize, v. a. giøre 
Fertility, s. $rugtbarl)eb. [frugtbar. 
Ferrilness, s. ^rugtbarljeb. 
Fertily, ad. frugtbatt. 
Fervency, s. #ibfigbeb, 93ri)noe; *Kn; 

bagtsilb; Sver, £efttgbeb. [anbagrig. 
Fervent, a. bibfig, tvrig, beftig, be& : 
Ferula,s.$erle(ottugte6følebørnmeb). 
Fervid, a. branbenbe, beb; ivrig. 
Fervour, s. £ebe, Sver, $vrigbeb; 

93rt)nbe, gubelig Sver. 
Fescue, s. <Pegepinb. 
Fesse, s. T. Q3int>fet (i Saabenfunjhn). 
Festal, a. feflelig. 
Fester, v. n. bulne; blive vatre. 
Festinate, a. boftig, fnar. 
Festination, s. #ajl, Sil. 
Festival, a. Ityfhg , glab, bøitibelig, 

fefHig ; s. $efr, Seflbog, Jpøittb. 
Festive, a. feftlig, tyfhg, glob. 
Festivity, s. ©leebe, Syfugfjeb, #øU 

ttbeligbeb. 
Festivous, a. fyøitibelig, luftig. 
Festoons, s. pl. Søvvatf, 33tomftets 

varf (i 23ygningéfonfl). 
Fet, v. a. I)«ntf. 
Fetch, v. a. hente, bringe; frembringe; 

inbbringe; ubføre, fuleføre; to - off, Fid 155 away, bare bort, bente bort; to - a 

blow, gire et Slog ; to - a leap, 

fpringe ; to - a walk, giøre en Spate 

feretour. 

Fetch, s. lifHg ©treg, <Pub$, £n?b. 
Fetcher, s. een forn benter noget. 
Fetid, a. ftinfenbe. 
Fetidness, s. <£tonf. 
Fetor, s. Stanf. 
Fetlok, s. £aar paa #eftef)0Ven. 
Fetter, v. a. (Tutte i Sem, fangffe. 
Fetterless, a. uben Sanfer. 
Fetters, s. pl. 3ernlanfer til Søbbetne 
Fettle, v. n. baanbtete, ftafe, fpøge. 
Fetus, s. Srugten i OXobeté Siv. 
Feud, s. $eibe, etrib. 
Feudal, a. font bører til Sebn , lehnbar. 
Feudatory, s. Sebnémanb, Seljntaget. 
Feuillage, s. Søvvarf. 
Fever, s. $eber. [tenéfrijb. 

Feverfew, s. OTatraut, ^eberurt, £iet« 
Feverish, Feverous, Fevery, a. 

feberogtig. [fort. 

Few, a. faa; a-, nogle foo; in-, 
Fewel, s. 95ranbfel; v. a. rage op i 

3lben. [ffarn, Sforn of -Parer ?c. 

Fewmets, Fewmeshing, s. #iorte* 
Fewness, s. $aaf>et>, libet 'ilntal. 
Fiance, v. a. trolove, gifte. 
Fiants, s. pj. 9?ave)Tarn. 
Fib, s. Søgn, frabet ; fri.nte. [tyve. 

Fib, v. n. fortalte Søgn eff. ©venturer, 
Fibber, s. Søgnet, font fortaffer ©ven» 

turer. 
Fibres, s. pl. travler, traabe , fibrer. 
Fibrous, a. travtet, traobet. 
Fickle, a. ubefmnbtg, vagelfmbet, fot* 

onberlig. [fianbigbeb. 

Fickleness, s. #otanbettigbeb, Ube« 
Fico, s. frigen. 

Fictile, a. of Seer. [Itfonbbeb. 

Fiction, s. Opbigtelfe, fiction, £igt, 
Fictious, Fictitious, a. opfcigtet. 
Fid, s. <Pteen, OXetlefpiget ; Spltbéfyom. 
Fiddle, s. $iol, fiolin. 
Fiddle, v. n. fpiffe poo $iol; fjafe. 
Fiddle-faddle, s. 33aa$, 93iéva$, Sop* 

peri. 
Fiddler, s. ©piffemanb; Siirftblet; 156 Fid Fiddlestic, s. 23iolinbue. 

Fidele, a. tro. 

Fidelity, s. SrofFab. 

Fidge, Fidget, v. n. vare urolig, lobe 

[>iD og bib, albrig væte fHffe, vimfe. 
Fiducial, a. titfibsfulb, vi$. 
Fiduciary, s. een fyvem noget betroes, 
Fie, int. fa ! [Jornmuber. 

Fief, s. 2tl)tt, ©ob$. 
Field, s. OKatf, 2fger ; 93alplab>? ; Wku 

tog; fte.lt (i 23aaben). [fen. 

Fielded, a. fom beftnber fio, paa OJior* 
Fieldfare, s. StramSfugl. 
Field-piece, s. ftelbtfiuffe. 
Field-room, s. fritiKum, frtDXarf; 

* Spifferum. 
Field y, a. font en IJlatf, aaben. 
Fiend, s. ftienbe, onb 2(anb; £)t«vel. 
Fiendful, a. ftenbff, bioevelfr. 
Fierce, a. vilb, grunt, gtufont, rafenbe. 
Fierceness, s. SBitbbeb, ©tumijeb. 
Fieriness,s. #ebe; Jpibjtgbeo i ©inbet. 
Fiery, a. of 3tb, iltagtig ; fyrig, Ijeb, 
Fife, s. <pibe, ftløite. [bibfig. 

Fifteen, a. femten. 
Fifteenth, a. ben fenttenbe. 
Fifth, a. ben femte. 
Fifthly, ad. for bet femte. 
Fiftieth, a. balvtrebfinb$tt)Venbe. 
Fifty, a. f)atvrrebfinbsin;ve. 
Fig, s. ftigen; Snffet veb ben gtylbne 

2tare ; 33agatel. [og bib. 

Fig, v. n. bevage fig burtigen , Isbe bib 
Figary, s. Omvanfen; ©rifle, 9ti>f fe. 
Fight, s. trefning, ftegtmng, Slag, 

Sttib, $vefamp. 
Fight, v. n. fegre, fTnaeå, ftribe, bueflere. 
Fighter, s. ftegter, <Strib$manb, Stiger. 
Fighting, a. ffribbat, jfiffet til Kamp-, 

s. ftegtning, Strib. 
Figment, s. £igt. 
Figmental, a. opbigter, inbbilbf. 
Fig-pecker, s. ftigenfneppe (fttigl). 
Figtree, s. ftigentra. 
Figulate, a. nf Seer. 
Fignrable, a. barmelig. 
Figural, Figurate, Figurative, a. 

figurlig, forblommet. 
Figuration, s. £annelfe, Sfilfelfe. Fil 

Figure, s. ftigur, %f bilbnirtg ; O^ofle. 
Figure, v. a. banne, fotefhfle veb en 

ftigur; foreftiffe fig; afbilbe ; prute 

iiKD figurer. [manb. 

F'igureflinger, s. «Stier nettyber, Spons 
Fig-wort, s. 23ruunrob, Sovrob. 
Filacious, a. trcevlet. [ler. 

Filaments, s. pi. fnuia Sracibe , 2vcv:t 
Fiianders, s. pl. Orm bo$ ftalfe. 
Filbert, s. Samberff 9?eb. 
Filch, v. a. tuufe, fmaaflicele. 
Filcher, s. Spibsbub, ii;v. 
File, s. ftiil; Sifle; ©eleb Solboter ; 

Sranltraabat Ijænge Sfrifter paa: 9?ab, 

Snor. 
File, v. a. file: affile; beftfere, marfd)c* 

re raffevii'o ; tr«ffe paa en 2raab. 
Filemot, s. guulbruun ftarve. 
Filer, s. een fom filer. 
Filet, Fillet, s. ^aarbaanb; #oveb* 

baani ; «ftaarfletning, i?aarnaal; ft'ranbS 

X'aa en -pille; Stempler; ©revtraab; 

Sttngebaonb; OKørbrab, CTlt>refli>f fe ; 

(Kit Heps Ife. [meb £ijtev. 

Filet, Fillet, v. a. binbe cm, prtjbe 
Filial, a. fcnlig, barnlig. [ftaber. 

Filiation, s. en <Søni ftorbolb til fin 
Filigree, Filigrane, s. ©ulbfmeb* 

'Ztrbeibe, ftiffegrart. 
Filings, s. pi. ftiitfpaaner. 
Fill, v. n. & a. ft/lbe, floppe; ffianfe t; 

fDlbeS, blive fnlb. [nof. 

Fill, s. ftt;lbe,2ilfU-«ffeligr)eb, bet font er 
F'iller, s. een fom fylber; * $ulbeorb. 
Fillip, s. 9?«fefh;ver, Snep. 
Fillip, v. a. give en Sloefeftyver , fneps 

pe }>a<\ 9t«fen. 
Filly, s. £oppeføl, ung ^Joppe. [fter. 
Film, s. ti;nb .?>inbe; {jrflfyufetaf ^lom* 
Filmness, s. ben ttmbl)inbebe SgenjTab. 
Filmy, a. tnnbkibet, ttmbljinbet. 
Filter, s. ^ierligbeb^brif ; €ie,eieflub; 

SorfTng. 
Filter, v. a. filtrere, giennemfie. 
Filth, s. Sfarn, ltreenligl)eb, Snnvé; 

ureen Si>fr. 
Filthily, ad. f>«£ligen, jTibent. 
Filthiness, s. Ureenligljeb , 6fibenf)eb. 
Filthy, a. fTtben, ureen. Fil 

Filtrate, v. a. ftltrete ; gtennemfle. 
Filtration, s. ©iennemfien, ^Uttering. 
Fin, s. iyinne paa $tff. [firaffoetbig. 
Finable, a. fom bar fornent at babe, 
Final, a. enbelig, fibf}, jTurtenbe , afgio* 

reube, bøbelig. 
Finally, ad. fTutteltg, rilfibjh 
Finances, s. pl. Snbfomfter ; <Ptoftt. 
Financial, a. ftnanrfiel. 
Financier, s. 9?enfemefrer ; financier. 
Finch, s. ftinfe ($ugl). 
Find, v. a. finbe, bejtnbe ; træffe ; ffnffe : 

forfraae, mærfe ; omage, bitfige : et; 

flare; to - out, ubfinbe, opfinbe, ops 

tanfe. [(Sagtlmnb). 

Finder, s. finter, Opftnbet; Staret 
Find-fault, s. Sabler. 
Fine, a. fun, fmuf, arrig, ner. 
Fine, s. ^engeftraf, 33øb?r; SMmépenge. 
Fine, s. £nbe, Slutning; in-, til 

Slutning. 
Fine, v. a. & n. paalægge tyengefkaf, 

tnulctere; luttre, flare , afflare ; futgffe. 
Fine-drawing, s. Sijening meb jTiulte 

©ring. 
Fineless, a. enbeløS, uenbelig. 
Fineness, s. $iinl)eb, <Efiøuf)eb. 
Finer, 5. ecn, fom renfer OJi'etatfer. 
Finery, s. ^rijbelfe; Stabé, ^unr. 
Finesse, s. 1'ift, Kouflgreb. 
Finew, s. Sfimmel. 
Finewy, a. (Tiinlet. [£ing. 

Fingle-fangle, s. £apperi, ubettjbelig 
Finger, s. finger. [nngre, beføle. 

Finger, v. a. betare , tåge fat \>aa, be* 
Finical,a. tvungen, affecteret; ubfrafferer. 
Finicalness, s. affecteret 53csfen. 
Finish, v. a. giøre færbig, giore Snbf 

vaa, enbe, fulbenbe. 
Finisher, s. $ulbbt;rber, gulbenber; 

- of the law, <2farpretter. 
Finite, a. enbelig, fotu bar en <5nbe. 
Finiteless, a. uenbelig. 
Finiteness, Finitude, s. (Snbeligfyeb. 
Finitor, s. £evt>ent, <St)nsftebfen. 
Finned, Finny, a. font Oar pinner, 

(fatnet. 
Fipple, s. Sol; Droget at froppe meb. 
Fir, Fir-tree, s. $i;r, #t;ttetroe. Fis 157 

Fire, s. 3fo; $t;r; Jyrigfjeb; Sibenffab; 

befrig Kierligljeb. 
Fire, v. a. & «. antambe, antambeé; 

fiirfe i Sranb; fyre, fhjbe. 
Fire-arm, s. Sfijbegeocer. 
Fire-hall, s. Slbfugle, ©ranaf. 
Fire-brand, s. 23ranb; * Oprørsfrifrer, 

^ertbrcenber. [pari); ©ranat. 

Fire-drake, s. ilbfpuenbe £rage ($-t;rs 
Fire-engine, s, en Sprinte. 
Fire-fan, s. SlbiTie-rnu 
Fire-flaw, s. 'MngelftjT. 
Fire-fork, s. Courage. 
Fire-lock, s. OJcuffer, $(int; £aafen 
Fireman, s. Branbfari. [paa famine. 
Fire-oilice, s. 25ranb>§ontoit, 23ranb* 

<5affe. [©ercer. 

Fire-pan, s. Slbpanbe, <Panbe paa et 
Firer, s. OTorbbrcenbet; linftiftn 
Fire-ship, s. 23ranber. 
Fire-shovel, 3. Slbflfuffe. 
Fire-side, s. Kamin, 3lbfteb. 
Fire-stone, s. $i;rfteen. 
Fire-tongs, s. Slbtange. 
Fire-wood, s. 25r«nbfel. 
Fire-work, s. ftbrparferi. 
Firing, s. 23r«nbfel. [t»e; tugte. 

Firk, v.». fTaae ofte, banfe, piCifTe ; bri* 
Firkin, s. #ierbing (36 potter). 
Firm, a. faft , ftabig, uroffeltg; s. $iu 

ma ; v. a. befoefre, foefte, ftabfoefte ; bafte. 
Firmament, s. firmament, himmelen» 

25efc« fining. 
Firmity, Firmness, s. Jaftljeb. 
First, a. forfr, ben ferfte. 
First-fructs, a. pl. #ørfregrøbe ; farfle 

Watt Snbfomfrer. [$rugr. 

Firstling, s. frørfteføbt; ftfrfte ©r*be, 
Firstly, ad. for bet førffr. 
Firth, s. SBuffemanb. 
Fise, s. S-iécuS, Kaffe. 
Fiscal, s. fongC JKenterammer; offent* 

lige Snbfomftet; a. font t>ebfomnr?t 
Fish, s. Jiff. [Kaffen. 

Fish, v. a. & n. ftjTe; ubfoeffe. 
Fish-hone, s. ^e«n i ^iff. 
Fisherman, s. fiffer. 
Fishery, s. $tjTert, 5i|Tefangft. 
Fishings, s. 5ijT«fangft. 158 Fis 

Fish-monger, s. ftiffeftanbtev. 
Fish-pond, s. #iffebant. [ftffeattet. 
Fishy, a. forn befhtnet cif #iff; ftffetig, 
Fisk, v. a. & n. vafle, voffe, fpringe 

omfting, lobe tøff og l;et ; te - away, 

lobe fin 93ei. 
Fisker, s. Sebiggcenget, ©abefktigev. 
Fissile, a. font fan fløveé, fpalteS. 
Fissure, s. 9?ibfe, Spvaffe ; v. a. fløve, 
Fist, s. fnattet Dtceve. [fpalte. 

Fist, v. a. ffaae meb fnattet 9?reve. 
Fistick-nut, s. ^iftafie^ob. 
Fistula, s. $iftel, SBylb. 
Fistular, a. buut font en tyibt, etJKov. 
Fistulary, Fistulous , a. font l)<\t en 

ftiffeUS Oiatuv, ftfFetarrer. [$uffev i. 

Fistulate, v. a. giennentbove , giove 
Fist}', a. forn vebfomntev Olceoen. 
Fit, s. 2tnf]ob nf en Sugbont elt. Siben* 

(Tab; plnbfdigt 3nbfalb, JKaprnS; <£pi* 

lepfi: by fits, iStøbeviitf; fora-, 

en tiblang. [ftenfig, tet; anframbig. 
Fit, a. ffiffet, paffenbe, bekvem, taabelig, 
Fit, v. a. & n. giove ffiffet, b»grig ; 

lave, lempe, giove til verte; fotfyne; 

give lige fot lige; pavve, fottete; paffe 

fig, fibbe gobt; to - out, ubvebe, nb* 

ntfre; to -up, ubvebe, lave til; tue» 
Fitch, s. 33iffe, f. Vetch. [biete. 

Fitch, s. 3lb?t; Waletpenfel. 
Fitchee, Fitchit, s. tilfpibfei Kove (i 

5>aobenfonfr). 
Fitchat, Fitchew, s. 3(bev. 
Fitful, a. foranbevlig, lunefulb; plaget 

meb ^avon^mev. 
Fitly, ad. beqvent, paffenbe, btygtig. 
Fitness, s. ^affeligtjeb^egvenitueligbeb. 
Fitter, s. XilOercDer ; tibet Stuffe. 
Fitting, a. paffenbe, ffiffet. 
Fitz, s. Son (i Soven og (Genealogi). 
Five, a. fent. 
Five- fold, a. fentfolb. 
Five-foot, s. Stievneftff. 
Fives, s. pl. Slage 23olbfpil; St;gbont 

bo* £efie, $ibel. 
Fix, v. a. & n. fcefh, gi^re fafr, be* 

fremme; fatte fBcffntning: giennentbove; 

blive faft; ubvoelge ; f«tte fig neb, bo« 

foette fig. Fla 

Fixation, s. Saftfoatelfe, $aflgioven; 

$aftbeb; Sranbbafrigbeb; beffanbigtOp* 
bolb ; Subffvamfmng ; #ovn;fning. 
Fixed, a. fafifar, beftemt. 
Fixedness, s. $aftbeb, Sranbbafrigbeb ; 

Srcrbeb-, 33eftemrl)e&. 
Fixidity, Fixity, s. Slbfafrbeb. 
Fixure, s. ©tilling, faff Sreb. 
Fiz-gig, s. <Slag$ tfaftefptjb, #avpuun, 

■Bøvnetop; Otnlobevffe. 
Fizz, Fizzle, s. $ii$. 
Fizz, Fizzle, v. n. ft fe, fmaaftfe. 
Flahhiness, s. Slapbeb. 
Flabby, a. blob, ffintig, flap, flattet, 

nebbcengenbe. 
Flabel, s. æifte, $lnefntreffe. 
Flaccid, a. flap, (Tarter, fovfalben, visnet. 
Flaccidity, Flaccidness, s. Slapbeb. 
Flag, v. a. belccgge nteb #ltfet. 
Flag, s. $lag; S-iife; Svcsvblilie. 
Flag, v. n. & a. flapped, blive mat, 

viéne, falbe neb; giøte flap, flattet, mob* 

løå : bvolægge. 
Flagelet, s. «Bagtetpibr. 
Flagellate, v. a. piblfe biibfjrbge. 
Flagellation, s. ^ibffen, £itbfrvi)gning. 
Flagginess, s. Slapbeb. [ttfntagelig. 
Flaggy, a. fvag, flw, visnet, flattet; 
Flagitious, a. onbffabéfulb, ffambig. 
Flagon, s. JlafFe meb fncevev £alé. 
Flagrancy, s. 23vanb, &ebe , JQefrigbeb, 

93ti>nbe. [aabenbav; gloenbe. 

Flagrant, a. bvcenbenbe, l;eb; ffojnbig; 
Flagrate, v. a. bvccnbe. 
Flagration, s. 23vanb. 
Flail, s. tyitil. [?ag. 

Flake, s. toge, tave; $iav$; $lage; 
Flake, v. a. & n. ffalfe fig, bele fig i 

-laget, ^labet. [forn ligget i Sag. 

Flaky, a. font f)«ngev losiig famnten; 
Flam, s. $nbel, £'ogn; Jovevenbing ; 

Sue, ©tonDé; Sancet. 
Flam, v. a. luve fov een, bebvage. 
Flambeau, Flamboy, s. Innfaffel. 
Flame, s. 5-iamme, £ue ; 5?ievligbeb; 

Sitenifab ; 3etn at aavelabe meb, Sancet. 
Flame, v. n. lut, bvænbe i Sue; blive 

web. [33vcenbbavheb. 

Flammabilit3 r , s. aSetænbeligljeb! Fla 

Flammation, s. Mntomtelfe. 
Flamy, a. bromtenbe, Pammente. 
Flanders, s. pi. ^lantern. 
Flank, s. Site; bet Sijnbe of £ioct ; 

#loi, Slonfe; in the-, i Siben, $lan* 

fen, tit Siben. 
Flank, v. a. ongribe en JCrmee ell. 

$loote i $lanfen ; bejlrtjge, Panfere ; bes 

fhitre Sleiene. [ninger. 

Flanker, v. a. beffytte meb Sitefæfl-i 
Flannel, s. klonet (et SlogS ulbent Sot). 
Flap, s. Sop, Klappe; Clog; Snwef, 

Ørepgen; Snippe, Sntcsffe. 
Flap, v. a. & n. fmceffe, boffe; fTaae ; 

fatbe neb meb JRaélen ; Ijamge fTap. 
Flap-dragon, *. Slog» Seg, [>vori 9?o* 

finer fnoppeé op of 33r«nbeviin meb 

OXunben. 
Flap-dragon, v. a. opfTuge. 
Flap-eared, a. fom bar l)cengente#rer. 
Flap-jack, s. <Ponbefage. 
Flare, s. Stol>olen ($iff). 
Flare, v. n. lt;fe, blinfe, fftoere, Menbe, 

forblinbe, f ogre for SSinben; I;afriø 

fm eire bort. 
Flash, s. 93tué, ©limt; Syn; Ittbrub; 

Øieblif; 3nbfolb; Sfvulp; Sop*; tyaryf. 
Flash, v. a. blinfe, b luffe, h;ne, give 

Sfin fro fig: brute ub; fFulpe. 
Flasher, s. EittigbebSjæger. 
Flashiness, s. llfntogeligheb ; urimelig 

Slåtter. 
Flashing, s. bofHgr Sfin, «Blué; f«U 

foiu ^imt; Sfvulp; urimeligr tvi. 
Flashy, a. ffinnenbe; overpotiflf, tom*, 

frnfriaS, pau. [ffrubbern. 

Flask, s. #lolTe , bevunben X^iinpafTe ; 
Flasket, s. Slage Kor, Srug; long, 

flerter Sturt 1 . 
Flat, a. Pab, fTet, jevn, lige; ftuogløé; 

mor, Pou, lov, fogre ; plat. pJiarf. 

Flat, s. frlnbe, ter $lobe, Slette, )evn 
Flat, Flatten, v. a. & n. giøre pab, 

jevn; giore mor, boven; |Tooe breb ; 

gloire, jevn; blive fob, pou. 
Flatly, ad. runbt ub, plot ub. 
Flatness, s. Sletre, $lobe; SmogfoS* 

bet ; IVotbeb , $tauf)eb; plumpt ftcefen. 
Flats, s.pl. ©runbe, Sonbbonfet i Sø en. Fle 159 

Flatten, v. a. giore Pab, fTaae breb; 

jevne; nebtrtjffe, nebfTaae; f. Flat. 
Flatter, s. een font gior noget jevnt, 

pott; pionerer. [fioele for ; fTebjTe. 

Flatter, v. a. fmigre, pottere, logre, 
Flatterer, s. Smigrer. [D?oeji. 

Flattery, s. Smigren, #t)f£eri, folf? 
Flattish, a. noget pob, lov, plot. 
Flatulency, Flatnosity, s. Opblæé* 

ning ; $loutieb, 53intigl)eb. 
Flatulent, a. opfvuhnet; opblcefenbe; 

frolt, vintig. 
Flatuosity, s. Opbleeéning ; Sormevrib. 
Flatuoas, a. opblcefenbe; vinbig, intet* 
Flaunt, s. $li"«jmb$. [figenbc. 

Flaunt, v. n. være epblcefr, ftolfere; 

frat fe , prunfe, brufe (font en Strove). 
Flavorous, a. velfmogente, veHugrenbe, 

tufiente. 
Flavour, s. bedagelig Sugt elT. Smog; 

guul $-arve. 
Flavoured, a. velfmogente. 
Flaw, s. JKibfe, tyler, $eil; Stenge; 

Opror; 9?eglerob; 23i;ge; Storm; v. a. 
Flawd, a. bruffen. [brtjbe. 

Flawless, a. feilfri. 
Flawn, s. pot Staye, Slage tyoffri. 
Flawter, v. a. ofjTrobe, afffove. 
Flawy, a. fpruffen, font bor fletter. 
Flax, s. £ør. 

Flaxen, a. of £ør; gfot, fom $s>t. 
Flaxy, a. Mont. [of. 

Flaj', Flea, v. a. fTaae, trceffe £ut?n 
Flea, s. Soppe; ftebr i en Svinemove, 

islomme; v. a. foge Sopper. 
Flea-ltite, s. Soppefrif. 
Fleaer, s', een forn paoer £uben of. 
Fleak, s. liten Soffe , tvåai ; fletning. 
Fleam, s. 'KarelobesSnffrumenreft'. San* 
Flea-wort, s'. Seppeurr. [cer. 

Fleay, a. fult af Sopper. [fprogler. 
Fleck, Flecker, v. a. giore fperter, 
Flecked, Fleckt, a. plater, broget. 
Flection, s. joining, 33oieligf>et. 
Fledge, v. a. & n. bepetre, give $iebre; 

blive pogfor, faae fine fulte $ter. 
Fledge, Fledged, a. pogfor til at ub* 
Flee, v. n. ptje. [Pyve. 

Fleece, s. Ulben of et Soar. 160 Fie 

Fleece, v. a. afpluffe, flippe lUben af; 

tag* fta ecn. [nttjltenbe. 

Fleecy, a. fontlUb, ulbflocbt , ulbtig; 
Fleer, v. n. fpotte, belee, ublee. 
Fleer, s. ©pot, Ijoanltg feen, bebtages 

ligt ©mitf. 
Fleerer, s. ©pottet, ©tinet. 
Fleet, s. $taabe ; {fangfel i Sonbon ; 

Støttet; a. buttig, geftnnbf, tap; oi>et* 

flabiff. 
Fleet, v. n. & a. fvdnuuc, fh)be, btitte ; 

fltje, ftyve bott; flagte, benbtinge tet; 

giøte flot; ffuntme #løben af. [ftygtig. 
Fleeting 1 , s. fotgamgelig, fyentinbenbe 
Fleetness, s. SUtigtigfjeb, Jpaftigbeb. 
Flegm, s. <PbIegma; feig 23oebf?e elf. 

©liim. [33«bffe. 

Flegmatic, a. pljfegmatiff , fui& af feig 
Flemish, a. flanbetff. 
Flesh, s. møt. 
Flesh, v. a. fætte £iø<b; aftette; blitte 

ftøbtig, giøte fiøbtig; tUfFi;nbe; mcetfe, 

fh)te fin £t;jh 
Flesh-broth, s. ^icbfuppe. 
Flesh-fly, s. ©pbefute. 
Fleshful, a. flebtig, feb, pfump. 
Fleshiness, s. £i.øbfulb[)eb, #t)(bigbeb. 
Fleshless, a. mnget, tøt. 
Fleshliness, s. Sliøbeugbeb, ©anbfe* 
Fleshly, ad. fiobelig. [iigbeb. 

Flesh-meat, s. Kiøbmab. 
Flesh-monger, s. ftiøbfyanbfet ; 9?uffet. 
Flesh-pot, s. S?it>bpotte. 
Fleshy, s. fiobtig, feb. 
Fletch, v. a. beftebte, fotfyne meb Jtebre. 
Fletcher, s. SBuemaget, <pi(entaget. 
Flew, s. 3-iffetgatn, bangenbe Soebe. 
Flexanimous, a. bett«geUg , fnette* 

tøtenbe, ttelralenbe. 
Flexibility, s. ^øieligfjeb. 
Flexible, Flexile, a. biuctig. 
Flexion, 3. joining, Sttumning. 
Flexuous, a. fom fnoet fig, bugtet. 
Flexure, s. fining, fttumning, <Bngt. 
Flicker, v. n. flagte. 
Flier, s. ten font ftyttet, Jtygtning ; 

iBægt paa en ©tegttenbet, ©ttinget. 
{"light, s. §lugt, $0itten ; ©ving ; tyn* 

gel, $tof. Flo 

Flighted, a. jtyyenbe. 
Flightiness, s. $Uigrigf)eb, 23iibf)eb. 
Flighty, a, ftygtig, vilb, fantnftifT. 
Flim-tlam, s. Sappeti, 9~iarrm. [I)eb. 
Flimsiness, s. ©ttag()eb, OJiatfoeb, ©laps 
Flimsy, a. fvag, mat, (Tap, blob ; aanb* 

iøo. [afftaae fta; fege llbflugtet. 

Flinch, v.n. ttige tifbage; gt;fe; frigte; 
Flincher, s. een font ttaffet fig tifbage, 

ffliger fig bevfta, 93cegelfinbet. 
Flinder-mouse, s. $faggetmuué. 
Flinders, s. pi. ©tyffet af noget ©x>n* 

bctbrubt. 
Fling, s. Stafi; Scetningefpif; ©pting 

of en tttinff -ftefl; ©tifpilfe, ©fofe. 
Fling, v. a. & n. fafje, fToenge, ffube, 

fringe, flaae ui>\ fate afffeb. 
Flinger, s. een font fafiet, ftoenget, ftyn* 

get, fnftet, babtet; £efJ, fom fpatfet, 

faftet af. [nejTe. 

Flint, s. Jfintefieen ; *baatbfnettet OXen* 
Flinty, a. fyaavb, font Slintefteen ; fkeng, 

nbe^cegelig. [#f og 23tanbeviin. 

Flip, s. engelff ©.øinanbsbrif af ©nffet, 
Flippancy, s. ©naffomfyeb. 
Flippant, a. flinf, fnaf font , font l)at et 

gobt OJiunblabet ; letfatbig, ffibtig. 
Flirt, s. bafiig efafHfT33ett«ge(fe; ©nett, 

Stoftgen; pfubfeligt Snbfalb; ©fiemt; 

ffiflenbe Sale; ufotfFanunet CUnnbe; 

Slant. 
Flirt, v. a. & n. jTtmge, fvinge bafHgt 

oinfting; btitte ©pot, ffieutte; løbe onis 

fving, Bintfe. [fen, bafiig 23e\?«gc(fe. 
Flirtation, s. Setbeb, (Jateffeten ; SBlia* 
Flit, v. n. pt;tte, flt;c, vate flijgtig ; unb* 

fd;e; ttate uben OpfyoCbfieb; fate, foccve, 

ffagve. 
Flitch, s. ©ibe SfefT, i?(etfe|ibe. 
Flite, v. n. ttætte, fbeé. 
Flitter, s. afjfaatet ©tt;ffe, £ap. 
Flitter-mouse, s. Jiagetntnu^. 
Flittiness, s. £etfoevbigbeb, llflabigtieb. 
Flix, s. bløbe ^>aat, ^tccr, S)nnn. 
Flixweed, s. J&unbefennep (^Mante). 
Float, s. 5Iob; en ftfaabe Jonunet, 

Jiobboft. 
Float, v. n. & a. ftybe, fvjømnte paa 

23anbet j fomfe, faette unbet 23anb, ovet* Flo 

fvømme;v«re uviS, ufrobtg, fagte. 

Floatages, s. pi. Sing, fom jtybe poo 

9Sonbet. 

Floaty, a. fvømmenbe, brifenfce. 
Flock, s. ff-lof, £ob $olf ; Sot, Ulbtot. 

Flock, v. n. ftoffe fig, fomle fig i £obe« 
Flocky, a. tottet. [tol. 

Flog, v. a. vtbffe, feubffrtte. 
Flogger, s. Sugtemeper; 0?ii$, ^ibjf. 
Flood, s. $lob ; Overfvømmetfe j moo* 

neblig (Kenfelfe. 
Flood, v. a. overfvømme. 
Flood-gate, s. ©lufe. 
Flook, s. fttynber; tfnferfttg. [tree. 
Floor, s. ©ulv; £o; ©tofvoerf ; $i;rre* 
Floor, v. a. lagge ©ulv, belcegge meb 

<Planfer, ©teen ic. 
Flooring, s. ©ulvlcegning, ©ulv. 
Flop, v. a. fTooe meb tingerne, [fter*, 
Floral, a. børenbe til SBlomfler, SB lorn* 
Floramour, s. SufinbjTiøn, Mmarantb, 

iVlfitelé 23lomfi. 
Florentine, s. een fro i^forenj; ©lage 

tyofteier, SBubbing eff. Soerter. 
Floret, s. liten 23lomft; $leuret. 
Florid, a. blomfrrenbe,veltalenbe, ttrag* 

lig. < [sPti;belfe. 

Floridity, Floridness, s. Stamper, 
Florin, s. ©ijlben. [elffet. 

Florist, s. SBtamflerfamler, 23lomf}er* 
Florulent,a. blomftrenbe, fulb of 23lom« 
Flory, s. ©rnb$, <Pt;nt. [fler. 

Flote, v. a. tåge $løben af. 
Flotsam, Flotson, s. 93are, font brive 

Våa 33anbet, ©ttanbingégobé. 
Flotton, a. afjTummet. 
Flounce, v. n. & a. vlabffe; bevage 

fig eff. gaae meb ©tøi eff. Kallen; fare 

op: ftolrfere; befcette nteb #alblaber. 
Flounce, s. Salblaber, ©trimmel om 

ei ©hørt; ^piabfF. 
Flounder, s. $tanber ; v. n. fpraffe, 

fparfe meb SBenene. 
Floundring, s. Gnagen veb et Salt. 
Flour, s. ftint #vebemeel. 
Flour, v. a. beftrøe meb faint IJletL 
Flourish, s. 23lomfterv«rf , tytybtU 

fe, ©nirfei; SBogtrafferfiof; ©fiøntøeb, 

©lanbé; $lof?ler; ©ving, Ztctt poo 
Engl. - dan. Diet. Flu 161 

23ogfiaver; ^rcelubtuui; ©vingen i $egt* 

ning ; Srompetffralb. 
Flourish, v. n. & a. blomftre, florere, 

triveé; fpiffe <Pr«lubier; fringe fig, be* 

vcege fig baflig ; prole, fft^be; bruge 

jiirlige Orb, giøre ©ving; forftme meb 

SBlomfJer, fire, brobere; fvinge. 
Flout, s. ©pot, $orl)oanelfe, Vonlig 

Saner. [ublee. 

Flout, v. n. brive ©fiemt, fpotte, ftrere, 
Flouter, s. ©votter. [firøm. 

Flow, s. $lob ; ©trøm ; Overftab ; Orb* 
Flow, v. n. & a. flybe, rinbe, vere fulb» 

of; fvceve, flagre; overfvømme; (Trive 

eff. tale ftybenbe. [ftogef. 

Flower, a. SBlomfi; 3J?eel; Piemen of 
Flower, v. n. & a. blomflre, ftaae i 

SBlomflet; fhtmme; itbfye meb SBlonts 

fler ; beffrøe meb Weel. 
Floweret, s. liben SBlomfJ. 
Flowerless, a. uben 23lomfter. 
Flowery, a. blommet, blomflerng. 
Fluctuancy, Fluctuation, s. 93aflen, 

©voeven bib og bib; $>anfelmobigt)eb, 

33ægelfinbigl)eb. [uvié, tvivlraabig. 

Fluctuant, a. bø^genbe, i 23ev«gelfe; 
Fluctuate, v. n. bølge fig; bølge; 

fh;be lub og bib ; vafle, v«re, uvi$. 
Flue, s. .Samnbaat; S)uun, $nug; 

fKøgfnng. 
Flue-faker, s. ©forfteenéfeier. 
Fluellin, s. SSrenpriié (Urt). 
Fluency, s. Settøeb, frcerbigbeb i Solen; 

i?l^benl)eb. 
Fluent, a. flubenbe; utvungen; natur* 

tig ; foerbig ; s. -$lob, ©trøm. 
Fluid, a. jtybenbe. [tut. 

Fluidity, Fluidness , s. ftybenbe 9to« 
Flumbumberkin , s. ©øgenigt, lunt* 
Flummery, s. Weelpop. [pen 5Sarl. 
Fluor, s. 5-lt)benl)eb; utaaneblig JKenfelfe. 
Flurry, s. ©tormvinb ; SSinbftøb. 
Flurt, s. ©nert ; boflig ^ebe, 95egierlig* 

beb; Ørejigen; ©votteglofe; ©iaef ; u» 

tugtig O.vinbe; ^loretfilfe. 
Flurt, y. a. fvinge bofiig omfting; 

brive ©pot; fafje, fptøite pao; flifle. 

Flush, s. 5lob, Jilflob ; ©fub; vlubfelig 

0?ø bme ; Overfte bigl)eb ; $lob i Aoct. 162 Flu 

Flush , v. it. & a. fonuuc bafiig, face 
ub; blh>« røb, tøbme; bar>f fulM op, 
fare rig, øumte; øiøte opblafJ, fdae til 
at tøbme; opmuntreé, fatte 3ttob; (Taae 
Stiller, giøre £øb. 

Flush, a. ©verftobig, tig, munter. 

Flushness, s. Sciffljeb, ØJaftyeb. 

Fluster, v. a. berufe; s. Ouerilelfe. 

Flustered, a. bal» beffienfet. [^iffe. 

Flute, s. $loite; buul Stribe paa en 

Flute, v. a. ubbule, giøre bule Slriber. 

Fluter, s. $loiteblafer. 

Flutings , s. pi. fitter, bule Striber. 

Flutter, v. n. & a. flagre , flyse frem 
og tilbage ; care utnS ; fbfe, forurolige, 
luivf forvirret •, bortflframme. 

Flutter, s. Slagren, Stttbeté $orvurrel* 
fe: Uroligl)eb. [Sfartt; Surfleb. 

Flux, s. $tyb<n, $iob, ©puttecuur; 

Flux, v. a. fmette ; lægge i Salivation. 

Flux, a. ubeffrmbig, forgangelig. 

F luxation, s. Ubftyben. 

Fluxibility, s. ©melteligbeb. 

Fluxible, a. fmeltelig. [barbeb. 

Fluxility, s. fLi;bent>e <5genf?ab ; Smelt* 

Fluxion, s. Smettningj $lt;ben af 
23abi??r, ijlaab, $lu$. 

Fluxive, a. flybenbe. 

Fluxure, s. $lt;ben, $lt;benl)eb. 

Fly, s. élue; Uroen yaa en Stegeven* 
ber ; SBifer. 

Fly, v. n. & a. flytte, fli>e *, fpringe i 
Staffer; labe ftyve, (abe fnge op; to - 
in one's face, bybe ZxoM ; to - at, 
fare Ice paa eu\ efter ; to - out, brt;be 
ub ; to let -, ftybe tø*. 

Fly-blow, a. $luefpt>e ; Sttob, forbar* 
trtft af $luefpye; liben Sfiønplet. 

Foal, s. $01. 

Foal, v. n. føle, føbe $øl. 

Foam, v. n. ffumme; bære forbittret. 

Foam, s. Sfum; yeftig 33rebe, ftorbit* 

Foamy, a. fulb of Sfunt. [trelfe. 

Fob,s. $iffe, Somme; <Pub*,93ebrageri. 

Fob, v. a. bebrage, tage veb Otafen; 
to - off, base til 95ebj*e. 

Fob-dobble, s. tølper. [been. 

Focil, s. 2frmbeen, ttrmfFtnne, Stinne* 

Focillation, s. Ovagelfe, Styrfnittg. Fol 

Focus, s. $ocu$, 25tanbepunft. 
Fodder, s. tørt $ober til £*c*g. 
Fodder, v. a. fore. 
Fodderer, s. een font foret Ci-ttceg. 
Foe, s. 5-icnbe, Srfeftenbe. 
Foetus, s. $ofler, «Barn i Eloberé £iv. 
Fog, s. 2affe; SfrerfTat, filbigt ©ra$. 
Fog, v. a. & n. forbunfle. [!)eb. 

Fogginess, s. taagetSuft; Syfljeb, $eb< 
Foggy, a. taaget, bunflfulb, tt;f, tølper* 
Foh, int. ft;. [agtig ; bunt. 

Foible, s. Svagbeb, ben fvage Bitt, 
Foil, s. Overvinbelfe, O^ebfalben; %lab, 

I'owatf, <Pn;belfe; $otto unber et Speil 

ic; $loret; £rog fem fpanbeé; Sur» 

(Uf (Tag; ; to give one a - , fafJe een 

til Sorten. 
Foil, v. a. fajle over <5nbe, fatte Robert 

for een; prt)benoger; giøre fhmtp,fI0Ve. 
Foilabie, a. forfafWig. 
Foiler, s. Seiervinber. 
Foin, s. Støb, Stif; OTaat. 
Foin, v. a. give et Støb, fiøbe. 
Foison, s. Overflob. 
Foist, v. a. ftfe; inbfliffe, fh;be tnb un* 

lit, liffigen inbfatte; foronbre. 
Foister, s. #orfalf?er. 
Foistiness, s. Stauf, $orraabnelfe. 
Foisty, a. itbelugtenbe, flinfenbe, ffimlef. 
Fold, s. $olb paa Slabet; $olb for 

Clvag; OntfTog. 
Fold, v. a. & n. folbe, lagge i kolber; 

fatte i enfrolb; paéfe, (lutte i tøinanben, 
Foldage, s. ftettigljeb at bave en $olb 

paa en liger. 
Folder, s. een forn folbet noget. 
Folding-chair, s. {feltftol. 
Folding-door, s. Sfloibør. 
Foliaceous, a. blabrig, blabet. 
Foliage, s. Søwarf, £øo, S6labe. 
Foliate, v. a. ffaae i ti;nbe %Maber ; be» 

la^tge meb $olio. 
Folio, s. iT-olio; foliant, flor 25og. 
Folk, Folks, s. $olf. 
Folkmote, s. Sammenfomfr af $olf. 
Follicle, s. ^>i;lfler, Sabgiemtne. 
Folliful, a. baarffabifulb. 
Follow, v. a. & n. folge, forfølge, 

eftetfølge, efterligue. Fol 

Follower, s. Gfmfélsef) tilfanget. 
Folly, s. SaarligbeB, £>aarf?ab, Ufot* 
Forne, v. a. jTumme. [fianbigljeB. 

Fornent, v. a. vatme, pleie, bole, nære, 

unberltOlBe. 
Fomentation, s. SBabning, barmen. 
Fon, s. £>aare. 
Fond, a. Baarlig, narngtig; inttaget, 

forgabet; begierltg efrer. 
Foml, Fondle, v. a. & n. fjolbe af, 

elfre ()0it, fiæle fot; to - on, væte 

foueljrrt i. 
Fondling, s. Kielefcagge, <!)nbling. 
Fondness, s. ømljeb; Sorgabelfe ; 

SaarligheB; KtærligbeB. 
Font, s. ftonf, Søbefont. 
Fontanel, s. $ontenetfe. 
Fontange, s. 23aanBfir>ife r>aa #ovebtøi. 
Food, s. #0Be, ©Hf?, bæring. 
Foodful, a. ftugtbar. 
Foodless, a. ufrugtbar. 
Foody, a. fpifelig. 
Fool, s. \ftav, Qaare, SoSfe. 
Fool, v. a. & n. væte 9tat, ftafe, Ijave 

iil 93eBfie; fnt)Be. 
Foolery, s. Olarretie. 
Foolhardy, a. forvoven, bumbtifHg. 
Foolish, a. Baarlig, ubefinBig. 
Foolishness, s. 9?aragtigbe&. 
Foot, s. £oB; $oBfh;ffe; Sftfl*. 
Foot, v. H. & a. gnne rit $étié\ BanBfe, 

ivce.Be , fpatfe; fotføBBe; faftfætte. 
Footling, s. liBen $oB. 
Footman, s. ftoBgtanget , Simer, ©ol* 

bdl ril ftoBtf; Servant?. 
Footpad, s. Stratenrøver til $obé. 
Footpath, s. $obfK. 
Footstep, s. $oBfpot. 
Footstool, s. 6f ommel. 
Footed, a. forn Ijat $øBbet. 
Footing, s. $oBfpot, ©ang; $oB; ZiU 

ftanB, 93of«ttelfe; faft SoB, $oBf«fte. 
Footling, s. liBen $oB. 
Fop, s. <pbantafr, 9?ar, ©icef, SSaafer. 
Fop-doodle, s. 97nr, ubetybelig Karl. 
Fopling, s. liffe Otar. 
Foppery, s. SaatligbeB, Sftatrefheg; 

taabelig <Pragr, llffecteren. 
Foppish, a. naragtig, pljantofiiff, pva» For 163 

lenbe, forfengelig. 
Foppishness, s. $orf«ngelig()eb, ^3ral. 
For, prp. for, fornteBeljT. 
For, conj. tl)t. 

Forage, s. gober j gouragering. 
Forage, v. a. fouragere, gaae \>aa $on* 

rageving. [ragering. 

Forager, s. een, font gaaer uB paa $cu< 
For as much as, conj. i aSettagtning 

af, eftevBi, for at. 
Forhathe, v. a. babe. 
Forbear, v. fli & a. ofliolbe fig, taale; 

overbære; unBvæte; fh;e, f?t;e, bate fig 

for, iinBlaBe. 
Forbearance, s. UnblaBelfe ; Ottetbcet* 

elfe; OlfbotBenbeB ; SemfcelBigbeB; fffijr, 

Opfccrrelfe. 
Forbid, v. a. fotbl;Be, binore. 
Forbiddance, s. éorbuB. 
Forbidden, a. forbuBet. 
Forbidder, s. een forn forbyter itoget. 
Force, s. OJfogr, Kraft, (Storfe. 
Force, v. a. &n. tvinge, noBe; befyntre 

fig: to -back, fafie tiltage; to - 

down, fiéBe neB; to -open, opbrtyBe. 
Forcedly, ad. meB Svang. 
Forced ness, s. ftorBretning. 
Forceful, a. flærf, volBfom. 
Forceless, a. nBen Krafr, fraffføS. 
Forcer, s. een font tvinger; ItBetSfriin; 

Srnfflang i en ^3ompe. 
Forcers, s. pl. Snfiruutent at breeffe 

SænBer ub nteB. 
Forces, s. pl. Stopper, Krigéfolf. . 
Forcible, a. meegtig, ficerf, frafttg, volB» 
Forcibleness, s. Kraft, ©ryr fe. [font. 
Ford, s. QSaBefteB, 93aat>; grunBt 93anB. 
Ford, y. a. vaBe igiennent. 
Fordable, a. font fan giennemvabeé. 
Fordage, s. ftærgepenge. 
Fore, a. & ad. forre fr, foran. 
Fore, ad. førenB. [foruB. 

Fore-advise, v. a. raaBe ett. minte 
Fore-appoint, v. a. foruB bejremme, 

foranfialte foruB. 
Fore-bode, v.a. foruBfige, foruBfpaae, 

fotuBbetyBe, ane foruB; vatéle. 
Fore-by, prp. i Dtærbeben. 
Fore-cast, s. $otfigtigl)e& ; foregaaertbe 
L2 164 For 

Overlese), \jMan. 
Fore-cast, v. a. & n. forub betragte, 

betamfe, overloegge forut). [et Btib. 
Fore-castle, s. daffen, forrefie£)eel af 
Fore-chosen, a. forubstfalgt. 
Fore-cited, a. focijeit anført. 
Fore-close, v. a. tiHuffe, titfpatrc, 

forefuimite, ubeluffe. 
Fore-deem, v. n. forubbømtne, giette, 

formobe, fonnene. 
Fore-design, v. a. forub ubfafle. 
Fore-do, v. a. abetagge, fTabe; tratte. 
Fore-doom, v. a. forubbømme, forub? 

beftemme; s. $orubbeftemme(fe. 
Fore-door, s. %>&t tit ©aben. 
Fore-fathers,s.pl. $or«lbre, $orfcebre. 
Fore-feet, s. pi. #orføbber. 
Fore-fend, v. a. beftytte, forbinbre, 

nfoenoe ; forfifre fig noget. [ftnger. 

Fore-finger, s. forrefte Ringet , <Pege* 
Fore-foot, s. ftorbeen. [ning. 

Fore-front, s. forrefle&eel af en93yg* 
Fore-go, v. a. over(abe,afftaae; gane 

foran. [reet. 

Fore-goer,s.$org«nger ; Sfaffet, $ou* 
Fore-going, a, foregaaenbe. [gen. 

Fore-gone, a. forangaaenbe; forbigan* 
Fore-ground, s.$orgrunb af etOJJalert. 
Fore-hand, Fore-handed, a. gaaet 

forveb: ubliger?, for Itben. 
Fore-hand, s. $orbee(. 
Fore-headjs.^anbe ; *ltforfFanunett)eb. 
Foreign, a. fremmeb, ubentanbff. 
Foreigner, s. ftremmeb ; Ubloenbing. 
Fore-imagine, v. a. fotub inbbitfce fig. 
Forejudge, v. a. f>at»e Jcrbøinme, for* 

ub tømme. 
Fore-know, v. n. fctbe forub. 
Fore-knowledge, s. ftorubvibenfyeb. 
Fore-land, s. frorbierg. 
Fore-lay, v. a. lure paa, ubt«nfe. 
Fore-locks, s. pi. forrefje #aar(offer. 
Fore-look, v. n. forubfee. 
Fore-man, s. $ormanb, #omemmefie. 
Fore-mentioned, a. forubanført. 
Fore-most, ad. forrefk. 
Fore-named, a. fornewnr. 
Fore-noon, s. Jonnibbag. 
Forensick, a. SKetten**, loblig. For 

Fore-ordain, v. a. forotbne, inbrette 

forub. 
Fore-part, s. forreffr SDeet. 
Fore-porch, s. #orfhte, Jorgaarb. 
Fore-rank, s. forrefte Rat)-, forrang. 
Fore-room, s. #orr-arelfe. 
Fore-run, v. n. løbe foran. 
Fore-runner, s. $orløber, #orbub. 
Fore-say, v. a. forubfige ; offlge, tgien* 
Fore-see, v. a. forubfee. [faloe. 

Fore-seen, a. forubfeet. 
Fore-shame, v. a. bej?«tntne. 
Fore-shorten, v. a. forforte forub. 
Fore-show, y. a. fornbtftfe; fpaae, 

forbetbbe. 
Fore-sight, s. ftorffgtigbeb ; forubfee n. 
Fore-sightful, a. forfigtig. 
Fore-skin, s. #ori)Uben, ^Jroeputium. 
Fore-slack, Fore-slow, v. a. for* 

femme. 
Fore-speak, v. a. forub forfimbe; 

befrille forub; forbtjbe; fortru&e. 
Fore-speech, s. $orberetning, fortale. 
Fore-spent, a. troettet, opbrugt,forfTibt. 
Fore-spurrer, s. Jorriber, jorbub. 
Fore-spy, v. a. forub fpeibe, forubfee, 

forub \>ibt, opbage. 
Forest, s. Sfow 
Fore-stall, v. a. forub optage, opfiobe. 

giore #orprang; fomnte i forveien. 
Fore-staller, s. $orpranger, £anb* 

pranger. [betient. 

Forester, s. $*tfler ; ftorfibettent, <Sfo?« 
Fore-taste, s. $orfmag. 
Fore-taste, v. a. fmage forub, forføge. 
Fore-tell, v. a. forubfige, forfynbe. 
Fore-teller, s. ©paamanb, <Sanbfiger. 
Fore-think, v. a. tanfe, betcenfe for* 

ub ; ane. 
Fore-thought, a. forubbetanft. 
Fore-token, s. $egn, Omen, 25arfel. 
Fore-tooth, s. Sortanb. [pee. 

Fore-top, s. bet JorrefU, (Jorbeel ; Xou* 
Fore-warn, v. a. abvare forub, erinbre 

forub. 
Fore-waste, v. a. jøbetøgge, forftyrre. 
Fore-wind, s. røobmnb. 
Fore-worn, a. forflibt. 
Forfeit, s. $orbri)belfe ; tyengefhraf ; For 

confiiTeret, btemfalben ©obé ; -Jorbrbber ; 

tyanteleg. 
Forfeit, v. a. forfptlbe, forbri;be; brty* 

be, iff? bolbe fit Orb ; a. forbrubt. 
Forfeitable, a. fom fan conftjTerfé, 
Forfeiter, s. ftorbruber. [forfpitbeS. 
Forfeiture, s. Straf, £orbrt;betfe ; 

ConfnTation ; conftfferer ©ob$. 
Forge, s. Snubbe, #i;rfteb, WaSovn. 
Forge, v. a. Ijamre, fmebbe: forfotiTe, 

opbigre. [fmeb. 

Forger, s. Satffnet; Opbigter, 2øqxis 
Forgery, s. <Smebe4Crbeibe; OvbtgteU 

fe, $ali?neri. 
Forget, v. a. forglemme, forgierte. 
Forgetful, a. glem fom. 
Forgetfulness, s. ©lemfombeb. 
Forgetter, s. g tem fom ^erfon. 
Forgivable, a. tilgivelig. 
Forgive, v. a. tilgive, unbi?t;lbe. 
Forgiveness, s. Xilgir»etfe ; Silbetetig* 
Forhail, v. a. plage, [fjeb at tilgive. 
Fork, v. n. fpalte fig fom en ©affel; 

fh;be i 25labe. 
Fork, s. ©affet, ©reen, SpibS. 
Forked, a. gaffelbannet. 
Forket, s. liben ©affet. 
Forkiish, s. Cvarbn'ff. 
Forky, a. fpalret; gaffelbannet. 
Forlorn, a. forloren, fortabt, eenfom; 

foragtelig; elenbig. [<5enfoml)eb. 

Forlornness, s. bielpelotf Silftanb, 
Forlye, v. n. tigge tver$ for noget. 
Form, s. $orm, Sfiffelfe; litt, T>ité; 

formular; Staffe i en Sfote; 23ænf; en 

£areé Seie. 
Form, v. a. forme, banne, antagge, 

i?abe, orbne, inbrette, ubtcenfe. 
Formal, a. formelig, bøitibelig; regel* 

rer. orbfntlig; toungen, fHv, ubftuberet. 
Formality, s. 23rug, Sabvone, S-er* 

malttet, Seremonie; tvungne ?aber. 
Formalize, v. a. & n. forme, banne: 

btnbe fig tit Seremonier; flebeS orer 

noget, finbe fig fornærmet. 
Formation, s. £annelfe, €fiffelfe. 
Formative, a. bannenbe. 
Former, s. een fom banner, ffaber. 
Former, a. forrige, fjørfr. For 165 

Formerly, ad. tilforn. 
Formidable, a. frngteltg, forffraffetig. 
Formless, a. uformet, ubannet. 
Formosit}', s. «Sfionfjeb. 
Formulary, s. Ubfaft , $orffrift ; $or* 

mularbogj a. foretTreven, fororbnet. 
Formule, s. formular. 
Fornicate, v. n. bebrive £oer, Ittugt. 
Fornication, s. Seiermaat, Jporeri. 
Fornicator, s. £oerfarI. 
Fornicatress, s. #orcivinbe. 
Forpass, v. n. gaae forbi nbemarfet. 
Forpine, v. n. ubtæreS, blive mager. 
Forray, v. a. forfh;rre, ^belcegge ; s. 

Dv overtog, Snbfalb i et Sanb. 
Forsake, v. a. forfage, forlabe, overgive. 
Forsaken, part. fortabt, fovfaget. 
Forsaker, s. {Jrafalben. 
Forsooth, ad. viffelig, fanbetig. 
Forswear, v. a. forfvcerge, begaae 

OJdeeneb, fværge fatiT. 
Forswearer, s. OTeeneber. 
Fort, s. $ort, ftccfhung. 
Forth, ad. & prp. ui>, fort, vibere; i 

ftremtib; ubenfor. [ten. 

Forth-coming, s. ftremfHtfelfe for 0?et* 
Forthieth, a. $i;rgetnvenbe. 
Forthright, ad. ligefrem, uben at gaae 

tit Siben. 
Forthwith, ad. meb bet forfte, ftrar. 
Fortifiable, a. font fan befcefreé. 
Fortification, s. 23ef«ftmng, 25efccfl- 

ningéfonjr, fræftning, Sfanbfe. 
Fortify, v. a. befcefte; opmuntre; be* 
Fortin, s. «Sfanbfe. [fhjrfe. 

Fortitude, s. Sapperf^eb , Stanbbaftig* 
Fortiet, s. libet $ort. ^ [beb. 

Fortnight, s. (Fourteen nights) 

nonen Sage. [33org. 

Fortress, s. Sæftnir.g , befoeftet Steb, 
Fortuitous, a. tilfcetbig, af en £ lumpen 

luffe. 
Fortuitousness, s. Slumpetraf. 
Fortunate, a. lettelig, luffalig. 
Fortune, s. Staffe; Sfiebne, formue, 

ftigbom. [luffe*. 

Fortune, v. n. titbrage fig, tycenbe fig, 
Forty, a. furgetuve. 
Fonim, s. torv j 2)omflo(. 166 For 

Forward, Forwards, ad. frem, frettu 

db, tiblig ; a. forrejT, tiblig, fremmelig ; 

itmg, flittig; eserilenbe, for fyafUg; bes 

rebviffig; brifiig. 
Forward, v. a. beforbte, fenbe bort, 

trtv>e poa, fremme. 
Forwarder, s. een font fremmer. 
Forwardness, s. tiblig Wobenfjeb, Sibs 

(igbeb ; for ftor Jpofligljcfc- 
Foss, Fosse, s. ©ran. 
Fossil, s. #osfil, OJiineraf. 
Foster, a. ern«renbe, pleienbe. 
Foster, v. a. nære, pleie , ficeCe for, be* 

gunfiige, opmtinire. 
Fosterage, s. <pieie. 
Foster-brother, s. $offrrbtober. 
Fosterer, s. s l)leiefaber, $oflerfaber. 
Foster-father, s. <))leiefaber, Softer* 
Fosterling, s. <pieiefcn. [faber. 

Fother, s. Sober; f. Fodder. 
Foul, a. flfiben, fmubfig, forbarvet, onb, 

ofiTueltg j funl, f«l, leb; urebelig; to 

fall - upon one, overfalbe nteb 

Sfielbéorb eff. ©lag. 
Foul, v. a. giore (Tiben, fmubfe, giere 

plumret. 
Foul-faced, a. I>«$fig # leb af 2Cnfigf. 
Foul-mouthed, a. font [jar en jlem 

IXftiinb. 
Foulness, s. Itreenligbeb, ©mubfigbeb. 
Found, s. 2\)tU, lyffeligt Silfoelbe. 
Found, v. a. l«gge ©runb; grunbe; 

fHfie, anlcegge j flø be. 
Foundation, s. ©runb, ©runbttolb ; 

Sttftetfe; Sripenbium. 
Foundationless, a. uben ©runbvolb. 
Founder, s. Stifter, 2(nl«gger ; Stø* 

ber; Spat (fjog £efte). 
Founder, v. n. & a. ftjnfe neb ; mi$f 

lyffeé; ttcere loef; forrtbe en Jpeft ; Hive 

fti«benet (out £efie). 
Founderous, a. ubrugbar, gtunbloS. 
Foundery, s. Støbert, ©ietfjuuS. 
Foundling, 3. hittebarn. 
Foundress, s. Stiftetffe. 
Fount, Fountain, s. Sltlbe,n3anbfonft. 
Fountful, a. tig paa tilber. 
Four, a. fire. [foettelfe. 

Fourch, Fourcher, s. $ort)aling, Op* Fra 

Four-fold, a. flrefolb. 

Fourier, s. Soureer, Oioarteermejrer. 

Four-score, a. ftrefinbétyue. 

Four-square, a. furfantet. 

Fourteen, a. ftorfen. 

Fourteenth, a. ftortenbe. 

Fourth, a. fterbe. 

Fourthly, ad. for bet fterbe. 

Fowl, s. #ugl, $icerfreatur. 

Fowl, v. a. fange $ugle, ffybe $ugle. 

Fowler, s. fuglefanger, Sugleflfytte, 

$ngle[;anbler. [flint. 

Fowling-piece, s. Suglebøffe, $ugle* 
Fox, s. 9\«v>; * lumfrt TOenne|?e. 
Fox, v. a. briffe een fulb; bebrage, 

narre een. 
Fox-case, s. JXcetfefTtub, fKcwebcefg. 
Fox-chase, s. 9?cevejagt. 
Fox-evil, s. #aareneé ICffalben. 
Fox-glove, s. fttngerurt. 
Fox-hunter, s. 0?oerej«ger. 
Foxish, a. lumfT, fnebig. 
Foxship, s. Snebigljeb, £i|r. 
Fox-trap, s. OJceoefar. 
Foxy, a. liflig. 

Foy, s. Stoffab; TOebé*traftement. 
Fract, v. a. brbbe, ottertrcebe. 
Fraction, s. «Brub; 2$ro>f; 23r*f. 
Fractional, a. font f^ter til et brubent 

tal; foranberlig. [fi«r, ntobflribig. 
Fractious, a. font let bri;be$; trcette* 
Fracture, s. 33rub; 25rof; v. a. brijbe. 
Fragil, a. fTior, brceffelig; ft>ag. 
Fragility, s. Sftørljeb, Svagbeb, Sfrø* 

beligljeb. [Sti;ffe, {fragment. 

Fragment, s. afbrubt etf. or-erbleven 
Fragmentary, a. fragmentarifF, font 

beflaaer af 25rutifrt)ffer. 
Fragor, s. 33rag, dragen, 
Fragrancy, s. føb, ftørf Sug r. 
Fragrant, a. tfetfugtenbe , føbtbuftenbe. 
Fraight, s. ftragt; Sabning, Sragt* 
Fraight, v. a. ftagte, labe. [penge. 
Frail, s. Sw; 5Turto af Su\ en S?urv 

DCofiner elf. $igen. 
Frail, a. fftebelig, gebrceflig, foag. 
Frailty, s. Sfrøbeligbeb. 
Framhold, f. Frampold. 
Framboise, s, tf>inbb«c. Fra 

Frame, s. €ammenfæmmg ; Signing ; 
Kamme; Savet; Srittabé; <ptan, ©e* 
flatt; 3nbtetning; Sinbelag; Orcen. 

Frame, v. a. forme , banne , ff abe ; in©* 
fatre; opftnbe, optænfe; paffe i btnan* 
ben ; opfætte. [retter. 

Framer, s. «en font bannet, fFaber, inb« 

Framework -knitter, s. &tenw* 
txxoec. [fuur. 

Frampold, Frampul, a. fnuruorn, 

Franchise, s. ftriljeb, privilegium, ©e* 
beer. [eff. 25t)tber. 

Franchise, v. a. befrie fra $rælbom 

Franciscan, s. #rancifTanermunf. 

Francolin, s. £ierpe ($ugl). 

Frangible, a. brceffelig. [#anbffer. 

Frangipan , s. veHugtenbe (Sfinb tit 

Franion, 3. ©atan, galant ©elffab$s 
brofcer. [franco. 

Frank, a. fri, aabenlnertet, gobljiertet; 

Frank, v. a. befrie, frttage fra 2Cfgbt ; 
franfere; febe. 

Frank, s. «Stunefli; Sranf (franff 
OJiimt); franferet 25ret». 

Frankincense, s. 23iraf, IRøgelfe. 

Franklin, s. £uu£bot>mefler, $ogeb. 

Frankpledge, s. 23orgen for é"f>eb. 

Frantic, a. gal, rafenbe. 

Frappish, a. nnberlig, feer, fovtræbetig. 

Fraternal, a. broberlig. [Sang. 

Fraternity, s. 23reberl?ab , 6clj?ab, 

Fraternization, s. 23roberi?ab. 

Fratricide, s. SkobersWorber. 

Fraud, s. SBebrajeri. [brageligfceb. 

Fraudulency, Fraudulence, s. 93e* 

Fraudulent, a. bebragelig, ftågagtig. 

Fraught, a. befragrer, taber; forft;net; 
s. Sabntng; v. a. labe; brfvcere. 

Fraughtage, s. Sabning; <?øn for $ragt. 

Fray, s. Jpaanbgemceng ; «Strib, kreerte, 
Ivetamp. [ffroeffe. 

Fray, v. a. trifle, jTtbe, blive timb; for» 

Freak, s. plubfelig ?t)ft, ©rilTe, Dlijffe. 

Freakish, a. f utb af 9tyf fer, pljanraftifT. 

Fream, s. Siger forn tigger i Ubloeg. 

Fream, v. n. grynte font et Sviin. 

Freckle, s. $regn?. 

Freckled, Freckly, a. futb af freg- 
ner, fregner. Fre 167 

Free, a. fri, eprigtig, cerltg ; gobbiettig, 

gaontilb. [pumpe len$„ 

Free, v. a. giare fri, befrie; aabne; 
Freebooter, s. ftribntter, JXtfver. 
Freeborn, a. fribaaren. 
Free-cost, s. $ri(>eo for tffgtftet. 
Freed-man, s. $rigiven. 
Freedom, s. $rtl)eb, $ortetttgf)eb. 
Free-hearted, a. frimobig , aabenbtet* 

rig, gavmitb, cebetmobig. 
Freehold, s. ©elveiergaaro. 
Freeholder, s* Selveier. 
Freeman, s. SBorger; røebtem af et 

£aug ; £rigiort. 
Free-mason, s. frimurer, [forgfri. 
Free-minded, a. f rifinbet, utvungen ; 
Freeness , «. $ril>eb , #rimobigl)eb ; 
Free-shool, s. $rif?ole. [©avmilbl)eb. 
Free-stone, s. CVvaberfleen. 
Freespoken, a. fritalenbe ; bøfUg,' 
Free-thinker, s. $rit«nfer. 
Freeze, s. T. ftxiii. 
Freeze, v. n. & a. frpfe, være iiSfotb; 

faae tt( ar fryfe. 
Freight, v. a. fragte, beftagte. 
Freight, s. Sragt; Jragrpenge. 
Freightage, s. £abning; #ragtpeng«. 
Freighter, s. 33efragter. 
French, a. franfF; -brandy, s. franff 

35rcenbeviin; - men, SJranffmoenb; 

-pox, $ran.jofer; -horn, 23albborn; 

- wheat, $irfe. [meb $ronjofer. 

Frenchified, a. f ranfffTuber ; befmittet 
Frenetic, Frentic, a. affinbig, gal. 
Frensy, Frenzy, s. T. 3(ffinbigbeb, 

©alenffab. 
Frequence, Frequency, s. tattig 

frorfamling, flort 2fnral, "JJicengbc; ilt* 

li§ Sgienragetfe. 
Frequent, a. ibelig, bt;vptg; vrimfente. 
Frequent, v. a. beføge ofre, omgaaei 

meger. 
Frequentable, a. omgcengelig. 
Frequenter, s. ^unbe, een forn ftfget 

et ©reb. 
Frequently, ad. ofte, bijppigen. 
Frescade, s. fiøtigt 6reb; fiølenbe 

Wibbet. 
Fresh, a. friff, fiotig; ferfF, nt;, ufer* 168 Fre 

fatfFet ; livlig, blomfrrenbe ; «bru. 
Freshen, v, a. & n. forfciffe ; blive 

f riff e Bf. f or f riffet ; fitle op. 
Freshet, s. ftiffeparf. 
Freshness, s. Wunterbeb, SHvligbeb. 
Freshwather-soldier, s. ni; bvervet 

©olbat. 
Fret, s. ©rebbrat; ©tnbSbevagelfe, 

#eftigbeb; #arme; 23rufen , ©taring ; 

opb*iet 2Crbeibe ; #at>fne»ring , %tm af 

Seen ; Wavevrib. 
Fret, v. a. &n. ffrubbe, gnibe £uben 

af ; gnibe meb tøinanben, afgnibe ; «be, 

fanbergnave; robe (iSorben ic); banne 

opljøiet 2(rbeibe; epljibfe, tirre; giøre 

vreb ; gramme fig ; jlibeS i ©tøffer, af * 

gnibe$, afffatleé ; giøre opljavet. 
Fretful, a. argerlig, fortrabelig, arrig. 
Fretfulness, s. ftortrabeligljeb, #arm. 
Fretsaw, s. ©tiffav. [beibe. 

Fret-work, a. opljavet, ubgravet 2Lu 
Friable, a. braffelig, ffitfr, forn let 

gnibeS itu. 
Friableness, Friability, s. (Sgenffab 

at funne fønbergnibetf, bri;beé itu. 
Friår, Frier, s. Wunf. 
Friarlike, Friarly, a. floflerlig, lig 

en OJiunf ; uerfaren, ufienbr, affonbret 

fra Oftenneffene. [flerlig. 

Friary, s. Slofkr ; Wunfeorben ; a. flo* 
Fribble, v. n. ffiemte, Ijave Søter meb. 
Fribbler, s. een forn ffiemter, brifer 

£øier. [rier. 

Fribbling, a. jiafenbe, foin gitfr Skarre* 
Fricassee, Fricassey, s. $rtfafee 

(Rinb fhgt i <Panben); v. a. fønoer- 

ffiare, tave JricaSfee. [Sltøening. 

Frication, Friction, s. ©nibning, 
Friday, s. $rebag; Good -friday, 

Sangfrebag. 
Fridge, v. n. bevagetf Saftig, boppe, 

i&bt omfring, ftobe paa binanben. 
Friend, s. 55en; SBeninbe; v. a. begun* 
Friended, a. gunjtfg, bevaagen. [ftige. 
Friendless, a. frebløS, venneløs. 
Friendliness, s. 93enffab, aSenligfyeb. 
Friendly, a. venlig, bulb. 
Friendship, s. !J3enffab. 
Frier, f. Friår. Fri 

Frieze, s. $riié paa en tyiffe. [feitt. 
Frig, v. n. fpringe, boppe; befuble fig 
Frigat, Frigate, s. $regar. 
Fright, s. ©fraf, noget forn fy fet $olf. 
Fright, Frighten, v. a. ffraffe, for* 

ffraffe, fframme. 
Frightful, a. ffraffelig, battøg, faf. 
Frightfulness, s. ©fraffeligf)eb,!Kab* 

fomljeb. [frag. 

Frigid, a. fotb; folbfinbig, føleétø*; 
Frigidity, s. 5?ulbe ; Solbfinbigfceb. 
Frill, v. n. ffielve. 
Frill, s. 23rt;fif}rimmel, ©trimmet. 
Frim, a. f riff, blomfrrenbe, font triveé, 

ffien. [binge. 

Frim-folks, s. pi. {Jremmebe, llblans 
Fringe, s. Jrimbfe. 
Fringe, v. a. befatte meb $rt;nbfer. 
Fringe-maker, s. ^ofementmager, 
Fringy, a. befat meb $rt)nbfer. 
Fripperer, s. een forn faiger gamle 

Slaber, Warffanbifer. 
Frippery, s. 95ob, l)Vor gamle Stlaber 

falgeé, OTarffanbiferbob; tflube, Soppert. 
Frisk, v. a. fpringe, boppe; Spring, 

munter SBevagelfe. 
Frisker, s. een few Ijoppet omfring j 

overgiven, uflabig. 
Friskful, a. Itjflig, glab, gal. 
Friskiness, s. overgiven SyfHgfccb. 
Frisky, a. lytfig, glab, overgiven. 
Frisie, v. n. frufe, fre He ; f. Frizzle. 
Frist, v. a. give $rifr, betroe. [fritte. 
Frit, s. fammenfmeltet 2£ffe og ©alt, 
Frith, s. 2Cnn af ©#en; OXunbing; 
Frithy, a. ffovrig. [©lage ©arn. 

Fritillary, s. tfeiferfrone (glante). 
Fritinancy, a. Snfef terne* ©frig (fom 

©raé()oppertf jc). 
Fritter, s. ©tump, ©ttyffe; ©five Riot 

atjlege elf. rifie; frlebefage, Sffbleffive. 
Fritter, v. a. ffiare Stiøb i ©fiver; 

braffe i ©tuffer ; to - away, tobe, 

fpilbe ftyffevii*. [l)eb. 

Frivolity, s. ©maaligfjeb, Hbetnbelig* 
Frivolous, a. ringe, ubetybetig; intet* 

figenbe. [Ijeb. 

Frivolousness, s. Ubett>beligbeb,9?ing* 
Frizzle, v. n. frufe, UøUt #aar. Fri 

Frizzle, s. #aartof. 

Frizzier, s. £aarfrufer, $riferer. 

Fro, f. From; to and -, af og tit, 

op og tiet>. [maabig. 

Frobly-mobly, ad. foa faa, uiibbeU 
Frock, s. Ot>erfiortelj jfraffe; Otter* 

træf tit et SBarn; Vitrei. 
Frog, s. $rtf; f)uut£>eel of en ^ejiefjof ; 

« "Straate, ©affel; pl. Stnapfjutter be= 

farte meb Sotter. 
Froise, s. #lefTefage. 
Frolick, a. fytfig, gtab; s. Sjøier, Owec* 

givenheb, Spftigtøeb. 
Frolick, v. n. være liflig, brise £*ier. 
Frolicksome, a. ttiftig, gtab, omgisen. 
Frolicksomeness, s. £yftigf>ct». 
From, prp. fra, af ; paa ©runb af :c. 
Fromward, ad. bort fra. 
Frondiferous, a. forn bærer 2$d. 
Front, s. tfnfigt, <Panben; 2robé,ltfor* 

frammenbeb ; forrefle £eet; #ront. 
Front, v. n. & a. fraae ett. t?ccre lige* 

for : br.be Spibfen; fiaat i Spibfen. 
Frontier, s. ©ranbfe. 
Frontispiece, s. forteite S>eel af en 

23t)gning ; 25iffebe. 
Frontless, a. uforffamtnet, briftig. 
Frontlet, s. ^anbebaanb. 
Froppisli, a. fuur, fnatrotn. 
Frorne, a. froéfen. 
Frost, s. SrofL [ffrofren. 

Frost-bitten, a. froéfen, befFabiget af 
Frosted, a. ujet»n, befat meb fuiaae 

Serboimnger. 
Frostiness, s. $rofr, Stutbe. 
Frosty, a. fotb, itéfolb ; * folbflnbig. 
Froth, s. Sfum, $raabe. 
Froth, v. n. ffrimmr, fraabe. 
Frothiness, s. *2oml)eb, 3ntetffgenf)eb. 
Frothy, a. fTummenbe; inretfigenbe. 
Frounce, v. a. frufe; s. DStmfe, $otb. 
Frouziness, s. ifiben 2ugt, Stanf. 
Frouzy, a. jTiben, ftinfenfce, morf. 
Froward, a. trær, fortrcebelig, ufybtg. 
Frowardness , s. trcerheb, Ulipbigbeb. 
Frower, s. Slite. [agt. 

Frown, s. fuurf ell. trebt #tefafr; $or* 
Frown, v. n. ftybe Kimfer i <Panben, 

fee fuur ub. Fub 169 

Frowy, Frowzy, a. ffiben, ftinfenbe ; 
Frozen, part. & a. froffen. [frimlet. 
Fructiferons, a. ftugtbar, frugtba* 

renbe.^ [barljeb. 

Fructification, s. 23efrugtmng, $rugts 
Fructify, v. a. giere frugtbar, befrug* 

te; bære Syrugt; pcere frugtbar. 
Fructuosity, s. $rugtborb«b. 
Fructuous, a. frugibar; befrugtenbe. 
Fracture, s. <ftt;belfe, Srug. 
Frugal, a. fparfom, Tarvelig. 
Frugality, s. Sartteliglieb, ©parfcm* 

meligbeb. 
Fragiferous, a. frugtbærenbe. 
Fruit, s. $rugt; ^roftr, 3?i;tte; v. n. 
Fruitage, s. ftrugt. [b«re $rugr. 

Fruiterer, s. grugtfyanbler. [$rugr. 
Fruitery, s. £rugrtoft, Srugtfamutft ; 
Fruitful, a. frugtbar. 
Fruitfalness, s. Srugtbarbeb. 
Fruition, s. Otubelfe. [fetig. 

Fruitive, a. tu;benbe, bffibbenfce; fant* 
Fruitless, a. ufrugtbar; frugresLøé, 

unyttig. 
Fram, a. tt;f, feb, laffet. [Storn. 

Frumentacious, a. femagtig, lignenbe 
Frumenty, s. ib«ebemeel$ Celling. 
Frumness, s. $ebl)eb, f}or $rugtbarf)eb. 
Framp, v. a. (Tiemte, firere, niere Tlat 
Frumper, s. Spotter, ©rifler. [af. 
Frush, s. $te>m paa en £cfW)Ot>. 
Frush, v. a. fi;nberbri;be, fønberfnufe. 
Frustraneous, a. forgiepeé, frugteéløS. 
Frustrate, a. forgteveé, ugylbig. 
Frustrate, v. a. bebrage i fit £aab, 

titintetgiore, giøre frugteéløé. 
Frustration, s. 25ebrageri, Sfuffelfe, 

SBersrelfe ir. 
Frustrative, Frastratory, a. f?uf* 

fenbe, rilintergiorenbe JOaab jc. 
Fry, s. $ij?erarn, $ii?eungel; ^«rtgbe 

fntaae JColme; Sternfolb; ncget forn et 

rifter elf. ftegt. [fmelte af £ebe: opbrufe. 
Fry, v. a. & n. ftege i ^anben, rifte; 
Frying-pan, s. Stegepanbe, 25rabpante. 
Fuage, s. Sforftfenépenge. 
Fuh, s. «Pung , Xafre ; Ipffert, Styrr-øm. 
Fub, v. a. forljale feb faljTt boreren» 

binger; bebrage. 170 Fub 

Fubby, a. tt>ffi«Pet. 

Fucate, v. a. fminfe j befmyffe. 

Fucus, s. Gminfe. 

Fudder, s. Syngbe, !B«gt (55%). 

Fuddle, v. a. & n. giøre bruffett; 

kxigi fig full). [fufitig 33rober. 

Fuddle-cap, Fuddler, s. S"-i;Ibebotfe, 
Fudge, s. bebragelig ijomenbing, Ub* 

tuigt; ini. ft;! 
Fudge, v. a, fnappe , tficele; tale S#gn 

jc; befmnffe, fege llbflugtet. 
Fuel, s. 23ranbfel; Staring ; v. a. un* 

t>ert>olt>e Slben, nare. 
Fugacious, a. flygtenbe, paa Slugt. 
Fugacity, Fugacionsness, s. $(yg- 

tigheb. 
Fugitive, s. $lbgtning-, IKemningS-- 

mnnD; OtferLflber ; a. ftygtig ; forgan* 

gelig, ttfmbig. 
Fugue, s. T. $uge (i Wufifen). 
Fuiciment, s. Støtte. 
Fulcrum, s. Støtte, #inlepuuft. 
Fulfil, v. a. cpfylbe, futbfomme, futb* 

bt;rbe. 
Fulfiiler, s. $ulbbyrber, ftulbfommer. 
Ful fraught, a. fulbfommen forfynet. 
Fuigency, Fulgentness, s. ©lanbS, 

Sfiu. [renbe. 

Fulgent, a. fTtnnenbe, lyfenbe, glims 
Fulgid, a. glimrenbe. 
Fulgidity, s. ©lanbS, ©limmer. 
Fuigour, s. GHanbé, StraatrglaubS, 

Sfm. 
Fulgurate, y. n. lime, lysme, flraale. 
Fulguration, Fulgury, s. Synen, 
Fuliginous, a. fobct. [Straolen. 

Fulimart, s. 3lber. 
Full, a. &ad. fulb; mat; ganffe ; fulb* 

jlanbig; s. frblbe; bet #ele. 
Full, v. a. valfe. 
Fullage, s 23dferl*n. 
Full-blown, a. i fulb 23lomftet ; fulb. 
Fullbodied, a. fblbig; plumret (out 

S3iin). 
Full-l)ottomed, a. meb en f!ot 25unb, 
Fuller, s. SSatfer. [fiSine. 

Fnll-eyed, a. meb pore fremftaaeube 
Full-fed, a. mat, majTct. 
Full-hearted, a. tittibéfulb. Fun 

Fullo, s. Santljeit ($ijT). 
Fully, ad. gcmffe fulbfommen. 
Fulmart, s. SBtlbfat. 
Fulminant, a. lynenbe, totbnenbe. 
Fulminate, v. n. lyne; » ubfenbc 

&anbflraaler ; fnalbe, ffielbe. 
Fulmination, s. Stynen; ■ 23anb* 

flrnnte ; Sfielben. [bragenbe. 

Fulminatory, a. lynenbe, torbnenbe, 
Fulmine, v. n. lyne, torbne. 
F'ulness, s. #ylbe, Operfløbigbeb. 
Fulsome, a. vammelig,t>ettyftig, fmub* 
F"ulsomeness, s. 35animeligl)eb. [fig. 
Fulvid, a. u>bguul. 
Fumble, v. a. & n. fole for fig ; famle ; 

beføle, tage gwt paa; bare fig ubeljan* 

big ab. [Stymper. 

Fumbler, s. en ubefjanbig, gamier, 
Fume, s. 9?*g, £>amp, £unft; * $H>s 

figbeb. [re opbragr. 

Fume, v. n. roge, bampe, bunfle ; *va* 
Fumets, s. pi. JpiorteiSfam. 
Fumid, a. roget, bunflfulb. 
Fumidity, Fumidness, s. røget 33e* 

ffojtenbeb. 
Fumigant, a. font ryger, bampenbe. 
Fumigate, v. a. roge, renfe meb Di&» 

gelfe: beruge; batt. [Saldering. 

Fumigation, s. Øfogntng; SSabning; 
Fumingly, ad. opbragt, prebt. 
Fumitory, s. Sorbrøg. 
Fumous, Fumy, a. rogenbe, «get; 

* l)ibfig, opbragt. 
Fun, s. Sfiemt, Søier; 23ag, 93agbeel. 
Fun, v. a. fTtemte, fpotte, bebrnge meb 

Orb. 
Function, s. i?aib, Smbebe, 95ef!iHing. 
Functionary, s. Sntbebémanb, font 

bar 25 e flitting. 
Fund, s. Capital, Jonb, SBanfe; Sum 

$)engc; ©runb, 25unb. 
Fundament, s. Junbament, ©runb, 

23unb; Sabe : fKumpen. 
Fundamental, a. «oefentfig, b^renbe 

til ©runben; s. <53runb; pi. ^Begyn* 

belfe^grunbc. [g«ngelfe. 

Funebrial, a. font b*r« til en Cigbe* 
Funeral, s. Sigbegtojngelfe, 93egra* 

oelfe. Fun 

Funeral, Funerary, a. font &**et til 

£ig; fotgelig. 
Funerate, v. a. begtave, jotbe. 
Funeration, s. Sigbegcengelfe. 
Funereal, a. font et £ig, føtgelig. 
Funest, a, altjfffljg, fergeiig. 
Fungosity, s. f^anipagtig 58effaff?nl)et). 
Fungous, a. fvampagttg. 
Fungus, s. Svamp, «Svamp paa Stem*. 
Funicie, s. Snot; Steevl. 
Funicular, a. ttævlet. 
Funk, s. fæl Sranf, Samp; gttjgt. 
Funk, v. n. & a. fhnfe (of 2*ngft); 

ftjibe niefe Sranf; fmøge. 
Funnel, s. Stagr, 9?øt; Sfotfhenspibe. 
Fur, s. Sfint), <Peltéværf ; v. a. fote 

n;eb ^ettéværf. 
Furacious, a. roveragtig, tt;vagtig. 
Furacity, s. Xyvagrigbeb. 
Furbelow, s. $atblab; v. a. btoemme, 

befonte nub #alblabet. 
Furbish, v. a. polere, ffute, glatte. 
Furbisher, s. Svcerbfeier. 
Furcated, a. fpalter, grenet. 
Furfur, s. 2(vne, SBoelg. 
Furfuraceous, a. tig 2(vner. 
Furious, a. gtum, tafenbe. 
Furiousness, s. ©alffab. 
Furl, v. a. fammenruffe; bejtaae Seil. 
Furlong, s. et Sn;ffe 05ei (1/8 af en 

engen? 3Jiitt). [at vare borte. 

Furlough , s. ^etmiéfion , Sillabelfe 
Furmenty, f. Frumenty. 
Furnace, s. Ovn, l\'aéovn. 
Furnage, s. 23-agerlen. 
Furnish, v. a. forfmte, ubrufh; prt;bej 

give.^ 
Furniture, s. #uuég«taab, Wøbler. 
Furr, s. ftoervcerf ; Srøfle. 
Furr, v. a. fote meb Joetvcerf ; fotljube. 
Furrier, s. 23unbtmaget. 
Furrow, s. Jure; £)ige, 33anbgtøft. 
Furrow, v. a. giøre $urer, ptøie. 
Furry, a. flcebt i Joervcerf ; Ijøtenbe til 

5-oetvocrf. [besuben, ybetmete. 

Further, a. & ad. vibete, loengete; 
Further, v. a. bef otbte, fremme , v«re 

belnelpetig. 
Furtherance, s, 93efotbting, fremme. Fyr 171 

Furtherer, s. 33efotbeter, «en fom 

fremmer. 
Furtherest, ad. lomgf}, vibejl. 
Furthermore, ad. tjbermete. 
Furthermost, Furthest, ad. tøngft 

borte, t;berfh 
Furtive, a. fiiaoten, bemmetig. 
Fury,s.9?afeti, ©alenffab; Snfpiration; 
Fuscation, s. ftormørfelfe. [$urie. 
Fuse, v. a. & n. fmelte. 
Fusee, s. Stint; Spinbelen t et£omme* 

ulir; "Xænbftøt paa en 23ombe. 
Fusible, Fusil, a. fom fan fmelteé, 

fnielr-elig. [ligbeb. 

Fusibility, Fusibleness, s. Smelte* 
Fusil, s. ^lint; a. fmeltelig. 
Fusilier, s. OTuflfeteet, $ufileet. 
Fusion, s. Smeltning. 
Fuss, s. Satin, Srøi, Optøi, 53cBfen ; 

v. n. gtøte 23æfen, Srøi. 
Fussocks, s. ii>f Slone. 
Fust, s. «Piaeffnf t ; foel £ugr, OTuggen* 

beb j v. n. blive muggen. 
Fustian, s. Slage 25 om u lb Stø i, ^at* 

fan •, Svulfr; a. giott of 95atfan; bøi* 

ttavenbe, fvulffig. 
Fustick, s. 23rafitietrce. 
Fustigate, v. a. prngle, banfe. 
Fusrigarioii, s. «pibffen, 93anfen. 
Fustilarian, s. itbelugrenbeSlatl: Sfutf. 
Fustilugs, s. 9?«vefegret j feb, fhnfenbe 

Wabufe. 
Fnstiness, s. muggen £ugt. 
Fusty, a. fjinfenbe, ffimlet. 
Futile, a. uttbig fnaffout, (tabbetvorn; 

ubetDbelig, tinge. 
Futility, Futilness, s. utitig Snaf* 

fombeb ; Ubettybeligbeb. 
Futtocks , s. pi. Kibbenene af et Sfib. 
Future, a. tilfommenbe ; s fttemttb. 
Futudtion, s. tilfommenbe Silvoetelfe. 
Futurity, s. ttlfommenbeSib, $remttb. 
Fuzz, v. n. tive i trevler ; gaae i Stt;f« 

fer, ftyve bort i fmaae ieU; flaae i 

93eiret. 
Fuzzen, s. frøbf, Stroft. 
Fuzzle, v. a. giøre bruffen. 
Fy, int. fy ! 
Fyrth, s. Jiorb, #avbugt, 172 Gab 
G. Gab, v. n. jVabfe, li;ve ; s. Slabber, 

Snaffombeb. [meb; ^raiit; 

Gabarage, s. Slage SBarfer at loffe 
Gabardine, s. 9? egns elf. IKeifefappe. 
Gabberies, s. pi. Slabber; 23emefh:e; 

ger. [Snaf, 

Gabble, s. Snabren, Dfceffen; unyttig 
Gabble, v. n. fnabie , qt>oeffe , ffrappe 

fiacre, plubbre. 
Gabbler, s. Slabrer, «piubbrer. 
Gabei, s. 2ffgift, 2olb, Salrffat. 
Gabeller, s. Oppebørfeléberienr. 
Gabion, s. Sfanbfefurt». 
Gabionade, s. Jorffanbéning meb 

Sfanbfefurtie. 
Gabel-end, s. ©aftpaa et #nu$. 
Gad, s. langt Stt;ffe Sraal; ©riffet. 
Gad, v. n. lebe ()ib og bib , ffrtyge om* 
Gad-broeze, s. 35rem$. [fring, føite. 
Gadder, s. r^ijiøber, ©abeflri;ger. 
Gaddingly, ad. omflreifenbe, omtøbetu 
Gad-tty, s. 25rem$. f be. 

Gaff, s. Serfage, #arpun; "Spore ill 

Warier. [Master). 

Gaffer, s. $aer , Sanbémanb (iftebet for 
Gaffet, Gaffle, Gafflet, s. £anefpore. 
Gaffle, s. Spoenbe paa en 25tte. 
Gag, s. knepet at tregge i Wunben. 
Gag, v. a. Icegge en Sfnevel i Wunben. 
Gage, s. OTaaleflof , at maale SSiinfabe 

:e. meb; <Pant; "Winning. 
Gage, v. a. prage , pr#t?e 23iinfabe ic, 

maale, juftere; pantfcette. 
Gager, s. 23rager; 3uf}eermefter. 
Gaggle, v. n. ffrappe, fceffe. 
Gaiety, s. StjfhgbeD. 
Gaily, ad. hjflig ; jiirlig, pt;ntet. 
Gain, s. 33inbing, SBaabe , profit; a. 

becpem; ncer, veb Ajaanben; bebwnbig. 
Gain, v. a. & n. innb.», opnaae, naae; 

faab Ov»ermagt, faae SBugt. 
Gainer, s. SPinber, fom faaer 23ugt. 
Gainess, f. Gaiety. 
Gainful, a. forbeelofitig. [bing. 

Gainfulness, s. $orbeelagttgbeb , 2>in* 
Gaingiving, s. Vnelfe; f. Misgi- 
ving. Gal 

Gainless, a. uforbeelagtig, ttbetgavuten* 
Gainly, ad. bec|t>em, let. [be. 

Gainsay, v. a. mobfige, benegte. 
Gainsayer, s. OJi'obfianber , 93eberparf. 
Gainstand, v. a. mobfJaae; f. With- 
stand, [fftnnenbe; ftygrig. 
Gairish, a. pott, boffarbig; proegtig, 
Gairishness, s. ©lanbé ; Of ergiv>enbeb. 
Gait, s. OTaaben at gaae paa, ©ang; 
Gaiters, s. pi. Kamafdjer. [<Eei. 
Gala, s. £øiribelig()eb, ©ala. 
Galaxy, s. OTelfeveien. 
Galbanum, s. floerf lugtenbe ©ummi. 
Gale, s. Sufmtng, Ruling. 
Galiated, a. bebceffet meb en #temt. 
Gall, s. ©albe; ©alceble; let Saar paa 

£>uben; * -Brebe. 
Gall, v. a. & n. treffe , gnibe #uben 

af; plage, opirre; være fortroebelig; 

ærgre fig. 
Gallant, a. artig , (fion ; brat» , tapper, 

raff; beflig, beleven; forelffer. 
Gallant, s. Sprabebaffe; ©alan, $tier. 
Gallant, Gallantize, v. n. roere ga* 

laut, optuirte ftruentimnierne :c. 
Gallantness, Galantry, s. 2Crtigbebj 

£øfHgbeb, 25elef enbeb ; Sapperbeb. 
Gallery, s. bebceffet ©ang; ©afferi. 
Galley, s. S?abi;fe; ©alei. 
Galliard, s. li;flig ^erfon; en tyfiig 
Galliardise, s. £t)fHgbeb. [;t>anb$. 
Galilean, a. franff. [ciéme. 

Gallicism, s. franff Jalemaabe, ©affu 
Gallimawfrey, Gallimafry, s. fmaas 

baffet 5?iøb meb ^eberfaué ; IX'ijfmafF. 
Galliot, s. ©aCfiot, let Sfib. 
Gallipot, s. Wpotberfruffe. 
Gallon, s. engeljT DJi'aal paa 4 potter. 
Galloon, s. ©alon, treffe. 
Gallop, s. ©affop. 
Gallop, v. n. gattopere, ribe i ©affop. 
Galloper, s. een forn riber i ©affop ; 

&efr, font iøber i ©affop. 
Galloshes, s. pi. «aloffer (Overffo). 
Gallow, v. a. fectte i Sfrcef. 
Gallow, s. Gallows, s. pl. ©alge ; 

SBurefeler; gallow-tree, ©oige. 
Galloway, s. liben (RiM)tft, Olorret 

bagge. Gal 

Gaily , a. beebjf font ©albe ; v. a. for* 

fftctfff. 

Gambade, Gambado, s. £<rtvjl*t?If. 
Gamble, r. a. f piffe fjøit. 
Gambler, s. Spiffer, Sm;ber i Spil. 
Gambling-house, s. Spiffeljuué. 
Gambol, s. guftfpring, Spring af ©la* 

be. [af ©IceDe. 

Gambol, v. n. gi&re Huftfpring; Ijoppe 
Gamhrel, s. 2r«et, bet flagtebe &t?ceg 

homgeS paa. [3agt, $uglejagt; 25ilbt. 
Game, s. Spil; Speg, £eg; tyarti; 
Game, v. u. fpiffe; gieffed. 
Game-cock, s. afrettet £ane. 
Gamekeeper, s. 3«ger, Sforrtber. 
Gamesome, a. fpogefulb; jfiemtfom. 
Gamesomeaess, s. Jtyjiigtøeb , Sfiemt* 

fomljfb. 
Gamester, s. ©piffer; <Pubfenmager. 
Gaming-house, s. Spiffeljttu*. 
Gammon, s. Sfinfe. 
Gammot, s. Ot>ergh?enl)eb, Spøg. 
Ganch, v. a. fpibbe, ftyrte neb paa fpibfe 
Gander, s. ©offe. [^cele. 

Gane-fish, s. £a\maaf ($tff). 
Ganet, s. SRøbnaffe (©oaS). 
Gang, s. 93anfce, ^3nrti, 2rop. 
Gang, v. n. gaae, gaae bort. 
Gangrel, s. lang ftarf, lang JKccfel. 
Gangrene, s. £olbbranb; v. n. «be om 

fig, flaae fig til Slolbfyr. 
Gang-way, s. tfobrogge , £$begra\\ 

3-olberebs Xrappe. 
Gantelope, s. Syibérobløben. 
Gantlet, s. Spibérobløben; Staal* 

baanbflfe ; «Spore til fregtebaner. 
Gaol, s. $cengfel; v. a. fafk i Jangfel. 
Gaoler, s. Slutter, Sangefogeb. 
Gap, s. #ul, Mobning, &ab, S8cefcf>e, 

Spraffe. [aabne fig, fpræffe. 

Gape, v. n. gabe; I>ige f firabe eftef; 
Gaper, s. ©aber, ©abflab. 
Gap-toothed, a. f)\>tw en Sanb feiler. 
Gar, s. 5>«rftoi; v. a. giore,foranlebige. 
Garb, s. £>ragt; Snit; fflabning; OTa* 

neer; Opforfel; ftolge; fTarp Sntag. 
Garbage, Garbish, s. Snbutab , 3nb* 

volbe af 2h;r; Sfarn. 
Garbage, v. a. tage Snbrolbe nb. Gar 173 

Garble,s.ll&jTub (af 2>arer), Ureenligljet. 
Garble, v. a. figte, foelbt ; renfe, ubfoge. 
Garbler, s. een font faelber, renfer ; 

Opfi)n?ntanb orer 3JJateriatifb23are. 
Garboil, s. llorben, Opror, Strtf). 
Gard, s. asagt, f. Guard. 
Garden, s. £at>e. [#at»«. 

Garden, v. n. onlcegge eff. bijrfe en 
Gardener, s. Urtegaarbémanb, ©armer. 
Gardening, s. Jpat>efunft, Jparebijrf* 

ning. 

Gardenstuff, s, £afreurter, 00?aburter. 
Gardiviant, s. CRanbfel, 2>afcfcef. 
Gardm anger, s. Spifefammer. 
Gare, v. a. giøre, solbe. 
Gargane, s. gron Srifonb. 
Gargarism, s. ©urglettanb. 
Gargarize, v. n. gurgle, fltyffeTXunben. 
Gargil, s. Stjgbont iblanbt ©«$. 
Gargle,», ©urgel, St>oelg ; IX'aofirube; 

©urgleranb. 
Gargle, v. n. gurgle fig. 
Garish, a. glimrenbe; f. Gairish. 
Garland, s. 25[omfhrfranb$, ©uirlanbe. 
Garlick, s. £ribl*g. [bon. 

Garment, s. ftloebning, ^laber, 5U«be* 
Garner, s. ftornlabe, kornloft. 
Garner, v. a. bringe i 5?ornlaben. 
Garnet, s. ©ranat (2(rt Sarbunfel). 
Garnish, v. a. be forne, forfyne; prtjfce, 

u&fiaffe« ; lagge i £anfet. 
Garnish, s. <Pn;belfe, Snit)ffe; <Penge, 

font gu'erf veb2(nfomfi i #angfelet. [;c. 
Garnisher, s. Stafferer, een ber prober 
Garnishment, s. 23ef«rning, <Pri)belfe. 
Garniture, s. Ubfraffering, S^cit. 
Garran, s. liben, uffet £efl. 
Garret, s. D pi ftf ammer, Sagfammer. 
Garreteer, s. een font boer paa et 

CUnftfammer, gemeen. 
Garrison, s. befatning, ©arnifon. 
Garrison, v. a. Icegge 25ef«tning i en 
Garron, s. kleppert. [?33t;. 

Garrulity, s. SlabberPomlieb, Snaf* 

fomfjeb. 
Garrulous, a. fTabberPorn, fTabbrenbe. 
Garter, s. £n«* eff. £ofebaanb; ^pofe» 

baauoéorbenen. [ombinbe. 

Garter, v. a. binbe meb J&ofebaanb; 174 Gar 

Garth, s. 23aggacuD; Slufe; ©iorb. 
Gas, s. ©a$. 

Gascoins, s. pi. £anbecne paa en #efh 
Gasconade, s. gralen, Sf cuberi ; v. n. 

prale, f?rt;be. 

Gash, s. Sframnte, Saar, $f«ng?. 
Gash, v. a. faare, ffiace, flange, ljugge 

en ©framme. 
Gaskins, s. pi. vibe 93urer. [begifp. 
Gasp, v. 11. gifpe, fjioe ; s. ©ifpen, 2fans 
Gast, Gaster, v. a. forfrraffe, giøre 

Mfftjrffe'f. [ningS Ubfeenbe, ©ru. 

Gastliness, s. Sfraffeligbeb, en Sab* 
Gastly, a. ffraffelig, graffelig, bi>&bleg. 
Gastred, a. plubfelig forjfraffet. 
Gate, s. <pott; £eb; £egentets £olbning. 
Gate-house, s. ftangfel t 23eflntinfler. 
Gather, v. a. & n. famle, famle fant» 

men; pluffe; ittbljflfre; v>tnbe, lagge i 

kolber; faae; flutte; trccffc op; l>ti\>e 

tDffere, flerre; fantleé; fatte OTaterie. 
Gather, s. $olb, ftunfe. 
Gatherer, s. «Samler; Sfiarer ; Q3iin= 

hefter: Oppebørfelébetient, Snbfamlec. 
Gathering, s. Snbfamlen; Collect; 

SBulbning. 

Gattlehead, s. een font (jar buffer. 
Gaude, s. ^rijbelfe, Sm^ffe. 
Gaude, v. n. vare glab. 
Gaude ry, s. Smt;ffe, <pragt i «laber. 
Gaudily, ad. ubpt;ntet, ubmalet, præg- 

tig. [ftobS. 

Gaudiness, s. ^Jragt, tytmt, Slitter* 
Gaudy, a. pimtet, ubffrtfferet; s. Rettig* 
Gaunt, a. mager, ttbtaret. [bag. 

Gauntlet, s. Staalhanbffe. [ber paa. 
Gauntree , s. Srabuf , at loegge $x>n* 
Gauping, s. Straffen i Semnterne. 
Gave, s. ftornji'flf. 
Gavel, s. ^Paalceg af Sorben; Kccife; 

Orerflabe; £aanbfulb S?orn; ©avl. 
Gavelocks, s. pi. Setntai, SSaaben ic. 
Gawk, s. ©ieg. 

Gawky, a. leierltg, toffet. [ptmtet. 

Gay, a. li;ftig, liflig» gl«b> fmuf; ub* 
Gayery , s. OTuntetljeb , £ivligf)eb ; 
Gayly, ad. Iwligen, muntert, [©lanbé. 
Gayness , s. , 3JIunterl)e& , Siuligfjeb ; 

^Piagt, ©lanb*. Gen 

Gaze, v. n. gate, fnrre, fee jhot paa, 
Gazefnl, a. flirrenbe. [fige. 

Gaze-hound, s. SSinbfpiffer. 
Gazel, s. ©ajeffe, vilb ©ieb. 
Gazement, s. Stirren, ©aben. 
Gazer, s. een font feet flirt, gaber. 
Gazette, s. 2(r>i«l. 
Gazetteer, s. 3fr*i*fFrfofr. 
Gazing, s. Stirren, ©aben. 
Gazon, s. t&xv, ©rønfr-at. 
Gear, Geer, s. 03are, 2øi, «laber; 

SaVnetfcérf ; JOeftetøi; Øtatttft; Spor, 
Geazon, a. rar, felfotit. [23ognfpor. 
Geek, s. ©iaf, Saare ; v. a. Ijar-e til 

9iar. 
Gee, v. n. lyffetf, faae fremgang. 
Geir, s. ©lente. [løbe fantmen. 

Gelable, a. font fan frufe fantmen, 
Gelatine, a. geleeartet, feig. 
Geld, v. a. gilbe. 
Geldable, a. fTatffylblg ; font Fan gilbeS; 

font fan frtjfe famnien. 
Gelder, s. ©ilber. 
Gelding, s. 3?allaf, fFaaten £ejr. 
Gelid, s. meget folb, itéfolb. 
Gelidity, s. Stulbe. 
Gelly, s. ©elee. 

Gem, s. 2<2belfleen, Suveel; «nop. 
Gem, v. a. & n. befatte eff. prube meb 

SSbetflene; fnoppetf, fltybe «nopper. 
Geminate, v. a. forboble, gicre bobbelt. 
Gemination, s. $orbobling. 
Gemini, s. pi. StfiHingerne (i £>t)re* 
Geminous, a. bobbelt. [frebfen). 

Gemmary, s. SSffe til 2£belflene , 3u« 

toeelfrnitf. [og Sfiltf-traab. 

Gemmow, s. bobbelt 9?ing nteb ©ulbs 
Gendarmery, s. ©enbarmeri, politi. 
Gender, s. Slage; ©enufl. 
Gender, v. a. & n. attle, forplante 

Slagren; parre flg, ubruge. [gie. 

Genealogy, s. Slagtregifrer, ©enealo; 
General, a. alminbelig, fabr-antig. 
General, s. ©eneral; bet #ele. 
Generality, Generalty, s. 2(lminbe* 

ligbeb; bet 'iTtminbelige ; bet fjele ijolf ; 

©eneralitet. 
Generalize, v. a. giøre alminbelig. 
Generalship, s. ©eneral$ ^of}. Gen 

Generate, v. a. avle, fobe, frembringe; 

feraarfage. 
Generation, s. ttvl, Slagf; Slagt* 

feige; ©enerarion; OTenneffedlbet. 
Generative, a. nvlente, avlebpgtig; 

frugtbar. 
Generator, s. Ifvler, #aber. 
Generosity,Generousness, 'i. 2£befe 

metiijbet : Srermotigbeb. [atel. 

Generous , a. abelmobig , boimctig, 
Genesis, s. ferfre 3fc«ftø©$. 
Genet, s. liten £eft; SBilcfat, Slage 

fpanjre Satreffinb. [f>«. 

Geneva, s. <Snebar*23rauteviin, ©ene* 
Genial, a. fom borer tit 2ivef eff. ^ét* 

plantning; Siret opbolbenbe; fornoiet; 

naturlig ; -days, #ribage; -spirits, 

£tvéaanber. [©iabe. 

Geniality, s. ©enialitet, Oiarurgave; 
Geniculate, v. a. forbinbe meb £eb. 
Geniculation, s. Seb, Snute. 
Genitals, s. pl. $ébfel$lemmer. 
Genitive, s. ©enetivuS (©rammatif). 
Genitor, s. $aber, 2frler ; 3-øbfel?lem. 
Genius, s. Sfutéaanb, ©eniué; ©enie; 

'•HnnbSfraft; Otarur. 
Gennet, f. Genet. 
Gent, a. ner, velflabr ; Bedagelig, artig. 
Genteel, a. net, fmuf, vafler; beleven, 

behagelig: arrig, Ijøflig, fornent. 
Genteelness, s. 2ftrigheb, £øfligf)eb :c. 
Gentian, s. <5n$ian (glante). 
Gentil, s. OTabbife, Sraorm. [$olfet. 
Gentile, s. #ebning; a. fent fyerer til 
Gentilesse, s. .ftøfligbeb, 21rrigf)eb. 
Gentilism, s. #ebenf?ab. 
Gentilitious, a. mebføbr, arvet. 
Gentility, s. 9?erf)fb; Ofrrigljeb; 93e* 

lageliyheb ; Itbel; ftornemljeb; £eben* 

ffab. 
Gentle, a. of gob familie; milb , blib, 

artig, renlig, gob; bevaagen; fpagfarfcig. 
Gentleman, s. Sperfon af gob Stanb, 

.v>erre. 
Gentleness, s. gob (familie; Sagt* 

mefigbeb; Wilbljeb, 95elet?ent)fb. 
Gently, ad. fagrmobigen, fagre, ntilbt. 
Gentry, s. ringere ttbcl ; {Jolf of Stanb : 

21rtigl)eb. Get 175 

Genuflexion, s. Slnabøining, Stnafalfc. 
Genuine, a. «gre, narurlig. 
Genuineness, s. åSgtbeb, SRaturltgfyeb. 
Genus, s. Siagr, Slage, ©enué. 
Geografer, s. ©eograpt). 
Geographical, a. geogrnpfjifF. 
Geography, s. ©eograpbi, 3orbbefrYt? 
Geomancy, s. ^3unfteerfonfr. [velfe. 
Geometrical, a. geemerrtfT. 
Geometrician, Geometer, s. ©eo* 

merer, tonbmaaUr. [ntetrt. 

Geometry, s. Santmaalerfonfr, ©eo* 
George, s. ©eorg; Sr. ©eorgs^Orben; 

famine* dillete ; \ Krone; brown -, 

£6ilfmifbr6fe. 
Gerbe, s. 9frg (i £aabenfonfren). 
Gerent, a. batenbe, forente 
Ger-falcon, s. Slage flor £og. 
Germ,Germin, s. Spire; Sranfning. 
German, s. & a. SybfTer; tpftff; nær* 

paarorenfie; rebelig, oprigrig; fiobelig. 
Germander, s. Slagurr. 
Germany, s. ii;bi?lanb. [ub. 

Germinare, v. a. fpire, fnoppeS, fpringe 
Germination, s. Spiren, ftremfpiren. 
Germings, s. pl. unge & vifte, Sfub. 
Gem, v. a. rrome, bruntnte. 
Gest, s. ©ierning, 23ebrift; 2fbf«rb ; 

©ebarte, ©efltculation. [gerffab. 

Gestation, s. $rugrfommeligbeb, Svan* 
Gesticulate, v. a. bare fig at ; gefli* 

culere; gogle. [barber; ©øg[e*Spil. 
Gesticulation, s. ©efticulatien, ©e* 
Gesture, s. ©ebarbe, Saber, #olbning, 

Utfart; v. n. bruge ©ebarbet, gefti* 

rutere. 
Get, v. a. & n. faae , erbolbe; vinte; 

labe; f omme, gaae: forriene; faae ril; 

låre ; avle ; to - by heart , låre uben« 

at; to - together, famle, famlet?; 

to -clear off, faae befrtlr; lomme vet 

fra noget ; to - well again , lomme 

fig iglen; to - abroad, funbgiøre; 

blive funbbar; to - above, overgaoe ; 

to -before, forefomme ; to - away, 

begive fig borr, unbflne; to - one in, 

faae een paa fin Bitt, vinbe 23enflab ; 

to - out, gaae, f omme ub; ubloffe; 

to - off, afbrage ; f omme fra ; to - 176 Get 

off from, fHge nf; to - from, ffitfe 
ab ; to - through, brise, fomnie igien* 
nem; to - over, paffere over; overs 
vinbe -. to - up, ftaae op, flige op ; op* 
vaffe; to - down, jHge neb, gaaeneb. 

Getter, s. Sfaber, 2tvler. 

Getting, s. (Srljverv; 2Cv£. [h;betig. 

Gewgaw, s. Segetøi, 23arnevcerf ; a. ube* 

Ghastly, a. bøbbleg; ffroeffelig. 

Ghastness, Ghastliness, s. £>øb; 

Gherkin, s. ftylret 'ilgurf. [ningfarve. 

Ghost, s. "Wanb, ©eift, ©i«l. 

Ghostliness, s. aanbeiig SgenfFab, 
2Canbflig()cb. ['2fanb. 

Ghostly, a. aanbelig , aanbig ; font en 

Giant, s. £«mpe. [pe, fæmpemaéfig. 

Giant-like, Giantly, a. fom en Keent* 

Gib, s. #anfat; v. n. fnurre fom en Slot. 

Gibber, v. n. plubbre, tale utbbetig. 

Gibberish, s. Sfragemaal , utbbeltg 
Snaf ; v. n. ta(e Kragemaat. 

Gibbet, s. SSippegalge, Svcerbielfe. 

Gibble-gahble, s. Slabber, £appeti. 

Gibbous, a. puftet, puffelrbgget, ffruts 
rixjget. 

Gibe, s. Spottegtofe, Stiften. 

Gibe, v.a.&n. fpotte, brise ©pot, ftifle. 

Giblets, s. pi. ©oafefraafe. 

Giddiness, s. #ovebfvimmet, Over* 
givenl>eb; Ubeflanbig&eb ; Sanfeføéfyeb. 

Giddy, a. fvimmel; tanfeløg; over* 
given; ubetcenffom ; ufinbig. 

Gift, s. ©ave, ^ordering ; 2£anb$gave. 

Gifted, a. begavet. [©abetyore; ©tg. 

Gig, s. 33ørnetop; luftig Sanbtf ; $iot; 

Gigantic, Gigantine, a. fæmpemceé* 
fig, gigantiff. 

Gig-mill, s. 33 a If em* He. 

Giggle, v. n. fnife, grine. 

Giglot, s. faab <Pige, 25oiet(Te. 

Gigot, s. Satveføffe; fmaaljaffet møt. 

Gild, v. a. forgulbe; opflare; prube. 

Gilder, s. ftorgulber; ©nlben. 

Gilding, s. #orgt;fbning. 

Gill, s. litte #ore; liben 33af; j^oeget; 
ftiffege ttt; #agefm«ffe. 

Gilliflower, s. Sevfoi, Sftetfife. 

Gilt, a. forgulbt; s. $orgblbning ; ©ulb. 

Gim, Gimmy, a. puntet. Gla 

Gimblet, Gimlet, s. SEribbor. 

Gimcrack, s. Snurrepiberier, Smaa* 

Gimmal, s. ftonflgreb. [ting, Sapperi. 

Gimmer, s. TOaffinvatf , tfonftvcerf; 
SBevcegelfe; ©immerlam. 

Gimp, a. net, fiirlig, ranf. 

Gin, s. Snare; ^Mnebcenf; <£neb«r* 
EBranbeviin ; v. a. fange. 

Gin-fish, s. Slage $if?. 

Ginger, s. Sngefcer; <Peberfage. 

Ginger-bread, s. tyeberfage. 

Gingerbreadwork, s. Styrnbevger* 
2(rbeibe. 

Gingerly,ad.forfigttgen, varfomr, fagte. 

Gingerness, s. SBetoenffomljeb, 25ar« 
fomljeb. 

Gingle, v. a. & n. flingre, fmnpre. 

Ginnet, s. OTuutøfeL 

Ginny, s. tbrfif? #ane, Salfun. 

Gipsy, s. Satet, SaterfFe, 3igeuner. 

Girasol, s. Solfteen; Safpié, Sotfiffe. 

Gird, s. ftarf tyine ; JDabel • 93ebreibelf? ; 
ftiHenbe talt. 

Gird, v. a. & n. omgiorbe, ©mgtve; 
ftif It, f tcebe paa ; vrebeé. 

Girdle, s. ©iorb, 23«(te ; v. a. omgiorbe. 

Girdler, s. Sabelgiorbévoever , JKemme* 

Girl, s. ^ige, ^igebarn. [fniber. 

Girlhood, s. OJtøbom. 

Girlish, a. barnagtig. 

Girt, Girth, s. Sabelgiotb. 

Girth, v. a. omgiorbe, omgive, fpambe 
eu Sabelgiorb. 

Gise, v. a. tåge i Seie; s.lfrr, Waneer. 

Gittar, Gittern, s. ©uitar. 

Give, v. a. & n. give, eftergive; op* 
give; Ijolbe for; angribe, fvebe; fmelte; 
to - away, give bort ; to - back, 
give tilbage; to - forth, gtfire funb* 
bar; fortcette; give fortrin; -into, 
antage; to - over, overgive, aflabe, 
of ftaae, bengive fig til; to - out, ub* 
give; wbbele; give ub for; giote funb* 
bar; to - up, opg»ve, overgive; op» 
fige; frafige fig; to - way, eftergive, 

Gives, s. pi. £«nfer. [vige for. 

Gizzard, s. Æro ett. Eiabe. 

Glabrity, s. ©latfjeb. 

Glabrous, a. glar. Gla 

Glacial, a. af 3iS; froffen; 3»*». 

Glaciate, v. n. blive til 3Ȏ. [3i$> 

Glaciation, s. $ri;fen ; #on>onbling til 

Glacis, s. ©lacier. 

Glad, a. glat>; fornciet. 

Glad, Gladden, v. a. glesbe, fotnote, 

fryte, giore glab. [Opmunrting. 

Gladder, s. ten fom glæbet, fornøier ; 
Glade, s. tibbugger oaben 25«i tgiennem 
Glader, s. SvcerDliffte. [en 6fot>. 

Gladfulness, s. ©l«be, "JJcunrerbeb. 
Gladiator, s. {yegter ljo$ be gamle 

Ovomere. 

Gladness, s. ©Icebe, O&cunterbeb. 
Gladsome, a. frybfulb, ftybelig, gt«« 

oelig. [nsielfe. 

Gladsomeness, s. OTunterfjeb, $or* 
Glair, Glare, s. 2£ggeb»ibe. 
Glair, Glare, v. a. overfhi;ge meb 

2£ggef)vibe. 
Glaive, s. ©lavtnb, <£lag$ ©ttærb. 
Glance, s. æiinf, ©limt, 23lif, ØiefajJ; 

£enrt)tning. 
Glance, v. a. & n. give ÆHefaft, glimte, 

bliffe; berøre Isfelig ; fiifle jjaa; fare 

ever ell. forbi; fketfe paa. 
Glancingly, ad. i ftorbtgaaenbe. 
Gland, Glandule, s. S?iertel. [fen. 
Glandule, s. £iertel, Oftanbel paa #al* 
Glandulous, a. fulb af 5?iertlet. 
Glare, s. Mcenfrence ©lanbé; Stmblif. 
Glare, v. n. blenbe meb ©lanbS, fee 

viibr, fjirre; glimre, funfle. 
Glass, s. ©las! ; Speil j ©lafur, ftiffert ; 

v. a. ferglaéfe. 
Glass-grinder, s. ©laSfliber. 
Glass-house, s. ©laélnjtte. 
Glassman, s. ©laSIjanMer. 
Glass-metal, s. fmelret ©la$. 
Glassy, a. af ©laé. 
Glave, s. (Svcerb; f. Glaive. 
Glaver, v. a. fmigre, logre for, fTebfTe. 
Glaze, v. a. forglaSfe; forfine meb 

©laévnnbuer ; glaftre. 
Glazier, s. ©larmeftet. 
Glead, s. #ønfeglente. 
Gleam,s. S^f*™^*, 23rtnf, Btin, ©limt. 
Gleam, v. n. fTinne, fojle ©traaler, 

blinfe, tyfe. 
Engl, -dan. Diet. Glo 177 

Gleamy, a. ftraalenbe, blinfenbe. 
Glean, s. ©amling : opfamlebe %x. 
Glean, v. a. fanfe 2Cr; opfamle, famle. 
Gleaner, s. een fom fanfet %x\ Op* 

famler. [ftegaarb. 

Glebe, s. Serfcflump; Sorb til en <Pr«* 
Glebous, Gleby, a. fulb af 3orbflum* 

per; rorvebolfcig. 
Glede, s. ©løb; ©lente. 
Glee, s. ©loefce, $ri)&, Sijjiigbeb. 
Gleeful, a. fryfcfulD, glab, lt)fHg. 
Gleek, s. ©lage Sortfpil; Etufif; 3JIu« 

fifant. 

Gleek, v. n. giøre 9?ar af ; jjifle paa. 
Gleen, v. n. glinbfe, gtøbe. 
Gleesome, a. U;fhg. 
Gleet, v. n. l*be langfomt, glibe fagte. 
Gleet, s. vanbagtig Waterie ; JDrtppett. 
Glen, s. Sal. 
Glew, s. f. Glue. 

Glib, a. fTibtig, gtat, fet{Ti;benbc ; fleben. 
Glib, v. a. eafkere, gilbe. 
Glibness, s. Slibrigbeb. 
Glide, v. n. jTribe, rinbe fagte j glibe. 
Glimmer, v. n. glimte, ffimte, fTinne 

fvagf, begpnbe at bageS. 
Glimpse, s. ©limt, Suéjfraale; 23lif, 

42>ief nft; ©fimt. 

Glisten, Glister, v. n. glimte, tinbte. 
Glister, s. ftlitfeer. 
Glitter, v. n. glinbfe, glimre, ttnbre. 
Glitter, Glittering, s. ©lanbS. 
Glitterand, a. glinbfenbe. 
Gloar, Gloary, a. qvabfeb, lajTet. 
Gloar, v. n. ffele, fee fficevf. 
Globe, s. Stugte, Sorbfuglen. 
Globosity, s. ©lobué, fugleformig 

Sfiffelfe; D?unbbeb. [formig. 

Globous, Globular, a. runb, fugle* 
Globule, Globulet, s. liben 5?ngle. 
Glomerate, v. a. fammenoif le ; font* 

menljobe; famle ffg til en 23olb. 
Glomerous, a. fammenviflet i en 93olb. 
Gloom, s. SJtørfe, ©fumring; ©ørg* 

mobigbeb. [l>eb. 

Gloominess, s. Wletvthtb ; Sungfinbig* 
Gloomy, a. mørf, bunfel. 
Gloriation, s. IKoeS, Oppielfe. 
Gloried, a. bewmit. 
M 178 Glo 

Glorification, s. tøerliggtørelfe , 3or« 

flarejfe. [flore. 

Glorify, v. a. berliggtøre, pttfe, fot* 
Gloriosity, Gloriousness, s. £er* 

licj[)eb. [værbiø, berømmelig. 

Glorious, a. berlig, flor, «ref ulb, priié* 
Glory, s. 2Ere, £aber, SBetømmelfe; 

£erltgfjeb ; ©(otte. [fjott of. 

Glory, v. n. tofe fig of, prote, totte 
Gloss, s. ©lonbtfj ltbtybning, ©lofe. 
Gloss, v. a. ubtylt, ublagge; f oe t r e 

©lanbé poa, give et falff <£fin. 
Glossary, s. Orbbog, 
Glossator, Glosser, Glossogra- 

pher, s. $ortolfer, ©lof?i?rtoer. 
Glossy, a. glittbfenbe, fTiunenbe. 
Glote, v. n. fee fnurt, fee ffiett. 
Glout, Glowt, v. n. fee fuut ub; 

flinge i Ørene. 
Glove, s. #anbfTe, $egtebonb|Te. 
Glover, s. #onbffemoget. 
Glow, v. a. & n. gløbe, bære gloenbe, 

tue, opjfamme; gtøre gloenbe. 
Glow, s. ©løben j branbenbe £iben|Yab; 

letenbe $orteglonb$. 
Glow-worm, s. SoljanniS Orm. 
Gloze, s. «Smiger. 
Gloze, v. n. fmigte, logre, fTebjfe. 
Glozer, s. Smigrer, Sleb|?er. 
Glue, s. Siim, «liftet, <Pap. 
Glue, v. a. Urne, fliflre; befre fommen. 
Gluiness, s. ©eigbeb. 
Gluish, a. flabenbe. 
Glum, a. fuurmutet, fnattotn. 
Glummy, a. mfrtf, ffummel. 
Glut, s. OTatl>eb, Owflob, SSfeltøeb. 
Glut, v. a. matte, fotfylbe ; otetlabe. 
Glutinate, v. a. flabe fommen. 
Glutinous, a. ttimagtig; flabenbe. 
Glutton, s. $rooDfet, ©lugljatø. 
Gluttonize, v. n. ftaabfe, feire. 
Gluttonous, a. froabfenbe, graabig, 
Gluttony, s. $taabfeti. [jTugvorn. 
Gluy, a. flabenbe, feig. 
Glyn, s. 2>al. 
Gnar, s. £noff i et Ztct. 
Gnar, Gnarl, v. n. fnntte, fnatte. 
Gnarled, a. fuoffet, fnortet. 
Gnash, v. n. ffiare lanbet; rafe. Gom 

Gnat, s. OTi;g. 

Gnaw, v. a. gnobe, noge. 

Gnomon, s. OTognetnaol; Solcifer. 

Go, v. n. gooe; teife. 

Goad , s. <pig or bti&e Øren meb ; v. a. 

fttffe, brite frem. 
Goal, s. OTaal; Øiemcb; ifangfel. 
Goaler, s. Krrejlforsacer, ftangefogeb. 
Goat, s. ©eb. 
Goat-herd, s. ©ebeborbe. 
Goatish, a. geil, foob. 
Gob, Gobbet, s. Wnnbfulb, 23ib. 
Gobbet, v. a. ftuge, nebftmfe. 
Gobble, v. a. fTuge i fig; fommenjoffe. 
Go-between,s.OUJeffembanblet ; bobler. 
Goblet, s. Stiffeffoal, ©ager. 
Goblin, s. «Spøgelfe, 23uffemanb. 
Go-by, s. Dsertraffen , nnberfunbig 

<3tveg. [goae i. 

Go-cart, s. ©angvogn til 23*tn ot 
God, s. ©ub. 

Goddess, s. ©ubinbe. [93afen. 

Godhead, s. ©ubbom, gubbommelig 
Godless, a. ugubelig, otbeifHflf. 
Godlike, a. gublig. 
Godliness, s. ©ubeligbeb, {Jromljeb. 
Godly, a. gubelig. 
Go-down, s. $alb; Sfurf, Srog. 
Godwit, s. ipaffelhone, £terpe. [fenbe. 
Goer, s. ©aoenbe, 23anbringgmanb, fRti* 
Goff, s. Slags lange Juglet; £øfiaf. 
Goffish, a. baarfTabéfulb, baarlig. 
Gog, v. a. tåte begierlig ; opagge, til» 

ffimbe. [©ine. 

Goggle-eyed, a. jTelcnbe; font f)dt flore 
Going, s. ©aaen, ©ang; SBortreife. 
Gold, s. ©ulb; a. gylben, of ©ulb. 
Gold-beater, s. ©ulbfTager. 
Golden, a. gtjlben; of ©ulb; gulbgtiul. 
Goldeny, Goldin, s. ©nlbftfT. 
Goldfinch, s. etittibd. 
Goldftner, s. ©ulbfTeber. 
Goldfish, s. ©ulbjifT, ©ulbfarpe. 
Gold-hammer, s. ©ulbfugl. 
Goldsmith, s. ©ulbfmeb. 
Golding, s. $2ble font er r*bt inbf en» 
Goll, s. Jpoonb, £ob. [big , Sortin. 
Golore, a. owfløbtg. 
Gome, s. iCognfmerelfe. Gon 

Gondola, s, lang 25aab, ©onbot. 
Gondolier, s. ©onboleer. 
Gonfalon, $. $ane, Jlag, Stanbart. 
Gonfaloneer, s. ftanebærer. 
Gonorrhea, s. Sneppert. 
Good, a. gol», from, ærlig; s. ©obe, 

©atm, 33ebfte. 
Good-breeding, s. 5et»emaabe. 
Good-friday, s. £angfrebag. [benbe. 
Good-health, s. gob Jpelfen , aSelbeftn* 
Goodliness, s. <Sfi>nl)eb, 9?t)beligl)eb. 
Goodly, ad. fften, fortroeffelig. [ret. 
Goodness, s. ©obfjeb^romfyeb; 93onU 
Goods, s. pl. ©ob$, 53are. [5?one. 

Go^dy, a. ærlig, gob; s. OXoer , gobe 
Googe, s. #uulmeifel, ©ra*fttffe. 
Gool, s. Jpul, 33anbet bar giort; SSans 

bete Snbbrub. 
Gocse, s. ©nct'o; *Pre$fejem. 
Goose-berry, s. ©rtffelébcer. 
Gor-bellied, a. tt;fmat>et. 
Gor-bclly, s. tt;f OTaoe; ru f 33am$. 
Gord, s. 95 a nb famling, SSanbput, 25anb. 
Gore, v. a. giennembore; flange (meb 
Gore, s. leirer 23lob, 23lob. [Worn). 
Gorge, s. £ro v«a en Jugl; "Sfrube. 
Gorge, v. a. monte fig, proppe fig fulb, 

frnabfe. [prcsgtig, fTiunenbe. 

Gorgeous, a. fojtbar, foftelig, farlig, 
Gorget, s. Jfralsfrave, Offieetté Rina,* 

havt. [dizer, s. iyraabfer. 

Gormand, Gormander, Gorman- 
Germandize, v. n. fraabfe, puge i )i\\, 

proppe fig ftttø. 
Gorse, Gorz, s. ©t;vel. 
Gorsy, Gorzy, a. fulb af ©u^ef. 
Go ry, a. biobig, grufom, morbiff. 
Gos-hawk, s. «Slage Qbq, Sletfalf. 
Gosling, s. ©æéling. 
Gospel, s. evangelium, 2fabenbaring. 
Gospel, v. a. bibringe gut>elige Confer. 
Gospeller, s. een font forelcefer <St>an» 

gelium; forn antager (fvangelium. 
Gossamer, s. bløte Sraabe iiyrølmfene 

raa planter. [berfierling. 

Gossip, s. gabber; Omløberffe, €labs 
Gossip, v. n. flabbre, plubbre; fnulte 

fig tti. 

Gossiping, s. Slabber ; Slabbemfit. Gra 179 

Gossipry, s. $a&terffa&. 
Gosting-herb, s. $arrerøb. 
Goud, s. 93aib. [meb en faaban OJieifel. 
Gouge, s. £uulmeifell; v. a. ubbule 
Gourd, s. ©rcegfar. [nene. 

Gourdy, a. ti>f , flor; opfoulmet i SBe* 
Gournet, s. ©tøg. 
Gout, s. 23cerf, ©igt, ^3obagra. 
Goutiness, s. ©igt, 35ætf. 
Gouty, a. v-cerfbruben, pobagrifF. 
Gove, s. #øjlaf; v. a. leegge i en Jfroftaf. 
Govern, v. a. & n. regiere, flure, tæm* 

me ; ttinbe. [b^ielig, lubig. 

Governable, a. forn laber fig regiere, 
Governance, Government, s. 9?e* 

gtertng, 9?egieringéform; SBefcerffning, 

£i)big!)?b. [rernante. 

Governante, s. #oimtefrerinbe, ©ou*- 
Governess, s. 9?egentinbe; £or>me* 

ftcrinbe. 
Governor, s.9?egent; #ot»mefrer; Stat* 

Ijolber; ©ourerneur, 33efh;rer. 
Go-svn, s. Ooerfiole, lang Kiole for 

©eifllige :c. [Siole. 

Gowned, a. floebt i en «Slaabrof cET. 
Gownsman, s. een font bar en lang 
Gowt, s. 5 loaf; privet. [£iofee. 

Grabble, v.n. & a. tåge fat paa, framme. 
Grace, s. Sfaofce, ©unjl, 9)nbefl; ©ra* 

tie; 9)nbe, <£fiønbeb; Straft; 23orbbøn. 
Grace, v. a. fotffiønne, fmuffe; benaa* 
Graced, a. fTion, bubig. [be. 

Graceful, a. unbig, fTion. 
Graceless, a. ubenQ)nbe, ubehagelig, 

fiamldé, ugubelig. 
Gracile, a. fmæffer, tvjnb. 
Gradient, a. fmceffer, mager. 
Gracility , s. OJtøgerbeb , ttmbbeb, 

Smoefferljeb. [anfteenbig ; from. 

Gracious, a. naabig, milb, beftageltg, 
Graciousness, s. Otaabe; ©ubeligljeb; 

9>n&igbe6. 
Gradation, s. trapper»u§ Opfttgetfe, 

fremgang, grabvui^ $remf?ribt. 
Gradatory, a. grabt^iié, trin^iié. 
Gradient, a. gaaenbe, jlfribenbe. 
Gradual, a. trimnig; s. krappe. 
Graduali ty, *. fremgang, ttinvue 

5-remfFribt. 

M2 180 Gra 

Graduate, s. jMromoveret ^)erfon. 
Graduate, v. a. opf>jøie, beære meb en 

&vcii>, grabuere. 
Graduation, s. $remf?ribt; ^Promotion. 
Graff, s. ^nipe, ^obeqvifr. [Ute. 

Graff, v. a. tjmpe, inbpobe ; tilføit; ocu* 
Grail, s. libet Korn, ©ran. 
Grain, s. Korn; ©ran; 9?arv i £«ber, 

21'are r i 2ræ ; §armofin; 6inbébejTaffens 

l>eb, Silbøieligbeb, 
Grained, a. ujevn, iffe glar. 
Grains, *. pl. EJafr. 
Grainy, a. forner, grnfer. 
Grakle, s. OCffife. 

Gramercy, Int. fior Jaf ! jo jeg taffer! 
Gramineous, a. groeSagrig. 
Grammar, s. ©rammarif, «Sprogloere. 
Grammarian, s. ©rammatifer, Sprogs 

leerer. 
Grammatical, a. grammatifaljT. 
Grammaticaster, s. (Tet «Sproglcerer. 
Grample, s. Krabbe, (SøfrebS. 
Grampus, a. liben #valftff, Sanbtøie. 
Granadille, s. ^atffionSblemft. 
Granary, s. Kornlabe, Kornloft. 
Granate, s. ©ranat ; ©ranarable. 
Grand, a. fror, fornem, anfeelig, «bel, 

prægiig, flott- [mober. 

Grandam, s. gammel Kone, 23ebfte« 
Grand-child, s. Samebarn. 
Grandee, s. ftor £erre, ©tormanb. 
Grandeur, s. .pøibeb, <Pragt, Stabtf, 
Grandevity, s. bøi ttlber. [©roltbeb. 
Grandevous, a. tøøit bebaget. 
Grand-father, s. Sebftefaber. 
Grandiloquence, s. «Storralenfjeb. 
Grandiloquous, a. frortafenbe, b&i» 

ira^enbe, fvulfiig. 
Grandinous, a. bedagelig. 
Grand-mother, s. 23ebfremober. 
Grand-sire, s. 23ebfrefabet. 
Grange, s. 2(vl$gaarb, Weteri. 
Granite, s. ©ranit. 
Granivorous, a. fornæbenbe. 
Grannam, Granny, s. 23ebfremober. 
Grant, s. bevilgning, ©ave, ©fienf. 

Silfraaelfe ; Octroi. [fortene, ffienfe. 
Grant, v. a. bevilge, rilfraae, tillabe, 
Grantable, a. fom fan bevilgeé. Gra 

Grantee, s. privilegerer. 
Granter, s. een fom bevilger noget. 
Granulary, Granulous, a. forner. 
Granulate, v. a. & n. forne, forneé ; 

banne fig i Korn; forvanble ril Korn. 
Granule, s. liber Korn, ©ran. 
Grape, s. 2)rue, 2>iinbrue; Sfraa. 
Grape-shot, s. 6fraa, Karrerffer. 
Grapnel, s. (Sntrebage, Sernbage. 
Grapple, s. 23n;bning j Jpaanbmceng ; 

23ryben, <Snrrel)age. 
Grapple, v. a. & n. tåge, brage til flg/ 

bolbe fa {r tueb engage; brt;be$, foempeé. 
Grapplement, s. #aanbmceng. 
Grasp, s. £aanbfulb;2ag, ©reb; OJJagr. 
Grasp, v. a. gribe, fnappe, rage fat 

pa a ; gribe efter. 
Grasper, s. een font gribet, fnapper. 
Grass, s. ©roes. 
Grass-hopper, s. ©rceéboppe. 
Grassiness, s. Ovetfløbigbeb af ©r«$. 
Grassy, a. fulb af ©ræ$, graélig. 
Grate, s. ©ittervcerf, Sernrifr. 
Grate, v. a. & n. forfune meb ©ilter; 

rive, rafye; froenfe; j?i«re2ccnber; {Hf le. 
Grateful, a. rafnemmelig, befyagelig, 

erfienbtlig. 
Grateolent, a. velTugtenbe. 
Grater, s. 9?ivejern. 
Gratification, s. SilfrebéfHKelfe, Hil* 

ligbeb; frøieligbeb; foræring; ©l«be 

man føler over noget. 
Gratify, v. a. tilfrebSftilTe, opfylbe, be« 

lønne, føie i noget, vife 5>elgierning. 
Grating, a. fTurrenbe, rivenbe, fortree* 

belig, forargelig; bibenbe; s. IKiven, 

Knfpen. 
Gratis, ad. for intet, omfonfr. 
Gratitude, s. Safnemmeligbeb. 
Gratuitous, a. frivillig, uforjtylbt; 

vtlfaarltg. 
Gratuity, s. SBelønning, frivillig ©ave. 
Gratulate, v. a. gratulere , jønflfe til 
Gratulation, s. JyfønfFning. [£t;ffe. 
Gratulatory, a. lufønfTenbe. 
Grave, a. alvorlig, arbar, lnajefrcimfr", 
Grave, s. ©rav. [anfeelig ; mørf. 

Grave, v. a. grave, ubfnffe , ubgrave; 

begrave, joibe ; falfatre. Gra 

Gravel, s. ©ruué, gtop ©anb; Stare* 

fteen, 9it;reficen. 
Gravel, v. a. beflrøe meb©anb; for? 

virre, brt)be, fcrflfirfoge 9?ag. 
Graveless, a. ubegra?et. 
Gravelly, a. fanCig, grufef. 
Gravely, ad, alferligen. [22rbarf)eb. 
Graveness, s. 2flvorligl)efc , ^Boerbigljefc, 
Graveolent, a. ftarf lugtenbe. 
Graver, s. SSobberfhffer ; ©royeur; 

©rr.t>f;iffe. 
Gravid, a. fvugtfommefig. 
Gravidity, Gravidation, s. #rugt* 

fommeiighcb. 
Gravitation, s. Snngt?, 23agt. 
Gravity, s. Stmgbe, 53agt; 2t(rorttg* 

t)eb, ©ratutet. 
Gravy, s. Saft nf fogt Stiøb. 
Gray, s. ©rasling; a. graa, affefarttet. 
Gray-friar, s. Æapuctnermunf. 
Gray-hound, f. Grey-hound. 
Grayish, a. grcaagrig. 
Graze, v. n. & a. gnae paa ©raé, 

graffe; pogte O.sag; cebe; jlreif*, riofe 

litt. 
Grazier, a. ftafyanfcter, D-pagftanMer. 
Grease, s. $it, ©mørelfe, 25ognfmø* 

relfe ; v. a. fmøre, befmøre, beftiffe. 
Greasily, a. fmubftg, ftttct. 
Greasiness, s. ©mufcffgbfb, Ureenfjet. 
Greasy, a. fmubfig, ftttet, feb. 
Great, a. flor; flott; frugtfommetig ; 

s. bet fyelt, ©tore; ©torf. 
Greaten, v. a. forftørre, giøre fførre. 
Greatly, ad. I)øiligen, florligen. 
Greatness, s. ©tøvrelfe, ©rørl;eb,#øi= 

fjtn : £eimx>t>igl)eb, ^Jragt. 
Greave, s. £unb. [graf?. 

Grecian, s. & a. ©rafer, ©raferinbe ; 
Gree, s. fri QSittie, 95el)ag, £t)ffe; S3eU 

bclmg, Sornøietfe. [bigen. 

Greedily, a. begiertigen, gierrig, grna= 
Greediness, s. ©raabigfoeb, 23egierligs 

fiei>, D?orgicrrigl)eb; ©ierrtgfyeb. 
Greedy, a. graaoig, begierlig, gierrig. 
Greek, a. & s. groefF; ©rafer. 
Green, a. grøn, frif?; Ijarofogt; m>, 
Green-finch, s. grøn ©iffen. [umoben. 
Green-house, s. Otangeti. Gri 181 

Greenish, a. grønagfig, grønfnben. 
Greenness, s. ©røntyeo; llmofcenljeo: 

£ivlig!)eb. 
Greens, s. pl. grønne Urter, Jpov>et*oevter. 
Green-sickness, s. 25legfpge, 23legfot. 
Green - sward , Green - sword , s. 

©rønfveet. 
Grees, s. pl. Grinene paa en trappe. 
Greet, v. a. Ijilfe, tyfjønjfe. 
Greeting, s. £ilfen. 
Greeze, s. Srappe. 
Grefiler, s. 9?egiftrator, ©frittet. 
Gregarious, a. IjioroeviiS. 
Gremial, a. font fyører til ©fiøbet. 
Gremil, s. ©teenbraf (glante). 
Grenade, s. ©ranat. 
Grenadier, s. ©renobeer. 
Grent, s. ©rubbegrijn. 
Gressible, a. forn fon gaoe. 
Grev, s. forede. 

Grey-hound, s. OStnbfpiffer, SJfynbe. 
Grice, s. ungt ©rim. 
Gri de, v. a. ffiare. 

Gridiron, s. ©regerifh [©inb<?uro. 
Grief, s. SSebrøvelfe, ©org, ©merre, 
Grievable, a. beflagetig. 
Grievance, s. £ofr, 93eft>ar, 23ep?arligs 

fjffe; S^ngcer; Stage. 
Griever, v. a. & n. finerte, befcrøte, 

franfe ; ()<irme$, bebrøreé. 
Griever, s. <piner, -lager. 
Grievingly, ad. nteb ©org ell. <}3(age. 
Grievous, a. finertelig, befr-arlig, be* 

brøt>elig; frær, luftig, afffyelig. 
Grievousness, s. ©org, ^)lag, Ztyt. 
Griffin, Griffon, s. ©rif (Jugl). 
Grigg, s. liften 2fal; fortbenet £øne; 

U; mg Sn vi. 

Grill, v. a. flege paa 9?iften. [SKifren. 
Grillade, s. ©rittabe, Siøb tfegt paa 
Grilly, v. a. plage, qvale. 
Grim, a. grim, fhjg, grum, borff. 
Grimace, s. ©rimace; tvungne Saber. 
Grimalkin, s. gammel Sone; gammel 

**t. 
Grime, s. ©napé; v. a. fvarte, fmubfe. 
Grimly, a. grim, fhjg, foel; ad. fli) g^ 

falt, grumt, fuurt. [©rimbeb. 

Grimness, s. fuurt ett. fa ft Ucfeenbe, 182 Gri 

Grin, v. n. grine, yife Scenber ; s. ©ti* 

nen, ©riin. 
Grind, v. a. mal?, fnufe, xm pint; 

ftibe ; qycele, plage; unbettryffe. 
Grinder, s. ©færfliber; Stinbtanb. 
Grind -stone, Grindle - stone , s. 

Wøttcjleen; ©libefleen. 
Grip, s. Ø?enbe, tiben ©røff. 
Gripe, s. #aanbfulb; ©reb; tylci^, 

Wayepme ; v. a. & n. gribe , tåge «n 

tøaanbfulb; foraorfage 23rib i Way en, 
Griper, s. Ifagerfarl, SBfobfuer. [fnibe. 
Gripes, s. pl. <Brib, Stntben i Way en, 

§oltf. [b?b*>nag. 

Griping, s. WaPepitte ; pl. ©amyittig- 
Gripingly, ad. trt;ffenbe, fmertenoe, 

tiieb Wayepine. [rig. 

Griple, s. ©nier; a. gierrig, ntbff, far* 
Gripple, a. gierrig. 
Grippleness, s. ©ierrigbeb. 
Grisamber, s. 2Cmbta. 
Griskin, s. ©yinerijg, flegt paa Øiifl. 
Grisled, a. fproglet. [l)eb. 

Grisliness, s. ©ræSfeligbeb, ©ruelig* 
Grisly, a. grceffelig, j?t«ffelig,affJuelig, 
Grissil, a. ftøfcfaryet. fgvfetig. 

Grist, s. Wøtteforn; Weet; SeimetS* 
Gristle, s. ?8ru|7. [mibler. 

Grit, s, ©tøy af Steen ett. S?ité, $iiU 

ftøy: ©røt), Jpayregrøb; S?fi&; ©cceD* 
Gritli, s. $reb, (Senorcegtigljeb. [oerfop. 
Gritty, a. fanbig, grufet. 
Grizelin, a. blegrøD. 
Grizzle, s. graa $arye; a. graa. 
Grizzled, a. graaagtig, fort og byibt 

Market; graabaaret. 
Grizzly, a. graalaben. 
Groan, s. bi>bt ©uf, ©tønnen, 93aanbe* 

li)D; v. n. flønne, yaanbe fig, fuffe. 
Groat, s. OttefTiffing (4 ^ence); 23aga* 

tet : pl. #ayregrøb, £>avremeel. 
Grobian, s. ©robian, groy ©tub. 
Groce, s. ©ro$ (toty £5ofin). 
Grocer, s. lltteftcemmet. 
Grocery, s. ©peceribanbel, ©peceriyare. 
Groggy, a. bruffen i ©rog. [boat. 

Grogram, s. 2øi af ©ilfe og danteeU 
Groin, s. 2\))7t n, ©fambug ; v. n. grynte 
Gromel, f. Gremil. Gro 

Gromwels, s. pl. ©fibébrenge. 
Groom , s. ©tatbfarl ; £uusriener 5 

Sfammetpage; ung Sggtentanb. 
Groop, s. D?enbe i en £effrfklb. 
Groove, s. buut ©tribe, Kille (i 23r«« 

ber); v. a. gtøre bule ©triber ett. Kitter, 

ubf)Ut>. 
Grope, v. n. føle f er fig, famle. 
Grossbeak, s. Stoténoeb ($ugl). 
Gross, a. tt)f, ftcr , feb , plump; groy; 

bum; s. Waffe, bet £ele; ben ftørfte 

Seel; et ©rog. 

Grossly, ad. grottt; bøtligen. 
Grossness, s. £t)fl)eb, ©torbeb; ©toy? 

bed, ^pituupbeb; SDumbeb. 
Grot, Grotto, s. ©rotte, £ule. 
Grotesque, a. felfom, trilb. 
Ground, s. ©runb; 3otbbunb ; 2fget« 

lanb; Sifirict, ©ob$; ©runb, tfarfag; 

v. a. grunbfajffr, leegge ©runben; un* 

beryife i SBegimbelfe^grunbene; grunbe 
Groundedly, ad. grunbigen. [paa, 
Ground-ivy, s. Sorbyebbenbe. 
Groundless, a. ugruntet. 
Groundling, s. ©runoling (i?ifF). 
Gronndplot, s. ©runben; ©rttnbteg* 
Ground-rent, s. ©runbfTat. [ning. 
Grounds, s. pl. SBunofalb, 55«rme; 

©runt*?, hårfager. 
Groundsel, s. (?obftt>ffe til et $uu*. 
Groundwork, s. ©runb, ©runblag, 

©runbrtbS. [Waleri; v. a. gruppere. 
Group, s. ©tuppe, JPob figurer i et 
Grouse, s. £a<?felbPne. 
Grout, s. gtoyt Weel; ©fraa; Urt; 

Web; 35unbfalb, llreenligbeb. 
Grout-head, s. ©tøbboyeb, Summer* 

boyeb. 
Grove, s. 2unb, tiben ©foy; SBuegang. 
Grovel, v. n. fri;be , ligge paa Sugen ; 

banble layt; vare fyag, mat. 
Groveling, a. frybenbe; s. tfrijbeu; 

©runbling. 
Grow, v. n. groe, yojre, bliye, tiltage; 

triye planter; to - well, fomme fig. 
Growl, v. n. fnutte, mutte, brumme; 

s. Srummtn. 

Growse, v. n. gi;fe, grue*. 
Growsoiue, a. gufelig, tcsbfom. 1 Gro 

Growth, s. itfært, $U»«rt; 93tobuft, 

$rembringelfet. 
Grub, s. OTabbif, Orm, IKegnotm; 

©rille; £)t>erg, TJianbétittg ; v. a. ub* 

rnfcfce, rt)ffe op inefc Kabbet. 
Grabb age, s. £affe. 
Grabble, v. n. fate for fig, toge, grtbe. 
Grudge, s. $at>, SRag, ©amvittigbebs:: 

nog ; v. a. bære 9?ag , bale ; miéunbe, 

fnurre, flog?, 'oiUt nøbtgen. 
Grudgeous, s. pl. Klib. 
Grudger, s. 2Ct*intft;g, OTiéunbet. 
Grudging, s. knurren; betOrerblevne. 
Grudgingly, ad. nobigen, ugietne. 
Gruel, s. Jpavrefuppe. 
Gruff, a. fuutfeenbe, fnattfotn. 
Gruffness, s. SSarftyeb, (Suurntulen. 
Gram, a. bat jf, fuut. 
Grumble, v. n. murre, fnurre, flage fig. 
Grumbler, Grambletonian , s. een 

forn flager beflanMg, OJitsfotnaiet. 
Grumbling, s. Knutten, Klage; D?um* 

len. [23lob. 

Grume, s. Klump, Klump fratfnet 
Grumous, a. flumpet; famtnenlaben, 

levrer. 
Gramporters, s. pl. ftete Varninger. 
Grant, Gruntle, v. a. gn;nte ; flage fig. 
Grant, Grunting, s. ©tunten. 
Gruntling, s. ©riié (font gt&ntet). 
Gratch, f. Grudge. [tubeligbeb. 

Gry, s. tiente Seel af en Sinte; » Ube* 
Guarantee, s. een font frittet iBotgen. 
Guaranty, s. Safre, 93otgen, 2(nf?at, 

Caution; v. a. våte 33otgen, jlge gob 

for, garantere. 
Guard, s. 23agt; vangent Ste; ©atbe; 

^gt, $ot\>ating ; $aié; pl. Sivragt, 

©aroere; v. a. & n. vogte; bevogte, be* 

vare, teftytte ; tåge fig i 2Cgt. 
Guardage, s. ^orm^nberfT ah ; 23efFt;t« 
Guardedly, a. fotflgttg. [telfe. 

Guardedness, s. $otfigtigbeb. 
Guardian, s. $otmt;nbet ; OpftmS* 

mattb; a. befFtjttenbe; -angel, Sfuté* 

«ngel.^ [ffyttelfe. 

Guardianship , a. $otmi;nbetjTab, £Be« 
Guardless, a. vargelas, uben 93«tn. 
Guardship, s. SBefTuttelff. Gul 183 

Guard-ship, s. SBagtffife. (Siff). 

Gubbings, s. pl. ©fattene af falrebe 
Gubernation, s. Streife, SBeftyrelfe. 
Gudgeon, a. ©tunbling; *£offemab; 

$ortt<xb • Joffe. 
Gue-gaw, s. $libberflab$. 
Guerdon, s. £an, 93elanning. 
Guess, s. ©iéning, $otmobnuta,j v. a. 

giette, formobe, fpaae. 
Guesser, a. ©tettet. 
Guessingly, ad. fotmobentlig. 
Guest, s. ©iefh 

Guet, a. 93agt, 9tattet>agt; ©filbvagt. 
Guggle, v. n. fluffe ; fmigte. 
Guidable, a. forn fan fateé, fh;tf$. 
Guidage, s. 33eivifetlan. 
Guidance, a. ©turelfe ; 93eilebmnø, 2(n« 

fatfel; £errebamme. 
Guide, s. 33ehnfet, Jebfaget, $atet, £ebe* 

fvenb ; lebe, fate, settete. 
Guider, a. $atet, 25eilebet. 
Guild, a. <paal«g, ©fat; Saug, ©ilbe. 
Guild-hall, s. JKaabhufet i Sonbon. 
Guilder, a. ©utben; f. Gilder. 
Guile, s. 93ebtageri, ©rig, fiifj. 
Guileful, a. fmgfulb, bebragelig, liflig. 
Guiler, s. 23ebrager. 
Guilt, s. ©tyte, 23rabe; ftorbrtjbetfe. 
Guiltiness, s. ©tylb; 5orbrubelfe ; 

©iraftocrbigbeb. 
Guilty, a. fTulbig, flrafværbig, fotbcetttet. 
Guimp, f. Gimp. 

Guinea, s. ©uinee (engelff ©ulbmimt). 
Guinea-fowl, s. <perlbane. 
Guise, a. fti'tne, ©eftalt; WciaU, ©fif. 
Guittar, a. Sttbar, ©uirar. 
Gulch, Gulchin, a. $raabfen ; $ulbe« 

rom, jraabfet; v. a. fluge gtaabigen. 
Guid, a. paalagt tyengefhaf. 
Gules, a. rob $atvt, rabt$eltt33aa&en. 
Gulf, a. #asbugt; 2(fgrunb, OTaljftam. 
Gulfy, a. f ute af Sugtet, #atfl)intt» 

let ett\ 2tfgtunb<. 
Gull, s. Eiaage; Ufaleqvabfce; SBebta* 

geti; enfolbig ©taffel; v. a. bebtage, 
Gull-catcher, s. 33ebtaget. [fn^be. 
Guiler, s, aSebtaget, ©nt)bec. 
Gullery, s. 33ebtag, ©nijb«ri. 
Gullet, ». Sa«, 6tru6e. 184 Gul 

Gullish, a. enfolbig, toéfer. 
Gtillishness, a. ©nfolbtgbeb, J)«m()eb. 
Gully, s. iKenbefleenéapob ; v. n. lobe 

brufenbe; rtjlbe, flutfe; flibe$ oeb©nibs 

ning. 
Gully-gut, a. $taabfer, {fyfbet>om. 
Gulosity, s. ©toobigbeb. 
Gulp, s. ©lutf, Stag; v. a. nebfTuge; 

banfe; (Taae (forn Gulfen). 
Gum, s. ©ummt; pl. Sanbfiob, ©unt» 

met; v. a. flabe, fammenflæbe ; be* 

fjtyge meb ©ummt ; opfHve. 
Gumminess, Gummosity. a. gutu* 

ngtig ©genffab. 
Gummy, a. gumagtig, af ©ummi. 
Gun, a. ©fybegeocet, Sfønon ; ©fub ; 

Sobet i et ©fi)beget>«t. [©fib. 

Gunnel, Gunwale, s. IKeling paa et 
Gunner, s. 2(tfelimefrer ; (Jonftobel, Sa* 

noneet ; ©ttjfjunfet. [fonfr. 

Gunnery, s. Ifttitfetifonfl, 5tyttf«tfet* 
Gun-powder, s. Ktubt. 
Gun-room, s. 2ftfeliet i et Sfib. 
Gun-rot, Gun-stick, s. Sabeflof. 
Gun-shot, s. ©fub ; ©fuboibbe. 
Gunster, s. e«n forn gaoec ub fot at 

ffybe; ©labbetbanf. 
Gun-stock, s. SBoéfeffaft. 
Gurge, s. ©t>celg, ©ttube. 
Gurgle, v. n. txxtbe, lobe (forn en SBoef). 
Gush, v. n. & a. ftvfmntf , tjeefbe ; ubs 

gt)be ; a. ©ttOnt. 

Gusset, a. ©pielb, Æile paa en Sfiotte. 
Gust, s. ©mag; £t;fl; Stybelfe; 25inb* 

$s>b, tfaftemb. 

Gustable, a. (magelig, ttelfmagenbe. 
Gustation, s. ©magen, ©mag. 
Gustfull, a. velfmagenbe. 
Gustless, a. fmaglo*, uben ©mag. 
Gustatory, s. 93ceget, at fmagc SMnen 
Gusto, s. ©mag. [af. 

Gusty, a. fiotmenbe. 
Gut, s. $atm; Ottabe; ©taabigfjeb; 

•fravfnevting , ©iennentgang , tyajfage; 

v. a. fage Sarmene ub. 
Gutling, s. fttaabfen, $ylbeti; $taabfet. 
Gut-strings, a. pl. tatmefitenge. 
Gutter, s. Sagtenbe ; v. n. & a. tinte, 

lobe; ubtyule. Hac 

Gut-tide, s. jfrtffrlavn. [25om. 

Guttle, v. a. fraabfe, fTuge, fi;lbe fin 
Guttler, s. Jraafcfer, SgDet. 
Guttural, s. 33ogffr»t> forn ubtaleé tgien* 

nem ©rtuben. 
Gutturine, s. ©outft paa halfen, ftrop. 
Guzzle, v. n. btiffe og «be umaabe* 

ligen, fluge i fig. 
Guzzler, s. $y(bebatø, $t)lbebotte. 
Gynmastical, Gymnastick, a. gym . 

nafiif?; ftcetf. 
Gymnastics, s. pl. ©innnafHf. 
Gypse, Gypsum, s. ©ib$. 
Gyration, s. Omloben, tfrebélob 
Gyre, 3. CSirfef, Rttbé ; v. a. bevege i 

StztM. 
Gyron, s. Kum til en SBinbelttappe. 
Gyve, v. a. Icegge i Scenfer. [ben). 

Gyve, s. Gyvet, s. pl. £«nfet (om 5o* 

H. 

H int. ba ! 

Haak, f. Hake. 

Haberdasher, s. Krammer, forn feel* 

get Øliitnbergetoate jc; #atfiaffetet. 
Haberdashery, a. ©maaftam, ©alan* 
Haberdine, s. Klipftf?. [tetirate. 

Habergeen,s. jpal^barmfr", SBruftbar niff. 
Habiliment, a. Stlcebet, tflcebning. 
Habilitate, v. a. giore ffiffet, begvent; 

berettige ; a. berettiget. 
Hability, s. 23egvembeb, 2>ueligbeb. 
Habit, s. Silfknb, SBeffaffenljeb; Eane, 

$cerbigbeb; Klcebebragt, Stlabning ; by 

-, af 33ane ; flcebefig paa ; oanne fig tit. 
Habitable, a. beboet, beboelig. 
Habitableness , Habit ability, a. 
Habitance, s. 23olig. [33eboeligf)eb. 
Habitant, Habitator, a. 95eboet. 
Habitation, s. «Beboelfe ; SBolig, 23op«l. 
Habitual, a. tiloant, fanlig; inbgroet. 
Habituate, v. a. &n. ooenne til, vanne 

fig til, bruge ofte. [gang. 

Habitude, s. 93ane , Ucetbigfjeb ; Om« 
Habnab, ad. paa ©lump. 
Hack, s. £ug, £af ; 2lffat$; Sceffe i en 

©talb; Seiefoenb; v. a. & n. I;affe f 

baffe i Gtbffet; flamme, ftaffe. 
Hackle, a. £egle ; raa ufpunben JJlau* Hac 

rie; v. a. fiaff* fmaat, Ijegle $ot. 
Hackney, s. 9)atfgc<>ng?r; Seieljeft; #o* 

re; noger font ubleieé; a. font leieS no, 

til fcefffoé 23mg; v. a. leie itfc. 
Hackney-coach, s. «S^refaret. 
Kackster, s. bemntelig hotter. 
Haddock, s. StoUe (Jiff). 
Haflle, v. n. Ijanble trolsS, fwgtf. 
Hafifter, s. liflig, trabf? £arl. 
Haft, s. <Sfaft, £aanbgreb; v. a. fectte 

Shift paa. [v. a. q»ale, plage, martre. 
Hag, s. $utte , gammel Sterling , #er ; 
Haggard, a. f «I, grimmaget; ttilb, 

titccnnnet; s. iffe afrettef $alf ; llfnpre. 
Haggass, Haggess, s. Severpjølfe. 
Magged, a. mager, fpinfel. 
Haggish, a. fal, bceélig; fvitnjT. 
Haggle, v. a. & n. Ijaf fe ; fcnberffiare, 

lemlccfle; prntte, tinge; fjagle. 
Haggler, s. een font tinger, prutter. 
Hail, s. £agel; #elb; £i>ffc ; a. friff, 

fiiufc ; v. n. Ijagle; Ijilfe, praie. 
Hail-shot, s. £>agel at ffybe meb. 
Haily, a. font #agl. [ffi)«fig. 

Hainous, a. t>eberfti;ggelig, leeb, af* 
Hair, s. £oar. [tig, forrijft. 

Hair-brained, a. ubefinbtg, gal, affin* 
Hair-breadth, s. Jpaarsbreb. 
Hair-cloth, s. £aarbug. 
Hairiness, s. #aarigl)eb. 
Hair-lace, s. .ftaarbaanb. 
Hairless, a. Ijaarloé, flfalbet. 
Hairy, a. Ijaaret; af #aat; bebaffet 

Hake, s. #attbtafen; v. n. gaae KrfeS* 
lot omfring; to - after, flræbe efrer, 
trant* efter. [geleer. 

Halbard, Halberd, a. #eHebarb, «ore* 

Halberdier, s. een font bær en £effe* 

Halcyon, s. SiiSfugt. [barb, Brabant. 

Hale, a. funb, f riff 5 v. a. brage, bale, 
votbføte; praie. 

Half, a. Mo; s. fcafofceet. 

Half-blood, s. £atøbreber,£alt»føfler; 

Half-blooded, a. ring*, jtet; ubartet. 

Half-penny, s. #alt>*<Penbing. 

Half-pike, s. Officiere Sponton. 

Half-seas-over, a. balv befFienfet. 

Half-sighted, a. fcvtfpnct Han 185 

Half- strained, a. nfulbfommen , fvag 
Half-wit, s. 2)oémer. [af Jorflanb. 
Halibut, s. JOellefltmber. 
Halimess, s. %Ue 6ioe(e* $efl. 
Hall, s. Sal, £al; Stngflue. 
Hallage, a. Srabepenge^arfefc^pfnge. 
Hallier, s. huglenet. 
Halloo, int. l)alfo! ttelan, fitjT; v. a. 

& 11. raabe f;affo; forfølge meb <2frig; 

tiliTrtge. 
Hallow, v. a. fjelfige, inbtne. 
Hallucinate, v. a. giøre en ©nitfer, 

fnuMe, forfe* fig. 
Hallticination, s. grot» 33itbfarelfe. 
Halm, s. #alnt. 

Halo, s. King out Waanen eff. Groten. 
Halser, s. long at traffe en 23aab. 
Halsong, s. £a(éjertt, ©abeflof. 
Halt, a. halt, fyaltenbe; a. Snffefyoifcen; 

pairen, ipinfen; v. n. bolbe fliUe, giøre 

£alt; Ijalte, Ijinfe. 
Halter, a. ©triffe, ©rime; een font 

baiter ; v. a. loegge ©rime \>aa ; * inb* 

tnfie; befneere. 
Halve, v. a. Ijolwere, bele. 
Ham, s. neberfle £>eel af £aarer, $&]t; 

#let7e|?tnfe ; #uué. 
Hamate, a. forgiftet, forvirret. 
Hamated, a. taffet, font Ijat £ager. 
Hame, s. 2lag til £cjle. [bcf. 

Hamlet, s. Uben £unbéb» ; Overfonfla» 
Hammel, f. Hamstring. 
Hammer, s. hammer ; v. a. & n. bant* 

re, fntebbe ; flamme, fløb* i Salen. 
Hammerer, s. een font Ijomrer, banfer. 
Hammock, s. Ji>«ngeføte. 
Hamper, s. ^affefuto, ftlaffefur» ; 

Sifle, Sfriinj røe; v. a. inbrifle, be* 

fnceve, fange; hampered, «fløuet; 

foruroliget. 
Hamster, s. #amfler, flor OJiarfmuu^. 
Hamstring, s. ©ene i ^aferne ; v. a. 

f?oere £>aferne over. 
Hanaper, s. Sfat, ©fatfantmer. 
Hanch, s. ^)ofte, Saar. 
Hand, s. #aanb ; 9^«»e; 55ifer ; Diet* 

ning ; 5)aanbffrift; ^orbeel; 33ebbeflrib ; 

money in-, rcbe^Jenge; at-,veb 

A>aonbe« ; hy-, af fri ^aanb ; by the 186 Han 

- of ... , formebelft ; - over head, 

ffiøbeéloft. 
Hand, v. a. inbf)Ccnbicjc , ooerleoere, 

r«ffe ; fore oeb fyaanben ; bringe om. 
Hand-barrow, s. 23ocrebør, ?Søt. 
Hand-bell, s. liben ftloffe. 
Hand-bill, s. «Bitter, BtlUl 
Hand-cloth, s. #aanbfl«be, Sommes 

torficebe. [Icenfe. 

Hand-cuff, Hand-fetter, s. Jpaanbs 
Handed, a. fyaanb i #aanb. 
Hauder, s. Overbringer. 
Handfast, s'. 2ltreft, Jpceftelfe. 
Handful, s. Jpaanbfulb. 
Hand -gallop, s. fort ©affop. 
Handicraft, s. £aanbvoerf, #aanbar* 

beibe ; £aanbv«rfémanb. 
Handily, ad. bel)«nbigen, nemt. 
Handiness, s. #cerbigl)eb, 9Zemf)eb,33es 

I)«nbigf)eb. [tørflcebc, Jommetorfloebe. 
Handkercher, Handkerchief, s. 
Handle, s. £aanbgreb, ©foft, $re, 

Jpanf; Ifnlebning; v. a. Ijaanbtere, 

I)anb(?, tog? far van, beljanble. 
Hand-maid, s. tieneftepige. 
Hand-mill, s. #aanbqvcern. 
Hand-saw, e. £aanbfao. 
Handsel, Hansel, s. AMnbfel. 
Handsel, v. u. give #anbfel. 
Handsome, a. fmuf, f?iøn,regelm«éfig. 
Hand-spike, s. .ftaanbfviger. 
Hand-writing, s. ^aanbfTrift, £aanb. 
Handy, a. tøaanbetig, fcerbig, ffiffet, 

nent. [#anbffe. 

Handydandy, s. 33orneleeg; brage 
Hang, v. a. & n, Ijceuge ; befycenge ; op* 

lN«nge ; ffraane ; to - back, nole. 
Hanger, s. #irfd)f«nger; Sabel; #ug= 

gert; 5?rog. [fTiffer. 

Hanger-on, s. 6nt;ltegiefr, tafferfens 
Hanging, s. pi. tapetferie. 
Hangman, s. 95obbel, 6farprettet. 
Hank, s. 9togletraab; tilboieligfjeb, 

£ang, 33ane. 
Hanker, v. n. fange- efter ; attraae. 
Hap, s. tilfcelbigljeb, ©lump, tilfculbe ; 

llbelb; v. a. & n. gribe; b«nbeé, til* 
Hap-hazard, s. ?t;ffetrccf. [brage fig. 
Hapless, a. uluffeliø. Har 

Haply, ad. fanffee, maaffee. 
Happen, v. n. Ijcenbeé, tilbrage fig, (Tee. 
Happer, v. n. [joppe ; f. Hop. [be. 
Happiness, s. Styffalig&eb; Si;ffe; ^n* 
Happy, a. lyffelig, Oelbig, lyffalig } glab. 
Harangue, s. offentlig tale; v. n. & a. 

f)0lbe en tale. 
Haranguer, s. offentlig taler. 
Harass, v. a. ubmarte, ubtrcerte f qooele^ 

s. £>belcegge(fe. 

Harasser, s. $beloegger. [fe. 

Harassment, s. llbmattelfe, 2fffrcefrel* 
Harbinger, s. Jpoffoureer; $orbub, 

5-urlober. 
Harbour, s. #aon; (J-riflab ; tifflugt; 

herberge; v. a. & n. tpt b*n til; l>er« 

bergere, fmfe; bolge. 
Harbourage, s. £erberg. 
Harbourer, s. herbergerer. 
Hard, a. haarb, frreng ; befvcerlig ; ftørf ; 

foleolog; fji»; futrr ; ad. —by, toet oe&. 
Hard-hearted, a. fjaarbljierret. 
Harden, v. a. & n. giore foaarb, Ijcerbe; 

f orf)02rbe, blioe fjaarb ; IjcerbeS. 
Hardily, ad. mobig, bevertet. 
Hardiness, s. DWob, tapperljeb, OTanb* 

Ijaftigbeb; 23efvar, OToie. 
Hardish, a. noget fcaarb. [vanflfelig. 
Hardly, ad. tyaarbt ; meb OTote ; neppe, 
Hardness, s. Jpaarbljeb, nSanjTeligheb ; 

©trengbeb; #ceéligl)eb ; toungen, fib 
Hards, s. pi. SMaar. [Xttaneer. 

Hardship, s. 0JiOie,!£efvcertigl)fb, fuurt 
Hardware, s. Sfenfrmnvare. [Uvbtibt. 
Hardwareman, s. Sfenframmer. 
Hardy, a. haarbfor, froerf; mobig, be* 

[)icrtet ; uforflfammet. 
Hare, s. #are ; - brained, a. gaf, of* 

finbig ; - lip , s. £areffaar i Sceberne ; 

- pipe, £aregarn; v. a. forffrceffe, 

forvirre. 
Harrier, s. Jparer)unb, Staver. 
Hark, int. tn$I h»r! 
Harken, v. n. bore, tytte ; f. Hearken. 
Harl, s. trevl, traab. 
Harlequin, s. Jparlefin. 
Harlot, s. ©fiøge; a. oetfyfKg. 
Harlotry, s. Utugt, Sfwrleonet; Sliel* 

tringepaf. Har 

Harm, s. ©fabe, #ortroeb, $are; v. a. 

f?abe, tilføie <Sfabe, forurette, befFnbige. 
Harmful, a. ffabelig ; forncermelig. 
Harmfulness, s. Gfabeligbeb jc. 
Harmless, a. uffylbig, forn iffe giør 

$ettt«t>; ubefTabiget; ffabeéløé. 
Harmlessness, s. Itfhjtbigbeb. 
Harmonic, Harmonical, Harmo- 
nious, a. ljormonijT, ttelflingenbe, fants 

flemmenbe. 
Harmonize, v. a. & n. giøre pelflin* 

genbe, giøre overeentfflemmenbe ; faut; 

fleuttite, harmonere. 
Harmony, s. «Snmftnng, harmoni; 

<5"nigl)fb, ©antbragtigbeb. 
Harness, s. £arnif?; (Seletøi; v. a. be* 

fleece meb jparni|7, iføre fig -ftornif?, 
Harp, s. #nrpe. [leegge Seletøi paa. 
Harpe, v. n, fpiHc yaa Jpotpe ; opbolbe 

fig lange v?eb. [fpiffer. 

Harper, Harpist, s. #arpemfr, #arpe* 
Harping-iron, s. harpun. 
Harpoon, s. harpun. 
Harpsichord, s. (Jlavicimbal, £lafreer. 
Harpy, s. #arpie(iOJiutl)ologien), 231ob- 
Harquebuss, s. 23øffe, TOufTet. [fuer. 
Harridan, s. gammel £ore. 
Harrow, s. £arve; ^-ot^gittcr ; v. a. 

baxvt : cptive ; plimbre; plage. 
Harry, v. a. plage, pine. 
Harsh, a. raa, firam; ffurrenbe, ilbe» 

lt;benbe; flreng. 
Harshness, s. ffarp, fnetpenbe Smag; 

ffurrenbeS!t)b, <Strengbeb ; ftnar^ornbeb. 
Harslets, s. pl. Snbmab af en ©rii$. 
Hart, s. £iort, 6 2lar gammel. 
Hartshorn, s. JOiortefjotn. 
Harvest, s. £øft; v. a. bøfte. [manb. 
Harvester, Harvestman, s. JpjofJ* 
Harvesthome, s. .ftøflfang; -fcøfjgilbe. 
Hash, v. a. ititljaffe ; to - up, opfpife; 

s. baffet Sliøb. [luffe meb.cn £afpe. 
Hasp, s. #afpe til en ©ør; v. a. fyafpe, 
Hassoc, s. Srraamatte. 
Haste, s. ©aft, Sit. 
Haste, Hasten, v. n. & a. bafte, 

ffunbe flg f Ue, fftmbe paa. 
Hastener, s. «en font Ijajfrt, fFttnbrr flø. 
Hastily, ad. tyafUgen. Haw 187 

Hastiness, s. Jpafiigtjeb , SMfarbigbeb ; 

Owilelfe. [(i%rer, SGrter). 

Hastings, s. pl. tiblig mobne S^rugter 
Hastj'', a. I)afttg, fmrtig, f)ibfig. 
Hat, s. £at. 

Hat-band, s. ^>attebaanb. 
Hat-hox, Hat-case , s. #attefutteraf. 
Hatch, s. JKugen; 9)ngel; Hbmfling; 

©ttter ; Jipafrbør, £uge; Slornbing, Storn» 

fammer ; $albe. 
Hatch , v. a. & n. ubruge, bæffe, ligge 

paa SSg; opfpinbe; være i SCarfer; 

fd>ntt?re meb Strpbéfhreger. 
Hatchel, s. £egle; v. a. begte. 
Hatcher, s. Opbavémanb, Opftnber. 
Hatchet, s. liben #jre. 
Hatchet-face, s. IjasHigt 2(nfigt. 
Hatchet-faced, a. batflig, fh;g. 
Hate, s. -s^nb, £ebe, tffifye; v. a. babe, 
Hateful, a. forljnbf, bnbefulb. [afjTye. 
Hater, s. £abcr. 
Hatred, s. $at>. 

Hatter, s. #attemager. [arrogant. 

Haught, a. bøi, opiatet; flolr; brtfttg, 
Haughtily, ad. IjoiMiiobig, ommobig, 

frolt, trotfig. [beb. 

Haughtiness, s. #or-inobtgl)eb, £tolt* 
Haughty, a. ftolt, boimiobig, opblafh 
Haul, v. a. bale, traffe, flcebe ; s. 2r«f« 

fen, <£labett; ofte Sraf. 
Haum, s. SCcrebotm. 
Haunch, s. £ofte; 93agbee[. 
Haunt, s. Seie for rilbe £>yr, Smutbut, 

JKebe; @teb een ofte føger, Silbolbtffleb ; 

93ane; v. a. befege; forurolige; fpøge. 
Haunter, 8. een forn fommer ofte paa 
Hautboy, s. ^oboe. [et Steb. 

Have, v. a. bat»e. 
Haven, s. #at>n. 
Haver, s. ipaver, 3b«nbebaPet. 
Having, s. ^>aven, JBefibbelfe. 
Haviour, s. 2(bf«rb, OpførfeL 
Havock, 5. 42bel«ggelfe, (?orfli;tr«Ife; 

v. a. øbeloegge, b«rje. 
Haw, s. ^or^bccr; libet TOeetfab; <Pfet i 

Øiet; liben 2tger ; ^>affe ; v.n. ftøbc an 
Hawebake, s. 2(\?nbøg. [i talen. 

Hawk, s. %>OQ, Jftlf i v. n. fange meb 

#;øge eff.^alfe ; giennemføge ; ut>fpurte # 188 Haw 

barfe ; bave SBarer tilfatS. 
Hawker, s. ftræmmer, Jpøfer; SBiffe* 

trcsmmer: 2fviéom bæret; ftalfejceger. 
Hawm, s. Jftatm. 
Hawthorn, s. .ftagetorn, #vibtorn. 
Hawze, v. a. jTræffe, h;fe. 
Hay, s. §0; <SfierfI«t; KunbbanbS, 

ft'aningavn; ©ierbe; Jpojffe ; -cock, 

#0ftaf; - loft, Søfoft; - stack, 

$øfUtf; - ward, 23t;f)i;rbe. 
Hay-maker, s. Jpx>l)øfler. 
Hazard, s. Sitfcelbe; $are, #artigbeb; 

Stage Serningfpil; v. a. & n. vove, 

forføge, fame i $are, ubfoette fig for 
Hazardable, a. brifttg, vovelig. [$are. 
Hazarder, s. 25ovel)alé. 
Hazardous, a. farlig, vovelig, [beb. 
Hazardousness, s. 93ov eligfyeb, $arlig* 
Hazardry, s. ftorvovenbeb. 
Haze, s. 9?iim; ti;f Saage; v. a. & n. 

forfTrceffe, ffr«inm« ; vcere taaget. 
Hazel, s. £affelbufT ; - tree, #affeU 

tree ; - hen, JOafjelljøne ; — nut, #atf* 

felnøb; a. ttifebruun. [bruun. 

Hazelly, a. fulb af #affeftroeet ; tyfe* 
Haziness, s. XaciQt, Snagetbeb. 
Hazy, a. riimet; tanget, biéfig, fugtig. 
He, pron. ben ; s. $an ; a. manblig. 
Head, s. #oveb ; #øveb ; JOovebmanb ; 

Sop, Spibé ; (Srtjlé ; ©alfion ; Jpovebtøi; 

Jfrovebpunft ; #ob, SotfefHmmel ; Over* 

baanb, Stt;rfe, ^utle ; 9tæ$? f $orbierg. 
Head, v. a. anføre, gaae i Spibfen ; 

unberfiøtte, fiaae bi ; giøre £oveb paa 

?t Som : beflaae ; l)atél)ugge ; fappe. 
Head-ach, s. #ovebpine; * Smerte. 
Head-borough, s. $ogeb,3uftitsbetient. 
Head-dress, s. fruentimmer^ #oveb; 

tøi, Sæt. 
Headiness, s. <5genflnbigl)fb. 
Head-land, s. ftorbterg, Obbe. 
Headless , a. batéfmgget ; feobebtøé, 

ubefinbig. 

Headlong, ad. bovebfutbS, ubefinbig. 
Hcad-man, s. ftormanb, Jornemfle. 
Headmaster, s. Øiector veb en Sfole. 
Head-piece, s. #ovebrem paa et SBib* 

fet; éunben paa en $ ujtage ; 2itel* 

vignet ; #ietm ; $orftønb. Hea 

Headship, s. øverffe ell. føtfte tyoft, 
Heads-man, s. Sfarpretter. [<plab$. 
Head-stone, s. #iørnefieen ; ©ratt* 

fieen meb Snfcription. 
Headstrong, a. balSfkrrig, baarbnaffet. 
Heady, a. overilet, baartnaffet, bifcffg, 

egenfintig. [fammen, bete ; bitagge. 
Heal, v. a. & n. l«ge; I>clbret>e ; groe 
Healahle, a. lægeltg, forn fan belbrebeS, 
Healfang, s. Jpaléjern. 
Healing, a. leegenbe, nyttig, gob. 
Health, s. #elbreb , Sunbbeb , £etfen ; 

Sfcinl. [tfanb. 

Healthiness, s. Sunbljeb, funb til* 
Healthy, a. funb. 
Heam, s. Sfterbbrb bo$ £>yr. 
Heap, s. £ob, £>ynge ; v. a. fammen* 

bnnge, ttmge i #ob. 
Heapy, a. opbobet, fammenbimget. 
Hear, v. a. & n. børe ; børe paa ; for* 

fjøre; overføre; to - ill, bave flet 

SRugte; - say, s. Ijvab een bører fige, 
Hearer, s. £ører, Silbører. [9?ygte. 
Hearing, s. #øtelfe; <paabøt; ©ebør; 

Wubientg. 

Hearken, v. n. fjøre tit, give Ifgt, tytte. 
Hearsay, s. i^ortojKfing, ØJygte. 
Hearse, s. £igvogn; f. Herse. 
Heart, s. £ierte ; Sinb; OJCob ; hy -, 

utcnafc; to take -, tåge OJJob tit fig. 
Heart-ach, s. Uro, Sorg. 
Heartbreakers , s. pl. #aarloffer, 

$icnfavoriter. [^ierteforg. 

Heartbreaking, a. bi«t«Øtenbe ; s. 
Heartburning, s. ^)ierteftemmetfe ; 

9iag, Aprfb, OJiiéfornøietfe. 
Heart-ease, s. v^iertero, Sinb^ro; Ijtet* 

feftyrfenbe S)rif ; Stebmoberéblomj}. 
Heart-easing, a. berotigenbe. 
Hearten, v. a. fcette OTob i een, op* 
Hearth, s. $i;rf}eb, 2(rne. [muntre. 
Heartiness, s. Jpierteligtieb ; Oprigtig* 

Ijrb ; Sunbtieb. 
Heartless, a. mobtø$ ; f?ig, forfagt. 
Hearty, a. biertetig ; frifp , funb ; mun* 

ter: oprigtig ; forfvartig. 
Heat, s. #ebe; £ioenffab, ^eftigbeb; 

J&ebebtegn; enfett £øb i et 25ebbeløb; 

v. a. bebe, varme, b.tbfe, giøre bjb. Hca 

Heath, s. £png ; £ebe ; 25taabcer. 
Heath-cock, Heath-powt, s. Urs 

f)øne, £aéfeU)øne. 
Heathen, s. & a. .fcebntng ; IjebenjT. 
Heathenish, a. bebenj?. 
Heathy, a. begroet meb Syrtg. 
Heave, v. a. & n. b«?e, løfte; bceve 

fig , løfte fig ; frembringe ; bive , pufte ; 

s. Jpoeven ; #iven ; Silbøietigtøeb til at 

braeffe fig; Suf. 
Heaven, s. himmelen. 
Heavenly, a. & ad. bimmetfT. 
Heavily, a. tung, tungfinbig, langfom. 
Heaviness, s. Sungbeb; Sungjin&igs 

beb; Søpnagtigbeb, 25orffl)eb; Sorb* 

buntene Sabine. 
Heavy, a. tung, borfF; bum, flau; tung; 

finbig, bebrovet; v. a. giøre tung. 
Heavy-hours, s. pi. Sftebfommeligbeb. 
Hebdomad, s. Hge. [ugentiig. 

Hebdomadal, Hehdomadary, a. 
Hebetate, v. a. giore flør, ubi;gtig 

("Cum cg bev). 
Hebetation, s. Stolen; Stovfjeb. 
Hebetude, s. Sløvbeb, Stumpbeb. 
Hebrew, a. & s. bebraiff: £>ebroeer. 
Heck, s. mtU til £0 j Sørflinfe ; tfifte 
Heckle, s. .ftegle. [rit Jarefangff. 

Hectic, Hectical, a. fvinbfotig, ub* 

tæret. 
Hector, s. Storpraler, Sfrt;ber; v. n. 

breure, prate, trobfe. 
Hedge, s. ©ierbe; ipaffe; v. a. & u. 

inbbegne, inbffutre; fFiule fig. 
Hedge -bird, Hedge- creeper, s. 

Saubflryger, Jigger. 
Hedge-born, a. * uebrig. 
Hedge-hog, s. <pinbfviin. [ffab. 

Hedge-marriage, s. bemmeligt SSgte* 
Hedge-plant, s. 33atffrove (glante). 
Hedge. sparrow, ». ©uulfpurv. 
Hedge-tavern, s. gemeent T>ertéf)uu$. 
Heed, s. "Wgt , ilgtfombeb, Barfombeb; 

§fterrnnfe; to give -, give "Kgr, være 

opmarffom. 
Heed, v. a. ogte paa, cenbfe, bri;be fig 

cm; gitte 2l"gr pan, tåge i 2(gr. 
Heedful , Heedily, a. agtfom, Parfout. 
Heedless, a. nagtfcm, ubetcenffom. Hen 189 

Heedlessness, s. llagtfomfjeb , Sorg* 
Heedy, a. forfigttg, agrfom. [løsljefc. 
Heel,s.$ce(; 3ff fai* 5 Smite; v. a. &n. 

give en £ane Sporer; bantfe; boate, 
Heel-piece, s. SBagfappe. [frcenge. 
Heft, s. 2(nfrr«ngelfe; $»ngbe , 23agt; 
Heifer, s. Clvie, ung S?e. [Sfofr, ©reb. 
Height, s. #0tbe ; £øi ; #øtøefc. 
Heighten, v. a, forteie, formere, forage. 
Heinous, a. nfflfyelig, ffoenbtg. 
Heir, s. erring; v. a. arve. 
Heirdom, s. %t\>, 2(rvebeet. 
Heiress, s. {Jtuentimmer, fout arPer. 
Heir-loom , ». bevcegeligt ©ob$ ber 

gaaer i 2lrv. [Safpuf. 

Heliotrope, s. Sotbtomft; ortenralfT 
Hell, s. £elvebe. 
Hellebore, s. Dtyfeurf. 
Hellier, s. Sfifertoeffer. 
Hellish, Helly, a. font tjøter til $tU 

vebe; belvebeS, bievetfT. 
Helm, s. Jjielm ; 9?oer ; v. a. fh;re, fare. 
Helmed, Helmeted, a. font Ijar en 

£ielm paa. 
Helm's -man, s. Srt)rmanb. 
Helmet, s. £ielm, Srormbue. 
Help, s. £ielp ; v. a. & n. f)ielpe ; unber* 

ftotte; [age; tficere fot; to - off (ti- 
me), forflaae tiben. 
Helper, s. Jpielper, £>aanblanger. 
Helpful, a. btelpfom, nptrig. 
Helpless, a. bielpeløS, forlatt. 
Helter-skelter, ad. over $al$ og £0* 

veb; forvirrer, iblanbr binanben. [paa. 
Helve, •. Sfaff; v. a. foerte et Sfaft 
Hem, s. Som paa et Slabebon; £Køm< 

men, £often; v. n. & a. tømme fig j 

fømme; inbflutte; taabe. 
Hemisphere, s? JOalvfugte, #atøflobe. 
Hemlock, 3. Sfarntpbe. 
Hemorrhoids, s. pi. ben gtjtbne 2fare. 
Hemp, s. £anip. [s. ©aigefugl. 

Hempen, a. font eraf £amp ; —rogue, 
Hen, s. #one; JOunnen af fticerbyt. 
Hence, ad. berfra, beraf, betefrer, fyiffei ; 

borr ; v. a. bcrt'Taffe. 
Henceforth, Henceforward, ad. 

fra nu af, frembetetf. 
Henchman, s. Safei, Wiener. 190 Hen 

Hend, v. a. gribe, tage. 
Henpeck, v. a. begle, fue. 
Hen-pecked, s. een bet flanet unber 
Hen-roost, s. #ønfefH. [Søflen. 

Hep, s. Jptjben, vilb IKofen. [Seveten. 
Hepatic, Hepatical, a. fom bører til 
Heptarchy, s. #eptarfiet, be fi>r» ftiget 
Hep-tree, s. £t;bentorn. [i énglaub. 
Her, pron. benbe, b*nbe$. [belig. 

Herald, s. #erolb; v. a. inbføre !>£>iti» 
Heraldry, s. 93aabenfon|l, ©enealogi. 
Herb, s. Urt, <Btoeé. 
Herbaceous, a. græéagtig. 
Herbage, s. Utter ; ©r«é ; ©rceégang ; 

©ræéceitigljeb ; <Penge for ©rceéning. 
Herbal, s. Urtebog. [23otanicué. 

Herbalist, Herbarist, s. Urtefienbet, 
Herbarize, v. a. famle Utter. 
Herby, a. gtoeSagtig, font lignet ©roeé 

elf. Utter. 
Herd, s. #iorb ; #ob ; #l;tbe ; v. n. 

famle fig ftoffeviii»; leve famnten i-fcior* 

In. [§«bt;rbe. 

Herd-groom, Herds-man, s. £>i;rbe, 
Here, ad. f)?r. 
Hereditable, a. arvelig. 
Hereditament, s. 2(rvegob$. 
Hereditariness, s. arvetet. 
Hereditary, a. arvelig. 
Heresy, s. ^iometi. 
Heretic, s. tætter. 
Heretical, a. fietterff, vulbfatenbe. 
Heritable, a. arveMjgtig , berettiget ttt 
Heritage, s. %w, SfrvegobS. [at mm. 
Hermaphrodite, s. Svetnffe. 
Hermetic, Hermetical, a. rf;i;miff, 

toet tilfttffet. 
Hermit, s. eneboer, (Sremit; «SfielftjT. 
Hermitage, s. drenutage, <£remir$ 23o* 

lig ; £?nfoml)eb. 
Hermitess, s. €remttinbf. 
Hern, (i ftetwt for Heron) s. £eire. 
Hernery, Hern-shaw, s. #eire9?ebe. 
Hernia, s. 23rof. 

Hero, s. #elt. [mobtg. 

Heroic, Heroical, a. berotfT; belte* 
Heroine, Heroess, s. Jpeltinbe. 
Heroism, s. JOeltemob. 
Heron, s. #eire, graa #eire. Hig 

Herring, s. Gilb ; - buss, «Sitbebyfe. 

Hers, pron. foenbeg. 

Herse, s. Siigvogn; Siigbaat; £tott i 

anbet '21'ar; fpanffe 9?t;ttere. [l«gge. 
Herse, v. a. loegge i en£iigvogn; fFriin- 
Herself, pron. benbe, fell». 
Hery, v. a. beffige ; forherlige. 
Hesitancy, s. Svtvlraabigbeb. 
Hesitant, a. nølenbe, tvivlraabtg. 
Hesitate, v. n. ftamme, ftøbe an i ta* 

len ; være tvivlraabig, uvitf. 
Hesitation, s. Staben i talen , Stant* 

men ; Siu^lraabtgfjeb. 
Hest, s. «Befaling, 23ub. [tro. 

Heterodoxy, s. vrang Sarbom , vrang 
Heterogenial, Heterogeneous, a. 

ulige artet, nf en anben 24"rf. [falbe. 
Hew, s. garve, f. Hue ; v. a. l)ugge, 
Hewer, s. . c 5r«nbel)itgger / <5teenf)ugger. 
Hexagonal, a. ferfnntet. [:Beré. 

Hexameter, s. #e;rameter, ferfobet 
Hiation, s. ©aben. 
Hiatus, s. #iatu$; &ab , $ul; ©aben. 
Hibernal, a. fom bøtet til 23imeten; 

vinterlig ; 55inter*. 
Hiliernian, s. Srlænbet. [biffe. 

Hiccough, Hickup, s. fiffen; v. h. 
Hick, s. fBonberoffe. 
Hickwall, Hickwell, Hickvray, a. 

fort Otvbbefpcetre. 
Hid, Hidden, ffiulte, frutft (of to hide). 
Hide, s. £ub, Sfinb; faa meget Sorb, 

fom fan pløieé i een 2>ag; v. a. & n. 

ffiulf, bølge, beitte ; ffiule fig. 
Hideous, a. grceffelig, gijfelig. 
Hideousness, s. ©raffeligfyeb U. 
Hider, s. een fom fTinlet fig. 
Hidess, s. lilfhtgttffteb. 
Hiding-place, s. Srnuttfjul. 
Hie, v. a. ile, fhjnbe fig. 
Hierarchical, a. bierarfifr, font bøtet 

til ftirferegimente. 
Hierarch)', s. Jpietarfi, tyrafMerte* 

bomme, Åirfetegimente; geiftlig Stonb. 
Higgle, v. n. bøfre , prutte ; gaae om* 

fring og fcelge ftøbevaver. 
Higgledy-piggledy, ad. uotbentlig, 

tblanbt hinnnben. 
Higgler, s. Vønfepranger; ^øfer. Hig 

High, a. fori, flor, byr; flott; flrenø; 

s. JOøibe. [mer. 

Highflier, s. ecn fom otterbritter ; ©ttar» 
Hightlown, a. ftoft, btfitrattenbe, ops 

bloeit. [ianb. 

Highland, s. £*tfanb, SBiergtanb, Op- 
Highlander, s. Oplanber, EBiergboer. 
Highly, ad. bDilig. 
Highmettled, a. flolt, bibfig, fyrig. 
High-place, s. frot, #orb$ining. 
High-spirited, a. brtftig, forvotten, 

nforffammen. 
Highness, s. £*ibe; frfribeb. 
Hight, v. n. bebe. 
High-treason, s. £*iforr«beri. 
Highty-tighty, ad. bottebfutbé, otter* 
Highway, s. Sanbettei. [ilenbe. 

Highwayman, b. 6tratenr*tter, €ti* 

maub. [arbeibet. 

High-wrought, a. affurat, fjerligt ub* 
Higly, ad. bafferjf, poo prangettité, bytt. 
Hiho, s. Wuurfpatte (-Jugl). 
Hilarate, v. a. opmuntre. 
Hilarity, s. Suiligbeb, Oflunterbeb. 
Hill, s. #©i, 23ierg, 23affe; up -, opab 

25affe; down -, nebab 23affe. 
Hillock, s. liben £*i. [baffet. 

Hillocky, Hilly, a. futb of «Barter, 
Hilt, s. $afte, S?aarbe ; $afte. [tenbe. 
Himp, Himple, v. n. balre, gane bal* 
Hind, s. £inb, 9?aageb ; £ieneftefatt 

paa Sanbet, 35onbe. 
Hind, Hinder, a. ben, bet bagefie. 
Hinder, v. a. binbre, forbinbre. 
Hinderance, Hindrance, s. £mber, 
Hinderer, s. ftinbrer. [£inbring. 

Hinderling, s. een fom er tit £inber, 

Usling. [bagejfr; bageft. 

Hindermost, Hindmost, a. ben, bet 
Hine, s. Sienefhfarl, Sagtenner. 
Hinefare, s. Web, Sorloo. 
Hinge, s. £angfel; £*rf)angfel; #o* 

vebfng, £ottebpunft. 
Hinge, v. a. & n. forfyne meb ipang* 

fler, breie om pao ^angflerne ; b*ie 

£naene; « beroe paa. 
Hinniate, v. n. ttrinffe. 
Hint, s. 33inf, 9^ijtf, ltnberretning ; Ifn* 
lebning; 93egreb, ftorejtitfittg. Hoa 191 

Hint, v. a. & n. ttinfe, gitte 33inf, git»e 

£Ky$ om, * berøre, fpiffe paa, figte til. 
Hip, v. a. giøre batt , fon?ribe £>ofren ; 

int. £>eiba! s. ipofte; £yben; TOrfyge, 

Sftelandjolt. [milt fug. 

Hip, Hippish, Hipped, a. melanfolf?, 
Hippo, Hipo, s. .ftypofonbri, OJi'elan* 

djoli. 
Hipshot, a. fom fjar forttrebet fin £ofre. 
Hire, s. £yre, £eie,£'.on; v. a. leie, byre. 
Hireless, a. uben £øn, ubetønnet. 
Hireling, s. £eiefttenb. 
Hirer, s. Seter. 
Hirse, s, £irfe. 
Hirsute, a. laaben, baarer. 
His, pron. fin, fir, fine. 
Hiss, s. £tt«fen; #ttt$(en; £yéfen, Ub* 

piben; v. a. & a. b?afe, bttiéle ; byffe, 
Historian, s. £ifroriejrritter. [ubptbe. 
Historic, Historical, a. btftorifT. 
Historify, v. a. forratte, optegne i £u 

fterie. 
Historiographer, s. £iftori?f?rit>er. 
History, s. £ifrorie. 
Hit, s. eiog, St-øb; $raf ; Syffetraf. 
Hit, v. a. & n. traffe, berore; flaae, 

ftebe ; bitte pao ; banbe, mobe, gnae an. 
Hitch, v. a. & n. bettoege, rore fig, ba* 

ge, gribe i; fftibe ftem; ffybe elf. flfubbe 

fig ; ftiffe 2oug ; fjaltc ^aa et 33een ; 

bange i binanben; traffe fremab; ftryge 

(Sfanf ; ttinbe fKum. 
Hitch, s. £age; * «Betanfeltgbeb, 2fn* 

fteb; Stnube, Saffe. 
Hithe, s. liben ^ar»n, Sabeplab^. 
Hither, ad. berbib; hitherto, bibinb* 

ril ; hitherward, berbib at. 
Hive, s. 23ifube, 35ifiabe; $Bif^arm; 

^ob; v.a.&n. fatre Sier i en 23ifube; inb* 

befatte; boe fammen i OTangbe, Poffe 
Hiver, s. 5Bivogter. [fig fammen. 

Hoar, a. boib, graa af 2(lber ; t)^^ flf 

^roft. 
Hoard, s. ^cmntefigt $orraab; 6fat; 

v. n. & a. famle €fatte eff. ^orraab, 
Hoar-frost, s. 0?iimfro(!. [opbynge. 
Hoariness, s. ^tibl^b, ©raabaarigbeb, 

Efimmel; Ofiimfrojr. 
Hoarse, a. l)a$. 192 Hoa 

Hoarseness, s. £æél)eb. [let. 

Hoary, a. graobærbet; riimftoffef, (Tim* 
Hoax, s. eventyr; v. a. ffuffe; gi.øre 

fen noget viié. 
Hob, s. 23onbe, grov Ratl. [(Tubffet. 
Hobble, v. n. balte, binfe; giøre noget 
Hobbler, s. «Stymper, uvarbig Sari; 

pl. flet bevabnebe ©olbater, jfyflmilice. 
Hobby, s. Sneppert, £efl; Step, «t ube 

paa: £cerfefnlf; dumrian. 
Hobbyhorse, s. ftirpftcfh 
Hobgoblin, s. 23ufffiuanb. 
Hobit, s. 'Rørfer ; ft 23ørnefptl. 
Hobnail, s. j&eftejfoføiu ; een font bar 

Sem i ©foe ne. 
Hock, s. ftnæ&afe; ©fanf; Srøvel; 

gammel 9? I) in f?v tin; v. a. overfficere 
Hockey, s. ijøftgilbe. [Sn «ba fen. 

Hockle, f. Hock. 
Hod, s. Salfetrug. 
Hoddy, a. farff, friff, funb. 
Hodge-podge, s. WijTinafF, ^uffum* 

fnuff-, 23lanbing. 
Hodiernal, a. font er ibog. 
Hodman, s. &anblanger. 
Hoe, s. .paffe; v. a. Oaf fe ; f. How. 
Hog, s. ©vitn, Orne. [J&oIToenbet. 

Hogan -mogan, s. ©eneralfiaterne; 
Hog-cote, s. ©vinefli. 
Hoggard, s. vilb #.£>g. 
Hoggish, a. fviinjT, urren ; nibj?, fnrviy. 
Hoggishness, s. ©vinen, UKim|7f)fb. 
Hoggrel, s. to War* gammelt fraar. 
Hogh, s. £øi, Jovl)Ointng. 
Hogoo, s. jTarp ©mag. 
Hogshead, s. Oteljoveb, ffort t?ab. 
Hogwash, a. ©pøl tit ©viin. 
Hoiden, s. & a. flor fvar Snolb, ett. 

<Pige; raa, ubetøwlet ; v. n. vare otter* 

given, uforiTammer, luftig. 
Hoise, Hoist, v. a. l;ibfe, vinbe op. 
Hoity-toity, a. ad. & iat. overgiven, 

fbjgttg; tiHemanb! 
Hold, s. kolben ; ©reb , Sag , #«ftelff, 

JpolD; fBefibbelfe; fiffert©teb; ©mut* 

bul; 9?um i et ©fib, Saflen. 
Hold, v. a. botbe; bolbe for, mene; 

intebolbe; forfvare; paaflaae; gielbe ; 

vare; to - of one, bave i Jorleljning Hom 

af; to -good, gietbe; to - true, 
beftnbeé fanbt, bolbe ©rif; to - in, 
tvinge ; tvinge fig ; to - off, bolbe af, 
paa ©iben ; to - on, bolbe veb, veb* 
blive, fare fort; to - out, flraffe ub, 
bolbe ub; to - up, bolbe op, unber* 
fløtte; to - awager, vttot-, to - 
well, mene bet gobt. 

Holder, s. Snbebover, tyagter. 

Holderforth, s. offentlig Jåler. 

Holdfast, s. 'tfnfer i en OJJuur; SHenu 
båge; ©nier. 

Holding, s. 2ebnégob$ ftorpagtning. 

Holdingforth , s. <Præbifen, 3rett«* 
famelfe; gorebrag. 

Hole, s. £u(; Hbflngf. 

Holidam, s. ben bellige Somfrue. 

Holiness, a. £eKigbeb. 

Holla, Hollo, s. ^offa! (iXaab); v. n. 
raabe, bnje til een. 

Holland, s. £oHanb ; boffanbff Scerreb. 

Hollow, a. buul; Cumff, f ali?; £uttl* 
ning, 2(abning ; v. a, ubbule, giøre 
buul; buje, ff rige. [Mobning. 

Hollowness, s. #uulf)fb; Jpuulniug, 

Holly, s. (Jbrijltotn , OTaretorn , ©fov* 
tibfel, ©tifpalme. 

Holm, s. £olm ; ©teeneeg ; liben #. 

Holster, s. <piflolbi;(ffrr. 

Holt, s. Jpoft, liben ©fov. 

Holy, a. b*ffig. 

Holybut, s. tunge (Jiff). 

Holy-day, s. ^effigbag, $ribag. 

Hoiy-rood-day, s. SorfetéOpbaielfeS* 

Holy-water, s. Sievanb. [$efr. 

Homage, s. JOblbing, SrofTabé <*t& ; 
v. a. bblbe, fvarge SroffabS <5eb. 

Homager, s. een font bulber. 

Home, ad. biem ; fulbelig, gonffe ; ef* 
tertryffelig ; s. Jpient, 33olig. 

Home-bound, a. biemgaaenbe. 

Homeliness, s. ©rovbeb, Jpaéugfjeb, 
Kaaheb. [lig ; batflig, grim. 

Homely, a.&ad. ligefrem, grov, uljjøf* 

Homelyn, s. glat ftoffe (jfijT). 

Homeward, ad. Ijiemob. 

Homicidal, a. morberff. 

Homicide, s. Wanbbraber ; DJIanbbrab. 

Homilctical, a. felffabelig, omgange lifl , Hom 

Homilist, s. ^oftiUXyttet. 
Homily, s. Jpomtlie, <Ptcebifen. 
Homogeneal, Homogeneous, a. font 

?t cf lige Qftt. 
Hone, s. #s ceffefteen, ©ttt>gefreen ; v. n. 

loenges eftet, u;fle ; fjatfe ipiemttee. 
Honest, a. ærlig, rebcltø, oprigtig,f)t>net. 
Honestation, s. ^3ci>&elfe, tynbt. 
Honestness, Honesty, s. SStligfyeb, 

Oprigtialjeb , Kcbcltgljeb; (OTaanerube, 

Sølt blab). 
Honey, s. honning; Stfbljeb; min 

©øbe ! v. n. ftntgte, tale ftfbt. 
Honey-comb, s. SSorcetfe, #onntngfage. 
Honey-suckle, s. ©ebeblab, Saptifo* 
Honied, a. tig paa honning. [lium. 
Honor, Hononr, s. S£re; ^)ri;belfe. 
Honor, Honour, v. a. «te, beære. 
Honourable, a. arefulb, anfeelig, fot* 

nem, l)«berlig. [titulerer. 

Honourary, a. forn fTeer een til §£te; 
Hood, s. £«tte, Cftunfel)«tte ; ©octot* 

hot ; 3'-ruentimniers£ue, S?t;fe, Kappe. 
Hood, v. a. inbht;IIe i en Stappe; fTiule. 
Hoodmand-blind, s. 23lmbebuf. 
Hoodwink, v. a. binbe fot einene, 
Hoof, s. £efte 5 £ot\ [blanbe. 

Hoofed, a. font !)«t £ote. 
Hook, s. #age, fttog ; #at>eFni» ; ©nate. 
Hook, v. a. fjåge i, tåge fat meb en 

Krog, angle, fange. 
Hooked, a. ftoget, frum, b#iet. 
Hookedness, s. Ktumfyeb, eining. 
Hooky, a. fulb af fttoge. 
Hoop, s. Sonbebaanb; ftijfebeenéfFtøtt ; 

93tbe; v. a. & n. la&ge 93aanb paa; 

binbe om ; jTtige Ijjøit. 
Hooper, s. 33øbfet. [Støien 

Hoot, v. n. fTtige, Ijuje ; s. Sfrigen, 
Hop, Hops, s. #umle; -yard, $mn* 

legaarb. [me #untte paa 

Hop , v. n. & a. tøoppe , fptinge ; font 
Hope, Hopes, s. Sfraab. 
Hope, v. n. Ijaabe, forfyaabe. 
Hopeful, a. baabefulb. 
Hopeless, a. haabtloé. 
Hopper, s. poppet, ©punget ; een fom 

baiter ; 2ragt i en OfJtøtte ; #aanbfuttt. 
Hoppet, s. tibet 23atn. 
JEngl. - dan. Did. Hos 193 

Hopple,v.n. binbe i^bbetne paa en jpefh 
Horal, Horary, a. fom mætfet en 

■Jiiue ; fom tarer en Sime. 
Horally, ad. l)t>et tinte. 
Hord, f. Hoard. 
Hore-stone, s. ©tietnefteen. 
Horizon, s. £orijont, ©tméfrebS. 
Horizontal, a. l)ort$ontal, lige meb 

©ynSftc&fen. 
Horn, s. Jporn ; v. a. gtivte til fantet. 
Horn-beak, s. ipotnftff. 
Horn-beam, s. ICvnbtfg. 
Horn-book, s. OC25S «Bog. 
Horned, a. (jornet, font Ijar ipotn. 
Horner, s. .ftornatbeibet ; #©rnift. 
Hornet, s. ©ebeljamé ; Sfatnbaffe. 
Hornify, v. a. fætte #otn i «Panben. 
Hornish, a. l)otnagtig. 
Horny, a. af #otn. [gfaS. 

Horologe, Horology, s. ltl)t, Sime* 
Horrent, a. fremragenbe, font ftaaet 

fftvt. 
Horrible, a. fotfTraflig, graffelig. 
Horrid, a. groeffelig, forffrceffelig. 
Horrific, a. ræbfom, ftugtelig.' 
Horrour, s. Sftæf, $orfFr«ffelfe, ©tu. 
Horse, s. £eft; SKatteri; SBuf, 2Mof. 
Horse, v. a. ftige til Jpefl; tibe; bate 

paaSJ?i;ggen ; tiltibe; bebaffe en ipoppe. 
on Horse-back, ad. til £eft. 
Horse-boy, s. ©talbbreng. 
Horse-breaker, s. 23eriber. 
Horse-dealer, s. #efieptanger. 
Horse-fly, s. Jpejleflue. 
Horse-leech, s. 33lobigle; -fteflelæge. 
Horse-litter, s. DJoébaate ; £efleflttfel» 
Horse-man, s. Dettet, [fe. 

Horsemanship, s. £Rtbefonfh 
Horse-race, s. £efte*33ebbeløb. 
Horse-way, s. Sei fo,r Sfibenbe. 
Hortation, s. Sormantng. [be. 

Hortative, Hortatory, a. formanen* 
Horticulture, s. Jftatfebtjrfning. 
Hortulan, a. font l)ører til en £ate. 
Hose, s. Strømpe ; Surer. 
Hosed, a. meb 23uret ett. Stt>mpetpaa. 
Hosier, s. ©ttjømpebanbler, £ofeftceuts 

mer. 
Hosiery, s. Ulbtoatet, ©trampet u. 
N 194 Hos; 

Hospitable, a. gteftfn. 
Hospitableness, s. ©iefifribeb. 
Hospital, s. $ofpital; Jfcerberg. 
Hospitaler, s. #ofpiral$ s $orj}anber. 
Hospitality, s. ©iefifribeb. [valter. 
Hospitaller, s. <St;gevogter ; £uuéfers 
Hospitate, v. a. & n. boe, opbolbe fig 

f)oi en antien ; ber^«g?re. [S?rigél)«r. 
Host, s. Softie; 23etf; ©fare, #ob; 
Host, v. n. boe , tåge herberge Ijoé een. 
Hostage, s. ©ibfel. 
Hostel, Hostelry, s. £ro, 53ertébuu$. 
Hostess, s. 53ertint>e. 
Hostile, a. ftenotlig. 
Hostility, s. frienotligbeb. 
Hosting, a. iyegtning ; OJiOnflring. 
Hostler, s. Stalbfarl i en ©ieflgiver* 
Hostry, s. £efteflalb. [gaarfc. 

Hot, a. Ijefc, varm ; bttfig ; bibenbe, ffarp. 
Hot-beds, s. pi. Wiflbcenf. 
Hotel, s. $otel; ©ieftgivcrgaarb. 
Hot-bouse, s. 93at>fiue; £>rivbuu$. 
Hotness, s. £ebe, £eftigbeb. 
Hotspurred, a. befttg, forlibt, bibfig. 
Hough, s. #afe paa Jtyr ; $affe ; f.Hoe. 
Hough, v. a. overjTtare #aferne. 
Houl, s. £oi, l)0i «Baffe. 
Houlet, f. Howlet. 
Hound, s. 3agt!)unb; «Slags (Jiff- v. a. 

jage ; Ijifcfe £unbene part. 
Hour, 3. Millie. 
Hour-glass, s. SimeglaS. 
Hour-hand, s. Simevifer. 
Hourly, a. & ad. bver $ime. 
Housage, s. #uu$teie. 
House, s. ipuué ; #mtSv«fen ; v. a. & n. 

Imfe, berbergere, tåge i #uus ; boe, op* 

bolbe fig. 
House-hold, s. £uu£f)olbning. 
House-keeper, s. Jpuusfober; #uu$= 

bolber; £musl)otoerffe. [buuslig. 

House-keeping, s. #uucl)o(bning ; a. 
Housel, s. ben belfige 9Iabvere ; v. a. 

give ben IjeKige 9labvere. 
Houseless, a, buucvilb ; «ben jperberg. 
House-maid, s. Stuepige. 
House-rent, s. #uuéleie. [OofberfFe. 
House-wife, s. JPuuémober; $m\$* 
Housewifry, s. #uuél;olbmng. Hug 

Housing, s. S«U>*lb«ff>, «Sfabraf ; 25>;g* 
Houss,s. «Sfabraf. [ning; Jperbergering. 
Hout, v. n. buje, raobe. 
Hovel, s. Sfuur, #t)tte; bebaffet ©teb 

for CVvceg ; v. a. bringe ell. foette unbet 

«Sfuur. [flagre over. 

Hover, v. n. boenge ub over ; fvave, 
How, ad. fyvcrlebeé, b^or. 
How, s. £rtffe; ad. l)i>orUbe5; &Vor. 
However, ad. aUigevel, bog, b*ot <tt&. 
Howitzer, s. £anbit$. 
Howl, v. n. l)\)U, tube; s.$uben,#i;ten. 
Howlet, Houlet, s. <ftatugle. 
Howsoever, ad. bvorban bet enbog er. 
Box, v. a. giere bait; f. Hough. 
Hoy, s. Sings boHanbf? Sfib, Jpuffert. 
Bubble-bubble, s. forvirring , llor« 

fc?n; uri)belig <Prat. 
Hubbub, s. Sann, SBulber. 
Huckle, s. £ofte. 
Huckleback, s. ^uffefrtygget. 
Huckster, Hucksterer, s. S}»Ut, 

Strammer; bebrnger|7, fTet Starl; v. n. 

bofre , bonble. 
Hucksteress, s. $*f(rfr>. 
Huddle, s. llorben, forvirring. 
Huddle, v. a. blanbe i#ob; forvirre; 

icifife fommen ; fufTe, fafte part fig. 
Huddler, s. puffer, Sutler; een font 

blanber noget. 
Hue, s. #arve; - and cry, ©tifbrev. 
Hued, a. farvet. 
Huer, s. Otaaber, #ujer. 
Huff, s. gralen, Opbtaft&eb; Stor* 

praler; $ortørnelfe ; to be in a -, 

v«re web, puffe. 
Huff, v. a. & n. fvulme, bl«fe op, 

trobfe, fm;fe; bl«fe fig op; gi«re; faae 

til at fvulme eff. gaae op; bl«fe en 
Huffer, s. praler, <Sfrt;ber. [$3riffe. 
Huffish, a. pralenbe , trobfig, fnpfenbe. 
Hug, s. Omannelfe, Javnetag ; a cor- 

nish — , et Sporf for Kumpen; v. a. 

tnjffe til fit 93rt;ft, omfavne, omarme. 
Huge, a. overmaabe fjor. 
Hugely, ad. overorbentlig. 
Hugeness, 3. Umaaleligbeb. 
Hugeous, a. farbele* f}ot. 
Hugger-mugger, ad. fcemmeKø, i Hul 

Smug; a. fcemmelipj; ffiben, liberlicj; 
Huich, s. 23ug(e. [s. Shut, Sumt&ul. 
Hulched, a. fvulmet, bugiet. 
Hulchy, a. puflet, meb en puffet. 
Hulk, s. Sfrog of et 6ftø. 
Hulky, a. tuf, plump, fvoer. 
Hull, s. Stallen af $rugt; Sfrog af et 

Shb; v. n. & a. brife, fh)be ; afiTatl?. 
Hullver, s. Stifpalme, OJiaretom. 
Hully, a. fTflHet, fulb nf Slåtter. 
Hum, v. n. fufe, brumme, fmume; 

m>me ; overveie; i. 23rummen, Sufen. 
Human, a. mennejfeug ; I)enl>orenbe iil 

OA'enneffet. [venlig. 

Humane, a. menneffeficerlig, bumon, 
Humanist, 5. .vbumantfl, ^bilolog. 
Humanitj', s. l^enneffeligl;eb ; 23enlig- 

bet>, ©obfjeb. [flikre gob, from, boflig. 
Humanize, v. a. formilbe, bumanifere, 
Humankind, s. bet menneffelige SUøn. 
Humation, s. Sorbelfe, 23egraveife. 
Humble, a. tybmtyg, beffeben; v. a. \)t- 
Humhle-bee, s. 23i, J^umtebi. [muge. 
Humbleness, s. 9}bmygbeb, 23efFebenI)eb. 
Humbles, 5. pl. Snbmab, nf en £iort. 
Humbling, s. 9)bmt;gelfe. 
Humbug, s. «slabber, fonflig £xrgn. 
Hum-drum, s. bo?en Søljer. [gi)be. 
Humect, v. a. giøre fugrig, pcebe, be* 
Humectation, s. 23efugtelfe, 
Humid, a. fugrig, vaab. 
Humidity, s. Suigttgljeb, 3?aaM)eb. 
Humiliation, s. Sornebrelfe. 
Humility, s. 9)bnu;gl)?b. 
Huinm, f. Hum. 
Humming, s. Snurren, 23rummen. 
Hummingbird, s. kolibri, £onningfugl. 
Hummums, s. pl. Sabfhte. 
Humor, Humour, s. QScebfTe; £une, 

Sinbéftemniug ; v. a. & n. lempe, føi? 

fig efter , tilfrebsfnfl?. 
Humorist, s, Sunefulb, ©riffenfoaiger. 
Humorous, Humorsome, a. egenjuu 

big, fttlfcm, lunefulb. 
Hump, s. ^uffel pan 9?t;ggen. 
Hump-backed, a putter, puffe lri;gget. 
Hunch, s. <puffel; St*b meb albuen. 
Hunch, v. a. jløbe, puffe meb albuen; 

giøre puflet. Uus 195 

Hunchback, Hunchbacked, a. puls 
Hundred, a. lumbrcbe. [felrugget. 

Hundredth, a. ben bunbrebe. 
Hunger, s. -unger, Sult; v. n. f cere 

fulten; fulte, Ijave beftig SBegierligtøeb. 
Hunger-starved, a. ubbungret. 
Hungred, a. fulten, piint of Jpunger. 
Hungriness, s. SSbefuge. 
Hungry, a. fulten. 
Hunks, s. fuurfjittig £ar(, ©nier. 
Hunt, s. 3agr; Kobbel Sagtbunbe; v.a. 
Hunter, s. Sceger. [jage ; forfølge. 
Hunting, s. Sagen; 3agt; -coat, 

3agtfiole ; - horn, 3agtl)orn. 
Huntress, s. 3«gerinbe, 3«gerffe. 
Hunts-man, s. 3«g?t; Soeger til #efr; 

Siøverhunb. 
Hurdle, s. frettet 33ibie*£uri\ flettet 

<Kii?gierbe, ell. $olb; D?affer|Tuffe: v. a. 

iubgievte, inbhegne meb 9vii>ogierbe. 
Hurds, s. pi. 2Maar. [Mann. 

Hurl, v. a. fa fie, ffuuge, fmibe ; s. Stat, 
Hurler, s. Slungefafter. 
Hurly-burly, s. Sarin , Summet; Op* 

l.ob ; Overilelfe. 
Hurricane, s. Orfan, Stornnunb. 
Hurry, s. Abafr, Uro, Overilelfe ; $oerfel. 
Hurry, v. n. & a. ile, jh;nbe fig; for* 

baft? fig; fh;nbe paa, fatte i 93evoegelfe. 
Hurst, s. Sfot>, £unb. 
Hurt, s. Sfabe; Ween, $ortreb , Steb; 

v. a. iTabe, beiTabige; faare , ftøbe , for* 
Hurtful, a. ffabelig. [nærme. 

Hurtle, v. a. be^oege beftigen, fringe. 
Hurtle-berry, s. 33laab«r, 93øtteb«r. 
Hurtless, a. uffttlbig, uffabelig. 
Husband, s. gift Wanb; ApuuSbolber ; 

Sanbvcsrt; v. a. ljolbe vel Jpuu5 , leve 

fparfommellg ; ptøie, bi;rfe en 2fger; 

gifte. 
Husbandly, ad. fparfommeligen. 
Husbandman, s. Kgerbtjrfer , £anb* 

mano. [meligbeb, gob ipuuébolbning. 
Husbandry, s. 2(gerbrug; Spar font* 
Huscarl, s. £>uu$breng. [giøreé. 

Huse, s. 5-iff , of l)x>ii Ulcere #uu$bfa$ 
Hush, int. fiiffe ! Sue ! 
Hush, v. a. ivfffr ti« leitte, berolige. 
Husk, s. 5Bcelg, Sfal. 
N2 196 Hus 

Husk, v. a. afffaffe, afbcefge, tåge ub 

af ©fallen. 
Husky, a. forfunet meb ©fal eff. Soefg. 
Hussar, s. £ufat. 
Hussei, Hustel, s. #ofHe ; Sftabveten ; 

v. a. c\aat rit ©ubé 23orb. [terne. 

Husseling-people, s. Sommunkoti* 
Hussy, s. Clvino, i.f>§, tBite; * ©i;e* 

pung, SaptafTe; v. a. ffianbe, give 

Sfiænb. 
Hust, Hustle, v. a. ftøbe, puffe frem. 
Hustings, s. pl. en 9?et i bonbon; 

SSalyjreb, ©teb bvor fKetfen bolbeS. 
Huswife, Housewife, s. #uuémober, 

£un>ol)OlberfTe; fTet -SpuuSIjolberffe; * 

©yetøi; v. a. bolbe gobt $irø8 meb. 
Huswifely, ad. øfonomtff, fpfltftiint. 
Hnswifery, s. #uut»i)Otbning, 3Sært; 

ffnb ; Sonene ©uffet. 
Hut, s. %rte, $eltbytte, SBaraffe. 
Hutch, s. 2rug, 35agertrug, Sornfifle ; 

v. a. gjemme i en Sijle k. 
Huzz, v. n. fumnte, fufe. 
Huzza, int. $rt;beffrig, #urraraat>. 
Huzza, v. n. & a. raabe #urra ; mob* 

more meb ^nrra. 
Huzza-man, s. £ory, JKojalifr. 
Huzzy, v. a. ffielbe fot en liberlig 

O.vinbe «. 
Hy, v. a. ile, ffrmbe fig ; f. Hie. 
Hj^acinth, s. #oacintl) (£lomf*, 2£be(* 

frcen). [©lags?. 

Hyluid, Hybridous, a. forlTiettig 
Hydra, s. aSanbflonge. 
Hydrography, s. 25efMveffe overman* 

bene, ^brfrgYdplji. 
Hydromel,s. 'fitl&b, penning og 93anb. 
Hydrophobia, s. 93anbfFi), 33anbfFr«f. 
Hydropical, Hydropick, a. vatter* 

fottig. .' [terlig. 

Hyemal, a. forn bøter til finteten, vin* 
Hyeniation, s. Overvintring. 
Hyen, Hyena, s . tøtjane (£H;r). 
Hyni, s. ©lage £unbe. 
Hymen, s. røøbonu?s#inbe j SSryKupS* 

<55uben-, SggtefFab. 
Hymeneal, Hymenean, a. børenbe 

til 93n;&*up ett. SSgtefFab ; *. SBruffupS* 

fang, ^rubefang. Ide 

Hymn, s. £t;mne, Sovfang; v. a. lov* 

furtge.^ 
Hyninic, a. font vebfommer #t)iuner. 
Hyp, s. 0)ielond)oli, tungftnb; v. a. 

giøre meland;ol)T. 
Hyperbole, s. i?orJlørre(fe,Overbrivelfe. 
Hj'perbolical, a. forfiørrenbe, over* 

breven. 
Hyperbolize, v. n. overbrive. 
Hj r pochondriac,Hypochondriacal, 

a. nielanfotf?, tungfiiibig, miltfyg. 
Hypocrisy, s. fcyfleti , ©finljettigfjeb. 
Hypocrite, s. fytjfth, ©finljeffig. 
Hypocritical, Hypocritic, a. f>yf* 

felff, jTinhetfig. 
Hypotheca, s. #t;potl)ef, <£ant. 
Hypothecary, a. meb <Pantf«tning ; 

[)i)Pct[)efnri(T; s. tvebiter font I)ar faaet 

Vant. [fatte. 

Hypothecate, v. a. fatte i <Pant, pant* 
Hypothesis, s. £ypoti)efe,ubevuf*©«r* 

ning. 
H}^pothetic, Hypothetical, a. by* 

pot[)eti)T f antagen, betinget, forubfat. 
Hyrst, Horst, Hirst, s. ©tov. 
Hyssop, s. 3fop. 
Hysteric, Hysterical, a. bbfleri|7, 

Vinget meb OJioberftjge. 
Hysterics, s. pl. Otteberfyge, #t)frert. 
Hyth, Hjrthe, s. liben £avn ; f. Hithe. I, pron. jeg. - 

Ibex, s. ©teenbuf. 

Ice, s. Sis? ; * canberet ©uffer. 

Ice, v. a. tiene, giøre til %ii f btybeSfen ; 

glnfere meb ©uffet. 
Ice-bound, a. inbefroffen. 
Ice-house, s. SiSfielber. 
Ice-spur, s. Støfpote. 
Icicle, s. SiStap. 

Icinglas, s. Watienglaé, £uuébla$. 
Icteric, Icterical, a. guulfottig. 
Icy, a. fu lb af 3^ ; foto ; - sea, SiSfmv. 
Idea, s. Sbee, JoreftiEfing. 
Ideal, a. ibeat, inbbilbt; s. Sbeal. 
Ideate, v. a. optcenfe. 
Identic, Identical, a. ibentiff, «ett*, 

bet famine. Ide 

Identify, v. a. giøre itxnttflf, bringe 

unlit eet 23egreb. [famine Wtt. 

Identity, s. Sbentitet, Signet», een og 
Idiocy, s. Snfolbigbeb, 2>umbeb. 
Idiom, s. egen Salemaabe, OTunbart. 
Idiot, s. enfolbig OXanb, Soffe. [genfyeb. 
Idiotism, s. <£nfolbigl)eb; et Sprogs <£* 
ldiotize, v. n. jTøveé paa $orfianben. 
Idle, a. lebig, bot» en ; unuttig ; flrfeéløé ; 

tom, ugrunbet ; r. n. gaae og brioe, in* 

tet beflitte. [biglieb. 

Idleness, s. Sebiggang, Sabfjeb; Uvær* 
Idler, s. Sebiggænger. [beitet. 

Idly, ad. efterlabent, liberligr, ben i 
Idol, s. Slfgubébiaebe; «Bittete. 
•Idolater, s. HfgubSbtjrfer. 
Idolatrize, v. n. titbebe Iffguber. 
Idolatrous, a. afgubii?. 
Idolatry, s. 2(fguberi, OCfgubétienefh. 
Idoneous, a. bekvem, fTiffet. 
Idyl, 8. Sbyl, jpurbebigt. [font om. 

If, conj. miar, bvié, berfont, ifalb ; as-, 
Ight (Het), s. liben 0. 
Igneous, a. ilbagtig. 
Ignify, v. a. giøte til 31b. 
Ignis-fatuus, s. fiygremanb, (Stfg(eli;$. 
Ignite, v. a. antænbe. 
Ignivomous, a. ilbfvrubenbe. 
Ignoble, a. genteen, nf ringe .frerfontfi. 
Ignominious, a. jTammelig, jfianbig, 

ærelø*. [fei. 

Ignominy,s.<2fam, 2£reløél)eb, Sfiænb* 
Ignoramus, s.3gnorant,£umnterl)Opeb. 
Ignorance, s. Uxubenbeb. 
Ignorant, a. uoibenbe , bum, tibeftenbt 

meb ; s. Sgnoranr, uerfaren ^3erfon. 
Ignore, v. n. iffe t-ibe, være utnbenbe. 
Ignoscible,a.fom fan tilgiveé, tilgivelig. 
Ile, s. ©ang i en S?irfe, ©afferi; Sornar. 
Iliac, a. "Janne*; forn bar Smerte i Tar* 

mene. 
Ill, a. & ad. ilte, jTet ; onb; ft>g ; s. Onbt. 
Illapse, s. 3nb* ett. Ubftybelfe; tfnfalb. 
Illaqueate, v. a. Cefncere. 
Illaqueation, s. 23efnæring. 
Illation, s. (Slutning, ©até. 
illaudable, a. urocdvcsrbig. 
Illective, a. loffenbe; s. titfoffetfe ; 

Sitjftmbelfe. Imb 197 

Illegal, a. ulovlig, lovfkibtg. [beb. 
Illegality, s. £or>ftribig!)eb, ttretmasfig» 
lllegi!)le, a. ulcefelig. [cegte $ebfel. 
Illegitimacy, Illegitimation, s. u* 
Illegitimate, a. ucegte. [ell. inbbriveé. 
Illeviable, a. forn iffe fan paalæggeé 
111-favoured, a. Ijæélig. 
Illiberal, a. ucebel, iffe gavmilb. 
llliberality, s. Sttiberalitet, tfarrigbeb. 
Illicit, a. mittabelig. 
lllimitation, s. UinbfTranfetbeb. 
lllimited, a. ubegrænbfet. 
Illiterate, a. ulcerb, ur-ibenbe. [benfjeb. 
llliterateness, llliterature , s. U*>u 
111-natured, a. uartig, onbifabéfulb. 
Illness, s. Upaffeligljeb ; Sletljeb, Onb* 

(Tab. 
Illude, v. a. forbaane; bebrage , narre. 
Illume, Illumine, Illuminate, v. a. 

opli;fe-, prnbc; fhittere. [^rybelfe. 

Illumination, s. Optioning; ©lanbé; 
Illuminative, a. opltjfenbe. 
Illuminator, s. OpUjfer, Solorifr. 
Illusion, s. falff 6fin,3ffufion, (Sfuffel* 

fe, 23ebrag?ri. [fenbe. 

Illusive, Illusory, a. bebragelig, j?uf* 
Illustrate, v. a. oplyfe, forflere, utube. 
Illustration, s. Opening, $orflaring. 
Illustrative, a. o-plt;fenbe. 
Illustrator, s. Oplufer, $orflarer. 
Illustrious, a. «bel, fortroeffeug, an* 

feelig, berømt. [fiitte. 

Image, s. 23ittebe; v. a. afbtlbe, fore* 
Imagery, s. 23ittebvoerf. 
Imaginable, a. optcenfelig, forejltllelig. 
Imaginary, a. inbbilbt. 
Imagination, s. Snbbilbning ; UbfafL 
Imaginative, a. opftnberff, font b<w <n 

gob Snbbilbningsfraft. 
Imagine, v. a. inbbilbe , forejHtfe fig ; 

tomfe, bolbe for: opftnbe. 
Imbalm, v. a. balfamere. 
Imbank, v. a. inbbtge. 
Imbase, v. n. & a. ftmfe, falbe i <Prifen ; 

forringe, forfalde. 
Imbattle, v. a. opjKHe i Slagtorbning. 
Imbecile, a. frag; fFrøbelig; v. a. fvceffe. 
Imbecilitate, v. a. fvoeffe. 
Imbecility, s. ©tøbeligbeb, ©sagbeb. 198 Imb 

Imbellish, v.a. prt;be,fmuffe, ubfjafferc. 
Imbellishment, s. Ubfmbffelfe, Ut» 

Winning. 
Imbezzle , v. a. Ijemmelig tiluenbe fig, 

forgribe fig \>aci, for.obe, fptlbe. 
Imbezzlement,s. $orx>belfe, frorbøielfe. 
Imbibe, v. a. inbbriffe, inbfue ; befugte. 
Imbitter, v. a. forbtttre. [lenime. 

lmbody, v. a. giflre tit et Segeme, ino* 
Imbolden, v.a. opmuntre, giøre brifjig. 
Imborder, y. a. begrombfe. 
Imboss, v. n. giøre op&ccøet tfrbeibe. 
Imbossmentj s. opfjomt 2frbetbe. 
Imbossom, v. a. giemme i JBarmen. 
Imbound, v. a. inbfpoerre. 
Imbow, v. a. I)t*oelve, bonne bueintS. 
Imbowed, a. fy&ait, giort bucviiS. 
Imbox, v. a. (Tutte i en 2S|Te. 
Inibrangle, a. a. fonufle. 
Imbricate, v. a. ubbule, toeffe meb 

l)iiit Sagfteeu. ' [tratte og Slto. 

Imbroil, v. a. forvirre, ftifte Hroltgbeb, 
Imbrue, v. a. bi;ppe, vcebe ; befntifte, 

befuble. [ve til $ce. 

Imbrute, v. a. & n. giøre til $« ; l>ti* 
Imbue, v. a. bt;ppe i en $artfe, fame; 

inoprente, locre. 
Imburse, v. a. tage ^3enge inb , flif fe i 

Spungen, anvenbe >Penge. [Metaling. 
Imbursement, a. ^engeé Snbtagcn; 
Imitable, a. efrertignelig, jom fan efter* 

cjiore^. [følge. 

Imitate, v.a. eftergiøre, efterabe, efters 
Imitation, s. (*fterlignelfe,<5frerføl3?lfe. 
Imitative, a. efteclignenbe, tilbøielig til 

o't eftorfolge. 
Imitator, s. Sfterligner, Sfterfølger. 
Immaculable, ». ubefmittelig. 
Immaculate, a. ubefntitter. 
Immalleable, a. ufølfont, ubøielig. 
lm ni ane, a. ubpre. [\>eb; Utben i. 

Immanent, a. forblivenbe; bængenbe 
lmmanity, s. umaabelig «Storrelfe, 

SBilbfoeb, ©rumbeb. [g?ng. 

Immarcessible, a. uttitfnefig, uforgæn* 
Immartial, a. ufrigerff. 
Immask, v. a. manete, tillatte. 
lnunatchable, a. uforlignelig. [lig. 
Immaterial, a. nlegemlig; iffe vafents lnim 

Immatriculate , v. a. immatriculere, 

inbffrive. 
Immature, a. umoben; ufulbfonnnen. 
Immatureness , Immaturity , s. 

Umobenbeb. 
Immeability, s. Utilgomgeligfjeb. 
Immeasurable, a. umaabelig, umaale* 
Immediate, a. umibbelbat. [lig. 

Immediately, ad. flrar, paa£Heb liftet. 
Immedicable, a. ulagelig. 
Immemorable, a. iffe inerfr-ærbig. 
Immemorial, a. uminbelig. [uenbelig. 
Immense , a. uinaalelig , umaabelig, 
Immensity, s. Umaaleligbeb, Umaabe* 

ligbeb, Uenteltgljeb. 
Immensurable, a. uinaalelig jc. 
Immensurate, a. umaalt, umaabelig. 
Immerge, Immerse, v. a. byppe neb, 

nebfcenf*. 
Immeritous, a. ubenSSccrb, ubettjbelig. 
Immerse, v. a. inbbuppe, forbt;be ; a. 
Immersion, s. Otebbbppelfe. [forbt;bct. 
Immigrate, v. a. vanbre inb. 
Immigration, s. Snbvanbring. 
Imminent, a. overtyoengenbe, ft>«t>enbe 

over Åbovebet. 
lm mingle, v. a. inbblanbe. 
Imminution, s. $erminbf?elfe, $orrin* 
Immiscible, a. nblanbelig. [g«lff. 

Immission, s. Snbfprøitning. 
Immit, v. a. inblabe, inbfprøite. 
Immitigable, a. ubevcegelig, uformit» 
Immix, v. a. inbblanbe. [buelig. 

Immixable, a. nblanbelig. 
Immobility, s. UbevccgeligOeb. 
Immoderate, a. umaabelig. 
Immoderation , Immoderateness, 

s. llmaabeligbeb. [ufybff. 

Immodest, a. ubeffeben, froef; uccrbar, 
Immodesty, s. Ube(Tebenl>eb ; Ublufccr* 

bigl>eb, Ufubftyeb. 
Immolate, v. a. ofre, opofre. 
Immolation, s. Ofring, Opofrelfe. 
Immolator, s. Offerer. [tbbelig. 

Immoment, Immomentous, a. ube* 
Immoral, a. umoralff, ufocbelig, ubybig. 
Immorality, s. Ufcvbeligbeb, Siberlig* 

bet, Ubt»b. 
Immorigerous, a. ulybig ; ufyøfUg. I mm 

Immortal, a. utobeug. 
Immortality, s. Ubbbeligbeb. 
Immortalize, v. a. gi*« ubabelig, 
Immould, v. a. fonne. [forevige. 

Immovable, Immoveable, a. ubt* 

vcegelig; pi. Sorber. 
Immunity, s. SBcfrietfe fra Scftjoec, 

ijrtfjeb, privilegium. 
Immure, v. a. inbmure, inbfTutte; s. 

Oritur, Éef«efming. [Uforanberligbeb. 
Immutability, Immutableness , s. 
Immutable, a. uforanberlig. 
Imp, s. «J)mpc; libcn Stoevel; 2(ffom, 

<Sftetfommer, ©efcenbent, &&n; 23i;t* 

ting ; v. a. bmve, inbvobe ; forftørre, 

forloenge. 
Impacable, a. ubevcegelig mob 25ønner. 
Impact, v. a. fammenvaffe. 
Impaint, v. a. male, bemale. 
Impair, v. a. & n. fvoeffe, forringe; 

forminbffe, aftage. 
Impale, v. a. inbpale; fiiffc tgiennem 

meb en <P«f, fvibbe. [gribe*. 

Impalpable, a. fom iffe fan føleé ett. 
Impanation , s. Sbrijn SegemeS 9T«r* 

vætrelfe i ben Rettige 9tabvere. 
Impannel, v. a. opffrive be SebfvorneS 

DJavne jr. [gisre til <Parabii$. 

Imparadise, v. a. færte een i ^arable-, 
Impardonnable, a. utilgivelig. 
Imparity, s. Ulig()eb. [p«le. 

Impark, v. a. omgierbe, tnbgterbe, cm« 
Imparsonee , s. tnbfat i et <Pr«ftefalb. 
Impart, v. a. mebbele, beelagtiggtore ; 
Impartial, a. upartijT. [labe vibe. 

Impartiality, s. ItpartifT&eb. 
Impartible, a. mebbeletig. 
Impartment, s. OJJebbeling. 
Impassable, a. ubanet; fom iffe fan 

paffetee, igiennemtrængeé. 
Impassible, Impassive, a. iffe un* 

berfaftet Sibelfer. 
Impassibleness, Impassibility, s. 

Silftanb iffe at »eet e SKbelfer unberfaftet. 
Impassion, Impassionate, v. a. 

røre bubt, gribe ftarft. 
Impatible, a. ntaalclig. 
Impatience, s. Utaalmobigbeb. 
Impatient, a. «taaltuobig. Imp 199 

Impatronisation , s. gorfefming af 
Impawn, v. a. pantfætte. [tfirfegobé. 
Impeach, v. a. anflage, befh;lbe, fveme 

een ; Ijirtbte; s. #inbring. 
Impeacher, s. "tfnflager. 
Impeachment, s. Ilnflagelfe, $orfla* 

gelfe; £inbring ; 93ej?i;lbning. [<5i)nb. 
Impeccable, a. funbeéløé, reen fra 
Impede, v. a. forfyinbre. 
Impediment, s. $orI)inbring. 
Impedimental, a. binbrenbe, til#inbet. 
Impedite, v. a. binbre, forbafe. 
Impedition, s. £inbring, $orl)inbring. 
Impeditive, a. til -Sunber, i 23eien. 
Impel, v. a. til|Ti;nbe, brive, brive frem, 

nøbe. [©iarbe jc. 

Impen, v. a. inbpcele, omgive meb 
Impend, v. a. bcenge, fvoeve over, fvæve 

for einene, foreflaaenbe. 
Impendence, Impendency, s. Over* 

bangen, <Sv«ven over j iyoreftaaen. 
Impendent, a. fvoevenbe over -fcovebet, 

ovedjesngenbe, nccr fctefiaaenbe. 
Impenetrable, a. uigiennemtrcengelig. 
Impenitence, Impenitency, s.Ubob* 

fcevbigbeb. 
Impenitent, a. ubobfeerbig. 
Imperate, a. bevibft, meb 23evibfH)eb. 
Imperative, a. befalenbe. 
Imperatorial, a. befalenbe, (u;benbe. 
Imperceptible, a. fom iffe mcerfeS, 

iffe fienbelig, ubegribelig, uformcerfet. 
Imperfect, a. ufulbfommen. 
Imperfection, Imperfectness , s. 

Ufulbfommenbeb. pKige, 9?ig$ ; . 

Imperial, a. feiferlig, l^renbe til et 
Imperialist, s. feiferlig (Solbat). 
Imperialty, s. feiferlig SCcerbigbeb. 
Imperious, a. berffefyg, bybenbe; trobs 
Imperishable, a. ufergomgelig. [fig. 
Impermanence, Impermanency, s. 

llbeftanbigbeb. 
Impermeable, a. uigiennemtramgelig. 
Impersonal, a. uperfonlig. 
Impersonate, v. a. perfoniftcere , fore* 

ftiffe fom en ^3erfon. 
Imperspicuity, s. Uttjbeligbeb. 
Imperspicuous, a. utt;belig. 
Impertinence, Impertinency, s. 200 Imp 

Utibigi*)eb,<Paattcengeni)eb,3mpetttnence. 
Impertinent, a. impertinent, ufovfranu 

met, paattcsngenbe. [flnbigljeb. 

In» perturbation,». 9?o, Sinbéto, Stolb* 
Impervious, a. ufremfommelig, itU at 

fomme igiennem, nbanet. 
Impester, v. a. foroifle, bettmge. 
Impetrable, a. fom t>eb 23#nner fan 

Cfl)OlbC$. 

Impetrate, v. a. erbolbe, f oae veb 33#n. 
Impetration, s. (Srlangelfe. 
Impetuosity, s. £efigl)eb, 25olbfoml)eb. 
Impetuous, a. l)eftig, ftcetf, volbfom. 
Impetus, s. Stift, SSotb. 
Im pierce, v. a. giennemtrcenge. 
Impiety, s. Ugubeligljeb. 
Impignorate, v. a. pantfætte. 
Impignoration, s. <Pantfa»ttelfe. 
Impinge, v. a. fiøbe paa, ftøbe imob. 
Impinguate, v. a. febc, mocpPe. 
impious, a. ugubelig. [Ufotfonligfjeb. 
Implacability, Implacableness, s. 
Implacable, a. ufotfonlig. 
Implant, v. a. inbylante; * inbprente. 
Implantation, s. Snbplantntng. 
Implead, v. a. anflage , forfølge fot 
Impledge, v. a. pantfoette. [SKetten. 
Implement, s. .pielpemibbel, noget font 

(jielper, Ivobetjc; 33«tftøi, #uuégetaab. 
Impletion, s. $i;lbning, Ubftylbning. 
Implicate, v. a. inbvifle. [ftottnfling. 
Implication, s. Snbvufling i en Sag* 
Implicit, a. tnb»tflet; nu>if; inbbe* 

fattet; ubetinget. 
Implicit-faith, s. blinb 2to. 
Implicity, s. $ort>ifling ; Wøttyeb. 
Imploration, s. ICmnobning, 25egiering. 
Implore, v. a. antøolbe tyoé, alvorlig 

be'ec, antaabe. 
Imploy, v. a. 93efHKing, <£mbebe. 
Imploy, v. a. gioe een nogct at befii&e ; 

ft^elfatte, anttenbe, btnge. [(Sutbebe. 
Imployment, s. forretning, SBetiening, 
Implumed, Implumous, a. utxn $ie* 

bet. [inbbefatte ; fare meb fig ; fTutte. 
Imply, v. a. & n. inbttifle ; inbflutte, 
Impocket, v. a. putte i Jommen. 
Impoison, v. a. forgifte, [ubeistet. 
Impolite, a. upoieret, m>flig, gr**, Imp 

Impolitic, Impolitical, a. uf lug , u* 
Impoor, v. a. giøre fattig. [volitiff. 
Imporosity, s. Satfjeb, OTangel paa 

^ot^fitet. [ingen ©ttebefjutfet. 

Imporous, a. if fe por*$, toet, fom l)at 
Import, s. ftorffrmb, 25emcetfelfe ; 33ig* 

tig(>eb; 23arer$ Snbfarfel i et £anb. 
Import, v. a. bettibe; føtt, bringe meb 

fig; inbfore, inbbrtnge; være af 23igtig* 

[>eb, magtpaaltggenbe. 
Importance, s. SSigtigbeb; OrbS 23e* 

tt)bning, Opening. 
Important, a. vigttg, betubelig. 
Importation, s. Snbferfel af 23are. 
Importless, a. of ingen 23eh)bning, ! 

utfigtig. [trebelig&eb. 1 

Importunacy, s. 23efi>oerligf)eb, $or* 
Importunate, a. befvcetlig, paatrcen* 

genbe, ovetfycengenbe. [ttcengenbe. 

Importunator, Importuner, s. tyaa* 
Importune, v. a. beft>«re, ovetl)«nge ; 

tigge, bcbe; fotbre; anti;be, wife. 
Importune, a. befttoetlig, paattoengenbe ; 

«beleilig ; jlteng, l)aatb. [Ot?etl)«ng. 
Importunity, s. ^3aatr*ngenl)eb, ibelig 
Impose, v. a. paafcette, paalcegge, paa* 

bt;be ; bebrage, natte. [brager. 

Imposer, s. een font paalagger; 93e* 
Imposing, a. bnbenbe: bebragerfT; im* 

ponerenbe. [bub; Q3ebrageri. 

Imposition, s. befaling, <Paal«g, tyaa* 
Impositor, s. een fom paalcegget , \^aa* 
Impossibility, s. Umuettgbeb. [bipber. 
Impossible, a. umuelig. 
Impost, s. Spaaloeg, 2olb pad SBate. 
Imposthumate, v. n. buttme, fcettc 
Imposthume, s. 23t)lb. [Woterte. 

Impostor, s. $3ebraget. 
Imposture, s. SBebrageri. 
Impotence, Impotency, s. Itformuen* 

i)ib, 3ffniccgtt\j()eb, 2(fmagt. [foag. 

Impotent, a. nfotmuenbe, afmoegtig, 
Impound, v. a. inbflutte £Ui«g ; pante. 
Impoverish, v. a. giet e fattig, forarme. 
Impoverishment, s. Sorarmelfe. 
Impower, v. a. befulbntccgtige. 
Impracticable, a. ngiørlig; ub^ielig ; 

taatbnaffet. 
Imprecate, v. a. fotbanbe. Imp 

Imprecation, s. 5-crbanbelfe. 
Im precatory, a. forbanbenbe. 
Impregn, v. a. befvongte. 
Impregnate, v. a. befoangrc; gtøre 

frugrbar; trccffe til fig, tytbe me&; a. 

befttongret. [borgiørelfe. 

Impregnation, s. aSefeongrelfe, 5-rugta 
Imprese, s. 6inbbiHebe, 2>erife , SBrttfi= 

fptog. 
Impress, s. 3nbm>f; ^Pteffe; v. a. inb» 

tri>ffe, tnbjrærpe ; preffe ; preffe OTotrofer. 
Impression, a. 2ri>f; 3nbtri;f; 3nb* 

f[i)Detfe ; X^arfe ; 2fftri>f , Oplag (of en 

33og) ; 3'nbbilbning. [geligfor 3nbrvi)f, 
Impressive, a. efrerm;ffeiig; mobros 
Impressure, s. 3'n&tn;f. 
Imprest, a. inbirnffet. [33i(bt. 

Imprime, v. a. poo n» anfolbe ; opjoge 
Imprimery, s. å5ogtryf feri ; S£ogtri;ffer* 

fon fr. 
Impiimis, ad. fsrfr, fremmefr, i far. 
Imprint, v. a. tn;ffe, afrri;ffe, inbrruffe, 
Imprison, v. a. fomgfTe. [inbprenre. 
Imprisonment, s. 2tvreft, Somgfling. 
Improbability, a. ltfnnbfi;nligi)eb. 
Improbable, a. ufonbfynfig. 
Improbate, v. a. forfafre, miébuTige. 
lmprobation, a. $orfafrelfe, OMiabiffi* 

Improbity, a. OnbfTab, ltrebefigbeb. 
Improfitable, a. uforbeefagrig. 
Improper, a. uegen, urienltg, uiTiffer, 
Impropitious, a. ugunftig. [ubeqvem, 
Improportionable, a. ufortøolbmaéfig, 

upoffeube. 
Improportionate , a. ufotljofbmceéfig. 
Impropriation, s. Stirfegobé, forn er 

tilfalben £«gmanb. [bont ©obé. 

Impropriator, s. 25efibberen of et foo* 
Impropriety, a. Urigrigt)eb, uegentfig 
Improsperity, s. lllpffe. [Opening. 
J ni prosperous, a. uiyffelig. 
Improvable, a. forbeberlig. 
Improve, v. a. forbebre; benytte flg of; 

blire fcelre, rittage. [jremgong. 

Improvement, a. Jorbebring, 2tlt?cert, 
liuprovided, a. uforberebet. 
Improvidence, s. Uforpgtigt)?b. 
lmprovident,a. uforfigrig, ubetwnffom. Ina 201 

Improvision, s. <£orgtø«foeb. 
Imprudence, s. Ubetomffombeb, Itfor* 

figttg()eb. 
Imprudent, a. ubetoenffom, uforffgttg 
Impudence, Impudency, s. II for* 

»?flinmenl)fb, S fornix» 6 beb. 
Impudent, a. nforjfominet, ffanildé. 
Impudicity, s. llbiufarbigbeb, Sfam* 

lt>c<l>eb. [mobfig*. 

Impugn, v. u. onfcegte, beflribe, befrige, 
Impugnatiou, s. 23efrriben, SBefrigelfe. 
l;upuissance,s. llformuenl)eb,2(fuiogt. 
Impulse, Impulsion, a. ISrift, ZiU 

f?l)nbel)"?. 
Impulsive, a. brivenbe, rtlfft;nbenbe. 
Impunely, Impunibly, a. uftroffer. 
Impunity, s. S rtl>eD for Srrof. 
Impure, a. nr?eii, fTiben; liberlig; utugs 

rig j v. a. befmitte, ttanbetfige. 
Impurity, Impureness , s. Ureenheb. 
Impurpled, a. purpurfarger. 
Imputable, a. fom fan rilregnel. 
Imputation, s. Itlregnelfe. 
Imputative, a. tilvegnenbe. 
Impute, v. a. rillTrir-e, gk«e Sfyib. 
In, prp. i, poa, efrer, rit *c. 
In, v. a. bringe inb, fore inb; inbflurte, 

rage tiffigemeb. 
Inability, s. Ubygftgbeb, ltbueligl>eb. 
Inable, v. a. giore bugtig, formuenbe, 

buelig ; f. Enable. 
Inaccessible, a. urifgoengelig. 
Inaccuracy, s. llnoiagrigbebj -ftorfønu 
Inaccurate, a. unoiagrig. [melfe. 

Inaction, s. Ihnrffombeb. 
Inactive, a. muvffom. 
Inadequate, a. ulige, ufor&olbémaSfig. 
Inadmissible, a. uantagelig. 
Inadvertence, Inadvertency, a. XU 

ogrfcmbeb, 23anv»are. 
Inadvertent, a. uogrfom. 
Inaffability, s. llfeljTobeligbeb. 
InafFable, a. iffe gob or tote meb, uijoflig. 
Inaffectation, s. Uroungenbeb. 
Inalienable, a. fom iffe fan of(jcenbtge$. 
Inalterable, a. uforonberlig. 
Inamiable, a. nbefjogefig , meb llvittie. 
Inamissible, a. fom iffe fan tobeé. 
Inamorato, s. (SlfTer, forlibt ©icsf. 202 Ina 

Inamoured, a. foreljTet, forlibt. 
Inane, a. tont. 

Inanimate, a. IfoitS, aanbti&é. 
Inanimateuess, s. Jtøteébeb, 2(aube s 

løéfjet. [ting. 

Inanition, s. Sombeb, OWangel \>aa Ota* 
Inanity, s. Somfyeb; Itbetybeligbcb. 
Inappetency, s. Itlbft, S^fct&eb. 
Inapplicable, a. uanr-eubelig,uagtfom. 
Inapplication, s. Ur>irffoml>eb, (Sfter* 

labenljeb. 
Inapprehensible, a. uforftaaetig. 
Inapprehensive, a. uagtfont, ligegt;ls 

big. ^ [beb. 

Inaptitude, s. Itbefjojn&iQljeb, Itbeqvem* 
Inarahle, a. font iffe fan r-leieé. 
Inarch, v. a. inbpobe. [lig. 

Inarticulate, a. uarticulerer, uforfiaae-- 
Inattention, s. llagtpaagiuentjeb, dfs 

terlabenheb. [jTi-øbeétøé. 

Inattentive, a. uagtfont, efterlaben, 
Inaudible, a. fem iffe fan fø»'tf$. 
Inaugurate, v. a. tnbvue, inbfx>re, inbs 
Inauguration, s. Snbvielfe. [foette. 
Inauration, s. £orgt;lbning. 
Inauspicious, a. ultiffelig. 
Inbeing, s. 33cbl)«ngen, UabfTitteligfjeb. 
Inborn, Inbred, a. mebføbt, inbfabf. 
Inbreathed, a. inbaanbet, begeiflret. 
Incage, v. a. inbfyærre i et 23uur. 
Incagement, s. Snbfpaerring. 
Incalculable, a. uberegnelig. 
Incalescence, Incalescency, s. 33ar* 

ine, .spibfigbe'e, ©icering. 
Incalescent, a. font bliver beeb. 
Incanip, v. a. leire fig. 
Incampment, s. Seiren. [gelf?. 

Incantation, s. 5yovtri;Cfetfc, 25ef««r* 
Incantator, Incantor, s. Srolbfarl, 

93efu«rger. 
Incantatory, a. fortrbttenbe. 
Incapability, Incapableness , s. 

llforntttenbeb, ltbt)gtigl)eb. 
Incapable, a. ubt;gtig, uforntuenbe, 

iffe i <Stanb ril. [titer libet. 

Incapacious, a. fnoaier, font fun rum* 
Incapacitate, v. a. giøre ubt;gitg. 
Incapacity,s.Ubt;gttgbeb,llforntuenbeb. 
Incarcerate, v. a. foette t 2ftreff, Inc 

Incarnadine, a. fiøbfart-et. 
Incarnate, a. fix>bfarvet, flcebt i Sttøfc, 

bler-en OTJennejTe. 
Incarnation, s. 8i&M <Paatagelfe. 
Incase, v. a. inbfTutte, foette i futteral. 
Incask, v. a. famine i et Jab. 
Incastelled, a. inbtnuret; naar £oven 

fvittber \>aa £>ef}e. [geg i Sanfet. 

Incatenation, s. Scenfning, bet at l«g* 
Incautious, a. uforfigtig. [fHfter. 

Incendiary, s. TOorbbromber ; OprDré» 
Incendious, a. oprtfreriff, opfoapg. 
Incense, s. SK^gelfe. [9?i>gelfe 

Incense, v. a. oyirre, opf>ibfe ; anr«nbe 
Incensory, s. 9?#gelfefar. 
Incentive, a. bettcegenbe ; s. OTottr», 

SSevxxggvunb, Stlflfbnbelfe. 
Inception, s. 23egynbelfe. 
Inceptive, a. begtmbenbf, font giver 

JCnleBninQ. [gifter. 

Inceptor, s. SSegtmber; m;é blevenOJia; 
Incertain, a. utriS. 
Incertitude, s. UriéOeb. 
Incessant, a. uaflabelig, uoyb>rlig. 
Incest, s. 23lobfFam. 
Incestuous, a. blobffanbiff. 
Inch, s. Somme; Ubetubeligbeb; at an 

-, \>aa et #aar; not an -, iffe bet 

rtngefh; v. a. maale, ubmaale tømme* 

vuiS ; rroenge tilbage. 
Inchain, v. a. l«gge t Sanfer. 
Inchamber, v. a. inblogere, loegge i 
Inchant, v. a. forfrutte. [Sogit?. 

Inchantment, s. $ortroffelfe. 
Inchantress, s. Srolbqr-mbe. 
Incharitable, a. ubarutbiertig. 
Inchase, v. a. inbfatte i Q3ulb ett. ©øfo. 
Inchasrity, s. llfi)bf?l)eb. 
Inching, a. anntaéfclig; s. Silgriben. 
Inchmeal, s. libet Sn;ffe; ensomme 
Inchoate, v. a. begtmbe. [long. 

Indication, s. 83egtmbelfe. [belfe. 

Inchoative, a. begonbenbe, til «Begun* 
Incide, v. a. fTiære, gtore Snbfnit; at>* 

ffitte, bele. [Silfalbe. 

Incidence, Incidency, s. $alben \>aa ; 
Incident, a. tilfoetbig ; s. Silfcclbe, Out* 
Incidental, a. tilfcclbig. [fianbigbeb. 
Incidentness, s. Silfcclbigljeb. Inc 

Incinerate, v. a. tcegge i 2Cffe, brombe. 
Incineration, s. $orbr«nbelfe tit 2(ffe. 
Incipent, a. begynbenbe. 
Incircle, v. a. omgive, omringe. 
Incircumspect, a. uforfigtig. 
Incise, v. a. ffioere, gi&re Snbfnit. 
Incision, Incisure, s. Sinbfnit, £nit, 

21'abning. 
Incitation, s. Opmuntring, £ilffi;nbelfe. 
Incite, v. a. tiffFtmbe, opægge, opmuntre. 
Incitement, s. 25ev«ggrunb, Silffmt* 

belfe, Opmuntring. 
Inciter, s. tilffunber, Opwgger. 
Incivil, a. uljoflig. 
Incivility, s. UOf ffigfjeb. 
Inclasp, v. a. omfatte, omfavne. 
Incle, s. 25«nbel. [£aarM)eb, Unaabe. 
Inclemency, s. llmilbbeb, (Strenglet, 
Inclement, a. ubarmhjertig, unaabig, 
Inclinable, a. tilbøiflig. [liaarb. 

Inclination, s. Sillvoieltgljeb, £i;|f, 3n« 

cltuation. 
Incline, v. a. & n. bøte , I)e(be , fiyre; 

bjøie fig, belbe fig; være Ijengiven tit, 

inciinece. 
Inclip, v. a. inbffutte, omgive, omringe. 
Incloister, v. a. inbfperre, inbflutfe i 

et ft'tofrer. fgi^e, inbbefatte. 

Inclose, v. a. inbffutte, inbljegne, cnu 
Inclosure, s. Snbffutning, Omgierb; 

ning, Snbljegning. 
Incloud, v. a. forbunfle, inbbtylle. 
Include, v. a. inbfTutte, innbefatte i fig. 
Inclusion, s. Snbffutning. 
Inclusive, a. inbffuttenbej inclufive; 

intbefattenbe i fig. 
Incog, a. ubefienbt. 
Incogitable, a. utanfelig. [tøétøeb. 
Incogitancy, s. Ubetomffomljeb, Sanfe; 
Incogitative, a. fom iffe tænfer. 
Incognito, ad. ubefienbt, unber frenu 

met) 9latm. [gel vaa <Sammenl)ceng. 
Incoherence, Incoherency, s. Wan* 
Incoherent, a. ufammenljoengenbe. 
Incombine, a. iffe fremme overeené. 
Incombustible , a. fom iffe fan bran* 
Income, s. Snbfomfr. [beé. 

Incommensurable, a. ulig , fom iffe 

fan maatø meb famine Waal. Inc 203 

Incommensurate, a. four iffe [jar bet 

alminbelige OTnaf. 
Incommode, Incommodate, v. a. 

befpcete, umage, være binberlig. 
Incommodement, Incommodation, 

s. 23efvoerlig!)eb. 
Incommodious, a. ubeleilig, befværltg. 
Incommodity, s. HleiligOeb; 23efv«r* 

ligbeb. [beleé. 

Incommunicable, a. fom iffe fan meb* 
Incompact, Incompacted, a. iH t 

ut«r, loft fammenlagr. 
Incomparable, a. uforlignelig. 
Incompass, a. omgive, inbffutte. 
Incompassionate , s. umeblibenbe, 

ubarmljiertig. 
Incompatibility, s. Itforbrageligbeb. 
Incompatible, a. uforbrogelig. 
Incompetency, s. Hbefeietljeb ; Ufor* 

muenbeb; llgt;tbigl)eb, Urilfirceffeligbeb. 
Incompetent, a. ugijlbig, utilfrræffes 

lig, ubefoiet. [ftcenbig. 

Incomplete, a. ufulbfommen, ufutb* 
Incompliance, s. llfoieligbeb, Uli;big* 

beb, SScegring. 
lncomposed, a. uorbentlig, forvirret. 
Incomposite, a. ufammenfat, «nfelt. 
Incompossible, a. uforenelig, fom iffe 

fan befraae meb bveranbre. 
Incomposure, s. llcrben. 
Incomprehensibility , Incompre- 

hensibleness, s. llbegribeligbeb. 
Incomprehensible, a. ubegribelig. 
Incomprehension, s. OJJangel yaa 

fatteevne. 
Inconcealable, a. fom ei fan ffiufeé. 
Inconceivable, a. ubegribelig, utroelig. 
Inconceptible, a. ubegribelig. 
Inconcinnity, s. OXieforbolb. 
Inconcurring , a. iffe overeenefiem* 
Inconcussible, a. uroffelig. [menbe 
Incondite, a. uorbentlig, upoleret. 
Inconditional, Inconditionate, a. 

ubetinget. 
Inconformable, a. ueenéformig. 
Inconformity, s. Ueenéformigbeb, 3Ri$s 

forljolb. [overeenSffemmelfe. 

Incongruence, Incongruity, s. \U 
Incongruous, a. uovereenéjremmenbe; 204 Inc 

upaffeltg, iff? paffenbf. [utenbang. 

Inconnexion, s. OTanget paa Sam* 
Inconscionable, a. famvittigbebtfløé. 
Inconsequence, s. Urimeligljeb, llregel= 

mæsfigbeb. 
Inconsequent, n. urimelig, [lig. 

Inconsiderable, a. uanfeelig, ubetybe; 
lnconsiderableness, s. llbetybeligbeb. 
Inconsitleracy, Inconsiderance, s. 

Uber«nffoutb*b. [flanfcig. 

Inconsiderate, a. ubetcenffom, ufor* 
Inconsistence, Inconsistency, s. 

Itforbrageligbeb. 
Inconsistent, a. uforenelig, ffribenbe. 
Inconsolable, a. utrofrelig. 
Inconsonancy, s. OJiobfigetfe. 
Inconspicuous, a. ufienbelig, font ei 

utartes . 
Inconstancy, s. Ubeftonbigbeb. 
Inconstant, a. ubeffrmbig. [falffet. 
Incontaniinate, a. ubefmittet; ufor* 
Incontestable , Incontestable , a. 

ufirittg, unægtelig. 
Incontinence, Incontinency, s. XU 

afbolbenbeb, Umaabeligbeb, ItfijbfTbeb. 
Incontinent, a. uafbolben, ufybff, geil; 

ad. ftrar, paa Stebet. [tuebliffeligen. 
Incontinently, ad. uafbolben; firar, 
Incontrollable, a. uben Dp fyn ett. 

Svang. 
Incontrovertible, a. uimobfigeltg. 
Inconvenience, Inconveniency, s. 

Uleiligbeb, 33efv«rligbeb. 
Inconvenienced, a. befvaret, Ijveta 

Uleiligbeb foraarfage$. 
Inconvenient, a. ubeq&em, ubeleilig. 
Inconversable, a. uomgangelig, fotfe* 
Inconversible, a. uforbragelig. [ffy. 
Inconvertible, a. uforanberlig, fotn 

if fe fan omvenbeS. [bevifeé. 

Inconvincible, a. font iffe fan over* 
Incoi-poral, Incorporeal, a. livløs, 

uben iiegente. [Ulegentltgbeb. 

Incorporality, Incorporalness, s. 
Incorporate, v. a. & n. inbleuune, 

optage; blasibc; forbinbeé til et Segeme; 

a. inblemtnet. [løébeD. 

Incorporeity, Incorporality, s. 2m 
Incorpse, v. a. inbleuune. Inc 

Incorrect, a. uforbebret, fulb af $eil. 
Incorrectness, s. #eilfulbl)eb. [fef. 
Incorrigible, a. ufoibeberlig, baarbnaf* 
Incorrigibility, s. Uforbeberligbeb. 
Incorrupt, Incorrupted, a. uforbar* 

tfet, ufor fal fret; ubeftuffen. 
Incorruptible, a. uforbarvelig, ufor* 

franfelig ; foin iffe fan beffiffeé. 
Incorruptive, a. uforfranfelig. 
Incorruptness, a. JXeenlieb, 11 f orf at* 

fTetbeb ;c. [tnybfet; Dmfatning. 

Incounter, s. 'fttøbe; trefning, Stier* 
Incounter, v. n. mobe, treffe; fcolbe 

Trefning; f. Encounter. 
Incrassate, v. a. fortyffe, giore tyf. 
Incrassation, s. Jortyffelfe. 
Increase, s, $ilt>err, Silragetfe, $or* 

nieerelfe; v. a. &n. formeere, forftørre; 

tillage, vore. 
Increaser, s. formerer. [Utroligljeb. 
Incredibility, Incredibleness , s. 
Incredible, a. utrolig. 
Incredulity, s. iBantro. 
Incredulous, a. vantro. 
Incredulousness, s. 5>antro. 
Incremable, a. forbranbelig. 
Increment, s. Xiltagen, {formeretfe; 
Increpate, v. a. fftelbe paa. [tilvart. 
Increpation, ». Sfianb, fBebreibelfe. 
Increscent, s. ben tiltagenbe Waane. 
Incroach, v. a. giøre 3nbg«b i, ini$« 

bruge, antnaffe fig. [gelfe, tfnmaffelfe. 
Incroacbment, s. Snbgreb, Snbtrccn» 
Incrust, Incrustate, v. a. overbrage 
Incubate, v. a. ruge. [nteb Sforpe. 
Incubation, Incubiture, s. Siggen, 

JKugen paa S2g. 
Incubus, s. Watt, Warerib. 
Inculcate, v. a. inbffarpe i Sinbet. 
Inculcation, s. 3nb(Tcerpning. 
Inculpable, a. ulaftelig, uffraffettg. 
Incult, Incultivated, a. ubyrfer, u* 

beboet. [telfe. 

Incumbency, s. forfatning; $orplig* 
Incumbent, a. paaliggente; paalagt; 

een font eier ef ^raftefalb, Sogneprafi. 
Incumber, v. a. befvare, bebyrbe, for* 

binbre, give at beflitte. 
Incumbrance, s. SBefvwring, .spinbting; Inc 

fonnegen $ovrerning. 
Incumbrancer, s. Srebitor. 
Incumbrous, a. bytbefulb, beff«rlig. 
Incur, v. a. lobe eff. falte vtbi, pfcfl* 

tvage ftcj Srraf, fofe fig, give fig (i #«* 

te) , forre nnberfaftet. 
Incurability, s. IKcegeligljeb. 
Incurable, a. ulagelig. 
Incuriosity, s. £igegylbigl?eb. 
Incurious, a. ubefymret, iffe nySgiet* 

rig: efterlaben. [reg. 

Incursion, s. Snbfalb, 2Cngreb, ©rteif* 
Incurvate, v. a. Hu, giote froget. 
Incurvation, Incurvity, Incurva- 
ture, s. krumning, 35øtning. 
Incurve, v. a. fruntme, bøie. 
Indagate, v. a. efrerforjfe. [fagning. 
Indagation, a. ©fterforfTning, Unter* 
Indagator, a. $orffer, €frerforf?er. 
Indamage, v. a. be fTabige ; titføie Sfabe. 
Indanger, v. a. farte i iifare , bringe i 

£are. [clffer. 

Indear, v. a. gtøre een behagelig , fiar, 
Indearment, s. Snbfmigren. 
Indebt, v. a. bringe i ©ielb; forpligte. 
Indebted, a. jTylfeig, gtelbbunben. 
Indecency, s. Hanfranbigfyeb , UnlHt* 

ligbeb. 
Indecent, a. uanfranbig, uritbøttig. 
Indecimable, a. font if fe fan tage§ 

Sienbe of. [paa 25e|Tutning. 

Indecision, s. 9?aafef itDI>eb , Otfangel 
Indecisive, a. iffe afgiørenbe. 
Indeclinable, a. forn iffe fan becline re$. 
Indecorous, a. uanfranbig. 
Indecorum, s. Itanftanbigfyeb , Ubele* 

fenbeb. 
Indeed, ad. f irfeligen, fanbeligen, fiffe* 

lig. [ness, s. Urratreligfyeb. 

Indefatigability , Indefatigable- 
Indefatigable, a. urratreltg. 
Indefeasible, a. uryggelig. 
Indefective, a. feilfri. 
Indefensible, a. uforffarlig. 
Indeficient, a. fulbfranbig. 
Indefinite, a. ubefremr. 
Indefinitude, s. Itbefretntbeb. 
Indeliberate, Indeliberated, a. u* 
Indelible, a. uutfretretig. [ef erlagt. Ind 205 

Indelicacy, s. X\'angel paa ftiinfjeb; 

©rofbeb. [ntelig. 

Indelicate, a. ubelicar, føleéløé; uføtn* 
Indemnification, s. Sfabesl-øéljolbelfe, 
Indemnify, v. a. bolbe ffobeéløg. 
Indemnity, s. Sfabeéløéljolbelfe. 
Indent, v. a. & n. fficere ur> i Sanber ; 

ryffe tnb (en Sinte): (Tutre Contract; be* 

fage fig i Siffaf, tnntle. 
Indent, Indentation, s. Snbfnit. 
Indenture, s. Contract (meb Snbfnit). 
Independence, Independency, a. 

llo.fbccngtgf'eb, jjttljrt». 
Independent, a. uaff)«ngig, fri. 
Indesert, s. Mangel paa frorrienejfr. 
Indesinently, ad. uapabeligen. 
Indestructible, a. uforftyrrelig. 
Indeterminate, a. ubefjemt , uafgiort. 
Indetermination, s. Itbejrenttrjeb. 
Indetermined, a. raabf ilb , uben S5e * 

(Turning. 
Indevote, Indevout, a. uanbagtig. 
Index, s. Snber, Kegifrer (i en 23cg). 
Indian, a. inbtf?; s. 3nbianer. 
Indicate, v. a. fife, ubmarfe , gift til* 

fientt. 
Indication, s. tilfienbegifelfe. 
Indicative, a. & s. tilfienbegtfenbe ; 

Snbicnrifns?. 
Indicatory, a. beftfenbe. 
Indico, s. Snbigo (blaa ^atfe). 
Indict, f. Indite. 
Indictable, a. font fan inbfrefneS. 
Indicter, s. 2fnflager; llbgifet. 
Indictment, s. SHage, «Stefning. 
Indiction, s. en <£antmenfalbetfe (9?o* 

merneé 15 ICar). 
Indifference, Indiff erency , s. £ige« 

gylbtgfjeb, 5lolbfmbiglieb; Wibbelting; 

lige 5otf)ofb; UpartifFfyeb. 
Indifferent, a. ligegylbig, upartifr'; 

niibbelmaabig, jTet. [37Jangel, 9tøb. 
Indigence, Indigency, s. trang, 
Indigent, a. trangenbe , nøbtørfrig, 

f arrig. [raa; untoben. 

Indigest, Indigested, a. «forboiet, 
Indigestible, a. uforbøielig. 
Indigestion, s. Uforbtfieltgfjeb. [paa. 
Indigitate, v. a. fife nteb fingeren, pege 206 Ind 

Indigitation, s. a3tiénincj , ^)egen paa. 
Indign, a. uvcsrbig. 
Indignance, s. HvtKie. 
Indignant, a. opbragt. 
Indignation, s. $ortri)&etfe, #arme. 
Indignity, s. Uvoerbigbeb, SBeffømmelfe. 
Indigo, s. Snbigo. 
Indiligence, s. (Sfterlabenbeb. 
Indiligent, a. efterlaben. 
Indirect, a. inbireft, iffe tfge; utnibbeU 

bnt ; ubiffig, ulovlig. [Ijeb. 

Indirectness, s. ©ftoevbeb; Mtrebelig» 
Indiscernible, a. forn iffe fatt ffionneS 

paa, iffe JfteXittS; ubegribelig. 
Indiscernment, s. Mangel paa $or* 

flanb , paa at beoønmte ett. ffionne paa 

en Ting. 
Indiscerptible , a. uoptøfefig; font 

iffe fan flit>e$ fra tjinanben, nabffittelig. 
Indiscreet, a. ubeffeben, ubetcenffom. 
Indiscretion , Indiscreteness , s. 

Ubeflfebenljeb. 
Indiscriminate, a. foni iffe ffitfeé fea 

breranbre, nben i?orfftet. 
Indiscriminately, ad. uben ftorfftef. 
Indispensable, Indispensible, a. 

uunbgaaelig, nøsvenbig. 
Indispose, v. a. giøre uff if fet ; for= 

trfcbelig ; uvaffetig. [uvillig. 

Indisposed, a. upoffefig, ilbe tit OJJot>e r 
Indisposition, s. Upaffeligfyeb ; OJJobs 

bybeligbet). [tvivlelig. 

Indisputable, a. uimobpgelig, upaa* 
Indissolubility, Indissolubleness, 

s. Uoplofeligbeb. 
Indissoluble, a. upløfelig. 
Indissolvable, a. uoplofelig. 
Indistinct, a. uorbentlig, forvirret. 
Indistinctness, s. Uti;belig()eb. 
Indistinguishable, a. fom iffe fftffeS 

fra Ijinanben. 
Indisturbance, s. Uforfn;rretfj«b. 
Indite, v. a. angive, anflage; opfætte, 

bictere et 33rev jc. 
Inditce, s. ben "Hnflagebe, SBcfTylbte. 
lnditement, s. 2Cnflagelfe, 23ej?i;lbrung. 
Inditer, s. Qfngiver, 2(nflager. 
Individual, a. & s. ubelelig, enfett; 

Snbioibuum. Ind 

Individuality, s. <Snfeltf)eb, Snbivi* 
Individuate, v. a. abiTiffe. [buatitet. 
Individuation, s. 2(&iTilWfe. 
Individuity, s. enfelt fosriTilbttilftanb. 
Indivisibility, s. Hbeleligljeb. [bele$. 
Indivisible, a. ubelelig, fom iffe fan 
Indocibility, s. UlccrvifligbeD. 
Indocible, Indocile, a. ulærvillig. 
Indocility, s. lU«rvittigl)e&, Sumljeb. 
Indoctrinate, v. a. unberpife. 
Indolence, Indolency, s. £>orftt;eb, 

Indolent, a. boven, foleéløé. 
Indomable, Indomitable, a. uregier* 

lig, urammelig. 
Indorse, v. a. ffrive bag Tpaa en 23eyel. 
Indow, v. a. begave ; fhfte, fororbne. 
Indowment, s. ©ave; SBegavelfe, 

Sfienf. 

Indraught, s. $iorb, £avbugt. 
Indrench, v. a. væt)?, leegge i 23løb. 
Indubious, Indubitable, Indubita- 

te, a. upaatrivielig, ubeu Ivirl. 
Indubitableness, s. Upaatvivleligbeb, 

$ilforlabclig!)e&, Ctéljeb. [fage 

Induce, v. a. overtale, bevage; foraao 
Inducements. Overtalelfe ; bevcegenbe 

2Carfag. [iaan. 

Inducer, s. Overtaler, Stifter, $oraav* 
Induciary, a. fom bører til en «Stilflanb. 
Induciate, a. umibbelbar, ncefte, for» 

ineent (2(rving). pBeftbbelfe. 

Induct, v. a. inbføre, tnbfcette, fcette i 
Induction, s. Snbførfel, Snbfccttelfe i 

93efibbelfe; Snbførelfe; 23eviis$ ; Slut* 

ning. [&e. 

Inductive, a. inblebenbe; foranfebigen* 
Indue, v. a. begave, beflabe, forfee, ut* 

ruffe. 
Indulge, v. a. & n. fee igiennemjingre, 

ovetfee, væte foielig elt. gunfttg, fielefor. 
Indulgence, Indulgency, s. ?ems 

fcelbigbeb, Overboerelfe, <J)nbefh Itflab. 
Indulgent, a. Umfoelbig, føielig, over* 

bærenbe. 
Indult, s. pavelig $itfabelfe. 
Indument, s. 23egavelfe; (Sgenffab. 
Indurable, a. taalelig. [for!>«rbe. 

Indurate, v. a. fjoerbe, giøre ljaarb; lad 

Induration, s. jpcercelfe, $orI)«rbelfe. 
lndure, v. a. & n. taale, forbrage, 

ubftaae, ubbolbe; race, bolbe fig. 
Industrious, a. flirrig, r-inbiTibetig. 
Industry, s. 5-lib , 33inbfFibeligbeb, 3n. 
Indweller, s. 33eboer. [buftri. 

Indwelling, a. boenbe, iboenbe. 
Inebriate, v. a. & n. giøre bruffen; 

befaore; briffe fig fulb. 
Ineffable, a. uubfigtlig. 
Ineffective , Inefficacious , Ineffe- 
ctual, Inefficient, a. urirffom ; fraft* 

lei, frugteslos. 
Inefficacy, Ineffectualness,Ineffi- 

caciousness, s. lUncffombeb., 5-cug- 

te^lOvi;eD. [ftnagfulb. 

Inelegant, a. if f e elegant, iffc (Tien etf. 
lneloquent, a. iff e r-eltalenbe. 
lnenarrable, a. uubfigelig, ubeiTrh>elig. 
Inept, a. utuelig, urimelig, turn, af* 

fmagt. [Sumbeb. 

Ineptitude, s. Ubueligljeb , Ubugtigbeb, 
Inequality, s. Uligbeb. 
Inequitable, a. ubillig, uretfærbig. 
Inerra'.ility, s. Ufeilbarligere. 
Inerrable, a. ufeilbarlig. 
Inert, a. Uib, uvibenbe, uartig, grow 
Inertness, s. £abl>eb, Sor-enjTab. 
Inescate, v. a. loffe, itHoffe. 
Inestimable, a. ufFatteerlig. 
Inevidence, s. lUusljeb, Ittpbeligbeb. 
Inevident, a. iffe beviijl, utybelig. 
Inevitability, s. Itunbgaaeligfyeb. 
Inevitable, a. uunbgaaelig. 
Inexcogitable, a. uoptocnfeltg. 
Inexcusable, a. uunbjTulbelig. 
Inexhausted , Inexhaustible , a. 

uubtommelig. 
Inexorability, Inexorableness, s. 

Ubevcegeligbeb, Strengljeb. 
Inexorable, a. forn iffe laber fig be; 

r>«ge veb 23f>n. 
Inexpected, a. uventet. 
Inexpedience , Inexpediency , s. 

UbeqpeiHljeb, lltibtgbeb jc. 
Inexpedient, a. utienlig , u&ec|t>em, 

uffiffet, unt;ttig. 
Inexperience, s. Uerfarenljeb. 
Inexperienced, a. uerfaren. Inf 207 

.Inexpert, a. uerfaren, uøtfrr. 
Inexpiable, a. uforfonltg. 
Inexplicability, s. llforflarfigbeb. 
InexpBcable, a. uforflarlig. 
Inexplorable, a. uranbfagelig, uub* 

grunDelig. [v?elig ; pi, 23eenfloeber. 

Inexpressible, a. uubfigelig, ubefTri* 
Inexpugnable, a. uorersinbelig. 
Inexstinguishable, a. uubfluffelig. 
Inextricable, a. uoplefeltg, forviflet. 
Inexuperable, a. uomftigelig. 
Ineye, v. a. intpobe. [feilbarligbeb. 
Infallibility , Infallibleness , s. \U 
Infallible, a. ufeilbarlig. 
Infame, v. a. bejTcsmme, bringe i !J3an« 

«ve, ubffrige, brcenbemærfe een. 
Infamous, a. bertygtet, uærlig, fPienbig. 
Infamy, Infamoasness, s. Snfami, 

Sfam, ©pot, ftorljaanelfe, £anrygte» 
Infancy, s. Sarnboni. 
Infant, s. Sam; OXinbreaarig ; Snfant. 
Infanticide, s. 25arnemorb. 
Infantile, Infantine, a. bornagtig. 
Infantiy, ad. bornagtig. 
Infantry, s. ^obfolf. 
Infarce, v. a. ftoype fulb. 
Infarction, s. 5-orfioppetfc i OJiilten. 
Infatigable, a. mroenelig. 
Infatuate, a. bebaare, giore til Oiar. 
Infatuation, s. 23ebaorclfe. 
Infavourable, a. ti gun frig. 
Infeasible, a. ugiorlig. 
Infect, v. a. fmtite, anftiffe, forgifte. 
Infection, s. Smitte, forgiftig Stift, 

Itnftiffelfe. [anfiiffenbe, ureen. 

Infectious, Infective, a. fmitfom, 
Infecund, a. ufrugtbor. 
Infecundity, s. llfrugtbarbeb. 
In feeble, v. a. fvceffe, ubmatte. 
Infelicitous, a. ultjffelig. 
Infelicity, s. Ultoffaltgheb. 
Infeoff, v. a. forlebne, giveiijorlefymng 
Infeoffment, s. frorleljning. 
Infer, v. a. bibføre, mebfore; forante» 

big? ; giøre Slutning. 
Inference, s. Slutning. 
Inferible, a. font fan (Tutted. 
Inferior, Inferiour, a. ringere, unbet 

en antra'; Unbermaub. 208 Iuf 

Inferiority, s. ringere <Stanb 
Infernal, a. #elvebe$, bicsvelfF. 
Infertile, a. ufrugtbar. m 

Infertility, s. Ufrugtbarbeb. 
Infest, v. a. angribe, være befvarlig, 

giørc ufiffer, giøre 2(fbc«f jc. [ligl)fb. 
Infestation, s. $oruroligelfe, SSefvcers 
Infestive, a. g(«belø$, førgetig. 
Jnfestivity, s. lllyft, Sj&rgeligfjeb. 
Infestred, a. bulbnenbe, inbgroet. 
Infestuous, a. farlig, ftenbff. 
Infidel, a. utro ; vantro. 
Infidelity, s. Vantro. 
Infinite, a. uenbelig. 
Infiniteness, s. Uenbeligfjeb. 
Infinitive, a. ubeffemt, uviS ; s. 3nft* 

nirivu$. 
Infinitude, Infinity, s. ttenbeligfjeb. 
Infirm, a. {Vag, ffrobertg. 
Infirmary, s. SugeljunS, £ofptta[. 
Infirmity, s. Svagljeb, Éfrøbeligfjeb. 
Infix, v. a. f«jle, inbmjffe, foettf fafl t. 
Inflame, v. a. & u. ffiffe i 93ranb; 

fovbittre; opbibfe; antænbeé. 
Inflammability, s. 23etcmbeligl)eb. 
Inflammable, a. fom fan antanbeé. 
Inflammation, s. SBetcenbelfe ; "JCntccn* 

belfe; £tbjl<$&i 
Inflammatory, a. opbitffenbe; oprørfF. 
Inflate, v. a. opbtøfe, oppuffr. 
Inflation, s. £>pbl«$ning ; OpMcefUjeb. 
Inflect, v. a. bolt. [Conjugation. 

Inflection, s. 93øining; declination, 
Inflective, a. bøietig. 
Inflexed, a. baiet, venbt. 
Inflexibility, Inflexibleness, s. It? 

bøieitgfieo, Ubevcegeligbeb. 
Inflexible, a. ubøieHg, ubevægettg, 

fltvfinbet. 
Inflict, v. a. tUfsie; paafcegge (Straf). 
Inflicter, s. Straffer, font paalagget 

etraf. 
Infliction, s. Strafe <Paat«gge(fe. 
Inflictive, a. paatceggenbe, paalagt. 
Influence, s. Snbfltjbelfe , 33ivfning, 

OJ'agt; v. n. fyaveSnbftybetfe paa, virfe, 

bevcege, foraarfage. 
Influent, a. inbflubenbe. 
Influential, a. font bar Snbftybeffe. Ing 

Influxion, Influx, s. Snbflubeffe, Sam* 
Infold, v. a. inbvifte. [menftybelfe. 
lnforce, v. a. formaae, bevcege , foran* 

lebige ; brive, twinge, mbbrivc. 
Inform, v. a. & n. unberrette ; unber* 

vife; berette; mtgive; give £fterrtt« 

ning. 
Informant, s. «en fom giver Unberret* 

retning; Snformator; 2(nflagcr. 
Information, s. Unberretning, Unber* 

viiSning; <Sf terretning ; "Hngivetfe. 
Informer, s. 2tngit»er; Ifnf lager. 
Informity, s. SSanfTabtfyeb. 
Informous, a. f aniTabt, b«g(ig, nregel» 
Infortunate, a. utyffelig. [ret. 

Infraction, s. SBrub ; Overtroebetfe. 
Infranchise, v. a. giøre fri; give 33or* 

getffab, optage i et £aug. 
Infrangible, a. ubr«ffe(tg, frtfr. 
Infrequency, s. D?arJjeb, £ielbenbeb. 
Infrequent, a. fielben, rar, ualntinbefig. 
Infringe , v. a. brt;be , troenge fig inb, 

giere Snbgteb, overtwebe, omftøbe. 
Infringement, s Snbgreb i en 9?et; 

Overtrcebetfe. 
Infuriate, v. a. rafenbe, gal. 
Infuscate, v. a. fværte, giøre fort. 
Infuscation, s. (Svømning, former* 

felfe. 
Infuse, v. a. inbgtybe, blsbe; tnbgive. 
Infusion, s. Snbgybelfe, SBføbning. 
Infusively, a. inbgt;benbe. 
Ingannation, s. ©iøglert, ©fuffelfe. 
Ingate, s. Smbgang. 
Ingathering, s. Snbbøfhung. 
Ingeminate, v. a. gientage , forbobbte, 

ofre giore bet f amme ; a. gientagen. 
Insemination, s. $orbobltng, ©ien« 

tagetfe. 
Ingender, v. a. avle, tmgfe, føbe. 
Ingene, s. 2Canb, ^etflanb, !Cib. 
Ingenerate, Ingenerated,a. mebf abt. 
Ingenious, a. finbrig, ffarpfinbtg, fon» 
Ingenite, a. mebføbt. [fHg. 

Ingenuity, s. ©farpftnbigfjeb, hittig* 

f>eb ; Oprigtigbeb, IfabenOierrigfieb. 
Ingenuous, a. frimobig, oprigtig, rebe* 

lig. [2frt. 

Ingeny, s. 2Canb, SSintgfjeb; mebf>bt Ing 

Ingest, v. a. fomme i, inbbare, inbgt;be. 
Ingestion, s. Snbbarelfe, Snt>3i;t»elfe. 
Ingle, s. Steng, fomlltugt bebriyeé meb. 
Inglorious, a. nebrig, ffammeu'g. 
Ingorge, v. a. proppe, jloype i. 
Ingot, s. Stang ©ulb, S-øtø ic. 
Ingraciate, v. a. inbfnige fig i eeng 

©unfr, erverve fig ^nbcft. 
Ingraff, Ingraft, v. a. inbpobe; bis 

bringe. [merelfe ; ^>obeq\?ifl. 

lngraftment, s. Robing; SoyitalSåot* 
Ingrail, v. a. giore Sanbet i, jTiare i 

Navrer. 
Ingrate, Ingrateful, a. urafnemmeltg. 
Ingratitude, s. Utafneinmeligfjeb. 
Ingrave, v. a. inbgra^e, fKffe i Jobber. 
Ingravidate, v. a. befrangre. 
Ingredient, s. Sngrebiené, 23eftanbbeel. 
Ingress, Ingression, s. Snbgang, 

Xilgang, ©ang. 
Ingross, v. n. giere $orprang, opfiobe; 

t?rioe meb flore 23ogftaivr; formere, fot* 

frsrre. [ning. 

Ingrossment, s. frorprang; D?eenfrmv 
Ingulf, v. a. epjTiige, fpalge i jig. 
Ingurgitate, v. a. fvalge, jTnge i fig. 
Ingustable, a. liben Smag, (Tet fma* 

genbe ; 
Inhabile, a. ubuelig, ufTiffer. [beb. 
Inhability, s. lltueligbeb, Uber)anbig* 
Inhabit, v. a. & u. boe, beboe. 
Inhabitable, a. beboelig; ubeboelig. 
Inhabitant, s. 23eboer, 3nfcr>aaner. 
Inhabitation, s. Soen; 23olig. 
Inhale, v. a. inbaanbe. 
Inhance, v. a. forlune $tifen; f or ftp r * 

re, formere ; giste farre. 
Inhere, v. n. iljange, vebbange. 
Inherence, s. 33ebbangelfe, Sgenffab 

at flabe r-eb. 
Inherent, a. vebbangenbe, egen. 
Inherit, v. a. art>e. 
Inheritable, a. arvelig. 
Inheritance, s. Kr\>, 2(rt> egobS, Ttxvtut. 
Inheritor, s. String. 
Inherse, v. a. begrave. 
Inhesion, f. Inherence. 
Inhibit, v. a. forbube, giore Jpinbring. 
Inhibition, s. Sorbub. 
Engl, -dan. Diet. Inl 209 

Inhold, v. a. inbebolbe, inbbefatte. 
Inholder, s, Snbebaset; £uué!)ecre. 
Inhoop, v. a. inbjTutte. 
Inhospitable, a. ugiaftfrt, mjculig. 
Inhospitality, s. llgiaftftibeb; £olb* 

finbig()eb iuiob Jremniebe. 
Inhuman, a. umennejMig, gtufom. 
Inhumanity, s. Umenneffeligrieb, ©ru* 

femt>e&. 
Inhum ate, Inhume, v.a. jorbe, begrave. 
Inhumation, s. 23egrattelfe. 
Inimimical, a. ftenbff, ftenbtlig. 
Inimitable, a. uefterliguelig, magetø$. 
Iniquitous, a. ubilfig, uretfarbtg, ugu* 

beUg, onb. 
Iniquity, s. Uretfarbigljeb, llgubeligfjeb. 
Initial, a. ber, fom begmiber noget; s. 

25egimbelfeébogjtat>. 
Initiate, v.a. begtmbe, inbvie, inbfore; 

lære be førfte ©tunbe ; antage i en geift* 

lig Otben. [Snbmelfe. 

Initiation, s. førfte UnberriiSning; 
Inition, s. 25egunbelfe. 
Inject, v. a. inbgi;be, inbfpraite. 
Injection, s. Snfcgybning, Snbfproit* 
Injucundity, s. Itbebageligbeb. [ning. 
Injudicious, a. uforjlanbig, fom if fe 

fan tomme rer. [tfeb. 

Injunction, s. °Paabub, befaling, 25es 
Injure, v. a. forurette, fornærme, giore 

Stått, #orttab. [lig, fpottelig. 

Injurious, a. uret, ubillig, fornærme* 
Injuriousness, s. Jotnoermelfe. 
Injury, s. Urer; Jovnarmelfe; Sfabe, 

$ortreb, 
Injust, a. urerfarbig, ubillig. 
Injustice, s. ltretfarbigl;eb, liret. 
Ink, s. 23laf, $uff, Svarte: chine s e -, 

2 uir : v. a. fmttte, fvarrej ink-stand, 
Ink-horn, s. 23lafl>orn. [Sfrivetoi. 
Inkindle, v.a. optanbe, fatte 3(b \>aa\ 

epvaffe Xratte. 
Inkling, s. 23egierligljeb, 2Érttaa, Sang* 

fei; 33iuf, D?og, Ti\)é af noget. 
Inky, a. blaffet, fianfet meb 25faf, fort. 
Inlaid, a. inblagt. [lanbff. 

Inland, s. & a. interfte Sanb; tnben* 
Inlander, s. een fom boer inbe i £anbet. 
Inlapidate, v. a. forfrene. 
O 210 Inl 

Inlay, v. a. inbUsgge, ubarbabe i $igu< 

rer. [ring i "21'gt. 

Inlaw, v. a. befri? een fra fin <S"rfla* 
Inleasaed, a. bilbet, bcfnoeret. 
Inlet, s. Snbgang, tilgang, fri ^affcige. 
Iniighten, v. a. optyfe, giøre flar, lag? 

ge for 2>agen. 
Inlist, v. a. inbfTrive, tnbruKere. 
Inlock, v. a. inbflutte. 
Inly, ad. tnbttorteS, inben ril, hemmelig. 
Inmate, s. Seter, 3nbfibber, Sogerenbe. 
Inmost, ad. tnberff. 
Inn, s. Jperberge, ©ieflgiøer*©aarb, 

Stro; offentlig Jpuué ett. iloflegiunt; 

- keeper, Ærontanb. 
Inn, v. a. & n. logere, toge inb i en 

©ieftgipergaarb; boe; fiøre ©oeb inb; 

bolbe 5?ro, berbergere. 
Innate, a. utebføbt, inbplantet. 
Innavigable, a. fom iffe fan befeileS. 
Inner, a. inDerfb, inbvenbig. 
Innermost, f. Inmost. 
Innocence, Innocency, s. Ufh;lbigbeb. 
Innocent, a. ujfulbig. 
Innocuous, a. uffabelig, uffytbig, from. 
Innominate, a. nat>nløé. 
Innovate, v. a. bringe nt)t yaa 25ane, 

inbføre Ofybeber, nne ©fiffe. 
Innovator, s. een font inbfører nbe 
Innoxious, a. ufTabelig. [©fiffe. 

Innumerable, Innumerous,a uratfig. 
Inobservable, a. nfornterft. 
Inobservance, s. Uagtfombeb. 
Inobservation, s. $orfømmelfe, $or* 

glemmeffe, Overfeen u. 
Inoculate, v. a. inbpobe, inbocufere. 
Inoculation, s. Snbpobning. 
Inodorate, Inodorous, a. lugtløé. 
Inoffensive, a. uflfabelig, uftylbig. 
Inofficious, a. utienffagtig, tvær. 
lnopinate,a. uforntobet, tiforntobentlig. 
Inopportune, a. ubeleilig. 
Inordinacy, s. Uorben, llfcfvoefeffe. 
Inordinate, a. uorbentlig, untciflbelig. 
Inordination, s. Uorben. 
Inosculate, v. a. & n. berøre, fonttne 

i 23erørelfe; tntiføtr , forbinbe i^eb Sn; 

berne. [gclfe. 

Inquest, s. $orf)ør, !Xmen$ Uuberfø* Ins 

Inquietude, Uro, ©org, 23efimmng. 
Inquinate, v. a. befuble. 
Inquination, s. 25efubling, ©mitten. 
Inquirable, a. font fan unberføgeé. 
Inquire, v. a. fpørge, etfynbige fig f 

unberføge. [f0g«. 

Inquirer, s. ©pørger, Ubforffer, Unoet* 
Inquiry, s. Unberføgelfe, <£fterforffetfe. 
Inquisition, s. €fterforffning ; Unber* 

føgelfe; 3nqt>ifition. 
Inquisitive, a. fpørgenbe, vibebegierlig. 
Inquisitor, s. Unberføger, 25omntet 

font bolber Jorbør. [f. Enrage. 

Inrage, v. a. forbtttre, giøre rafenbe; 
Inrail, v. a. ontgi«e meb Sralvoerf. 
Inravish, v. a. rane, tøøe; l)enrt)ffe f 

fornøie. 
Inrich, v. a. berige, giøre rig ; ubprtjbe. 
lnrichment, s. SSerigelfe. ['Jtngreb. 
inroad, Inrode, s. ftenbtligt Snbfalb, 
Inroi, v. a. tnbrutfere ; f. Enroll, 
insalubrious, a. ufunb, (Fabeltg for 
Insalubrity, s. Ufunbljeb. [Seifen. 
Insatiable, a. ulagelig. 
Insane, a. affinbig, gal. [©alffab. 

Insaneness, insanity, s. Sfffinbtgbeb, 
Insatiable, Insatiate, Insaturable, 

a. tun«ttelig. [Utynbigbeb. 

Inscience, s. Uiubenfjeb, Hbueligbeb, 
Insconce, v. a. ontgiøe mcb25oltt«rf elf. 

ftceftning. [ffrivf. 

Inscribe, v. a. tnbiTrwe; giøre en Orer» 
Inscription, s. Snfcriprion, 9>aaffrift, 

Overffrift. [grnnbelig. 

Inscrutable, a. uranbfagelig, uud* 
Inscrutability, s. Uranbfageligbeb. 
Insculp, v. a. inbgrave. 
Inseam, v. a. inbfaae, inbtrt)ffe. 
Insect, s. Snfeft. 
Insectation, s. $orføfgelfe. 
Insection, s. Snbfnir, ©nit. 
Insecution, ». #orfølgelfe. 
Insecure, a. ufiffer. 
Insecurity, s. Upfferbeb. 
Inseminate, v. a. faae; tnbgitfe. 
Insensate, a. uf orftaubig , affinbig, 

fnnbfcSlPS. [nuft. 

Insensibility, s. Uføffembeb; Ufor* 
Insensible, a. uføljom; ufornuftig. Ins 

Inseparability , Inseparableness, 

Unbffiaeligheb. 
Inseparable, a. uabffiffelig. 
Inseparate, a. unbffiffet. 
Insert, v. a. inbfcette, inbfare. [noget. 
Inserter, a. een fom inbfcetrer, inbfører 
Insertion, s. Snbfomelfe, Snbfatelfe. 
Inserve, v. a. tiene, t>be $iene fie, Qaat 

til £nanbc, betiene, bnse 2>eel i, be- 

forbre. [tig. 

Inserviceable, a. if fe tienenbe elf. tien» 
Inservient, a. tieulig, nyttig, befot* 

brenbe. 
Inset, v. a. tnbplnnte, $mt fnft. 
Inship, v. a. inbfftbe. 
Inshrine, v. a. inbffutte i et «Sfriin. 
Inside, s. invenbig «Sibe ; Snbre. 
Insidiate, v. a. cfterflroebe, forfølge. 
Insidiator, s. £fterflr«ber, ftienbe. 
Insidious , a. liflig , efterjlr«benbe, 

(muff, bebrogelig. [beb. 

Insidiousness,s. Sfterflroebelfe, SumfFc 
Insight, s. 3»«bfigt, ftun&ffab, erfaren. 

beb. [ubett)be(ig Sag. 

Insignifiance, Insigniiiancy, s. en 
Insignificant, a. ubetubelig, flet. 
Insinuate, v. a. & n. inbfmigre fig ; 

nnmelbe, give at forfiaae. 
Insinuation, s Snbfmigren ; Snbput* 

ten; SefKuuenté 3nbffrivning. 
Insinuative, a. inbfmigrcnbe. 
Insipid, a. ufmogelig, flau. 
Insipidity, s. Ufmngeligbeb, #(nul)eb. 
Insist, v. n. panflane ; tnbftanbig an- 

!;otbe; opbolbe fig veb noget, flane, flaae 

v<b. [figbeb. 

Insisture, s. 33eflanbigbeb , 9?egehn«$s 
Inslave, v. a. giøre til Slnve, fatte i 

Slaveriet. 
Insnare, v. a. befncere, fotfx»ve, fange. 
Insobriety, s. 25ruffeuffnb. 
lnsociability, s. Ufelffnbeligbeb, Itreens 

ligheb. [Ug. 

Insociablc, a. ufe(ffabe(ig, uomgauge» 
Insolated, a. tørret eff. bleget i Soten. 
Insolence, Insolency, s. Jrafyeb, 

Uforffammetbeb, ®toltl)«b. 
Insolent, a. frcef, overmobig, grov, u* 

forjTammet. Ins 211 

Insoluble, a. uoplefefig. 
Insolvency, s. SnfolventS, Uformuen* 

f)eb ti( at betale. [betale. 

Insolvent, a. tnfolvent, fom tffe fan 
Insomnious, a. vinget af &r*nmte. 
Inspect, v. a. efterfee, tilfee, f>ave Dp.* 

fan meb ; [ction. 

Inspection, s. Opftm, iilfyn, Snfpe* 
Inspectors. Snfpecteur, Dvfunéntanb. 
Inspersion, s. Subfprcengelfe , 3nbs 

flrflelfe. [Snfpiration. 

Inspiration, s. Snbgive Ifc, 3nbfft;belfe, 
Inspire, v. a. inbblccfe, iubgive, be* 

v«v)e, trive. [muntre. 

Inspirit, v. a. befiele, fatte Oftob i, op* 
Inspissate, v. a. forttjffe, giore tt>f. 
Instability, s. Uftabigbeb, Ubeflanbig* 
Instable, a. ubefianbig, flugtig. [beb. 
Install, v. a. inbfatte i et (Smbebe. 
Installation, Instalment, s. 3nb* 

fættelfe i ©mbebe. 
Instance, s. 93egiaring, 2fnfogning; 

33evaggruub; 23eviié; (Stempel; fKets 

tens* Q3aug; Seiligbeb. [bevife. 

Instance, v. n. & a. anfore ©rempel, 
Instant, a. inbflanbig; fom bar Jpnfl; 

eiebliflig; paaflaaenbe; iubecarenbe. 
Instant, s. Cieblif. 
Instantaneous, a. ciebliffeltg. 
Instantly, ad. uibjlanbigen; firnr, t et 

Øieblif. [te. 

Instaurate, v. a. gtenoprette, iflanbfat* 
Instantiation, s. tøienoprettelfe, Sflanb* 
Instead, pip. iftebenfor. [fattelfe. 

Instep, s. Xmfl pan $oben. 
Instigate, v. a. tilffunbe, opbibfe, «egge 
Instigation, s. 2ilffi>nbelfe :c. 
Instigator, s. Silffimber. 
Instil, Instill, v. a. iubgube brnnbe* 

vii'o : unbcrvife. 
Instillation, s. 3nbgi;belfe jc. 
Instimulate, v. a. opmuntre, tilfftmbe. 
Instinct, s. Snftinft, nnturlig S>rift; 

a. breven, rilffunbet. 
Instinctive, a. naturlig, injlinftmce^fig. 
Institute, v. a. inbretre , ftifte , beffif fe, 

f ororbne ; unbervife. 
Institute, s. ^ororbning, Sov; ©runb« 

fcetning; vSJrunblov. 

O 2 212 Ins 

Institution, ». 3nbfHftetfe , Snbtet* 

ning, Snflitut; Itnberviiéning ; 2(nftølt. 
Institutor, s. ttnbervifer, Stifter. 
Instop, v. a. forftoppe. 
Instruct, v. a. tmbervife, tære, unber* 

rette; inbrette. [Snfiruy. 

Instruction, s. ttnberviiéning, £arbcm, 
Instructive, a. tarenbe, larerig. 
Instructor, s. Sarer, Unbervifer. 
Instrument, s. ftebffab, 33«rfrjot; uiu* 

ft'fnlff Snflrument; document. 
Instrumental, a. beljielpelig, tientig; 

instrumental. [$orefatte. 

Insubordination, s. Uu;bigbeb mob 
Insubstantial, a. uvafemltg. 
Insufferable, a. utaalelig. 
Insufficience, Insufficiency, In- 

sufficientness , s. UtilftraffeugfKb, 

Hbygtigheb. [ubugtig. 

Insufficient, a. utttfkaffeiig, ujTtffet, 
insuitable, a. upafjenbe, iffe fvarenbe 
Insular, s. #boer. [tit. 

Insulated, a. frit tiggenbe, affonbret. 
Insulse, a. ufalteb, flau. 
Insulsity, s. SmagtøStøeb, {?[auf)eb. 
Insult, s. Sornarntelfe, Overfalb, Sort. 
Insult, v. a. & n. fornarme, infuttere, 

mtshauble, fpotte, trobfe. 
Insultation, s. frornarnteffe, fornar* 

nietig OJi'ebfnct. 
Insultingly, ad. foragreiig, nteb-ftaan. 
Insume, v. a. opbage, inbtage, paarage. 
Insuperability, s. lloveriunbeltgheb. 
Insuperable, a. uovervinbelig. [leiig. 
Insupportable, a. uforbrageiig , urna* 
Insurance, s. $orfifring, ^ffurance; 

office, "iiffurance^ontor. 
Insure, v. a. forfifre; varp gob for; 

lobe forfifre, affurere. 
Insurer, s. 2tfjuri»nbeur. 
Insurgent, s. Snfurgent, Oprøret. 
Insurmountable , a. uovervinbeltg, 

noverfHgeiig. 
Insurrection, s. Opffanb, Dprøt. 
Insusceptible, a. iffe mobtageug, u* 
Insusurration, s. lilljviffen. [ffiffet. 
Intaglio, s. ©euune, fyvori noget er ub* 

gravet, 
lntail, v. a. tefiamentere ©ob$, faa at lilt 

bet ei fan affjanbeS ; ubgtavere. 
Intangible, a. ufølelig. [virre. 

Intangle, v. a. forvtfle, inbvifle, fors 
Intanglement, s. 3nbvifung, $orvir* 
Intastable, a. fTet fmagenbe. [ring. 
Integer, s. Ut £efe af en Jing. 
Integral, a. fytti, fulbfommen, ubeelt ; 

font ubgier et Jpeelt ; a. bet #ete. 
Integrality, s. £eeH)eb, SyulbjlanbigOeb. 
Integrant, a. futbflanbiggierenbe, in* 

te;jm - enbc. 
Integrate, v. a. futbflanbiggiøte. 
Integrity, s. £eetbeb , 5ulbftanbigf)eb ; 

3nteg«tet; S^gtljeb; 9?eenfjeb, ftebeug; 

Ijeb. [£iabe. 

Integument, s. Steffen, 95ebafning, 
Intellect, s. (Srfienbelfeéevne, $orftanb. 
Intellection, s. ftorftaaen, éatten. 
Intellective, a. forfjanbig; $orflanbé*. 
Intellectual, a. tøenfyørenbe tiljorftan* 

ben, irueftectuel; s. $orflanb, ftcrflanbé» 

evne. 
Intelligence, Intelligency, s. 3nb* 

figt, Sntetligenté; 2(anb; fiunbfTab, 

S?»nbig[)eb; £fterretning, Unberretning. 
Intelligencer, s. een fom giver (Sfrer* 

reining, 'itviéjrriver. [faren. 

Intelligent, a. forftonbig, tynbig, er* 
Intelligibility, Intelligibleness, s. 

$orfioaeligf)eb, ftorflaaen, $orftanb. 
Intelligible, a. forftaacfig. [franfet. 
Intemerate, a. ubefmittet, reen, ufor* 
Intemperance, Intemperancy, s. 

Umaabeligljeb. 
Intemperate, a, innaabelig. 
Intemperature, b. (let 23efTaffen[)eb; 

£>efiig!}?b. 
Intempestive, a. uttbig, i Itribe. 
Intenalile, a. fom iffe fan Ijolbe. 
Intend, v. a. fpanbe; agte,f>ove i Sin* 

be, forefatte fig, tanfe. [Overbonnner. 
Intendant, s.Sntenbanr, Opfiménianb ; 
lntendiment, s. Stuntffab, fterftanb; 

Opmarffoiuljeb; Overlag. 
Intendment, s. $orfat ; 2fgt, Wening. 
Intenerate, v. a. blebgipre. 
Intense, a. fpanbt, flarf ; fh>r, befrig, 

ujuaabetig. 
Intenseness, &. Spanbt^eb, ^fnfiran* Int 

gelfe; £raft; Jpeftigljeb. 
Intensity, s. Stt;rfe, fyei ©rab. 
Intensive, a. intenfto, frafttg, ttirf enbe ; 

fpoenbt, meb 2Cnflr«ngelfe. 
Intent, a. fpombt paa, begierlig eftcr ; 

opmærffom, fjenttenbt meb <Sinb eg #tt. 
Intent, Intension, s. 2(gt, perfect, 

gorefyo^enbe; bening; $iemeb. 
Intentional, a. forfætlig. [forhippet. 
Intentive, a. opfat paa, opmcerffom, 
Inter, v. a. begrave, jorbe. 
Intercalar, a. inbført imellem. 
Intercalate, v. a. inbfare, tnbfcctte, 

inbgfybe <£fubbage, Wat ?c. [flar jc). 
Intercalation, s. 3nbf«rtelfe (of ©fub* 
Intercede, v. n. bebe, gaae i ftorbim 
Intercedent, a. bebenbe for. [for. 

Interceder, s. gorbeber, Satømanb. 
Intercept, v. a. opfnappe; borttage, 

afiTicere daffen, Iiinbre. [ring. 

Interception, s. Dpfnappelfe, ^orljtnbs 
Intercession, s. Sorbin. 
Intercessor, s. ftorbeber, Salémanb. 
Intercessory, a. bebenbe, mæglenbe. 
Interchange, v. a. bytte, omserle; s. 

23i)t;o, 23yttel)anbel 5 2(ft>erling. [ttiié. 
Interchangeable, a. afperlenbe, tterel* 
Intercipient, a. opfnappenbe, liinbren* 

be: s. Jftinbring. 
Intercision, s. 2Cfbrt;be(fe. [flanbfe. 
Interclude, v. a. afbri;be; ubelnffe; 
lnterclusion, s. 2Cfbrt;&elfe, ©tanbé* 

ning. 
Intercome, v. n. fomme imellem. 
Intercommon, v. n. fpife fammen; 

lyuw tilfwKcti. 
Intercommunicate , v. n. & a. meb* 

bele Ijmanbre, Ijave gcetfebéjTab. 
Intercommunity, s. Webbeting; $<&U 

tesjTab; <Keligion$fnl)?b. 
Intercourse, s. OJMemfjanbling ; Om* 

gain], (correfponbenté; 33t;tte. 
Intercur, v. 11. fomme imellem. 
Intercurrence, s. OJ'ellemfomf}. 
Interdeal, s. 6amgrem, Omgang. 
Interdict, v. a. forbtjbe; s. SUrfené 

23an, Snterbtct. 
Interdiction, s. $orbub. 
Interess, Interest, v. a. tage £>eet; Int 213 

intereffere fig ; angaae, betraffe. 
Interess, Interest, s. Sntetejfe; 9?en* 

te; frotbeel, 9U;tte; Wagt, 2Cnfre(fc. 
Interesting, a. interefferenbe, vigtig. 
Interfection, s. Xmb, Iftorb. 
Interfector, s. Srabémanb. 
Interfere, v. n. fTaae Sfanf; »cere ffti* 

tig 5 tagge fig imeffem. [ling. 

Interference, s. ORettemfomfi, 9Xceg« 
Interim, s. &ad. OTetlemtib; imiblertib. 
Interior, a. inbcovteS, tnberfie. 
Interjacency, a. bet at ligge imellem 

nnbre ting, OJfelTemv-cetett. 
Interjacent, a. meHemliggenbe. 
Interject, v. a. & n. fhjbe etf. fcette inb 

imellem ; trcsbe imellem. [frab. 

Interknovt ledge, s. gienffcig ?Befienbt* 
Interlace, v. a. inbflette, foette imellem. 
Interlard, v. a. fpceffe tyer og ber; 

blanbe. [imellem. 

Interleave, v. a. fectte rene £3labe 
Interline, v. n. ffri^e imellem £inierne. 
Interlinear, Interlineary , a. jTrefet 

imellem tren&e Sinierne. [£inierne. 

Interlineation, s. ©frftming imellem 
Interlocation, s. SKcllemfomf*, ©cutten 

imellem. 
Interlocution, s. Samtale; OTelfem* 

bom mebenS -frovebsSagen afgiøreé. 
Interlocutory, a. & s. meKemtalenbe; 

O.Wtlcmbom. 
Interlope, v. n. trange inb i en anbeng 

£anbel, btwe Jorfiob; giore 2(fbr«f. 
Interloper, 3. Surenbreier, OJiellem* 

banbler. [llbtunbelfe. 

Interlucation, s. ©reneé llflmgning, 
Interlucent, a. font ffinner imellem. 
Interlude, s. OJiettemfpil imellem 2(cter« 

ne. [framilier. 

Intermarriage, s. ©iftermoal imellem 
Intermarry, v. n. gifte fig imellem 

hinanben. [fig imellem, magle. 

Intermeddle, v. n. blanbe fig, Icegge 
Intermeddler, s. een font blanber fia, 

i, Unberhanbler, OJIoegler. 
Intermediacy, s. O^ellemFomjJ. 
Intermediate, a. meHemliggenbe, nteU 

lemv'ojrenbe; v. n. fomme imellem. 
Intermedium, s. ^«Kcmrum. 214 Int 

Interment, s. tbtgcatotlft, 
Intermention, v. a. ncevnte, omfate 

bitobigen. [grænbfetotf, ubegrombfef. 
Interminable , Interminate , a. 
Interminate, v. a. true met). 
Intermination, s. Srtten, Srufcfef. 
Intermingle, v. a. Manfce, fammen* 

btnnbe. 
Intermission, s. "Hflabelff, OpI)ør. 
Intermissive, a. afbrubt, if fe i eet v«f. 
Intermit, v. a. & n. aflabe for en Sib ; 

nbfcette; forfømme; l)øre op. 
Intermittent, a. opbørenbe, afkbenfce 

for en 'Jib. 
Intermix, v. a. & n. blanbe imeKem 

Ijveranbre ; btanbeS, blanbe fig. 
Intermixture, s. SManbing, ©atnmen* 
Intermutual, a. gienfibig. [blanbing. 
Intern, Internal, a. inbttorteé, tnbre. 
Internecine, a. font foger Unbergang; 

øbelaggenbe. 
Interpel, v. a. fl«vne ; afbri;be. 
Interpellation, s. "Hfbrub; Sorbjn» 

bring ; ©toeiming. 
Interpolate, v. a. jtybe tnb imeffrm, 

forfalffe (©frtfffr). 
Interpolation, a. iyorfaliTning. 
Interpolator, s. $orfal)?er, Snferpofa-- 
Interposal, s. Wetfeinfonifh [for. 

Interpose, v. a. &n. Icegge fig imettem, 

m«gle, gaae inteffent. [£inbring. 

Interposition, s. SftelTenuncegling; 
Interpret, v. a. fortotfe , forf tare, ut>* 

ttjbe. [ning. 

Interpretation, s. ifortolfning, llbri;b* 
Interpreter, 3. ftortotfer, £olf. 
Interpunction , s. Smterpunctiort , Ut» 

jTillelfe ineb ^unfter. 
Interr, f. Inter. [regiering. 

Interregnum, Interreign, s. Wettem* 
Interrogate, v. a. fpørge. [maal. 
Interrogation, s. ©pørgen; ©p*rg$* 
Interrogative, a. fpørgenbe. 
Interrogator, s. ©ptfrger. 
Interrogatory , a. fpørgejtbe ; s. 

©pørgtSmoal, Unberføgetfe. 
Interrupt, v. a. afbrbbe, forbinbre; 

frtlb? inb i Salen; a. afbrubt. 
Interruptedly, ad. ofbrnbr. Int 

Interruption, s. '2lf(jrt)be{fe. 
Interscind, v. a. fonberfficere 
Intersecant, a. overfHoerenbe. 
Intersect, v. a. & n. overfficere ; fTice* 

re binanben. 
Intersection, s. JOwfrtarelfe. 
Interseminate, v. a. faae tmeffem. 
Intersert, v. a. fcett* tnb tmetfem. 
Intersertion, s. 3nbf«tten, 3nbføren 

imeffem. [s. OJ'obftob. 

Intershock, v. a. ftflbe mob tøinanbeu ; 
Intersoil, v. a. frabfe, opfiable. 
Interspace, s. OJiettemrum. 
Intersperse, v. a. beflrøe, befprcnge. 
Interspersion, s. !33e}lrøetfe. 
Interstice, s. OJieffeutrmn, OJJeffemtib. 
Interstinctive, a. flfielnenbe , forn gidr 

$orfHrf, 
Intertalk, v. n. fyatfe ©amtiite. 
Intertangle, v. a. fntjtte, famntenfTette. 
Intertex, v. a. inbvowe, v»oe\>e imelTem. 
Intertexture, s. 3nbt?cetming ; * 33?ang» 

fetbigfyeb. [flette, inbiufle. 

Intertwine, Intertwist, v. a. inb* 
Interval, s. OTeffemruni. 
Intervene, v.n. fontme tmeffem; font* 

me lit; bielpe; s. ©amutenfomfr. 
Intervenient, a. fommenbe imeCTem. 
Intervention, s. OJie Kent font ft, WtU 

letnmcegting. 
Intervert, v. a. ontvenbe, ombrete. 
Interview, s. OTobe, ©ammenfomfr, 

23eføg. 
Interweave, v. a. inbv»«tte tinetfem. 
Intestate, a. & ad. bob , uben at giøre 

Seffrtmente. [lanbS ; s. pi. 3nbv>olbene. 
Intestine,a. inbuorteS, inbbijrbeS, tnben* 
Inthral, v. a. bringe i ©lavert, giøre 

tit $r«l. 
Inthralment, s. troelbom, ©lawi. 
Inthrone, v. a. forne paa Sfyronen. 
Inthronization, s.Ophaielfe paa tf>ro« 

nen. 
Inthronize, v. a. fatte paa Sbronen. 
Intice, v. a. forloffe , forføre, omtale. 
Inticement, s. SiHoffelfe. 
Intimacy, s. fortroligt 95cnfPab, $ot* 

troligbeb ; Herlig Omgang. 
Intimate, a. & 5. fortrolig, tøertelig} Int 

f ottrolig 33en ; v. a. labe nte, tilfienbe* 

give. [lig Unbetretning. 

Intimation, s. Silfienbegivelfe, fjemir.e. 
Intimidate, v. a. gifrre bang?, fot* 

færbe, forffraffe. [$orfarbelfe. 

Intimidation, s. £t)fen, $orirraffelfe, 
Intire,a.ganbfTe fulbfommen; (.Entire. 
Intitle, v. a. titulere, give 2itel; beret* 
Into, prp. i, ubi, inb; tit. [tige. 

Intolerable, a. utaalettg. 
Intolerance, Intoleration , s. Wan* 

gel poa Saalmobigljeb; Sntolerance, 

£ab mob fremmeb fteligion*. 
Intolerant, a. uffif fet ril at taale \ in* 

tolerant, font if fe taaler en anben D?e* 

ligicn. [gravelfe. 

Intomb, v. a. begrave , inbfatte t 23e* 
Intonate, v. n. torbne; ■ ifremme. 
Intonation, s. Sorbnenj * Sjiemmelfe. 
Intone, v. a. iftentme. 
Intort, v. a. breie, fnoe. [fortrytte. 
Intoxicate, v. a. giore bruffen, berufe; 
Intoxication, s. $ortumlingi.$ovebet j 

SSerufelfe: $ortrt;ttelfe. 
Intractable, a. ubtnettg, uregjerlig. 
Iutractableness , Intractability, s. 

llboieltgl)eb, Uregiertigfjeb. [fhr. 

Intrado, s. 3ntraber, Center, 3nbfom* 
Intrails, s. pi. Snbvolbe; f. Entrails. 
Intranqnillity, s. Uro, Uroligljeb. 
Intransient, a. uforgangelig. 
Intransitive, a. intranfittv (93etbum, 

fjoiS ijbanbling iff c gaaer ub yaa noget 
Intrap, v. a. fange, befnare. [anbet). 
Intreat, v. a. bebe, begiete inbftanbigen. 
Intreaty, s. 23*n, SBegiering. 
Intrench, v. a. & n. fTiare, giøre 3nb* 

fnif, giove 3nbgreb,2tfbraf ; fotfTanbfe. 
Intrenchant, a. ubelelig, font iffe fan 

fonberfftareS. [©fanbfe j $otnannelfe. 
Intrenchment , s. $orf?anbSning, 
Intrepid, a. uforfarbet, uforfagt. 
Intrepidity, s. Uforfagtljeb, uforffraf* 

let Wob. 
Intricable, a. forvirrenbe, btfbenbe. 
Intricacy, Intricateness, s. Urebe, 

lHin(Teligl)?b. [virret, urebe. 

Intricate, a. inbviflet, vanfTeltg, for* 
Intrigue, s. Sntttøue, IKanfe; <5lfrové* Inv 215 fag; v. a. iutriguere, befnare, omgaaeé 

JKanfer. [ger kabaler. 

Intriguer, s. Sntttguant, een forn btu* 
Intriguingly, ad. lumfT, meb Sutriguer. 
Intrinsic, Intrinsecal, a. inbvorteS; 

virfeltg; forborgen, agte; vafentltg. 
Introduce, v. a. inblebe, inbføre, inb* 

bringe. _ [fe. 

Introduction, s. 3nbtebmng,3nbforet* 
Introductive, Introductory, a. inb* 

lebenbe, inbfarenbe; fout tiener til 3nb* 
Introgression, s. Snbgang. [lebning. 
Intromission, s. Snblabelfe, Silftebelfe. 
Intromit, v. a. inblabe, tilfiebe; labe 

paffere. [ve. 

Introspect, v. a. fee inb, tnfpicere, prtfs 
Introspection, s. Snbfigt, n#iagrig 

efterftm. [SelfTab ic). 

Introsusception, s. Dptagelfe (i et 
Intrude, v. n. inbtrange fig ububen 

ett. meb Wagt. [uretmaSfig SBefibber. 
Intruder, s. em font tnbtranger fig ; 
Intrusion, s. Snbtrangelfe. [genbe. 
Intrusive, a. inbtrcengenbe, paatran* 
Intrust, v. a. berroe, fortroe. 
Intuition, s. 23ejTuelfe. 
Intuitive, a. befruenbe; betragtenbe. 
Intumescence, Intumescency , s. 

Svutft, Opfvulntmg. [men. 

Inturgescence , s. #ovnen, Opfvul* 
Intuse, s. <St©b, Saar af ©lag jc. 
Intwine, v. a. & n. inbflerte, forvifle, 

inbvifle; vare inbviflet. [ling; 93av. 
Intwinement, s. Snbfletning, 3nbvif* 
Inumbrate, v. a. beffugge. 
Inundate, v. a. everfvtfmnte. 
Inundation, s. Overfvjøntmelfe. 
Inunction, s. Salving, Salvelfe. 
Inurbanity, s. Ufjfrfligfjeb. 
Inure, v. a. tilvanne, barbe. 
Inurement, s. SSannen, 93ane. 
Inusitate, a. ufabvanlig, ubrugelig. 
Inustion, s. 3nbbranbing, <paabran* 
Inutile, a. unyttig, [bing. 

Inutility, s. Ubrugbarfjeb, Unytte. 
Inutterable, a. uubfigelig. 
Invade, v. a. anfalbe, inbfalbe i, an* 

lafh, overfatbe. [nianb. 

Invader, s. een font anfalbet; 93olb*« 216 Inv 

Invaletudinary, a. fygeltg, fpag. 
Invalescence, s. (Sunbfyeb, Staff. 
Invalid, a. & s. fvag, jfrobelig ; uq\)U 

big ; Snualib. [giøre ugylbig, omftøbe. 
Invalid, Invalidate, v. a. foceffe, 
Invalidity,». Strafte*lø$beb, Ugt;lbigljcb. 
Invaluable, a. uffatteetltg. 
Invariable, a. uforanberlig. 
Invasion, s. Polbfomt 3nbfalb, Snbs 

greb, 2Cngrcb. [falb; angribenbe. 

Invasive, a. fom giør polbfomt Snb* 
Invective, a. ubffielbenbe, ff ienbenbe ; s. 

Sabel, 93ebreibelfe ; SfanbjTript. 
Inveigh, v. a. lafie, tcpfe, fFicnfce paa, 

overfufe. [forbltnbe. 

Inveigle, v. a. fmigre, forfore, overtale; 
Inveiglement, s. gorfaren, éebrag. 
Inveigler, s. ^tHoffer, 25ebrager. 
Invenom, v. a. forgifte. 
Invent, v. a. opftnbe, bitte \>a<t, opbigte. 
Invention, s. Opftnbelfe. 
Inventive, a. finbrig, fFarpfinbig, fnu. 
Inventor, s. Opftnber. [paa &oH. 
Inventory, s. 3nt>entarium, ftottegnelfe 
Inverse, a. ompenbt, forfeert. [Orben. 
Inversion, s. ©mfcetmng i en anben 
Invert, v. a. Penbe om, foranbre, penbe 

op og neb paa, omfatte, forbreie. 
Invcrtedly, ad. omvenbt, omfat. 
Invest, v. a. beflæbe, inbfeette, antage; 

omringe, emgwe et <Steb. 
Investigate, v. a. efretforffe, efterfpore. 
Investigation, s. <£fterforf?mng, noie 

llnbcrfogelfe. 
Investigator, s. (SfterforfFer, (Branffer. 
Investiture, Investure, s. Snbfcct* 

tetfe, $orle(>ning, $«fle. 
Investment, s. Slccber; £ragt. 
Inveteracy, s. inbgtoet $>ab og Onb* 

(fab; fremturen. 
Inveterate, a. gammel, inbgroet; fyabfT, 

ftenbfr; v. a. labe blwe gammel og inb* 

groet. [SKobfafming. 

Inveteration , Inveterateness , s. 
Invidious, a. mitfunbelig, babefulb, 

avinbftjg, [2(vunb. 

Invidiousness , s. OJJitfunbeligljeb, 
Invigorate, v. a. give ftraft, fh;rfe. 
Invigoration, s. ©tyrfning. Irk 

Invigour, v. a. fti;cfe, give Strceftet. 
Invincible, a. uoperptnbelig. 
Invincebleness , Invincibility, s. 

HoPerpinbeligfyeb. 
Inviolable, a. ubrtfbeltg ; uforfroeufelig. 
Inviolate, a. uforfrcenfet. 
Invious, a. ubanet, iffe fremfommelig. 
Inviron, v. a. omgipe, omringe. 
Invisibility, s. Itftmtigbeb. 
Invisible, s. ufi;nlig. 
Invitation, s. Snbbybelfe. 
Invitatory, a. inbbt;benbe ; tiffoffenbe. 
Invite, v. a. inbbt;be, btjbe tit ©iefl; 

loffe, opforbre. 
Invitingly, ad. inbbi;benbe. 
Invocate, v. a. paafalbe, anraabe. 
Invocation, s. <Paafalbelfe,2Cnraabelfe. 
Iuvoice, s. $acttira, $ortegnelfe; 9?eg« 

ning paa inbfTibebe 93are. 
Invoke, v. a. paafalbe. [piffig. 

Involuntary, a. uvillig, ntfbig, iffe fri* 
Involution, s. Snbmfling. 
Involve, v. a. inbfp.obe, tnbpifle. 
Invulnerable, a. fom ei fan faareS. 
Inwall, v. a. orngive meb 33olb eH. 

3Ruitr. [s. Snbte; pi. SntPolbe. 

Inward, a. inbv<orteii,inbt>enbig ; inbab ; 
Inwardly, Inwards, ad. inboorte$, 

inbvenbigen. [l)eb. 

Inwardness, 's. Snberligfjeb, fortrolig* 
Inwards, s. pi. Snbfolbe. 
Inweave, v. a. inbpeepe, inbflette. 
Inwrap, v. a. inbfvobe. [Rifler. 

Inwrapment, s. ©pøb, 3nbht;tfing, 
Inwreathe, v. a. inbpette. 
Inwrought, a. p«v>et, pirfet. 
Irascibility, s. SilboieliglKb til 33rebe, 

#eftigbeb. frenbe, Ijeftig. 

Irascible , a. tilboieltg til SBrebe , opfa* 
Ire, s. Imbe. 
Ireful, a. preb, opbragt. 
Ireland, s. Srlanb. 
Iris, s. CRpgnbne; Gperblilie. 
Irish, a. trlanbfT. 

Irishman, s. 3rl«nber. [forfrt;bet mig. 
Irk, v.a.cergre, forrrube ; it irks me, bet 
Irksome, a. forrrebelig, «rgerlig, Heb» 

fommelig, urolig. [fommeligljeb. 

Irksomeness, s. Jorttebeligljeb, fiieb* Iro 

Iron, s. Sern ; Samfe; a. af 3«rn ; v. a. 

fhryge meb <Sm;gjern ; loegge i SBolt og 
Ironical, a. irtmiff, fpotiriiS. [3em. 
Iron-monger, s. Sfenframmer. 
Irony, a. af Sern, 3«rn*; s. 3roni,©pot. 
Irradiate, v. a. beftraale , fafie ©traa* 
Irradiation, s. SBeflraalelfe.- [ler. 
Irrational, a. ufornuftig. 
Irreclaimable, a. utgienfaftelig. 
Irreconcileable, a. uforfonlig. 
Irreconcilement, s. Uforenctigljeb. 
Irrecoverable, Irrecuperable , a. 

uevfTfitreiig, uigienrånbelig. [belig. 

Irrefragable, a. uimobfigelig, uomflø* 
Irrefutable, a. fom iffe fan gienbri\?e$. 
Irregular, a. uorbenttig , uregemiasjig. 
Irregularity, s. Uorbentligljeb , ttrege U 

maéjlgljtf>. 
Irregulate, v. a. bringe i llorben. 
Irregulative, a. uben £enftm, «ff. 9?e* 
Irrelevant, a. uan«enbelig. [lotion. 
Irrelievable, a. nafbielpeltg, ubøbelig. 
Irreligious, a. irreligiøs, ugubelig. 
Irremeable, a. mgienbringelig, Ijvor 

ingen tilbagevenben er. 
Irremediable, a. ubøyelig, uerftattelig. 
Irremissible, a. ueftergiveltg. 
Irremovable, lrremoveable, a. ubt* 

vågelig. 
Irreparable, a. tibabclig, iterfrattelig. 
Irrepealable, a. ugienfatbeltg. 
Irrepentance, s. 5yorl)«rfcelfe i Synb, 

§orftoffet!)eb. 
Irreprehensible, a. ulafielig 
Irreproachable, a. upaaflageltg, u* 

flraffclig. [lafklig ; uforfafleltg. 

Irreprovable , Irreproveable, a. u- 
Irresistible, a. uimobflaaeltg. 
Irresistless, a. uimobflaaeltg. 
Irresoluble, a. uoplafeltg. 
Irresolute, a. twlraabig, ranfetmobig. 
Irresolution, s. $t>ivlraabigl)eb, 93an« 

jelmobigfjeb. [rage £enfun. 

Irrespective, a. uben #enfigf, uben at 
Irresponsible, a. iffe onfvorlig. 
Irrestrainable, a. uovljolbeltg. 
Irretrievable, a. ubobelig,uerfiatteug. 
Irreturnable, a. uigienfalbelig. 
Irreverence, s. Ucerb&bigfjeb. Ivy 217 

Irreverent, a. uærbøbig. 
Irreversible, a, uforanberlig , utgien* 

falbelig, uomfUbelig. 
Irrevocable, a. uigienfalbelig. 
Irrigate, v. a. ttanbe, befugte. 
Irrigation, s. 25anbing, 33efugtelfe. 
Irriguous, a. vanbet, befugtet. 
Irrision, s. Ubleen, #orl)aanelfe. 
Irritability, s. pirrelig fjeb. 
Irritable, a. pirrelig, let at faae «ret. 
Irritate, v. a. optrre, fortørne. 
Irritation, s. Opirrelfe, Sortørnelfe. 
Irritatory, a. pirrenbe , opirrenbe , tr« 

rirerenbe. [Sanb. 

Irruption, s. Snbbrub, Snbfalb i et 
Irruptive, a. inbbrtjbenbe. 
Ischury, s. ltrinené fterfloppelfe. 
Isicle, s. 3istap. 

Ising-glass, Icing-glass, s.#uuébta$ 
Island, s. £>. 
Islander, s. ©boer. 
Isle, s. 2>; ©ang i tfirfen. 
Islet, s. liben #. [ene. 

Isolated, a. ifoleret , forlabt , af fonbret, 
Issue, s. llbfalb af en Sag; $*lge f 

£nbe; iffgifirelfe ; 2lffom, Parring; 

3nbfomfter; $onteneHe, Slobgang :c. 
Issue, v. a. & n. ubgive, labe ubgaae ; 

enbe, faae Ubfalb, flurre; fhibe ub; ub* 

fU;be, ubfpringe fra, bibflamme. 
Issueless, a. uben 2trringer. 
Isthmus, s. 3ft()uiué, ScrbljalS. 
It, pron. bet, ben. 
Italian, s. Staliencr; Stalienff. 
Italic, a. 3ralienff. 
Italj', s. Stalien. 
Itch, s. $nat, ©fab, Stiv; ?t)fr, Regiers 

lig'n'b: v. n. fløe; begtare, h;f}e. 
Itchy, a. fnattet. 
Item, ad. iligemaabe; item; s. ^Junfr, 

Wrtifel, tfbvarfel. 
Iterate, v. a. gientage. 
Iteration, s. ©tentagelfe. 
Itinerant, a. reifenbe, t»anbrenbe. 
Itinerary, a. reifenbe; s. JReife=33eirri* 
Itinerate, v. n. reife. [velfe. 

Its, pron. fin, t)Vi$. 

Ivory, s. ©Ifenbeen; a. af ©Ifenbeen. 
Ivy, s. 33ebbenbe. 218 Jab Jabber, v. n. fTubbre, ftabbce ; s. ©lub* 
ber, (Slabber. 

Jabberer, s. ©lubrer, SSaafer. [93aaé. 

Jabberment, Jabbering, s. ©lubber, 

Jack, s. Jpané; gemeen «arl; Watroé; 
Jpon; ©regvenber; ©t#vlefnegt; Sh;fe* 
fnegt; Waal i SBolbfpil; ©avblof; 
23ranbfpanb; 23uf at foette noget paa; 
QotlU; «egle; «ruuS, «anbe; ®i*é, 
5-lag paa SBogfprtjttet; Sangent; 2)on* 
fraft; - an-apes, en 9Ur; -ass, 
SSfel; - boots, Sureerftøvler; - catch, 
-ketch, 23øbbel; - daw, tftttfe; 
- pudding, £an$vurfl; - sprat, 
©rønffoliing ; - tar, Watroé. 

Jackal, s. 3afal (SKovbtjr); ©ebbe. 

Jackalent, s. enfolbig $offe. 

Jacket, s. Zwit, 35am$. 

Jacobin, s. Safobiner, £)ominieaner. 

Jacobine, s. ^Jaryfbue ; £>ominicanet; 
9?onne. [Hro. 

Jactitation, s. aSevcegelfe, Omtøben, 

Jaculate, v. a. fafie. 

Jaculation, s. «afJen, ©ptjbfafien. 

Jade, s. #g, ©finbmær; Clvinb, Xa)tt. 

Jade, v. a. & n. tratte, ubmatte, fhra* 
bafere ; nebfærte ; buffe unber, ubmatteé. 

Jadish, a. Uberlig, ffet, gemeen, nebrig. 

Jag, s. Saffe, ©fure ; Saffe, reven Stiml. 

Jag, v. a. giore daffer i noget. 

Jagging-iron, s. ©pore*3ern, at be» 
fftceve ©eig nteb. 

Jaggy, a. raftet, met Surer eff. ©faar i. 

Jail, s. $«ngfel; v. a. fafle i $«ngfel. 

Jailer, s. ©tofmefler, Hrreftforvarer. 

Jakes, s. Sittelmua, privet. 

Jalap, s. Salop (afftfrenbe 9?ob). 

Jam, Jamm, v. a. inbflemme. 

Jam, s.Sonferve^armelabe af Srugter. 

Jamb, s. £>orpofr. 

Jambic, s. SambifT 93er*. 

Jamock, s. froct Jpavrebrob. 

Jangle, v. n. & a. fiveé, ficevleS; 
ffrtrre; ftinge; s. «lapren ; ©lubber. 

Jangler, s. ©labbrer, trattefioer ^erfon. 

Jant,s. ©ang ; to take a -, gaae ben. 

Jantle, s. 9tar, #an$vurfj. Jej 

Janhness, s. <J)nbe, Wrtigtjeb; Setfoer* 

bigheb. [giuen. 

Janty, a. pi;ntet ; fetfocrbig, tyfHg, over* 
January, s. Sanuarii Waaneb. 
Japan,s.japanjT, laferet2frbeibe. [lafere. 
Japan, v. a. giore japanff Wrbeibe, 
Japanner, s. Saferer; ©tøvlevirer. 
Jape, s. ffiemtfom Sortceffing ; v. a. & n . 

britfe, bave til 23ebfre ; fftemte. 
Jar, s. ©furren ; OTiSforftaaelfe, tratte, 

Uenigbeb; ©teenfruffe; SSojang; a-, 

paa «lem. 
Jar, Jarr, v. n. fløbe fammen; fnarfe, 

jTurre; trcem, være uenig. 
Jargle, v. n. ffralbe, lt;be. 
Jargon , s. «rage maal , opbigtet ©prog. 
Jark, s. ©egl; -man, een forn gior 

fnlfTe cpoéfer. 
Jasmin, Jessamin, s. Saéinin. 
Jasp, Jasper, s. 3aépi$ (SSbelfteen). 
Jaundice, s. ©uulfot. [tour. 

Jaunt, s. £iulfelge; Soben,SBtffen; fiffe 
Jaunt (f. Jant) , v. n. paffe om, føite, 

fare om. 
Jauntiness (f. Jantiness) , s. £»fHg* 

Ijeb , Overgivenljeb, «aabbeb. [faab. 
Jaunty (f. Janty), a. tyfHg, overgiven, 
Javel, s. Sanbfin;ger, Sanblober. 
Javel, v. a. befuble, overftønfe. 
Javelin, s. «afjefptjb. 
Jaw, s. «inbbeen ; Oflunb ; ©naf; «i«ft; 

- teeth , «inb»t«nber ; v. a. (fioenbe. 
Jaw-bone, r. «inbbeen. 
Jawn, v. n. gabe, fiaat aaben. 
Jay, s. ©lage «rage, fpraglet ©fabe. 
Jazel, s. Sgbelfleen af blaa Sarve. 
Jealous, a. miettoenfelig, ffinfug; dm, 

nibfier. [©finfyge. 

Jealousy, Jealousness, s. Wtøtanfe, 
Jeer, s. bibenbe ©fiemt, ©potteglofe. 
Jeer, v. a. & n. i)aant, belee, fpotte, 

giore <Kar af. 
Jeerer, s. ©potter, ©pottefugl. 
Jeeringly, ad. fpottenbe, forbaanenbe. 
Jegger, s. Sungemoé, WebifJerpBlfe. 
Jejune, a. fafftnbe, fulten ; m xtrc, mager. 
Jejuneness, s. fafienbe Wave ; «$or* 

beb jc. [len. 

Jejunity, s. • $*rf>eb, OTager^eb i ©ti» Jei 

Jelly, s. ©elee. 

Jeniminess, s. øtetfyeb, ©fiønljeb. 

Jemmy, a. net, fiuuf. 

Jeopard, v. a. rotte, fatt? i $are. 

Jeopardous, a. farlig. 

Jeopardy, s. $are, 33oreflt)r?e. 

Jerk, s. ©tøb, Zrcet, Stag, £Kyf ; v. a. 

finne, pibffe; omgiorbe; ryffe tilbage; 

uubcrfoge; grande ; flaae bag ub. 
Jerker, s. een fem ftøber, pibffet jc; 

Opfunémanb reb Solbrafenet. 
Jerkin, Jerken, s. $røie, 33amé; 
Jessamin, s. 3aémin. [#an*£.øg. 
Jest, s. ©fiemt, iijfligt Snbfalb; v. n. 

ffientte, ffiertfe. 
Jester, s. ©fiemtebrober, ^ubfenutager. 
Jesus, s. 3efu$ (JreljVren). 
Jet, s. fort'tfgaf; ©pringranb; £en* 

flgr j ftorgaarb ; ubflaaenbe Stant. 
Jet, v. n. fremflaae, fri>te frem, fl-aae 

ub; tt;fle$; fpringe , lebe I)ib og bib; 

bramme, giøre fig tit. [3orb. 

Jettee, s. J)am, Damning, opfaflet 
Jetter, s. een forn giør fig til, forn 

brammer. 
Jetson, s. @obé forn fafleé orer 93orb. 
Jetty, a.ofWgat; fort fomSfgat; frem* 
Jew, s. 3øbe. [flaaenbe. 

Jewel, s. Sureel, 5tUnobie. 
Jewel-house, s. ©fatfammer til Ø?ig$* 
Jeweller, s. Surelerer. [flenobiet ?c. 
Jewess, s. Søbinbe. 
Jewish, a. jøbi|T. 
Jewry, s. Søbebom ; Søbelanb. 
Jews-harp, Jews-trnmp, s. OJIunb* 

barpe. [forhaone ; banbfe, boppe. 

Jib, s. Stnalb; £ore; v. a. & n. fpotte, 
Jig, s. ©igue, luflig DanbS. [per. 

Jigger, Jigmaker, s. Danbfer, Jpop* 
Jiggish, a. oplogt tit Danbé. 
Jigot, s. Senb, .«ette, £aar. 
Jill, s. friben CVvinbe; I>ah> <PaL 
Jilt, s. liberligt CVrhibfolf ; v. n. fofet* 

t?re ; ff uffe, Ijolbe for SRar. 
Jingle, v. n. & a. f tinge ; lab« flinge; 

s. Slingen ; «loffe. 
Jingler, s. £eflepranger. 
Jippo, s. Supe, Safte, (Jorfet. 
Job, s. libet ttrbeibe, libet Smbebe, £>ont; Jos 219 

©tøb, ©(ag ; v. a. & u. forrette et libet 

2lrbeibe ; flaae, fløbe; [eie; magle. 
Jobation, s. 23ebreibelfe. 
Jobber, s. een forn giør et libet 2frbeibe ; 

forn foretager fig ©maating ; OTagler ; 

#aanManger ell. (Jommiffar ; 2(ctiel>anb* 

ler. [merboreb. 

Jobbernol, Jobbernowl, s. Dum* 
Jobe, r. a. ffielbe, giennembegle. 
Jockey, s. £efleprcinger; Sofei; j v. a. 

rite om ftojri ; bebrage. 
Jocose, Jocular, a. fftemtfom. 
Jocoseness, Jocosity, Jocularity, 

s. ©fiemrfonibeb. 
Joculator, s. ©fiemtebrober. 
Joculatory, a. fpøgenbe, ffiemtenbe. 
Jocund, a. luflig, gtab; bedagelig. 
Jocundity, s. £t;frigf)eb, 23el)ageligf)eb. 
Jog, s. ©røb, ©fump; v. a. & n. fløbe; 

ftøbefrem; gaae langfom frem j ffum* 

re, trare, traffe affleb. 
Joggle, v. a. rt>fle, berage. 
Join, v. a. & n. fammenføie, forene j 

jTaae fig fammen ; fløbe til; rare nar; 

forenet. 
Joinder, s. forening, $orbmbelfe. 
Joiner, s. ©nebfer. 
Joinery, s. ©nebferarbeibe. [Saar. 
Joint, s. $uge ; fiebemob ; £eb; 23or, 
Joint-heir, s. debarring. 
Jointly, ad. i forening, famtligen. 
Joist, s. trerbielfe; v. a. tåge O.pag 

paa ©ra$; lagge 'trerbielfer inb. 
Joke, s. Sfiemt, ©fierté; v. n. & a. 

giøre £øier, ffiemte, ffiertfe. 
Joker, s. ©fiemtebrober. 
Jole, Joll, s. iporebet paa en $iff ; #in* 

ben, 2lnfigt; cheek by -, fortrolig 

meb fjinnnben. 
Joll, v. n. fløbe fammen. 
Joilily, ad. tufUgen, i gob #umeur. 
Jolliment, Jolliness, Jollity, s. 

£i>fligbeb, OTunterbeb. 
Jolly, a. h;flig ; feb, flor. 
Jolt, v. a. & n. fløbe, rt>fle; s. ©tjøb. 
Jolt-head,s. Sviøbljoreb, Dummerboreb. 
Jonquil, s. Sonqrille (SBlontfl). 
Jorden, s. 9iatpotte. [jpefl paa. 

Jossing-block, s. SBlof, at fiige til 220 Jos 

Jostle, v. n. ftøbe meb 2(lbuen. 
Jot, s. ^unft, Søbbet. [ton?. 

Jonder, v. a. bt;be ttelfomnten i en grov 
Jouissance, s. OJJunterfjeb. 
Journal, a. baglig ; s. Sournat, £>agbog. 
Journey, s. ZRtift (tilSanbtf), ©agreife : 

v. n. vcife (rit Sanbg). [patféfuenfeé 
Journey-man, s. Sagleier; #aanb* 
Journey-work, s. £>agS 2frbeibe. 
Jove, s. Supiter. 
Jovial, a. luftig, ntuntet. 
Jovialist, s. ItjfHg 33robet. 
Jowl, s. £oveb nf en ©efcbe, Sar jc. 
Jowler, s. Stavn tit ett Sagtfjunb. 
Jowter, s. $ijH)anbfet. [til Suffe. 

Joy, s. ©tcebe, #rt;b; to give -, ønffe 
Jo3 r , v. a. & n. gtæbe, frijbe; gloebe fig, 
Jo3 r ance, s. ©læbe, $nfi. [fri)be fig. 
Joyful, a. gtab, fovnøiet, bedagelig, 

gtcebefig, ftt;befulb. 
Joyless, a. gtcebeføS, bebtøvet. 
Joyous, a. glab, tvjfiig. 
Joyousness, s. Wunterbeb. 
Jubarb, s. $uu*f*o,, St. #anSløg. 
Jubilant, a. font glceber fig, jubilerer. 
Jubilation, s. Subiteren, Subel. 
Jubilee, s. Subelaar, Subelfefh 
Judaical, a. jøbitT. [fe. 

Judaism, s. 3i>beme$ Scetbom og Sfif= 
Judaize, v. n. teve etl. v»re finbct forn 

en 3øbe. [fælbe Dom. 

Judge, s. ©ontnter ; v. a. & n. btfmme, 
Judgement, s. ©jømmefraft; ©om; 

ftorfianb; Straffebont. 
Judgeship, s. ©ommerembebe. 
Judicable, a. forn fan bebommeS. 
Judicative, a. fftffet til at bømme. 
Judicatory, a. font tilfjører en ©onts 

mer; s. ©omflol, [embebe. 

Judicature, s. SUenbetfe; Sommer- 
Judicial, a. lovformig, lovmæSfrg. 
Judiciary, a. forubfigenbe ; rettig, tetts 

moeSfig. [ffiønfom. 

Judicious, a. fFarpfinbig, fornuftig, 
Jug, s. £eetfruffe; Sknbpyt; 23i)s<£ng; 

Oiatfergot. 
Juggingly, ad. fTuffenbe, giøglenbe. 
Juggle, «. ©iøgleri, ItfHg Streg; v. n. 

gtøgte, bebrage. Jur 

Juggler, s. Saffenfpiller, ©lagtet. 
Jugular, a. font bører tit £al$aaren ; 

§al** ; s. £atøaare ; ^orljatct. 
Jugulate, v. a. qværfe, br«be. 
Jugulation, a. Clvoerfning, £>rab. 
Juice, s. ©aft. 

Juiceless, a. faftfcW, tør, mager. 
Juiceness, s. Saftigfjeb. 
Juicy, a. faftig. 

Jujube, s. me !23ri;ftb«r. [#ovebet. 
Juke, v. n. fatte fig til at fotte; buffe 
Julep, s. Satap, Salaprob. 
July, s. Sutimaaneb, 3uliu$. 
Jumbals, s. pl. ©laga £atverge. 
Jumble, v. a . btanbe, ntenge iblanbt 

binanben; forvirre; s. SBlanbing; OJiijT* 

mafF. 
Jumbler, s. (forvirrer, #orftyrrer. 
Jument, s. Saflbyr. 
Jump, s. Spring ; £t;ffetrccf, Slump ; 

5U«refte ; ad. ganffe naie ; v. a. & n. 

fpringe, boppe ; fpringe fcrbi. 
Jumper, s. Springer. 
Jumply, ad. efter, iftttge. [belfe. 

Junction, s. Sammenfoietfe, Sorbin* 
Juncture, s. Sammenføining; Seb; 

Omfrwntigbeber, Sttftanb. 
June, s. SuniisOJiaaneb. 
Junior, a. yngere. 

Juniper, s. <£neb«t. [Sfib. 

Junk, s. Staffe gammel ^oug; djinefifT 
Junket, v. n. fTiffe, gotte fig, gieefterere. 
Junkets, s.pl. Sfefferbibffener; Stun) of 

Siv. [bate;3unta. 

Junta, Junto, s. Sammenrottelfe, £a* 
Juppon, Jupo, *. $ruentimmerbragt, 

Soffe, Sotfer. 
Jurat, s. ©ebfvoren, #»rtgbeb$-<Perfon. 
Juratory, a. ebelig. [brcffen. 

Jurden, Jorden, s. flor ^atpotte, 91at* 
Juridical, a. juribifT, lovtnceéfig. 
Jurisconsult, s. 9?et£l«rb. 
Jurisdiction, s. ITtynbigbeb at b*mmt; 

©ommertf ©iftrift, 3uris!biction. 
Jurisprudence, s. Sovfynbigbeb. 
Jurist, s. Sutifr, £ovhmbig. 
Juror, s. een af be totv <£ebfvorne. 
Jury, s. Sun;, be Sebfvorneé Wet; be 

£'ebfvorne. Jur 

Jury-man, s. <£ebfvoren i IKetten. 
Jussel, s. ijaffet Siøb, £affemab. 
Just, a. tet, billig, rebelig,retfinbtg,rers 

færtig; juft; - now, jujl nu, nblig; 

but -, fun enbun; juft nu. 
Just, v. n. .five Kibberfpil, turnere; ftfi* 

be, tromge; s. turnering. 
Justice, s. DSetfoerbigbeb; 2?et (at fors 

fttrtw fig jc); ©omme*; in-, paaWets 

tené 33egne, meb Kette. 
Justicer, s. Sommer, SuftitiariuS. 
Justiceship, s. Sommerembebe. 
Justiciary, s. Sufttttariué. 
Justifiable, a. forfvarlig, font fan ret* 

fcertiggifireS. 
Justifiableness, s. 9?etmceéftgbeb. 
Justification, s. fRetfcerbiggtorelfe. 
Justifier, s. Sorfvarer, $orfvaréntanb. 
Justify, v. a.retfcsrbiggifire; T.jujtere. 
Justle, v. a. & n. ftfibe mob, Ifibe mob 

binanten, ttjfte; fcempe; turnere; s. 

Stob; pl. Stuttering. [fægter. 

Justler, s. Stfiber ; S?æmper, 23ri)bes 
Justly, ad. bitfigen, retmceSfigen; meb 

D?ette; jtifr; nøingtig, naie. 
Justness, s. 25itfig';?b, £Retmeei>f[gbeb. 
Jut, v.n. l*be mot, fløte (meb Jpovebet). 
Jut, Jutty, Jetty, v. n. & a. rage 

frem, flaae ub, b«nge ut> over. 
Jutty, s. Utbygning ; ubflaaenbe £>eel 

af et JQuué jc; v. n. & a. ffriae ub ; f. 
Juvenal, s. Yngling. [Int. 

Juvenile, a. ung, ungbommelig, forn 

b-ører til llngbommen. 
Juvenility, s. Ungtommeligb«b; Ungs 

toms £etfinbigbeb :c; llugbom. 
Juxtaposited, a. fat elf. fttllet veb Sis 

b»n of binanten. 
Jymold, s. f. Gimiual. 

K. 

Kaarl-cat, (Boar-cat), s. #anfar. 
Kal)ob,v. a. fratre og flege paa ©bober 
Kail, s. ftruuSfaal. 
Kale (Keale) , s. ung Kaal; Spireme 

af famme; (Keale), Steen, $lintefleen, 
Kalendar, f. Calendar. 
Kam, a. frum; « forfeert, wrong; *. 

Sartarfyrfle, Sljan Kee 221 

Karl, s. Satt; f. Carl. 

Kaw, v.n. fTrige (fem Stragerjc); |ioe, 
tåge efrer 23eiret; s. Sfrtgen. 

Kay, f. Key. 

Kayle, s. Segle; pl. Slage £eg. 

Kazardly, ad. vovelig, ubelbig. 

Keal, s. Saal. 

Keale, s. $lintefteen, Steen. 

Keals, s. pl. Segler, SeglefpU. 

Kealy, a. fletter, fulb af $linteftene. 

Keck, Kekle, v. n. «mim fig, barfe ; 

Kecks, s. pl. tørre SXiié. [vitfe fajte op. 

Kecksy, s. Sfarnt^be. 

Kecky, a. forn Sfarnttybe. 

Kedge, a. ficef, f riff, munter; v. a. &n. 
varpe et Sfib op aben-Jlob; fpife meget. 

Kedger, s. Sarps'Jf nfer ; fiffer ; een font 
(Triver Siggerbreve. 

Keech, s. Klump, OJJaffe. 

Keek, v. n. fige ; - bo, Sfiuteleg. 

Keel, s. Sftbsfiel; Aulpram; Svale* 
Wnbe ; Waal af 20 tønber ; v. a. & n. 
fifile; affiøle; affifileS, fvateS. 

Keelage, s. £avnepenge, Siolpenge. 

Keeler, s. «Baffebaffe, SCaffefar. [tønbe. 

Keelfat,Keelvat, s. Svalefar, Svale* 

Keels, s. pi. Segler; f. Kayle. 

Keelson, s. T. Siølfriin. 

Keen, a. bvaø, tfarp ; ivrig ; trcebj?, ftin ; 
ffarpfinbig; bitente, giennemtrængenbe. 

Keenly, ad. jTarpt; ftrengt; ivrigen. 

Keenness , s. Sfarpbeb , $iinbeb ; 
Strengbeb; Støer; £efrigbeb; Sfarpfin* 
bigbeb. 

Keep, v. a. & n. bolbe, bebolbe ; for* 
vare, bevogte; forfvace; unberbolbe; op« 
bolbe; fortfatte; bolbe fig, vetvare; 
ftaae veb; boe, opljolte fig; to - ground, 
bolbe Stanb; to - fair (with), bolte 
gobe Winer met ;• to - company, bas 
ve Omgang meb; to - away, out 
of the way, belte fig fra; to - 
back, forbebolbe; bolbe tilbage , bitt* 
bre, af bolbe; to - from, out of, 
bolbe fig fra, fftje ; to - in, bolbe inbe; 
to - off, bolbe tilbage , afbolbe; bolbe 
rum Sø; to - on, bolbe veb, gaae 
frem; to - out, bolbe fra, bolbe ut>t 
fra; to - ap, unberljotøe, vebligeljolbe, 222 Kee 

cpretijotbe ; botbe fig frem; to -under, 

unbernnnge, fue. 
Keep, s. Omforg; $orttaring, Opftm; 

©tanb, Sitfhtnb; SBeljolDning. 
Keeping, s. frorraring, ©iemme. 
Keeper, a. Opbolbe r, $orfoarer > 3309* 

tec, Jorvarer. 
Keepsake, a. WUme, '^inbetegn. 
Keeve, s. 23ryggerfar; v. a. onifante, 
Keever, a. ©palefar. [fafie out. 

Keg, s. 2)unf, liben Senbe. 
Kell, s. 9?«ttetom2armene; IDefHffeer- 

Ovn ; Sryberfuppe, grøn ©uppe. 
Kelter, to be in -, vcure fcerbig, tebe; 

yare veb Jpelfen. 
Kelts, s. pi. ©fiørt t)0i SBiergfFotterne. 
Kemb, v. a. famine, Hbfcemme, begle 

®&t. 
Kembow , ad. meb £«nberne i ©iben ; 

v. n. fome Jpcen&erne i ©iben , giøre fig 

tit. 
Ken, s. ©tgte, Sienbe j #iefun ; ©t)n£= 

frebé; tibet JptinS; v. n. fee, ffimte, op* 

boge, fienbe. 
Kennel, s. SRenbefleen; -Emnbeljnnsi ; 

Jpnle, JKcwebttte ; £ob 3agtl)unbe ; v. n. 

& a. tigge i en Quit, opljolbe fig, boe; 

Ijolbe (JPunbe) t ©tatben. 
Kennets, a. pi. ©lags grow Stabe ; 

T. ©fiobS Slamper i et ©fib. 
Keppen, v. a. maSfere , forflabe, giore 

nftenbelig. 
Kerb, s. 9?anb, Snbfatning; - stone, 

jpiernefteen , ©teenranb paa ftortouge ; 

©teenbreb. 
Kerchief, s. #ov>ebft*be ; Sflrftcsbe. 
Kerf, s. Snafl i 2rce; Shire; £ob$otf. 
Kerle, s. 9tyre;©tt;ffe. 
Kermes, s. ©farlagenS 25«r. 
Kern, a. irlanbjT ©olbat; 23onbe*£ønis 

met; Sanbflrtjger; Clttarn, Sierne, 

©mørfierne ; - milk, Siernemelf ; v. a. 

& n. bejlrøe meb ©att; forne fig. 
Kernel, a. Sterne; Stertet; v. n. gaae 

t Sierne; faae Sterner. [Sienter. 

Kernelly, v. n. fulb af Siernet ett. 
Kersey, s. Sirfet; (UlbenÆøi). 
Ketch, s. ©attiot, £uffert. 
Kettle, s. Sicbet ; kettle-drum, <Pau* Kil 

fe ; kettle-pins, pl. Segler; -maker, 

Siebelmager. 
Ketty, a. fmubfig, iw, fret. 
Kevel, a. antilope ; pl. Srijbéffamper, 
Kew, s. Sune; 9?otte. [#ornftamper. 
Kex, s. ©iv ; CltfifgraS. 
Key, s. Dtøgel; CVuat,X>«rf,£abep(abS; 

(IlamS i Wuftfen; - hoie, 9tøglel)ul. 
Keyage, s. <J>enge, for ot tigge *eb 

en 23«rf »ff. O.nat. 
Keyle, s. fior ©luppe. 
Key-stone, s. ©luttefteen i en 23ue. 
Kibe, s. $roftbt>tb, $rofl i Jobberne. 
Kibsey, s. 33ibiefun>. 
Kick, s. ©tab meb $oben, ©parf; 

©pring; ©turf; v. a. & n. fparfe, tree* 

be, fiøDc meb $oben; flaaeimob; mob* 

forne fig; ftampr, [bag nb :c. 

Kicker, s. een font troeber, fparfer, flaner 
Kicks, s. pi. ©fanm;be; 23nrer. 
Kicksey-wickse)'', s. ©pottenamt paa 

en gift Sone. 
Kickshaw, a. noget ©curt, Søiertigt; 

©lagS fKagont, ©uppe. 
Kickshoe, s. tøanSvurfh 
Kid, a. Siib\ • 23am; Snippe £t>ncj, 

SBranbe; v. n. faae Sib; faae 23«lge 

ett. ©fatter. [ftøffer. 

Kidder, a. Sornpuger, ^romantfeetger, 
Kiddle, s. ftifTegierbe i en £>ant :c. 
Kiddow, s. Syffer (£atffugt). 
Kiddy, s. geineen Z\}\>, ©fr«berft*enb 

font fticeter. 
Kidling, a. Sib, wng ©eb. 
Kidnap, v. a. fiiele iBørn og foetge bein. 
Kidnapper, a. SBornenn?, font flieter 

25orn. [-, af fnmme Slogs. 

Kidney, s. 9h;re ; ©lage ; of the same 
Kidney-beans, a. j>1. wttffe Conner. 
Kilderkin, a. Jpal\> s ^ønbe (72 potter). 
Kill, v. a. broebe, flaae il)iet; (lagte. 
Kill-buck, a. 9tat>n paa en Sogilumb. 
Kill-cloth, a. Slcube ett. Xs>i af Vciav. 
Kill-cow, s. (Sifenfreffer, ©torffrt;ber. 
Killer, s. Worber, ©lagter. 
Killow, s. 9?ufr ©tags fort Sorb. 
Kill-priest, a. tyomuin. 
Kiln, s. Ov>n, $meo*n, afbt«nbeSalf. 
Kilndry, v. a. i*rre i en 0»n. Kil 

Kilps, f. Pothook. 

Kilt, a. faatet ic; s. fort $orftabe { )0 é 

Sfotlanberne; S«g,$olb; v. a. fitte op, 

rage $orfla>be fot. 
Kinihow, f. Kembow. 
Kim-kam, ad. forfeert, mob Suen, ifleng. 
Kimnel, s. Star (at falte Sti*b). 
Kin, a. & s. bejTagtet; ©lagtning, 25e* 

fTcegtet; «Slcegtffab. 
Kind, s. Slien, Slage, 2(rt; Statur; a. 

got), from, venltg, liflig. 
Kinded, a. avlet. 
Kinder (of Cats), s. Sob Statte. 
Kindle, v. a. & u. teenbe, anrænbe; 

yngle, avle. 
Kindler, s. 2Cnt«nber; Opmtffiiftrr. 
Kindless, a. unaturlig. 
Kindly, a. & ad. ligeartet, befTcegtet; 

naturlig; gob; paffenbe; venligen. 
Kindness, s. 55?nliglj«b, ©obljeb. 
Kindred, s. 6l*gt, 6l«gtning, f&t» 
Kine, s. pl. Støer (af Cow). [flagtet. 
King, s. Stonge; &ain (i 2>amfpil); 

v. a. giøre til Stonge ; forftme meb en 

Slenge ; giøre en 23riffe til en £>am. 
Kingapple, s. £erre*2£ble, 9?enet. 
Kingcraft, s. JKegieringéfonfh 
Kingdom, s. Slongerige. 
Kingfisher, s. Siéfugl. [frer. 

Kingtlower, s. £ancfob, ©m#tblom*' 
Kinghood, s. Stonges33«rbigbeb. 
Kinglike, Kingly, a. fongeltg. 
Kingshench, s. 9? et i SngelTanb, 

hver Stongen fett» prafiberer. 
Kingsevil, s. ©t>«lft i halfen. 
Kingship, s. Stongevalbe, fongelig 5>«r; 
Kingspear, *. ©uulrob. [bigljeb. 

Kinsfolk, Kinsfolks, s. pl. Sl«gt* 

ninge, $orvanbte. 
Kinsman, Kinswoman, s. <Sl«gt* 

uing, SøbffenbesSBam. 
Kintal, s. Centner. 
Kipe, s. $if?erufe af QSibie. 
Kirk, s. Stitfe. 
Kirtle, s. Stittel; Sraie; SBunbt $øx 

ed. $<imp (omtrent 100 ^>unb). 
Kiss, s. StuS ; v. a. fyffe. 
Kit, s. ^£>riflopI>«r ; Stofftol; SBøtte meb 

fiaag, <Spanb, BWf«4B*tte ; ftor plaffe. Kne 223 

Kitcat, s. * aJryfibiKebe. 

Kitchen, Kitchin, s. Stiffen; v. a. 

fpnre, ljolbe .$>uu$ imt>. 
Kitchen work, s. StitfffenfbSfel. 
Kite, s. 93ug, Unberliu; ©lente; <Pa* 

piir$*£>rage. 
Kite-fish, s. 6tagé fjuvenbe $iff. 
Kite's-foot, s. Stnæp innben (enUtt). 
Kit-kay, Kit-key, s. 93lomfhr \>aa 
Kitling, Kitten, s. StattefiHing. [tyite. 
Kitten, Kittle, v. n. faae Stillinger. 
Kitting, s. Stilling, ung Stat. 
Kittle, v. a. filbre. 
Kive, s. 23aHie, Spanb, 25*tte. 
Kivering, s. Skaffe. 
Klick, v. a. & n. f fiffe, piffe (forn 

Ul)r); flappre; fHcele, fange, fnappe; 

falbe Stiøbere in©; - up, fnappe op, 

gribe fat. 
Knack, s. 95*rncfpU; StunbfTab, f&t* 

greb ; £aanbelat>, $«rbigl)eb ; v. a. &n. 

fnæffc Dtobber, fneeffe meb fingrene. 
Knacker, s. Ølobbefnceffer; Segetøi; 

ÉKeebflager. 
Knag, s. Slnag (at bange noget paa) ; 

Stnorf, Stnaft; Stnaj Stnube paa £iorte* 

bom. [* ilbe ftemt. 

Knaggy, a. fnafiet, fnortet, fnubret; 
Knap, s. (Stnap); $orl)øimng; ^uffel; 

<£pibé, Sop; v. n. &a. afbibe, afbrnbe, 

folbe, lagge famnten; fnappe, gribe 

efter ; fnaffe. 
Knappish, a. vranten, fnarvorn. 
Knapple, v. n. gnave, «be af , braffe 

af, fnaffe. [ujevn. 

Knappy, a. fulb af forter; fnubret, 
Knapsack, s. SSabfæf, Kanbfel. 
Knapweed, s. 6fabiofe (Urt). 
Knar, s. Stnort, Stnube. [Stort. 

Knave, s. Sfietm, 6pitébttb ; Stnoegt i 
Knavery, s. ©fietmeri, 23ebrageri. 
Knavish, a. jTielmfF, ffalfagtig. 
Knavishness, s. ©fielmjtyeb, Sfielmé* 
Knead, v. a. alte £>ei. [ftyffe. 

Kneadingtrough, s. Sffltetrug, l&ager* 

trug. 
Knee, s. Stna; Stnube; - grass, Sribs 

rob ; - pan, Stnwjfat ; - string, Stn«* 

baanb. 224 Kne 

Knee, v. a. & n. bebe paa fine Knac ; 

forfone meb Kna. 
Kneed, a. meb Knaer. 
Kneecleep, a. bt;b, lige op til Knaerne. 
Kneel, v. n. fnale, fatbc paa Kna. 
Knell, s. JKingning veb SBegravelfe. 
Knick, v. a. fnirfe, fnaffe. 
Knicker, s. Knep meb fingeren. 
Knicking, s. Knirfen, Knarfen. 
Knick-knacks, s. pl. 25uffetøi, fmaa 
Knife, s. Kaivu [Karitater. 

Knight, s. Knegt; Stener; Kibber; 

Stamper; Springer (i ©a)af); — of 

the Made, Sifenfreffet, £uggebaffe; 

a - of the Garter, Kibbet of #ofe« 

baonbet; v. a. flane til Kibbet. 
Knighthood, s. Kibberffctnb. 
Knighting, s. Kibber (Tag. 
Knightly, a. & ad. ribberlig. 
Knit, v. a. & n. fnntte, fftilfe, binbe; 

truffe #ienbrt;nene fammen ; s. bet 

Kmjttebe, ©rriffebe; S3a». 
Knittingneedle, s. Knuttepinb. 
Knittingsheath, s. KnnttejTebe. 
Knittle, s. Snor til en «j)ung. 
Knob, s. Knube ; Knort, Knop ; ©ilfe* 

£>uff paa noger; v. a. gtere fnubret, 

fnortet. [ter, fnubret. 

Knobbed, Knobby, a. fulbt af Knor* 
Knock, s. Slcig, Sanfen, Gtøb. 
Knock, v. n. banfe, flaae. 
Knocker, s. 23anfer ; een font falber, 

braber; jbamnter paa en £>*r. 
Knoll, s. fpibrf $*i ; v. n. fTaoe, Itybe 
Knolster, s. Sraorm. [meb Kloffen. 
Knop, s. Knap ; Knop paa 23lomfier jc. 
Knot, s. Knube; Knort pao Sra; Knop, 

42)ie; ©ømarfe; & e Iff ab , (Eoutplot ; 

SBaanbfTdife ; ©paulette; «Ports b'epee ; 

#ob, SBunbt ; * 23efvarligf)eb, forvilling. 
Knot, v. a. & n. binbe i Knuber, mb* 

ville, forvirre; fatte Knopper, jfybe, 

pouflfere; befatte meb Knopper ell. 
Knot-berry, «. Multebær. [ftrtmbfer. 
Knot-grass, s. Eeigraé, #onfegra$. 
Knotted,a.fnubret,fnortet.[befvarligen. 
Knottily, ad. fnubret, fnortet ; forviflet, 
Knottiness, s. fnubret , fnortet £gen* 

ffab; » Jpaarbljeb, EanjTeligfyeb, Lab 

Knotty, a. fnubret, fnortet; « befvatlig. 
Know, v. a.&n. vibe, fienbe; erfienbe; 

to - asunder, fftelne. [bar. 

Knowable, a. font man fan vibe, funb* 
Knowing, a. f&nbig, bevanbret; s. 

Kunb|?ab, 23iben. [ligen. 

Knowingly, ad. meb SBibenbe , forfat* 
Knowl, v. n. flemte, tbbe meb Kloffen. 
Knowledge, s. KunbfTab ; v. a. ttlftaae, 

vebgaae. [ftavebrag. 

Knub, Knnbble, v. a. puffe, give 
Knuckle, s. Knoffel, ©ammenfatb* 

ning ; Staffe, £eb ; SogbefTag. 
Knur, Knurle, s. Knort, Knaft i $ra. 
Knurry, Knurled, a. fnaflet, fnortet ; 
Kollo, s. Kufvart. [ujoevnt. 

Koney, a. artig, futuf. 
Koran, s. Koran (ttjrfijf 23ibel). 
Kornock, Koom, s. Sfieppe. 
Krang, s. 23alfiffefiob. 
Kriinmer, s. Kar at falte i ; f. Kimnel. 
Kue, f. Kew. 

Ky, Kyd, Kyrk, f.Kine, Kid, Kirk. 
Kyd, v. n. fienbe, <oit>t. 
Kyste, Kyst, s. Kifie, Sigfitfe 

L. 

La ! int. fee i fee ber J 

Lab, s. élrtbrer, ©labbermunb. 

Labar, Labarum, s. Sanner, SSaaben. 

Labefaction, s. Svaffelfe, Kbfielfe. 

Labefy, v. a. fvaffe, ri;f}e. 

Label, s. 23aanb, Sap forn b«ng« neb; 
Staffe pergament :c. meb paatrt;ft 
Segl; Segl ett. Sfilbt paa plaffer; 
v. a. forftme meb ©ebbel eu*. ©egl. 

Labent, a. glibenbe, rinbenbe. 

Labial, a. font bører til Saberne, fiabe»; 

Labiate, a. font bar ?aber. [ntunbtlig. 

Labile, a. iffe fafj, fTibrig. [fteb. 

Laboratory, s. Soboratorium; 23arf* 

Laborious, a.arbcibfom, møifommelig. 

Labour, s. 2(rbeibe, OTøie, Umage; 
33améneb; v. n. & a. arbeibe, forfar* 
bige, bearbeibe; fhabe, beflitte fig. 

Laboured, a. * ubarbeibet, fiv. 

Labourer, s. 2frbetb$manb,2Cgerbt;rfer. 

Laboursome, a. mcifommelig , be« 
fvccrlig. Lab 

Labyrinth, s. Sabtjrintb. ; *Urebe; inb* 

viflet ©ag. [rentiner Saf. 

Lac, Lacca, s. SaF, røb Jparpir, i?to* 
Lace, a. Stnipling, ©alon, ©nor, ©nø* 

rebaanb ; v. a. befoettt, tnbfatte met» 

Samplinger etf. ©nører ; fnøre, banfe. 
Laceman, », StniplingSfrcemmer, ©a* 

lonvoever ic. 
Lacerable, a. font fan fønberrtøe*. 
Lacerate, v. a. fønberrive. 
Laceration, s. ©ønberritming. 
Laches, s. pi. morabfebe ©teber. 
Lachess, s. T. &orfømmelfe, «Sfterla* 
Lachrymal, a. grcebenbe. [benfyeb. 

Lachrymation, s. ©rcsben. 
Laciniated, a. faffet, fplittet. 
Lack, v. a. & n. mangle, befyør-e, tr«n* 

ge til; attraae, begiere j s. trang, 9tøb. 
Lackbeard, s. glatfjaget $ur. 
Lackbrain, Lackwit, s. Soémer. 
Lacker, s. Saf ering, JerniS ; v. a. tafere. 
Lackey, s. Safei, Wiener; v. a. & n. 

tiene, betiene; vctve Wiener. 
Laconic, a. lafonifF, fort, fimbig. 
Lactant, a. bienbe. 
Lactary, s. Otfflfe&mi*. 
Lactation, s. 2>ien, fatten. 
Lacteal, Lacteons, a. melfagtig ; font 

bører til OTelf ; Welfe*. 
Lactic, Lactiferous, a. melfertg, 

fom bar OJMf. [ftfelf. 

Lactific, Lactifical, a. fom giver 
Lad, s. 2)reng ; Ungerfvenb, ung <Perfon. 
Ladder, s. ©tige. 
Lade, v. a. labe, belabe; øfe; to - 

out, øfe af ; s. 93anblebning, OTunbing 

af en -Jlob ; SSabfteb, lav» SSanb. 
Laden , v. a. belabe , læéfe;(labet af to 

lade). [Sragtbrev, (SonoffemeHt. 

Lading, s. Sabning, $ragt ; bill of -, 
Ladle,s. ©leo, SUøffen|?eej soopladle, 

^otageffee. [©emalinbe. 

Lady, s. Jute, $røfcn, naabig gtue ; 
Lady-day, s. vor $ruebag. 
Ladyship , s. naabige (frue (£>ereé, 

>?ent?é Qtaabe). 
Lag, s. <£nbe, 23agbeel; Spøter; ben 

Olefcerfre i en Slaffe; a. fibfl; botten, 

nølevom. 
Engl. - dan. Diet. Lam 225 

Lag, v. n. (laffe); nøle, fomme bag tint. 
Laggard, a. langfom, boven. 
Lagger, s. DTøler, DTølepeer. 
Lagin, Lagon, Lagun, s. S3are , fom 

fttftei i ©øen, for at lette ©fibet. 
Lagoon, s. Sagune, ©ali fø. 
Laic, s. Soegmanb ; tterbélig. [t»erb«ifig„ 
Laical, a. Iceg ; font bører til Sagfolf, 
Laid, Lain, lagt, ligget (af to lay, to 

ly). [gang. 

Lair, s. (ipiorteé) Seie; ©runb, ©rceés 
Laird, s. #erre, Sorbbrot, ©runbeier. 
Laity, s. Scegfolf, verbélig ©tanb. 
Lake, s. f erfT ©0 ; fliHe flaaenbe 23anb ; 

Saf til Safering. 
Lakelet, s. liben ©0. 
Lakin, s. lille $rue, liffe Stone. 
Laky, a. fom vebfomtuer ©øen, ©0*. 
Lam, s. Sabn; v. a. yrt;gle af, banfe. 
Lamb, s. Sam; Sammefiøb ; v. n. faae 

Sam. [gen ub. 

Lambent, a. fliffenbe, font roeffer Sun* 
Laml>kin, s. libet fpcebt Sam. 
Lambswool, s. Sammeulb; føbt $f 

mcb fiegte SSbler t. 
Lame, a. lam, bait ; ufulbfommen ; v. a. 

fvæffe, lem læ jfr, giote bait. 
Lamellar, Lamellated, a. belagt meb 

©fifer, Jpinber ett. <plabec. 
Lament, v. a. & n. flage fig , beflage, 

begvoebe; s. Silage, 23egr«belfe, SUage* 

lt)b, Stlagefang. [bebrøvelig. 

Lamentable, a. begroebelig, beflngelig, 
Lamentation, s.SSegvccDelfe, Seflagelfe. 
Lamenter, s. 33egr«ber, ^Beflngev. 
Lamiu, Lamina, s. Wetalplabe, 23lif. 
Laminate, v. a. belægge meb tt;nbt 23ltf. 
Lamm, Lam, v. a. banfe, prt;gle. 
Lammas, s. førffr Sag itfuguft; at 

latter -, ben 30. #ebmari (albrig). 
Lamp, s. Sampe. 

Lampadary, s. Sampebcurer; £>egn. 
Lampas, Lampers, s. ©vulft i J^efle* 
Lampblack, s. Sønrøg. [neé OJiunb. 
Lampern, s. Sampret, O^egenøten. 
Lampin, s. OSJiU^ling. 
Lamping, a. (Tinnenbe, glimrenbe. 
Lampoon, s. ©fanbjTrift; v. n. ffttø» 

?Paéq»il. 226 Lam 

Lariipooner, s. <pa$c|tullant. 
Lamprey, s. Samprer, Ølegenøien. 
Lampril, s. liben 9?egenøien. 
Lanar, Lanneret, s. ©loge ©tente. 
Lance, s. Santfe; v. a.fnffemebfiantfe; 

aabne meb en Sancet. 
Lancely, a. font en Santfe. 
Lancepesade, s. Unbetofftceer. 
Lancer, s. Santfebtaget , forn bæret 
Lancet, s. Sancet. [Santfe. 

Lanch, v. a. & n. fmibe, fafie; i>b|Te; 

tale vit>t(jøfriøt ; ftøbe ftaSanbet, labe 

løbe ub. 
Land, s. Sanb, Sanbgobé; v. a. & n. 

lanbe ; fætte i Sanb ; fomnte i Sanb. 
Landau, s. ©lage åaut, 
Land-cape, s. gorbierg. 
Land-carrack, s. Stuflfarer. 
Land-cod, s. S?abliau. [©runb*. 

Landed, a. font eiet Sanb; Sanb*, 
Landfall, s. 0(tven af Sorber; T. bet 

førfie 2nnb font tfineé paa ©øen. 
Landgrave, s. Sanbgteve. 
Landholder, s. Sotbegobéeiet. 
Landing, s. Sanbing, Sanbgang; øver* 

fk Sraypetrtrt. 
Landlady, s. 33ertinbe; ©obéeietinbe. 
Landloper, s. £anbflri;ger. 
Landlord, s. H3ert; Sorbbrot. [fftæl. 
Landmark, 3. Sanbemærfe, ©r«nbf> 
Landråker, s. £anbfiri;get. 
Landress, Landry, f. Laundress, 

Laundry. [2anb)?ab vaa. 

Landscape, s. Sanbffab; OXaleri meb 
Landskap, s. T. SanbfTab. 
Landward, ad. l>en ntob Sanbet. 
Lane, s. ©trcebe, final ©ang. 
Langot, s. Went. 
Langrel, s. Scenfefugle ; S?artcdffe. 
Language, s. ©prog; Sungemaat; 

v. a. give Orb, ubtrt;ffe. 
Languaged, a. font forfiaaer et ©prog ; 

fprogtynbig ; tteltalenbf. 
Langued, a. T. nteb ubflrafi Sttnge. 
Languid, a. mat, fvag, afntcegrig, van* 

fmcegtet. 
Languidness, s. Watfjeb, ©vagtyeb. 
Languish, v. n. blive afmagtig, van* 

fmeegte ; s. fttatyeb, aSanfntcegten. Lar 

Languisliment, Languor, s. OJIattjeb, 

Slfmoegttgljeb, Sorfmcsgtelfe. 
Languorous, a. fiebelig, traurig. 
Laniards, s. pl. laffiereeb. 
Laniary, s. ©lagtetbænf, ©fagtetborb. 
Laniate, v. a. fønbetfficete, ffonge. 
Lanifice, s. Itlbarbeibe, ltlbtjøi. 
Lanigerous, a. font bæret Ulb. 
Lank, a. ranf, final, tunb, flottet. 
Lankish, a. ranf, maget. 
Lankness, s. ^aget&eb, timb&eb. 
Lanner, s. floe £øg. 
Lanneret, s. hannen af famine #*g. 
Lannier, Laniard, s. Uben Kem, ©nit. 
Lansquenet, s. ©lag$S?ottenfpil; ©ol* 

bat. [tyiL 

Lånt, s. Urin, Øtø; v. a. blanbe nteb 
Lantern, Lanthorn, s. Sugte, Såtet* 

ne ; i?i)t; ©toffebrev. 
Lanuginous, a. fulb af Utb, ulbagttg. 
Lap, s. Såp; ©fiøb, $olb; £Srelap; 

-dog, ©Uobefyunb; - eared, nteb 

Ijcengenbe Øren; v. a. & n. labe, fliffe; 

inbvifle, tilbæffe, inbf&jøbe; tøoenge neb. 
Lapidable, a. manbvoren. 
Lapidaryj s. ©teen*3uveleer. 
Lapidate, v. a. ffcne. 
Lapidation, s. ©tening. 
Lapideous, a. fhenagtig. 
Lapidific, a. forjlenenbe. 
Lapidification, s. $orflening. 
Lappet, s. $lig af en S?iole, 93ina.e, 

Rangel, ©lab. 
Lapse, s. $orfeelfe, $til; $atb ; Sorfalb. 
Lapse, r. n. & a. glibe, falbe j forfee 

fig, feile; forfalbe, forfømme. 
Lap-wing, s. 55ibe. 
Larboard, s. 23agborb. 
Larceny, s. ringe Skvett. 
Larch-tre, s. Serfetrce. [f paffe. 

Lara, s. $U)t ; fmeltet ©vine*3jfrr ; v. a. 
Larder, Lardery, s. ©pifefammer, 
Larderer, s. Spifemefler. [WabfTab. 
Lardon, s. ©tuffe $le(T. 
Låre, s. J)reicl)iul. 
Large, a. bteb, vib, flot; rummelig, 

vibtløftig; gavntilb ; at-, ubf^rligt, 

vibtløftigt. [førligljeb. 

Largeness, s. a3rebe f ltbfir«fning; Ub- Lai 

Largess, s. ©aputilbljeb; ©aPe, 5^rs 

«ring. 
Lark, s. Serfe; -spur, 9?itterfpcrc ; 

Lark's-heel, Bfrunftfappe, «Stormhat. 
Larmier, s. lagiTiæg, OXuurfranbé. 
Lamm, s. 33«ffer i er llfyr. 
Lascivient, a. faab, lerfærbig. 
Lascivious, a. faab, lø^agrig, letfarbig. 
Lash, s.~#ug, Slag; «Pifrcfncett ; v. a. 

& n. fTaae, pibfTe ; l)egle; fnalbe; *reps 

fe ; to - out , jTaoe ub, lange ub ; fjen* 

give fig ril; giøre fafi, belægge. 
Lask, s. £urfløb. 
Lass, s. ung <Ptge. 
Lassitude, s. trcstfjeb, Watfjeb. 
Lasslorn, a. forlabr af fin 5?ier?fre. 
Last, s. fioeft af tinte, Salt jc; SfolcetV, 

a. ben fibffr; forrige; at -, tilftbfh, to 

the -, inbtil £nben; v. a. vare; fjolbe fig. 
Lastage, s. ^affnjt ell. Sanb; v. a. 

labe meb 93affafh 
Lasting, a. parenbe, pebParenbe. 
Lastingness, s. ^ebparen , llbljolben. 
Lastly, a. ttlfibfr. [flinfe. 

Latch, s. Slltnf e paa en 25ør ; v. a. tit* 
Latchet, s. <£forem. [?c. 

Late, a. & ad. filbig, fibfr, nyelig, forben 
Lated, a. forftnfer, forfilbig. 
Lately, ad. fibfr, fibfrleben. 
Latency, s. Sanbom, Sftut. 
Lateness, a. fitbig tit, feen tit. 
Latent, a. ffiulr, forborgen. 
Later, a. filbigere, langfommere, fenere. 
Lateral, a. font ljører til 6iben, paa 

Siben; Stbe*. 
Latest, a. filbigft, fenefr. 
Lateward, ad. feent, filbigeu (i 2farer). 
Lath, s. Sagte; Sreiebænf; v. a. be* 

liaae ilieB Scegter. [boenf. 

Lathe, s. £>eel af en <Provinb$; ©reie* 
leather, s. ©cebejTum ; v. a; & n. be* 

finere meb Sæbefhtm, tnbfeebe ; fFumme. 
Latin, a. lariniff: s. Sarin; Mariner. 
Latinism, s. larinif? Salemaabe. 
Latinist, s. en gob Sariner. 
Latinize, v. a. fFrtve ell. tale Sarin; 

give [at'inff <Snbelfe. 
Latish, a. noget filbig. 
Latitancy, s. $otbota.enl>eb / Sanboui. Law 227 

Latitude, s. fSrebe, 23ibe. 
Latitudinarian, s. $rir«nfet. 
Latrant, a. giaenbe, biceffenbe; *rrcetle» 

Floer, fivenbe. 
Latrate, v. n. giore, biaffe. 
Låtten, s. OTeéfingblif, OTeflfing. 
Latter, a. fenefr, bagefr, filbigft; - 

math, r £fterjTcer. 
Lattice, s. Sralværf, Sprinfelvoerf; 

v. a. færre Sralvcerf om. 
Laud, s. 9?oeé, sprii$, 33erammelfe; 

v. a. beramme, rofe, prife. [prifetig. 
Laudanum, s. Saubannm ((Sffenré af 

Opium), [prifelig. 

Laudable, a. roeévcerbtg, berømmelig, 
Laudative, Laudatory, a. rofenbe, 

berømmenbe; s. 23erammelfe. 
Laudes, Lauds, s. pi. &xiH $Jr1fe, 

Scvfang. 
Laugh, v. h. lee; s. Seen, Satter. 
Laughable, a. larrerlig. 
Laugher, s. een fom leer. 
Laughter, s. Sarret. 
Launch, v. n. & a. gaae i «Seen; freie 

ub; labe labe af ©rabel; f. Lanch. 
L'aund, f. Lawn. 
Launder, s. 93afferfone ; Siffarne; 

SSanbfam, !Banbrrug. 
Laundress, s. 23af?erfone. 
Laundry, s. 33afTerl)uué. [franbS. 

Laureate, a. prober meb en Saurbcer* 
Laurel, s. Saurbcerrræ; Saurboerfranbé. 
Iiavation, s. 33afFning. 
Lavatory, s. aSnfFefatt; 33affefmu$. 
Lavatrine, s. 33afFeplab$ ; Sarreplabé. 
Lave, v. a. & n. 6\t , tamme; paffe, 

rværre; affeie, oppubfe; babe fig. 
Laveer, v. n. T. frnbfe, boure. [Ilfcrob. 
Lavender, s. Savenbel; - cotton, 
Laver, s. BabfTer, 93af?efar, 3?anbfar; 

v. a. vaf?e, begtjbe; rage Omfvøb. 
Lavish, a. abfel; v. a. forøbe, abfle, 

forfcøie. [iproceé; v. n. fare <ProceS. 
Law, s. Sov , 9?er ; to go to - , fare 
Law-day, s. Savbag, (Kerébag. 
Lawful, a. lovlig. 
Lawgiver, s. Sovgtper. 
Lawless, a. ulovlig, lopflribig, loPlaé; 

uorbentlig. 

P2 228 Law 

La\rn, s. «Slette, U'atf ; Wavt i Sfove ; 
Sinon (fiin Sinnet). 

Lawsuit, s. <Proce$, Sag. 

Lawyer, s. Soohmbig ; Surift, Itbvofat. 

Lax, a. flap, løé; Slapfjeb; Surfløb. 

Laxation, s. Sø&ning, Slapbeb, Slap* 
pelfe ; '21'abntng, Sarering. 

Laxative, a. aabnenbe, (arerenbe. 

Laxity, Laxness, s. Slapfjeb, SøSfjeb. 

Lay, s. Sag; Overjlrugning meb 5S"atf ; 
bet, font foetteS til 33ebbemaal; ®tct$* 
marl; 23ife, Sang. 

Lay, v. a. & n. l«gge, fatte; frille; 
Villi; forløfe en 5lone; forbrtve 
Spøgelfer ; to - hold of , gru 
be; beraabe fig paa; to - against, 
forefafte, beffr;lbe for; to - apart, 
forfnfie, lagge bott ; to - aside, lagge 
tilfibe; forfømme; giemme ; afirabe; 
to - about, fTaae out fig; to - at, 
flaae eftet; to - before, vife, fore* 
lagge; to -by, forvare; lagge af* 
fiber; aflagge, borttagge; to - down, 
neblagge; bevife, lagge for Sagen; to 
- for, ef rerflrabe, lure paa; to - forth, 
fare fort; loegge tit Sfue; to - in, 
loegge op, fiøbe i $orraab; to -in for, 
efterftrabe een ; bebaare, ffuffe meb Orb 
jc; to - on, loegge paa; befh;lbe for; 
angribe , overfatbe ; give pao f ban* 
fe; to - off, Icegge af; to - over, 
ovcrbrage meb, belagge, betraffe; to - 
out, giøre fig Umage for ; lure eftet ; 
anvenbe ($enge); fo«be ; loegge for 
Sagen, opbage; vove (fit Siv); to -to, 
loegge paa, befTulbe een for; angribe, 
overfalbe; to - together, loegge fain* 
men; fammenligne; to -under, unber* 
fafre, undertvinge ; to - up, loegge op, 
gjemme ; to -upon, bebe een meget om. 

Lay, a. loeg, ulcerb. [Siggel)øne. 

Layer, s. 2(ftøgger , CVvifh Sag; Seie; 

Layland, s. Srafjorb, Sraftnarf. 

Layman, s. Sagmanb. 

Laystall, ?. Oftogbunge. 

Laywing-plower, s. 93ibe. 

Lazar, s. SpebalfT. 

Lazaret, Lazaretto, Lazar-house, 
s #ofpitat, <peftl)uu$. Lea 

Lazarlike, Lazarly, a. fpebaliT. 

Lazarole, s. OJiifpeltra. [befHHe. 

Laze, v. n. gaae ørfeéløS, bovne, intet 

Lazily, ad. t Sovenffab, borfr*. 

Laziness, s. Sabtjeb, SovenjTafc. 

Lazing, a. fovnig, borfr. 

Lazule, s. Sajurfreen. 

Lazy, a. boven, lab. 

Lea, s. Slette, jevn tylabS. 

Leach, s. Slobigle (Leech). 

Lead, s. Sit;; Slylob; StybStob; $0: 

relfe, ttnførfel; acquit, Itbfptl; $or* 

baanben i Sortfpil; to take the-, 

gaae foran; v. a. overbrage meb Shi; 

v. a. & n. lebe, føre, anføre; gaae 

foran, IjerfTe; to - off, giøre Segun* 
Leaden, a. font er af Sit;. [beife. 

Leader, s. Seber, anfører, 93eivifer; 

ben font bar $orf)aanben i fiortfpiU 
Leading, a. førenbe ; førft, fornemfr. 
Leading-man, s. fornemfre, mejr for» 

muenbe TCanb i en Su. [for Søm. 
Leading-strings, s. pi. Sebebaanb 
Leadman, s. ftorbanbfer. 
Leaf, s. Slab; Søtfiøi; v. n. fpringi 

ub, forte Slabe. 
Leafage, s. Søv, Søtwarf. 
Leafy, a. futb af Slabe, blabet. 
League, s. Jorbunb; en franjT 3Jiiil; 

v. n. flntte $orbunb. 
Leaguer, s. Sunbéforvanbt; Seteiring. 
Leak, s. Spraffe ; Soef i et Sfib. 
Leak, v. n. laffe, traffe 25anb. 
Leakage, s. Sæf f age. 
Leaky, a. loef, fulb af Spraffer. 
Learn, s. Slue af Sib, Sfin, £i;nilb ; 

Sine, tøaléfobbei for Sagtljunbe. 
Lean, a. maget, tør; s. betOTagere paa 

Kivi ; v. a. & n. loenne fig , fløtte fig 

paa noget ; bøie ; l)«nge ; forlabe fig pan. 
Leanness, s. 3ttagetl)eb. 
Leap, s. Spring; $i|Terrufe ; v. n. & a. 

fptinge, fpringe over. 
Leaper, s. Springer. 
Leapfrog, s. Sørneleg. 
Leap-year, s. Sfubaar. 
Learn, v. a. lære, erfare, fornemme. 
Learned, a. Icerb. 
Learnedness, s. Satbom , StnnbfTaber. Lea 

Learner, s. Særling, JDifcipel. 

Learning, s. Soerbont. 

Lease , s. $«{iebrev ; $orpagtning ; 

«Pagttib; to let by -, bortforpagte; 

v. a. & n. bortleie, bortf ccfrc ; leie ; foe* 

fie; efterfanfe 2tr; luve. 
Leaser, s. @fterfanf?r ; Signer. 
Leash, s. dobbel £unbe jc; v. a. btnbe 

meo ©not, fobble, bolbe i en ©nor. 
Least, a. mtnbfte, ringene ; at -, i tet 
Leasy, a. i»i, fvog, tunc, [ntinbfk. 
Leat, s. Wøfferenbe, OTøffegrav. 
Leath, s. So; ©nor. 
Leather, s. Saber. 
Leathern, a. font er af Soeter. 
Leave, s. $orlov, So\>, Siffatelfe; Mf* 

ffeb; v. a. Utbe, forlate, levne; over* 

late; opl)*re. 
Leaved, a. blabet, fulb af SBtate. 
Leaven, s. ©uurbei; v. a. ftyre ; for* 

bebre. [Safteftang. 

Leaver, s. een font forlaber, lober bort; 
Leaves, s. pl. 93labe, Søo (af Leaf). 
Leavings, s. pl. Sevninger. 
Leavy, a. blabet, fulb af 23labt. 
Lech, v. a. ffiffe. [bore. 

Lecher, s. £orefarl, #orebuf ; v. n. 
Lecherous, a. løéagtig, letf«rbtg. 
Lechery, s. lltugt, Sjøtfagtigfyeb. 
Lectern, s. 93ogflol. [Soefemanbe. 

Lection, s. Sceéning; Sectie ; 33ariante, 
Lecture, s. Soesning, ftoretaéning ; 

Sectie; Sale; v. n. & a. l;olbe $orel«é» 

ninger; unbervife; revfe. 
Lecturer, s. 2Cftenfangéyrceft, tfatefet; 

een font bolter $orel«$ntnger. 
Led, lebebe, lebet (af to lead) 
Led-horse, s. #aanbl)efl. 
Ledge, s. Sifle, ubflaaenbe £Kanb. 
Ledger, s. S?iobntanbé Jpovefcbog. 
Lee, s. SBoernte, 23unbfalt; S«; to 

come by the -, falce i See. 
Leech, s. SBlobtgel; Saege, 2>btelcege j 
Leechcraft, s. Soegefonfi. [v. a. curere, 
Lee-shore, s. ©tranbbrebben , font lig= 
Leef, a. fioer, got. [geriSoe; Soegerval, 
Leek, s. <Porrel*g. 
Leer, v. n. & a. ffele met einene , fee 

fra ©iben ; s Stint» ; Ofnfigtéfarve, "Un, Lei 229 

flgt ; #ieFajt fra ©iten ; 2Tfbeling i ett 

©valeovn, Jpiorté 2tit \>cia fin 93ug. 
Leerhorse, s. ^3aratel)efJ. 
Leering, s. ©felen, ©een fra ©iben. 
Leero, Leero-viol, s. Sire ; v. n. fvifie 
Lees, s. pi. 23«rme. [paa Sire. 

Leese, v. a. tabe. 
Leet, s. Ql'rv* og Sebnsret. 
Leetch, s. ©fiofce paa et ©eil. 
Leeward, ad. i See, til Scefiben. 
Left, a. venftre; - handed, feitet, 

fettbaanbet. 
Left, lob, latt (af to leave). 
Leg, s. IBeen: &øffe, Saar; ©ftabenub; 

black - , ©piffer. 
Legacy, s. tfftamenteret ©ob$, Segat. 
Legal, a. lovlig, lovformelig. 
Legality, s. Sovtnæsfigbeo. 
Legalize, v. a. ffribfcefle seb Sown. 
Legatary, Legatee, s. een font noget 

er teflantenteret. 
Legate, s. Segat, ©efanbt fra <Paven. 
Legateship, s. pavelig ©efanbtfTab. 
Legation, s. ©efanbtffrtb. 
Legator, s. een font teflamenterer noget. 
Legend, s. Segenbe, ipelgenlnflorie ; 

©trifren i fanten paa ^3enge. 
Legendary, a. fabelagrig. [£ovebbog. 
Leger, a. blivente paaet©teb; -book, 
Legerdemain, s. ©ogleri,2aiTenfptffe* 
Legerity, s. Setbet, ©ejV.nbtbet. [ri. 
Legible, a. icefelig. 
Legion, s. Segion (romerfTe ©oltater). 
Legionary, a. tatrtg, utaffig. 
Legislation, s. Sovgtvning. 
Legislative, a. lovgivente. 
Legislator, s. Sovgiver. 
Legislature, s. lovgtoenbe OTcagt. 
Legitimacy, s. Sovmæéfigbeb; tetmæés 

fig, «gre (Jobfel. [gen fotf. 

Legitimate, a. retntceéjTg, «gte, cerlw 
Legitimate, v. a. legitimere, gtøre lov* 

tig, cg gyltig. 
Legitimation, s. Segitintatton ; «gte* 

ffabelig frebfél; SffrligOeMcrf leering. 
Legume, s. 23celgfrugt. [frugter. 

Leguminous, a. font f>#ret til 93«lg* 
Leisurable, a. magelig. [Wageligbet. 
Leisure, s. ^riljeb, $rittb, Sebtgbeb, 230 Lei 

Leisurely, ad. meb Wag, iOftaørtigfjeb. 
Lcman, s. Stiarefte, Concubine. 
Lemon, s. Semon. 
Lemonade, s. £emonabe (©cif). 
Lend, v. a. laane, tilbele, laane ub. 
Length, s. £angbe ; at -, tilfibf}, ente* 

lig, omfiber. [tange; blive langere. 
Lengthen, v. a. & n. gitfre lang , fots 
Lengthwise, ad. i Sangben. 
Lenient, Lenitive, a. iinbrenbe, fmer» 

tefliflenbe. 
Lenify, v. a. linbre, ffilTe, formilbe. 
Leniment, Lenitive, s. Iinbrenbe 

OXibbel. [falbigbeb. 

Lenity, Lenitude, s. Wilbljeb, 2tnu 
Lent, s. frafrerib, Saften. 
Lenten, a. fom bører til Raften; 5affr*. 
Lentiginous, a. ffabbet. 
Lentigo, s. ©fab; ©olplettet. 
Lentil, s. Sin fe ($rugt). 
Lentisk, s. Wafttvtra. 
Lentitude, s. Sovenbeb, 5atl;eb. 
Lentor, s. ©eigfjeb. 
Lentous, a. feig. 
Lenvoy, s. Slutningen nf en &ife. 
Leo, s. £jø»en (limine It egn). 
Leod, s. $olf. 
Leof, s. 5liatligf)eb. 
Leonard, s. Jpøg. 

Leonine, a. font bører tilSjøven^øve*. 
Leopard, s. Seopari. 
Leper, s. ©pebaljT. 
Lepid, a. artig, lufHg, bedagelig. 
Lepidity, s. 2(rtig[)eb, Sufligljeb, SBe* 

bageligfjeb. 
Leporine, a. fom en #are, ^ate*. 
Leprosy, Leprosity, s, ©pebalfftjcb. 
Leprous, a. fpebaljT. 
Lerry, s. Sectie; Srettefattelfe; flor 

bulber ; ©parlogenéprabifen. 
Less, niinbre (af little). 
Lessee, s. Jeier, ^ovpagter. 
Lessen, v. a. & n. forminbfFe, forringe, 

nebfattc; blive tingere, formtnbffeii, af; 
Lesser, a. minbre. [tåge. 

Lesseron, s. Saurbarutr. 
Lesses, s. pl. ©vineffarn, Itlveffarn. 
Lesson, s. Sectie; Sorelaéning j 53c- 

breibelfe; v. a. ttnbervife, give limer. Ley 

Lessor, a. Steren, font bortleier noget. 

Lest, coiij. at iff*, for at iffe. 

Let, s. #inbring ; v. a. & n. labe, tiU 

labe; lei?; forpagte; labe vare; binbre. 
Letcher, f. Lecher. 
Lethal, a. b-øbelig. 
Lethalitj r , s. SøbeligOeb. 
Lethargic, a. fovefng. [f)enrt;ffet. 

Lethargied, a. lagt i en byb ©øvn; 
Lethargy, s. ©ovefuge, Setljargi. 
Letter, s. 25ogfmv; 25rev$ ©ftift; pl. 

93ibenffaber; Siteratur; •*• bearer, - 

carrier, 23revbrager ;, - case, 23cev.- 

taffe ; - paper, 23revpapiir. 
Letter, v. a. marfe meb 33ogftav«r. 
Lettered, a. marfet meb 25ogftaver; 
Lettice, s. Saftuf. [larb. 

Levant, s. $flen, be jøfHige Sanbe. 
Levantine, a. jøjlerlanb|T. [borb. 

Levee, s. 21 ubienté ; Wergenvifit ; $lat* 
Level, a. jevn, fTet, efter ÉKettefnor. 
Level, s. CRettefnor, SOotterpaé; #or* 

bolb; ©lette; v. a. & n. jevne, glatte, 

atøre efter JKettefnoer ; figte; rette; 

ftemme oveveené meb. 
Leveller, s. een font jevner, fletter. 
Levelness, s. Sigbeb. 
Leven, s. ©uurbei. [ver. 

Lever, s. Søftefiang,£øftejern; f.Lea- 
Leveret, s. ung £are. 
Levet, s. Srontpetfløb. [fttf; SMavelen. 
Leviathan, s. fioc £anb|Tange ; £val* 
Levigate, v. a. glatte, giøre glar. 
Levigation, s. (flatning. 
Levite, s. £evit, Søberé «PtccjJ. 
Levity, s. 2etl>eb, Serfiubigheb. 
Levy, s. <Paalag, ©fat; Oppebøtfel; 

llbffrivning, Jpvarving. 
Levy, v. a. paalagge, oppebåre ©fat; 

ubffrive, Ijvarve ©olbater; begnnbe. 
Lewd, a. liberlig, letfarbig, uteerlig. 
Lewdness, s. Siberligbeb, Setfarbigbeb. 
Lewdster, s. liberlig, lø$agtig tyerfon. 
Lewet, s. Jparfugl. 
Lexicographer, s. £ericograpl> , een 

font (Triver Orbbøger. 
Lexicon, s. Serifon, Orbbog. 
Ley, f. Lay, Lea. 
Ley, s. T. £ub; -jar, Snbpotte. Lia 

Liability, Liableness, s. bet at vace 

unbecfaftet cif. ubfat for; (tilbøteligljeb). 
Liable, a. unbecfafftt, tilbøielig, pligttg, 
Liar, s. Sagnet. [ubfnt. 

Liard, a. cøbgran; s. 9?øbffimmet 

(#efl) ; penning (fcemfF Wi;nr). 
Lib, s. Ijalv ©fieppe ; v. a. gilbe, caficere. 
Libation, s. '©cif off er ; ©magen. 
Libbard, f. Leopard. 
Libel, s. ©tavning, 5?lageffcift; £ibel, 

©fanbffrift: v. a. & n. jfrtve ©fanb» 

ffrift, bect;gte. 
Libeller, s. tyagqviffant, 2£refFienbcr. 
Libellous, a. berygtenbe, arejfienbenbe. 
Liberal, a. gavntilb, gobfyiertig ; fri, 

frifinbet, forboméfri, (iberaC ; baberlig. 
Liberality, s. ©avmilbbeb, ©oblnectig* 

beb, £ibecalitet. 
Liberate, v. a. befrie, gtøce fri. 
Liberation, s. SBefrielfe. 
Liberator, s. ^Befrier. 
Libertinage, s. ©anbfeligljeb, Ubfva* 

velfe ; ftritanferi. 
Libertine, a. fei, ubunben, ubfvaven» 

be; s. $ri; ftrigtvcn; £ibertinec, #ru 

tanfer. [ligbeb ; #ritanferi. 

Libertinism, s. $cil)ebéflanb ; £iber* 
Liberty, s. ftribeb. 
Libidinous, a. veffuftig, foéagttg. 
Libidinousness, s. 93etfi)fl;, ©eilfjeb. 
Liblong, s. $ebel)øne (Uct). 
Libra, s'. fBagten (#immeltegn). 
Librarian, s. 95ibtictl)efar. 
Library, s. 23ibliotf)ef. 
Librate, v. a. ptif. 
Libration, s. beining, ©bingen. 
Lice, s. pl. £uué (af Louse). 
Licence, License, s. $cil)eb, SiffabeU 

fe, bevilgning; SiUieloetyeb, $cafl)eb. 
License, v. a. tiltabe, give érifjeb, Sulb* 

mogt. [ett. Silfabelfe. 

Licenser, s. een forn mebbeler Jriljeb 
Licentiate, s. een font tillaber fig Jets 

I>ebec; £kentiat. [felvcaabig. 

Licentious, a. tøileløé, uregjerlig, 
Licentiousness, s. tøileløé[;eb. 
Licb, s. £iig. 

Lich-owl, s. Olotitcjte. 

Lich-wale, s. ©teenbraf (Uct). Lig 231 

Licit, a. tiffabt, fovlig. 
Licitness, s. Softiafjcb, Siffabelfe. 
Lick, s. libet ©lag ; ©niinfe, ©møretfe ; 

v. a. ftiffe ; (Taae. [friff ec, ©m;ltegiafr. 
Lick-dish, Lick-sauce, s. Satferfen* 
Lickerish, Lickerous, a. (fiffen, fra* 

fen. [©tifvornljeb, Slcafenl;eb. 

Lickerishness, Lickerousness, s. 
Lick-stone, s. £atnpcef. 
Lickorish, Licorice, s. £afritfenfaft, 
Lid, s. £aag ; Øienlaag. [©abttra. 

Lie, s. £tfgn; £ub ; v. n. tt;Ve. 
Lie, v. n. ligge; bvile, fotte; loger e; to 

- at, overgange, plage; to -by, vare 

rolig, ligge ftiffe, vare ubrugetig ; to - 

down, tagge fig til Jpvile, £ove; to - 

in, ligge i 95arfelfeng; fontnte an paa; 

to - under, vare afbangig; to - 

upon, paaligge; v. a. lagge; (* fofle). 
Lief, a. fiar ; gierne ; to have -, vilbe 

loffer ; as - as, beffer. 
Liege, a. retmaSfig, lovlig. 
Liege-lord, s. 2l'rve()erre, £el)nél)erre. 
Liegeman, s. £ebnémanb, SSafal. 
Lier, s. £øgner; £iggenbe. 
Lieu, s. ©teb; in - of, ifteben for. 
Lieutenancy, s. Sieutenantéplabé. 
Lieutenant, s. £ieutenant; ©tatbolber. 
Life, s. £iv; £evnet; * Wnntecf).eb. 
Lifeboat, s. 9?ebningébaab. 
Lifeguard, s. £ivvagt 
Lifeless, a. liv tøs. 
Liferent, s. £tvcente, £ivgebing. 
Lifetime, s. £ivetib, £evetib. 
Lift, s. £©ftelfe; Jpielp, tlnbfatning ; 

©tub: 'Hnffrangelfe; himmel; v. a. 

løfte, lette. [nient. 

Ligament, ». 25aanb; £ebbaanb, £igo* 
Ligation, s. 23inben, 23inbing ; SiljJan* 

ben ai vace bunben. 
Ligature, s. 25aanb, 23inbfel; 2?inbing; 

bet at vare bunben; SSnube. 
Ligeance , Ligeancy, s. en £el)ttéber< 

res SJiftcict; £el)n$pligt. 
Light, a. let; gefvinbt; letfinbig ; flar, 

lt;S ; s. 2i)$ ; ©fin ; 5\unb|Tab, Jorj}anb. 

v. a. &n. li;fe, oplyfe; antanbe; møbe, 

traffe ; flige af, fatte fig neb. 
Lighten, v. a. & n. lette, giøce Uti 232 Lig 

opttyfe, tt;fe, ffinne; lt;ne; fTuffe. 
Lighter, s. ^ram. 
Lightfingered, a. to^flflfifi. 
Lightheaded, a. ubetcenffont, fom;ft. 
Lightly, ad. let; libt; ubetoenffout, rajT. 
Lightness, s. £etl)eb; Setfinbigbeb ; 

St;éf>c6 ; Uflabig&eb ; 9?afH)eb. 
Lightning, s. Stoning; £tm, S?i>nttb 
Lights, s. pl. £i;é ; Sungen af 3Dtyr. 
Lightsome, a. l\)$, ftar. 
Lightsomeness, s. £t;ébeb, SUatfjeb ; 

* !>Jiunrer{)el). 
Ligneous, Lignous, a. font it of Tree. 
Lignum -vitae, s. <Poffenbolt. 
Ligwort, s. S?ongelt;$. 
Like, a. lig, (Tig, ftlgt; tigefom; nafsen. 
Like, v. a. & n. libe, bolbe for gobt ; 

fi'nbe 93ebag i ; t»ccte (iig. 
Likely, a. bedagelig; i ©tanb tit; ad. 

forntobenttig ; efter 2(nfeelfe. 
Likelyhood, Likeliness, s. ©anb* 

ftjnligljeb; Ubfeenbe. 
Liken, v. a. & n. ligne ; fammentigne. 
Likeness, s. Sigbeb ; Ovetflabe. 
Likewise, ad. tigelebeS, iligemaabe. 
Liking, s. Sibenbe; gobt i?ulb, $t;tbtgs 

beD; $orf»g; 23ebag, 2t;fh 
Lilac, s. ©t;ringetr«. 
Lily, Lilly, s. Sitie. 
Lily-convally, s. SJitieconval. 
Lim ate, v. a. jxte. 
Limature, s. i^tilfpoanet. 
Limb, s. Sent ; D?anb ; v. a. fønberlents 

me, rit*e i Staffer. 
Limbeck, s. SJifHtteerfiebet. 
Limber, a. baielig, fmtbig. [$«ngfel. 
Limbo, Limbus, s. ©reb tfeb £el??be ; 
Lime, s. S?alf; £iim, #ugleliim; £eer; 

£emon; v. a. & n. falfe, lime; b«nge 

fanunen (fom Jpunbene); fntore meb 

ftugteliint. [ftfiinSjagt. 

Limer, Limchound, s. #unb til 93ilb* 
Lime-tree, s. Sinbetra. 
Lime-twig, s. Siimpinb, Clvifl befmutt 

meb {Jugtelitm. 
Limit, s. ©ranbfe; ©rcenbfefleen ; 

Waatj v. a. begroenbff, foette ©reenbfer 

for, inbffroenfe ; beffrmme, faflfcette. 
Limitable, a. fom lober fig inbfTroenfe. Lin 

Limitation, s. 3nbfFr«nfmng, «Betitt» 

gelfe, ftorbefjolb. 
Limitless, a. grcenbfe(a$. 
Limnier, s. ©affelarnt; ©affetftang; 

<£enfpccnb«rbefl. 
Limn, v. a. mate, ffilbre; tegne. 
Limner, s. Segner, 07'aler, Ofliniatur. 

motet. 
Limon, s. 5emon ; f. Lemon. 
Limosity, s. Siimngtigljeb, OTubber. 
Limous, a. liimagtig, mubbret. 
Limp, a. mat, tanf; v. n. balte, binfe; 

s. fatten. [ling. 

Limper, s. een fom fcaffet ; «Stage Vlixi* 
Limpid, a. ftar, jricer, tutter. 
Limpidity, Limpidness, Limpitu- 

de, s. ^larfjeb, ©fiarljeb. 
Limpingly, ad. bait, binfenbe. 
Limpness, s. 23øieligbeb, ©mibigbeb. 
Limy, a. falfagtig, flæbenbe. 
Lin, v.n. opiate, afiaU', s. <p*l, ©ump. 
Linament, s. ftin Steele; 33cele i et 
Linch, s. 9?een. [Saar. 

Linchpin, s. Snnbfhffe. 
Lind, Linden, s. Sinb, Sinbetroe. 
Linden-tree, s. Sinbetroe. 
Line, s. £inie; 9?ab; ©nor,£ine; ©tcecu* 

lime, ©ramme; ©lag$, Wetbobe; til* 

franb; Ubfafr; $&t. 
Line, v. a. fore (£l«ber); linitre; fine* 

re; beflæbe; * fttyrfe; parrel, tabe. 
Lineage, s. ©loegt, ©tamme, Itffont. 
Lineal, a. font befhtner af Sinier; font 

nebframmet i en ret Sinie. 
Lineament, Lineature, s. $r«f i 

Ifnfigtet, lineament. 
Linen, s. & a. £cerreb; fom er af $ev. 
Ling, s. turret ©toffif?, £ange; St;ng. 
Lingel, s. lunge (Jiff). 
Linger, v. n. & a. t«re$, ffrtnbe hen ; 

tøve, forljale; note : l«nge$ eftet noget. 
Linger, s. <53iogemober. 
Lingerer, s. Sjeler, Srofeptnb. 
Lingering, s. 9tfllen, Soengfel. 
Lingeringly, ad. langfomr, nøtenbt. 
Linget, s. Wetatflang, SMrre; tiben 

Simge; f. Ingot. 
Lingo, s. <Z\:xoq, ftragemaat. 
Linguacious, a. fnaffom, (Tabbetag. Lin 

Lingnacity, s. ©naffom&eb, TfiunU 

faabfyeb. 
Linguist, s. «Sprogfunbig, $o{f. 
Liniment, s. linbrenbe Salve. 
Lining, s. $oer (til en JttaDiting) ; 

■Jlnferrøring. 
Link, s. £eb ett. JKing i en S?i«be; Webs 

ifterpølfe; 93ecgfaffr(; Slaglob ; v. a. 

fammenlænfe, fammenbinbe, fotene. 
Linnen, f. Linen. 
Linnet, s. #ørftnfe. 
Lin-seed, s. £*rfr*. [fen (tx>i). 

Linsey-woolsey, s. #vergarn, 23«r* 
Linstock, s. £tinte. 
Lint, s. £ør; (Jljarpi, £infTav. 
Lintel, s. øverfte Svertrce i en 23inbueés 

fann ; Sinfe. 
Lint-slock, s, £untejlof. 
Lion, s. £øve. 
Lioncel, s. ung £*ve. 
Lioness, s. £øvinbe. 
Lionlike, Lionly, a. løcengttg. 
Lip, s. £æbe; D?anb; to make a -, 

fuurmule; v. a. fi;ffe. 
Lippitude, s. #inene$ JKinben. 
Liquability, s. ©ntelteligljeb. 
Liquahle, LiquefiaLle, a. fmeltelig. 
Liquate, v. a. fmelte. [ning. 

Liquation, Liquefaction, 5. «Smelt* 
Liquefy, v. a. & n. ftnelre. 
Liquescensy, s. Sntelteligljeb. 
Liquescent, a. fmeltenbe, ftybenbe. 
Liquid, a. flybenbe, rinbenbe, vant. 
Liquidate, v. a. giøre flybenbe; liqvi; 

bere. [Scorning. 

Liquidation, s. £igvibering, LRegningé 
Liquidity, Liquidness, s. fltjbenbe 

Crgenffab. 
Liquor, s. flybenbe Noterte, Soft, £if£r. 
Liquor, v. a. fugte, v«be. 
Liquorice, s. £afrié. [rer jc. bære. 
Lin poop, s. 35aanb,Sappe font Socto* 
Lisp, v. n. Icefpe ; s. £afpen. 
Lisper, s. £«fper, £afpenbe. 
List, s. £ifte, 9?utte, Sortegnelfe , Die* 

gifter; £.øbebane; ^Icgfcelifl; 2t)fr, 2fttrna. 
List, v. a. & n. inbffrive i SKuffen, tøværs 

ve ; befoette ; lobe fig bvetve ; l^fr« ; f)0^>« 
Listed, a. ftribet. [Suf} til. Liv 233 

Listen, v. n. børe til, li;tte. 
Listener, s. een font lytter, lurer. 
Listful, a. lyttenbe, opntcerffom. 
Listless, a. uogtfom, font ingen £t;fl 

|}ar, treven. 
Listlessness, s. 2revenl)eb, ltlyft. 
Lists, s. pi. ftøbebane, Sfranfet, Samps 
Litany, s. Sitant. [plabé, 

Literal, a. bogftavelig. 
Literaiy, a. efter 23ogftaven. 
Literate, a. lævb, baglcerb, fprogfynbig. 
Literature, s. Sitteratut ; 33ibenffab ; 

Sunbfifab i Sprog. 
Litharge, s. <Sølv|Tum, 33li;fFum. 
Lithe, Lithesome, a. baielig, vceg, 

fmibig ; langfom, forrrøben. 
Litheness, s. 23øietigheb, ©tnibigljeb. 
Lither, a. bøielig, fmibig; boven, lab, 

lebig. 
Litherness, s. S5ovenf)eb, Srevenfjeb. 
Lithography, s. £it')ogtapl)i, Steemtyf. 
Lithontriptic, a. fleeubrivenbe. 
Lithy, a. bvieiig. [forer <Proceé. 

Litigant, a. inbvif ler i en ^roceé ; font 
Litigate, v. a. & n. tratte, trifle, føre 
Litigation, s. bratte, Sit». [<Proce$. 
Litigious, a. trcertefioer, fivagttg. 
Litmoss, s. £afmu$. 
Litten, s. Strfegaarb. 
Litter , s. £eflebaar • Straatnaatte ; 

©rrøelfe unber £ef}e; Sulb, ^ngel; 

Itorben; v. a. fafle, jloenge; flrøe jpalm 

unber #efle ; fafte ©rife. 
Litterings, s. pi. SSoeverfyffer. 
Little, a. liben, libet; s. £ibet ; ad. Ubt ; 

hy - and -, libt, efter libt. [tybeligheb. 
Littleness, s. £ibenl)eb; Kingbeb ; ttbe- 
Littoral, a. forn bører til, ett. boer veb 

StranbbrebDen. 
Liturgy, £iturgi; Sirfeceremonitt. 
Live, a. levenbe ; v.n. leve, vcere i £tve. 
Liveless, a. livløs. [opbolb. 

Livelihood, s. bæring, £evebr$b, £ivé* 
Liveliness, s. £ivligl)eb, GWunterfjeb, 

SrifH)cb. [melig. 

Livelong, ad. længevarenbe ; fiebfont» 
Lively, a. livlig, friiT, tiJrig. 
Liver, s. £ever; een font lever. 
Liver, Livre, s. franjT £ivre. 234 Liv 

Livered, a. font bar en Sevet; lever* 

farget ; Meg, m Ut fug ; umanbig, lav ; 

ontfFab^ftitt». 
Liveried, a. f («fet i Siberi. 
Livering, s. Sevetpølfe. 
Liver- wort, s. Severurt. [Siberibetient. 
Livery, s. Overlet» ering; Siberi ; -man, 
Livery-stable, s. ©talb, bvor #efte 
Livid, a. forteblaa, forteguul. [feieé. 
Lividity, s. forteblaa $arve. 
Living, a. levenbe ; s. Siv», Sevnet ; Sftce* 

rina, Sevebrflb; <Prttftefalb. 
Livingly, ad. v eb Sivétiber ; levenbe. 
Livor, s. forteguul $-arve. 
Lixivium, s. Sub. 
Lizard, s. ijiirbeen. 
Lizard-fish, s. ©lage $tfr, 33anbfutbeen. 
Lo, int. fee ! 

Loach, s. ©runbling ($iff). 
Load, s. S«$, aSutbe, Sabning. 
Load, v. a. & n. belceffe, latt. 
Loader, s. een fom leeffer. [bet. 

Loads, s. pl. ©røftet ti( at oflebe 93ans 
Load-star, s. Otorbfliernen (ben Uffe 
Load-stone, s. UJtøgnet. [23iørn). 

Loaf, 5. aSvffbj ©uffertop. [meb Seer. 
Loam, s. Seer, feeb Sorb ; v. a. finere 
Loamy, a. leeragtig. 
Loan, s. Saan. [big. 

Loath, a. mobbubelig, uvittig, mobftru 
Loath, v. a. & n. voemmeé veb, babe, 

offfue. 
Loathful, a. vcemmelig, mobbt;belig. 
Loathing,s. "ooemmelfe, OTobbubeligbeb. 
Loathly, a. fotljabt ; ad. meb TOobbube* 
Loathness, s. OTobbubetigbeb. [ligljeb. 
Loathsome, a. væmntelig, mobbubelig. 
Lob, s. Klump; 25onbe, Sømmel; Kegn* 

orm ; v. n. labe b«nge, faftc fra fig. 
Lobby, s. $crf}ue, ©afferie. 
Lobe, s. Sap, $l»i, een af be to Sele 

of -ungen. 
Loblolly, s. £affemab ; -fravregrøb. 
Lobster, s. dummer. [©teb. 

Local, a. locftl» ftebegen; fccfret til et 
Locality, Localness , s. Socalitet, 

©tétoegenJjeb, SSæren. [©teb. 

Locate, v. a. lægge, benlagge pao et 
Location. «. Ublannen, llbleien; 2ln* Loi 

Viuming nf et ©teb; ©titting, Sorfat» 
Loch, s. ©ø ; 25rufifaft. [ning. 

Loche, s. ©merle (JifT). 
Loches, s. pl, Sftetburb. 
Lock, s. Saa$; ©lufe ; ©reb; Streg ; 

ftaarlof, lUblof; v.a.&n. luffe i 2acié, 

luffe ; fTutte ; gribe fat i. 
Locker, s.£)ue()ul; ©fab, £ifle, ©fuffe. 
Locket, s. Stamant, Klenobie; lixnx* 

baanb ; libet SaaS (til en ©ttlbficebejc.). 
Lockram, s. grovt Soerreb. 
Lockron, s. ©lage Dianunfler. 
Locks, s. pl. Scenfer, ©penbefiæber (for 

#efre); £aarloffer. [©teb til et anbet. 
Locomotive, a. font bevæger fig fra et 
Locust, s. ©rceéfyoppe. 
Locution, s. Salemaabe, Itbtruf. 
Lode, Load, s. Sabning. 
Lode-ship, s. $i|Ter|?tb. 
Lodesman, s. Sooté; ©turmanb. 
Lodge, s. #utte, Silbolbf fteb ; £iorte* 

Seie; SanbbuuS ; Soge. 
Lodge, v. a. & n. logere ; tåge i SogiS ; 

gienune; lægge neb ; lagge ben. 
Lodgeable, a. beboelig. 
Lodgement, s. ©tiffing; ©amling; 

23ef«frning; Jorffanbéntng. 
Lodger, s. Sogerenbe. 
Loft, s. Sofr; Stage. 
Loftily, a. jiolt, bøintobtgen. 
Loftiness, s. £*tøeb; ©toltf>eb; ®6'u 

mobiglieb. 
Lofty, a. bjfri; opbøiet ; flott, bøitravenbe. 
Log, s. Srafnub, iUobé; ©tamme; 

©avblof; Sog. 
Loggerhead, s. ©oénter; * to go to 

loggerheads , fomute bveranbre i 

©dårene. 
Loggerheaded, a. bum, tslperagtig. 
Logic, s. Sogif, $ornuftl«re. 
Logical, a. logiff. 
Logician, s. Sogifer, tænfeloercr. 
Log-line, s. Sogline. 
Logomachy, s. Orbffttb. 
Log-wood, s. (Jnmpetbetræ. 
Lohoc, s. Satvccvge, 23ruftfafr. 
Loin, s. Scenb; Wurefleg; - of real, 

S?alvefteg; pl. Swnberne. [(Siben). 

Loiter, v.n. & a. nole, trofé; l;enbwv« Loi 

Loiterer, s. Støler, Srafepirfb. 

Loligo, s. 23legftjT. 

Loll, v. n. & a. loene fig, btttbe flø paa ; 
roeffe fig ; roeffe tungen ub. 

Lollard, s. boven Sfrtegt; Spottenavn 
nf Eitfliffé Sifciple. 

Lollop, v. u. flcoeffe fig. 

Lombard, s. 93erelerer, SSanquier. 

Lombart, s. 2l"éfifientél)uué. 

Lomp, s. «Slage #ijT, fiugleftJT. 

Lone, a. eenfont. 

Lonely, Lonesome, a. eenfom. 

Loneness, Loneliness, Lonesome- 
ness, s. Senfomfyeb. 

Long, a. & ad. lang; lange; langfell 
fuiD; - ago, ad. foe toenge fiben. 

Long, v. a. leengeé efter, attraae. 

Longanimity, s. Sangmobtgbeb. 

Longeval, Longevous, a. lange le? 
venbe. 

Longevity, s. langt £iv, lang 23artgl)eb. 

Longing, s. Sangfel, £t;tf, "H'ttraae. 

Longingly, ad. langfelfulbr. 

Longinquity, s. lang $rovarenl)eb; 

Longish, a. langagtig. [Sangvarigljeb. 

Longitude, s. £angbe, 

Longitudinal, a. efter £angben. 

Longsome, a. fiebfonuuelig. 

Longsomeness, s. Sttebfonuneligljeb. 

Longsufferance , s. Sangmobtgljeb, 
taalmobigheb. [mobigfyeb. 

Longsuffering, a. langutobtg 5 s. Sangs 

Longways, Longwise, ad. efter 

Lonish, a. nogct enifom. [Sangben. 

Loo, v. a. l)ibfe innbene yaa; trumfe. 

Loobily, a. plump, tfilperjT. 

Looby, s. teipet, £nolb. 

Loof, s. £uv, Suvart, øverfle ©eel af ct 
<Sfib ; v. a. luffe, bolbe i 25inben. 

Look, s. £Hcfi;n, fi)iefofl; 25tif; 2Cnfigt; 
<Stjn; OOftne; v. a. & n. fee, ffue; bt> 
ffue, fee paa; fee ub, l)ave Ubfeenbe: 
vente; venbe ub til; ferge fot, vogtefig; 
to - big, broute ; fee fpoDjT ub ; to - 
about, fee fig 0111; to - after, fee 
efrer, brage Omforg for; to - for, fee 
fig om efter, føge efter ; fente; to - 
into, fee inb ; overveie, unbetføge ; to 
- on, upon, fee paa } fee ttlj anfee, Lop 235 

ogre; to - out, foge efter, give 2fgt; 

epftfge, ubføge; to - over, fee over; 

revibere, giennemfee ; to - to, fee til 

eff. efter noget; give 2tgt paa, førge 

for, agte fig ; fyave et £He meb. 
Looker, s. ©fuer, 23ejTuer. 
Looking-glass, s. €petl. 
Look-out, s. Ubfigt ; 23ogt ; Ubftg. 
Loom, s. 23av, 23averfiol; 23cerftf>t, 

#uu$geroab ; Slage SCanbfugl, 2(nb ; 

^ibfesOJinifine; v. n. fee ub font, fife 

fig, blive funlig ; looming, Ubfeenbe, 

Stctrelfe, $orm :c. 
Loom-gale, s. T. £aberf uling. 
Loon, s. Sune, ©emi;té 23effaffenl;eb; 

2>x>genid;t, £apé (lown). 
Loop, s. Slip paa tov; ©Isife; SBefat* 

ntng , {Jrunbfe; «Sfy&eljul, Stigeljul; 

krampe til en £at; vavet Sleife; 

- maker, ^Pofementntager. 
Looped, a. forfinet meb puffer, buttet. 
Loop-lace, s. kniplinger out knap* 

buller. 
Loord, s. £>rfegtø$, boven <Perfon. 
Loos, s. 0?oeS, #aber. 
Loose, a. løe, flap; liberlig ; vibtloftig ; 

efterlaben ; fri ; ufybf? ; to get -, gifi* 

re fig leé; gaae fra bveranbre , abfpre* 

beé; to be let -, f;ave fin 93iUte ; s. 

23efrietfe, ftrifjeb ; to give a -, lobe 

liave frit £øb. 
Loose, v. a. & p. ivft, cplfife; gaae 

toé ; labe IH, løene; friffe toug, ftre ; 

afffybe (en tyiil), lette ttnfer, tøbe ub. 
Loose-gown, s. Slaabtof. 
Loosely, ad. lei ; liberiigen. 
Loosen, v. a. St n. giflre lei, leint, 

efterlabe, labe lobe; lavere; aftøfe fig, 

fFi tf e fig fra, gaae lei. 
Looseness, s. £v3l)eb, Slapbeb; £urf* 

lab; £iberligl)eb. 
Loover, s. tagvinbue. 
Lop, v. a. beffare, fappe,bel)uggetr«er} 

s. affappet top, ett. ©rene; Soppe. 
Lope, v. a. løbe, unbløbe. 
Lopped, a. befTaaren. 
Lopper, s. ecn font befftarer Zxcttx, 
Lopping, a. bejTcsrenbe; s. Sbe<F«relfe; 
I pl. afhuggebe ©rene. 236 Loq 

Loquacious, a. fnatfom, fTabberagtig. 
Loquacity , Loquaciousness , s. 

©naffombeb, OJiitn&faat>l)cl). 
Lord, s. Sett», £>evre; Jpuuébonbe; §tu 

ren (©ub); v. n. føre fig fom en #erre, 

bave at fige. 
Lordane, Lordant, s. bot<en ©lungel. 
Lording, Lordling, s. liben £erre. 
Lordlike, a. fom en floe Jperre. 
LoiMlliness, s. £errepcefen , Jpøtfyeb, 

93cerbigl>eb ; £offoerbigbeb. [flolt. 

Lordly, a. berremce-ofig, cebel, flabfelig, 
Lordship, s. #erj?ab ; £erreb0mme ; 

en Soub3 Zittl. [Unberretning. 

Lore, s. ScecDom, Stunbffaber, Stlogt, 
Lorel, s. ©furf. 

Loricate, v. a. ferfune meb ^antfer. 
Lorimer, Loriner, s. ©poremager. 
Loriot, s. ©ulbftnfe. 
Lorn, a. fcrlabr. 
Lose, v. a. & n. tabe, mijle, forlife; 

f piffe borr ; berøve. 
Loseable, a. fom fan tabed. 
Losel, s. ©furf (loser). 
Loss, s. JocliiS, tab, Sfabe ; to beat a 

-, ttoere uviS ; SoSS, Sur. 
Lossful, a. ffabelig. 
Lossless, a. nben tab eff. ©fabe. 
Lost, p. tab!, for£iifr. 
Lot, s. Sob, Seel; ©ficebne; tffgift ; 

v. a. bele, give Sob eff. £>eel; tilbele, 

afloegge ; labe fafte Sob om ; lotted, af* 

(agt. 
Lote, s. Sfateqvabbe ; ©teenflever. 
Lote-tree, s. Some, 3*betr« meb fl>i« 

felige ijrugter. 
Loth, ad. uvittig, nobig. 
Lothe, v. a. fyave 'iCfffy for noget. 
Lothsome, a. voemmelig. 
Lotion, s. Men, OCfvafFelfe. 
Lottery, s. Sotted; - ticket, SotterHob. 
Loud, a. Ijøit, tybelig, lybenbe. 
Loudly, ad. h;beltgen, meb l)0i 9?0{1. 
Loudness, s. Sybeligbeb, 2(ttarm. 
Lough, s. fliffeflaaenbe ©0 ; 2Ub. 
Lounge, v. n. bovne, intet beflitte. 
Lounger, s. boven Start. 
Lour, v. a. & n. labe tycenge ; fetre 

mi> r f, uflat. Lub 

I Lourdy, a. tj&lvcraattg. 

Lourge, s. flor Sølper. 
Lourgulary, s. 23onbé $orgtftelfe. 
: Louse, s. Snue; v. a. lufe f/g. 
j Lousily, ad. gnievogtig. 
I Lousy, a. lufet, fuurprtig, farrig. 
Lout, s, boven 5?negt ; Sonbelømmel. 
Lout, v. n. & a. buffe, neie ; overfufe, 

narre; fTaoe £Ki>nfer i innben, feefuurt. 
Loutish, a. tølperagtig. 
Loutishness, s. tølperagtigtSBcefen. 
Lovable, a. elffvoerbtg. 
Lovage, s. St;bfh;ffe (Hrt). 
Love, s. Stterligbeb, §l|7ov, ?)nbefl ; Stie* 

vefte ; v. a. elffe, Ijave fier, gierne vitte. 
Loveliness, s. ^Jnbigfjeb, 33el)ageligbeb. 
Lovelorn, a. forlabt of fin Sier e fie. 
Lovely, a. t;nbig , bedagelig, elffvcerbig. 
Lover, s. SlfTer, Stierefle, 2>en. 
Loving, a. ficerltg, venlig. 
Lovingness, s. Stiærligbeb, Ømfjeb. 
Low, a. lav, nebrig, ringe, gemeen ; gobt 

Sttøb; v. a. & n. giøre lat», forncbre ; 
Low, Lowe, s. Sue, §famme. [brøle. 
! Lower, v. a. & n. giøre lavere, labe 

gaae neb, ftre, fornebre, tage af ; blive 

mørf, uflar; ©lyngel tare fuur eff. 

vranten ; nebjTaae ; nebfeette; s. ©uur» 

feen, 93rantenf)eb ; Wørfe ; Sbfmng. 
Lowering, ad. mørf ; fuur. 
Lowery, a. mørf, tt>f, fom truer. 
Lowing, s. 25rølen. 
Lowliness, s. Savbeb, JRtngfjeb. 
Lowly, a. ringe, ybmyg. 
Lown, s. 23engel. 
Lowness, s. Savljeb, IXingbeb. 
Lowr, v. n. flaae Wtmfer t ^3anben ; 
Lowre, s. ^Penge. [blive mørf. 

Lowry, a. fuurfeenbe; oberttuffen meb 
Lowt, v. a. overvoelbe. [©fyer. 

Loyal, a. tro imob S?ongen. [gen tro. 
Loyalist, s. een fom er Sovene og S?on» 
Lo3 r ality, s. SrofTab. 
Lozel, s. lab Stnegt, ©øgenigt. 
Lozenge, s. Jiirfant; ftirfantet S?age. 
Lubber, Lubbard, s. ©lyngel ; boven 

Strop; Sømmel; ©aarbéfarl. 
Lubberly, a. & ad. boven ; plump, u* 

bel)«nbigen ; bovent. Lub 

Lubric, Lubrical, a. flibrig, ufybff, 

letfarbig ; «fiffer. 
Lubricate, v. a. gtere fTiOrig. 
Lubricious, Lubricous, a. fTtbrig, 

befcvagefig. 
Lubricity, s. ©librigljeb, ©latljeb; 

* Itvtéljcb, ltbeflanbigf)eb ; ©eilfjeb. 
Luce, s. ?ilie; ©ebbe. 
Lucent, a. fFinnenbe, flar. 
Lucid, a. ly$, ffinncnbe, f far. 
Lucidity, s. ©lanbS, ©fin. [fjeb. 

Lucidness, s. ©iennentfigtigtjeb, Klars 
Lucifer, s. 2)i«ve(en; Wotgenflierne. 
Luciferous, a. font giver £yé ; * «>p« 
Lucify, v. a. oplyfe. [lyfenbe. 

Luck, s. Syff«, Silfælbe; ill -, Hlyffc. 
Luckily, ad. lyffeligen, lyffeligiui*. 
Luckiness, s. Syffe, lyffeligt 2ilf«lt>e. 
Lucky, a. lyffelig. 

Lucrative, a. forbeelagtig, baabefulb. 
Lucre, s. ftorbeel, ©evinfl, <Ptoftt ; v. n. 

tooete vinbefyg. 
Lucrous, a. forbeelagtig, nyttig. 
Luctation, s. Stamp, ©trib. 
Lucubrate, v. n. fiubere cm fatten. 
Lucubration, s. ©tubering out flatten. 
Luculent, a. flat, tybeltg, xvienfynlig. 
Ludibrious, a. toffet, bum. 
Ludicrous, a. lyjng , fpagefulb, ftfier* 

lig, barnagtig. [felfe. 

Ludification, s. ©pot, £)riHeri ; ©fuf» 
Ludificatory, a. fpottenbe, ffuffenbe, 
Luellin, s. SSrenpriiS. [ubetybelig. 
Luff, Lugh, s. 3lb, ell. £y* at fange 

#ugle »«b. [ftlabftff. 

Lug, s. #te(ap, ©re; Waaleflof ; liben 
Lug, v. a. floebe , ruffe, troeffe j f omme 

langfomt affteb; troeffe veb #rene; - 

out, troeffe blanf. [v>eb en 5(rmee. 

Luggage, s. 25agage, SKeifettfi; Srobfet 
Lugged, a. ruffet ; trceffet. 
Lugubrious, a. førgelig, bebrøvelig. 
Lukewarm, a. lunfen ; * folbfinbig. 
Lull, v. a. vugge, fynge , byffe i ©#tm ; 

s. bet ©øimbyffenbe. 
Lullaby, s. 93uggemfe. 
Luis, s. ©ebbe. [Saatene. 

Lumbal, Lumbar, a. font f)*rer til 
Lumber, s. ftort ipuudgeraab, ©ftim* Lur 237 

melfframntcl; - room, - garret, 

- house, Spufterfammer. 
Lumber, v. a. & n. fafle uorbentligt 

I)en, ftabte ; bevcege fig tungt afffrb. 
Luminary, s. fTort £y$. 
Lumination, s. £yfen, £yénmg. 
Lumine, v. a. oplyfe, belyfe. 
Luminous, a. ly$, oplyfh 
Luminousness, s. ©lanb$,JOpfytfntng. 
Lump, s. 5tlump, ©tyffe, Jpob, Synge; 

bet Ijele <Parti; ©fags $iff, ©sljate. 
Lump, v. a. & n. tage t bet #ele ; I)«n* 

ge fantmen i Klumper. [QSarer. 

Lumpers, s. pi. ©jouere, font ubloffe 
Lumping, a. tung, plump. 
Lumpish, a. flumpet; bum, tungnem. 
Lumpishness, s. Jungljeb, ^lumpljeb. 
Lumpy, a. flumpet, fulb af Stlumper. 
Lunacy, s. Oftaanebfyge; ©alenjTab. 
Lunar, a. font l^rer tilOTaanen,Waane*. 
Lunary, s. OTaane4lrt. 
Lunated, a. font en Jfratømaane. [bet. 
Lunatic, a. maanebfyg, forryft i -fcoves 
Lunation,s.OTaanené©ang,')Jiaaneffiu. 
Lunch, Luncheon, s. ©tyffe 23røb, 

OJiab. [ryftl)eb ; fmal IK em. 

Lune, s. Jpatvmaane ; 2(nftøb af #or* 
Lunett, s. £>ul t en Oftuur. 
Lungis, s. lang Otcefel, 9?ølepeer. 
Lungs, s. pi. Sungen; -wort, Sungurt. 
Lunt, s. £unte. 
Lupine, s. Supine, -Btlbbonne. 
Lurch , s. bobbelt ©eiunfj (t ©ptl) ; 

in the -, i Stiffen. 
Lurch, v. n. & a. belure, ligge paa Suur, 

forne bobbelt (i ©pil); opfluge; bebtage, 

ffttffe; befrioele. [©tøver; ©lugbatø. 
Lurcher, s. een font er paa Suur ; t\)\> ; 
Lurdan, s. Jtøntmel, boven Stnagt 

(lo ord). 
Lurdy, Lurdan, a. bum, tung, boven. 
Lure, s. Soffemab, Soffefpil. 
Lure, v. a. loffe ; forlebe. 
Lurid, a. mflrf, ffumntcC, fortguut, 

bruun og blaa. 
Lurk, v. n. lure, ligge i SBagfjolb ; (Tulfe. 
Lurking-place, s. ©mut^ul. 
Lurry, s. O^ylren, ^ob; pl. ^)enge, 

Uljrer, Utinge. 238 Lus 

Luscious, a. mobbybelig; ynbig. 
Lusciousness, s. fot flor ©øbljeb. 
Lusern, s. Bisl, Suv. 
Lusk, a. boiHMi, ørfetftø$; s. bom <Per* 

fon ; boren Slynget. 
Luskish, a. boren, lab. 
Luskislmess, s. £>ot>enf?ab, Sabljeb. 
Lust, s. Syfl, SBecjiertigfjfb, SBelfyfh 
Lust, v. n. lyfte, attraae, Ijatfe Syft til. 
Luster, s. 23etfyfintng. 
Lustful, a. veffyfHg; ftaftfutb; faab, 

letfarbtg, begterlig. 
Lustfulness, s. 33eHyfr, ©eitøeb. 
Lustihead, Lustihood, s. 07?unter* 

l)?b, 53irffom!)cb. 
Lustily, ad. tapper, ftorf, frifT. 
Lustiness, s. 6tyrfe, $df?f)eb. 
LuStless, a. frafttøS, fr>ag, mat. 
Lustling, s. Eeffyflntng. 
Lustrate, v. a. renfe, vie, IjelHge. 
Lustration, s. Snbvielfe ett. JKenfelfe. 
Lustre, s. ©lanbé, <Sfin; Syfefrone; 

v. a. opltife. [©lanbétaft. 

Lustring, s. Syffting ; ©lagS Silfetøi, 
Lustrous, a. glinbfenbe, fFimmenbe. 
Lustrum, s. Jib af 5 2(ar f>oé9?omerne. 
Lusty, a. frifT, munter, froerf, fylbig. 
Lutanist, s. Sutenifr, Sutenfpitfer. 
Lute, s. Sutt) ; Seet. [tobbe. 

Lute, v. a. orerffryge meb Seer ; fitte; 
Lute-string, s. «Streng paa en Sutl). 
Luteous, a. teeret, leetagtig. 
Lutheran, a. lufherff; a. Sutfjeraner. 
Lutheranism, £*?utf)er$ S«?bom. 
Lutulent, a. fTiben, fulb af €farn. 
Lux, Luxate, v. a. ryffe af £eb, for. 
Luxation, s. ftotyribning. [nibe. 

Luxe, s. Surué. 
Luxuriance, Luxuriancy, s. ftobig 

aSært, Oøerftøtigljeb, ©eityeb. 
Luxuriant, a. orerfløbig , overbaabig, 

vetttjftig ; frobig. 
Luxuriate, v. n. vore frobigt. 
Luxurious, a. frobig, geil; ttellyfrig ; 

overbnobig. [bigdeb. 

Luxuriousness , s. 93ellyft, Or-erbaas 
Luxury, s. Or-erbaabigfjeb, 'Betfujt ; fro- 
Lyciuni, s. 95urbométorn. [big *Bocrr. 
Ly, Lye, ligge, lagge; tyve; f. Lye. Mac 

Lye, s. Sub; Søgn; * spié. [Liar. 
Lyer, s. Segnet; Sigget, Siggenbe: f. 
Lying, s. Sytten, Søgn ; Siggen j - in, 

SBarfelfeng. 
Lyingly, ad. (øgnagttg, ufanb. 
Lymphe, s. Stmife, 93lobvanb. 
Lj'mphatic, a. affinbig, gal. [fy net. 
Lyncean,Lyncious,a. luféartet; flarp* 
Lj'nchet, s. ©rfcnbfefteen, Keen. 
Lyndentree, s. Sinbettoe. 
Lynx, s. Soéé, Sur. 
Lyrel, s. Sire, Syra. [tet. 

Lyric, Lyrical, a. lyriff; s. tytif?£ig* 
Lyrist, s. Sirefpiffet. 
Lyzard (Lizard), s. $titbeen. 

M. 

Mab, s. ffiben Clttinbe ; v. n. v»«te fftben 

i S?l«bning. 
Mabbed (up), a. iTibenfatbig 
Mabby, s. ilarfoffelviin. 
Mac, s. betyber 6øn : Mac William, 

EBilljemia Son. 
Macaroni, s. SapS, #an$mtrft. 
Macaroon, s. *3J?ofron; grov S?arl; 

SPetitmaitre. [Stvibéføtfe. 

Mace, s. 3JIuf?otblomme; Spiir, 6cepter ; 
Mace-ale, s. tfryberøl. 
Macer, s. Diettene 25etient, <Politibetient. 
Macerate, v. a. giøre maget; byppe, 

leegge i SBløb; fvæffe, ttbmatte. 
Maceration, s. Sræffelfe; SDypning, 

Ubbløbning; Ubmattelfe. 
Mace-reed, s. Suunhammer. 
Machinal, a. maifinmceéflg. 
Machinate, v. a. opjiinbe, giøre liflige 

2lnflag, leegge flaner. [^aafunb. 

Machination, s. ^enmtelig "Wnflag, 
Machinator, s. Opftnber, fXcenfefmeb. 
Machine, s. Sonftr-oerf, Waffine ; 2in* 

(Tag, .^onflgreb, ©treg; *£agvogn. 
Machinery, s. WajTineri, fonftigt OTa« 

ffurøoerf. [XWfanifet. 

Machinist, s. OJiafTinifr, Wa|Tinme|let; 
Macilency, s. DJJagerbeb. 
Macilent, a. mager, tøt, ubtoetet. 
Mackerel, s. VlafrreC; buffer. 
Mackled, a. befiuurt, tryffet ureent. 
Mackler, s. «Biffef rammer. Mac 

Macula, s. %Hit. [plettet, befmirtft. 
Maculate, v. a. befuutte, plette; a. 
Maculation, s. <piet, «Befmittelfe. 
Maculatures, a. pl. SRaculaturpapiit. 
Macule, s. vptet ; OTaculaturarf. 
Maculose, Maculous, a. plettet. 
Mad, a. gal, affinbig, rafenbe. 
Mad, v. a. & n. giøte 90!; fortørne, 

ccrgte; v>«re gal, rafe. 
Mad, Made, s. CCftabbif, Orm. 
Madam, s. OJcnbame (Sitel). 
Madcap, a. forri;ft i #ot>ebft. 
Madded, a. giort gal; oergret. 
Madden, v. a. & n. gtøre gal; blive gal. 
Madding, a. fem om man t»ar gal. 
Maddish, a. forfleret, bob gal. 
Madefaction, s. SBefugtetfe. 
Madefy, v. a. befugte, t>«be. 
Madge-howlet, s. 9?atttgle ; SJlatbere. 
Madid, a. fugtig, t>aab. 
Madidity, s. $ugtigl)eb, QSaabljeb. 
Madify, Maditate, v. a. vcebe, fugte. 
Madned, a. giort gal, oergret. 
Madness, s. ICffintigfceb, ©alffab. 
Madrier, s. Sgeptanfe. 
Madrigal, s. 'Jttabrigal, <S(agé 2>igt. 
Maffle, v. n. flamme. [OJiagajin. 

Magazine, s. 2øif)ttité, $orraabél)utté, 
Mage, s. OTagifer, Srolbmanb. 
Maggot, s. Ottabbif; * ©rille, Snbfalb. 
Maggotty,a. fulb af OTabbifer; tnnefulb. 
Magic, s. Wogi, trolbom. 
Magic, Magical, a. magiff , fortrtyttenbe. 
Magician, s. Svolbfarl. [flolt. 

Magisterial, a. meflerlig, beépottfT, 
Magistry, s. WeflerjTab, Jperrebtfnune ; 

OXagiflerS 93ætbigbeD. 
Magistracy, s. #»rigbeb$ OJJagt, <5m* 

bebe ; £>vrigbeb$perfoner. 
Magistrate, s. OJiagiflrat, gtorigbeb. 
Magnanimity, s. «Stormobtgbeb, #M* 

inoMgbeb. [big. 

Magnanimous, a. flormobig , «belmo* 
Magnet, s. OXagnet. [traffenbe til fig. 
Magnetic, Magnetical, a. magnetiff; 
Magnetism, s. Wagnetiénte, Wagne» 

tens fltafr. [berlig. 

Magnific, Magnifical, a. prægtig, 
Magnificate, v. a. prife, Ijerliggiere, Mai 230 

Magnificence, s. Jooibeb, #erligbeb, 
^3ragf. [tig. 

Magnificent, a. berlig, flabfelig, prceg* 
Magnifier, s. Soutaler; ftorflerrelfeé* 
glaS. [flerre. 

Magnify, v. a. opiate, beramme, fors 
Magnitude, s. (Storbeb ; ©torrelfe. 
Magpie, s. <Sfabe. 
Mahogany, s. Sftabonttræ. 
Mahometan, Mahumetan, s. Was 

bumebanev. 

Mahometanism,Mahometism, Ma- 

humetism, s. ben maljuniebanfFe 9?e« 

ligion. 

Maid, Maiden, s. ^3ige, Somfrne, JRø, 

Maiden, a. jomfruelig ; *Ptge«; * frifr 1 ; 

ubefmitrot. 
Maidenhead, s. Somfruebom, Étføbom. 
Maiden-hair, s. Somfrnebaar (Itrt). 
Maidenlike, Maidenly, a. jomfru e* 

tig, tugtig, cuvbar. 
Maid-paleness, s. 93legft;ge. 
Mail, s. 3«tnring; <Pantferf«rf ; 33cibs 
foef; <Pofl; <Pojlf«f; <piet (paa #ugle* 
ftcer) ; Dtente ; v. a. give ?Parttfer paa. 
Mailed, a. plettet, fpraglet, broget. 
Maim, s. «Sfabe, £em(«flelfe; ©fattanf, 

<Saar; a. lem taflet, faaret. 
Maim, v. a. temlafle, faare, fFabe. 
Main, a. fornemfl; fortrinligfl; flor; 
flcerf; #ot>ebs; s. £ov»ebfag; Jpovebbeel; 
flø r fie £) eel, be fie fie; #eelt; £at>, Ocean; 
$afllanb ; OTagt, éti;rfe ; 93ognfurv ; 
9?enbe ; Sana!; <5ng ; 5?afl i taming* 
(pit; 33ebbemaal tteb .franefagrntng; in 
the -, i ©runben, overholtet; for 
the-, i bet #ele; upon the-, tilfibfl. 
Main-chance, s. Jfrovebfag. 
Main-guard, s. #or eb^agt ; (Jortrop. 
Main-land, s. $ajllanb. 
Mainly, ad. fornemmeltgen ; ifar ; me* 

get, fcetbeleé. 
Main-mast) s. «Stormafl, Jpottebmafl. 
Mainour, s. fliaalent @ob$. 
Main-prise, v. a. flitfe 33orgen. 
Main-sworn, a. meenebig, meenftfcrn. 
Maintain, v. a. unberOolbe, opbolbe; 

b«t»e, f orffare ; paaflaae, besife. 
Maintainable, a. forftwlig, bettiiSltø. 240 Mai 

Maintainer, s. $orfiwet, Opbolber, Un* 

bcirf^jotter. [fe ; Unberflottelfe. 

Maintenance, s. Opljolb ; Opretfjolbel* 
Maize, s. Waté, tt;rfiff £i>ebe. 
Majestic, Majestical, a. majeftøtiff, 

boi, herlig, [fjeb. 

Majesty, s. Wajeftet, £.oif)eb, herlig* 
Major, a. ftørre, ftørff; nu;nbig ; s. 

Wajor. [mt>nbige 2Car; 33cerbigbeb. 

Majority, s. Wajorttet, fiørfle £>eel; 
Make, s. $orm, ©fiffelfe; Waffert; 

Wage; 93en. 
Make, v. a. & n. gtøre ; bonn?, ffabe ; 

ufcgtøre, seere, foraarfage jc; bevtfe; 

begive fig, føbe jc; to - haste, fftmbe 

fig, bafte ; to - land , peile 5anb ; to 

- merry, fpife, fmaufe ; to - much 
of, rife 2(gtelfe; to - a port, tøbe 
inb i en £>avm ; to - shore , fomme i 
£anb ; to - free (with), oniganeé frit 
meb ; to - good, gobtgifrte, erflatte ; 
bevife ; to - one, bielpe een ut> af Ti&; 
ben, gisre een$ £i;ffe; to - after, for* 
falge een; to - at, flaae efrer een; to 

- away, - off, borttage, bortrtjbbe ; 
løbe fin 33et , tøbe bort ; fovøbe ; (with 
one) gtore af nteb een, trabe ; to — 
for, narme fig ; v«re til $orbeel, be* 
gunjHge; to - out, bettife, forflate ; 
to -up, fulbenbe, giøre fattig; flutte; 
bPbe, erftatte; bilagge; afgiøre (enÉKeg* 
ntng), fi;e (en <£fiorte) ; lagge (et 23rev) 
fanunen; to - over, overbroge til; to 

- with, ftemnte o\?ereen$ nieb. 
Make-hate, s.$rebéforfh;rrer, $retuber. 
Make-peace, s. Srebsfhftet. 
Maker, s. een font giet, bonner ; ©fabet. 
Make-weight, s. tilgift, 2itt«g. 
Mal-administration, s. flet, utro 93es 
Malady, s. <St;gbom. [ftyrelfe. 
Malaga, s. 53iin fra Walaga. 
Malanders, s. pi. Gfab paa #effr. 
Malapert, a. ft«f, nozémié, uforffant* 

met. [beb f $r«fbeb. 

Malapertness, s. Uarttgbeb, 9t«$vuis* 
Malaxate, v. a. btebe, bUbgtere, gi*r« 

fiiiibig. 
Male, s. #an, Wanbéperfon ; a. ntanb* 

lig ; af #anfi*nnet ; onb, (Tent, Mai 

Malecontent, Malecontented, a. 

utilftetS, ntisfornoiet. 
Maledicent, a. bagtaterff. 
Maledicted, a. forbanbet. 
Malediction, s. ftotbanbelfe. 
Maledictory, a. forbanbenbe. 
Malefaction, s. Wiégierning , onb 

©terning. [ningSmanb. 

Malefactor, s. Wiébæber, Witfgier* 
Malefeasance, onb ©ierning; ©fabe< 

lii>!}eb, onbt Jorljolb. 
Malefic, a. onb, ffabelig, forbcertfelig. 
Malefice, s. Wtsgierning ; Srolbom. 
Maleficence, s. Onbffab, Sfabeligbeb. 
Maleficiate, v. a. forljere, forgiere. 
Malengine, s. Onbffab, Sumffbeb. 
Malepractice, s. Unoerflceb, utiffabelig 

£anblutg. [33inie. 

Malevolence, s. Itttitfie, Itgnnfh onb 
Malevolent, a. ugunftig, babefulb; 

onbffabéfuto. 
Malice, s. Onbffab, #»enbfT ab ; 2It>inb. 
Malicious, a. onbffabéfulb, ftenbjf. 
Maliciousness, s. Onbffab. 
Malign, a. onb, (Tem, ffabelig, fntitfom. 
Malign, v. a. tyatt, nttøunbe, ffabe. 
Malignancy, s. onb , ffabelig (Sgenffab, 

Onbffab ; Sienbffbeb. 
Malignant, a. onb, fTem, giftig, fienbff. 
Maligner, s. en Onb een, en Sfabefro. 
Malignity, s. Onbffab, onbt 23«fen. 
Malkin, s. Opnmjf. [<Slag, £rag. 

Mall,s. WaUIefpU; $r«bammer, fteffe; 
Mallard, s. vilb 2tnbrif. [fntebbe. 

Malleable, a. ftuibig, font laber fig 
Malleate, v. a. bamre, fntebbe. 
Malleation, s. -ftamring, ©ntebning. 
Mallet, s. Srcefjammer; Waalefiof. 
Mallows, s. pi. ftatofl. 
Malmsey, s. OTalttafiirtoiin. 
Malt, s. Walt; - dust, Waff. [Walt. 
Malt, v. a. &n. giøre Walt; blive til 
Maltalent, s. onb £unc, Spleen. 
Malt-horse,s.plumpt, uffiffet Wenneff e. 
Malt-kiln, s. Waltfoffe. 
Maltreat, v. a. bebanble ilbe. 
Maltster, Maltman, i. Waltgtører, 

O^altljanbler. 
Malversation, s. Utrojfab, Unberflotb. Mam 

Mara, Mamma, s. Warn*, OTober. 
Mammary, a. font f>*rer tir 25ri;f!et. 
Mammet, s. 2>uffe. [fe, «tump. 

Mammock, s. «Smnte, overMeven ©ti;f« 
Mammock, v. a. bræffc i fntaae @ti;ffer. 
Mammon, s. I» 'amnion, SKigbont. 
Man, s. OTenneffe ; Wanb ; OJIanbéper* 

fon ; a. een, nogen, man ; - of war, 

OrlogfFib; - servant, Siener. 
Man, v. a. bentanbe ft Sfib. 
Manacle, v. a. fcette £oanbftooer p&a. 
Manacles, s. pi. #aanbfte»et, #aanb« 

tomter, [fontntetigbeb. 

Manage, s. SKibefFote ; 25ejh;retfe, ©pats 
Manage, v. a. befh;re , regiere ; fifaane, 

omgaaeé fparfomntetigen ; afrette. 
Manageable, a. foielig, fntibig, mobig. 
Managements. Snbrefning ; 23ejh)ret* 

fe; 25el)Knbtgf)eb. [funémanb. 

Manager, s. sBefTurer # $orftanber, Op* 
Manageress, s. 93efh;revtnbe, fyuui* 

bolberfFe. 
Managery, s. $oranftaftning, Snbret* 

ning ; $J>tetfe, 23efh;relfe; S5rug. 
Mancliet, s. ©imle. [gium. 

Manciple, s. «Spifemefler paa et doffe* 
Mancipate, v. a. gifrre afOængig. 
Mancipation, s. Stfbomgtgfjeb, (Statteri. 
Manciple, s. JpuuSfyotber, $conont. 
Mandamus, s. DJianbat,fongetigOrber. 
Mandate, s. fFriftUgSBefating, OTanbat, 

Ovbre. [mojgrtger. 

Mandatory, a. aefatenbe; s. SSefutbs 
Mandible, s. Kinbbeen. 
Mandilion, s. Sitffe, £it>fiortet; £iberU 

fiote, «Solbaterfiote. 
Mandrake, s. «Stftmurt, 2ftrun. 
Manducable, a. fpifeltg. 
Manducate, v. a. fpife, hjgge. 
Manducation, r Suggen, SSben. 
Mane, s. OTan, '#?anfe paa en Jpeft. 
Manege, s. 9?ibef?oIe, [Ribebane. 
Manful, a. ntanbig. 
Manfiilness, s. Wanbigfieb. 
Mange, s. Sfab paa $aar, #unbe it. 
Manger, s. 5Sri;bbe. 
Manginess, s. <Sfab. 
Mangle, s. OTangfe, OTangtefioF, (Kutte. 
Mangle, y. a. «tancjfe (meb Wangle* 
Engl. -dan. Diet. Man 241 

fiof) ; ffnbevrtve ; Umtofte, faar*. 
Mangonize, v. a. oppubfe, opptmte. 
Mangy, a. ffribet. [Sappcrfjeb. 

Manhood, s. OTanbbom, ntanbig 2(lberj 
Maniac, Maniacal, a. gat, rafenbe f 

affinbig. pJvantfefi, 23efienbrgioretfe, 
Manifest, a. aabenbat, funbbar; ». 
Manifest, v. a. aabenbare, funbglore, 

cpbage. [giorelfe. 

Manifestation, s. 2(abenbarelfe, Stnnbs 
Manifestness, s. #ienft)nligbeb. [big. 
Manifold, Manifolded, a. mangfot» 
Manifoldness, s. "Xftangfotbigtjeb. 
Manikin, s. title OTennefTe. 
Maniple, s. ^aanbfutb ; Sotnpagni <SoI* 

bater; rentcrj? <})r«f}ebragt. 
Manipulation, s. SEebanbting, ©reb. 
Mankind, s. WennejTer, bet mennene* 

tige Stien, TOennefFené 23#m. 
Manless, a. nben33efætning, ubenjotf. 
Manlike, a. ntanbig, mobig. 
Manliness, s. OTanbigljeb , Wobigtjeb, 

3&pper$ed. 

Manly, a. manbig, mobig, tapper. 
Manned, a. bentanbet. [vane. 

Manner, s. Elaneer, Waabe, «Sf'if, 6ab* 
Mannerliness, a. $øfUg$eb , 2Crtigf)eb. 
Mannerly, a. liflig, artig, ntaneertig. 
Manners, s. pi. ©oeber, Seveutaabe. 
Manning,s ; ?Bentanbing ; £)agé Itrbeibe. 
Mannish, a. manbligj ntenneffetig ; 

[om en OTanb; forvoven, uforfFantnter. 
Manor, Manour, s. #erregobé, Jperre* 

gaarb ; - house, £errel)itué. 
Manse, s. ^roejlegaarb ; 35onbef)un$. 
Mansion, s. #erregaarb ; 83 o tig; 'Unit* 

tjuus ; v. n. boe. 
Manslaughter, s. OTanbbrab. 
Manslayer, s. Wanbbraber. 
Mansuete, a. fagtntobig, tant, ventig. 
Mansuetude,s.$ant£)eb, ©agtntobigbeb. 
Manteau, s. #ruentimmerfiote. 
Mantel, Mantletree, s. Overtroe over 

en Kamin. [Stornttag, 

Manteler, s. tiben $ruentimmerfaabe ; 
Mantle, s. Kappe, 5?ruentiuimerfaabe; 

tang Blot ; CEljriftentfri. 
Mantle, v. a. & n. bebceffe, tnbbylfe; 

jlroeffe fig; ubbrebe fig; « gtabe fig, 

Q 242 Man 

fpccrme; flfuutme, opbvufe. 
Mantlet, f. Mantelet. 
Mantua, s. $ruenttmmerfaabe. [be*. 
Mantua-maker, s. fruentimmer ff roe* 
Manual, a. font ftttt meb ipaanben; 

egenljoenbtg ; Jpaanb»; s. &aanbbog, 

Wanuaf. [varfémanb. 

Manualist, s. #aanbarbeiber, -ftaanbs 
Manuary, a. giort meb #aanben. 
Manubrium, s. J^ocfte, ©reb. 
Manuduction, s. tti'annbuction, #aanb* 

lebning. 
Manuductor, s. Seber, ftfittt. 
Manufact, s. $abricat, ftonfrprobuct. 
Manufactory, s. fabrication ; OJtonii* 

factur; $abuf. [ftabrifrare. 

Manufacture, s. Wanufaftur, $abrif ; 
Manufacture, v. a. & n. atbeibe, fots 

arbeibe, forfærbige. 
Manufacturer, s. $abrifant, $abrifør. 
Manumise, Manumit, v. a. frigitte 

en Xrttl, befrie fra troelbom. 
Manumission, s. <Siavt$ Srighming. 
Manurable, a. font fan opbt;rfe$. 
Manure, s. ©iøbning. 
Manure, v. a. glebe, byrfe. 
Manurement, s. ©iøbning; $orbe; 

bring, Unfitting, 2M. 
Manurer, s. 23onbe, 2(gerbi;rfer. [ffrift. 
Manuscript, s. OJianufcript; Jpnanbs 
Manutenency, s. Unberfiottelfe, 23ej?t;ts 

Telfe. 
Many, a. nidnge ; s. TOoengbe ; - times, 

ad. mangengang, ofte; as - as, fna 
Map, s. £anbfort, <S©fort. [meget font. 
Map, v. a. «fregne (et Sonbfott) ; ribfe; 
Maple, s. 25albirf. [* beregne. 

Mar, s. <piet, ©fabe; flfof ; Sam , %\ } t. 
Mar, v. a. forbcerre, befTabtge. 
Marace, Maracock, s. <PaéfionéMomfh 
Marauder, s. Snnbftrt;ger, WarobDr. 
Marauding, s. OXarobering. 
Marble, s. Warmer \ a. nf Wat-mot. 
Marble, v. a. marmorere. 
Marcasit, s. Warfafit, 23i$mut. 
March, s. Wartémaaneb; Watf<f;,SXeife. 
March, v. n. marfifjere. 
Marcher, s. ©rcenbfetfogter. 
Marches, s. pi. ©rænbfer. Mar 

Marchioness, s. Warfgtettinbe. 
Marchpane, s. Warfipan. 
Marcid, a. mager, aftcetenbe. 
Marcour, s. Ubtcering. [Watettb. 

Mare, s. £oppe, gloppe; Wnren, 
Mareschal, Marshal, s. WarjTalf. 
Margarite, s. 'perle. 
Marge, Margent, Margin, s. SBrebbe, 

Wargen, CRanb, Slant, [ben. 

Marginal, a. vebERanben, fFreret i9?an* 
Marginated, a. font bar en 9?anb, ett. 

en OJtargen. 
Margrave, s. Warfgreve. 
Margraviate, s. WarfgtevfFab. 
Marigold, s. Solblomme, OJiorgenfttte. 
Marinate, v. a. marinere, Icegge t Sage. 
Marine, a. font boret til Soen, <Sø*. 
Marine, s. ©flvcefen; Marine; ©o> 
Mariner, s. ©omanb, fiffer, [folbat. 
Marital, a. borenbe til en S£grenianb; 

cegreffabelig. Qgift. 

Maritated, a. font bar en SSgtemanb, 
Maritimai, Maritime, a. font b^ret 

ril Soen; ©øs; font ligger t>eb Jpawet. 
Marjoram, s. Wajoran. 
Mark, s. OJicetfe, 2egn; ©fybeffive; 

fttviit ; $obfpor, Spor ; ©rcenbfeffreu ; 

£«»>«&«©; Warf (23ccgt). ['2lgt Tpaa. 
Mark, v. a. & b. moerfc ; tegne; give 
Marker, s. Wærfet, Segner, Warqueur. 
Market, s. 2on>; Warfer, Weffe; Slifib. 
Market, v. a. fiobe, banble. [2orr>ei. 
Marketable, a. fcelgelig, font f-øreé til 
Market-place, s. $orv>. 
Markin-iron, s. Wcetfejern. 
Markman, Marksman, s. ©finte, 

gob ©finte font ttreffet gobt. 
Marl, s. Werget, ©Inge feb Serb. 
Marl, v. a. mergle, giobe meb Wergel. 
Marly, a. mergelagrig. [labe. 

Marntalet, Marmalade, s. Watme* 
Marm orated, a. marmorerer. 
Marmorean, a. af Wannot. 
Marmoser, s. 3(be, fort Watefat; liber* 

lig 33ife; foe (font $igut. 
Marmot, s. Wutmelbtjr, 25iergrotte. 
Marow, s. boven £anbflrt;ger, SagtyO. 
Marquess, s. Watfgrevinbe. 
Marquetry, s. inblagt Wtbeibe. Mar 

Marquis, s. WarquiS, Oflatfgrebe. 
Marquisate, s. OXarfgresjTab. 
Marrer, s. Smiter, puffer. pBrtjKup. 
Marriage, s. 2£gtejTab, ©ifrerntaal, 
Marriageable, a. mantbar, manbt>oren. 
Married, a. gift: «greffabetig. 
Marroquin, s. Karbuan. 
Marrow, s. Wax*. [Watt?. 

Marrovish, Marrowy, a. fulb af 
Marry, v. a. & n. gifte , rage eu\ gise 

til §§gre : gifre fig ; formale. 
Marry, ay -, int. jn fanbeltg, triffelig. 
Marrying, s. ©iftermaal. 
Mars, s. ©uten Ware; planeten Wati. 
Marsh, s. Novate, OXofelanb; OXarfd)* 

lant. 
Marshal, s. Warffaff; SfibSvrofo*. 
Marshal, v. a. foetre i Orten , rangere, 

anføre. 
Marshaller, s. een font flitter i Orten. 
Marshalship, s. OTatffalfembebe. 
Marshmallow, s. Stiff, tobbett StaU 

oft (lir r). 
Marshy, a. morabfig, mofet. 
Mart, s. aarligr OXarfeb, £anbel; v. a. 

& n. bantle, fiebe. 
Martagon, s. Wartagon, tnlb £illie. 
Martel, v. a. ^autre. [?J?aar. 

Marten, Martern, s. OTuurf^ale: 
Martial, a. frigerff. 
Martialism, s. frigerfF 33«fen. 
Martialist, s. KrigSmanb. 
Martialled, a. af barter. [ffagSfrafe. 
Martin, Martinet, s. SByfpaU, Sag- 
Martingal, s. «Springrem. [tag. 

Martinmas, Martlemas, s. WorrenS- 
Martlet, s. &*$ft$å>, 'T. #ugl uben 

ivotber. [(Seilene op meb. 

Martnets, s. pl. T. ©irouge, at rr«ffe 
Martyr, s. Wartyt. [Wattyx. 

Martyr, v. a. pine, martre; giøre til 
Martyrdom, s. OJiarttjrbom. 
Martyrize, Martyrise, v. a. cffre, 

kringe font Offre. 
Martyrology, s. Wartbrbog. 
Marums, s. 2?altrian. 
Marvel, s. Unter, Unterrærf. 
Marvel, v. n. forunbre flg, bettntre. 
Marvellous, a. forunberlig. Mas 243 

Mary-mas, s* Varies 23ebubelfe. 
Mascle, s. T. «Sfiolbplet, JKube. 
Masculate, v. a. frarfe j f. Emascu- 

late. [OXantfiønner 

Masculine, a. manbig; manblig; af 
Masculineness, s. Wanbligbeb, Oftant > 

bom. [ntaff. 

Mash, s. Waitt; Waft, Planting, ?Td$* 
Mash, v. a. blånte, menge; giøre til 

Walt; mafe. 
Mask, s. yjlafft ; *$orepenbing, Sminfe. 
Mask, v. a. & n. majTere, formuntme ; 

niivTeve fig. 
Masker, s. mafferet ^Jetfon. 
Maskery, s. WajTebragr. 
Maslin, s. blanber Korn. 
Mason, s. OTurer. 
Masonry, s. Wuurarbeibe. 
Masquerade, s. OTaiTerabe. 
Masquerade, v. n. floete fig ub, tefte 

OTafTerate. 
Mass, s. Klump; OTaffe; EJeffe. 
Mass, v. a. & n. I)0lte Weffe. 
Massacre, s. Slotbab, Oiebfabfing, 

Worb; v. a. nebfable, myrte, flaaeiluel. 
Massacrer, s. Oletfabler, een font ntasS* 

facrerer. [f)et ; $ung(?eb. 

Massiness^.gaftbeb; £cerl)et, 3Kaffft>* 
Massive, Massy, a. tiif, fafr, frcsrf, 

ntafjlv. [iBogotten. 

Mast, s. OXaft; OTaffning; £eg* ell. 
Masted, a. for fim et meb OJiafJer. 
Master, s. førre; #uébonte; Oper* 

mant ; Omgifter. 
Master, v. a. l>eii?e, regiere; bemeftre, 

faae 23ugt meb, utføre. 
Master-builder, s. SBugmefter. 
Masterful, a. mejteriig ; bef alenbe ; 

ti'vannijT; fonfttg. 
Master-key, s. .^opebnøgel. 
Masterless, a. uten C0?efrer ; baffiar* 

rig, uregjerlig. [Ijerffenbe, trotfig. 

Masterlike, Masterly, a. ntefterlig : 
Master-piece, s. IKefierftyffe. 
Mastership, s. Sftefterffab , iperffab, 
Masterwort, s. lefler urt. [Op fim. 
Mastery, s. TXefterffab, OTefteres <piaté ; 

25emefiring, fcerrebsmme, 3J?agr. 
Mastication, s. Suggen. 
Q2 244 Mas 

Masticatory, a. fom tbggeS. 
Mastick, s. OTajhr. 
Masticot, s. lifiQuul $arr<e, SBlcgbbibt. 
Mastiff, s. flor £unb, SBulbiDer. 
Mastless, a. uben WafJ; font if fe gi== 

v?r Olbm eff. TCafrntng. 
Mastlin, s. 23lanbforn; blanbet CMetal. 
Mat, s. Waatte, Straabaffe, Sumiaatte. 
Mat, v. a. bebctffe meb Matter. 
Matachin, s. <Sv>«rbbanb$, gøglerff 

Stanbi. 
Match, s. Sunt?, ©vot-ltraab, ©vobl* 

fltffe; X>«ge; «parti ; ©iftermaal; 93efcs 

bemaal; Wage, Jligemanb. 
Match, v. a. & n. fortere , parte, fam* 

menfaie iige meb lige ; gifte meb b»er« 

anbre ; pære «en lig ; gifte fig ; fonime 

opereenS ; paffe, [lig, forlignelig. 

Matchahle, a. fom l;at fin £ige, paffe* 
Matchableness, s. ^affelig^eb. 
Matchless, a. magetoé, uforlignelig. 
Matchmaker, s. een font gier ^artier, 

Slobler. [SSgtefaffe. 

Mate, s. Joeffe, kamerat, OJfebbielper ; 
Mate, v. a. parre, fammenføie ; fots 

ftraffe, giore fctyafmat ; ad. fcfjafmat. 
Material, a. materiel ; legem tig ; mgtig, 

bett;fr?lig. [93cefen. 

Materiality, s. £egemtigljeb, materielt 
Materialize, v. a. forfime meb Segerne. 
Materialness, s. £egemlig()eb ; 23igtig ; 

1Kb. [OJiaterialiet. 

Materials, s. pi. Stoff, 25eflanbbele, 
Maternal, a. moberlig. 
Maternity, s. DJiobecligfjeb, OJi'oberfianb. 
Math, s. (SfterfTat, SSvvet. [tfjematifr. 
Mathematic, Mathematical, a. ma; 
Mathematician, s. TOatfyematifer. 
Mathematics, s. pi. Watbematif. 
Mather, s. ftavperrøbe ; f. Midder. 
Matin, s. OTorgen ; pi. Worgenfang. 
Matrice , Matrix , s. SRntrice ; Wobe? 

ven. [ber. 

Matricide, s. 0)iobermotb ; OTobermor* 
Matricular, s. SWotrifut. 
Matriculate, v. a. immatriculere, inb* 

ffripe, optoge i 23crgerneé tal. 
Matriculation, s. SnbfTrivning i OTa* 

trifulen. Maw 

Matrimonial, a. cegteffabelig. 
Matrimony, s. Sggteffab. 
Matron, s. OJiatrone ; Sorbemobet. 
Matronal, a. albrenbe, arbat; fom en 

OTarrone. 
Matros, s. Unber*§onffa6el. 
Matted, a. bebceffet meb OToattet. 
Matter, s. OXaterie ; Sag ; Srof ; Snb* 

bolb, £opebfag ; tfarfag ; 0J?aterte, 33oer. 
Matter, v. a. base at betnbe, «are 

magtpaaliggenbe; agte noget; fatte 

'JJJarerie, bolne. 
Matterless, a. uben «Stof ; operfTabifT. 
Mattery, a. fulb af Waterie. 
Mattock, s. £affe ; v. a. biiflQe e g # 
Mattress, s. Watraé. [ijaffe ont. 

Maturate, v. a. mobne, glare moben, 

bringe til <Snbe. 
Maturation, s. Wobning ; 25ulbning. 
Mature, a. moben. 
Mature, v. a. & n. blive moben, fulb* 

fommen ; mobne ; faae til at mobne. 
Maturity, Matureness, s. OHobenbeb, 

$ulbfommenl)eb. 
Matutine, a. fom bører til horgenen. 
Maudle, v. a. giøre borfr, tung eff. 

fDpnig ; banfe. [bruffen. 

Maudlin, a. tung, føvnig, borff ; bait»* 
Maugre, prp. uagtet, trcbé, imob een$ 
Maul, s. <Prt;gl, Stof. [Siffte. 

Maul, v. a. prt;gle, banfe. 
Maulkin, s. Dpnpif?, $uglejrr«mfel. 
Maund, s. $?urp, £aanfcfurp. 
Maunder, v. n. fnurre , brumme, bibe 

igien; s. digger. [potte. 

Maunderer, s. vranten Hcenneffe, S?nur» 
Maundy-thursday, s. €fiertorébag. 
Mausoleum, s. prcegtig Segravelfe. 
Mauther, s. tiben <pige. 
Mavis, s. Sroffef. 
Maw, s. £>t>ré Wave ; S?ro. 
Mawkish, a. voemmelig, efel. 
Mawkishness, s. 53cemmeligl)eb. 
Mawks, s. fTiben Clpinbe ; pi. Suffer, 

©rimacer. 
Mawmet, s. libenSuffe ; Hfgubébiffebe. 
Mawmetry, s. 2ffgub$bi;rfdfe. 
Mawmish, a. barnagtig, fiottet, feitet, 

mobbybelig. Max 

Maxillary, a. font bøter til fttnbbenene. 
Maxim, s. ITtariine ; ©runbfoetning ; 

©rnnbtcerbont. 
May, s. EJaimaaneb ; - bug, Often* 

bovre; -day, IWubag , førjle OJiai ; 

- came, Sftaileej ; - fly, Oftenborre ; 

- pole, OJioittoe. [maaffee. 
May, v. n. maatte, funne, turbe ; -be, 
Maj'or, s. føtfte £>tfrigbebév«f on i en 

Stae, 23orgent«fler. 
Mayoralty, s. 23orgemefteré Smbebe. 
Mayoress, a. 23otgemefteré $xut. 
Maze, s. Srgnng ; Sabwrinth, ; $ornr* 

ring ; ftortegenljeb ; -Jorbaufetfe ; v. a. 

&n. forvirre, forbaufe ; være forboufer. 
Mazarine, s. «Sfueret ; $at> ; fyftt Scsr* 

te ; 33rt;fifrrimmel; bloat ^)apiir. 
Mazarineblue, a. tnørfeblaa. 
Mazer, s. Srtffejraal. 
Mazy, a. f orvirret ; forvtflet. 
Me, pron. mig. [ftrtjfler. 

Meacok, s. qvinbagtig OTanb, CJujon, 
Mead, s. Wm ; £ng. [efovlitfie. 

Meadow, s. (Sng ; -sweet, ©ebeblab, 
Meag, Meak, s. €egl meb langt ©reb. 
Meager, a. mager. 
Meager, v. a. giøre mager. 
Meagerness, s. OTagerljeb. 
Meal, s. WmI; OXaaltib ; Sober ; Seel; 

©nng ; v. a. flcøe meb OJJeel; blanbe. 
Mealy, a. melet. [tør tale. 

Mealy-mouthed, a. unbfeelig, font if fe 
Mean, s. Wtbbel; Wtbte, OXibbelvet; 

33et, OTnabe ; in the -, imiblertib ; pi. 

means, kibbler; Svne, Sormue ; by 

all - , for at ling ; by no - , ingen* 

tunbe. 
Mean, a. tinge; nubbetmaabig ; jTet, uffet, 
Mean, v. a. mene, agte, bave i Sinbe ; 

bemoerfe. 
Meander, v. n. & a. fnoe fig taburin* 

tbiif; fnoe, frumme ; s. krumning, 

SSngt ; Slangelinie. 
Meandrous, a. fnoer, bugter, forvirret. 
Meaning, s. bening, $orftanb; £en* 

fi'gt ; a. menenbe. 
Meanly, a. gemeen, tav. [brwgtigtieb. 
Meanness, s. OJiibbelmoabigbeb, Oteber* 
Meantime, Meanwhile«»ad.inubtertib. Med 245 

Mear, s. fritleflaaenbe ©#. 

Mearl, s. Solfort. 

Measled, a. fulb of OTeSlinger. 

Measles, s. pl. feelinger. [letig. 

Measurable, a. font fan maaleé, ntaa* 

Measurableness, s. Waaleligfieb. 

Measure, s. Waal; Waabe; OJiibbel; 

Salt. 
Measure, v. a. & n. maait, afntaale. 
Measurer, s. Waaler. 
Meat, s. OJi'ob, Sliabmab, Sptfe. 
Meated, a. font bar faaet Wlab. 
Meaw, Mea\rl, v. a. intake, font Stattt. 
Mechanic, Mechanical, a. mecf;ani|?, 

fonfitg : gemeen, ringe. 
Mechanic, s. #aanbværféntanb, tfonft* 

ner; pl. OJManif; mecfjaniflf 23ibenf?ab. 
Mechanism, s. OTefaniSnte, mec^oniff 

Straft. 
Medal, s. Webattte, Sfuepenge. 
Medaillon, s. fkr Webaiffe ; $orejul* 

ting af en OJiebaitfe. 
Medalist, s. WebaiUiefienber. 
Meddle, v. n. & a. blanbe fig t, befatre 

fig met) ; blanbe. [ger. 

Meddler, s. een font btanber fig i 6a» 
Meddly, s. ^tanbing, Wifhuafr. 
Medial, a. mibbetbar; mtbbelutaabig. 
Mediate, a. font cr t Wibten. 
Mediate, v. n. incegte, formibble; bttt 
Mediation, s. Wcegltng. [for een. 

Mediator, s. OJtøgler, OTetfcmmanb. 
Mediatorial, a. magtenbe, font bører 

tit et OJiceglerembebe. 
Mediatress, Mediatrix, s. OJi'cegferjTe. 
Medicable, a. lagelig. 
Medical, a. font bører tit £«gefonflen. 
Medicament, s. Scegemibbel. 
Me die ain ental, a. font tiener til £«ge< 

bom, funb. 
Medicaster, s. Ovaffalver. 
Medicate, v. a. btanbe meb OXebtmt. 
Medication, s, Jægning; OXebicineren. 
Medicinable, a. lægelig. 
Medicinal, a. mebictniff, toegenbe. 
Medicine, s. Scegefonji; Scegebom-, 

Webioin. [ffrtve Webktn. 

Medicine, v. a. & n. bruge ett. for* 
Mediety, s. #atvbeel, Wibte. 246 Med 

Mediocrity, s. DDttbbelntaabigljeb. 
Medisance, s. 33efpottelfe, 23agtalelfe. 
Meditate, v. a. & n. mebitere, efter* 

teen fe, overveie, betcenfe. 
Meditation, s. Overveielfe, 23et«nf* 

ning, ©rublen, 33etragtning. [iSanfer. 
Meditative, a. bybfinbig, eftericenfenbe, 
Mediterranean , Mediterraneous, 

a. mibbettanbt?; s. mibbetfanbffe Jpav. 
Medium, s. betmibterfle, OJiibten ; OJiibs 

belvei; kibbet, ItSvei; OTcegling. 
Medlar, s. 3Bifp*l. 
Medle, Medly, v. a. blanbe. 
Medley, a. blanbet, forivret ; s. 33 fon* 

bing, HtffFniaff. 
Medullar, Medullary, a. forn ljorer 

til 3Kflif»; fulD af yjUuto. 
Meed, s. £øn, ^-orrienefre ; Sfienf, ©nve. 
Meek, a. front, niilb, fagtmobig. 
Meeken, v. a. formilbe. 
Meekness, s. OJiilbljeb, £BIit>fjcl5. 
Meen, f. Mien. 
Meer, s. ©rcenbfe; Dfeen; OttorabS ; 

Vøl; a. lutrer, bore; v. a. ontgive meb 
Meered, a. inbiTvomfet. [©rcenbfer. 
Meerlin, s. bridling. 
Meerly, ad. blot, atteneffr. 
Meer-sauce, s. falt 6atié. 
Mees, s. pl. <5"nge. [Dig jc. 

Meet, a. tienltg, beqvem, billig, anftcens 
Meet, v. a. & n. møbe, treffe, foimue 

familien. 
Meeter, s. OJ^rrum, 33erfemaa(. 
Meeting, s. Cftøbe, Sammenfomft, 

frorfamling. 
Meetly, ad. temmeligen, gobt nof. 
Megrim, s. Schrønét, .spovebpine. 
Meine, v. a. blanbe. 
Mei ny, s. $iener|?ab. 
Melancholic, a.melanfolff, fungfinbig. 
Melancholy, s. 0JManfoli,2ungfinbigs 
Melange, s. 33lanbing. [het. 

Melilot, s. OTelilot, (Eteenftøver. 
Meliorate, v. a. forbetre, linbre. 
Melioration,^, ftorbebring. [ligfyeb. 
Meliority, s. bebre Silfranb, fortrin* 
Melleous, a. tøonningfob; af honning. 
Melliferous, a. forn giver honning. 
Mellifie, a. font giøt Jponntng. Men 

Mellifluent, Mellifluous, a. fybenbe 

meb Jponning ; føt. 
Mellow, a. moben, mør, bløb; fafiig ; 

befTienfet ; v. a. & n. giøre moben, 

mobne; blive moben, ntotneé ; giøre 

blib ell. bløs, blive btøb. 
Mellowness, s. IK'obeuljeb, OTør&eb. 
Mellowy, a. blob, blib, mør. 
Melodious, a. velflingenbe. 
Melodiousness, s. iBelftang. [33ife. 
Melody, s. OJMoti, Eelflang; Semitt; 
Melon, s. Ottelon. 
Melt, v. a. & n. fntelte; bevcege til 

Weblibenfjeb; vanfmcegre ; fmelteé; bes 

veegeé ril OJieblibenfjeb. 
Meltable, a. fmeltelig. 
Meiter, s. Smelter, [lem. 

Member, s. £em ; Seb; Stuffe; 3»t*s 
Membranaceous, a. IjinbefulD. 
Membrane, s. tt;nb $nb, £inbe. 
Memento, s. (Srinbring. 
Memoires, s. pl. OJiemoirer, (Sfrerret* 

ninger, biftorijfe 33emærfninger. 
Memorable, a. merfværbig. 
Memorandum, s. Eicerfe; -book, 

iBreøraffe; <Snnbring3bog. 
Memorial, s. Wintetegn; SEtnbe, Sr* 

intring ; SrinbriugéfTrift ; 33øuf?rift. 
Memorize, v. a. bemærfe, opjTvive. 
Memory, s. Jpufommelfe, (Srtnbring, 

OJiinbe. [man). 

Men, s. pl. WennejTer, OJtønb, $otf (af 
Menace, v. a. true; s.Srubfel, SrubfTer. 
Menacer, s. 2ruenbe, een forn truer. 
Menage, s. £>t;rel)ave, OJienageri ; #uu<>* 

l)olbmng ; v. a. tøaanbheeve, brive. 
Menagerie, Menagery, s. OXenageri, 

S)nret)ave. 
Mend, v. a. & n. bøbe, lappe, piffe; 

trette, bebre, cenbre; bebred, blive bebre, 
Mendable, a. forbebrelig. [bebre fig. 
Mendacious, a. løgnagrig. 
Mendacity, s. Søgnagrigljeb. 
Mender, s. fiffet, Sapper, $orbebrer. 
Mendicancy, s. Siggeri. 
Mendicant, a. tiggenbe; s. Sigger. 
Mendicate, v. n. tigge, btu om %[• 

miffe. 
Mendicity, s. tiggert; StggerftaP. Men 

Menial, a. £ufet tilr>renbe ; tinge, ge* 

meen; s. SienefHtuenbf. 
Mennow, s. ©runbling. 
Mensai, a. fom fjficer til 25orbef,33otb*. 
Menstruous, a. maaneblig. 
Menstruum, s. T. opløfenbe Wibbel. 
Mensurable, a. fom fan maiilcJ. 
Mensurate, v. a. made, ofmaale. 
Mensuration,s. attaalningjllfmaating. 
Mental, a. cianbig, Kanbé*. 
Mention, s. Omtale, OTelbning. 
Mention, v. a. melte, om rale. 
Menuet, s. Oftenuet (2>anbé). 
Meracious, a. flar, frat f (om 93iin). 
Mercantile, a. Stiøbmanbé*, fiobntanbS* 

mceSfig. 
Mercature, s. SStobmanbfTab, .ftanbel. 
Mercenary, a. rinbefug ; fom gior for 

^enge, fom laber fig leie. 
Mercer, s. Silfefrccmmer. 
Mercership, s. kramvarer. 
Mercery, s. Silferorer. 
Merchand, v. a, fjanole. 
MerchandaMe, a. fom fan frelge$ bort. 
Merchandise, s. S?iøbmanbf?ab ; £an* 

tel*i>are. [ff«b, banble. 

Merchandise, v. n. brive fticbmanb* 
Merchand ry, s. JpanbeU 
Merchant, s. .ftiøbnmnb, -ftanbelSmanb ; 

v. n. crioe .JOanbel, fjanble. 
Merchantable, a. fcelgelig, affoetlig. 
Merchantlike, Merchantly, a. fisb* 

manbemccSfig. 
Merchantman, s. Seffarbifftb. 
Merciful, a. barmbiertig, naabig. 
Mercifulness, s. 25arml)iertigt)eb. 
Merciless, a. ubarmbietttg. [big. 

Mercurial, a. merfurialfF; ftygtig, ufras 
Mercury, s. ©uben OTercuriué ; tyla 

net; C^agfotø; SBingel (Uer); 2(\>i** 

becrer : QfrtS. [barmelfe, 

Mercy, s. 2?armf)iertigl)eb, ZlaaU, $ot: 
Mere, a. blot, bar, t«, lutter. 
Merely, ad. blot, fun, albeleg. 
Meretricious, a. bwtagtig, fetfeerbig. 
Merge, v. a. buppe, nebbtjppe. 
Merger, s. ipiemfalb. 
Meridian, a. 2ftibbag$=; s. OTibbag ; 

WibbagSlhw, Wectbian. Met 247 

Meridional, a. tøblig; 3J?ibbagés. 
Merit, s. frortienefre; 2øni ©runb til 

en 6ag. [forfTutbe; giøre fig fortient. 
Merit, v. a. & n. fortiene, scete roerb, 
Meritahle, a. fortienfrfulb. [fulb. 

Meritorious, a. fortienenbe, forrienft* 
Meritoriousness , s. &orrienflfulbl)eb. 
Meritnt, s. ©unge. [merneé Sem. 

Merkin, a. falffe £aar paa #ruentim* 
Merlin, s, Serfeljøg. 
Mermaid, s. £arfrue; « fbove, ©fiøge. 
Merman, s. Jpaimtanb, Sriron. 
Merrily, ad. luftigr, muntert. 
Merrimake, v. n. giøre fig U;fHg, more 

fig: s. £orli)fMfe. 
Merriment, Merriness, s. StyfHgbeb, 

$-ri)b; $orlt)jMfe. 
Meny, a. luftig, glnb, frubefulb; to 

make - (with one) , giere 9Ut nb 

een. 
Mersion, s. 9?ebbt)pning, Siufning. 
Meseems, v.imp. mig fimeé, jeg fi;ne£. 
Mesh, s. JJJaffe (i er 9?er). 
Mesh, v. a. fange i ©am, befnoere. 
Mesh-fat, s. DXcefTefar til SBrygning. 
Meshy, a. nerbannet. 
Meslin, s. SBlanbfom. 
Mesprise, s. $oragr, #aan. [35affe. 
Mess, s. 9?et OCRab; 2)eel, <potrton ; 
Mess, v. n. fpife fammen. 
Message, s. SBubfTab, ©efanbtfFab. 
Messenger, s. Senbebub. 
Messiah, s. OJIeéfiaé, trefferen. 
Mess-mate, s. €pifefammerat, 23afi<* 

manb. [Sorb til. 

Messuage, s. #uué eBT. ©aarb meb 
Met, møbte, traf ; møbt, truffen (af to 
Metal, s. TOetal. [meet). 

Metallic, Metalline, a. metaUiff, af 

TCetof, fom fjører til Wetal. 
Metallist, s. TOetalarbeibet. 
Metallurgist, s. OTetolTurg, fom arbei* 

ber i Tittal. [om (Srté ttt. Metaller. 
Metallurgy, s. Metallurgi, Sunbffab, 
Metamorphose, v. a. forvanble i en 

auben Sfiffelfe. 
Metamorphosis, s. Sorvanbling. 
Metaphor, s. Metapber, otatotiff #igur. 
Metaphorical, a. merap[)ori|T, ftguriig. 248 Met 

Metaphrase, s. orbret D»eif«Uelfe. 
Metaphysic, Metaphysical, a. me* 

tiip[)i;fi!?, ouerfanbfelig. 
Metaphysics, s. pj. Wetapbbfif. 
Mete, v. a. maale. 
Meteor, s. Suftfun, Snfttegn. 
Meter, s. Waaler ; SBerfemaal. 
Metewand, Meteyard, s. OJJaalejrof", 
Metheglin, s. OTiøb. [Oflaaleflang. 
Methinks, v. imp. jeg ft;neé, mig funeé. 
Method, s, OXetljobe, Sceremaabe. 
Methodic, Methodical, a. metbobtjr 1 , 

regelmce-ofig. 
Methodize, v. a. orbne , fætte i Orben. 
Methought, v. imp. mig ftmteé, jeg 

ramfte. 
Metre, s. Wetritm, 6tave(fenioaI. 
Metrical, a. mctrifF, i 93er$, 23erfe*. 
Metropolis, s. £ot>ebfiab. 
Metropolitan, a. fom berec til #oreb* 

fiaben ; s. SrfetufTop. . [OTob. 

Mettle, s. 6tof, Oflaterie; $i;rigl)eb, 
Mettled, Mettlesome, a. f i;rig, mobtg. 
Mew, s. Waage; 23nnr; S^ieDetfoetDs 

ning ; farete Seie. 
Mew, v. n. & a. fcefbe fttrer, #aar; 

miwt y - up, inbfhme, inbfpcetre. 
Mewl, v. n. ffrige, fkebe, pibe. 
Mewler, s. $l«ber, SfrigbalS. 
Mice, WituS (pl. af mouse). 
Michaelmas, s. OJJiffelébag. 
Miche, v. n. ubeblise, ffulfe of Sfole, 

fFiule fig. 
Micher, s. $t;tt ; £>agbrh?er, 25agabonb. 
Michery, s. $ut»eri, SBebragcri. 
Miching, a. gifttig, gnieragtig ; bouen. 
Mickle, a. (im;fle); flor, meget; s. 

CO'oengbe. 
Microscope, s. $orftøtrelfe$gla$. 
Mid, a. mitt, meKemfi; s. OJJibten. 
Midday, s. OJJtbbng. 
Midden, Midding, s. Wflbbtng. 
Middle, a. mibterf}, meffemft; s. OJiib* 

ten. [XTJibten. 

Middlemost, a. meffemfi, mibterfi, t 
Middling, a. mibbelmaabig, temmelig, 
Midge, s. OTt;g. [mibt imettem. 

Midland, a. mibbeffanbjT; - sea, mit* 

teffanb(Te #au. Mil 

Midlent, s. OJiibtfafien. 
Midmost, a. mibterfl, mettemfj. 
Midnight, s. Oflicnat; a. WibnatiJ*. 
Midriff, s. OTeHemgul». 
Midshipman, s. U'ibfluputan, Sunfe* 

ren paa et S?rigé(Tib. 
Midst, a. mibrerft, meHemfh mibt i : 

iblanbt ; s. Wtbten. [Dag. 

Midsummer, s. OTibfommer, St. Jpartf» 
Midway, s. Wibtvri, #almi. 
Midwife, s. Sorbemober. 
Midwifery, s. ftorlcSningtoibenffab 

ett. forretning. 
Midwinter, s. mibt i finteten. 
Mien, s. OXine, 2Caftm, 33«fen. 
Might, s. OXagt, Strafr, $onmte. 
Mightful, a. magtig, ttoelbig. 
Mightiness, s. OXctgt, £f>il)eb. 
Migthy, a. mesgtig, »«lbig; betybelig; 

ad. owniKtoDe, meget. 
Migniard, a. nt>beltg, net. 
Mignon, v. a. fmigre. 
Migrate, v. n. sanbre, brage bort. 
Migration, s. 93ortPi;gtning, 23onbring, 

2og. 
Milch, a. fom gim OTelf; OTelfe*. 
Mild, a. milb, fagtmobtg, from. 
Mildernax, s. <Slag$ ©eilbug. 
Mildew, s. Ottteelbng j v. a. forboerve 
Mile, s. JJiiil. [oeb OJJeelbng. 

Miliary, a. fom ligner £irfe. 
Milice, s. Ottilia, Sanbeoosrn. 
Militant, a. fktbenbe. 
Militar, Military, a. militair, frigerfT ; 

s. OJJilitair, «Sotbatersæfen. 
Militate, v. n. ftribe, fure Ærig. 
Militia, s. OKilité, Sanbmilit*, Oflanb» 
Milk, s. OJWf; v. a. molfe. [ffab. 

Milkmaid, s. Oflalfepige. 
Milksop,s.OJielf fuppe; *qv>inbagtig 5tarl. 
Milky, a. af 3JWf ; melfagtig; fulb af 
Milk-way, s. OJMfemen. [Welf. 

Mill, s. W»Ut i OJtølfetfcerf. 
Mill, v. a. male (5?orn «.) ; qt> irle ; 

prcege (Wynter)} toalfe; - dam, 9JW« 

levcern ; - stone, OOtoffefieen. 
Millener, s. Q3atantecibanbler, Wobe» 

banblerffe. 
Millennial, a. tufinbaarig. Mil 

Millepedes, s. pl. SUetberorme, tra* 

Miller, ». Waller; Stage $lne. [otme. 

Millesimal, a. ben tufinbfje. 

Millet, s. Jpirfe. 

Military, s. OJWefreen. 

Million, s. OTiHion. 

Milt, 9. aWiit ; OTetfen i 5ijT. 

Milter, s. OJWfeftff. 

Milwel, a. #ot>ant. 

Mime, s. OTimtfer, ©øgler; v. n. gioce 

Jeter, fpiff* Wimif. 
Mimer, s. ftttmifce, ©iogtct. 
Mimic, a. mimifF, efterobenbe; s. TOi* 

tmfer; ^ubfeniuoger; pi. Wimif. 
Mimic, v. n. eftevabe, eftergtore; g&gle. 
Mimical, a. efterobenbe, pubfeerlig. 
Mimicry, s. pubfeerlig Sfterabelfe. 
Minacious, Minatory, a. truenbe, mfb 

SrubfTer. 
Mince, v. a. & n. faff* fntaot, giøre 

fmaar ; nebfatte, forfteine; befntyffe; 

ojfectere, giøre fig p Kn « 
Mincingly, ad. fhjf fet-iiS ; ovcrfTabifT. 
Mind, s. €inb; £u ; Wening; tonfe ; 

£uft. ['2fgt ; minbe»? ; agte, vare finbet. 
Mind, v. a. marfe, give 2(gt, toge i 
Minded, a. finbet, tit Swb$. 
Mindful, a. opmarffom, font buffer, 

anbfer, ogtfom. 
Mindfulness, s. Opmarffomf)eb. 
Mindless, a. uagtfom, ubetanffom. 
Mine, s. S6iergt>arf, Wine; v. a. unber* 

grave, minere. 
Mine, pron. min, mine. 
Miner, s. 23iergmanb OTtnerer. 
Mineral, s. Mineral; a. mineralff. 
Mineralist, s. Mineralog, [tare. 

Mineralogy, s. OTineratogi, OJiineraU 
Minever, s. fproglet t)V>ibt #oert>arf. 
Minew, s. ©runbling ; f. Menow. 
Mingle, v. a. & n. btonbe, menge ; 

blanbe fig ; s. 23lanbing. 
Mingle-mangle, s. WifTmofT. 
Miniature, s. OJiiniaturmoling. 
Minikin, s. QJnbling; Uben 9?oat; a. 

liben, fpinfel. 
Minim, s. liben ting; <Purf; Stage 

Sronjistfonere ; bolv Otobe ; fmaae 23og« 

flaoer. Mir 249 

Miniment, s. ©unfiber-iiSning. 
Minion, s. 9)nbling, Sfiobebarn. 
Minionly, Minionlike, a. f orfialenbe. 
Minionship, s. Sftartegn, 5?arefferen. 
Minish, v. a. forminbffe, forringe. 
Minister, s. dettent, TOebl)telpet; 

<pr«ft; Winifler. 
Minister, v. a. & n. tiene, f)ielpe, op* 

florte; betiene; forjlfoffe, ybe; for forge ; 

forefhiae, forvalte. 
Ministerial, a. yorenbe tit tienefte; 

tienenbe ; praftelig. 
Ministral, a. prafletig • tienenbe. 
Ministrant, a. tienenbe. 
Ministration, s. tienefle, SBetiening. 
Minisrress, a. ©iverinbe , llbbeterinbe. 
Ministry, s. Stenefte; ^rafleembebe ; 

OJitniflerium ; TOinifteré Smbebe. 
Minium, s. OJiine, SBergjinober. 
Minnekin, s. affefteret {fruentimmer ; 

liben Stnappenaal. [Symptom. 

Minning, s. Winbetfe (of Sygbom), 
Minning-days, s. OTtnbebage. 
Minor, a. minbre, yngre, minbreoortg. 
Minorate, v. a. forminbffe, forfteine. 
Minority, s. Jibenljeb, Oftinbreaorigtjeb. 
Minster, s. OJi'ynfto, tflofterfirfe. 
Ministrel,s.OTinfkel, Sanger, Spiffe* 

monb. [OJiufifantere. 

Ministrelsy, s. Sang , «Spit; trop 
Mint, s. Wynte (Urt) ; OTynt (^enge) ; 

OJiumeu, Sfatfammer. [trogte, lyfle. 
Mint, v. a. mynte, prage tyenge; ffttt* 
Minter, s. OTynter, OTyntmefrer. 
Minute, a. liben. 
Minute, s. OTinut; Ubfoft; pi. OTemot- 

rer, ©ocumenter; t. a. gix)re Itbfafr, 
Minute-line, s. Jogline. [opffrit-e. 
Minutely, ad. minutvitS; naiogiigeu. 
Minuteness, ». £ibenl)eb, 9?ingt)eb. 
Minutiae, s. pi. ubetybelige ting. 
Minx, s. ung vitb tyige. 
Miny, a. unberjorbifT. 
Mirable, a. beunbringévarbig. 
Miracle, s. Wirofel, 3ertegn. 
Miraculize, v. a. giøre tit et llnber. 
Miraculous, a. forunberlig, ofletnotur* 
Mirador, s. ©offerte. [tig. 

Mire, s. OTpre; 6fotn, I^ynb. 250 Mir 

Mire, v. a. tilfale, ttlfnttfre. 

Mire drum, s. ftorbrum. [<5*le. 

Mireness, Miriness, s. ©fibentyeb, 

Mirifical, a. fotunberlig. 

Mirk (Mirksome), a. mstt, n\*xU 

nenbe ; s. OJi'orfe. 
Mirksomeness, s. IRørfljet. 
Mirobolan, s. 23lonime. 
Mirror, s. Speil; OJtynfter. 
Mirth, s. ©Icebe, £ufHgbeb, <Spog. 
Mirthful, a. glcsbelig, IpfHg. 
Mirthless, a. giæbelø*, førøetig. 
Miry, a. bijnber, fFiben, fetet. 
Misacceptation , Misacception, s. 

OJci? for ftoa e Iff . 
Misadventure, s. llfjelb. 
Misadventured, a. uhetbig. 
Misadvise, s. onbt 9?aab; v. a. raabe 

onbr, give et (let SKant 1 . 
Misaffirm, v. a. falfTettgen vaaftaae. 
Misanthropist, s. Wifantljrop, Wen* 

.uffe pente. 
Misanthropy, s. OTennefTeftenbjTab. 
Misapplication, s. fall? 2fnvenbelfe. 
Misapply, v. a. ubtt;be urigtig, an* 

venbe ilbe. 
Misapprehend, v. a. niiéforftaae. 
Misapprehension, s. urigtigt SBegreb, 

l\'isfovftaaelfe. 
Misattend, v. a. fotfcmme. 
Misbecome, v. n. anftaae Hit, tabeilbe. 
MisLeyot, Misbegotten, a. avlet i 

u«gre Se-ng. 
Misbehave, v. n. opffrre fig itee. 
Misbehaviour, s. flet Opforfel. 
Misbelief, s. Vantro, vrang bening. 
Misbelieve, v. n. ^at>e vrang tvo. 
Misbeseem, v. a. iff* fømme fig, lobe 

ilbe. 
Misbestow, v. a. forbele urigtigt. 
Miscall, v. a. benævne urigtigt, give 

©genavn. 
Miscarriage, s. flet Opførfel; Jeiltrin, 

ftor|>?tfc; flet Ubfalb; Wiéføbfel. 
Miscarry, v. a. far* ilbe; gaae urigtig, 

fToae feit; gaae forloren. 
Miscast, v. a. regne feil. [©ager. 

Miscellaneous, a. blanbet af abjTiflige 
Miscellany, Miscellanies, s. pi. Mis 

25taabittger, blanbebe Waterier. 
Mischance, s. ulvffelig £«nbelfe. 
Mischief, s. ll(t;ffe, €fabe, Sortreb, 

Uret. ^ [Sortreb. 

Mischief, v. a. ttlfoie <Sfabe, giore 
Mischievous, a. fFabelig, fortrebelig, 

(TtelmfF, onb. 
Miscible, a. blanbelig, fom Fan blanbeé. 
Miscomputation, s. $eilregning. 
Misconceive, v. a. miéforftane, fatte 

uvigtigen. [forflaaen. 

Misconceit, Misconception, s. Wit* 
Misconduct, s. jlet Opførfel; v. a. 

beftyre ilbe, fh;re ffet. 
Misconstrue , v. a. ublcegge falfFt, 

ubn>b? urigrtgen. 
Miscontent, v. a. giore miSfomotet. 
Miscontinuance, s. 2lfbri)belfe. 
Miscounsel, r. a. raabe ilbe, give flet 

Miscount, v. a. tcclle fatfTf, regne feil. 
Miscreance, Miscreancy, s. falfT 

Iro, llffalfc fra Sroen. 
Miscreant, s. 9?anrroenbe, Ugubelig. 
Misdeed, s. OJiitfgierning. 
Misdeem, v. a. bømme falff. 
Misdeeming, s. vrang £om, $eiltagelfe. 
Misdemean, v. n. opfere fig (let. 
Misdemeanour, s. flet Opførfel, #or* 

feelfe, 23røbe. 
Misdesert, s. ©ftjft», Sorfeelfe. 
Misdevotion, s. falfT Wnbragt. 
Misdo, v. a. & n. giore liret, feile. 
Misdoing, s. OJiiggierning. 
Misdoubt, v. a. miStoenfe, tyave een 

mtétcenft. 
Misdoubtful, a. tvivlfom. 
Misdraw, v. a. tegne feil. 
Mise,s.3nbfemftcr af Sanbgobé; Sfat; 

Onifofintnger. [brnge. 

Misemploy, v. a. anvenbe urigtig, mi$* 
Miser, s. Q3nier, Haling. [rig, ntbfT. 
Miserable, a. elenbig ; uftjFfalig ; far* 
Misery, s. <£lenbigbeb,!Mrmob,nffell)eb. 
Misesteem, v. a. miflagte, foragtej s. 
Misfare, s. Utyffe. [$orøgr. 

Misfeasance, s. $orfeelfe. 
Misfeign, v. n. bbfle. 
Misform, v. a. vanjfabe. Mis 

Misfortune, s. Htuffe, IHjcfb. 
Misgive, v. n. vceffe Wiétanfe, fpaoe 

fig or.bt: ane. 
Misgiving, s. OJiiétanfe. [(Tet. 

Misgovern, v. a. regiere ilbe, forejlaae 
Misgovernment, s. ftet JKegiering. 
Misguidance, s. urigtig 93eilebning. 
Misguide, v. a. forlebe, forfore, an* 

fiu-e fTet. 
Mishap, s. Hlt;ffe, utuffetigt Stffcelbe. 
Mishappen, v. u. ferutt;ffeg, fatbc 

feiuttflig at. 
Mishaved, a. uteerlig, fTet opbragen. 
Mishear, v. a. bore f eiC, forlore fig. 
Mish-mash, s. OXifTmafF. [falfft. 

Misinform, v. a. berette elf. unberrette 
Misinformation, s. fall? Unberretning. 
Misinstruct, v. a. belære urigtigt, 

untevrerte ffiL [uriytig. 

Misinterpret, v. a. mi£ti;be, ubrolfe 
Misinterpretation, s. vrang 5-ortotf- 

ning, OJJisforftaaelfe. 
Misjudge, v. a. bomme uret. 
Mislay, v. a. forlcegg?, forputte. 
Mislead, v. a. forlebe, forfare. 
Misleeke, v. a. misbillige. 
Mislike, v. a. bare OJJiéljag , iffe ttbe: 
Misluck, s. Htyffe. [s. ?JJu?bag. 

Mismanage, v. a. inbrette ett. befhjre 

iter. [elf. frorvattning. 

Mismanagement, s. (let 3nbretning 
Mismatch, v. a. parre (Tet fontmen, 

feuere ulige. 
Misname, v. a. give #genavn. 
Misopinion, s. vrang Opening. 
Misorder, v. a. bringe i Horten; s. 

Horten. 
Mispend, v. a. forøbe, bortobéte. 
Mispersuasion, s. vrang bening. 
Misplace, v. a. (ætte, ett. loegge yaa 

bet urette Steb. 
Misplay, v. a. ftnffe falff. 
Misprint, v. a. tn;ffe feit. 
Misprise, v. a. foge feit ; foragte. 
Misprision, s. $orfeelfe, 93iltfaretfe ; 

3-oragt. 
Misproportion, v. a. giore utige. 
Misquotation, s. falff «Sitering. 
Misquote, v. a. fall? anføre, citere feil. Mi 251 Misreceive, v. a. tage ilbe op. 
Misrecital, s. feil beretning. 
Misreckon, v. a. & n. tage feit i fin 

9?eguing. 
Misreckoning, s. feil 0?egning. 
Misremember, v. a. erintre urigtigen. 
Misreport, v. a. give fetl «Beretning ; 

s. faiff beretning. 
Misrepresent, v. a. forejiitfe urigtig. 
Misrepresentation, s. urigtig $ore* 

nifttng. [Hro. 

Misrule, s. urigtig 9?egiering, Horten, 
Miss, s. Somfru, $refen • Waitreffe. 
Miss, v. a. & n. mtfre, untvcere, 

favne; feile, tage feit; (Taaefeil, ffi;te 

feil; s. Seiltagelfe; tab. 
Missal, s. OTeffebog. 
Misserve, v. a. betiene een ilbe. 
Misshape, v. a. vanffabe, tanne ilbe. 
Mission, s. ©enbelfe, OJitøfton. 
?t!issionary, Missioner, s. ©efanbt; 

Stttylotiair. 
Missive, a. fenbt; s. «Senbebrev, 
Misspel, v. a. bogjmvere feil. 
Misspender, s. £or*ber ; #belanb. 
Mist, s. Saage. 

Mistake, s. #eiltagelfe, ^orfeetfe. 
Mistake, v. a. tage feit; fare ttiK) ; 

mi'forftaae, misftenbe. 
Mistakenly, ad. of WiSforftaaelfe, feil. 
Misteach, v. a. unbervife (Tet, lære fa lift. 
Mister, s. <2lag$,2frt ; OXonfieur, fterre ; 

v. n. v«re af 25ett;bntng. [liten. 

Mistime, r. a. forrette i Htibe, forfomnie 
Misteltoe, s. #ugteliim; Vintergrønt 

(glante). 
Mistiness, s. laage, taaget Suft. 
Mistion, s. 33lanbing. 
Mistress, s. $rue ; TOabmober, defter* 

inbe; OXabame; Sioerefh, OTaitreffe. 
Mistrust, 3. TOiétirtib. [tcenfe. 

Mistrust, v. a. l)ave ■DftiStitfib til, titk* 
Mistrustful, a. miétcenfelig , miétroiff. 
Mistrustfulness, s. TOiStillib, Wis* 

tanfe. 
Mis trustless, a. uben UJitStanfe. 
Mistune, v. a. forfremme. 
Misty, a. taaget. 
Misunderstand, v. a. tméforfraae. 252 Mis 

Misusage, Misuse, s. TObrug ; fret 

OTebfart. 
Misuse, v. a. miébruge, miébanMe, be= 

banbie (Tet, omgaaeé flet; s. OTiébrug. 
Misween, v. n. 6»mnte fe U , miétcenfe. 
Miswoinan, s. fruentimmer font taber 

fig bruge. 
Mis write, v. a. (Tribe feir, forffripe fig. 
Mite, s. OJctt), Stornornt; #pib; en ringe 
Miter, f. Mitre. [Sing. 

Mitigant, Mitigative, a. linbrenbe, 

formiibenbe. 
Mitigate, v. a. formiibe, Knbre, fHtfe. 
Mitigation, s. £inbring. 
Mitre, s. 23ifTop$[>ue. 
Mittens, s. pi. #a(pljanbf?er, banter. 
Mittimus, s. 1(rref>Drbte ; IffmiSning 

fra en 9?et. 
Mix, v. a. bfanbe, menge; menge fig. 
Mixen, s. Webbing. 
Mixtion, Mixture, s. 23Ianbing. 
Mixtly, a. blanbet. [mafh 

Mizzen, Mizzen-mast, s. Wefami* 
Mizzle, v. n. regne fmaat, ruffe ; fprube. 
Mizzy, s. Sump, OftorabS. 
Mo (= More), mere. 
Moan, s. 93eeflage, Sammet. 
Moan, v. a. flage, jamre, førge. 
Moanful, a. jammerlig, førgelig. 
Moat, s. Solegran; JoeflningSgraP. 
Mol>, s. <JXøbel; SRatfappe, #otHbtJøi. 
Mob, v. n. & a. or- erjTrige, ombøtte ; 

inbhutfe; giøre Dprør, otferfalbe. 
Mobbisli, a. pøbelagttg, oprørjT, urolig, 

grev\ 
Mobby, s. DefKnbifF £rif of kateter. 
Mobile, a. bevægelig, rørig, ufinbig ; 

s. ^frbel. [ben ftore JQob. 

Mobility, s. 95ep«geligbeb, llflabigbeb ; 
Mock, s. ©pot, Spee, Spotteglofe ; 

Sfrerabelfe; a. eftergiort, uagte. 
Mock, v. n. & a. forljaane, befpotte, 

belee; narre. 
Mockage, s. ©pot; in -, fpottebiifl. 
Mockbird,s. Spottefugl, @ca>et (Jugl). 
Mocker, s. Spotter, Spottefugl. 
Mockery, s. Spot; ©iefferi; 93fcenb* 

tt«rf. 
Mode, 3. 3Xobe, £tagt ; ScsbPane, 9Sii*. Mol 

Model, s. TOobel, OXønfrer. 

Model, v. a. afforme, mobeffere, giøre 

er 0J?ønfrer. [belmaabig. 

Moderate, a. maabelig, beffeben, mib* 
Moderate, v. a. moberere, Unbte, for* 

minbjTe ; fh;re, regiere. 
Moderateness, s. Waabeligtjeb. 
Moderation, s. Oflaabeligbeb, SBeffeben* 

beb, Waabebolb. 
Moderator, s. ftorfhmber; Wcegier. 
Modern, a. ntobem, mj, efter OToben. 
Modernise, v. a. giøre mobem, efter 

TOoben, 
Modest, a. eerbar, bejTeben, fæbeltg. 
Modesty, s. 23efFebenbeb, OJiaabel)olb, 

Scebeligfyeb. 
Modicity, s. SKingfjeb, Ubetbbeligfjeb. 
Modicum, s. ?&&, D?unbfulb. 
Modifiable, Modificable, a. «nbret, 

inbiTrcenfet, beflemntelig. 
Modification, s. OJiobiftcation, nærmere 

95eftemmelfe; froranbring , Snbffvccnf* 

ning jc. 
Modify, v. a. foranbre, utbrette, inb* 

ffrcenfe, forminbffe , nærmere befrennne. 
Modish, a. mobené. 
Modulate, v. a. rette efter taften. 
Modulation, s. Sannelfe; 2(fpevling ; 

frorebrng i Sanq, Welebt. 
Module, s. OTønfhr, Waal, TOobel. 
Modus, s. ©obtgiorelfe for Sienb*. 
Modwal, s. trcepiffer ($ugl). 
Mohair, s. Slanteelgarn, toi beraf. 
Moiety, s. £altfbeet. 
Moil, v. a. & n. befmitte, føle; robe ell. 

]ilie fair t SHmb; pine fig, fTcsbe; s. 

Witt, OXaal ; OJJu utbyr. 
Moist, a. fugtig, Paab. [paab. 

Moist, Moisten, v. a. fugte, giøre 
Moistness, s. $ugtigbeb, 3SaabI)eb. 
Moisture, s. Jugtigbeb. 
Moky, a. mørf, bunfeL 
Molar-teeth, s. pi. fftnbtcenber. 
Molder, v. n. mulbne , falbe i Stev. 
Mole, s. Steenbamtmng; <pict paa Se* 

gentet; TOnlbParp; OTarfviin. 
Molest, v. a. befVære, plage, forurolige. 
Molestation, s. SBefr-cer, ^3(agf. 
Molester, s. tylager, ijorftyrrtr, ^inct. Mol 

Molewarp, s. OTulbvatp. 
Molition, s. SanbetfnuSnlng. 
Mollar, s. 93l«ffptutte ($iff). 
Mollient, a. bUbgiøtenbe. [ning. 

Mollification, s. 23løbgioteffe, 23lobs 
Mollifier, s. £inbting$mibt>el; Kotigs 

()et$ftifter. [milbe; fovutinbfTc. 

Mollify, v. a. Møbgiote, linbte, fots 
Molosses, s. pl. æunfefalb af Suffet, 
Molt, v. a. fcstbe $iou. . [Strup. 
Moltable, a. fuielteltg. 
Mome, s. SoSmer. [f)eb ; ^ftcrtryf. 
Moment, s. #ieblif; Snbbolb, 33igtig* 
Momentally, ad. øiebtiffelig. 
Momentaneous, Moraentany, Mo- 
mentary, a. forgiængelig, forn varer 

et Øieblif. 
Momentous, a. vigtig, betbbeltg. 
Mommery, s. OTasferabe , llbflcebning. 
Monachal, a. fotn l)X>rer til OTunfe, 
Monarch, s. Wonarf. pXunte*. 

Monarchal, Monarchical, a. monat* 
Monarchy, s. OXonarfi. [fi|T. 

Monasterial, a. f(oflev(ig, Stlofterr. 
Monastery, s. ftfofier. [«loftet*. 

Monastic, Monastical, a. flofierltg, 
Monday, s. røcmbag. 
Money, Mony, s. <Penge; - bag, 

pengepung; - matter, Spengefag; 

money's-worth, fent et tyenge v«rb. 
Moneyed, a. tig pan <Penge, [verier. 
Moneyers, s. pl. "Vengenttmter, ^3enge* 
Money-proof, a. ubefHffelig. 
Mong-corn, s. jBlanbforn. 
Monger , s. een font f;anblet meb noget, 

Sltccmmet: SiffetfFib. 
Mongrel, a. &s. SBlanbing af to Slagg 

St)t; uægte; flet, ubartet. 
Monier, s. OJtyntet. 
Monish, v. a. formane, paantinbe. 
Monition, s. ^Paaminbelfe^orntaning, 
Monitor, s. <Paantinber, Motmaner. 
Monitory, a. paaminbenbe , forman 
Monk, s. OJtunt. [nenbe; s.ftomtaning, 
Monkery, s. OTunfeliv, Sflunfevcefen. 
Monkey, s. 2(befot; Sofie. 
Monkish, a. ntttnfagtig. [fig felv, 

Monologue, s. Wonolog, Samtale meb 
Monopolize, v. a. brise Slleneljanbet. Mor 253 

Monopoly, s. Wonopol, 35ater$ <Pri* 

vilegiunt. [me Jone. 

Monotonous, a. monoton, altib i fant* 
Monotony, s. een og famine tone. 
Monster, s. tllji;re, Wisfoflet, 93anjTab* 

ning. [Uf)bte. 

Monstrosity, Monstruosity, s. noget 
Monstrous, a. utytt, mouftf*$, van» 

ffabt. [ntaane. 

Montant, s. T. 2(avanceren j £alv* 
Montero, s. 9?ibel)ue, ftabué. 
Monteth, s. Sax at ffyffe <35laé i. 
Month, s. OJJaaneb. 
Monthly, a. maaneblig. 
Montoir, s. venflre Stigbsile; Steen 

ell. 33uf, at ftige til £eft pan. 
Montross, s. Unberconffrtbel. [ntcctfe. 
Monument, s. Wonuntent, WinoeS» 
Mood, s. 2(rt, 3Siié; 25t;gningéntaabe ; 

Welofi; Stemning, £une; Sver. 
Moodiness, s. onb Sune, llrrigfjeb. 
Moody, a. feer, arrig, egenfinbig. 
Moon, s. Waane; Waaneb. 
Moonish, a. maanefng; lunefulb. 
Moor, s. Worian; Æicer, WorabS. 
Moor, v. a. & n. anfre, lagge, ligge for 

2l"nfer; fnrrc. 
Moorage, s. "Hnfetplab*. 
Moor-hen, s. 93anbl)øne; moorcock, 

hannen ell. £anen. 
Moorish, a. ntorabfig; lig en kortan. 
Moorland, s. WarjTlanb. 
Moory, a. morabfet. 
Moot, s. JKet*fp*rg*maal; v. a. & n 

bifpttteve til $velfe. 
Mop, s. «ofl at feie ©ulv meb 
Mop, v. a. & n. feie meb ©ulvfoft eØ. 

Sftub ; grine, vrange OTunb. 
Mope, v. n. ntaabe, borffe, bramme. 
Mope, s. OTaaber, Sumrtan. 
Moped, a. bunt; fiebet. 
Mope-eyed, a. fortft;net. 
Mopish, a. brtfmmenbe, .ørFeéføg. 
Moppet, Mopsey, s. libet 25arn, liten 

^Jige; ©uffe. 
Moppy, a. fulb, fvirenbe. 
Moral, a. ittotalff, («beltg, bi;big; s. 

Sæbelccre, OJioral; pl. Moralitet, S«* 

bet -, v. n. mot alifete, præfe WotaU 254 Mor 

Moralist, s. Oftoralifr, (Sæbefcerer. 
Morality, s. Woraliret j «Scebelare. 
Moralize, v.n. moralifere, prcefe OXoral. 
Morally, ad. moral)?, fæbelig. 
Morass, s. OTorabS, Kioct. 
Morassy, a. motabfet, bi>nber. 
Morbid, a. ufunb, ftjgelig. [fjeb. 

Morbidness, Morbidity, s. @t;geligs 
Morbific, Morbifical, a. font foraar* 

fager Sugbont. [«Sugbont. 

Morbose, a. fugelig; forn fommet of 
Mordacious, a. bibenbe, «benbe. 
Mordacity, Mordicancy, s. 93ibfH)eb, 

bibenbe Drb. [fHflenbe. 

Mordicant, Mordicative, a. bibenbe, 
Mordicate, v. a. bibe, «be, give frillen* 

be Orb. 
More, a. & ad. mere, ftørre; fcibere; 

oace-, enbnu engang; the -, jo 

mete; beémere; not the-, if fe beé* 

minbre, alligevel; so much the -, 

faa meget mere. 
More, s. #øi ; 9?ob; v. a. formere. 
Morel, s. Olarffabe; OXorel-Kirfebar. 
Moreover, ad. inbere, t;bermere. 
Moribund, a. bøenbe. 
Morigeration, s. SubigtKb, 33illigf)eb. 
Morigerous, a. lubig, ftfietig. 
Mo ril, s. U'orfcl. 
Morion, s. øiedn, <Srorml)ue. 
Morisco, Morisk, a. morif?; s, moriflf 

Gprog, moriff £>anb£. 
Morish, a. velfmagenbe. 
Moritund, a. boenbe. 
Morn, Morning, s. borgen. 
Morose, a. tvær, fortrebelig. 
Morosity, Moroseness, s. Socsrfyeb, 

$ortrebelig()eb. 
Morphew, s. tyitt i #uben, Seoerplet.' 
Morris, Morris - dance , s. moriff 

£)anbs. [after to -, i ooermorgen. 
Morrow, s. OJiotgen ; to -, TOorgen ; 
Morse, s. D?o$met, £av>l)efr. 
Morsel, s. SBib ; Smulf. 
Morsure, s. 23iben ; 23ib. 
JMort, s. £)øb, <St;gbont; ftot T>ttl, 

OTcvmgbe ; CVtånb; T. ftiorrené £.ob. 
Mortal, a. bøbelig, jorbiff. 
Mortality, s. Søbeligljeb. Mou 

Mortar, s. fortet; OT*rfee; SRuur* 

talt ; £ampe. [v. a. panrfærre. 

Mortgage, s. ^3ant, <Pantobligarion ; 
Mortgagee, s. ben forn r)ar (Sienbom i 

tyant. [bom. 

Mortgager, s. ben font panffccttet (Sien* 
Mortiferous, a. bræbenbe, font mebs 

fører ©oben. 
Mortification, s. £>*belfe; S?olbft;t; 

$ortreb; ^bmugelfe, Sugtelfe. 
Mortify, v. a. babe; fpcege; giøre 

mere; tugte, tybnttyge; vlage. 
Mortise, s. 5ugt, Ubbuling. 
Mortise, v. a. fammenfotlbe. 
Mortmain, s. fafi £ienbomé 25ortgi«elfe. 
Mortpay, s. 9?eftance, reflerenbe 53etas 

Ung. [©ravfteb ; teframenteret ©ob$. 
Mortuary, a. font angaaet Sig; s. 
Mosaic, Mosaical, a. mofaifT (af $?o* 

feé) ; Wofaif, inblagt 2(rbeibe. 
Moschey, Mosk, Mosque, s. OXofTee, 

tnrfiff Xempet. [bebceffe meb OJJoé. 

Moss, s. OJioé; Sump, OJiorabé; v. a. 
Mossiness, s. moSfig S'genffob; VUltt* 

£aar. [ben. 

Mossy, a. ntoéfig, meb 03?oé, bløb, laa* 
Most, a. nteefl, fleefr; at -, at the -, 

i ber Ivøiejle. 
Mostly, ad. meffrnbeelS, jet>n(igeu. 
Mote, s. 'JTiøbe, gorfamling; Saugtmg ; 

©ran ; ©raw [©rat». 

Moted (about), a. ontgbet mti en 
Moth, Diol; - eaten, mølcebt. 
Mother, s. OTober ; 33ærme, ^unbfafb; 

v. a.&n. antage i 35artni <Steb; ftørfne. 
Motherhood, s. fflloberjhmb. 
Motherly, a. & ad. moberug. 
Mothery, a. tt;f, meb SBccrme i; (Tituler. 
Mothy, a. mølcsbt, fu lb af OJiøl. 
Motion, s. 33et>«gelfe; Srift; ©ang; 

Jorflng. [bringe i $or|Tag. 

Motion, v. a. brir-e, fatte i ©ang; 
Motive, s. Ottotir-, bevagenbe 2(arfag. 
Motley, Motly, a. blanbet, fpraglet. 
Motto, s. Wotto, 05algfprog. 
Mould, s. (Stjobefornt ; <£fitnme(,?}iug* 

genbeb; Gtag^ 2Crt ; Jpinbe i #oivb* 

ffaffen. [mulbne. 

Mould, v. a. & n. ftøbe, fonne; JTiuiU, Mou 

Mouldable , a. font fan ftøbeé, banned. 
Moulder, s. Gtøber, Sannet. 
Moulder, v. n. & a. mulbne hott, 

fortara, blive tit Støt». 
Mouldiness, s. SRugge nljeb , Stimmel. 
Mouldy, a. muggen, ffimlet. 
Moult, Moulter, v. n. falbe $tar. 
Mound, s. opfaftet Sorb, £>elb, Sfanbfe. 
Mound, v. a. forffanbfe, omgive met» 

33oib. 
Mounsier, s. OTonfieur, ifranffmanb. 
Mount, s. 25ierg, #øi ; Sorbf orfyøining ; 

^engebanf. 
Mount, v. n. & a. fHge, ftige op paa; 

fugetil£eft; beløbe fig til; løfte, \tfxæ\ 

montere , befatte :c; to - the guard, 

traffe pan 33agt. 
Mountain, s. 93ierg. [beboer, ftielbbo. 
Mountaineer. Mountainer, s. 25iergr 
Mountainous, a. biergagtig, bietgfulb. 
Mountebank, s. OJiarfnTriger, Cipafs 

falver; v. a. troere Cvaf falver, bebrage. 
Mountenance, s. 23eløb af en ting. 
Mourn, v. a. & n. flage, begrabe, farge. 
Mourner, s. een forn førger ; font føl* 

ger et £ ! tg. 
Mournful, a. førgelig, beflagelig. 
Mournfulness, s. Sorg, 25etrøvelfe. 
Mourning, s. Sorg, 93ebrøvelfe. 
Mouse, s. "Sftuni. 
Mouse, v. n. fange 3Jiuué: lure. 
Mouser, s. Oftufefat. 
Mouth, s. 2?unb; OTunbing ; OTule. 
Mouth, v.n. &a. mumle, «te; fnappe: 

vrange, bruge OXnnb, ffielbe; luffe 
Mouthful, s. :ttunbfulb. pXunben op. 
Move, v. a. & n. bevage, røre; til* 

ff unte; bringe bort; (tyne ; ferefTaae, 

overtale, forebringe; røre fig, bevage 

fig; buffe for een; to - off, gaae ett. 

løbe fig 53ei. 
Moveable, a. bevageltg: pl. OTeubler. 
Movement, s. 25ev«gelfe, Jlptning. 
Mover, s. 23evager, OpliavSmanb. 
Mtrving, a. bevagenoe, røtenbe. 
Mow, &. ipøflaf ; Sfuur. 
Mow, v. a. & n. meie, fTaae §e, I)Øfte; 

brage, vrange Cftunb; brøle. 
Mowburn, y. n. antanbeé. Mul 255 

Mower, s. Keier, J&øftfarl. 

Moyle, s. Tiuulafel. 

Much, a. meget; as - as, faa meget 

font; by-, langtfra; to make - of, 

giøre meget af. 
Mucid, a. muggen, jTtmlet. 
Mucilage, s. Slum. 
Mucilaginous, a. friintagtig, jliutet. 
Muck, s. 2Køg, Sfarn ; bet font bort* 

fajte^, SBraggofcS; ©alffab, TCuf ; a. 

fugtig, vaat>. 
Muck, v. a. gtøbe, giøbfTe. 
Mackender, s. £ommetørflabe. 
Mucker, v. a. fammenbynge , puge 
Muck-hill, s. Wøgbimge. [fa mut en. 
Muckiness, s. Sfarn, Snat>?. 
Mucky, a. fnavfet, ffiben. 
Muck-worm, s. Sfarnbaffe, TOøgorm ; 

©nier, <)3uger. 
Mucous, Muculent, a. jTimet. 
Mucus, s. Sliun. 
Mud, s. £H;nb, £eer, Sfarn, OTubber; 

v. a. begrave i Simb; giøre btynbef. 
Muddily, ad. fi)f, btmber, plumret. 
Muddiness, s. £i;nb, Sfibenbeb. 
Muddle, v. a. & n. giøre tyf, plumre ; 

robe i £tmb; * giøre rufenbe, bebøve. 
Muddy, a. utubbret, bpnbet, følet, plum* 

ret. 
Muddy, v. a. mubbre, giøre mubbret, 
Mue, v. n. falbe #wber ; f. Mew. 
Muff, s. OTujfe. 
Muffle, v. a. bebaffe, inbbytfe, binbe 

for innben ett. Ilnfigtet; v. n. mumle 

i Sfiaget. 
Muffler, s. itlabe etf.23inb om2fnjigtet. 
Mug, s. Steenfruffe, 23ager; Saage; 

- house, ©llutué, 5?ro. [mørf, tyf. 
Muggy, Muggish, a. 'oaab, muggen, 
Mugient, a. brølenbe. 
Mulatto, s. B2nfot. 
Mulberry, s. Morbær. 
Mulct, s. OTulct, «Peugeflraf; v. a. 

muktete, paalagge -Søter. 
Mule, s. OTuulafel. [afelbtiver. 

Muleteer, Mule-driver, s. Kuul* 
Muletto, s. Wuulafel. 
Muliebrity, s. CVvinbeligbeb. [QSiin. 
Mull, v. a. giøre føb, frt;bre ; afbranbe 256 Mul 

Mullein, s. Kongefyé (Urt). [meb. 

Muller, s. Søber, ©teen ber ritteé $art)e 
Mullet, s. WuUt (5ij?); Sang; (Stierne) ; 

£»obfC (Steen). [OEJiutOeb. 

Mulligrubs, s. pl. Q3ugt>rib; ©uurljeb, 
Mullock, s. Itffeining, ftetefTarn. 
Mulse, s. Witfb, £onntngtfiin. 
Multifarious, a. mangfolbig ; nbffiCficj- 
Multiform, a. meb mange ©fiffelfer; 

mangfolbig. 
Multiple, a. mangfolbig. 
Mul tipli able , Multiplicable , a. 

font fan forntereé. 
Multiplicate, a. mangfolbig. 
Multiplication , s. Ottulttptication, 

OJi'angfolbiggierelfe. 
Multiplicity, s. DJiangfotbigfyeb. 
Multiplier, s. Ofluttiplicator (lai). 
Multiply, v. a. & n. formere ; mui= 

riplicere ; ttttage. [mcegtig. 

Multipotent, a. megcr fovmaaenbe, 
Multiscious, a. font mb meget. [nine. 
Multitude, s. $-[eer()eb, Wcengbe, 2U 
Multitudinous, a. mangfolbig, mange. 
Multure, s. Vtaltn yaa en Wjoffe ; SKte 

lepenge. [a. tauS. 

Mum, s. OJJunttne (#t); Sien, Sauéljeb; 
Mum, int. fhtfe ! h;3 1 [ge;ytl>gfe- 

Mumble, v. n. mumle, brumme; ti;g- 
Mumm, v. a. formumme fig. 
Mummer, s. forftcebt ^)erfon. 
Mummery, s. Ubfloebnutg, Watering. 
Mummy, s. DJJummie. 
Mump, v. a. & n. bibe Uoeberne frøn* 

men; gnatfe; brumme; fange, bebrage; 

tigge, fnt;(te. 
Mumper, s. ©ntjltegicejl, Sigger. 
Mumpish, a. fortrebelig. 
Munch, v. a. & n. ti;gge, gumfe, <sbe. 
Mundane, a. iterb3£ig, jorbi|T. 
Mundanity, s. SSerbéligbeb. 
Mundatory, a. renfenbe. 
Mundification, s. Kenfelfe. 
Mundificative, a. renfenbe. 
Mundify, v. a. renfe. 
Munerary, s. foræring, ©ave. 
Mungrel, Mongrel, a. (Tet, uret, galr, 
Municipality, s. Wumctpalitet, 6tab$s 

#mgl)?b. Mus 

Munificence, s. Ø?uttbbeb, ©a&milbbeb. 
Munificent, a. gobgiorenbe, gavmtilb. 
Muniment, s. 93ef«ffrung, ^orfvar^ 

mibbel; document, T>ibnesbwrb. 
Munite, v. a. befcefle, beftyrfe. 
Munition (Ammunition), s. 93?f«fh 

uing; OJiuntrion. 
Mur, Murth, s. Snue. 
Mural, a. børenbe til en EJuur, 9JJuur*. 
Murder, s. røorb, 2>rab. 
Murder, v. a. nn;rbe, broebe. 
Murderer, s. røorber. 
Murderment, s. OTorb, 2>rab. 
Murderous, a. morbiff, bræbenbe. 
Mure, s. OJtuur ; v. a. mure, tilmure. 
Murk, s. Btal (\>aa Srugt); metfbeb. 
Murky, a. mtfrf, bunfel. 
Murmur, s. Wurren, knurren ; v. n. 

nuivre, fnurre. 
Murmuring, s. Knurren; Uittfrebéljeb. 
Murrain, s. CU^cegftjge. 
Murrey, a. mørfebruun, møtferob. 
Murrion, s. #ielm; f. Morion. 
Murs (Murk), s. ©fal, SBoelg. 
Murth, s. Ottcvmgbe (Korn). 
Muscadel, Muscadine, s. OXufTotet* 

(er=53iin ; Satvcerge. 
Muscle, s. OTufFéf; Ofluéfing. 
Muscular, a. font bører til OTiifttetne. 
Musculous, a. muéfuføé, mebOJiitfHer. 
Muse, s. røufe (©ubinbe) ; * «Sfterteen* 

fen, ©runben. 
Muse, v. u. grunbe paa, eftertomfe. 
Museful, a. bi;bfinbig, grubfenbe. 
Museum, s. OJiufeum (Konflfannneric). 
Mushroom, s. Sbampignon, Setbfoamp. 
Music, s. OTuft'f ; - room , Soncerrfctf, 
Musical, a. muft'falff. [Orcfyefier. 

Musicalness, s. SCeffijb. 
Musician, s. OJJuftfant; Souefonfhter. 
Musk, s. $e*mer f TOufcu* ; 2fiufcu$bt>r. 
Musket, s. Ottuffet, $lint. 
Musketeer, s. OTufTeteer. [baffe. 

Musketoon, s. Wuflfcbonner, Sftaa» 
Muskin, s. 93ogftnfe. 
Musky, a. tugtenbe af WuScu*. 
Muslin, s. Wuffefin, ttettelbug. 
Musroll, s. Stoeferem ycia $ef}e. 
Muss, s. Snappen, ©rantfen. Mus 

Mussulman, s. Wufeiman, ttjrf. 

Must, s. OJiofh 

Must (f. Mould), v. a. & n. gi*re 

muggen, flfimlet; blive muggen. 
Must, v. n. moa, ffat, mantte. 
Mustaches, s. pl. ftnebelébart. 
Mustard, s. ©enep. 
Muster, s. OTønfmng, ©atnling. 
Muster, v. a. & n. m#nflre, bolbe 

l\'onflring; faml? [ammen; f omme 

fautmen. 
Mustily, a. muggen; fFranten; traurig. 
Mustiness, s. OJJuggen t)eb. 
Musty, a. muggen, fFimlet, ilbe lugten* 

be ; (Tem, fortrebelig. 
Mutability, Mutahleness, s. ftoran* 

berligfjeb, Ubefianbigljeb. 
Mutation, «. $oranbrtng. [ffarn. 

Mute, a. fiuin, bum ; s. Z>mn ; Jugle* 
Mute, v. n. fTibe (om $ugle). 
Mutilate, v. a. lem tøfle. 
Mutilation, s. SemlafWfe. 
Mutineer, s. OprørfHfter. 
Mutinous, a. oprørj?. [Oprør. 

Mutiny, s. Dprat, OJtytteri; v. n. gløre 
Mutter, v. n. fnurre, mumle. 
Mutteringly, ad. fnurrenbe. 
Mutton, s. £<mtmrfi*b, 95ebefiøb. 
Mutton-monger, s. $ruentimmerven ; 

#orev«rt. 
Mutual, a. gienfibig, inbbt;rbe$, f«ffeé. 
Mutuality, s. ©ienftbigbeb , ©iengiel* 

belfe. 
Mutually, ad. inbbyrbeS, fFifteviig. 
Muzzle, s. 99?unbing; «Snube, 2ri;ne; 

©rime, SHunbfurv. 
Muzzle, v. a. & n. fnufe, [nøvle ; lagge 

T'unbfttrv eff. ©rime pao. 
Muzzy, a. brjfrmmenbe, forvirret. 
My, pron. min, mine. 
Myops, a. fortfunet. 
Myopy, s. Æortfimetbeb. 
Myriad, a. ti tufenbe. 
Myrrh, s. OT^rrfjo. 

Myrtle, s. Wortetros. [Ijebéfulb. 

Mysterious, a. bentmelig, f)enmtetig: 
Mystery, s. ftemmeligljeb. 
Mystic, MyBtical, a. myjHfF, bemme 

ligl)*tofulb. 
Engl.- dan. Diet. Nar 257 

Mythological, a. mpt&ologiiF. 
Mythologist, s. ?Xt;tI)olog. 
Mythology, s. 9Jtytf)ologi, §abel(«re. 

N. 

Nah, s. £oveb; #at, #ue; aSiergfpibé. 

Nah, v. a. gribe, fange. 

Nacker, Naker, s. <perl?muéling. 

Nacking, s. #alébug. 

Nag, s. ftleppm, £eft; *tfi«reflf; 

Vanjf cif £efMjaar. 
Naif, a. nniv, naturlig, [nagle, fpigre. 
Nail, s. 9Zegl; ©jønt, 9iagle, Silo; r. a. 
Nailer, s. angler; 9Jagelfmeb. 
Nailery, s. Oinglefabrtf. 
Naivetj', s. 9?aivetet, 9?aturligf)eb. 
Nake, Naken , v. a. blotte, giore bnr, 

af!l«be. 
Naked, a. nsgen, bar, blot; v«rgele$. 
Naker, s. ^erlemufling. 
Nall, s. <preen. 
Name, s. 9tavn; 0?ygte. 
Name, y. a. navne, falbe, navngire. 
Nameless, a. navnløé, ubenavnt. 
Namely, ad. nemlig, navnlig. 
Namesake, s. font bar [amme 9?avn. 
Nankeen, Nankin, s. ØUnfing ($øi). 
Nap, s. 91 op eH. $nof yaa Stlabe; $ilt; 

23lunb. [gtibe, [nappe. 

Nap, v. a. & n. noppe SUabe; blunbe; 
Nape, s. ^affe. 

Napery, s. £)affeti>i, 23orbt£t, Jinneb. 
Naphew, s. 9?oe. 
Napkin, s. Serviet, iBocbbug. 
Napless, a. luvfribt. 
Nappiness, s. £uv ; Sfum. 
Nappy, a. noppet, fulb af Stiv, laaben. 
Narcissus, s. 9?arciffe. 
Narcotic, Narcotical, a. bebtfvenbe, 
Nare, s. 9?afebor. [font gior fevnig. 
Narrahle, a. font laber fig fortalte. 
Narration, s. Sortatfing. 
Narrative, a. fortalfenbe j i ftortaffing. 
Narrator, s. $ortratter. 
Narratory, a. fortatfenbe. 
Narrify, v. a. fortalfe. 
Narrow, a. [naver, trang, f mal, libcn; 

- hearted, rab, foifagt. 
Narrow, v. a. & n. traffe [ammen/ 258 Nar 

glore fnceuer, tnbjTrcenfe, iubfnibe ; træf* 

fe fig fammen. 
Narrowly, ad. meb 9tob. [fsagbeb. 
Narrowness, s. SnbfFrcenfetfyeb, 2(anbé* 
Nass, s. fycvcftø. 

Nastily, ad. fh;gt, bceSligen, utugtigen. 
Nastiness, s. ©fibentøeb ; ItOumfffjeti. 
Nasty, a. f}«$ltg, (Tiben, ffammelig. 
Natal, Natalitious, a. forn vebfom* 

mer Søbfelen; frobfelS*. 
Natation, s. ©winning. 
Nation, s. ftolfeflog, kation. 
National, a. national. 
, Native, a. $tfbfelé* ; naturlig ; meb* 

fjott ; inbføfct: [fteb. 

Nativity, s. $$bfel; $*>bfetstib; frobe* 
Natural, a. naturlig; mebfobt; s. Snb* 

fjODt ; SKaturgatte; !Jtar, $aabe. 
Naturalism, Naturality, s. naturlig 

SitjTanb ; 9taturtigl)eb. 
Naturalist, s. Sftoturf tmbtg, 9tnturalifl. 
Naturalize, v. a. naturalifere, gh?e 

SnbføbteS JKet. 
Naturalness, s. naturlig aSefTaffenbeb. 
Nature, s. 9totnr; naturlig 25e|Taffen- 

beb; good -, ©obbiertigljeb ; Ly-, af 

vftatur. [gob ; ill -, onb, baarb, jTem. 
Natured,a. finbet; good», gobbiertig, 
Naught, a. onb, flem, liberlig ; s. Sntet. 
Naughty, a. fTem, onb, liberlig. 
Naulage, s. ©fibéfrogt. 
Nausea, s. 23«mmelfe ; ©øfyge. 
Nauseate, v. a. & n. t>«tnme$ t>eb, 

bave £ebe tit. 
Nauseous, a. ttoemmeltg, leb. 
Nauseousness, s. 33«mmeligf)eb. 
Nautic, Nautical, a. nantifT, b*«nbe 

til ©øucefen, ©tfmanbé*, ©#*. 
Naval , a. ©fib$ » ©c* ; - stores, 

©fibsiforroab. [lem ©angene. 

Nave, s. #iulnat> ; <piobé i Æirfen imeU 
Navel, s. Øtaole; Ottibte ; - string, 

9?ottlefrreng; - wort, SKasleurt. 
Navew, s. IKoe. 
Navigable, a. feilbar. 
Navigate, v. a.&n. feile, føre et ©fib. 
Navigation, s. ©eilabS, ©U;rmanb$« 

fenft. [manb. 

Navigator, 3. ©fipper, ©-farer, ©#* Nee 

Navy, s. ©fibéflaabe. 

Nay, ad. nei ; ja, enbog 

Nazal, s. Otæffftyffe ; ©torment. 

Nazy, a. bruffen, fult». 

Ne, ad. l)»erfen f eller ; fjeffer iffe. 

Neaf, s. 9i«ve, fnattet ftoeve. 

Neal, v. a. & n. giure tyeb, temperere 

veb Jpebe; gtøbe. 
Nealed, a. fteil; fumpet, morabfet. 
Neap, a. lav?, i 2(ftagenbe; manglenbe ; 

s. <£bbe. 
Neaped, a. font fibber poa ©runb. 
Neap-tide, s. Sawanbe. 
Near, a. n«r; test 1)0$; noet OefTægtet ; 

næflen; fporfommelig; fnap. 
Near, v. a.&n. f omme ucer, ncermeffg. 
Nearly, ad. nær, noeften ; fnap, forrig. 
Nearness, s. 9tcerf)eb; ncert ©lægtffab ; 

.^atugfyeb. [handed, buelig, befjoenbig. 
Neat, a. net, ffi*n, fhrcltg , reen; - 
Neat, s. 9Ub, Ore. 
Neat-herd, s. $«f)t)rbe. 
Neatness, s. Stetbeb, ©iirligfjeb. 
Neatress, s. #i;rbepige, !7c>gter|?e. 
Neaving, s. ©i«r af #1. 
Neb, s. $«&, Olccfe, ©nobel. 
Nebulous, a. taoget. [fyeber. 

Necessaries, s. pl. fiveté Dfobvenbig* 
Necessariness, s. Utøbvenbigbeb. 
Necessary, a. nflbvenbig, uunbgooeltg ; 

s. privet, Socutu. 
Necessary-house, a. £ilfebuu$. 
Necessitate, v. a. nebe, tt-inge. 
Necessitous, a. n^btorftig. 
Necessitude, s. $ornøbenl)eb; trang; 

95en|?ab. [tørftigheb. 

Necessity, s. 9t,øbvenbigf)eb, 9tob, 9lob* 
Neck, s. tfats; O^affe ; 25 arm ; Sorb* 

I)olé ; on the -, ftrar efter; - cloth, 

#aléflub. [Æonfh 

Necromancy, s. Srolbbom, ben forte 
Nectar, s. Dteftor, ©uber* 2)rif. 
Need, s. 9l*b, Srang, tat\>, bonget; 

to have - of, bebove, trcenge til. 
Need, v. a. & n. belive, fattet, mang* 

le ; vare nøbvenbig, maote nøbttenbig. 
Needful, a. n*bt>enbig, fornøben. 
Neediness, s. Stføbtørftigbeb; Irang. 
Needle, s. Ocaal, ©t;naal j §ompa$naat ; Nee 

asifec ; - case, Otantebj&ffe; - work, 

«Suening, utfi>et 2(rbeibe. 
Needier, s. Otaalemaget. 
Needment, s. $orn©benI)eb. 
Needs, ad. nøbvenbigen. 
Needy, a. nøbterftig, fattig, trccngenbe. 
Ne'er, albrig; f. Never. 
Neese, v. n. nt?fe. 
Nefandous, a. offFuelig, fFienbig. 
Nefarious, a. faflefulb, cnb, ugubelig. 
Nefariousness, s. Onbffab, Ifffltylig* 

beb. 
Negation, s. 23en«gtelfe, 9lægtetfe. 
Negative, a. ncegtenbe; benægtenbe 

Seeming; v. a. nægre. 
Negatory, a. bencsgrenbe. 
Neglect, s. ftorførømelfe, §"fterlabeiif>eb. 
Neglect, v. a. forfømme, efterlabe, if fe 

toge i 2fgt [be. 

Neglectful, a. forfømmetig, eftertaben* 
Neglection, s. ftorfømmelfe, Sfter* 

Iflbenlieb. 
Neglective, a. ferfenttuettg, eftertaben. 
Negligence, Negligentness, s. $or* 

fønunelfe, 6fiøbesU>$l)ei>. [ffiøbeéløé. 
Negligent, a. forfommelig , efterlaben, 
Negotiate, v. a. & n. afbanble, unber* 

banble, forbanbte; bvit>e £anbet. 
Negotiation, s. Unberl)anbling; $or* 

Iionbting ; #anbef. [manb. 

Negotiator, s. Unberljanbtet ; ipanbelé* 
Negro, 3. OTcger, OTorian. 
Negus, s. Duetts (Srif). 
Neif, Neife, s. Ølæt?e ; ©tatunbe. 
Neigh, v. n. tfrinfFe (font en ipefl) ; s. 

T>rtnl?en. 
^Neighbour, s. ftabo, KajJe. 
Neighbour, a. nccrboenbe, nar; v. n. 

boe nær, gvcenbfe tit. 
Neighbourhood, s. Oiaboeta». 
Neighbouring, a. n«r, nærtiggenbe, 

navboenbe, nærgrcenbfenbe. 
Neighbourly, ad. font en Øiobo , fot. 

trolig, venlig. [af to. 

Neither, pron. & conj. fytfetfen ; ingen 
Nenuphar, s. ©jobtomft, 33anbtitte. 
Neophyte, s. rn; Onwenbt. [tig 

Neoteric, Neoterical, a. ntj, bruge; 
Nep, s. Stottenap, Ø?ift. Nic 259 

Nephew, s. 23roberføn, Søffrrføn. 
Nepotism, s. 9?epoti$me , Kieriigfjeb ti 

Elcegtmnge. [tig. 

Nerval, a. futb af Senet; ftørf, fraf* 
Nerve, s. Sene, Sfterr-e; 6turfe; v. a. 
Nerveless, a. fraftt*$. [fh;rfe. 

Nervosity, s. «Senefutbfjeb, 8rt;rfe, 

«raft; eftettr^f. 
Nervous, a. futb af ©ener, floerf, fraf* 

tig; nerrøtf, uerr-efrag. 
Nervy, a. futb af 9ten?et. 
Nescience, s. tltnbenijeb. 
Nesh, a. bleb, Dm. 
Ness, i. 97«é, &orbierg. 
Nest, s. 9?ebe; 5?offe. 
Nestle, v. a. & n. bt;gge 9?ebe bygge 

cg boe; pleie fig. 
Nestling, s. nøgen fugleunge. 
Net, a. net, reen, flar, cegte. 
Net, s. 9??f, ©arn; v. n. & a. ftriffe 

©ovn ; fange i ©arn. 
Nether, a. tame, nebrigere. 
Nethermost, a. lavtft, neberfh 
Nettle, s. 3tet6e, 25r«ntenelbe. [cergre. 
Nettle, v. a. btcenbe nieb Olelber, plage, 
Neuter, a. ingen af to; upartil?. 
Neutral, a. neutral, upartifF. 
Neutrality, s. ^eutralitet, ItpartijTbeb. 
Never, ad. albrig. 
Nevermore, &d. albrig. 
Nevertheless, ad. iffe befjoininbte. 
New, a. m), frijT; uerfaren; ad. n\)* 

ligen ; paa 9lt;. 
New, v, a. forntje, inbrette nt; jc. 
Newing, s. <Efum, SBcernte. 
Newish, a. noget ni;. 
Newy, ad. nt;tigen 
Newness, s. 9"lt)beb, ItfoebPantipbeb. 
News, s. pl. 91t)beber; Sibenber; news- 
man, 3toiébcerer; news-paper, 2tri$. 
Next, a. & ad. ncefi, nærmeft, bernæft; 

nafiføtgenbe; fkar berefter. 
Nias, s. Saabe, S'nfotbig; a. enfotbig. 
Nib, s. 9Iceb ; <Spibé ; <Pennefpib$. 
Nib, v. n. & a. fritifere, giennembegte ; 

fpibfe en tytn. 
Nibble, v. a. gnatte, begnape, baSte. 
Nice, a. n*ie, accurat; fttn; nybeltg ; 

froefen ; egenfinbtg ; net. 
R 9 260 Nic 

Nicety, ». Steiagtigfyeb, Dietljeb, 2Cccu* 

rcitcffc, <5genfinbigl)eb ; pi. Scefferbibjfc* 

net. 
Niche, s. 9?ifd)e, £uulning i en DJiitut. 
Nick, s. <Sfaat, Sfure, Saffe; OXaal; 

rette £tb; Sifcépunft; 9?egning; old -, 

ftanben. 
Nick, v. a. giøte (Sfaat ; treeffe, ttceffe 

Siben, OJiaalet; paffe, Vaffe fammen, 

flemme; ovetvunbe, jlaae, ffuffe, fpitte 

een Stteget. [£5genavn. 

Nickname, s. #genatm ; v. a. gh>e 
Nickum, s. 23ebtager. 
Nicotian, s. Sobaf. 
Nictate, v. a. blitife, pUte. [Xing. 
Niclgeries, s. pi. larmier, unyttige 
Nidget, s. SrujTet, ©ttimpet. 
Nidiiication, s. SRebebygning. 
Nidulation, s. Siggetib, IKugetib. 
Niece, s. JBtobet* ett. ©.oftetbattet. 
Nifle, s. Sappeti ; v. a. ©be bott, jobéle, 

fiafe bort. 
Nig, s. afflippet ©tyffe af ^enge. 
Niggard, s. Gibing, ©nice ; v. a. tnb* 

fTvoenfe. 
Niggardly, ad. gnieragttg, fattig. 
Nigging, s. fengenes Slippen, [natte. 
Niggle, v. a. & n. ji'rtfe ; ("Potte, baane, 
Niggler, s. een fom beflippet $)enge. 
Nigh, a. n«t; ncet beflccgtet. 
Nigh, v. n. & a. noetmc; newnte fig, 

f omme noet; berate ncetntete. 
Nighness, s. Ticetfjeb. 
Night, s. OTat; - cap, SKatljue; - 

gown, £loprof ; to -, i 2(ften, i 9tat. 
Nightingale, s. Nattergal. 
Nightish, a. natlig. 
Nightly, a. natlig, l>vet 9?at. 
Night-mare, s. Ware, 9Katm&. 
Nigh trail, s. Otatmantel (foe #tuen* 
Nightshade, s. <KatiTabe. [timmet. 
Nihility, s. 3ntet, Ubetybeligbeb. 
Nill, v. u. iffe viffe, «ace uvittig. 
Nim, v. a. fnappe, fHoele. 
Nimble, a. fuat, let, bel)«nbig. 
Nimbleness, Nimblesse, s. 6nat* 

beb, £ctf)ct> :c. 
Nimiety, s. fot meget, Osetjløbigbeb. 
Nincompoop, s. enfolbig Stamper. Nog 

Nine, a. ni. 
Ninefold, a. nifolb. 
Nine-pins, s. pl. Seglet. 
Nineteen, a. nitten. 
Nineteenth, a. nittenbe. 
Ninetieth, a. balttfemfi'nb$tt;t>enbe. 
Ninety, a. [;alt>femfinbétyt>e. 
Ninny, Ninny-hammar , s. jpafr» 

fenifui&étyvet; 3lat. 
Ninth, a. ntenbe. 
Ninthly, ad. fot bet nienbe. 
Nip, s. 9?ap; Sniben; SBiben; «Satite; 

Satterift. [ftifle. 

Nip, v. a. nappe, fnibe, bibe; flemme; 
Nipper, s. Slo; ©atirefftivet ; pi. Snib» 
Nipple, s. SBrtyftøottr. [lang. 

Nit, s. ©nib. 

Nitency, s. ©fanbS; ©ttoeben. 
Nithing, s. QøQtnuty, ©tympet. 
Nitid, a. glinbfenbe, blanf. 
Nitre, s. ©alpetet. 
Nitrous, a. falpetetagtig. 
Nitty, a. fulb af ©nibbet. 
Nizy, a. enfolbig ©taffel. 
No, ad.net; iffe, ingen; -body, ingen. 
Nobilitate, a. able, oplefte t Qtbelfianb. 
Nobility, s. '2(bel, ICbelffab. 
Noble, a. abelig ; «bel; fortreffelig. 
Nobleman, s. 2(bel«tmanb. [fjeb. 

Nobleness, s. 2(beligl)eb; S^belutobig* 
Noblesse, s. tfbel, Olbelffab, Oiobleffe. 
Nobh*, ad. abeligt; ccbelmobigt. 
Nocent, a. ffabelig, ffylbig. 
Nocive, a. fTabelig. [fælbe i. 

Nock, s. Sattfe, Otoffe; Sat; v. a. paffe, 
Noctambulo , Noctambulist , s. 
Nocturnal, a. natlig. [©øvngoenget. 
Nod, s. Oiif, 55iuf meb Jpovebet; v. n. 

niffe, vinfe ; blunbe, niffe t. 
Noddle, s. 23agl)Ottebet ; #o\>ebet; v. a. 

vyfie meb Jpovebet. [©taffel, $iog. 

Noddy, s. een forn et utigtig i ipovebet; 
Node, s. Snttbe; EanfMigbeb ; ©uulft. 
Nodosity, s. fnubtet 23effaffenl;eb. 
Nodous, Nodose, a. fnubtet. 
Nog, s. liben ^otte, Stuffe ; Diagle; 

llbftflbet paa en DJtøffeÆtagt. 
Noggen, a. groi\ taa. 
Noggin, s. 5la(fe, Øfefat, J5tiffefar. Noi 

Noiance, Nuisance, s. Sfabe, 23e- 

froertng. 

Noint, v. a. falve ; f. Anoint. 
Noise, s. %Uann, Gtoi, ZummtU 
Noise, v. a. froie; ubfprebe. 
Noisefiil, a. fieienbe, larmenbe. 
Noisome, a. ffabelig, fltnfenfce , tøaélig, 

itveen. 
Noisy, a. fhnenbe, font gior Sarin. 
Nolition, s. if f e of vide. 
Nombril, s. unberfte£)eel af et 93aa6en. 
Nomenclature, s. 91avnefortegnelfe. 
Nominal, a. navnlig; S^aone^litulair*. 
Nominally, ad. navnlig, meb fflvi>ti. 
Nominate, v. a. nærme, benær-ne, 

natmgivc ; ubncetme. 
Nominately, ad. navnltgen. 
Nomination, s. STCcermelfe; 25efTiffelfe. 
Nonaged, a. minbreaarig. 
Nonagesimal, a. Ijalvfemflnbéhjwnbe. 
Nonappearance, s. Itbeblivelfe fro 

Kerun. 
Nonattention, s. Uagtfomljeb. 
Nonce, s. £enft'gt, #iemeb; for the-, 

meb $lib, forfcetligen. 
Noncompliance, 5. Ecegring, 2fffTag. 
Nonconformity, s. 2l*fingelfe fra ben 

engeljfe ftirfe. 
None, a. ingen; s. ntenbe £ime. 
Nonentity, s. Sntet. 
Nonexistence, 3. 3ffe*tilr-«relfe. 
Nonpareil, s. Wageløé; Slage ©lom* 

me ; Slag^ 33ogfta?er. 
Nonpayment, s. 3ffebetaling. 
Nonresistence, s. blinb Sybigfjeb. 
Nonsense, s. 9tonfen$, ltrimeltgf)eb. 
Nonsensical,a.uben OTening, urimelig. 
Nunsolvent, a. fotu iffe fan betale. 
Nonsuch, a. mageløs, uben Sige. 
Nonsuit, v. a. opljceve ^roceffen. 
Nonterm, s. hettene Verier. 
Noodle, s. Valper, 2>o$mer. 
Nook, s. #rog, ftiorne, 9?affe. 
Noon, Noonday, s. Iftibbag. 
Nooning, Noonrest,s. Wibbagéljbile. 
Noose, s. £effe, Snare. 
Noose, v. a. fange, befncere. 
Nope, 3. «Blobftnfe, dompap. 
Nor, conj. iffe feller. Nou 261 

Normal, a. normal, tegelret, efttt Waal. 
Norroy, s. Jperolb i Sngetfanb. 
North, s. ftorb; Storbtnnb; forben. 
Northerly, Northern, a. norblig. 
Northward, ad. imob 9torb. [b«lg. 
Nose, s. 9tafe; 3emr$r paa en &l«fe* 
Nose, v. a. & n. lugte, opfnufe ; ftribe 

imob ; bevre 5K«fen boit ; tage \?eb 9?oefen. 
Nose-band, s. 9?«febaanb; fiapfun. 
Nosegay, s. Itrtefofr. 
Noseless, a. ufcen Olccfe. 
Nosesmart, s. Karfe. 
Nosestock, s. Stiernejfub. 
Nostril, s. Dioefeboer. 
Not, ad. iffe ; - as yet, enbnu iffe. 
Notable, a. anfeelig, mccrfelig, flittig. 
Notary, s. 9ictariu$. [ftorflfiel. 

Notation, s. 23emocrfelfe; Wening; 
Notch, s. Sfaar, Karvv. 
Notch, v. a. giore Sfaar, (Tare Carver. 
Note, s. tegn, OTarfe; £aanbfrnfr, 

Sebbel; (Sfterretning ; 21'nfeelfe, 93«vbi; 

9?ofce ; to take -, ogte, ftiønne. 
Note, v. a. marie, tegne, anmccrfe ; 

fame 9?ober til; befh;lbe. [bog. 

Note-book, s. (Srinbringébog, legne» 
Noted, a. befienbt, berflmt. 
Notedly, ad. i Særbeleétøeb. 
Noteless, a. ubemarfet. 
Noter, s. 2fnm«rfer, Optegner. 
Nothing, ad. intet. 
Nothingness, s. 3ntef, 3ntetfi'gen()eb. 
Notice, s. 3totice, 23em«rfning, Sfter* 

retning. [ning. 

Notification, s. Stunbgiørelfe, «Beret* 
Notify, v. a. funbgiore, berette, befienbt* 

giore. 
Notion, s. Segreb, tanfe, Opening. 
Notional, a. i 23egrebet, inbbilbt. 
Notoriety, s. S?unbbarl)eb. [(Trceffelig. 
Notorious, a. befienbt, aabenbar ; for* 
Notoriousness, s. ^unbbarljeb. 
Nott, Notch, v. a. flippe, frubfe. 
Notwithstanding, ad. betfuagtet, iffe 
Nought, s. 3ntet ; 9Zul. [befrominbre. 
Noun, s. OZonten, Subftantiv. 
Nounce, s. "Minute. [n«re. 

Nourish , v. a. & n. ffrbe, unberljolbe, 
Nourishing, a. narenbc. 262 Nou 

Nourishment, s. $øbe, faring, ©pife. 
Nouriture, s. Opbragelfe, ^3tcie. 
Noursle, v. a. opbrage. 
Noursling, s. limine ; pattebarn. 
Nousle,v. a. ringe, foette SKmge 1 9lcefen. 
Noval, s. mjpLotet Sanb. 
Novation, s. $orni;etfe. [anbringer. 
Novator, s. $ornt;er; fom giør $or* 
Novel,?. ni; Stbenbe, 9lot>elTc, #ortoelling. 
Novelist, s. 9lovelIifr, Øloveffebigter. 
Novelize, v. a. inbfore 9li;r. 
Novelness, Novelty, s. 9lt;beb, ni; 
November, s. 9lj>peutber. [Joranbrtng. 
Novennial, a. ni Kar gammel. 
Novercal, a. jhbntoberlig. 
Novice, s. 9lot>ice, ni) Stirling. 
Noviciate, Noviceship, s. <Pr.*\?etib, 
Novity, s. 9li;beb. [Sccrettb. 

Now, ad. nu. 

Nowhere, ad. ingenftebS. [lunoe. 

Nowise, ad. paa ingen OJfoabe, ingen* 
Noxious, a. jfabelig. 
Nozle, s. 3laje, ©nube; <pibe, Sub. 
Nubhle, v. a. puffe, fTaae. 
Nuhilate, v. a. omtaage, formarfe. 
Nubile, a. giftefar. 
Nuhilous, a. taaget, mtfrf. 
Nudation, s. 25lottelfe. 
Nuddle; v. n. traj^e afffcb, geine bort. 
Nude, a. nogen, blot, fief. 
Nudity, s. 9lagenbeb, 23lottelfe. 
Nuel, s. ©negl i en SBinbeltrappe. 
Nug, s. my -, min ©fot, min TOmiS. 
Nugacity, s. ©naffomljeb, ©labberag* 
Nugation, s. ©naf, ©lubber, [tigbeb. 
Nugatory, a. baarlig, urimelig, barn* 
Nuisance, s. ©fobe, Uleiligfjeb. [agtig. 
Nuke, s. 9iaffe. [Sntet. 

Null, a. ugi)fbig; s. 9lulj Ugi;tbigl)eb ; 
Null, v. a. tilintetgiore , giore ugi;lbig. 
Nulliety, s. Oluiritct, Ugi>lbigf)eb. 
Nullify, v. a. tilintetgtøre, erf tore ugt;ls 
Nullity, s. Ugt;lbigf)eb. [big, opI)«i>e. 
Numb, a. fHv», føU$lø$ ; v. a. flitme, 

giwe foletflo^. 
Numbedness, s. ©tii^eb, ©tivnen. 
Number, s. tal; Slummer ; Woengbe. 
Number, r. a. t«H>, nummerere, regne. 
Numberless, a. utalTig. Nut 

Numbness, s. ©rumen, $£>Uél8fy*b. 
Numerable, a. fom fan tælfeé. 
Numeral, a. fom l)#rer til Sal. 
Numerate, v. a. tæffe, regne. 
Numeration, s. Sailing. 
Numerator, s. Sceffer i Kegning. 
Numerical, a. font bemærfer et infJSal. 
Numerous, a. talrig. 
Numps, s. $iog, £>oémer. 
Numskull, s. #ot>eb; $iog; nums- 

kulled, foget. 
Nun, s. 9lonne ; 23laameife. 
Nunchion, s. 23efperfofh [bebe. 

Nunciature, s paoelig ©efanbt$ Snu 
Nuncio, s. pavelig ©efanbt. 
Nuncupate, v. a. erf lære offentlig. 
Nuncupation, s. Chrfloering, 9lcetmelfe. 
Nuncupative , Nuncupatory , a. 

munbtlig erfloeret, offentlig fagt. 
Nundinate, v. a. fiøbe og f«lge. 
Nunnery, s. 9lonneftofier. 
Nup, Nupson, s. 9Tar, $iog. 
Nuptial, a. 33rt;llupés. [Seremonier. 
Nuptials, s. pi. 23rt)ttup, S8x\)Uupis 
Nurse, s. Knimc ; 23arnepige; 93aage< 

fone ; a. pleienbe. [rtfgte, oprnrte. 

Nurse, Nursel, v. a. fotfre, pleie, 
Nurser, s. -leier; *©tifter, forfremmer. 
Nursery, s. Opammen, <pieie ; tyleies 

barn ; ITmmefiue; tylantefTole ; - man, 

een font opelffer Sroeer. 
Nursling, s. pleiebarn ; * Sialebagge. 
Nurture, s. 9lcsring ; * Opbragelfe. 
Nurture, v. a. opbrage, opfabe. 
Nushed, a. forbarmet. 
Nustle, v. a. bolbe af, careffere, pleie. 
Nut, s. 9lob; nut-brown, nobbebruun ; 

nut-oil, 9ix>bbeolie; nut-tree, 9løb* 

betrce; v. n. gaae nb at pluffe Clobber. 
Nutation, s. 25,oining mob, 5>aflen, 

25ceven. [s. Sltfbbelinffer ((yngl). 

Nuthatch, Nutjobber, Nutpecker, 
Nutmeg, s. Ofluffatnoo; pi. Sefhfler. 
Nutriment, s 9J«ring, $x>fce. 
Nutrimental, a. ncererig. 
Nutrition, s. 9l«ring, Unberl)olbning. 
Nutritious, Nutritive, a. narenbe, 

fobenbe. 
Nutritiousness, 4, 9lcererigheb. Nut 

Nutriture, s. Øioeringéfrafr. 
Nuzzle, v. n. & a. ffiule fig; bolbe 

fcutcjt ; bt;gge 9?ebe; fTaae ftafen net), 

f nit f e ; opfoflre, pleie. 
Nye, s. jjlof (éuo^e). 
Nymph, s. 9U;mpbe (©ubtnbe). 
Nympha, s. ^uppe; frijT IKofenfnop; 

ung 25i. 
Nymphal, Nymphous, a. 3li;mpt>«*. 
Nymphish, a. font en STimip&e. 
Nymphly, Nymphlike, a. (ig en 

DTnmpfe. 
Nyp, s. Itbet Waal, Ijato Spcegel. 

o. 

O', iftebet for of; irlanbjf: S*n, O'Neil, 
! int. o ! oa ! of ! [e*>n af Neil. 

Oad, s. 33aib ; f. Wo ad. 
Oaf, s. Sfifting ; ©taffel. 
Oafish, a. bum, enfolbig. 
Oak, s. <Seg. 
Oakapple, s. ©aloeble. 
Oaken, a. fem et af @eg. 
Oakling, s. itng <Seg. 
Oakly, a. Ijaarbt font (Sgetrce. 
Oar, 's. Uatt-, tfiyffe; Wefal; pi. 25aab 
Oar, v. n. & a. roe. [meb to 2Car«r. 
Oary, a. aarebannet, foni en 21are. 
Oast, f Kiln. [flette. 

Oat, s. (Oats, s. pi.) £avre ; * #i)tbe* 
Oaten, a. af Jpavre ; font bestet i?at>re ; 
Oath, s. Seb. [£<rore*. 

Oatmeal, s. Jpavtemeel. [fere otn. 

Obambulate,v.n. gaae ontfting, fpa'o» 
Obdormition, s. Sosen, <5øv>n. 
Obduce, v. a. ottertrctffe. [felfe. 

Obduracy, s. Jpaarbnaffenfceb , Sorftofs 
Obdurate, a. baatb, taa, fotfjatbet, 

fovftoffet ; v. a. fotl)<xtbe, ferfleffe. 
Obduration, Obdurateness, s. $or* 

I\oerbelfe, J>aarbl)cb f £aléflatfigf)eb. 
Obdure, v. a. fioerbe, fotljarbe, giore 

forftoffer. 
Obduredness,s. £anrbl)eb, Jorbarbelfe. 
Obedience, s. £i>tigl>eb. 
Obedient, a. h;btg. 
Obediential, a. Inbig, efter £i)bigbeb. 
Obeissance, s. 2fftf$be\.ntsmng, SEuf, 

£n«b*ining. Obr 263 

Obelisk, s. Obeliéf, fpibS GtMt. 
Oberration, s. Omflaffen, SBilbforelfe. 
Obese, a. ffb, ftylbig, tt;f. [btgbeb. 

Obeseness, Obesity, s. ^«bljeb, $&l* 
Obey, v. a. lt;be, abltybe. 
Obit, s. £)©b; Sigbegontgelfc; Stelemeffe. 
Obituary, s. Sottegnelfe pao £>£bc. 
Object, ». Objeft, ©tenftanb ; #iemeb, 

Waal. [Snbvenbing, forefafte. 

Object, v. a. fcette ett. fhtfe intob ; gifrre 
Objection, s. Snbfcenbing, SBebreibelfe. 
Objective, a. objecti», font en ©tenjianb. 
Objurgate, v.n. groe<Sfiomb, bebteibe. 
Objurgation, s. Sftenb, 23ebreibelfe. 
Oblat, s. verbélig 23tober ; 3n^alib font 

ev i et Softer. [©at»e. 

Oblation, s. Offer; Opoffrelfe; ©ftenf, 
Oblectation, a. #orlt;ftelfe. 
Obligate, v. a. forbinbe, forpligte. 
Obligation, s. $orpligtelfe, ^pttgt ; OblU 

gation, iyotjTritming. 
Obligatory,a. fotbinbenbe, fot pligtenbe. 
Oblige, v. a. fotbinbe, forpligte, nøtt. 
Obligee, s. ben en $otpligre(fe filler 
Obligement, s. Jorpligfelfe. [paa. 
Obligingness, s. -Jotpligtelfe; 2(ttig^eb. 
Oblique, a. fPtep, ftunt, utigc ; * urebelig. 
Obliqueness, Obliquity, s. Årum* 

lu-b, «Eflevlub; ^foigelfe. [forglemme. 
Obliterate, v. a. ubfTette, ubflr^ge, 
Obliteration, s. ltbfTettelfe, Ubflrtjgelfe. 
Oblivion, s. ijorglentmelfe. 
Oblivious, a. glemfom, forglemmelig. 
Oblocution, s. 23agtatelfe, £abel. 
Oblocutor, s. bagtaler, 23ag»afFer. 
Oblong, a. aflang. 
Obloquious, a. bagtalerflf. 
Obloquy, s. a3ebreibetfe,£)abel; Sfant. 
Obluctation, s. Oflobfmnb, OTobfkceben. 
Obnoxiety, s. llnberfafielfe, ©fulbig- 

f>?b, <Sttaff«lbigf)eb. 
Obnoxious, a. unbetfaffet, ubfat; fhraf* 

warfeig ; ilbe omtalt; ffabelig, flfylbig. 
Obnoxiousness , s. llnberfafielfe, 

Straffoelbigljeb. [6h;et 

Obnubilate, v. a. giøre nietf meb 
Obreption, s. Snbfnigelfe. 
Cbreptitious, a. inbfnigenbe. 
Obrogate, v. a. af|Taffe; gtenfalbe. 264 Obs 

Obscene, a. obfcxm, (Tibrig, ublu, ffam» 

nietig. [beb, ublu «Snaf jc. 

Obsceneness, Obscenity, s. ©Itbrig* 
Obscuration, s. $ovm*tfflfe. 
Obscure, a. m*rf ; uforfiaaelig j tinge, 

ubefienbt ; inbgetogen. 
Obscure, v. a. formøtfe. 
Obscurity, s. OTørfljeb; ubefienbt 

(Stant), Utybeligbeb. 
Obsecrate, v. a. bebe inbftønbigen. 
Obsecration, s. inbftønbig 55egiermg. 
Obsequent, a. ttjtsig, tienfrriBfig. 
Obsequies, s. ?tgf«rb, Sorbefcerb. 
Obsequious, a. tienflagtigjføielig, lt;big. 
Observable, a. m«rf»cerbig. 
Observableness, s. !9i«rft>«rbig()eb. 
Observance, s. Sagttagelfe ; SStbøbig* 

l>eb, Sybtgbeb; €fif, flirfefTif. 
Observant, a. iagttagenbe; «tbøbig; 

lt;big; frnbenbe ; s.Kruber, $urft>anbfet. 
Observation, s. Sagttagelfe, 2Cnm«rfs 

ning. [Hgt. 

Observator, s. Sagttager, forn gitter 
Observatory, s. afftonomij? Obferya- 

torium. 
Observe, v. a. & n. iagttage, følge, 

efterleue; «ære opmoerffom, gtøe 2Cgt. 
Observer, s. Sagttager, fom giver 2(gt. 
Observingly, ad. opmcerffom. 
Obsess, v. a. beleire, omgive ; obses- 
sed, befat (af Siauelen jc.). 
Obsession, s. SBefattelfe ; beleiring. 
Ob si di o nal, a. ^eldting^. 
Obsignate, v. a. befegle, beftoefte. 
Obsolete, a. gammel, gaaet af 93rug. 
Obstacle, s. #tnbet, #inbring. 
Obstinacy, s. #aarbnaffenbeb. 
Obstinate, a. baarbnaffet, batøfmrrig. 
Obstreperous, a. ftøienbe, fom giør 
Obstriction, s. $orbtnbtligbeb. [Satut. 
Obstruct, v. a. tilfioppe, binbre, væte 

imob, fotebugge. 
Obstruction, a. #inbring; $or|loppelfe. 
Obstructive, a. forfloppenbe, binbrenbe. 
Obstupefaction, s. SBebøtfelfe. 
Obtain, v. a. & u. erljolbe, faae-, be» 

fiaae, faae Otterljnanb. 
Ob temperate, v. a. abli;be 
Obtemperation, s. Jybigbeb, Wbltybelfe. Occ 

Ob tend, v. a. jHtte imob, inbVfnbe. 
Obtenebrate, v. a. formørfe. 
Obtest, v. a. bebe, bønfalbe ; bevibne. 
Obtestation, s. 23egi«ring, b^itibelig 

Sorpligtelfe; SSesibneife. 
Obtrectation, s. 23agtalelfe. 
Obtrude, v. a. paatrænge, paanøbe, 

paabijrbe. 
Obtruncate, v. a. aflmgge, lemlæfte. 
Obtrusion, s. ^aatdngelfe, <Paanøbelfe. 
Obtrusive, a. paatrængenbe. 
Obtund, v. a. giøte fhmip, frøtte. 
Obturate, a. forftoppet, forbærbet. 
Obturation, s. ijorfjoppelfe. 
Obtuse, a. |lov, botfr, ftump. 
Obumbrate, v. a. owftygge, beffngge. 
Obumbration, s. Orerflfyggelfe. 
Obvallation, s. JorfTanbSning. 
Obvention, s. #cenbelfe; s. pl. 23U 

inbfontfler. 

Obversant, a. fortrolig , bet>ant ; »ant. 
Obverse, s. omvenbt <Sibe, ttfobpbe. 
Obviate, v. a. gaae i Wøbe ; mobflaae, 

forebygge, [fienbt, begribelig. 

Obvious, a. mobfat; alminbelig, be* 
Occasion, s. £eiligbeb, Warfag, 2fnleb* 

ning; tat\>, .'Bebo», [gire tfnlebning. 
Occasion, v. a. foranlebige, foraarfage, 
Occasional, a. fom girer 2£nlebning; 

tilfalbig ; - vaiet, Jleietiener. 
Occident, s. Olebgang, Eeffrn. 
Occidental, a. tfefHig. 
Occiduous, a. affælbig, aftagenbe. 
Occision, s. OJIurben, Srab. 
Occlude, v. a. luffe, tittuffe. 
Occlusion, s. Sufuing, 2ilfp«rring. 
Occult, Occulted, a. jTiult, bemmelig. 
Occultation, s. T. "Sfiulen, forborgen» 

beb. 
Occupancy, s. bet at tåge i SBeffbbelfe. 
Occupant, Occupier, s. 93efibber. 
Occupate, v. a. tåge i a5efibbelfe, inbtage. 
Occupation, s. 23efibbelfe; forretning; 

by -, cif ^rofeffion. 
Occupy, v. a. & n. befibbe; toge fig 

noget for, bth>e; gitte 2Ctbeibe, at beflitte. 
Occur, v. n. møbf, bcenbetf, forefomme. 
Occurrence, s. SBegittenljeb, tilfctlbe, 

Seiligbeb. Occ 

Occurrentj a. Ipat) ber møter, forefal* 
bet ; s. £«nbelfe. [©antmenftøb. 

Occursion, s. WloU; <5i>n; <£too, 

Ocean, s. Ocean, 2>erben£l)av. 

Ochre, s. Offer. 

Octangular, a. ortefantet. 

Octave, s. Octav ; otte ©age. 

Octavo, s. 35og i Oftat». 

Octennial, a. otte 2fars>*,i otte "Uav. 

October, s. Octobermaaneb. [mel. 

Octogenary, a. ftrefint>stut>e ?lav gam* 

Octogon, s. Ottefant. 

Octuple, a. ottefolb. [flar, øienftmlig. 

Ocular, a. font bører til #iet, £>iesj 

Ocularly, ad. nteb egne #ine. 

Ocularness, s. øienfimlig Stlarbjb. 

Oculate, a. fffttpfyner. 

Oculist, s. #ienl«ge. [(Tent ; upaffenbe. 

Odd, a. ultgo ; feet, ttnberlig; enfelt; 

Oddity, Oddness, s. Ultgbeb; ©ær» 
heb; fart traf; Sratte; pi. unberlige 
Snbfalo. 

Odds, s. pi. lUigheb; Sorbeelj Overs 
legenbeb; $orjriel; llenighfb; to fall 
at - , blive uenig ; to set at - , farte 

Ode, s. Obe, 2)igt. [Self fantmen. 

Odious, a. ferljabt. 

Odium, s. §a*. 

Odoriferons, a. vetfugtenbe. 

Odor, Odour, s. SJugt. 

Odorous, a. lugtenbe. [bolbningS*. 

Oeconomical, a. oefonomijT; #uuS* 

Oeconomics, s. pi. #uusboltning. 

Oeconomist, s. #utté!)olber. 

Oeconomy, s. Oeconomi, #uuébolbning. 

Oecumenical, a. alminbelig. 

Oeillad, s. 25lif, Einf. 

Of, prp. af, om ic 

Off, prp. & ad. bort, tone, fra, af ; 
ube , henne, fortatt; - side, bøire 
Bitt (paa en #efr) ; - and on , af og 
til, f)iji og her, nbefianbig; - hand, tfrar. 

Offal, s. Wabletining , rørab ; Olabfel, 
Itreenligljeb. 

Offence, s. ftornoermelfe, Uret; $or* 
argelfe, $orfee(fe; Qfngreb ; to give -, 
fornærme; to take -, fløbetf, tage 
ilbe op. [fe. 

0ffencele&9, a. uftylbig, ubenftorargel^ Old 265 

Offend, v. a. & n. f otnarme, forurette, 

forarge, ft;nbe. 
Offender, s. Sornatmet, Otfettrceber. 
Offensive, a. fornarmeltg , anfløbettg ; 

offenfit». 
Offer, s.SUbub, ftorfTag; 58ttbpaa25are. 
Offer, v. a. & n. tilbybe, t?ut>e faa, 

forefTaae ; paatage fig, forføge. 
Offering, s. Offer. 
Offerture, s. Silbub, SorfTag. 
Office, s. «BeftiHing ; 23«rffreb, ©fritter* 

ftue, Sontoir; Sienefte; Migheb; 6fyl* 

bigljeb; ©ubétienefre. 
Office, v. a. forrette, giøre. [tient. 

Officer, s. Offtceer, QhnbebSmanb, 23 e« 
Official, a. tienenbe, tienlig; ttenfUig, 

($mbebés ; pl. offentlige OTelbelfer. 
Officiate, v. a. & n. give, forjfaffe, 

tiene, forrette et <£mOebe. 
Officious, a. tienflagtig ; befVcerlig. 
Officiousness, s. Sienfifcerfcigheb; Ste* 
Offing, s. aaben 60. [nefte. 

Offscouring, s. 2lffalb, af Sfuring. 
Offset, s. Stub, ltb\j«rt af ftøbber. 
Offshoot, s. llbbart. 
Offspring, s. 2Ming, forplantning? 

qjrobuct, ©øn, Olffom. 
Offuscate, v. a. formørfe. 
Offuscation, s. $ormørf?lfe. 
Offward, ad. nebab, bort, utat ; ub til 

Seen; s. aaben £0. 
Oft, Often, ad. ofte. 
Oftentimes, ad. mange ©ange. 
Ogee, Ogive, s. Sue paa en halving ; 

Ørehvalving. 
Ogle, s. forlibt #iefaft, Sibeblif. 
Ogle, v. a. giøre #iefaff, fTotte til. 
Oglery, s. Sfotten, forlibte 42iefafr. 
Oh! o! af! 
Oil, s. Olte. 

Oil, v. a. falve ; fmøre meb Olie. 
Oiler, Oilman, s. Oliebanblcr. 
Oilet, s. «Snørebul. 
Oily, a. olteagtig. 
Ointment, s. Safoe. 
Oister, s. $fftr$. 
Oker, s. Offer, Offergel. 
Old, a. gammel, i>ebaget. 
Olden, a. gammel, gantmelbag*. 266 Old 

Oldish, a. noget gammel. 
Oldness, s. tflber, SSlbe. 
Oleaginous, a. olieagtig, feb. 
Oleous, Oleose, a. olieagtig. 
Olfact, v. a. lugte, fntage. 
Oliander, s. Oleonber (Xtot). 
Olid, Olidous, a. jttnfenbe. 
Olidity, s. itt>e Sugf, ©tanf. 
Olitory, s. .♦Hieffenbatte, Urteljave, 
Olivaster, s.&a. inlbtOlietr»; olifcen* 
Olive, s. Oiiefroe ; Olt». [farvet. 

Olympiad, a. tit af fem Hav, 
Omber, s. Sombevfpil. 
Omelet, s. 2£ggefage, «Panbefage. 
Omen, s. ijorvarfel, Omen. 
Ominate, v. a. varéle, beti;be. 
Omination, s. ©paabom, SBarfet. 
Ominous, a. ominøs, t»arflenbe. 
Omission, s. Ubelabelfe, lobe vcere, @f* 
Omissive, a. ubelabenbe. [terlabenljeb. 
Omit, v. a. unblabe, forbigaae, efter* 

lab?, fevfømme. 
Omittance, s. Jforfømmelfe, Unblaben. 
Omnifarious, a. allien^, al SlagS. 
Omnipotence, Omnipotency, s. 2(1* 
Omnipotent, a. olnwegtig. [mægtigfyeb. 
Omnipresence, s. "3ilCcfiebéncct\?«telfe. 
Omniscent,Omnisciou8, a. almbcnbe. 
Omoplate, s. ©fulberblab. 
Omy, a. mør \ - land, btøbt £anb. 
On, prp. van, i, I)o£, mob, rit jc. 
Onania, Onanism, s. Sefobefmittelfe. 
Once, ad. eengang; engang; forbuntj 

— more, enbnu engang; at-, paa 

eengang. 
One, a. & pron. een, eet; man. 
Onerary, a. laflbragenbe. 
Onerate, v. a. belccffe, bebt;rbe. 
Onerous, a. bt;rbefulb, befvecrlig. 
Onion, s. Ø?øbløg. [atlenefte. 

Only, a. & ad. enfelt , ene , allene, fan, 
Onset, s. Jlngreb, 2fnfalb. [forfcge. 
Onset, v. a. anfalbe, angribe, begimbe, 
Onslaught, s. Opleb, (Storm. 
Onward, ad. fremab, vibere. 
Ooze, s. OTubber, bet fon». pi>bec af, 
Ooze, ". 11. jtybe fagte. [©ump. 

Ooziness, s. Otfubber, SEorabS. 
Oozy, a. morabfig, fiimpig. Opp 

Opacate, v. a. fonnørfe. 
Opacity, s. Ottørfbeb, ©fuggeful&beb. 
Opacous, Opake, a. mørf, |Ti;ggefulb. 
Opal, s. Opal, (2£belf}een). 
Ope, Open, a. aaben, aabenbar ; offeut* 

lig; blottet; flar ; oprigtig. 
Open, v. a. & n. oabne, opluffe; op* 

tci^t, forflare; begi;nbe; aabne fig; 

fprtnge ub. [bue ; ©iennemfart. 

Opening, s. 2(abntng, #ul; 2i;$, 23tn* 
Openness, s. 2fabning; 2Caben0iertig* 

bcb; Sybeligbeb; Kfotbeb. 
Opera, s. Opera, ©tmgefpil. 
Operable, a. gtørlig. [ning. 

Operate, v. a. & n. tnrfe, giere TMtf* 
Operation, s. Eirfning; Operation. 
Operative, a. virfenbe. 
Operator, s. een fom ubretter; Opera* 

ter, ©aarlcege. 
Operose, a. orbeibfom; møifom. 
Operosity, s. 23irffomI)Cb. 
Ophthalmy, s. Øtenbercenbelfe. [6opn. 
Opiate, s. Sagebom, fent foraarfaget 
Opifice, s. ttrbeibe, #aanbarbeibe. 
Opificer, s. ^rbeiber, OTefter, ftonftner. 
Opinable, a. tcenfelig. 
Opination, s. OTening, 23egreb. 
Opine, v. a. ntene, fige fin bening. 
Opiniator, s. ©genfinbtg, Jpaarbnaffet. 
Opiniatre, Opiniative, a. baarbnaf- 

fet, paaftaaelig. [naffenbeb. 

Opiniatrety, s. (Jgenfinbigbeb, £aarb* 
Opinion, s. Opening, Sanie; 33ebøm* 
Opinion, v. a. mene, bolbe for. [melfe. 
Opinionative, Opinative, a. egen* 

finbig, paaftaaeltg. 
Opitulation, s. #ielp 
Opium, s. Opium, SSalmuefaft. 
Oppidan, s. een font Oocr t en 25t;. 
Oppignerate, Oppignorate, v. a. 
Oppilate, v. a. for floppe, [pantfccrte. 
Oppilation, s. $orfloppelfe. 
Oppletion, s. $i;lben, Opfulben. [get. 
Opponency, s. OTobflgelfe, SnbPenbin* 
Opponent, a. mobftribenbe ; s. Oppe* 

nent, Wcbflanber. 
Opportune, a. beleilig, beqvem. 
Opportunity, s. Setligbeb , SBeleiliøljeb, 

SBeqr-embeb. Opp 

Oppose, v. a. & n. mobftøae, foette fig 

imob, foette imob. 
Opposeless, a. utmobflaaetig. 
Opposer, s. Wobjranber. 
Opposite, a. tige oser for, mobfat. 
Opposition, s. Wobfknb, Wobfætning. 
Oppress, v. a. unbertrtyffe, fertn/ffe. 
Oppression, s. tlnbertrt;ffetfe. 
Oppressor, s. Unbertrtjrfer. 
Opprobrious, a. flfammelig, fficenbig. 
Oppugn, v. a. angribe, fftibe. 
Oppugnancy, s. OTccbfkmb. 
Optable, a. jønfFelig, ønfTværticj. 
Optative, a. .enfTenbe. 
Optic, Optical, a. fem &»ttt tit &\)* 

net: optif?; s. (SimsrebjTab. 
Optician, s. Opticus. [net. 

Optics, s. pl. OptiF, ajibenffab cm <&\y- 
Option, s. 33atg. 
Opulence, Opulency, Opulentness, 

s. SKigbom, 23elmagt. 
Opulent, a. rig, wtøcwenbe, fotmuenbf. 
Opuscule, s. tibet 33oerf, liben 95og. 
Or, con;. & ad. etter; før, fører.b. 
Orach, s. Wetbe (Urt), [fpaae, *arfTe. 
Oracle, s. Orafet, ©paabom; v. n. 
Oraison, s. munbtlig SBtfn. 
Oral, a. munbtlig. [orangeguul. 

Orange, s. <Pomeranb$, 2fpelfin; a. 
Orangery, s. Orangett*£at»e. 
Oration, s. Sale. 
Orator, s. Setter, 93ettatenbe. 
Oratorial, Oratorical, a. oratorif?, 

Sale*, tater*. 
Oratory, s. 35eltatenf)eb ; SBebefammer. 
Orb, s. runb 5?rebé, #iul; Støbebane; 
Orbation, s. 33erøttetfe. [#iefleen. 

Orbed, a. runb. 

Orbicular, a. runb, forn en S?ugte. 
Orbit, s. IKing , Sirfet; #iulfpor ; Sube* 
Orchard, s. $rugtba*e. [bane. 

Orchestre, s. Orcfyefhr. - 
Ordain, v. a. fororbne, befriffe, erbinere. 
Ordainer, s. $ororbnet, ttnorbner. 
Ordeal,s. Orbatie, (3tb«, 33anbpr.ove it,). 
Order, s. Orben, fKeget; ftororbning; 

Wang; #enfigt; upaffetig ; out of -, 

i Itorben ; in - to, for at. 
Order, v. a. orbne; anorbne, erbinere; Om 267 

fatte, inbrette, beftyre. 
Orderless, a. uorbenttig. 
Orderliness, s. Orben, *Kegefm«5fIgbeb 
Orderly, ad. orbentlig, maabetig. 
Orders, s. pl. ben bettige Orben, geift* 

(tg «Stanb. 
Ordinance, s. $ororbning, 2(norbning ; 

Stanb, Eærbigbeb ; ©fiæbne, Saar. 
Ordinarly, ad. gemeenligen, mefhn* 

beelé. 
Ordinary, a. orbentlig; atminbetig; 

orbinær; s. «Sfif; 25iffop; crbineret 

^rceft; fabr-anlig Sienefte ett. (Smbeb ; 

ieimlig ^riié ; OJcaaltib, ©pifeqvarteer. 
Ordinate, a. regelnt«$fig ; v. a. be* 

ffrmme, fororbne. [Orbination. 

Ordination, s. 33effrmmelfe, Orben ; 
Ordinative, a. beffammenbe, anorbnen- 
Ordnance, s. Stanoner, "JTrtitteri. [be. 
Ordure, s. €farn, røtfg. [Stytf ; Song. 
Ore, s. SSrtS, OTetat; tibet €ti;ffe Sonb ; 
Orgal, s. !Biinb«rme, 53iin(leen. 
Organ, s. Organ; Ø?eb(?ab; Orget. 
Organic, Organical, a. organic. 
Organism, s. Organisme, organif! 25t;g* 

ning. 
Organist, s. Organiji, Orgelmefler. 
Organization, s. 93t;gning, legemets 

IDannelfe. 
Organize, v. a. organifere, inbrette. 
Orgillous, a. Ijorniobig, fjott. 
Orichalk, s. Reefing. 
Orient, a. opgaaenbe; afHig^fhrlanb)?; 

« prcegtig ; s. Orienten, £>ften. 
Oriental, a.øfttig,i>fiertanbff j s. Orten* 

taler, Ofterlænbing. 
Orifice, s. £>ul, 2(abning. 
Origin, s. Oprinbetfe, ©erfomfh 
Original, a. oprinbetig ; s. Original, 

førfre -$orm ic. 
Originality, s. Sggtljeb, Originalitet. 
Originary, a. oprinbelig. 
Originate, v. a. & n. frembringe; op* 

rtnbe, have Oprinbetfe af. [betfe. 

Origination, s. Oprinbetigbeb, Oprin* 
Orison, s. 33jrn. [f}e £)oef. 

Orlop, s. Overbccf , unberfte og meffem* 
Ornament, s. <Prt;betfe, Sirat. 
Ornament, v. a. pri>be, fire 268 Orn 

Ornamental, a. fi'irltg, pr^beltg. 
Ornate, a. pri;bef, ffiøn, fiirltg. 
Orphan, s. $aUvl&$. [<Stanb. 

Orphanage, Orphanism, s. faberloé 
Orphanotrophy, s. a3aifenl)itu$. 
Orrery, s. planetarium. 
Orthodox, a. ortfjobor, rettroenbe. 
Orthodoxy, s. Ottbobori, 9?ettroenf)eb. 
Orthographical,a.ortf)ograpl)ifr, rigtig. 
Orthography, s. Øtføograft, fXetfftw* 

ning. [Svingning. 

Oscillancy, Oscillation, s. ©vingen, 
Oscillate, v. a, fringe, bave. 
Oscillatory, a. f?ingenbe, bavenbe. 
Oscitancy, Oscitarion, s. ©aben, 

2>ovenffab, ^fterlabenljeb. 
Oscitant, a. gabenbe, boven. 
Osier, s. SBanbpitt, SSaanbpiU. 
Osprey, s. Jpavørn. 
Osseous, a. of 25een, 25een*. 
Ossify, v. a. forvanble tit 33een. 
Ossuary, s. 23eenf)uu$. 
Ost, Oust, s. Relit bvorpaa Watt tatut. 
Ostensible, a. tilft;nelabenbe, foregtven. 
Ostensive, a. vifenbe, betegnenbe, brou* 
Ostent, s. llbfeenbe, St;n,Tegn. [tenbe. 
Ostentate, v. a. prale, bramme. 
Ostentation, s. grated, Ofientation. 
Ostentatious, a. praleragtig, bram* 

menbe. [laber fig f«. 

Ostentative, a. brammenbe, fom gierne 
Ostentator, s. ©rorvraler. 
Osteology, s. Ojleologi, 23eenlare. 
Ostiary, s, 9Kimbhig; £>orvogter. 
Ostler, s. Statofarl, ©aatbéfarl. 
Ostlery, s. l$evt$l)iiué, herberge. 
Ostrich, Ostridge, s. <£irub$fugl. 
Other, a. en anfccn ; others, anbre. 
Othergates, ad. nnbevleb*et>. 
Otherguess, Otherguise, ad. for* 

fftellig, onben [TagS, 
Otherwhere, ad. anbenflebS. 
Otherwhile, Otherwhiles, ad. en 

anben ©ang, til anben 2it>, efferé. 
Otherwhise, ad. anberlebefl, etter-. 
Otter, s. £>Dt>er, JiTobber. 
Ought, a. noget; for - I see, faa \?ibt 

jeg fan fee. [maatte. 

Ought, v. n. & a. bar, burbe, frulbe, Out 

Ounce, s. Itnje (2 Sob) ; So*. 
Our, pron. tor ; ours, «or, vore*. 
Ouse, s. Oog, Sue. 
Ousel, s. Slage Sroéfel. 
Out, ad. ut ; berub ; ube. 
Out, v. a. ubbrive, ubfisbe. 
Outact, v. a. overgaae, overbrive, 
Outbar, v. a. ubeluffe. 
Outbid, v. a. overbybe. 
Outblown, v. a. opblaji. 
Outborn, a. ubenlanbflf. 
Outbrave, v. a. t:obfe, bravere. 
Outbreak, s. Ubbrub. 
Outbreathe, v. a. ubaanbe ; ubbolbe ; 

epgive 2(aan&en. [ffubt; UbjTub. 

Outcast, a. ub jløbt; forflfubt; a. $or* 
Outcast, v. a. ubfiobe, ubbrive. 
Outcraft, v. a. overlifre. 
Outcry, s. ©frig ; Ubraab ; auction. 
Outcry, v. a. ffrige; ubraabe. 
Outdare, v. a. b\)te $robé. 
Outdate, v. a. opl>ave, afffaffe. 
Outdo, v. a. overgaae, gidre bebre. 
Outdone, a. overgaaet. 
Outdwell, v. a. blive langere. 
Outer, n. t;bere, t;berfl, ubtjenbig. 
Outermost, a. i;berfh 
Outface, v. a. fee uforfFammet \>aa een, 

mobfige lige i einene, b\)bt Xrobé. 
Outform, s. pbere 2(nfeelfe, llbfeenbe. 
Outgate, s. Utgang. 
Outgo, v. a. overgaae, gaae froerfere. 
Outgoing, s. Ubgang; pl. Utgifter. 
Outgrow, v. a. overgaae i 93art ; vore 
Outguard, s. iforpofr. [fra. 

Outhouse, s. Ubl)iiué j 23agl)uu£. 
Outknave, v. a. narre, bebrage. 
Outlandish, a. ubenlanbff. 
Outlast, v. a. vare ub, vare langere. 
Outlaw, s. JtebløiS; v. a. giere frebtøé. 
Outlawry, s. Utflating i 2fgt. 
Outleap, s. overfpringe ; s. Ubvei. 
Outlet, s. Ubgang, 3>anbeté 2(fløb. 
Outline, s. 2(frib$, UbfafJ, ©runbtraf 
Outlive, v. a. overleve. 
Outlying, a. een fom er i llblanbet. 
Outmost, a. tybertf, tjberfte. 
Outpart, s. i;berfle Seel. 
Outpags, v. a. overgaae. Out 

Outpour, v. a. ubofe, ubryfle. 
Outrage, v. a. fornærme; ubffielbe; s. 

$ernarmelfe, 23anare, Href. 
Outrageous, a. fornærmende, fpotten* 
Outreach, v. a. overftige. [be, grum. 
Outride, ▼. a. rifce fFarfere. 
Outright, ad. ganfcjfe; overlybt ; fftar, 
Outroot, v. a. ubrybbe. [paa Simen. 
Outrun, v. a. lobe forbi, lobe heftigere. 
Outsel, v. a. falge byrere. 
Outset, s. 33egimbclfe. 
Outshine, v. a. overftraale. [«fin. 
Outside, s. ubvenfcig Bitt, ubvortes 
Outspread, v. a. ubfpanbe, ubbrebe. 
Outstand, v. a. &n. mobjraae, ubfjolbe, 

bliv* tangere borte; ftøae frem. 
Outstrroe, v. a. overfTribe. 
Outsrip, v. a. overgaae, vare overlegen. 
Outterm, s. ybere Sftffelfe, Ubvortes,. 
Outtongue, v. a. overjTrige. 
Outwalk, v. a. gaae hurtigere, tratte. 
Outward, a. ubvorteS, ybere. 
Outwear, v. a. vare ub, ubbolbe; fTibeS. 
Outweigh, v. a. overveie. 
Outwit, v. a. belure, overlifte. 
Outwork, s. Ubvarf. 
Ouze, s. fumpet £anb; ©tynb. 
Ouzle, s. SBroffugl. 
Ouzy, i. fumpig. 
Oval, a. oval, aftang runb. 
Ovation, s. liben Sriumpl). 
Oven, s. & ad. Ovn, SBageroVn. 
Orer, prp. over ; - and above, be$* 

ubett; - again, enbnu engang ; all -, 

alftebé ; bee It over ; to give -, give op, 

give tabr, bolte op. [beb. 

Overahound, v. n. rare i Overftobig* 
Overact, v. a. overbrive, gaae forvibr. 
Overbalance, v. a. overveie, overgaae ; 

s. Overvagt. [vinbe, overvalbe. 

Overhear, v. a. vare overlegen, overs 
Overhearing, a. trobftg, formaftelig. 
Overbid, v. a. overbybe, b\)bt for meget. 
Overhig, a. for flor. 
Overblow, v. a. & n. forbrive, blafe 

bort ; holbe op at blafe. 
Overboard, ad. overborb. 
Overboil, v. a. &n. overfoge, foge over. 
Overbrow, v. a. fyange ub over. Ore 269 

Overburden, v. a. overlaffe, belafje 

fcr meget. 
Overbuy, v. a. fiøbe for btytt. 
Overcast, v. a. fafre over; overtraffe; 

int fatte, angage for b^it. 
Overclarge, v. a. overlaffe, befvare, 

bebyrbe for meget. 
Overcloy, v. a. overfylbe, overlaffe. 
Overcome, v. a. & n. overfomme, 

orervinbe. [meget. 

Overdo, v. a. overbrive, anftrange for 
Overeat, v. a. forabe fig. 
Overeye, v. a. have Opfyn. 
Overfill, v. a. overfulbe, forfyloe. 
Overflow, v. a. & n. ftybc over: over* 

fvjomme; s. Overfvfimmelfe, Overflob. 
Overflowing, s. Cvetflotigbeb. 
Overforward, a. altfor fnar, overilet. 
Overfreight, v. a. overlaffe, Inbe foe 
Overget, v. a. inbljente. [meget. 

Overgo, v. n. overgaae. [meb. 

Overgrown, a. vo.ret for fror ; begroet 
Overhale, v. a. ubbrebe over, atter fore* 

tage. 
Overhasten, v. a. overbrive, overile. 
Overhastiness, s. Overiielfe. 
Overhead, ad. oppe, beroppe. 
Overhear, v. a. bore }faa t bytte. 
Overlay, v. a. lagge \icici, over; ifjiel* 

treffe, overvælbe; overbrage met. 
Overleather, s. Overlaber. [lange. 
Overlive, v. a. & n. overleve ; leve for 
Overload, v. a. overlaéfe. 
Overlong, ad. for lang. 
Overlook, v. a. overfee; efterfee; prø* 

ve: for famine ; ringeagte. 
Overlooker, s. Opfiinémanb. 
Overly, ad. Lofeligen, uben $liib. 
Overmaster, v. a. overvinbe, overvalbe. 
Overmatch, v. a. overgaae, vare over* 

legen. 
Overmeasure, s. Overmaal, tilgift. 
Overmost, a. boiefie, overjre. 
Overmuch, a. formeget. 
Overname, v. a. navne efter Orben 
Overpass, v. a. overgaae, ubelabe. 
Overpay, v. a. betale for byrt. 
Overplus, s. OverfTub, fteft. ' 
Overplj r a v. a. ftnflt<*Ȥ* for meget. 270 Ove 

Overpoise, v. a. veie for meget, veie 

mere ; s. Dvervcegt. 
Overpower, v. a. overvælbe, overvinbe. 
Overrate, v. a. vurbere for I)Dit, for* 

meget, [fremrage ; overlifte. 

Overreach, v. a. overrceffe; rage over; 
Overreacher, s. 23ebrager. 
Overreact, v. a. overlcefe, lojfetgiennem. 
Overreckon, v. n. forregne fig. 
Override, v. a. forribe, ribe til ©famine. 
Overroast, v. a. ffege for meget. 
Overrule, v. a. overvalue, berflfe over. 
Overrun, v. ri. & a. lobe fioerfere ; ubs 

fprebe fig over; overfvDmme; giennem* 

ID be ; Dbelcegge ; iDbe over. [[fee. 

Oversee, v. a. baveOpfigt, befigte; over? 
Overseer, s. ©yfynemanb. 
Oversell, v. a. f«lge for oijrt. 
Overset, v. n. & a. falbe om ; fafie om, 

frobe omfulb. 
Overshadow, v. a. overfTngge. 
Overshoot, v. a. fh;be forbi. 
Oversight, s. Opfigt; Silfim; Sorfeel* 

fe, llagrfombeb. 
Oversize, v. a. overtrceffe, everfrr^ge. 
Oversleep, v. n. fove over. 
Overslip, s. Ubelabelfe. 
Overslip, v. it. gaae forbi, ubelabe. 
Overslow, v. n. binbre, bolbe tilbage. 
Oversoon, ad. altfor bttrtig. 
Overspent, a. affrceftet, troettet. 
Overspread, v. a. fprebe over, overfirøe. 
Overstand, v. n. befmae \>aa. [megef. 
Overstock, v. a. overtylbe, anffaffe for 
Oversway, v. a. overvcelbe. 
Overt, a. aabenbar, flar; iDfeligen. 
Overtake, v. a. overrumple, inbbente, 

overratTe. [©fat. 

Overtax, v. a. befvcere meb for bei 
Overthrow, s. fteberlag, #belceggelfe. 
Overthrow, v. a. fulbfafte, nebftaae, 

ruinere. 
Overthwart, ad. overtvært, tvcert over ; 

forfeert ; v. a. voere imob, banble imob. 
Overthwartness, s. $orfecrtl)eb. 
Overtire, v. a. overjage, ubmatte for 
Overtly, ad. offentligen. [meget. 

Overtop, v. a. vcere IjDiere, overgaae. 
Overture, s. 2Cabenbarelfe ; SorfTag ; Pae 

Ouvertiire. [voclte. 

Overturn, v. a. omfafre, fiDbe om, om* 
Overtwattle, v. a. overbøve, plage meb 

©rraf. 
Overvalue, v. a. (Fattere for b>it. 
Overveit, v. a. tillatte. 
Overvote, v. a. overflemme. 
Overweening, a. inbbilbjr". 
Overweigh, v. a; overveie. 
Overweight, s. Overvoegt. 
Overwhelm, v. a. overvcelbe, nebtryffe ; 

overfvcmme, trufne. 
Overworn, a. forjTibt. 
Owe, v. a. vcere jfylbtg, ffytbe, v«re 
Owing, a. ffulbig; prp. ifjølge. [vligtig. 
Owl, Owlet, s. Ugle. ^ 

Owler, s. «Snigbanfler. 
Own, a. egen, eger. 
Own, v. a. erfienbe for eget ; beftenbe ; 

tilrage fig ; tilfJaae ; eie. 
Owner, s. <5ier, Siermanb. 
Owre, s. Urore. 
Owse, s. ©arverbarf. 
Owze, v. a. lobe, ftybe ub. 
Ox, s. Ore ; oxen, pl. Øren ; O-vceg. 
Ox-eye, s. Oreøie (Urt) ; Wuévit. 
Oxfly, s. «BremS. 
Oxstall, s. Oveffafo. 
Oyer, s. court of - and terminer, 

Somfiol for viffe Sager. 
Oyes, hit. fritte ! giv 3fgt! s. Ubraaber. 
Oyster, s. Oftere ; - shell, ØfteréjTaf. 
Ozier, f. Osier. Pahular, a. ncsrenbe, tienlig tit $ober. 
Pahulation, s. #oragering, iyocring. 
Pabulous, a. fom giver 9t«ring. 
Pace, s. ©fribt, ©ang ; - of asses, 

«ob SSfTer. [meb ©fribt. 

Pace, v. 11. & a. gaae i ©fribt ; maale 
Pacer, s. ©anger, ^atfganger. 
Pacific, a. frebelig, frebfommelig. 
Pacification, s. SilfrebéftiHclfe ; $t<M* 

flifwlfe ; tf'cvgling. 
Pacificatory, a. fcebfal, frebfioer. 
Pacify, v. a. fritte tilfreb*, forfone, 

formilbe. 
Pack, s. tyaffe, 23unbt; Jtribcf; <Paf, Pac 

ffieltringepaf ; - of cards, ©pil #ort ; 
-cloth, «paflerreb; - horse, 2(rbetb** 
&«fr, «pafbefl; -saddle, Steftfabbel; 

- thread, ©eglgarn. 

Pack, v. a. & n. paffe , fammenpaffe, 

oppom ; paffe fig. [tørt. 

Package, s. paffer, Oppafning ; ^3affe* 

Packet, s. «paffe, 93unbt; QSabfcef; 

- Lo at, «pafetbaab. [bunb. 
Pact, Paction, s. «pagt, Sontract, $ou 
Pactitious, a. afralt, focligt. 

Pad, s. 33?i, ©ri ; ©fimanb ; S3«tepube ; 
OCWarro* ; - nag, «Paégonger ; foot -, 
©tratenrøver til $co*; -way, frofcjti; 

- of straw, Stråa feng. 

Pad, v.on. & a. gaae til $ob*, flentre ; 

jesne, bane ; brh>e ©tratenrtfperi ; ut-- 
Padar, s. Sfraa; ftlib. [floppe. 

Padder, s. £K*v>er til $ob*. 
Paddle, s. Itare ; - staff, ©ftobe ; 

S\ri;ffe; ©frabcjem, ©angffovl jc; - 

fish, OXarfviin. 
Paddle, v. n. plaffe i SSanbet, roe. 
Paddock, s. tyatte, Subfe; inbljegnet 

3Rnrf ; Surebave. 
Paddoek-stol, s. qjobbeljar. 
Pade, r. a. ubfroppe meb lllb. 
Padlock, s. Jpængelaa*; v. a. fatte 

Hai f er. 
Pagan, a. tjebenff; s. £ebning. 
Paganish, a. Ijebenff. 
Paganism, s. £ebenffab. 
Page, s. «page ; pagina, ©ibe. 
Page, v. a. opuarte; paginere, marfe 

©iberne. 
Pageant, a. ftabfelig, pragtig ; s. ©fue* 

btffebe; ©tab*, <Pragt; ©fuefpil; TStjX* 

rionetrer; v. a. ftiffe til ©fue. 
Pageantry, s. «Pragt, «pomp, «Ptaleri. 
Pagod, s. tffgub; 2(fgub* tempel; 
Paigle, s. ftoblomme. [©ulbmimt. 
Pail, s. ©panb. 
Pain, s. «pine, <piage; ©traf; ©org; 

Umage; to take pains, gisre fig 

Umage. 
Pain, v. a. pine; plagr, anfrrænge. 
Painful, a. piinlig, møifommelig. 
Painim, s. #ebntng. 
Painless, a. «ben TRtit og a3efp«r. Pal 271 Paint, s. ©minfe, $arre. 

Paint, v. a. male, orerfrryge, fminfe. 

Painter -stainer, s. 93aabenmaler f 

^artunttyffer u. 
Painting, s. Maling ; haleri, ©minfe. 
Pair, s. ^ar. [foble, fammenligne. 

Pair, v. n. & a. parre*, paffe; parre, 
Pair, v. a. beffabige. 
Paisage, s. Sanb|?ab. 
Pait, s. ©rabling. 
Palace, s. «patfab*, ©lor. 
Palacious, a. prcegtig, fongelig. 
Palatable, a. pelfmagenbe. 
Palate, s. ©ane; ©mag; v. a. fmage. 
Palatinate, s. <Pfal*grer-f?ab. 
Palatine, a. pfal*gmelig; «pfal*grepe. 
Pale, a. bleg ; v. a. giøre bleg. 
Pale, s. «pæl ; £ifmct; inbpæle. 
Paleness, s. 2Meg[)eb. 
Paleous, a. font hat 23a>lg ell. 'Kt>net. 
Palfrey, s. <paraber)ej|, ©anger. 
Paling, s. «Pcelegierbe, «Pcslerarf. 
Palish, a. noger bleg. 
Palisade , Palisado , s. «palifabe, 

©fanbfepæl; v. a. omgine meb <pali* 

faber, inbpæle. 
Pall, s. «pontiftcalfcragt, «pallium, 

©tabéfaabe, 2alar; £igflccbe; v. a. be* 

flcv>be meb Solar te. 
Pall, a. bowen (om 23iin, 4251 :c.) ; s. Dnbt. 
Pall, v. n. & a. blife boren, boone; 

gi»te boren, mat; orermoerte. 
Palled, a. boven. 
Pallet, s. «pallet, Walerbret. 
Palliament, s. «paaflcebning. [linbre. 
Palliate, v. a. befmyffe, unbffylte, 
Palliation, s. 23efmyffelfe, $orminbffeU 

fe. [s. £inbring*mtbbf£. 

Palliative, a. befmyffenbe, linbrenbe; 
Pallid, a. bleg. 

Pallidness, Pallidity, s. SSlegfjeb. 
Palm, s. ben pobe £aa; i b; «palmetrce. 
Palm, v. a. ftnbe \>aa, rage; ffitffe, fny* 

te; giogle. 
Palmer, s. #ærlc; i?rone ^na £iorte« 

horn; «pillegrim; daffen fpiffer. 
Palmer-worm, s. laabben Orm. 
Palmestry, s. ©paabom i Jpomberne. 
Palpable, a. fem fan tåge* paa, tyaanb* 272 Pal 

gribelia.. [fen t #ombeme. 

Palpation, s. $tflen, Sagen vaa ; Sryf* 
Palpitation, s. £ierteflappen. 
Palsgrave, s. <Pfalégrer-e. 
Pally, s. iR-orelfe, tfpopleri, ©tag. 
Palt, s. Slag, Soft. [forøbe. 

Palter, v. n. & a. fFuffe, bruge £tfi; 
Palterer, s. en lump, uoprigtig <p«efon. 
Pairing, s. Slaaen, £af}en. 
Paltriness, s. itfingbeb, Itffelljeb. 
Paltry, a. ringe, (Tet, lumpen, uéfel. 
Pamper, v. a. ficete for; m«fFe, proppe. 
Pamphlet, s. $Jh)b«ff*ift, Jpefte-, libcn 

^jecc ; v. a. ffrbe fmaae2lfl)anblinger k. 
Pamphleteer, s. forfatter af $lt)\?e* 
Pan, s. <Panbe. [fTriftet. 

Pan, v. a. fammenføie. 
Pauado, s. JBrøbttetting, Suppe af 

33r£»b, DJoft'ner, OXelf *c. 
Pan-cake, s. <Panbefage. [blomfh 

Pancy, Pansy, s. liben Stebinober*!* 
Panilarism, s. 0?ufferi. 
Pandarize, v. a. foble, bare fKnffer. 
Pandarous, Panderly, a. tufferagttg. 
Pander, s. bobler, #ore\>«rt. 
Pandiculation, s. SemmeweS Stræf* 

ning,, Itbfhræfmng. 
Pane, s. furfantet $laU, [Rube, Sfibe 
Panegyric, s. £ot>tale. 
Panegyrist, s. lovtaler. 
Panegyrice, v. a. bolbe Sovtale. 
Panel, Pannel, s. $elbt (i Snebfer* 

cirbeibc). 
Pang, s. Støb; Vine, CVfnf, 2£ngfh 
Pang, v. a. foraarfage Smette, pine, 
Panguts, s. ti>f SSamé. [plage. 

Panic, s. plubfelig Sfræf. 
Panic, s. 25ogI)t»cbe. 
Pannage, s. Olben; tyenge for Olben* 

febntng; ^oalæg pan £l«be. 
Pannel, s. furfnntet Jijle; Sabelpube; 

Sttofffabel; en #*g'é Stro. £furi\ 

Panner, Pannier, s. 23rebfurb, $affe* 
Panniken, s. liben <Panbe. 
Pansy, s. &effig Srcfolbigbeb* 23tomfi. 
Pant, v. n. banfe, piffe; b«t»e, flønne, 

(Tielve; ftrcube efier, fcabe £i;fr til. 
Pant, s. JMerteflappen. 
Pantaloons, s. pl. ^antafotri, Surer. Par 

Panter, s. ®am at fange £>t;r. 
Panther, s. ^3anif)erbyr. 
Pantler, s. #ofbager, 23røbfTaffer. 
Pantotle, s. 2x>ffe£. 
Pantomime, s. ^Pantomime. 
Pantry, s. Spifefammer, Stobjfab. 
Pap, s. OTeelpap; ?Brt)flvorte; v. a. 

9ive Sfieelpap eu\ letting at fpife. 
Papa, s. <Papa, $aber. [bigljeb. 

Papac3% s. ^abebømmr , pabeltg 23«r* 
Papal, a. pavelig, papifhfT. 
Paper, s. <Papiir; Sebbel; Uvii; a. nf 

^apiir ; let, tunb ; v. a. inbf?rit»e, ttifle i 

tyapiir; s. pi. 23rer-frflber, Sfrifter. 
Papilio, s. Sommerfugl. 
Papist, s. tyaptfi. 
Papistical, a. papifiifT. 
Papistry, Papism, s. ^apifleri. 
Pappiness, u. Spampagrigbeb. 
Pappous, a. Ijaarer, foni bar ltlb. 
Pappy, a. jVampagtig, bløb. 
Par, s. Sigljeb, lige 53«vb. 
Paraljle, s. parabel, Signelfe. 
Parahle, a. font let fan fcvffaffeo. 
Paraclet,s. trtffleren (ben hellig Ifanb). 
Parade, s. <Parabe; ^>ragt; Optog; 

^ParabepIaM : v. a. & u. paradere, boere 

til Sfue. 
Paradigm, s. Srempel, Wunfler. 
Paradise, s. ^arabii*. 
Paradox, s. sparaboron, far OTening. 
Paradoxical; a. parabor, urimelig. 
Paragon, s. uforlignelig OD^unftet ; 

hammerer, Joeffe ; Sammenligning. 
Paragon, v. a. fantmentigne, fomme lig. 
Paragraph, a. <Paragrapb, 2(rtifeL 
Parallel, a. parallel; s. lige Ketning; 

Sammenlignelfe. 
Parallelism, s. parallel Stilling. 
Paralleliess, a. uforlignelig. 
Parallelogram, s. furfantet Jijur. 
Paralogize, \. a. giøre faljTe Slut* 

niiigcr. [Slag. 

Paralytic, Paralytica! , a. rim af 
Paraments, s. pi. StabSflccber. 
Paramount, s. Overboveb, ?el)n$berre 

N.; a. ftovre, Ijoiere. 
Paramour, s. differ, Sti«v<|le. 
Paranymph, s. JStubefPtet ; J«W« Par 

monb, Sorf^atct *eb Stftutot*. 
Parapet, s. 93rt)f><*rn. [frtioning. 
Paraphrase, s. Owfoettetfe t>eb Onu 
Parasite, s. ^orafit, ©ni)ltegi«fh 
Parasitical, a. fm;ltenbe, fmigrenbe. 
Parasol, s. <Parafol, ©olifterm. 
Paravaunt, ad. foton ; offentlig. 
Parboil, v. a. (jol» foge. 
Parbreak, v. it. brceffe fig, fofte op. 
Parcel, s. <£arti, <Stt;ffe, <Poffe; • 

3Jtatigb« Orb. [ubftyffe. 

Parcel, v. a. bele, ofbele, parceffere, 
Parcener, s. OTebarfcing, OTebbefibber. 
Parch, v. a. & h. brcenbe, rifle, tørre; 
Parchment, s. pergament, [fortørres. 
Pard, Pardale, s. <Parberfat. 
Pardon, s. #orlabelf?, Tifgiveffe ; v. a. 

ti!g>e, forlabe. 
Pardonable, a. tilgivelig, unbffulbelig. 
Pardoner, s. 2(flabéfr«mmer. 
Pare, v. a. offficsre, flippe, beffiære. 
Parent, s. $aber elf. Iftober ; s. pi. 

$or«lbre. [ffab. 

Parentage, s. familie, 23lobéforv>anbts 
Parental, a. fnbctfi.j, moberltg. 
Parentation, s. <Sxug?tale. [fatning. 
Parenthesis, s. ^ParentljefiS, OJieffems 
Parget, s. ftolf; v. a. folfe, befm;ge meb 
Pargeter, s. S?alfflrt;ger. [&nff. 

Paring, s. Sfrælling. 
Parish, s. Wenigljeb, S?irfefogn. 
Parishioner, s. 23am ett. een of ©ognet. 
Paritor, s. Sub, Stfrvogter, ^3ebe(. 
Parity, s. ?igfjeb. [en ^3orf. 

Park, s. ©t;ref)0\?e ; v. a. inbhegne fom 
Parker, Park-keeper, s. 93«gter veb 
Parlance, s. ©omfate. [£U;ref)OVen. 
Parley, s. ©omtale; v. n. fjolbe Sann 

tale, Ijove ©omtale. 
Parliament, s. ^Jortoment 
Parliamentary, a. parlomeutariff. 
Parlour, s. Statéfhte, fiortSaler-cerelfe. 
Parlous, Perilous, a. fott>op«t. 
Parma-ceti, s. i>alrav. 
Parmesane, s. ^armefonofh 
Parnel, s. foob "Vige. 
Parochial, a. fom hører tit et itirfefegn. 
Parody, s. spareH; v. a. efterltgne, 

p or ob ere. 
Engl. - dan. Diet. Par 273 

Parole, s. Oro; Silfogn; «Parol. 
Paroxism, s. 2Cnfii>b of en «Sijgbom. 
Parricide, s. ftabetmotber ; $ot>er» 

merb ; Sonbéfotræberi. 
Parrot, s. ^)opeg*ie. 
Parry, v. a. afocerge, afbube. 
Parsimonious, a. fparfommelig. 
Parsimony, s. Sporfommeligbtb. 
Parsley, s. «Perfilie. 
Parsnip, s. «Pafhnaf. 
Parson, s. Sogneprcefr, «Prcefh 
Parsonage, s. proeftelig Snbfomfij 

^roefiegaorb. 
Part, s. Seel, «part, @mbebe; tyligt; 

^erfon, (Kotte; parts, SgenjTober ; 

©over ; <Sgne. 
Part, v. a. & n. bete, ubbele, ofbele, ob* 

fTtCfe ; toge 2(fffeb ; ofreife ; broeffe ; to 

- with, ffiffe fig \>eb. 
Partable, a. betelig, fom fon beleS. 
Partage, s. deling; «Part ; Sftfte. 
Partake, v. a. & n. toge £>eel i, hii«t 

beelogtig, l)øre til nogej. 
Partaker, s. Seeltager. 
Parted, a. fon» bar «Part i, begavet. 
Parter, s. Seler; ©ulbffeber. 
Parterre, s. £auebeb; Stomjierfytve. 
Partial, a. portifF. 

Partiality,Partialness, s. ^5ottijTl)eb. 
Partialize, v. a. & n. vcere portifF, 

tage tyaxti. 
Partially, ad. tilbeeli. 
Partiary, a. beelogtig. 
Partible, a. fom fan beleS. 
Participant, a. beeiagtig, beelragenbe. 
Participate, v. a. & n. liave S)cel i, 

pcere beelogtig. 
Participation, s. Seelagtigljeb. [orb. 
Participle, Participium, s. Wtbbef* 
Particle, s. libet ©ujffe; ^artifel, 

libet Orb. 
Particular, a. beftmberlig, færbeleé; 

s. fwrbeles Ontflænbigfjeb ; ^rfrotpers 

fon : ^arttculier. [f!«nbigf)eb. 

Particularity, s. $8eft;nberligf)eb, Om* 
Particularize, v. a. fortcclTe ontfioen* 
Partil, s. libet <Sh;ffe. [befigen. 

Parting, s. Offffeb. [<Portifon. 

Partisan, s. tilhcenger, "^ortigcenger, 274 Par 

Particoloured, a. fptagtet. 

Partition, s. ©eting , tffbeting, ©fitfe- 

Partition, v. a. t>tlt, afbete. [turn. 

Partitive, a. belenbe. 

Partiet, s. ©lagg Saléflube ; #*ne. 

Partly, ad. beets, titbeelS. 

Partiner, s. ©eeltaget , $oeffe, Waffer, 
©ante eff. CSbapeau ; v. a. felffabe fig nub. 

Partnership, s. {Jojtfebéffab, Ottaffer* 

Partridge, s. "Wgert)#ne. [jfab. 

Partnre, s. Slfreife. 

Parturient, a. føbenbe. 

Party, s. <Parti, 2(nf)ang; ©etffab ; 
(Spil; ©eeltager. [©tot. 

Parvis, s. Jforgaarb , til en iSttfe eft. 

Parvity, Parvitude, 3. tinge Sing, 
CRingbeb. 

Pary, v. a. patere af, ofttoerge. 

Pas, s. fortrin. 

Pasch, s. «Panffefej}. 

Paschal, a. font beret til ^Jaoffen. 

Pash, v. a. fTaae, fnnfe ; s. ©Mb, #ug, 
©tog. 

Pasquil, Pasquin, s. ©fanbffrift. 

Pasquiller, s. spaaqvitfant. 

Pasquin , v. a. ffribe ©fanbffrifter ; 
giennemfjegte. [jTrive ?J3aéqt>tf. 

Pasquinade, s. ©fanbffrift; v. a. 

Pass, s. tyaé, 53ei, ©ang ; ©iennemfart; 
©tob i §regtning; 9?eifepa$; 25e|Taffen= 
beb. 

Pass, v. n. & a. paffere; gaae, fate 
over, fomnte otter ; gaae forbi, igiennem ; 
fotgaae; gietbe; Ijanbeé, pajfere; ftøe 
©om; benbringe ($iben jr.); giennem* 
fie ; labe famine fotbi, tnbe paffe te ; ut>* 
fjotbe ; overgaae ; to - along , gaae 
ftem ; to - hy, forbigaae, unbtabe, 
glemme, tilgine ; to - over, forbigaae, 
iffe agte, fotgiemme ; giennemgaae ; to 
- for, paffere for, anfeetf for; to - 
away, forbrive, fpilbe (£iben); glibe 
bort, forfvinfce. [tig. 

Passable, a. font fan paffereS; temme* 

Passade, s. ©tab i Jegtning. 

Passage, s. ©iennemgang, Overfart; 
2(flbning; #«nbelfe; $ragt; ©reb i en 
23og. 

Passenger, s. "Vaffagerer, SKeifenbe. Pat 

Passe -rose, s. SCnemone. [jiubffiøn. 
Passevelours, s. $l*ictøb(oiiif}, $u* 
Passibility, Passibleness , s. OTJofc* 

tag?tigf)eb, at tibe og taate. 
Passible, a. font fan Hit. 
Passing, a. & ad. gaaenbe ; fortraffc* 

tig; megct; s. ©aaen ; ©tennemgang ; 

in -, i fterbigaaente. 
Passion, s. SioenjTab, qtafftan , Sibelfe. 
Passionate, a. tibenjTabetig, Oeftig. 
Passionless, a. folb, «ben Stbenffab. 
Passive, a. pafftv, libenbe. 
Passiveness, Passivety, s. qtaffivis 
Passless, a. ufremfommelig. [tct. 

Passover, s. <Paaffefef}, «PaajTetam. 
Pass-port, s. <pa$, (XeifepaS. 
Past, a. forgangen, fotbi, ube; vibere 

enb, mete enb, over; s. forbigangen Sib. 
Paste, s. ©eig, Jittifler, OTaffe, tyap ; 

- board, <Paupopitr. 
Paste, v. a. ftiffre, pappe. [£ngejTiar. 
Pastil, s. <PajWfarve; ÉKøgelfefierte; 
Pastime, s. Sibéforbriv ; v. n. forbrive 
Pastier, s. <Poftetbager. [Siben. 

Pastor, s. #t;rbe, <Pr«ff, <Pafior. 
Pastoral, a. £i)rbe* ; tanbtig ; s. £nrbe* 
Pastry, s. <Peftei. [bigt. 

Pasturable, a. beqvem tit ©r«3gang. 
Pasturage, Pasture, a. ©rceetgang. 
Pasture, v. a. & n. gr«$fe, foettc paa 

©raining, fore CVvoeg. 
Pasty, s. «pofiei. [fe ; liben tylabUt. 

Pat, s. ©tag meb Jpaanben ; tibet ©tt>f« 
Pat, v. a. ftappe, give et tibet ©tag. 
Pat, a. beqvem, beteitig, fFiffet. 
Patache, s. tibet ©fib. 
Patacoon, s. fpanjT OTtmt. 
Patch, s. Sop; ©tt;ffe; ©fiønplet. 
Patch, v. a. fliffe, lappe ; foette ©fiøn* 
Patcher, s. #liffer. [ptetter paa. 

Patchery, s. Sapperi, 5appevocrf. 
Pate, s. .*>oveb, #ietneffa(. 
Pated, a. curl-, ftuutftjovebet; addle 
Patee, s. <Poftei. [-, ubefinbig. 

Patefaction, s. Ilabnetfe, Kabenbatetfe. 
Paten, s. ytabe ; $ab, SaKetfen. 
Patent,a. aaben, abeffaaenbe ; s. patent. 
Patentee, s. een font fjat patent. 
Paternal, ■ fabettig. Pat 

Paternity, s. ^abertig^eb # faberu'g 
Path, s. 33*1, ©ti. [tfierligfjeb. 

Pathetic, Pathetical, a. patljetiff, 

efreitrtiffelig. 
Pathless, a. veiteé, ufremfommeltg. 
Pathos, s. SibenfFab, «Patboé. 
Patible, a. taalelig, font man fiber. 
Patience, s. Saalmobigljeb ; Sittabelfe. 
Patient, a. taalmobig ; s. patient. 
Patine, s. £aag til ftalfen. 
Patlander, s. Srloenber. 
Patly, ad. beqvemt, beleiligen. 
Patness, s. 25eqvemf)eb, 2>ueligf;eb. 
Patriarch, s. «Patriarf. 
Patriarchal, a. patrtarfalff. 
Patrician, s. «Potucier, 2fbelémanb. 
Patrimonial, a. arvet, 3fr\?e*. 
Patrimony, s. Joebernearv. 
Patriot, s. «Patriot, $«brelanbéven. 
Patriotism, s. «Patriotisme. 
Patrocinate, v. a. forflatt, beflitte. 
Patrocination, s. Sorfvar, «BefFpttelfe. 
Patrol, s. «Patrouitte, ©treifvagt. 
Patrol, v. n. patroffere, goae 9?unb. 
Patron, Patroniser, s. patron, 23el* 

ljnber. [falbe «Prttffrr. 

Patronage, s. SBefFi>ttetf? ; Wettigljeb at 
Patronal, a. beffnttenbe. 
Patroness, s. «Patroneffe, 33efFt;tterinbe. 
Patronise, v. a. forfvare, begunfHge. 
Patronymic, s. $«brene* ett. Slcegté» 

navn. 
Patten, s. ttnberfro af troe ; «piffefob. 
Patter, v. n. & a. frampe; ptufcre, 

Rapte ; falbe neb ; ram fe op. 
Pattern, s. Wønfter, OJiobef, «Prjove. 
Patty, s. lifccn «Pcjrei. 
Paucity, s. Sibenbeb, ringe 'Kutal. 
Paunch, s. 23om, 33ug ; v. a. fiaat, ub* 

tåge Snovolbe. 
Pauper, a. fattig, nøbtrcengenbe. 
Pause, s. «Paufe, Opbolb ; Jpvitepunft. 
Pause, v. n. & a. paufete, tyolbe jnffe ; 
Pave, v. a. brolcegge. [overveie. 

Pavement, s. Steenbro. 
Paver, Pavier, s. «Broloegger. 
Paviage, s. «BroUeggerløn. 
Pavilion, s. tett; £i;ftf)uu$, «Paulun; 

$l*i ; SMmpel. Pec 275 

Paw, s. «Pote, Ælo, SabU\ v. a. frabfe, 

rage. [pantfarte. 

PaAvn, s. «Pant; «Pantfcettelfe; v. a. 
Pawnage, s. «Pantfcettelfe. 
Pax, s. SreMfyé ; £aag W halfen. 
Pay, s. betaling, £øn, Solb. 
Pay, v. a. betale ; hett. 
Payable, a. forn flfal betales. 
Payment , s. betaling ; «Belønning, 
Payse, v. a. peie. [tugtelfe 

Pea, s. Sgtt. 
Peace, s. $r«b ; tauéfjeb. 
Peaceable, Peaceful, a. ftebfomme* 
Peaceless, a. trætteficer. [lig, frebelig. 
Peach, s. $erfFen. 

Peach, v. a. angive, bejfylbe, forffage. 
Peacock, s. «Paafugf. 
Peahen, s. «Paafugletøøne. 
Peak, s. Spibé, Sop. 
Peak, v. n. jTrante, vcere fpg. 
Peaking, a. fvgelig, fvagelig. 
Peakish, a. baffet,'.baffefult>. [Storm. 
Peal, s. Ktoffeli;b; Serbnen; Ænalb ; 
Peai, v. h. & a. Ipbe, runge, tone; 

forurolige, bebøv? ; pealing, flingenbe, 

rnngenbe. 
Pear, s. «Pære ; pear-tree, «Pæretre*. 
Pearch, s. Stang, <pini> : Sanbmaaler* 

ftang ; 2Cborre. 
Pearch, v. n. fifcbe \>aa «pinb ett. Stang. 
Pearl, s. «Perle ; «piet i &itt ; minbfte 

Srpfbogfiaver. 
Pear-main, s. 2£blep«re. 
Peasant, s. 25onbe. 
Peasantry, s. 23onbeffrtnb ; bonbagtigt 

SSæfen. [balg ; - bolt, SSrtefjalm. 
Pease, s. pl. 2£rter, -cod, Sffrte* 
Peat, s. Slag$ torv, 33runful. 
Pebble, s. fmna Stene, ftlinteffcen. 
Pebbly, a. fulo af (flintefrene. 
Peccable, a. fi;nbig, font fan funtx. 
Peccant, a. fuubenbe, onb, fFabelig. 
Peck, s. #ierbingfar; * trot £eef. 
Peck, v. a. piffe, baffe meb Ocoeb. 
Peckage, s. frobevare. 
Pecker, s. Spatte, trapiffer. 
Peckish, a. meget fjungrig. 
Peckled, a. fpraglet, plettet. 
Pectoral, a. 23ri;fh ; s. «J3n;frplobe; 276 Pec 

Sægemibbet for 23rt)ffrt. 
Peculate, Peculation, s. Unberftceb. 
Peculator, s. font giot Unberjloeb. 
Peculiar, a. befynberlig, egen; s. <*ien* 

bora. [fijnberligbeb, <£oerBel«ctt>eb. 

Peculiariness, Peculiarity, s. 23e* 
Peculiarly, ad. ifocr, i ©oerbelrébeb. 
Pecuniary, a. fom angaaer ^)enge, pe* 

cunicsr. 
Pecunious, a. fom [jar ^3enge, rig. 
Peel, s. liben ©abel; ftor tfuru. 
Pedagogical, a. pabagogiF. 
Pedagogue, s. spcebngog, Opbrager. 
Pedagogue, v. a. unber.nfe, opbrage. 
Pedagogy, s. ^«bngogtf, Opbragelfe. 
Pedal, a. en #ob lang ; s. <p«bal t Or* 

get^evf ; pi. ftore Orgelptber. 
Pedaneous, a. fiaaenbe, til $ob$. 
Pedant, s. ^Jetanf. 
Pedantic, a. pebantiff. 
Pedantism, Pedantry, s. ^ebanteri. 
Peddle, v. n. ftafe, lege. 
Peddling, a. ubettjbeltg. 
Pedee, s. Sreng, Stener. 
Pederast, s. ©cbomit. 
Pederasty, s. ©obomiteri. 
pedestal, s. Job tit en ©tøtte. 
Pedestrian, a. til $ot>$; s. ft-obgoenger. 
Pedicle, s. SvugtfKlf. 
Pedicular, Pediculous, a. Infet. 
Pedegree, s. ©lojgtregifter. [£)øre jc. 
Pediment, s. ©efmtg, ^3ti)belfe over 
Pedlar, Pedler, s. .^iffefrceinmet. 
Pedle, v. a. gaae omfring meb 23arer. 
Pedlery, s. forte 33arer. 
Pedling, a. libet veerb, ringe tyxiié. 
Peece, s. «Styffe ; «Binning ; Offline. 
Peek, s. tnvn Srcette ; f. Pique. 
Peek, v. a. fornærme, cergve. 
Peel, s. ©fal, £ub; 95r*&ffuffe. 
Peel, v. a. (Tratte, affraffe ; piimbre; 

v. n. jTntfe af. 
Peelings, s. pi. ©fal, ©frcelling. 
Peep, s. Stigen, 93lif. [frem ; pipy*. 
Peep, v. n. fige, titte, ffr)be nb, bri>be 
Peeper, s. Siger, titter; ©peil. 
Peepy, a. fermig. 
Peer, s. Sigemanb ; tyait , J&erre ; t»f 

'XfltUtmmnur \ QJulvarf; furfantet Ville. Pen 

Peer, v. n. fig», flitre; fife ftg, labe fig 

fee. 
Peerage, s. %Ui, V«iré Ecerbigbeb ; 

afle 'Jibotémanb etf. 9?ibbere; Jpavne* 
Peerdom, s. tyaivi 33cerbigf)eb. [penge. 
Peeress, s. tyaixé Same, abelig Same. 
Peerless, a. uforlignelig. 
Peevish, a. fortrebelig, arrig, egenfin» 

big, -øniftnbtlig, pirrelig. 
Peff, v. n. fmaa()o{}e. 
Peg, s. Vino ; tyldt, Stanagle ; Slant* 

mer ; ©temuteffrue ; V"f "Kb fri\>2(rm. 
Peg, v. a. foefle meb tyltt, nagle ; fliffe 

#ul paa. 
Pegm, s. T. ©tiffabS; 2>nffe. 
Pego, s. bet manblige £em. 
Peize, v. a. vete, afceie ; s. 23«gt ; * 

IMirbe ; vcetotgr ©lag. 
Pelf, s. V en 9 e # ©cunfet, ftigbotn. 
Pelican, s. ^Mifan: SSebjTab at traffe 

Somber ub meb. 
Pelise, s. tytM, $t(téfi*te. 
Pell, s. #ub af et £t)r. 
Pellet, s. liben S?ugle,$untefugle; v. a. 

banne fmaae Stugler. 
Pellicle, s. n;nb Jøunb. 
Pellitory, s. ©laénrt, ©ag og Stat. 
Pell-mell, ad. ifleng, blanbet tmeffem 

hinanfcen. [meret. 

Pells, s. pl, ^Pergamenter i ©fatfam* 
Pellucid, a. giennemfigtig. 
Peilucidity, Pellucidness, s. ©ten* 

nemfigtigljeb. [$alfé JRew ; * Marine. 
Pelt, s. Jf5ub, ©Hnb; libet ©fiolb; en 
Pelt, v. a. & n. ftybe, fafte paa een; 

fnt)fe, fieie, bulbre; fafte nub 23ulbcr. 
Pelter, s. ©nter, Sufefjunb. 
Pelting, a. elenbtg, nsfel, jammerlig. 
Pelt-monger, s. 95unbtmager. 
Peltry, s. ^>e(tat>ccrf. 
Pelure, s. ©fal, £ub, 25arf. 
Pen, s. V«n, ©friverpen, Einge; inb* 

Ijegnet ©teb; ?Jtøtfebam; J-aarefolb; 

i>ønfelmu^. [inbfTutte, inbfiegne. 

Pen, v. a. ffrive, optegne ; fatte i ijolb, 
Penal, a. unberfaflet ©traf. [flraf. 
Penality, Penalty, s. ©traf, Venge* 
Penance, Pennance, s. S^ob , ^ot* 
Penates, s. pi. ^uu^guber. [nitenfe. Pen 

Pence, s. pi. Xoffitttng (pi. nf Penny). 
Pencil, s. <Penfel; 23li;ant6pen. 
Pencil, v. a. mole, pcnjTc, tegne. 
Pendant, s. noget forn ganger; SJten? 

ring ; tBimpel, Stanber. 
Pendence, s. &«ng, Silbøieligfjeb. 
Pendency, s. £>oms Opfomelfe. 
Pendent, a. l;«ngenbe, osettøængenbe ; 

s. T. ©røtte, Stolpe unbet noget; 

©tøvpung. 
Pendiloche, s. ^enbelof, ©lasbraabe. 
Pendulous, a. bcengenbe, fsingenbe; 

* urt?. 
Pendulum, s. ^enbut, ^erpenbifeL 
Penetrable, a. giennemtrængelig. 
Penetrant, a. gteunemtr«ngenbe,ffatp* 

finbig. [forffe, fatte, ubgrunbe. 

Penetrate, v. a. giennemtrcenge; *ub* 
Penetration, Penetrancy, s. ©ten* 

nemrromgelfe ; * giennemttomgenbe Joe* 

ftanb. 
Penetrative, a. giennemfrccngenbe 
Penguin, s. ^inguin, magettanif? Qoaai. 
Peninsula, Penisle, s. $alw. 
Penistons, s. pi. Slag<? grout Zøi. 
Penitence, s. <p#nitenrfe, 2lnger, 93ob* 

fecrbigfjeb. 
Penitent, a. nngergipen, bobfatbig. 
Penitential, a. bobfoerbig; Sobs*; 

paalagt font Éob. [fcerbig ; ©friftefbl. 
Penitentiary, s. ©friftefaber ; 23ob* 
Penk r s. avaftfcc (Jiff). 
Pen-knife, s. ^ennefnip. 
Penman, s. ©fripmefhr ; ©ftibent. 
Pennached, a. jlribet, broget. [pel. 
Pennant, s. taffel at fjibfe meb ; 23im* 
Pennatea, Penned, a. font fjat Sins 

get ett. Jieter. [pennal. 

Penner, Pen-case, s. $3ennefutteral, 
Penniless, a. uben ^)enge, fattig; 

- bench, Jattigbom. 
Penning-, s. ©frift, U&atbeibelfe. 
Pennon, Penoncel, s. 93inge; 93im« 

pel; Sfilbt i et SSaa&en. 
Penny, s. en engeljT penning, Soffit* 

ting : halfpenny, ©fitting. 
Pennyfather, s. ©ierrig, ©runfemanb. 
Pennypost, s. <Pofr niettem Sonbon og 

Jorfloebetne. Per 277 

Pennyroyal, s. ^polei (Uct). 
Pennj^weight, s. ^enningswesgt. 
Pennywort, a. gobtSticb; en Itbetij* 

beligl)e&; s. ^engeblao, ^)engeurt. 
Pensile, a. bcengenbe , fpcepenbe, op* 

I)«ngt. [Itnbecfjotbning, 

Pension, s. S?oftpenge, «Penfion, aarlig 
Pension, v. a. give <Penfion, unberbolbe. 
Pensionary, a. penfioneret ; s. spenfio* 

ncet. [en ^3enfton. 

Pensioner, s. Spenfionij}, font trceffet 
Pensive, a. tanfefutb, tomfenbe, tung* 

finbig. [lanfoli. 

Pensiveness, s. Sungfinbigfjeb, OTe* 
Pent, inbfp err et (af to pen). 
Pentagon, s. Jemfant. 
Pentagonal, a. femfantet. 
Pentateuch, s. be fern Sftofebtfget. 
Pentecost, s, <pintfefeft. 
Pent-house, Pentice, Penticle , s. 

.ftalPtag, tSegnjruur. 
Penurious, a. fnap, fattig, trangenbe. 
Penuriousness, s. Mangel; S?atrig« 

beb. 
Penury, s. fanget, Srang, 9tebt£rft. 
Peony, s. ^eonie (SBlomfl). 
People, 3. Jolf; Oration. 
People, v. a. c f o Ife, befcette meb $olf. 
Pepper, s. <Peber; -box,<Peberbaafe; 

-mint, ^ebecmijnte ; -wort, <Pebcc* 

urt. [fmitte meb penertfT ©i;ge. 

Pepper, v. a. pebre ; * banfe bt;gtig ; 
Pepperer, s. Itrteframmer. 
Peppering, Pepperry, a. fijbfig, bef* 

tig, libenffabelig. 
Peptic, a. fcrboienbe. 
Per, a. tgiennem, af, meb; — force, 

mtt :0?agt; - annum, aarlig. [pti$. 
Peradventure, ad. maaffee ; fjcenbelfe* 
Peragrate, v. a. giennempanbre. 
Peragration, s. ©iennemreife, ©ien« 

nemrmnbring. [reife omfring. 

Perambulate, v. a. giennempanbre. 
Perambulation, s. Ompanbting, ©ien» 
Percase, ad. maafFee. [nempanbting. 
Perceivable, a. fienbelig, fynlig, fat» 

telig. [te, fee, ftenbe. 

Perceive, v. a. fornemme, mcetfe, fat* 
Perceptibility, s. £ienbeligt>eb , Sagt» 278 Per 

togelfe, $attelig()eb. 
Perceptible, a. niarfclig, fienbelig. 
Perception, s. Sornemntelfe, 33egreb, 

jatten. 
Perch, s. Stang, Sanbntaaferffang ; 

^onfeftong eH. <})inb ; Sangbom, £ang* 

Pegu ; 33rnfen ($t|7). 
Perch, v. n. & a. ftt>t>c paa en Stang 

elf. f$Hnfej foetfe paa en Stang. 
Perchance, ad. majTee, [)«nbelfevii$. 
Percipient, a. fornemtnenbe, mnfenbe, 
Perclose, s. «Slutning, <Snbe. [trertng. 
Percolation, s. ©iennemfiening, %'\U 
Percontation, s. Sfterftvergen, <£fter* 

forfTen. 
Percuss, v. a. ri)fte, rate beftigen. 
Percussion, s. SKnfWfe, ©tab; ©ien* 

Inc. [fTaaenbe. 

Percussive, Percutient, a. rt;flenbe, 
Perdition, s. $orbervelfe, ^ab. 
Perdue, a. & s. forvoven ; font fJaaer 

paa £uur; forloren Sfilbvagt; pi. $ri* 

vviEfige, iBoveljalfe. 
Perdulous, a. fortabt, forgioetteS. 
Perdurable, a. varig. 
Perduration, s. 23arigbeb. 
Peregal, a. lig, eenS. [part fteifer. 

Peregrinate, v. n. reife, vanbre, var? 
Peregrination, s. £Reifen, 93anbring, 

Ubenlanbtfreife. 
Peregrinator, s. Keifenbe, 33anbrer. 
Peregrine, a. fremmeb, reifenbe, ubem 

lanbj?. [uben 97?obfigelfe. 

Peremptorily, ad. ubetinget, oluelc^, 
Peremptory, a. pcrentptorifT, afgifr; 

renbe ; panftaaelig; afgiort, uforanberlig. 
Perennial, a. fom varer Ijele ttavet; 

fiebfevarenb?. 
Perennity, s. Stebfevartgbeb. 
Perfect, a. fulbfonunen; s. ^erfectum. 
Perfect, v. a. fulbenbe, fulbfonune. 
Perfecter, s. ftulbfommer, frulbenber. 
Perfection, s. $ulbfonnnent)eb. 
Perfectionate, v. a. bringe til $ulb« 

fonniKuln'b. [fommengiørenbe. 

Perfective, a. fulbfommenbe, fulb» 
Perfectness, s. #ulbfommenbeb;lK»en* 

tøb ; iMieligtyeb. 
Perfidious, r. trole$, ferrabetfP. Per 

Peindy,Peifidiousness,s.$roløéf)ftb. 
Perflate, v. a. giennemblafe. ffhffe. 
Perforate, a. giennembore, giennems 
Perforation, s. ©iennemborelfe. 
Perforce, ad. uteb Oflagt, nøbvenbigen. 
Perform, v. a. & n. forrette, fulb* 

bringe, futblujrbe; lt;ffe$; fpitfe, frenu 

fHffe. [retning, SCrbeibe. 

Performance, s. $ulbbt)rbelfe, $or« 
Performer, s. forretter, *Wrbeiber; 

Sfuefpiffe*. 
Perfricate, v. a. overgnibe. 
Perfume, s. fBetfugt, ^erfiim, Ktfgelfe. 
Perfume, v. a. perfi'iniere, giore vel* 

lugtenbe. [tneb K^gelfe. 

Perfumer, s. ^evfiimtrr, font banblcr 
Perfunctory, a. overpabiff, løfelig. 
Perfuse, v. a. overofe,giennetnflr#nune. 
Perge, v. i*. vebblive. 
Perhaps, ad. tunaffee. 
Pericard, s. £inbe ont £iertet. 
Periclitate, v. n. forfxvge, prøve, vove. 
Periclitatiou, s. Ubfoettelfe for $are, 
Pericrany, s. £icme()tnbe. 
Periculous, a. farlig. [Smaragb. 
Peridot, s. grtfnagtig S£belf}een, fatff 
Peril, s. Jare ; v. a. & n. vove ; v«re 
Perilous, a. farlig. [i Jare. 

Perilousness, s. $arligl>eb. 
Period, s. tyeriobe: Sætning ; ^unft; 

lib, tibtfrunt ; Omlob ; v. a. & n. enbe, 

(Tutte. [afverlcnbe, orbentlig. 

Periodic, Periodical, a. periobiff, 
Periphery, s. OnifrebS. 
Periphrase, v. a. omfTrive. [ning. 
Periphrase, Periphrasis, s. Oniffriv* 
Periphrastical, a. einiTtivcnbe. 
Perish, v. n. & a. omfomine, forgaae ; 

boo ; føefearve. 
Perishable, a. forgængelig. 
Peristaltic, a. peviflalttf?, ormebannet. 
Periwig, s. °Pari)f. 
Periwig, v. a. foette ^3art>f paa. 
Periwinkle, s. Singron, Vintergrønt ; 

33antfnegl. [Weeneeb; s. OTeenfvoten. 
Perjure, r. n. fvoerge fa Iff , begaae 
Perjured, a. mcenfvoren. 
Perjury, s. DJeeneeb. 
Perk, a. ftolr, trobflg. Per 

Perk, v. n. & a. bare #oVebet Ijfrit, 

bramme ; pynte, fmyffe ; -up, opptente. 
Permanence, Permanency, Per- 

manension, s. SSebvaren ; <Stilftanb. 
Permanent, a. vefcvarenbe, varig. 
Permeate, v. a. giennemtrcenge. 
PermissiMe, a. titlabelig, tiCfabt. 
Permission, s. Siffabelfe, forlov». 
Permissive, a. tillnbenbe, tilfrebenbe. 
Permistion, s. SManbing, 25lanbelfe. 
Permit, v. a. titlabe, tilfroeOe 5 s. %xu 

febbel, ^3a$ferefebbel. 
Permittance, s. Sitlabelfe. 
Permutation, s. Ombytning. 
Permute, v. a. butte, ombytte. 
Pernicious, a. ffabelig, forbocrvelig. 
Perniciousness, s. "Sfabeligljeb, ^or* 

boerveltgljeb. [f>eb. 

Pernicity, s. Snarfyeb, 9?af?beb,23evers 
Pernoctation, s. ©iennemvaagen af 

en 9tat. 
Peroration, s. ©lutntng of en tatt. 
Perpend, v. a. omveie, betragte. 
Perpendicular, a. footer. [ning. 

Perpension, s. Overvetelfe , SBerragt* 
Perpession, s. £ibelfe. 
Perpetrate, v. a. bebrive, begaae. 
Perpetration, s. 23egnaelfe af en 

??Ji'ogterning. 
Perpetual, a. beftanbig, itafbtubt. 
Perpetuate, v. a. forevige, lobe vebvare. 
Perpetuation, s. $orevige!fe. 
Perpetuity, s. <5vigvatenl)eb. 
Perplex, v. a. forvirre, gt ore befrt;rtet. 
Perplex, Perplexed, a. befh;rtet. 
Perplexity, Perplexedness, s. $or* 

virring, 33efh;rtelfe. [ter, 2Cccibentfer. 
Perquisite, a. fornoben; s. pi-. Sports 
Perquisition, s. flittig Unberfcgelfe. 
Perquisitor, s. Itnberføger. 
Perry, s. <pcsremoft. 
Persecute, v. a. forfølge; fortrcenge; 

ploge, overfycenge; forfatte. 
Persecution, s. $orfølgelfe. 
Persecutor, s. forfølger. [velfe. 

Perseverance, s. Stabigbeb, 58et>bli* 
Perseverant, a. fiabtg, vebblivenbe. 
Persevere, Persever, v. n. bolbe 

set, vebblive, fremture. Per 279 

Persevering, s. vebfyolbenbe, ffabig. 
Persist, v. n. blive veb, paaftaae, tr«n* 

ge paa. [Oeb. 

Persistence, s. S3ebbliven ; Jpaléjiarrig* 
Persistive, a. franbbafrig. 
Person, s. 9?olle; Sbarafteet •; tyrafl; 

llbvortetf. 
Personable, a. fmuf, anfeelig ; T. font 

fan fore en «Sag. [Sbarafteer. 

Personage, a. fornem ^erfon; $igut; 
Personal, a. perfonlig; - estate, 

rørlig ©ob$. 
Personality, s. ^3erfonligf)eb ; perfon* 

lig <proceé (imob ben rette perfon). 
Personate, v. a. & n. forefriffe en 

perfon, fremfriffe, beffrive; fpitte, trttbe 

op; forftilfe fig. [fHtte font perfon. 
Personify, v. a. perfontftcere, frents 
Perspective, a. perfpectivif?; s. ^er» 

fpective • Stiffen, [finbtg. 

Perspicacious, a. fTarpfeenbe, ffarps 
Perspicacity, s. ffarpt <St;n ; * @farp* 

finbigbeb. 
Perspicience, s. Sfarpfigtigfjeb. 
Perspicuity, Perspicuousness, s. 

Subeligbeb. [aabenbar. 

Perspicuous , a. giennemfigtig, flar, 
Perspirable, a. font ubbunffrr, fveber. 
Perspiration, s. Ubbunffrting. 
Perspire, v. n. ubbunjte, fvebe ttb. 
Perstrinjre, v. a. fortelig berøre, banb* 

le onr. 
Persuadable, a. font fan overtale*. 
Persuade, v. a. overtale. 
Persuader, s. Overtaler. 
Persuasible, a. font laber fig overtale. 
Persuasion, s. Overtalelfe, OverbevitS* 

ning, Opening. [talenbe. 

Persuasive, Persuasory, a. over* 
Pert, a. flinf, munter, ficef ; fremfufen* 

be, impertinent. 
Pertain, v. a. tilfare, betreffe, angaae. 
Pertinacious, a. baarbnaffet , bal$* 

ftatrig. 
Pertinacity, Pertinacy, Pertina- 

ciousness, s. ^Jaarbnaffenljeb, #al$s 

ftarrigbeb. [Itgbeb, SBegvemljeb. 

Pertinence, Pertinency, s. ^ajfe* 
Pertinent, a. ffiffef, begvem, pajfenbe. 280 Per 

Pertinentness, s. ^affeligf,eb, 33eqvem* 

beb. ifJ-p&ent>e til. 

Pertingent, a. berørenbe, vceffenbe til, 
Pertness, s. Wunterbeb ; ftaévii^eb ; 

2fabenmunbet[)eb. 
Perturb, Perturbate, v. a. fornro* 

lige, forftyrre, forvirre. 
Perturbation, s. -'yoruroiigelfe, $or* 

fh;rrelfe, forvirring. 
Perturbator, s. $orfh;rrer, jftorr-trrer. 
Peruke, s. ^ati;f. £fcgclfc. 

Perusal, s. ©iennemlæéning; ltnbcrs 
Peruse, v. a. gienrmnlafe, nnberfcge. 
Peruser, s. £afer; Unberfoger, Sagr* 

rager, [igiennem, trange igtenncnt. 
Pervade, v. a. gnae igiennem, vabe 
Perverse, a. forfeert, egenfinbig, gal, 

far, uartig. £v»elfe, Sorforelfe. 

Perversion, s. $orbretning, Notbar» 
Perversity, Perverseness, s. ©ten* 

fivibigbeo, Onbffab. 
Perversive, a. forbreienbe, forbærvelig. 
Pervert, v. a. ferbreie, forføre, fors 

betve, onifafle. 
Perverter, s. ftorfalffer, forfører. 
Pervestigate, v. a. opfpore, opfoge. 
Pervestigation, s. Opfporing, Unbers 

f>gelfe. 
Pervicacious, a. baarbnaffef. 
Pervicacy, Pervicacity, Penica- 

ciousness, s. Jpaléftnrrtgbeb. 
Pervious, a. «aben, banet. 
Pesage, s. 33eierpenge, 93eierløn. 
Pest, s. «p^fr, tytf&tmt*. 
Pester, v. a. plage, befvare. 
Pe3teral)le, Pesterous, a, befvarlig. 
Pestiferous, a. fmittenbe, ffabettg. 
Pestilence, s. ^Jejiifenté, <Pefh 
Pestilent, a. giftig, forbarvefig. 
Pestilential, a. pefHlenfif?. 
Pestle, s. 3Ji*orterfr*bet ; StoUt, ©infe; 

v. n. flobe nub en Stober. 
Pet, s. 33rebe, 2£rgrelfe ; Unfalt ; Sag- 

gelflnt ; ^nbling, fiiale bagge; v. a. &n. 

forfiale, tage ilbe op. 
Petar, Petard, s. <petarb, tyortbraf fer. 
Peter-man, s. ftifTer i Sljemfen. 
Petit, a, lioen ; f. Petty. 
Petition, s. SnppUf, jTrifrlig^Begiering. Phi 

Petition, v. a. bebe, anfjolbe out, jup* 
Petitioner, s. Supplifant. [plicere. 
Petitionary, a. bebenbe, font bører til 

en Segicring ; 25 Otis; 
Petrification, Petrifaction, s. Sot* 

ftening, ftorvanbling til Steen. 
Petrify, v. a. forvanble til ©teen. 
Petronel, s. karabin ; <pifrol. 
Petted, a. forfialet. 
Petticoat, s. Short. 
Pettifog, v.n. cigere £ommeprocnrator. 
Pettifogger, s. £ommeprecuraror, ting* 

ftab. 
Pettiness, s. £ibenl)eb, Itbetybeligfjeb. 
Pettish, a. vreblaben, bafHg, vrippen. 
Pettishness, s. 55reblabenbeb,2£rgreffe. 
Pettitoes, s. pl. fogte ©rtfeføbber. 
Petty, a. Hben, ringe. 
Petty-cotty, s. (SngefjOr. 
Petty-pattees, s. pi. fmaae tyofieter. 
Petty-treason, s. OJJotb, begaaet of en 

Siener paa fin #erre. 
Petulance, Petulancy, s. Omgiven* 

l;cb, £etfarfcigbeb. [met. 

Petulant, a. overgiven, faab, uforfront* 
Pew, s. luftet Stol t S?irfen ; v. a. fors 

fline nteb ftirftfiole. 
Pcwct, s. «Bibe; SerfugL 
Pewter, s. Jin, £intei. 
Pewterer, s. SSgnbeflober. 
Phaenomenon, s. ^«nonien, Syn. 
Phantasm (Fantasm), s. ©ioglebitfe* 

be. [taftii?, noragtig. 

Phantastic, Phantastical, a. pOan» 
Phantastry, s. <pi}ontaficri, 3nbbilb« 
Phantasj', p. Snbbilbtirag. [ning. 

Phantom, s. phantom, Spogelfe. 
Phare, Pharos, s. #t;rfaarn. 
Pharisaical, a. pbarifaiff. 
Pharisaism, s. ptiarifatjr' £arbom. 
Pharisee, s. Wmrifaer. 
Pharmacy, s. ^Mn-trmoci, <t?onft at lave 

OTJefrifamenter. 
Phasm, s. Si)ii, Spogelfe. 
Pheasant, s. $afan. 
Pheer, s. Satte, OJJage. 
Pheese, v. a. famine, yluffe. 
Phial, s. liben 3-laiTe. [mennefTefiarlig. 
Philanthropic, Philanthropical, a. Phi 

Philanthropist, s. }M)ilanil)rop, 03?en« 

netTeven. 
Philanthropy, s. OTJcnneffefierticjfjeb. 
Philanty, s. <£genfterligl)eb. 
Philologer, s. ^Inlolog, ©progftynbig. 
Philological, a. pbitelegiff. 
Philology, s.^btlolcgt , ©progf ttnbffab. 
Philomel, s, Oiattergal. [moralifere., 
Philosophate, v. a. rcsre <pi)ilofopb, 
Philosopher, s, <pfu[ofopb, 53erbsilg« 

vii$. [lofopbtjf. 

Philosophic, Philosophical, a. pljfe 
Philosophize, v. a. pl)ilofopl;ere. 
Philosophy, s. ^Iiilofopbt, verbélig 

SBiiSbbm. [^V^ e f forgtsre. 

Philter, s. KierligbebSDrtf'; v. a. for* 
Phiz (nf Phj'siognomy), s. $i«* f 
Phlebotomy, s. 2larelaben. [Mnfigt. 
Phlegm, ». $*gttøcl>, Sliim; Urirfs 

foni[)f&. [met; p^CegmatifF. 

Phlegmatic, Phlegmatical, a. fri* 
Phosphor, Phosphorus, s. Worgen* 

ftterne; ^M.-oépljoruS. 

Phrantic, a. affinbig, gat. [Ubtrtjf. 
Phrase, s. ©prog, dialect; Satemonbe, 
Phrase, v. a. & n. noevne; betiene fig 

af ltbtn;f, nbtruffe. 
Phraseology, s. ^rafeologi ; Sale* 

maiitø; OrebejTrivelfe. 
Phrenric, Phrenitic, a. affinbig. 
Phrenzy, s. 2tffinbigbeb. 
Phtisic, s. Svinbfot, Sungefot. 
Phtisical, a. fvnn&fotig. 
Phylactery, Phrentic, s. Somfefeb* 

bet; <2ebbel imob Srolbom if. 
Physic, s. Physics, s. pi. sp^ijftf, 

9?aturh>nbtgl)efe. 
Physical, a. pltøfiff, naturlig. 
Physician, s. «pInjfkuS, Sccge. 
Physic, V. a. cutere, giue Webidn. 
Physiognomy, s. 'p^fiognomt , 2(n* 

figtsbannelfe. [om Segemet. 

Physiology, s. <pi)i)fiologt, SSibenffab 
Phytology, s. ^Plantelære. 
Piacle, 3. S)5b5fpnb. [forbrt;berf?. 
Piacular, Piaculous, a. f orfonenbe ; 
Pianet, s. btaa ©fabe. 
Piazza, s. ©øilegang. [mttfif. 

Pibroch, Pibrach, s. ©(age S?rigé* Pie 281 

Pica, s. frugtfommelige 5?onerS Sufi; 

Sicevo (23ogfhiver). 
Picaron, s. (Køver, ©ørwer. 
Piccadil, Piccadilly, Pickardil, s. 

t>oi Slraue, #al$fra\>e. 
Piccage, s. ©tabevenge, SBobpenge. 
Pick, s. tifcen ©pibéfyammer. 
Pick, v. a. piffe, baffe, fltffe, pttiffe, 

pille; temme (Sommerne): ttbtt«lge; 

ijppe; to - quarrel, typpe Strife; to 

- up, piffe op, fanfe op. 
Pick-ax, s. #affe; - lock, Strf ; 

©pibsbub, fern aabner Saafen ; - 

pocket , - purse , Sommrtigv ; - 

thank, #retuber; ©labbergiefi; - 

tooth, Sanbfhffer. [fkam. 

Picked , a. fpibS , fFarp ; * opfmurt, 
Pickedness, s. ©pibSljeb, <Pi;nt. 
Pickeer, v. n. ffiernu;fere, plimbre til 

Sanbé ett. Sø«S; giore forlibte Øiefafh 
Picker, s. fiffer, ^luffer :c. ; 9pper; 

ear -, £reffee ; purse-, Sommeti)?; 

tooth -, Sanbfliffer; - of quartels, 
Pickeroon, s. ©ør©ver. [Sratter. 

Picket, s. <Ptf; «piof ; <P«l; «picket. 
Pickings, s. pi. ©fam, bet font bort* 

fafleé; ©portier. 
Pickle, s. Sage, ©tutelage; ©tuffe inb» 

begnet Sorb; fTem forfatning. 
Pickle, v. a. fulte, tcegge i Sage. 
Pickrel, s. liben ©ebbe. 
Pict, s. ^ortrc^, malet ^3erfon. 
Pictural, s. haleri. [Elaterfonft. 

Picture, s. haleri, ©filberi; 23iffebe; 
Picture, v. a. afmate, afjTilbre, afbilbe. 
Picturelike, a. fom et Odalen. 
Picturer, s. Water. 
Piddle, a. «be langfomt; opboloe fig 

mcb Sapperier, ftafe. 
Piddler, s. ©maaeaber ; Siafer. 
Piddling, a. ubetijbelig. 
Pie, s. «Poflei; 93«frYtfr; ©fftbe (Jugl). 
Piece, s. ©tyffc; 2>eel; ftanon, #lint; 

Sab (Eiin). 
Piece, v. a. & n. tappe, fliffe ; fammen* 

f oic; v«re ferbunben ; to - out, for* 

t«nge ; to - up, lappe. 
Pieceless, a. beet. 
Pied, a. fpragtet, graafpettef. 282 Pie 

Pielcd, a. jfalbet, bar. 
Piep, v. n. vi^e (fom Settinger). 
Pier, s. Viffe, S5ropiffe ; Stemning. 
Pierce, v. a. & ». giennembore, fHffe 

«hi paa; giennemtroenge, trcenge inb. 
Piercer, s. Sonbebor; 33raab. 
Piercing, a. giennemtroengenbe. 
Pier-glas, s. ©peil i SScsggen. 
Piety, s. ©ubSfrugt, Srombeo, barnlig 

.<t?iccrttcjl>eb. [fajje ©tiff. 

Pig, s. @rii$*, SttømpfiøbtOWetat; v.n. 
Pigeon, s. Sue; v. a. ptynbte, natte, 
Piggin, s. ©panb, 3)Mfefat. [bebtage. 
Pigging, a. fafienbe ©tiff. 
Piggish, a. fVttniT. 
Pigment, s. (farve, Smtnfe. 
Pignoration, s. ^antfrettelfe, ^ant. 
Pike, s, ©ebbc; <pif, ©affel, Spibti. 
Pike, v. n. & a. fnige fig bort; tenfe; 

fpibfe, tilfvubfe. 
Pike-staff, s. (Stang til en <pif. 
Pilaster, s. fut f an tet ^Jiffat. 
Pilcli, Pilcher , s. Sceberfiole, qjefts» 

Hole ; *£aarbej?ebe ; Sabbelbceffe ; TiaU 

favpe ; 53ameblee. 
Pilchard, s. Sarbeffe, Slage Silb. 
Pile, s. £ob, Stabel, 93aal; ^ccl; 33i;g* 

uing: .ftaar; £ue paa£la:be; ^iilfpibé; 

9?c?er$, Unberfibe. 
Pile, v. a. flable op, foette op. 
Piles, s. pi. ben gi;lbne Watt, [fnappe. 
Pilfer, v. a. &. n. fmaajHale , tapfe, 
Pilferer, s. een fom fltaler Smaating. 
Pilfering, a. tyvagtig. 
Pilfery, s. fmaae £i)Y*etier. 
Pilgrim, s. pilgrim ; v. n. reife , out* 

v-anbre fom pilgrim. 
Pilgrimage, s. c Pilgriméreife. 
Pilgrimize, v. n. r-anbte fom pilgrim. 
Pill, s. ^itte; bet fom afpiffe*?. 
Pill, v. a. fftceffe, piffe; ubfuf ; pltmbte, 
Pillage, s. <pit;nbttng. [tøve. 

Pillage, v. a. pltjnbte, t»r-e. 
Pillar, s. Støtte, <Piffe, pillar. 
Piller, s. <pit;nbret, JKøtfet. 
Pillery, s. ^pUmbrtng, Ubfuening. 
Pillion, s. <Pube, Solder, fttuenttmmet* 

Sabel. [ftoffen. 

Pillory, s. ©abftof ; v. a. foette i Qbab* Pin 

Pillow, s. #ov»ebpubej v. a. fagge paa 
Pillow-beer, s. ^uber-aar. [en <Pube. 
Pilot, s. Su;rmanb, £oot$. [penge. 

Pilotage, s. Stm-manbSfonfl; £oot$* 
Pilous, a. baarcr. 

Pilserfly, s. Otfug, font ftyr-er t £i;fet, 
Pimp, s. Nobler, OJujfet. 
Pimp, v. ii. foble, bolbe #orel)itu$. 
Pimpernel, s. ^tmpetneffe. 
Pimping, a. liben, jlet; s. SKuffeti. 
Pimple, s. #inne, jtegne ; * .vboreb. 
Pin, s. ftnappenaal, <pinb; S?egle ; 

Stifte; Solmfet; %H«t i #tet; ©rif* 

fei; Sune ; ringe Sing. 
Pin, v. a. f«fle meb Waalt, nagle, befte 

paa; tnbfTutte. 
Pinaster, s. Sfovgran. 
Pin-case, 'ftaalcljuuS. 
Pincers, s. pi. Sang, ftnibtang ; Sanb^ 

trceffet ; Siloer paa Slit. [Stang. 

Pinch, &. Knibe, blemme; ^tiié; Oiob; 
Pinch, v. a. & n. fnibe, flemme, ttoffe ; 

faiffe i $orlegenl)eb ; fpare, fnibe paa 

Sfiffingen. 
Pin-cushion, s. OTaalepube. 
Pindle, s. Stuffe inbljegnet Sorb. 
Pindust, s. Jiilfpaan. [fnop. 

Pine, 5. ©ran, i?t;t; - apple, ©ran* 
Pine, v. u. & a. forge, r>anfm«gte, tage 

of, tot af Suit, forgaae ; beflage; lobe 

fulte ifjiel. 
Pineful, a. pinefulb, ptnenbe. 
Pinfold, s. $cefolb. 
Pinguid, a. feb, tøffet. 
Pinguitude, s. $et$rft, 
Pinion, s. ^inge; Saffe i et £iul; 

Sticrne af ©ranfnop ; pi. J»>aanbUenfer. 
Pinion, v. a. binbe, fnevle, bagbinbe. 
Pink, s. OTarfnettife; <ptnfe (©fib) ; 

Slag*) tfib »g gnul $arv<e; 5>ie; <Prif i 

en Sfifce. [ub; blinfe meb pinene. 

Pink, v. n. & a. giennemfHffe; Imgge 
Pink-eyed, a. fmaaeøiet. 
Pinker, s. cen fom ubbugger, fom Min* 

fet meb #inene. 
Pinnace, s. Sluppe ; let Jartci. 
Pinnacle, s. Sinbiug, overfie Spib$. 
Pinnage, s. Clvoeøftr) Snbilutniug i ta 

5-olb. Pin 

Pinnated, a. |om feftt ^if&w. 
Pinner, s. Staalemaget; top meb 

dttitggft; 9?*grer, $**&& 
Pinnock, s. Støta (Jugl). 
Pinson, s. €fo meb enfelt Saar, [er 
Pint, s. fob ^orre. [SanbfefTo. 

Pintle, s. Stø; to I, Meter*!.; ber manb* 
Pioneer, s. Sfanbfegtaver. [lige Sem. 
Pioning, s. <Sfanbfegravning. 
Piony, s. ^eonie. 

Pions, a. guboftngrig, from ; ftoettig. 
Piot, s. en from OTnnfc. 
Pip, s. $Mp ; Qit paa Sort. 
Pip, v. a. rage fippen fra£on$; pippe. 
Pipe, s. spibe, 0?Dr, ftente; $a& B*». 
Pipe, v. a. & n. vibe; røge tobflf. 
Piper, s. tyibtt ; tobaf»toger. 
Piper-fish, s. ^orn(tff. 
Piping, a. pibenbe; fvag, iTtcbelig; 

* bee , fogenbe. 
Pipkin, s. titen ^?otte. 
Pippin, s. ^Mpling (SCble). 
Pippit, s. liten Soetfe. 
Piquant, a. fHffenbe, fpitS, jfotp. 
Pique, s. £ai, £ienb|Tab; Styjt; ^itre* 

ligbef, [fotnatme; bate £at> til een. 
Pique, v. a. & n. pirre, irrirere ; «gge, 
Piquet, s. ^iferfpit. 
Piracy, s, (Japeui, Gørør-eri. 
Pirate, s. Sapet, <S.ør*rer. 
Pirate, v. u. ubjTrive anbreS Sfrifrer; 

brive Sørøveri. 
Piratical, a. førør-erit?. 
Pirry, s. Srorm, 93£«efr. 
Piscary, s. frir $ifferi. [agt. 

Pish, v. n. fige fy! til noger, rife Jot* 
Pismire, s. 3ftyre. 

Piss, s. %Hi, Urin ; Pisspot, Otaupotte. 
Piss, v. a. & u. piffe. 
Pistacho, s. <Piftaf!e. [^iftol. 

Pistol, s. tyifrol ; v. a. iTybe meb en 
Pistole, s. <Piftol (©ulbmunr). 
Pistolet, s. Sommepuffert, tetrferol. 
Pit, s. £ul«, ©rav; 2Cfgrunb ; SBrflnb; 

parterre. 
Pit, v. a. ttyffe puffet i , mcetfe meb 

Jotbybninget, %t :c; faae fmaae #uU 

ler, Sopar. 
Pit-a-pat, s. £ietteftappem Pla 283 Pitch, s. 33 eg; 6rørretfe, #»ft>f; Spib£ f 

top; ©rao. 
Pitch, v. a. Si. n. bege, ticere ; trceffe 

paa; befremmc; fritte, foefle , opflaae 

(telt, Seir); fvcette, fotbunft? ; btolceg* 

ge; fatte, fryrre. 
Pitcher, s. Seevftuffe. 
Pitchy, a. begagtig, fulb af 95eeg. 
Piteous, a. etenbig, jammerlig. 
Piteousness, ». OX'ebtibenljeb; 3anu 
Pitfall, s. Softebaur. [mertigljeb. 

Pith, s. 9?att> i tree - « ffraf r, $ytf>, 
Pithily, Pithy, a. f alb af 7Jiaxv ; fim* 

tig, fraftig. 
Pithiness, s. £rafr, Snergi. 
Pithless, a. uten JRat&j matptø*. 
Piriahle, a. ynfelig, jammerlig. 
Pitiful, a. meblitenbe ; elentig, ynfetig. 
Pitiless, a. ubatml;ievtig. 
Pitted, a. foparret. 
Pituitous, a, (Timer, fulb of «Slitm. 
Pity, s. Weblibenheb ; £tenbigl)eb ; it is 

a -, Nt er ©fate. [banned. 

Pity, v. a. ynfe, ha^t OTebtibenheb, for* 
Pivot, s. £iutrap; £ørfrabel. 
Pizzle, s. tijremie. 
Placahle, a. forfontig. [fonligbeb. 
Placahleness, Placability, s. Joe* 
Placard, Placart, s. placer, opjTagen 

£vvig!--etii ioefating. 
Placate, v. a. forfone, tiifrebéfriffe. 
Place, s. ^lat*, £reb, Kum; 2?olig; 

tienefh-, SOeflirTing: Dvang, Orben. 
Place, v. a. færre, leegge, fritte, placere ; 

anfoetre. 
Placid, a. gob, from, fagrmotig. 
Placidity, Placidness, s. Sagtmo* 

tigbet, ©ebbet. [(Turning. 

Placit, s. ©obrbejtnbenbe, 23ebag; S8e* 
Placket, Plaquet, s. Sfiøtt; Sot» 

patten af en ^iote ; Somme. 
Plagiarian, s. plagiater, font friafet 

af S^fft. [get. 

Plagiarism, s. plagiat, tpt»eri af %P* 
Plagiary, s. ^ptagiaior; OJienne(Teri)^. 
Plague, s. «plage, <Pefh 
Plague, v. a. plage, matrte; fnutte. 
Plaguy, a. Tabelig, fotbcewlig, pe^u 

lenfijT. 284 Pia 

Plaice, s. mUibix (Jiff), OJobfpette. 
Plaid, s. ©log$ flcibet ett. ternet £oi; 

ffotj? iSQobe. [lig; opttgtig, årlig. 

Plain, a. jevn, fkib, |Tet, [impel; n;be* 
Plain, s. ©lette, Worf. 
Plain, v. a. & n. gtøre lige, jevne; 

1'tage, beffoge. [Ijeb. 

Plain-dealing, s. Sffrligfjeb, 9?ebelig* 
Plainess, s. Sevnljeb; Oprigtigljeb ; 

2£tligl}eb, (£nfolDigl)eb. 
Plaint, s. Stlagemaof, ffriftlig Klage. 
Plaintfiil, a. flagenlie. 
Plaintiff, s. Ploger; a. flogenbe. 
Plaintive, a. flogenbe. 
Plait, s. #olb; tave, £ot; fletning. 
Plait, v. a. lagge i Jolber ; flette $aar ; 

forville, facit i Urebe. 
Plan, s. <pion; ©runbtegning , Xtbfafl; 

v. a. lagge <pian, giore It bf oft. 
Planch, v. a. belagge meb 23tæber, 

lagge ©ulv ; * lappe ; planched, of 

araber. 
Plancher, s. ^lanfe, ©ulv, <Poneelvarf . 
Plancliier, s. 93tabeloft ; ^)aneetvarf. 
Plane, s. $lobe; £,ovl; jevnt Soft; 

spiatantra, Søntra. [Suften. 

Plane, v. a. & n. bavle, glatte ; fvave i 
Planer, s. hovler, ©latgiører. 
Planet, s. flanet. 
Planetary, Planetical, a. berenbe 

til ^laneterne, flanet*. 
Planish, v. a. planere, glatte, jToae 

jevn og gfat. 
Planisher, s. flanerer, ©latgioter. 
Plank, s ^pionfe, 23rat. [frabet. 

Plank, v. a. belagge meb <pionfer eft\ 
Plant, s. glante; ©fub; ftobfoale. 
Plant, v. a. plante, opplånte ; anlagge :c. 
Plantage, s. noget plantet, plantet, 

93arter. 
Plantain, s. SSeibreb, $aaretunge. 
Plantal, a. font laber flg plante ; forn 

ttebfommet planter, <pionte*. [koloni. 
Plantation, a. plantning; ^Montage; 
Planter, s. ^Monter, Stifter, ©faber:c. 
Plash, s. tyyt, ©toft meb 93anb; ©reen 

at bruge Hl fletning. 
Plash, v. a. tøte (ommen, flette ; be* 

fFtare Cen ©reen); oberfptøite, gi*re paob. Ple 

Plashy, a. fumpig, fulb af WorabS. 
Plaster, s. ^lafter ; ©ibé, tfolf. 
Plaster, v. a. lagge «piofjer poo ; gibfe, 
Plasterer, s. ©ibfer, Stalfer. [falfe. 
Plastic, Plastical, a. plafHff, frents 

ftiUenbe; s. £iffebl)uggetfonfh 
Plastron, s. §egttnefjet$ 23rt)flfh>ffe. 
Plat, a. & ad. plot, fkibj glat, fagte; 

ligetil; s. S^labe, tylcbe; ©lette, fTet 

OTorf; ©ofort; ipavegrunb; flettet JKsr* 

maatte. 
Plate, s. «Plabe; «Blifplobe, røefal* 

plabe; ©olvtøi, ©ulbtøi; ©øtv* ett. 

Sintafferfen; Snbfaté reb 33ebbeløb. 
Plate, v. a. plattere, overtraffe meb 

^3laber ; flaae til <piaber ; lagge #atni|T 

paa. 
Platform, s. ©runb, ©runbribé ; ^3lat» 

forut, flobt $ag ; ouerffre Saf ; Serrafie ; 

* ttbfaft, <pian. [maleri. 

Platfound, s. tylofonb, Soft; Soft** 
Platitude, s. Slabljeb, $labe. 
Platoon, s. T. «Peloton. 
Platter, s. Srafab, flobt $ab. 
Plausible, a. fanbfi>nlig. 
Plausihleness , Plausibility , s. 

©onbftmligbeb, iCntogeligljeb. 
Play, s. ©pil; Seg; ©fuefvil, Somebie; 

Oftoto; ©ioren,-Birfning,$arb; ©piffes 

rum; in-, ©ang , i SSirf fomfjeb, paa 

Såpetet. 
Play, v. a. fpiffe, lege ; agere. 
Playbill, s. (Eomebiefebbel. 
Playday, s. Segebog, #ribag. 
Player, s. ©piller; ©iogler; ©fue* 

fpitfcr ; Sogbrittet. 
Playful, a. lagenbe; ftafenbe; faab 
Playhouse, s. SomebtefjuuS. 
Playsome, a. fpøgefulb, faab. 
Playwright, s. GomebiefTrivet. 
Plea, s. Unbffblbning ; Stlage, tyroce*; 

ftorfvar ; ltbflugt ; SBeviiéning. 
Pleach, v. a. lagge over hinanben. 
Plead, v. a. inbgive tfloge, inbvenbe ; 

forfvate; ploibere; unbffylbe, foregive. 
Pleadable, a. forfvarlig. 
Pleader, s. 2(bvofot, procurator. 
Pleading, »• <P«ce$, JRettergang*ntftfl« 

be ; - place, jotum, ©omflot. Pie* 

Pleasance, s. ^ebageligbeb, SuftigiVb. 
Pleasant, a. lyftig, fornoielig, laiertig. 
Pleasantness, s. 23ebagetigbeb, £ufrig* 

iwt. [ligbeb. 

Pleasantry, s. Suier, Sfiemr, $crnrne* 
Please, v. a. & n. bel;age, fernoie, tiU 

freiéfriffe. [bedage, Smigret. 

Pleaser, Pleaseman, s. een font sil 
Pleasing, a. behagelig, ipnbig, intra* 

gente. 
Pleasingness, s. 23el)ageligf)eb, 9)nte. 
Pleasurable, a. forni>ielig, bedagelig. 
Pleasure, s. ^otnoielfe, £ufr, ©loetej 

Jcrli)ftclf€, 23elbef)ag; 23e(>ag, *23iffte ; 

at — , eftev 33efiag. 
Pleasure, v. a. fotnote, giøre rilQSiffie. 
Plebeian, s, & a. een af fabelen; 

vøbelagng. 
Plebeity, s. gemeen ^Dbel. 
Pledge, s. $)ant; D3crgen; ©iffel. 
Pledge, v. a. pantfatre; frille Caution, 

forpligtc; trifle ril, frate en Sfaal. 
Pledger, s. ^anrfarret; een font ttifs 

tu e?n til. [«lab. 

Pledget, s. £infTrttf, 23«le; Scetreté 
Plenariness, s. Sultftantigbet. 
Plenary, a. fult; fulbfonunen. 
Plenilune, s. iyulbntnane. [iyultmagr. 
Plenipotence, Plenipotency, s. 
Plenipotent, a. befulbmagrigct. 
Plenipotential , Plenipotentiary, 

s. S-ulbmoegua. [fulb, fultr. 

Plenish, v. a. fulte; plenished, 
Plenitude, s. Suite; Ooerfløtighet. 
Plenteous, Plentiful, a. oretflotig; 

rigelig, frugrbar. 
Plenty, s. Osetflob, Suite. 
Pleonasm, s. «Pleonasme, Orerrlotig* 

he& vaa Orb. [ITer. 

Plethory, s. Overflot af 23lob ett. 2>«b* 
Plevin, s. 23orgen for Qlrrefh 
Plial)le, a. botelig, fniibig. 
Pliableness, Pliability, s. 25*ielig 5 

b?t, Smitigbeb. 
Pliant, a. efrergivenbe, btfielig, lempelig. 
Plica, s. OXareloffe. 
Plication, Plicature, s. Solt, £«g. 
Pliers, s. pl. liten 23øirang; Seiefolf. 

^ligréfolfj ©abet)ore. Plu 285 

Plight, s. Segemeré gobe JBeffaffenbeb; 

%\v.it; Joib; Siifranb. [flerre. 

Plight, v. a. love, rilfige, fcrpitgre, 
Plighter, 5. 23erg?n; fyant, (Jaurion. 
Plod, v. n. anfrrcenge fig, lagge 33int 

paa noger. 
Plot, s. «pier, WaM; Ofnloevj ; Sryffe 

Sott, £>uuégrunt ; Semplor, Sntrigue; 

^nute, $onnfltng; Sofotr. 
Plot, v. n. & a. giove KniTag; over* 

Icegge; utrcenfe , epfpinte; utfafre; 

tfiltre : lægge en «Plan : giove «rempling. 
Plotter, s. ^orratet, fomgiotSomplor. 
Plotton, Plottoon, s. OlDgie ; ^'eto* 

ton ; Jcop Sobfolf. 
Plough, s. <pioug; <piougt)i>t>l -, Visii 

ning ; - man, -leier; 58onte ; - 

\rright, een font gist ^Mouge, £iul* 
Plough, v. a. ploie. [manb. 

Plougher, s. -leier, £anbmant. 
Plover, s. T>anbtøone. 
Pluck, ». Kyt, Sroef; 3nbmab af $aat :c. 
Pluck, v. a. pluffe; afri)ffe, afbrceffe. 
Plug, s. <pLøg,^cop: 5ap; v. a. ril» 

ftoupe. 
Plum, s. 33lomme, Ssetire : DJofine ; 

Sufferfugle; * Sum af 1000 <Punb 

Srerling; plum - tree, 23lommerrce. 
Plumage, s. «pluutabé, ^yietce, ^ierbuff. 
Plumb, s. Siyffe Sty; 23iolot, 3?arer* 

pas ; ad. letter. [33lylob. 

Plumb, v. a. unterfoge, giore efrec 
Plumbean, Plumbeous, a. af 23lu, 

23h)-. [arbeiber. 

Plumber, s. ?£lt)rceffer, 23 It) flø ber, 23 ly* 
Plumbery, s. 23lt)r<xfferarbeite. 
Plume, s. Jierbuff; «Plumats. 
Plume, v. a. fmtiffe met {Jier, afyluffe 
Plummet, s. SBtylob. [^ter. 

Plumous, a. fietrer, rig ?aa Jietre. 
Plump, a. & ad. ri;F, feet, fyltig ; 

vlump; s. Ælump, £ob, ^lof. 
Plump, v.a. &n. opblæfe, giøre tt>f og 

frot; plumpe; plumpe i33anbet; vcere 

frulmer; * ffaae, fftjbe if)tel. 
Plumpness, s. ^vftigfjeb, Ktøbfulblieb, 
Plumpy, a. fiøbfulb, fijlbig, feb, \\)t. 
Plumy, a. ftebret, fulb af $i«bte. 
Plunder, s. 93yrte; Koo. 286 PIu 

Plunder, v. a. plimbre, me, giøre 
25t)tte. 

Plunderer, s. spitmbrer, 9?ot>er. 

Plunge, s. Øtebbuffen; £>ump; Jtum* 
met, Sl&b, Jortreb. 

Plunge , v. a. & n. bi;ffe , plumpe i 
S3anbet; fafle, jhjrte i Eanbet; buffe 

Plungeon, s. Styfanb. [neb. 

Plunger, s. Suffer. 

Plungy, a. vaab, fugttg. 

Plunket, s. .Spimmelblaat. 

Plural, a. fetn infcbefatter Pete. 

Plurality, s. Sleerljeb, ft^rtc 2(ntal. 

Plush, s. <pU;6é. 

Plusher, s. Stage Sebunb. 

Pluvial, s. fKegnfappe, OTunfefappe. 

Pluvious, a. reguagtig. 

Ply, s. $olb, £«g ; fining, #elb ; £ane. 

Ply, v. a. f olbe, Icegge fammen ; brive, 
faae een til; anffroenge; baie fig, at* 
beibe ; lagge fig flittig eftet ; care be* 
ffiaftiget; $aat til £eie et ©teb, Ratios: 
nere ; tage fin 33ei ettfebS l>en. 

Pneumatics, s. pi. £uftl«re. 

Poach, v. a. & n. jTiffe, fpibbe; foge 
libt (fom 22 g) ; bompe , rt>ge; giøre 
fU;gttgt Ubfaft, begtjnbe ; plunbre, gaae 
pan .ftrtybffytteri ; 3. firubfF i;ttert. 

Poacher, s. £ri;b|7i;tte, 33ilbttu*. 

Poachiness, s. #ugtigbeb, Sumpetfjeb. 

Poachy, a. fugtig, fumpet. 

Pock, s. «oppe. 

Pocket, s. Somme, tajTe; pocket- 
hook, Sommebog. 

Pocket, v. a. putte, fiiffe i Soutmen. 

Pockfretted, a. fopatret. 

Pock-hole, s. Stopar. 

Pockified, Pocky, a. befangt mob 
Stypbilte, venerifT. [bolt. 

Pockwood, s. ^offenfjolt, $von$eféft* 

Pod, s. Gfnl, 23*nnefTal jc. 

Pod, v. n. faae Sfatter «tt. 25a>lge. 

Podagra, s. tyobager, ©igt. 

Podder, s. 5-attig forn famler 2£ttebcelge. 

Podge, 3. ^yr, <P*l. 

Poem, s. IDigt. 

Poesy, s. <Poefi ; Sigtefonft ; £)igt. 

Poet, s. digler. 

Poetess, s. Sigtmnbe. Pol 

Poetic, Poetical, a. poetifT, bigteriff. 
Poetize, v. n. bigte, giøre 93eré. 
Poetry, s. ©igtefonfh 
Poignancy, s. Sfarpbeb, bet 93ibenbe. 
Poignant, a. fHlfenbe, ffarp, fpit>$. 
Point, s. <Punt; <Punct; <Sptb$; tyrif; 

#iemeb ; -blank, Ofttbbelpunft ; <j)rif ; 

i ret Stnie ; reent ub. 
Point, v. a. & n. gifrre fpib* , fpibfe ; 

giete <Puncter ; pege, vife ; interpungere ; 
Pointed, a. tilfptbfet. [brftemnte. 

Pointed ness, s. Sfarpbeb; jointen. 
Pointel, s. Stift; ©rijfel; libenitnop} 

Sptbéftnbigbeb. 
Pointer, s. 33ifer ; Støver. 
Pointing, s. Silfpibfen, Sigfen. [flab. 
Pointless, a. uben Spibé ett. <Punct; 
Poise, Poize, s. 93«gt, Simgbe. 
Poise, v. a. veie, afveie, giøre lige vceg* 

tig ; tt;nge, befvoere. 
Poison, s. ©iff, forgift. 
Poison, v. a. forgive, forgifte; for» 

boerve; fvcerte. 
Poisoner, s. ©iftblanber. [bing. 

Poisonment, s. $*>rgtven, ©iftblan* 
Poisonous, a. giftig, forgiftet. 
Poitral, s. 23rt>flffilbr, SBruflrem. 
Poke, s. <Pofe, SCabfoef ; <j>ung ; Slag, 

<Puf. [rave. 

Poke, v. a. røre om, rage; fjøle fig for, 
Poker, s. Storage, Scrnftof. » 

Pol, s. <Poppeg$t, ^oppebreng ! 
Polar, s. Molars, <j>oU. [len. 

Polarity, s. polaritet, Jpelbing til ^Jo* 
Pole, s. ©tang; OJwialeflang ; 33ogru 

^ang ; <Pol. 
Pole, v. a. binbe til Stccnger. 
Pole-ax, s. Strib^xe. 
Pole-cat, s. 35»fofat. 
Pole-fish, s. £>avtunge ($»{?). 
Polemic, Polemical, a. volcmifT, 

fiiitig, flri&tg ; flri&enbe; flrit^hjflen. 
Poler, s. fKoreflang. 
Pole-star, s. ^orb^iernen. 
Police, s. «Polttie. 
Policj', s. <^olitif IKcgiering; State» 

fonfr; Spibépnbigbeb, police. 
Polish, v. a. polere, glatte, ubpubfe. 
Polish, a. pol|T; - cat, Slber. Pol 

Polishable, a. fom fan ^ittti. 
Polisher, s. polerer. 
Polite, a. paltrct, høflig, arttg, fitttig. 
Political, a. politiiF, jlatsfunbig. 
Politician, a. polijf, flog; s. ^olttifer. 
Politics, s. pi. Spoliiif, Statsfonft. 
Politure, s. politur, ^Polering, ©lanbS. 
Polity, s. politi, iXegimente. 
Poll, s. })ulb; ipopeb: aScgbftfeb; £*g; 

* ^ori)f; Olatmefottegttelfe; - tax, 

Slopjfar. 
Poll, v. a. giere fuller, fappe, rage, 

fficere .ftaaret ; bejTcere ; plimbre ; notere ; 
Pollack, s. <Potaf, erofftff. [inbfFtfoe. 
Pollard, s. flippet £t« ; beftippet Vptite 

ge ; Stage $ijT, CVpabbe. 
Pollaver, v. n. fmigte, furfoanbfe. 
Pollenger, s. tr« forn ofre beffareé. 
Poller, s. een fom fappet, raferer ; Di&> 

per ; ©temmefamlet, 23otetenbe. 
Pollicitation, s. eenflbigt S?øfte. 
Poll-money, s. .^opfrijc. 
Pollute, v. a. befmitte, ponfyelfige. 
Pollutedness, s. SOanfjelligbeb. 
Polluter, s. ftorfalfTer, 23an(>flligcr. 
Pollution, s. SBefmittelfe. 
Polly, s. fJolei. 

Polt, s. Slag, Stob paa£ot>ebet. [fter. 
Poltron, Poltroon, s. <Pottron, Rt\)t 
Poltronery, Poltronry, s. Seigljeb. 
Polygamy, r. ?£gt«fTab meb flete £on* 

tier. 
Polygon, s. <Poli;gon, OTangefant. 
Polygonal, a. mangefanter. 
Polypus, s. <Polt;p, Kiøbvert ; ett $iff. 
Polytheism, a. «Pottjtljfiéme , $Utv* 

gutert. [fet ub af. 

Pomace, s. Sublet fom OToften et pre$* 
Pomado, Pomatum, s. ^otnabe, 

Pome, s. Siernefrugt; (2£ble). 
Pome, v. n. pore fom et 2£bte, ftt^tteé, 
Pome-citron, s. Sitron, [fatte £oPeb. 
Pome-granate, s. ©ranatoeble. 
Pomiferous, a. fom better SSbter. 
Pommel, s. kaarbefnap, Sabelfncip. 
Pommel, v. a. puffe, prugle. 
Pomp, s. 'pomp, ^Jragt. 
Pompatic, a. pomp**, pragtig. Por 287 

Pompet, s. Sp«rtebal b°S SBogtttjffere. 
Pompion, s. 6lag$ ©ræéfar. 
Pompous, a. pompøé, proegttg. 
Pond, s. q>orf; Sam. [betragte. 

Ponder, Ponderize, v. a. opetpeie, 
Ponderable, a. fom fan peieS. 
Ponderation, s. Reining, S3eien. 
Ponderosity, s. 2t>ngbe, Sungljeb. 
Ponderous, Pondrous, a. poegtig, 

rung. [uieb £)olf. 

Poniard, s. Solf ; v. a. giennembote 
Pontage, s. iBropenge. 
Pontif, s. 9;pperfrepr«ft, SijTop , <PaPe. 
Pontifical, Pontiiicial, a. pavelig, 

<Prccfl?=. 
Pontificality, s. pavelig 33ojrbigbeb. 
Ponton, s. Sfibébro. 
Pony, s. (iben jrotlanbflf #efh 
Pool, s. tyøl, liben Bø; - snipe, - 

suite, 23anbf)øne, ©(age Sneppe. 
Poop, s. 93agjkr-n ; v. a. toge bag fra ; 

pooped, font bar faaet en Sttjrtefø. 
Poop, pupe, fterte fagte. 
Poor, a. fattig, uffet, jlaffelS. 
Poorish, a. noget fattig, ringe. 
Poorly, a. fattig, trangenbe. 
Pap, v. n. & a. puffe; fufe (inb, ub), 

fare; ffybe; s. ^)uf ; <Peeb ; popgun, 

^Dcjtet^ffe, <Puffert. 
Pope, s. ipatot; ^pitting, [bigheb. 

Popedom, s. 93apebi>mme, paPeligEcer* 
Popery, s. papifHfF £are. 
Popes, s. pi. ftornorme. 
Popish, a. papelig, papifrifF. 
Poplar, s. <Poppeitrce: Sfftyetvce. 
Poppy, s. -Balmue. 
Populace, s. ben gemene JCftanb; tyøbti. 
Popular, a. gemeen , alminbetig ; po* 

puloer. [latitef, menig røanfcé SJnfcefr. 
Popularity, Popularness, s. ^)opu» 
Populate, v. a. & n. befolfe; tiltage, 

fermere fig. [ning meb $olf. 

Population, s. $olfent«ngbe, 23ef«t. 
Populons, a. fotferig. 
Porcelain, s. ^Porceffin. 
Porch, s. éorflue, Snbgang; 2?i)Tag. 
Porcupine, s. <pinbfpiin. 
Pore, s. ©pebefjuL 
Pore, v. n. jUrre, plire, unberfsge. 288 Por 

Pork, s. Smnefiob. [St>un. 

Porket, Porkling, s. Gniis, ungt 
Porosity, s. «Porøfiret, meb Svebefjuller. 
Porous, a. porøs, ineb SrebefjuUer. 
Porphyry, s. «Porpbor (Steen). 
Porpes, Porpesse, s. OJiarfiuin. 
Porpus, s. 3; tun ler (£v>alft|T). 
Porrection, s. Overrating. 
Porrenger, s. tyb Sfaal. 
Porret, s. «Porre, Slage £øg. 
Porridge, s. Suppe, Siiøbfiippe. 
Porringer, f. Porrenger. 
Port, s. «Port ; $avn ; Support ; 1tab* 

ntng ; Sh-agttgljeb ; ipolbntng , Tiint ; 

Stabs, £<0lge; - bole, Sfybeljut; - 
Port, v. a. bare. [wine, «Pottviin. 
Portable, a. font fan bares. 
Portage, s. 23areløn; Jøavnepenge ; 

Sfi)bei)ul. 
Portal, s. «Portal, «Port, «Pragtb*r, 
Portance, s. Jftolbning. 
Portcullis, Portcluse, s. $olbbør, 

©itterport; een af be fire JMarffafler; 

v. a. fperre, tilfperre. [beiybe. 

Portend, v. a. fpaae, forub betegne, 
Portent, Portension , s. $orbub, 

23arfelstegn, 2*eti;bning. [r>ar)Tenbe. 
Portentous, a. forubbetubente ; tlbe 
Porter, s. fortner, SJdrvogter; 2>ra; 

ger ; porter (#i)- 
Porterage, s. £6areløn. 
Portfeuille, Portfolio, s. TOappe, 

SBrevtaffe, «Portefeuitte. 
Portglaive, s. Svarbbrager. 
Portgrave, s. •'Oavnefogeb. 
Portico, Porticus, s. Søilegang, 

ftorgaarb; bebaffet ©ang. 
Portion, s. portion, «part, £ob; Ubftyr; 

03'orgengave, Ittebgift. 
Portioner, s. een font beler, ubbeler. 
Portliness , s. Stabfeligbeb, Barbig- 

!>eb, anftanbigt 55afen. 
Portly, a. ftabfelig, inajeflatifT, ftor. 
Portmanteau, Portmantle, s. 3Sab* 

faf. 
Portraiture, s. kontrafei, Sfilberi. 
Portray, v. a. portratere, afntole. 
Portress, s. «Portnerflfe. 
Pory, a. poras, (jullet. x Pos 

Pose, a. Snue. 

Pose, v. a. prtjbe, fatte i tfnibe, fritte, 

forvirre, forbore ; a. Ijvilenbe. 
Poser, s. een foni eraminerer, forfører. 
Posited, a. fat, lagt. 
Position, s. «Pofirton, Stilling ; Sat* 

ning ; Sagning; 2Seliggenbeb; «Paafianb. 
Positive, a. »pofitit>, fiffer, ubtrt>ffelig, 

paafmaetig. [33ejTaffen()eb; lilftanb. 
Positure, s. «Pofitur, Stilling ,• «Poftyr, 
Posnet, s. liben Kittel ell. «Potte. 
Poss, v. n. vlafcffe i 25anb, ffuffej s. 

fros, Eanbfalb. 
Posse, s. bevabnetWagt; Sfare,«J3*bet. 
Possess, v. a. befifcfce, eie. 
Possession, s. 25efibbelfe; 95efattelfe. 
Possessor, s. SSeftbbet, Siertnanb. 
Pusset, s. 2>rif af 431 og 33albe, #lofr; 

v. a. iabe X\'elf jc. tøbe famnten. 
Possibility, s. røueligbeb. 
Possible, a. muelig. 
Post, s. «Pofr; Stanb, ^Befalling, Sie* 

nepe; -man, 25rev!>rager ; -master, 

«Poflmefrer ; - office, «Poftyuus; - 

paid, franferet, poflfrt ; -road, «Poft* 

vei ; - stage, Station. 
Post, v. a. & n. vofrere, fjille, benftiffe ; 

reife tn*t>«P often, fare; inbfflre ; opflaae; 

inbfore ell. overføre (i en journal :c.) ; 

to - away, afgiøre, erpebere i en 

$art ; to - off, afvife fort. 
Postage, s. «Pofrpeuge, «Porto. 
Poster, s. en .v?urtigreifenbe, (Joureer. 
Postdate, v. a. batere eftet 2iben. 
Posterior, a. efterfonuuenbe, fenere, 

bageft. 
Posteriority, s. {folge, fenere Jib. 
Posterity, s. ©fterfonnuerne, Sfter* 
Postern, s. 23agbor, £aage. [verben. 
Posthumous, a. føb efter fraberens 
Postic, a. font er bag yaa. [£>øb. 

Postil, s. «Poftil, frorflaring ; v. a. ffrive 

21'iintarfninger. 
Postiller, s. ©lofeffrivet, iyorflarer. 
Postillion, s. $orriber, «Pofriffion. 
Postmeridian, a. «Sftertnibbagss. 
Postpone, v. a. agte minbre, opfatte, 

forbale. [Img. 

Postponement, s. Opfattelfe, ftorlja* Pos 

Poslponence, s. gorføuimeifé. 
Postscript, s. «Poftfcriptum, ^itTosQ til 

et 23ret>. 
Postterm, ad.forftlbig, efter terminen. 
Postulate, v. a. forubfætte font vis, 

fortre, begievc ; s. ftcrbring; forubfat 
Postulation, s. $orbring. [Sætning. 
Posture, s. Stiffing; 93ilfaar, Silflanb. 
Posy, s. X>ct»ifc paa en 9\tng; Itrtefofr. 
Pot, s. «Potte ; ©rt;be ; Stanbe. [jnre. 
Pot, v. a. & n. fomme i «Potte ; briffe, 
Potable, a. briffelig, font fan briffesi. 
Potashes, s. pl. «PotafTe. 
Potation, s. £>rif; Stiffen; Sriffv-fag. 
Potato, s. Startoffel, Sorbable. 
Potch, v. n. fføbe eftet een ; labe foge 

fagte; s. Støb. [SSatbe. 

Potency, s. OJtøgtigfjeb, Wagt, Sturfe, 
Potent, a. magtig, fforf ; s. Struffe. 
Potentate , s. «Potentat , regierenbe 

#erre. [tig, magtig. 

Potential, a. iffe frirfelig, mulig; fraf* 
Potentiality, s. OXueligljeb; Kraftig* 

heb ; OTagtigljeb. [tat. 

Potgun, s. Styffebøfie ; «piaffert ; «Puffe* 
Pothanger, s. Kiebelfrog. 
Pother, s. Sann, 6t*i, tummel. 
Pother, v. n. & a. bulbre, ftøie, giøte 

Opfjavelfer ; giere fig Umage; plage, 

vine, argre. 
Potherbs, s. pl. OXaburfer. 
Pothook, s. ©rube* ell. Kiebelfrog. 
Potion, s. «Jagebrif. 
Putlid, s. «Pottelaag, ©rtjbelaag. 
Potsherd, s. «PottejTaar. 
Pottage^s. Suppe. 
Potter, s. «Pottentager. [magervare. 
Potteries, s. pl. «Potfemageri; «Potte* 
Pottle, s. 2 «Pottemaal; Kanbe. 
Potulent, a. fom briffer; forn laber fig 

brif 'fe. [23ug, 2>om. 

Pouch, s. «Pofe; taffe, «patrontafTe ; 
Pouch, v. a. & n. fiiffe i Jtomntcn : 

putte i SafTen ; *ffuge; bange meb 

OJiunben. [ger #øné, ©iaé. 

Poulter, Poulterer, s. een font fal* 
Poultis, s. OmfTag; «Plaffer. [#ugle. 
Poultry, s. #ieberfra , Spøne, ramme 
Pounce, s. Klo; Sfriwputøer; SBøffe* 
EngL-dan. Diet. Fra 289 

frub ; Knalb; «Poncering. 
Pounce, v. a. gribe meb Siloen; be* 

ffrøe meb Sfriuerpiilser ; giennembore, 

poncere. [bøéfe. 

Pouncethox, s. «Poncerebøéfe, Strø* 
Pound, s. «Punb; 20 engelffe Sfiffing; 

C-vagfotb. [CVvag i Jolben ; ubpante. 
Pound, v. a. frøbe i Sorter; brive 
Pounder, s. Stober; «Punber (Kanon); 

llbpanter; SBanfnore paa 5 «Punb. 
Pour, v. a. & n. øfe, gt;be, ffianfe ; 

fjufce, ftrømme. [Sampret. 

Pout, s. Kalfun; £affelf;øne, £ierpe; 
Pout, v.n. fiaae frem, rage ui>-, «fuur* 

mule, bange meb OKunben. 
Poverty, s. #attigbom. [ber. 

Powder, s. «Pulver, Støv, Krubt, tyu* 
Powder, v. a. giøre til «Puljer; be* 

fhøe meb Salt eff. Suffer; pubbre. 
Powdering-tub , s. Salmønbe; ©a» 

HvationSfeng; Svebefifk. 
Powdery, a. lig «Pulver, ftøver. 
Power, s. 'Jftagt; Kraft. 
Powerful, a. magttg. 
Powt, f. Pout. 
Pox, s. (iffebet for pocks) , Stoppet, 

frenchpox, Jranjefer; smallpox, 

23ørnefopper ; chickenpox, SRtéfitls 

ger. 
Poxed, Poxy, a. veneri|7, fmittet. 
Poy, s. Siniebanbfer^ 23a(anceevftang. 
Practicable, a. giorlig. 
Practical, a. practi(T; gierlig ; øvenbe, 

erfaren, forfogt. 
Practice, s. $velfe , llbøvelfe ; 23rug ; 

2l'n|Tag, «Prnfftf ; Sarbigbeb, Konftgreb. 
Practise, v. a. & n. øve; praftifere; 

fatte i 33arf ; brive; låre; aftale. 
Practiser, Practitioner, s. «Practi- 
cing , etfarcn Suriff, praftiferenbe Sage. 
Pragmatical, Pragmatic, a. praø» 

matiff, anvcubelig ; rta^mié. 
Praisable, a. priiévarbtg. 
Praise, s. ^"Prtié, ZRoté, Serømmelfe. 
Praise, v. a. prife , rofe, berømme, op* 
Praiseful, a. roeéttarbig. [fyøie. 

Praiser, s. IKofer, «prifer. 
Prance, v. n. $aae firolr, fpanfe, jJaw 

\\-\a bagbenene. 290 Pr a 

Prancer, s. Sont) fet, sparabebefi. 

Prank, s. ^ubet, (Tem «Stteg. 

Prank, v. a. ubffaffere, ubptmte, fiabfe. 

Prate, v. a. prate, fnaffe. 

Prater, s. frater, élabbter. [bev. 

Prattle, v. n. flabbre, flubbre ; s. &lub* 

Prattler, s. eiabbrer. [ligbeb. 

Pravity, s. Onbffab, #orb«r»elfe, Siber* 

Prawn, s. ftot 9?eie. 

Pray, v. a. & n. bebe, giøre 23øn. 

Prayer, s. 25øn. 

Preach, v. n. præbife. 

Preacher, Preachman, a. fPræbifanf. 

Preachment, s. sptwbifen, éparlagen-3 

*}Jr«bifeu. 
Preamble, s. fortale ; Snbgang ; 3nb« 

lebning ; v. a. forfine nieb en fortale. 
Preambulate, v. n. gaae foran. 
Preambulatory,a.forangaaenbe.[ntng. 
Preapprehension, s. forubfattet We* 
Prease, v. a. pveffc, tromge. [font f}. 
Prebend, s. <pr«benbe, geiflug 3nb* 
Prebendary, s. een forn nt;ber et $Pre* 

beube. [f er. 

Precarious, a. prefect, tiltttyglet, uftf* 
Precatory, a. bebenbe. [beb,2fbt>arfel. 
Precaution, s. ^rcecaveren, gorfigtig* 
Precaution, v. a. citvatt forub. 
Precede, v. a. & n. gaae for, bave 

fortrin, otfergaae. 
Precedence, Precedency, s. fortrin. 
Precedent, a. fovegaaenbe ; s. fores 

gaaenbe S'rentpel; $ortnular. 
Precellence, Precellency, s. $or* 
Precentor, s. forfanger, [trinligbeb. 
Precept, s. $orj?rift, 23ub, Unberret* 

mug. [berrettenbe. 

Preceptive, a. lærenbe, btybenbe, un* 
Preceptor, s. ^ræceptor, £«remefter. 
Precinct, s. ©iffrift; Surtébiction. 
Precious, a. preciotf, forelig, foflbar. 
Precipice, s. fteilt <Steb, <Sfr«nt, %U 

grunb. [#rentfufenl)eb, Owilelfe. 

Precipitance , Precipitancy , a. 
Precipitant, a. fieif; farlig, owilen* 

be, ubvt«nffom. [forbade fig. 

Precipitate, v. a. & n. nebftyrte; 
Precipitate, a. overilet , ubetcenf font ; 

tiebftyrtenbc. Pre 

Precipitation , s. DcmUlfe, llbetcenf* 
fonifwt. [overilet, ubetoenffom. 

Precipitous, Precipitious, a. jleil, 

Precise, a. pr<eci$, nsiagug; vit be* 
fi'emt ; affecteret, peen. [teéfe. 

Preciseness, s. Sløiagtigbeb, 2(ccuras 

Precision, s. sPrecifion, 23efienttl)eb, 
9?oiagtigbeb. 

Preclude, v. a. ubeluffe; binbre. 

Preclusion, s. Itbeluffelfe. 

Preclusive, a. ubeluffenbe. 

Precocity, s. for tiblig OXobenljeb. 

Preeogitate, v. a. betamfe, cvertegge 

f Ol' lib. 

Precognition, s. ijorubwibenfjeb. 
Prcconceit, s. 5-orbont, forubfattet 

BMfcg. 
Preconceited, a. forubfattet. 
Preconceive, v. a. forub inbbilbe \n}, 

Hbt«llfe. 

Preconception, s. forubfartetOTening. 
Precontract, s. Contract forub. 
Precursor, s. ftortøber. [niug. 

Precursory, a. foretøbiø; s. Snbleb.- 
Predul, Predatory, a. mertff. 
Predecessor, s. forganget, ftorntanb 

i Snibffcer. [bejfiffe, ubvalge. 

Predestinate, v. a. forub forovbne, 
Predestination , s. <Pt«befhnation, 

ftontbbeftemmelfe af ©fiebnen. 
Predetermine, v. a. forubbeflemme, 

bejlufte. [ntelfe. 

Predetermination, s. 5orubbefl:ems 
Predial, a. fom beftaaet af elf. bfirer 

til 23onbergaarbe. [ting. 

Predicable, a. font fan ftgeé om en 
Predicament, s. <Prebicatnent ; tflajfe, 

Orben. 
Predicant, s. ^tccbifant ; Ubraaber. 
Predicate, s. <Pr«bifat, bet forn ubfigeé. 
Predicate, v. a. prozbicere, tiffoegge; 

paafhtae, forft;nbe; procbife. 
Predication, s. Ubfigen , <Paaftanb, 

Hbraabelfe ; ^Jrabifeu. 
Predicatory, a. ubftgenbe, beftotften* 

be , tilloeggenbe. 
Predict, v. a. forubfige. 
Prediction, s. frorubfigelfe, <Spaabom. 
Predilection, s. $orfi«rligbe&. Pre 

Predispose, v. a. forub anorbne ei. 

berete. 
Predominance , Predominancy, 

Predomination, s. Ouermagr, Orer* 

baonb. [freml>erf?enbe. 

Predominant , a. præbominerenbr, 
Predominate, v. n. fremfjerffe, pr«* 
Predy, a. fccrbig, bercb. [Dominere. 
Preelect, v. a. ub^cefge forut». 
Preelection, s. $orubvcefgetfe. 
Preeminence, s. Scrtrin, forrang. 
Preeminent, a. fortrceffefigere, font 

[)flt {Jortriu. 
Preemption, s. $orfieb. 
P reengage, v. a. forub forpfigte. 
Preexist, v. a. prceeviftere, voere tit 

for on tet. 
Preexistence, s. Sitvaretfe forub. 
Preface, s. Sortafe. 
Preface, v. a. giere en $ortalc,tnbtebe. 
Prefatory, a. forn Sortate, foretøbig, 

inbtetenbe. [bent. 

Prefect, s. Sorefar, ©ouvernflr, ^rafi* 
Prefecture, s. ^teepbentjrab , <StaN 

'•-otberffab. [forebringe. 

Prefer, v. a. foretrceffe ; forfremme; 
Preferable, a. font foretroeffeé ; for; 

trinlig. 
Preferableness, s. Sortrinfigbeb. 
Preference, s. govtrin, $orfremmelfe. 
Preferment, s. $crfremmeffc, 23efor* 

tving, [forub; foreflitte. 

Prefigurate, Prefigure, v. a. nfbilbe 
Prefix, v. a. fcette forveb, foran ; forub 

bejremme, bltamme. 
Preform, v. a. banne forub. 
Pregnancy, s. #rugtfommetigbeb ; * 

Sfarpfinbigtycb. 
Pregnant, a. frugtfommefig ; prceg* 

nant; fraftig; giennemtroengenbe; troebjT; 
Progression, s. Sorubgaaen. [ffar. 
Pregustation, s. Sotfmag. 
Prejudge, Prejudicate, v. a. bam me 

forub eff. utibigen. [pan $orbom. 

Prejudicate, a. forubfattet, grunbet 
Prejudication, s. $ort»m, utibig ©out. 
P rejudice, s. $orbom ; forfang, <Sfabe. 
Prejudice, v. a. ffabe , gicre forfang. 
Prejudicial, a. forboméfutb ; fTabelig. Pre 291 

Preke, s. 23(egft|T. 
Prelacy, s. ^restate SBcerbigOeb- 
Prelate, s. «prcelot. [en tyrcsfat. 

Prelatic, Prelatical, a. font I>arer til 
Prelation, s. fortrin. [tur. 

Prelature, s. ^restate (Smbebe, <Prcela* 
Prelection, s. #orefæ$ning. 
Prelibation, s. Smogen forub. 
Preliminary, a. forubgoaenbe, fore* 

tøbig : s. Snbtebning. [berebeffe. 

Prelude, s. S-orfpit; Snbgang; #or* 
Prelude, v, a. prafubere; giare $or* 

berebeffe, inbtebe. [be. 

Preludious, a. forberebenbe, foregaoen* 
Premature, a. for tibfig moten, utibig. 
Prematurity, Prematureness , s. 

utibig OJiotenf>eb, Utibigljeb. [loegge. 
Premeditate, v. a. forub betamfe, orcr* 
Premeditation, s. 93et«nfning forub. 
Premise, v. a. forubfenbe, melbe forub ; 

forub berøre, forubfætte. 
Premisses, s. pi. $orf«tninger (i £o* 

gif) ; .^ufe, Sorbe jc. [forub. 

Premit, v. a. fenbe forub; fige, mette 
Premium, 3. SBefomning, £«repenge; 

premie. [forub. 

Premonish, v. a. obv*ore, formane 
Premonition, Premonishment, s. 

2(bt?arfel forut. 
Premonitory, a. nbiwenbe. 
Premonstrate, v. a. vife forub. 
Prenotion, s. forubfattet 23egreb, {?cr'« 

!tbt»ibent)fb. 
Prentice, s. Sctrebreng, Særling. 
Prentiship, s. £«re, £«tetib. 
Preoccupate, Preoccupy, v. a. for* 

ut inbioge, foregribe; a. forub inbtagen. 
Preocctipation, s. Snbtagetfe etf. S3e* 

fibbelfe forub, Soregriben. 
Preopinion, s. forubfattet Opening. 
Preordain, v. a. fororbne forub. 
Preordinate, a. forub fororbnet. 
Preparation, s. $orberebetfe , Sifbere* 

belfe. [berebenbe; s. #orberetetfe. 

Preparative, Preparatory, a. for* 
Prepare, v. a. forberebe ; prceporere; 

fiffa"?: giore fig fcurbig. 
Preparedness, s. 35ereb|Tab. 
Prepense, r. a. forub bcteenfe. 
T2 292 Pre 

Prepollency, s. Overlegenbeb. 
Prepollent» a. overlegen, font bar mere 

Wagr. [s. Overvcegr. 

Preponderance , Preponderancy, 
Preponderate, v. a. veie over, [jave 

Overvægt; fortib overveie. 
Preponderation, s. Ooervægt. 
Prepose, v. a. færre foran, forebrage. 
Preposition, s. «Prcepofirion ; «Sætning 

f or on. 
Prepositive, a. font fatted fcran. 
Prepositor, s. ©ifcipel font bar Opfijti, 
Prepossess, v. a. inbrage forub. [£>m\ 
Prepossession, s. #orttbinbragelfe, 

Sorbont. [gtenftrtbig. 

Preposterous, a. forfeert, forrenbr, 
Prepotencj', s. Overntagr. 
Prepuce, s. $orf)iib 
Prerogative, s. iyottrin, $orrerttgbeb, 

^erfeeel; prerogative-court, Over* 

confifrorium. [regn, Sfnelfe. 

Presage, Presagement, s. 33orfel$* 
Presage, v. a. beregne forub, bert;be. 
Presageful, a. anenbe. 
Presbyter, s. SSlbfie veb en 8ivff. 
Presbj r terian, s. ^preébyrertnner. 
Prescience, s. $orubvibenbeb. 
Prescind, v. a. afffære, affonbre. 
Prescious, a. forubvtbenbe. 
Prescribe, v. a. foreffrtve, forotbne. 
Prescript, s. #or|?rifr, ftororbning. 
Prescription, s. $crorbning, SXecepr. 
Preseance, s. ftorfæbe, $ortrin. 
Presence, s. 9?ærvævelfo ; '2(nfeelfe. 
Presence-chamber, s. "Mubiencegemaf. 
Presensation, s. ftorubfolelfe. 
Present, a. nærværenbe ; s. nærværens 

be lib; grafene; frororbning; at -, 

nn, for SHebliffet; - money, rebe 
Present, s. foræring, <Sfienf. [^enge. 
Present, v. a. prefenrere, raffe; fore* 

frille ; forære. [Smbebe :c). 

Presentation, s. SnbfHtttng (til er 
Presentee, s. een font tnbfritfeS til er 
Presentiment, s. Otnclfe. [Smbebe. 
Presently, ad. ftrav. [Snbgivelfe. 

Presentment, s. ftoreflitfing; ftlageS 
Presentness, s. 9?ærværelfe. [tion. 
Preservation, s. 25evarelfe, ^ræfetva* Pre 

Preservative, Preservatory, a. be* 

vnrenbe ; s. ^ræfervariv. [ligefyolbe. 
Preserve, v. a. bevare, forvare; veb* 
Preserver, s. ftorvarer, 93ebligel)olber; 
Preserves, s.pl. St;lrer*>i. [0?ebfi)lrer. 
Preside, v. n. præfibere, fibbe fiver f}, 

fore Orbet; forefmae. [i?orfæbe. 

Presidency, s. ^ræfibenré 93ærbigljeb; 
President, s. ^ræfibenr, $verfle i en 

ftovfamltng. 

Presidial-court, s. loftet. 
Press-money , s. #værving$penge, 

^oantpenge. 
Press, s. ^reffe ; JBogtryfferpreffe ; 

2ri)f; Srængfel; tflæbefTab. 
Press, v. a. & n. preffe, trtyffe, flent* 

tne, qvæle; overljænge, bebe inbflombig ; 

nøbe, brive paa. 
Presser, s. treffer, treffer. 
Pressly, ad. efrerrri;ffelig. 
Pressman, s. Sryffer. 
Pressure, s. 'Preffen, Sryffen; 3nb« 

tri;f ; frorrrtyffelfe ; SBebrfivelfe. 
Prest, s. £aan ; a. bereb, rebe. 
Prestiges, s. pl. ©iøgleværf, #ien* 

fcvbltnbelfe. [agtig. 

Prestigious, a. forbltnbenbf ; gøgler* 
Presumable, a. font er at forntobe. 
Presumably, ad. paa £t;ffe og ft-romme. 
Presume, v. a. fcrmobe, tænfe; unber* 

ftnae fig ; flole paa. 
Presumption, s. ©inning; $ormob* 

ning, 0J t 'ob ; ©umbrijngbeb. 
Presumptive, a. formeenr; forntobenta 

lig: s. næfre arving. [buntbrifrig. 

Presumptuous, a. frolt; inbbilbff, 
Presuppose, v. a. forubfætte. 
Presupposition, s. $orttbfætntng. 
Pretence, s. ^aaberaabelfe; SpaafTub, 

#orevenbing. 
Pretend, v. a. & n. foregivt, foreven* 

be ; inbbilbe fig ; labe font; tilrage fig. 
Pretender, s. een font foregiver, paa* 

ftoaer k., <Pretenbenr. [^retenfion. 

Pretension, s. ftorbring, fXettigbeb, 
Preterit, a. forbi; forgongen; 9. ^ræ* 

teritunt, forbigangen til. [i)eb. 

Pretention, s. ftorbigaaen; Jotgangen* 
Preterlapsed, a. forlflben. Pre 

Pretermission, s. Ubelabelfe , $or* 

ffrmmetfr. [bi, ubefabe; tilfibefatte. 
Pretermit, v. a. overgaae, fpringe fore 
Preter-natural, a. overnaturlig. 
Pretex, v. a. befnnjffe. 
Pretext, s. $orev>enbing, Sfin. [beb. 
Prettiness, s. 2(rtig()eb,9(e!()eb,?)nbig* 
Pretty, a. artig, fmuf; liben ; noa.en* 

tcDeé, temmelig ; -vel, - fast &c, 

temmelig vel, temmelig f}«rf j'c. 
Prevail, v. n. fremberjTe, IjecfFe over; 

faae OverOaanb; (on) overvinbe ; foe* 

mane til, beffamme. 
Prevailing, a. fovmaaenbe, IjerjTenbe. 
Prevailment, s. Overlegenfjeb, Over* 

v«gt. 
Prevalence, Prevalency, s. fhorre 

elf. brieve ?Xagt, Ottetbaanb, Straft. 
Prevalent, a. fom Ijar m«< OJiagt, eff. 

T>«rb, fremljerffenbe. 
Prevaricate, v. a. & n. banble troløé, 

fvnge, foge llbflugter ; forbreie, tilintet* 

giere. 
Prevarication, s. Orb * Jorbreining, 

llfctfugt; pligtftribig £anbling, ©vig. 
Prevaricator, s. Snbalemager, $or* 

revfcer, een fom foger llbflugter. 
Prevaricatory, a. trotøfJ, forrcuberfT. 
Prevenient, a. forefommenbe. 
Prevent, v. a. fotefomme, f omme 

forenb en flnben ; forebygge, binbre ; 

VfUebe. [bring ; forubfattet Opening. 
Prevention, s. Sorebijggelfe, $orf)in* 
Preventional, Preventive, a. fore* 

fomineiibe, forebt;ggenbe, binbrenbe ; s. 

SiffringSmibbel, ^«fervativ. [l)eb. 
Previdence, s. ftorubfeenbe, $orfigtig* 
Previous, a. foregaaenbe, font gaaer 

forub, fovelobig. 
Prevision, s. $orubfeent>e. 
Prewarn, v. a. varfle Onbt. 
Prey, s. 9?ov, 33»!te. [pltmbre, op«be. 
Prey, v. n. to - on, upon, røve, 
Prej^er, s. 9?t>ver, <pii;nbter. 
Price, s. <PviiS, SSoerb; Stfn ; v. a. be* 

fh'iume <Prifen ; befale. 
Priceless, a. uffateerlig. 
Prick, s. 23raab, Spibé, ©t)l; Stif, 

Sting, SBibj <prif, <Priffe i en ©free, Pri 293 

Waal; .ftarefpor ; * demmet. 
Prick, v. a. & n. priffe , ftiffe ; nagle ; 

fliffe >> ii t paa; give af Sporerne; )vit>\e, 

ftiffe i 23etret; tegne meb tyunfter, ptff*; 

fe; giore SBefHf ; ptjnte fig; fomme ri* 

benbe, rite; trt;ffe $-obfpor i Sanb ic. 
Prick-eared, a. font fpibfer drevne; 

* na&uié, nit for flog. 
Pricker, s, $Preen ; <Pifor, Sccger til 

#efh [meb fmaa £>om. 

Pricket , s. Slnrv of Cvifte ; ung £iort 
Pricking, s. Stiffen, Stiffen, Stif; 

$arefpor; pl. Sting i Stroppen. 
Prickle, s. a?raft&, 5orn ; Slagtf Surv. 
Prickling, PrickleLack, s. £unbe* 

fteile (Jiff). [net; ftiffenDe. 

Prickly, Prickled, a. brobbet, tor* 
Prick-madam, s. JQeffefnop. 
Prick-timber, Prick-wood, s. 33een« 

veb, ^oppeltroe. 
Pride, s. £ovmob, Stoltbeb; <Pragt. 
Pride, v. n. f)OVtnobe fig, ^a>re flott af. 
Prier, s. Sveiber, Stiger. 
Priest, s. tyrcefh 
Priestcraft, s. ^raflelifh 
Priestess, Priestress, s. spraftinbe. 
Priesthood, s. <Prcsffrembebe ; <Prrefte* 
Priestly, a. proeffelig. [fianb. 

Prig, s. 2t>v; in&bilbt 9?ar; ©icef. 
Prig, v. a. fHoele, rapfe ; prigging, 

Samleie. 
Priggish, a. næéviiS, alt for flog. 
Prigster, s. liben 2uv ; 9Ice$vii6. 
Prill, s. $ltmber, St;t. 
Prim, s. ^lofferanb. 
Prim, a. affecteret, tnbbilbff. 
Prim, v. n. fcette OTunben i Save ; af* 

fectere, tee ffg. 
Primacy, s. primat, fortrin. 
Primage, s. S^agt, ^ragtpenge. 
Primal, a. fx>rfl, oprinbelig. 
Primarily, ad. for^ ; oprinbeligen. 
Primary, a. furfi, primcer; oprinbelig; 

fomemfh 
Primate, s. ^rimaé, øverfle ©etflltg. 
Prime, a. fs>rft, fornemft; ubvalgt, 

bebf}, «pperlig ; ad. Hvfulb, raff, veb 

•i>aanben. 
Prime, s. ^egynbeffe; ©aggry, 2)ag* 294 Pri 

ning ; Joraat; 9h;maane ; * bet 23eb{Je, 

Piemen, 23tomfl, Slite; Stinte ; føtjle 

23ebetiute; goengfrubt; prime -title, 

Soraar. 
Prime, v. a. fomme Sltubt vna <Pan* 

ben ; affnte; Icegge ©tunbfattten. 
Primecap, s. f^rfle ©tube i et 25tetg* 

var f. 
Primely, ad. fstfk, fornemft; «foe* 

ttæffetig. [ttccffeligbeb. 

Primeness, s. Opttnbetigbeb ; * $ot* 
Primer, s. 2t'23£bog; JBunnebog; T. 

2Cmic|«a; long-, Sorputf, fmaae vo* 

merjTe SBogflaver; great -, Settta, 

flore romerjTe SBogftavet. 
Primeval, Primevous, a. optinbelig, 

fra te fm-jle Stbet. 
Primices, s. pl. be førfte fttugter. 
Primigenious , Primigenial , a. 

førfteføbt, oprinbeltg. 
Priming-horn, s. ftrubtljotn. 
Priming-iron, Priming- wire, s. 

9?om.ment»al, 23otepteen. [iyrugter. 
Primitial, a. font l)$ret tit be førfie 
Primitive, a. fDrfr, oprinbelig ; s. s Pri* 

mimntnt, ©tamnteorb. [33o>fen. 

Primness, s. tounget, føgt eld. fonjHet 
Primogeniture, s. $.øtftefjøbteé Ditt. 
Primordial, a. oprinbeltg , 23egimbel* 

fes* ; s. Oprinbelfe, -Begnnbelfe. 
Piimordiate, a. oprinbelig. 
Primp, v. &. affectere, tee fig paa en 

(at ter tig OJiaabe. 
Primrose, s. ^inbfelilie, ftinterlitie. 
Primy, a. blomfkenbe. 
Prince, s. «PvinbS, i^vrfte. [^vinbé. 
Prince, v. n. to — it, briue bet font en 
Princedom, s. furfkiig ©tanb. 
Princelike, a. furflelig. [fntfjelig. 
Princely, a. & ad. font en <Prinb$, 
Princes-feather, s. 2CmarautI>, 2u* 

finbjTiøn. 
Princes-wood, s. SfOenljott. 
Princess, s. ^rinbfeffe, $i)tfHnbe. 
Principal, a. fotnemjr ; font l)»ut til 

#or»eDfagen ; #otfeb* ; s. #or<eb, ftosebs 

manb; ftotntanb, Kectot; principal. 
Principal, s. kapital, .ftotfebflol. 
Principality, #etrebømme , JpetjTab ; Pii 

iytyiffcnbtfmme ; Jottttn. 
Principle, s. qprincip; ©runbfrof; 95e* 

gtmbelfe, Oprinbelfe; ©runbfeeming. 
Principle, v. a. gitte ©tunbfeetninger ; 

ill principled, font Ijat (Tette ©tunbs 

fatninger. [£negt. 

Princock, Princox, s. ung, noeéiniS 
Prink, v. n. & a. pt;itte fig ; puute, ub: 

maie. 
Print, s. Snbttuf; ©pot; ©tempel, 

Segn, OTtørfe; Srcefnit; Tffrryf, Zvyt, 

greitt; 33lab, 2ttué; in -, paa %htnt ; 

tttjft; fiittig, punftlig. 
Print, v. a. tttyffe, latt ttt;ffe. 
Printer, s. Staffet ; 53ogttuffer. 
Printing,